Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.284 din 30 iulie 2008  privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1a) Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.284 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale,
    în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi cu Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat pentru propuneri de proiecte de investiţii finanţate prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"(POS CCE), axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", operaţiunea 4.1a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice", începând cu data de 1 august 2008.
    ART. 2
    (1) Termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea 4.1a) este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.
    (2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finanţare, precum şi informaţiile referitoare la condiţiile de finanţare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor aferente operaţiunii menţionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.
    (3) Contractarea, finanţarea şi monitorizarea proiectelor selectate, precum şi raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    ART. 3
    Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, operaţiunea 4.1a), pentru perioada 1 august 2008 - 30 septembrie 2008, este în cuantum de 173.000.000 lei, pentru finanţarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
------
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 5
    Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul economiei şi finanţelor,
                  Varujan Vosganian

    Bucureşti, 30 iulie 2008.
    Nr. 2.284.


    ANEXA 1

    [STEMA ROMÂNIEI] [SIGLA]
    GUVERNUL ROMâNIEI Instrumente Structurale
                                                           2007 - 2013

                       Ministerul Economiei şi Finanţelor
                Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul
                          Intermediar pentru Energie

                        CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

                   PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
                 ACORDATĂ DIN FONDURILE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL
                SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE"
                 COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
                   REGIONALĂ - Axa prioritară 4: "Creşterea
                    eficienţei energetice şi a securităţii
                      furnizării în contextul combaterii
                            schimbărilor climatice"


    Operaţiunea 4.1. a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice"

 ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod cerere: │POS CCE/AP 4/DMI 1/Op. 4.1.a)/01 │
 │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Tip cerere: │Cerere deschisă de propuneri de proiecte cu termen│
 │ │limită. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Programul Operaţional Sectorial "Creşterea │
 │ │Competitivităţii Economice" │
 │ │ │
 │ │Axa Prioritară 4 - "Creşterea eficienţei energeti-│
 │ │ce şi a securităţii furnizării, în contextul │
 │ │combaterii schimbărilor climatice" │
 │Încadrarea în programul │ │
 │operaţional: │Domeniul Major de Intervenţie 1: │
 │ │"Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea │
 │ │eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă │
 │ │a sistemului energetic din punct de vedere al │
 │ │mediului)" │
 │ │ │
 │ │Operaţiunea 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în │
 │ │în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi │
 │ │din industrie, care să conducă la economii de │
 │ │energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei │
 │ │energetice". │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Obiective: │Creşterea eficienţei energetice │
 │ │Reducerea costurilor cu energia în totalul │
 │ │costurilor de operare ale întreprinderilor din │
 │ │sectorul industrial │
 │ │Minimizarea impactului negativ asupra mediului │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitanţi eligibili: │Întreprinderile mari, mijlocii şi mici din secto- │
 │ │rul industrial care implementează proiecte care │
 │ │conduc la creşterea eficienţei energetice şi la │
 │ │economie de energie, aşa cum sunt definite în │
 │ │Directiva 2006/32/EC. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Vizează investiţii în: │
 │ │ │
 │Activităţi eligibile: │- Instalaţii/echipamente specifice pentru │
 │ │întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii │
 │ │unei economii specifice de energie, pe baza │
 │ │bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de │
 │ │aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de │
 │ │ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, │
 │ │arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de│
 │ │frecvenţă, sisteme integrate de management al │
 │ │consumului de energie şi altele); │
 │ │- Unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale │
 │ │întreprinderilor din industrie (modernizarea │
 │ │centralelor de cogenerare sau construirea unora │
 │ │noi); │
 │ │ │
 │ │- Construcţii aferente procesului industrial care │
 │ │face obiectul proiectului. │
 │ │ │
 │ │Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi │
 │ │considerate eligibile numai dacă solicitantul │
 │ │justifică că sunt absolut necesare în vederea │
 │ │atingerii obiectivului proiectului şi în │
 │ │conformitate cu obiectivele operaţiunii 4.1.a). │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Durată de implementare a│- maxim 5 ani pentru proiectele care vizează │
 │proiectului: │cogenerarea de înaltă eficienţă; │
 │ │- maxim 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte │
 │ │de eficienţă energetică. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Alocarea financiară: │- 173.000.000 lei │
 │ │ │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea totală a │Valoarea maximă a proiectului nu poate depăşi │
 │proiectului │50.000.000 Euro (inclusiv TVA) la cursul INFO-euro│
 │ │din data depunerii cererii de finanţare. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a │Finanţarea din fonduri publice acordată pentru un │
 │finanţării acordate │proiect este de maxim 35.500.000 lei │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea maximă a │- pentru întreprinderi mici: 70%, cu excepţia │
 │finanţării acordate │regiunii Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a │
 │raportată la costul │finanţării este de 60%; │
 │total eligibil (%) │- pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia │
 │ │regiunii Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a │
 │ │finanţării este de 50%; │
 │ │- pentru întreprinderi mari 50%, cu excepţia │
 │ │regiunii Bucureşti Ilfov unde valoarea maximă a │
 │ │finanţării este de 40%. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │- pentru întreprinderi mici: 30%, cu excepţia │
 │ │regiunii Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a│
 │ │beneficiarului este de 40%; la acestă contribuţie │
 │ │se adaugă valoarea totală a cheltuielilor │
 │Contribuţia minimă a │neeligibile; │
 │beneficiarului │- pentru întreprinderi mijlocii: 40%, cu excepţia │
 │ │regiunii Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a│
 │ │beneficiarului este de 50% la acestă contribuţie │
 │ │se adaugă valoarea totală a cheltuielilor │
 │ │neeligibile; │
 │ │- pentru întreprinderi mari 50%, cu excepţia │
 │ │regiunii Bucureşti Ilfov unde contribuţia minimă a│
 │ │beneficiarului este de 60% la acestă contribuţie │
 │ │se adaugă valoarea totală a cheltuielilor │
 │ │neeligibile. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Modalitatea, locul şi │Cererea de finanţare se depune prin reprezentant │
 │termenul de depunere a │al solicitantului sau se transmite prin poştă sau │
 │cererilor de finanţare │curier cu confirmare de primire la sediul │
 │ │Ministerului Economiei şi Finanţelor din Calea │
 │ │Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti. │
 │ │ │
 │ │Termenul de depunere începe la 11 august 2008, │
 │ │ora 10.00 şi se încheie la 30 septembrie 2008, ora│
 │ │14.00. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor │
 │ │constă în parcurgerea următoarelor etape: │
 │ │- verificarea conformităţii administrative; │
 │ │- verificarea eligibilităţii solicitantului şi a │
 │ │proiectului; │
 │ │- evaluarea tehnică şi financiară; │
 │Procedura de selecţie │- selecţia proiectelor; │
 │ │- aprobarea listei de proiecte ierarhizată care │
 │ │vor primi cofinanţare din fondurile POS CCE, Axa │
 │ │prioritară 4, Operaţiunea 4.1.a); │
 │ │- publicarea listei de proiecte aprobate. │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Documente utile │Documentele relevante sunt publicate la adresa de │
 │ │Internet www.minind.ro/oie.html │
 ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Economia minimă de │Este prevăzută în Anexa 2 la prezentul ordin- │
 │energie pe proiect │Ghidul Solicitantului în cadrul Anexei 7 pentru │
 │ │fiecare categorie de proiecte. │
 └────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

                             GHIDUL SOLICITANTULUI

                        Programul Operaţional Sectorial

                "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" (POS CCE)
                                   2007-2013

                       AXA PRIORITARĂ (AP) 4 - Creşterea
             eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în
                  contextul combaterii schimbărilor climatice

           DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1 (DMI 1) - Energie eficientă
              şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi
               dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din
                           punct de vedere al mediului)

           OPERAŢIUNEA A - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi
             echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să
                  conducă la economii de energie, în scopul
                     îmbunătăţirii eficienţei energetice


                                  INTRODUCERE

    Prezentul ghid detaliază termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele privind:

    Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice
    Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare (CRF) să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii de mai sus.
    Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte se găsesc pe web site-ul OIE http://oie.minind.ro/, email: asistenta-oie@minind.ro
    Date de contact OIE: Tel: 20.25.385, fax: 20.25.392, e-mail: asistenta-oie@minind.ro web site-ul OIE: http://oie.minind.ro/
    Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi găsi accesând: - web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor www.fonduri-ue.ro;

    - web site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE http://amposcce.minind.ro/

