Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.286 din 5 iulie 2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.286 din 5 iulie 2011  pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.286 din 5 iulie 2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 21 iulie 2011
    În baza art. 61-65 şi 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se abrogã.
    2. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) În vederea aprobãrii organizaţiilor de stat sau a altor organizaţii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de taxe vamale în baza prevederilor art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, denumit în continuare Regulament, în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie câte o comisie pentru aprobarea desfãşurãrii activitãţilor de import numai pentru bunurile importate în condiţiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament, comisie formatã din:
    - preşedinte - director executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau şef al administraţiei finanţelor publice de sector;
    - membru - director adjunct executiv cu atribuţii în colectarea şi administrarea veniturilor statului sau şef administraţie, adjunct al administraţiei finanţelor publice de sector;
    - membru - şef serviciu/birou juridic."
    3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Organizaţia solicitantã va depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti o cerere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, semnatã de reprezentantul sãu legal, în care se vor menţiona: denumirea, sediul social, codul fiscal şi scopul concret pentru care se solicitã aprobarea, însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) actul de înfiinţare (copie);
    b) statutul, dupã caz (copie);
    c) codul de identificare fiscalã (copie);
    d) certificat de atestare fiscalã, în original sau copie legalizatã, din care sã rezulte cã nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la platã, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii. Excepţie fac ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale.
    (2) Odatã cu cererea prevãzutã la alin. (1), organizaţia importatoare de mãrfuri care intrã sub incidenţa prevederilor art. 74 din Regulament depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti o declaraţie scrisã, prin care se angajeazã cã va achita taxele vamale în cazul în care Comisia Europeanã nu aprobã scutirea.
    (3) Comisia va analiza documentele depuse şi va decide asupra aprobãrii. Decizia, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, va fi semnatã de preşedintele comisiei şi va fi comunicatã solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentaţiei la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (4) Decizia produce efecte din momentul în care este comunicatã organizaţiei solicitante de cãtre comisie.
    (5) În caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivatã în fapt şi în drept."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Aprobarea se acordã numai pentru bunurile importate în condiţiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament."
    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Autoritatea vamalã va solicita originalul deciziei de aprobare, va menţiona pe verso numãrul şi data declaraţiei vamale de punere în liberã circulaţie şi va reţine o copie. Scutirea de taxe vamale se acordã dupã verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii prevãzute de lege."
    6. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - Organizaţiile care au primit decizia de aprobare transmit direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv administraţiei finanţelor publice a sectorului municipiului Bucureşti care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfãşuratã în baza aprobãrii, respectiv structura şi cantitatea bunurilor importate şi destinaţia acestora."
    7. Dupã articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 6^1. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea organizaţiei solicitante. Decizia corectatã se comunicã organizaţiei solicitante, potrivit legii."
    8. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) În situaţia constatãrii de cãtre organele cu atribuţii de control a nerespectãrii prevederilor Regulamentului şi procedurii de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi 74-80 din Regulament, acestea solicitã comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicatã atât organizaţiei solicitante, cât şi autoritãţii vamale, în vederea încasãrii taxelor vamale aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încãlcarea reglementãrilor legale în vigoare.
    (2) Decizia de revocare poate fi atacatã pe calea contenciosului administrativ, conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    9. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Organele cu atribuţii de control fiscal vor efectua verificãri la entitãţile care au beneficiat de aprobare, cel puţin o datã pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare."
    10. Anexele nr. 1 şi 2 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

              Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 5 iulie 2011.
    Nr. 2.286.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la procedurã)
--------------------------

    Denumirea organizaţiei .............................
    Codul fiscal .......................................
    Adresa .............................................
    Telefon ............................................
    Nr. de înregistrare ................................

                               CERERE

    În conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în baza documentaţiei anexate, solicitãm aprobarea pentru desfãşurarea activitãţilor de import numai pentru bunurile importate în condiţiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament.

    Reprezentantul legal al organizaţiei,
    .......................................
         (numele şi prenumele)
    ......................................
         (semnãtura şi ştampila)

    Data .....................

    ANEXA 2
    --------
(Anexa nr. 2 la procedurã)
--------------------------

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Judeţului .............
    Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului ..................
    Comisia pentru aprobarea desfãşurãrii activitãţilor de import
    numai pentru bunurile importate în condiţiile art. 61-65
    sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009

                             DECIZIA
                        Nr. ...... din .....

    În conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate sub nr. ..........., se aprobã desfãşurarea activitãţii de import numai pentru bunurile importate în condiţiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament de cãtre organizaţia ............, cu sediul social în localitatea ............., str. ............ nr. ........, codul fiscal ......., telefon ..........., reprezentatã legal de cãtre ...(numele şi prenumele)...... .

    Preşedinte,
    ...................

                              ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016