Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie 2012 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului de cooperare transnationala "Sud-Estul Europei"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie 2012  pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului de cooperare transnationala Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie 2012 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului de cooperare transnationala "Sud-Estul Europei"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012

    Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 şi ale art. 48-53 din Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
    având în vedere art. 12 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în proiectele finanţate în cadrul Programului de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei", denumit în continuare Programul.
    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) cerere de finanţare - documentul elaborat de către partenerul lider de proiect şi transmis secretariatului tehnic comun cu scopul de a obţine finanţare pentru implementarea activităţilor descrise conform formatului standard furnizat în ghidul solicitantului;
    b) proiect - operaţiune descrisă în cererea de finanţare depusă în cadrul unui apel de proiecte lansat de către Autoritatea de management, care îndeplineşte criteriile impuse de Comitetul de monitorizare a Programului şi care primeşte fonduri aferente Programului;
    c) apel de proiecte - sesiune de depunere, evaluare şi aprobare a unor propuneri de proiecte descrise în cadrul unor cereri de finanţare;
    d) costuri comune - costuri generate de implementarea unei activităţi din cadrul proiectului şi suportate de unul dintre parteneri în numele său şi al unuia sau mai multor parteneri, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat încheiat între aceştia;
    e) contract de finanţare - contractul încheiat între partenerul lider de proiect, ca reprezentant al tuturor partenerilor, şi Autoritatea de management pentru finanţarea din fonduri europene de dezvoltare regională (FEDR) a unui proiect aprobat în cadrul Programului;
    f) manualul Programului - document emis pentru fiecare apel de proiecte, care detaliază condiţiile pe care autorităţile/structurile implicate în gestionarea Programului şipotenţialii beneficiari trebuie să le îndeplinească pentru a participa ca parteneri în proiecte, procedura de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte, condiţiile pe care cheltuielile trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile; documentul menţionează şi tipurile de cheltuieli aferente fiecărei linii bugetare;
    g) acord de parteneriat - documentul legal semnat de toţi partenerii dintr-un proiect, care detaliază responsabilităţile acestora şi creează cadrul pentru gestionarea şi implementarea eficientă a proiectului;
    h) pachet de lucru - o subdiviziune a proiectului, care grupează un set de activităţi prin a căror executare se obţin rezultate specifice;
    i) ghidul de control - document emis la nivelul Programului pentru a asigura o abordare unitară a controlului de prim nivel şi care detaliază o serie de cerinţe ce trebuie îndeplinite, atât de beneficiari, cât şi de controlorii de prim nivel;
    j) manualul de implementare - document emis la nivelul Programului pentru a completa manualul Programului în sensul implementării proiectelor aprobate.
    ART. 3
    (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor aprobate în cadrul Programului se respectă reglementările prevăzute în manualul Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare a fost aprobată, precum şi legislaţia naţională în vigoare.
    (2) În cazul în care există diferenţe între prevederile manualului Programului şi legislaţia naţională, se vor aplica cele mai restrictive.
    (3) Cheltuielile deja finanţate integral sau parţial prin alte instrumente financiare naţionale, europene sau internaţionale nu reprezintă cheltuieli eligibile.
    ART. 4
    (1) Sunt eligibile numai acele cheltuieli care sunt însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate şi identificate.
    (2) În vederea certificării conformităţii cu originalul, partenerii români vor prezenta controlorilor de prim nivel toate documentele originale.
    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie:
    a) să fie în conformitate cu prevederile manualului Programului, manualului de implementare, ghidului de control, contractului de finanţare, acordului de parteneriat, cererii de finanţare aprobate, legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi cu cele ale regulamentelor comunitare;
    b) să fie necesare implementării proiectului;
    c) să fie direct legate de proiectul finanţat;
    d) să fie efectuate, efectiv plătite şi declarate de către partenerul român în cauză în perioada de implementare a proiectului, începând cu data aprobării proiectului de către Comitetul de monitorizare a Programului până la sfârşitul perioadei de implementare, conform contractului de finanţare;
    e) să fie efectuate în aria eligibilă a Programului;
    f) să fie în conformitate cu principiile eficienţei, economiei şi eficacităţii;
    g) să fie realizate cu respectarea principiilor ajutorului de stat, egalităţii de şanse şi protecţiei mediului şi să respecte obligaţiile referitoare la informare şi publicitate.