    SECŢIUNEA A
    INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

    1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI DOCUMENTELE ÎN BAZA CĂRORA POT FI ACCESATE FONDURILE POS CCE

    Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, denumit în continuare POS CCE, se pot cofinanţa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi legislaţiei naţionale în vigoare.
    Totodată, trebuie respectate atât prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), precum şi prevederile Documentului Cadru de Implementare (DCI) a POS CCE.
    Responsabilitatea gestionării POS CCE revine Autorităţii de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    Implementarea AP4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul POS CCE revine Organismului Intermediar pentru Energie din cadrul Direcţiei Generale Politică Energetică a Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF) în baza Ordinului nr. 273/2008, al ministrului economiei şi finanţelor.
    2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" 2007-2013
    Documentele în baza cărora pot fi accesate fondurile POS CCE în sectorul energetic sunt: POS CCE şi Documentul Cadru de Implementare(DCI).
    POS CCE a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate din fonduri publice (FEDR şi buget de stat) proiecte de investiţii din sectorul energetic pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe site-ul www.minind.ro/oie.html.
    POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 - 2013: "Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" şi pe de altă parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv "Creşterea competitivităţii economice pe termen lung", contribuind în acelaşi timp, în măsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte priorităţi ale CSNR.
    Având în vedere strategia identificată pentru creşterea competitivităţii economice, în cadrul POS CCE, au fost definite cinci Axe Prioritare (AP):
    ♦ AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
    ♦ AP 2 - Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
    ♦ AP 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
    ♦ AP 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice;
    ♦ AP 5 - Asistenţă Tehnică.

    3. AXA PRIORITARĂ 4 - CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

    Parte a strategiei POS CCE, Axa Prioritară 4 (AP 4) a fost elaborată pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.
    Având în vedere ţinta de reducere a intensităţii energetice primare cu 40% până în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie să investească în îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ - producere, transport, distribuţie, consumator final de energie.
    AP 4 din POS CCE conţine 3 Domenii Majore de Intervenţie (DMI).
    DMI 1 - "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)" conţine 3 operaţiuni:
    a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice;
    b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie;
    c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate;
    DMI 2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" conţine următoarea operaţiune:
    Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasa, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
    DMI 3 - "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei" conţine următoarea operaţiune:
    Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.

    Prezentul ghid face referire la modalităţile de finanţare a proiectelor corespunzătoare DMI 1, Operaţiunii a).

    Finanţarea proiectelor în cadrul operaţiunii privind "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" este de tip nerambursabil şi constă în decontarea în baza unei scheme de ajutor de stat, până la nivelul stabilit prin Contractul de Finanţare, a cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului.

    ABREVIERI

    AA Autoritatea de Audit
    ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
    ACP Autoritatea de Certificare şi Plată
    AGA Adunarea generală a acţionarilor
    AM Autoritate de management
    AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
                  Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
    ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
    ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
                  Achiziţiilor Publice
    AP 4 Axa Prioritară 4"Creşterea eficienţei energetice şi a
                  securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor
                  climatice" din POS CCE
    CA Consiliul de administraţie
    CE Comisia Europeană
    CF Contract de finanţare
    CR Cerere de rambursare
    CRF Cerere de finanţare
    CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
    CM Comitet de Monitorizare
    CPT Consum propriu tehnologic
    CTE Comitetul tehnico-economic
    DCI Documentul Cadru de Implementare
    DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraudă
    DMI Domeniu major de intervenţie
    e.g. lat.:exempli gratia (rom.:de exemplu )
    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
    FS Fonduri Structurale
    HG Hotărârea Guvernului
    IFI Instituţii financiare internaţionale
    L Lege
    MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor
    OG Ordonanţa Guvernului
    OI Organism intermediar
    OIE Organismul Intermediar pentru Energie
    OLAF Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă
    OMEF Ordin al ministrului economiei şi finanţelor
    OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
    PND Planul Naţional de Dezvoltare
    POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
                  Economice
    RIR Rata Internă de Rentabilitate
    RP Raport de progres
    SEN Sistemul Electroenergetic Naţional
    SF Studiul de Fezabilitate
    SMIS Single Management Information System (Sistem Unic de
                  Management al Informaţiei)
    TVA Taxa pe Valoare Adăugată
    UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor
                  Publice
    UE Uniunea Europeană
    UP Unitatea de Plată


    GLOSAR DE TERMENI

    TERMENI GENERALI

    Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protecţiei mediului; acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005)
    Analiza de risc - operaţiunea de identificare şi de evaluare a riscului şi a probabilităţilor asociate riscului.
    Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este:
    Analiza de risc = Evaluarea riscului + managementul riscului + comunicarea riscului;
    Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi plată (ACP), desemnat de Statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însărcinat cu verificarea funcţionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul (CE) nr. 1083 din 2006)
    Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) - structură organizatorică în cadrul MEF responsabilă cu certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din FEDR şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Autoritatea de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) - structură din cadrul MEF, responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE (Ordonaţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
    Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
    Axa prioritară (AP) - una dintre priorităţile strategice dintr-un PO care cuprinde un grup de domenii majore de intervenţie, alcătuite la rândul lor din operaţiuni (tipuri de proiecte) legate între ele şi având obiective specifice măsurabile (Regulamentul (CE) nr. 1083 din 2006)
    Beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public sau privat, responsabilă pentru iniţierea sau iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui PO. (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare). Noţiunea de "beneficiar" o completează pe cea de "solicitant" astfel: solicitantul devine beneficiar al finanţării nerambursabile după etapa de selecţie a proiectului şi semnarea CF;
    Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) - documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi Programul naţional de reformă;
    Cererea de finanţare (CRF) - formularul completat de Solicitant referitor la propunerea sa de proiect şi înaintată OIE în urma lansării cererii de propuneri de proiecte, pentru obţinerea cofinanţării nerambursabile prin POS CCE. CRF este anexă la Contractul de finanţare şi include formularul CRF şi anexele acestuia;
    Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care Beneficiarul solicită rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare;
    Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publică adresată de către OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unui DMI/unei operaţiuni indicative aferente unei AP din POS CCE 2007-2013;
    Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea (L) finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea publică, aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare);
    Comitetul de monitorizare (CM) - organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008);
    Comunicarea riscului - dialog interactiv între beneficiari, evaluatorii de risc şi managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfăşurare;
    Contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    Contract de finanţare (CF) - documentul juridic prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor AP dintr-un PO şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (Hotărârea Guvernului nr. 759/2007);
    Document Cadru de Implementare (DCI) - documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional;
    Dovadă obiectivă - date care susţin că ceva există sau este adevărat (SR EN ISO 9000);
    Eroarea reprezintă o falsă reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei unui act/înscris şi care nu viciază în mod substanţial conţinutul actului;
    Evaluarea riscului - identificarea răului potenţial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă şi consecinţele răului să fie reale;
    Factor de risc - o variabilă asociată creşterii riscului. Factorii de risc sunt corelaţionali şi nu cauzali, deoarece corelaţionalitatea nu implică cauzalitatea. Factorii de risc sunt evaluaţi prin compararea riscului celor expuşi la factorul potenţial de risc cu cei neexpuşi riscului;
    Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii (conform Hotărârii Guvernului nr. 457/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificările şi completările ulterioare). FS sunt: FEDR şi Fondul Social European;
    Frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale;
    Informaţie - date semnificative; (SR EN ISO 9000)
    Investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente.
    Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială;
    Managementul riscului - stabileşte ce riscuri identificate în evaluarea cantitativă a riscului cer management şi selectează şi implementează planuri sau acţiuni care asigură controlul asupra acelor riscuri;
    Măsurare - proces de măsurare": ansamblu de operaţii având ca scop determinarea valorii unei mărimi; (SR EN ISO 9000)
    Neregula - reprezintă orice încălcare a unei dispoziţii a legislaţiei comunitare şi/sau naţionale, care rezultă dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene şi/sau a bugetelor din care provine cofinanţarea publică aferentă. Sunt asimilate neregulilor şi orice alte încălcări ale contractului de finanţare
    Organism Intermediar (OI) - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către AM vizavi de relaţia cu beneficiarii (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Planul Naţional de Dezvoltare (PND) - PND este documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale
    Program Operaţional (PO) - document aprobat de Comisia Europeană pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din PND care sunt aprobate spre finanţare prin CSNR (Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificările şi completările ulterioare)
    Rată de finanţare din fonduri publice - partea procentuală dintr-o cheltuială eligibilă care este finanţată din surse (credite) bugetare naţionale şi/sau comunitare
    Risc - Riscul este posibilitatea desfăşurării unui eveniment care va avea un impact asupra realizării obiectivului(lor)
    Riscul se măsoară în termeni specifici impactului şi probabilităţii.
    Schemă de ajutor de stat - orice act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general şi abstract şi, orice act în baza căruia un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/sau într-o valoare nedefinită
    Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţi realizării acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării (Hotărârea Guvernului nr. 28/2008)
    Suspiciunea de frauda reprezintă o neregulă care duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţionează la punctul (a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
    Unitatea de plată (UP) - structură din cadrul unei autorităţi publice centrale, cu rol de AM pentru un PO, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare, alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari (Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare)
    Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) structură în coordonarea directă a ministrului economiei şi finanţelor care verifică procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii de către autorităţile contractante (Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică)