    (2) Selecţia furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări trebuie să respecte legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
    ART. 6
    Cheltuielile eligibile pentru proiectele derulate în cadrul Programului sunt ocazionate de activităţile privind pregătirea proiectului, managementul şi coordonarea acestuia, comunicarea şi diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, expertiza externă, implementarea în comun a proiectelor-pilot, investiţii de infrastructură mică, achiziţionarea de echipamente care să stea la baza creării şi consolidării unor parteneriate viabile, concretizate în proiecte ce ar putea fi finanţate ulterior prin alte programe naţionale.
    ART. 7
    Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru pregătirea proiectului, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată şi aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare aprobată.
    ART. 8
    Sunt considerate eligibile cheltuielile de regie, aşa cum sunt ele descrise în manualul Programului aferent fiecărui apel de proiecte şi în cererea de finanţare aprobată.
    ART. 9
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată şi aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare, inclusiv contribuţiile aferente acestora aflate atât în sarcina angajatorului, cât şi a angajatului, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului angajat de către partenerul român, pentru implementarea proiectului, cu contract individual de muncă sau act administrativ de numire în funcţia publică pe durată nedeterminată ori determinată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru.
    (3) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, inclusiv al 13-lea salariu (alocat proporţional proiectului, în conformitate cu prevederile Programului şi legislaţiei naţionale), sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele adiţionale aferente valabile pe toată durata de implementare a proiectului şi/sau în actul administrativ de numire în funcţia publică, precum şi în actele de modificare a actului administrativ de numire în funcţia publică şi contribuţiile aferente menţionate la alin. (1), cu excepţia contravalorii zilelor de concediu de odihnă şi de boală şi a eventualelor sporuri ataşate acestora.
    (4) Salariul tarifar/de bază, plata sporurilor permanente şi a contribuţiilor menţionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat şi vor fi susţinute de fişele de post, fişele de pontaj pentru timpul efectivlucrat, state de salarii, ordine de plată, extrase de cont, declaraţia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului şi alte documente justificative, după caz.
    (5) Timpul de muncă prevăzut în contractul individual de muncă încheiat pentru proiect nu poate conduce la depăşirea duratei normale a timpului de muncă, conform prevederilor legale în vigoare. Prin cumularea funcţiilor la nivelul aceluiaşi angajator nu se poate depăşi durata normală mai sus menţionată.
    (6) Calculul valorii unei ore de muncă va fi făcut lunar, luând în considerare cheltuielile de personal eligibile.
    (7) În cadrul aceluiaşi contract de muncă nu pot exista tarife orare mai mari pentru implementarea proiectului decât cele practicate pentru funcţia de bază.
    (8) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe proiect, tarifele/ratele orare ale salariilor angajaţilor în proiect nu pot fi crescute arbitrar sau inopinat pe perioada de implementare a proiectului. Orice creştere trebuie reflectată în contractul individual de muncă şi trebuie să aibă o bază legală (de exemplu, hotărâre a consiliului director/consiliului de administraţie, decizie a directorului, act normativ etc.).
    (9) Este considerată cheltuială eligibilă contravaloarea orelor suplimentare efectuate conform fişelor de prezenţă pentru proiect, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare.
    (10) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile funcţionarilor publici încadraţi în instituţiile/autorităţile administraţiei publice dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatea şi conflictul de interese, precum şi a altor interdicţii prevăzute de lege.
    ART. 10
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru deplasare realizate conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată şi ale cererii de finanţare aprobate, numai pentru personalul desemnat în echipa de proiect care efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminare, conferinţe sau alte tipuri de evenimente ce au loc pe teritoriul Programului. Cheltuielile de deplasare efectuate pentru deplasări în afara ariei Programului pot fi eligibile dacă sunt menţionate explicit şi justificate în cererea de finanţare aprobată.