    TERMENI SPECIFICI (DIRECTIVA 2006/32/EC)

    Audit energetic - o procedura ("proces" în ISO 9000) sistematică de obţinere a cunoştinţelor adecvate despre profilul de consum energetic existent al unei clădiri sau grup de clădiri, a unei exploatări industriale şi/sau instalaţii sau a unui serviciu public sau privat, identifică şi cuantifică economiile viabile de energie şi raportează rezultatele căutărilor
    Comercializarea unui produs agricol - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către producătorul primar către revânzători şi procesatori şi a oricărei alte activităţi în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar în cazul în care aceasta are loc în spaţiile distincte rezervate acestei activităţi;
    Consumator final - o persoană fizică sau juridică care achiziţionează energie pentru consumul său propriu
    Consumator final de energie electrică- Persoană fizică sau juridică română sau străină care cumpăra sau consumă energie electrică pentru uzul propiu şi eventual pentru un alt consumator racordat la instalaţiile sale
    Economii de energie - cantitate de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului de energie înainte şi după implementarea uneia sau mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie
    Eficienţa energetică - un raport între o ieşire, sub forma unei performanţe, serviciu, bunuri sau energie şi o intrare de energie
    Energie - toate formele de energie disponibile comercial, inclusiv electricitate, gaz natural (inclusiv gaz natural lichefiat), gaz petrolier lichefiat, orice combustibil pentru încălzire şi răcire (inclusiv încălzire şi răcire centralizata), cărbune brun şi lignit, turbă, combustibili pentru mijloace de transport (exclusiv aerian şi maritim) şi biomasă aşa cum este definită în Directiva 2001/77/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 Septembrie 2001, asupra promovării producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie pe piaţa internă de energie electrică
    Furnizor - Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori în baza unui contract de furnizare
    Îmbunătăţirea eficienţei energetice - o creştere a eficienţei energetice la consumul final ca urmare a unei schimbări de ordin tehnologic, comportamental şi/sau economic.
    Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice - toate acţiunile care în mod normal conduc către o verificabilă măsurabilă sau estimabilă, îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    Rata internă de rentabilitate (RIR)- rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii are o valoare actuală netă egală cu zero*1
----------
    *1 folosit în sensul Documentului de lucru nr. 4 elaborat de Comisia Europeană - Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu "Working Document 4- Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf

    Termeni specifici (Directiva 2004/8/EC):

    Cogenerare de eficienţă înaltă - conform Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termica utilă, criteriile de calificare drept cogenerare de eficienţă înaltă sunt următoarele:
    - producţia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform lit. b) sau c), de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producţiei separate de energie electrica şi energie termica
    - producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei procedurii separate de energie electrică şi energie termica se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă înaltă.
    Unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kWe
    Unitate de cogenerare de mică putere - unitate de cogenerare de mică putere - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 MWe
    Producţie în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică şi energia termică utilă produse în cogenerare
    Procesarea unui produs agricol - orice operaţiune fizică efectuată asupra unui produs agricol şi având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţia agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare


    SECŢIUNEA B
    INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA "SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII EFICIENŢEI ENERGETICE"

    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII a)

    Eficienţa energetică este un factor important al competitivităţii economice şi reprezintă o preocupare constantă la nivel naţional şi european. În anul 2005, România a avut intensitatea energetica primară şi finală de 3 ori mai mare decat media UE. Îmbunătăţirea eficienţei energetice este o prioritate a strategiei energetice naţionale (conform Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020) şi contribuie la realizarea celor trei obiective majore ale politicii energetice a UE: securitatea furnizării, competitivitatea şi dezvoltarea durabilă. Acţiunile de creştere a eficienţei energetice vor reduce pierderile de resurse energetice (primare şi finale) şi vor îmbunătăţi securitatea furnizării. De asemenea, creşterea eficienţei energetice are ca efect şi combaterea schimbărilor climatice datorate emisiilor de CO(2) .
    Potenţialul de creştere a eficienţei energetice în industrie este de aproximativ 1.590 mii tep/an (sau 13% estimat ca procent din consumul total de energie electrică).
    Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, cel mai mare consum de energie electrică se înregistrează în sectorul industrial (70% din consumul total de energie electrică).
    Deşi România a reuşit să decupleze creşterea consumului de energie de creşterea PIB, încă este necesară intervenţia publică pentru a stimula economia de energie în ramurile din industrie al căror consum energetic este ridicat.
    Având în vedere cele de mai sus, operaţiunea "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" are următoarele obiective:
    ♦ Creşterea eficienţei energetice
    ♦ Reducerea costurilor cu energia în totalul costurilor de operare ale întreprinderilor din sectorul industrial
    ♦ Minimizarea impactului negativ asupra mediului

    CAP. II
    SOLICITANŢI ELIGIBILI

    Solicitanţii*2 eligibili pentru această operaţiune, sunt întreprinderile mari, mijlocii şi mici din sectorul industrial care implementează proiecte care conduc la creşterea eficienţei energetice şi la economie de energie, aşa cum sunt definite în Directiva 2006/32/EC.
-----------
    *2 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare

    În cadrul acestei operaţiuni se acordă sprijin financiar pentru următoarele activităţi economice, conform CAEN Rev. 2:
    B - Industria extractivă (cu excepţia codurilor CAEN 051 Extracţia cărbunelui superior, 052 Extracţia cărbunelui inferior, 0892 Extracţia turbei);
    C - Industria prelucrătoare (cu excepţia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentară, Diviziunii 11 Fabricarea băuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, şi a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oţelului, 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 Construcţia de nave şi bărci;
    NOTA: 1. În ce priveşte diviziunile CAEN 10-12, în conformitate cu definiţia procesării produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale, cuprinsă la capitolul "Glosar de termeni", sunt excluse numai activităţile din care rezultă produse cuprinse în Anexa 1 la Tratatul C.E. Consolidat, dupa cum urmează:

    ANEXA I
    la Tratatul CE Consolidat

    LISTA prevazuta la articolul 32 din Tratatul CE consolidat

 ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. Numărul din │ 2. Numele produsului │
 │ Nomenclatura │ │
 │ de la Bruxelles │ │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 1 │Animale vii │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 2 │Carne şi organe comestibile │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 3 │Pesti, crustacee şi moluşte │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 4 │Lapte şi produse lactate; oua de pasare; miere │
 │ │naturala │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 5 │ │
 │ 05.04 │Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi │
 │ │sau tranşate, altele decât cele de peste │
 │ │ │
 │ 05.15 │Produse de origine animala, nedenumite sau cuprinse │
 │ │în alta parte; │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 6 │Plante vii şi produse de floricultura │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 7 │Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 8 │Fructe comestibile; coaja de agrume şi de pepene │
 │ │galben │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 9 │Cafea, ceai şi condimente, cu exceptia matκ-ului │
 │ │(nr. 09.03) │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 10 │Cereale │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 11 │Produse de panificaţie; malt; amidoane şi fecule; │
 │ │gluten; inulina │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 12 │Seminţe şi fructe oleaginoase; sâmburi, seminţe şi │
 │ │fructe diverse; │
 │ │plante industriale şi medicinale; paie şi furaje │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 13 │ │
 │ fostul 13.03 │Pectina │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 15 │Osânza şi alte grăsimi de porc presate sau topite; │
 │ 15.01 │grăsime de pasare presata sau topita │
 │ │ │
 │ 15.02 │Seuri (ale speciilor bovina, ovina şi caprina) │
 │ │brute sau topite, inclusiv seurile denumite │
 │ │"primul suc" │
 │ 15.03 │Stearina solara; oleo-stearina; ulei de osânza │
 │ │şi oleo-margarina neemulsionata, fara amestec şi │
 │ │neprelucrata │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ CAPITOLUL 15 │ │
 │ 15.04 │Grăsimi şi uleiuri de peste şi mamifere marine, │
 │ │chiar şi rafinate │
 │ 15.07 │Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, │
 │ │brute, epurate sau rafinate │
 │ 15.12 │Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale │
 │ │hidrogenate, chiar şi rafinate, dar │
 │ │nepreparate │
 │ 15.13 │Margarina, înlocuitor de osânza şi alte grăsimi │
 │ │alimentare preparate │
 │ │ │
 │ 15.17 │Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau │
 │ │din ceara animala sau vegetala │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 16 │Preparate din carne, peste, crustacee şi moluşte │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 17 │ │
 │17.01 │Zahar din sfecla şi din trestie, în stare solida │
 │17.02 │Alte tipuri de zahar; siropuri; înlocuitori de │
 │ │miere, chiar şi amestecati cu miere naturala; zahar │
 │ │şi melasa caramelizate │
 │17.03 │Melasa, chiar şi decolorata │
 │17.05* │Diverse tipuri de zahar, sirop şi melasa │
 │ │aromatizate sau cu adaos de coloranţi (inclusiv │
 │ │zahărul vanilat sau vanilina), cu exceptia │
 │ │sucurilor de fructe cu adaos de zahar în orice │
 │ │proporţie │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 18 │ │
 │18. 01 │Boabe de cacao întregi şi zdrobite, brute sau │
 │ │măcinate │
 │ 18.02 │Coji, piele, pelicule şi deşeuri de cacao │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 20 │Preparate din legume, zarzavaturi, fructe şi alte │
 │ │plante sau parti in plante │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 22 │ │
 │22.04 │Must de struguri parţial fermentati, chiar daca │
 │ │fermentaţia este oprita prin alt procedeu decât cu │
 │ │ajutorul alcoolului │
 │ │ │
 │22.05 │Vin din struguri proaspeţi; must de struguri │
 │ │proaspeţi oprit din fermentaţie inclusiv │
 │ │mistela) │
 │ │ │
 │22.07 │Cidru, vin de pere, hidromel şi alte băuturi │
 │ │fermentate │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 22 │ │
 │(continuare) │ │
 │fosta 22.09* │Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie │
 │ │şi obţinut din produse agricole prevăzute în │
 │ │anexa I la Tratat, cu exceptia rachiurilor, │
 │ │lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase şi │
 │ │preparate alcoolice compuse (numite "extrase │
 │ │concentrate") pentru fabricaream băuturilor │
 │ │ │
 │22.10 (*) │Oteturi comestibile şi înlocuitori comestibili │
 │ │ai acestora │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 23 │Resturi şi deşeuri din industria alimentara; │
 │ │alimente preparate pentru animale │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 24 │Tutun brut sau nefabricat; deşeuri de tutun │
 │24.01 │ │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 45 │Pluta naturala bruta şi deşeuri de pluta; pluta │
 │45. 01 │concasata, granulata sau praf │
 │ │ │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 54 │In brut, dărăcit, scărmănat, pieptănat sau tratat │
 │54.01 │în alt mod, dar netors; câlti şi deşeuri │
 │ │ (inclusiv scame) │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │CAPITOLUL 57 │Cânepa (Cannabis sativa) bruta, daracita, │
 │57.01 │scarmanata, pieptanata sau tratata în alt mod, │
 │ │dar netoarsa; câlti şi deşeuri (inclusiv scame) │
 └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
-----------
    * Poziţie adaugata prin articolul 1 din Regulamentul Consiliului
    Comunităţii Economice Europene nr. 7a din 18 decembrie 1959 (JO 7,
    30.01.1961, p. 71/61).


    2.Toate întreprinderile din industrie care depun proiecte de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul cererii de propuneri de proiecte trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii pe lângă codul CAEN corespunzător activităţii economice (industria extractivă sau industria prelucrătoare cu excepţiile precizate mai sus) activitatea din Codul CAEN corespunzătoare Diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat" ; aceasta se va dovedi prin extras de la Registrul Comerţului
    Solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile instituţionale, legale şi financiare conform criteriilor de eligibilitate a Solicitantului prezentate în acest ghid, astfel:
    - Să fie înregistrat ca societate comercială conform legislaţiei naţionale în vigoare pe teritoriul României;
    - Să nu aibă datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    - Să nu fie reprezentat legal de o persoană care a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de către o instanţa judecătorească din motive profesionale;
    - Să nu se afle într-o stare de dificultate aşa cum este definită în liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C2444/01.10.2004 Art. 2.1, punctul 10);
    - Să nu aibă restricţii în activităţile comerciale, în conformitate cu legea;
    - Să demonstreze că deţine resursele financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului (contribuţie proprie, împrumuturi bancare)*3;
-----------
    *3 La momentul depunerii CRF solicitantul va demonstra că deţine resursele financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului pe baza Anexei 3 B (declaraţia de angajament)