    (2) Cheltuieli eligibile pentru deplasare includ următoarele costuri: de transport, de cazare şi plată a diurnei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Pentru asigurarea transportului şi a cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislaţia naţională în vigoare.
    (4) Pentru deplasarea în ţară şi/sau în străinătate sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:
    a) pentru personalul care lucrează în autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cel din unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta condiţiile şi plafoanele impuse de legislaţia naţională aplicabilă instituţiilor publice;
    b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele menţionate la categoria anterioară, cheltuielile vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii; valoarea diurnei interne/externe nu trebuie să depăşească cuantumul obţinut prin înmulţirea cu 2,5 a cuantumului diurnei aplicabile angajaţilor autorităţilor şi instituţiilor publice.
    ART. 11
    Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru expertiză externă şi servicii, conform manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
    a) să fie prevăzute şi justificate în cererea de finanţare aprobată şi necesare implementării proiectului;
    b) să existe un contract sau acord, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, însoţit de documente pe baza cărora se pot efectua plăţi;
    c) plata solicitată de expertul extern este rezonabilă şi determinată de gradul de complexitate a lucrării efectuate;
    d) partenerii în proiect nu pot fi contractaţi pentru expertiză externă sau în calitate de subcontractor.
    ART. 12
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind achiziţionarea echipamentelor, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată, numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie noi şi să nu fie depăşite din punct de vedere tehnic şi moral;
    b) să fie necesare şi folosite exclusiv pentru implementarea proiectului;
    c) să fie menţionate în cererea de finanţare aprobată;
    d) preţul total de achiziţie este eligibil numai în cazul în care durata normală de funcţionare şi/sau perioada de amortizare este mai mică sau egală cu durata proiectului.
    (2) Costul echipamentelor neamortizabile va fi decontat în totalitate în perioada în care plata a fost efectuată.
    ART. 13
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind amortizarea echipamentelor folosite în scopul şi în timpul implementării proiectului, cu condiţia ca preţul de achiziţie al acestora să nu fie declarat cheltuială eligibilă.
    (2) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile privind amortizarea echipamentelor trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) selecţia furnizorilor de bunuri trebuie să se fi făcut respectând legislaţia naţională privind achiziţiile publice;
    b) perioada de amortizare a bunului să fie mai mare decât durata proiectului;
    c) calculul ratei de amortizare se va face cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu.
    ART. 14
    Sunt considerate eligibile cheltuielile privind investiţiile de infrastructură mică, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată, în cazul în care impactul transnaţional este demonstrat.
    ART. 15
    Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc comisioanele pentru tranzacţiile financiare transnaţionale, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea şi administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor, costul garanţiilor furnizate de bănci sau alte instituţii financiare, în cazul în care astfel de garanţii sunt cerute de legislaţia naţională ori comunitară, taxele notariale şi pentru consultanţă juridică, dacă sunt direct legate de proiect şi necesare pentru implementarea acestuia.
    ART. 16
    (1) Sunt eligibile cheltuielile efectuate în conformitate cu regulile de flexibilitate de 20% şi respectiv 10%, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată.
    (2) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile menţionate la alin. (1) trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să fie prevăzute în cererea de finanţare aprobată;
    b) să fie evidenţiate clar în bugetul partenerului lider de proiect FEDR sau al partenerului FEDR, deoarece vor fi plătite direct de aceştia şi vor fi responsabili de validarea lor şi de asigurarea cofinanţării acestora;
    c) mecanismul de administrare a acestor cheltuieli să fie detaliat în acordul de parteneriat;
    d) subcontractarea va respecta legislaţia în domeniul achiziţiilor publice din statul partenerului FEDR, însă conţinutul termenilor de referinţă va fi agreat cu partenerul care nu este membru al Uniunii Europene;
    e) cheltuielile eligibile sunt doar cele susţinute de documente justificative şi adresate direct partenerului de proiect FEDR;
    f) dreptul de proprietate asupra rezultatelor aparţine partenerului FEDR;
    g) este demonstrată necesitatea realizării activităţilor în afara teritoriului Uniunii Europene sau a participării partenerului dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene în implementarea proiectului şi în realizarea obiectivelor sale.
    ART. 17
    (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind costurile comune, conform prevederilor manualului Programului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia cererea de finanţare în cauză a fost aprobată, atât timp cât sunt clar menţionate şi justificate în cererea de finanţare aprobată şi mecanismul de administrare al acestora este detaliat în acordul de parteneriat.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică doar cererilor de finanţare aprobate în cadrul primelor două apeluri de proiecte, aceste costuri fiind declarate neeligibile în cadrul apelurilor de proiecte 3 şi, respectiv, 4.
    ART. 18
    (1) Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislaţia naţională;
    b) este aferentă unor cheltuieli considerate eligibile.
    (2) Nu este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă costurilor generale de administraţie calculate pe baza unei pro rata pentru acei beneficiari care desfăşoară operaţiuni cu/fără drept de deducere.
    ART. 19
    Nu sunt considerate cheltuieli eligibile:
    a) orice cheltuială plătită înainte sau după perioada de eligibilitate a proiectului, astfel cum este ea definită în contractul de finanţare, cu excepţia cheltuielilor de pregătire a proiectului;
    b) dobânzile debitoare potrivit art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/2009;
    c) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă în conformitate cu art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 ;
    d) cheltuielile pentru locuinţe în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 ;
    e) amenzi, penalităţi financiare, cheltuieli de judecată prevăzute la art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
    f) cheltuieli deja finanţate din alte surse nerambursabile comunitare, internaţionale sau naţionale;
    g) facturi neplătite parţial, precum compensaţii pentru daune, plăţi ale garanţiilor, rabaturi etc.;
    h) datorii şi provizioane pentru pierderi şi datorii;
    i) leasing;
    j) achiziţia de echipamente second-hand;
    k) cheltuielile cu dobânzi şi depăşiri de credite;
    l) pierderi şi comisioane de schimb valutar;
    m) provizioane pentru pierderi şi alte posibile viitoare răspunderi;
    n) comisioane şi dividende, plăţi ale profiturilor;
    o) achiziţionarea de acţiuni;
    p) contribuţia în natură, precum utilizarea gratuită a unor spaţii, echipamente sau facilităţi, munca voluntarilor, în general orice contribuţie fără flux financiar;
    q) plăţi globale;
    r) activităţi subcontractate care cresc costurile unei operaţiuni fără a aduce o valoare adăugată proporţională;
    s) contracte în care plata este definită ca procentaj din costul total al unei operaţiuni;
    t) cheltuieli facturate unei terţe părţi, care nu se află în legătură cu partenerul lider de proiect sau cu partenerul;
    u) orice cheltuială legată de servicii, bunuri, lucrări, care nu sunt legate în mod direct de proiect şi nu sunt aprobate în cadrul cererii de finanţare;
    v) cheltuieli care nu sunt asociate cu partenerul lider de proiect sau cu partenerul;
    w) cheltuieli de protocol, precum flori, cadouri, taxe de intrare, materiale decorative şi altele similare, dacă nu sunt legate de proiect.
    ART. 20
    La data intrării in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional "Sud-Estul Europei", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 27 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    ART. 21
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
                               Marcel Ioan Boloş,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 23 octombrie 2012.
    Nr. 2.326.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Lacey
06 Mai 2016
天才小羊羊2012 å¹´ 10 月 10 晥游戏渠道:(梦宝谷版幻想精灵)区服:闪耀平原账号:天才小羊羊ID号:24537角色名:天才小羊羊我的建议/想法:我希望游戏商城可以更新喇叭这个道具,使用喇叭可以在游戏界面显示输入的内容。就好像有人开到了无敌要塞的蛋被系统揗Ã§Â¤ÂºÃ§ÂšÂ„那样显示出来。è¿ÂÂ样在交流方面会很方便。顺便在此证实提供建议后是否会被选中发放宝箱……俺是非RMB玩家…希望采纳俺的意见…….给俺宝箱……俺爱幻想精灵….
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016