    - Să demonstreze că are capacitatea de implementare a proiectului în ceea ce priveşte resursele umane necesare;
    - Reprezentantul legal al solicitantului să nu fi fost sau să nu fie condamnat printr-o hotărâre definitivă în cadrul unui proces pentru fraudă, corupţie, implicare în crima organizată sau orice altă activitate ilegală care poate daună interesului financiar al Comunităţii;
    - Să nu fie declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare;
    - Să demonstreze prin documente că ordinul de recuperare a ajutorului de stat a fost executat, în cazul în care este sau a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ramasă definitivă şi irevocabilă;
    - Să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat;
    - Să fi desfăşurat activitate economică în exerciţiul financiar anterior depunerii CRF;
    - Să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar.

    CAP. III
    ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

    Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie a unei unităţi existente.
    Achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale emise de către o întreprindere nu constituie investiţie iniţială;
    Activităţile eligibile vizează investiţii în:
    - Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanţului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele);
    - Unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă ale întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
    - Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului.
    NOTĂ:
    Proiectele care vizează investiţii în unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă a întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi) care utilizează exclusiv Surse Regenerabile de Energie nu sunt eligibile în cadrul acestei operaţiuni.
    Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă Solicitantul justifică faptul că sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele operaţiunea a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.
    Definirea Eficienţei Energetice finale şi a Proiectelor de Eficienţă Energetică la consumatorul final:
    Directiva 2006/32/EC asupra eficienţei energetice finale şi serviciilor energetice, defineşte la Art. 3(b), eficienţa energetică ca un raport între o ieşire, sub forma unei performanţe, serviciu, bunuri sau energie şi o intrare de energie;
    În general eficienţa energetică, se urmăreşte, se tratează şi se obţine prin aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice sau chiar a unor programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice, care desfăşoară în timp una sau mai multe măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    Dacă intrarea este de energie electrică, sau mai simplu dacă ne referim la energia electrică, programele ţintesc reducerea consumului de energie electrică utilizată de dispozitive specifice şi de sisteme industriale, fără ca prin aceasta să se afecteze în vreun fel, serviciile produse de acele dispozitive sau sisteme.
    Economiile de energie sunt obţinute în general prin investiţii în echipamente mai avansate tehnologic pentru a produce aceleaşi servicii finale - e.g., iluminat, încălzit, ventilat, răcit, acţionări mecanice - cu mai puţină energie electrică, precum şi prin investiţii în echipamente sau chiar tehnologii pentru creşterea productivităţii sau a eficienţei economice a unui serviciu.
    În această categorie se pot include sculele, uneltele, dispozitivele industriale şi aparatura electrocasnică, instalaţiile active de iluminare eficientă, instalaţiile de încălzire eficientă, sistemele de ventilare şi de condiţionare a aerului (HVAC), sistemele de control ale consumului electric, proiectarea clădirilor active energetic, acţionări mecanice cu motoare electrice avansate şi sistemele de recuperare a căldurii.
    Dacă intrarea este de gaze naturale, sau dacă referinţa este de gaze naturale, îmbunătăţirea eficienţei energetice înseamnă scăderea consumului de gaze naturale pentru producerea aceleaşi cantităţi de căldura sau aceluiaşi lucru mecanic.
    Obiectivul îmbunătăţirii eficienţei energetice este deci scăderea consumului de energie pentru un anumit serviciu sau altfel spus obţinerea unei economii de energie.
    În concluzie un proiect este de îmbunătăţire a eficienţei energetice dacă propune, dezvoltă şi aplică o masură de îmbunătăţire a eficienţei energetice, şi numai eficienţa energetică este obiectivul proiectului, performanţa, serviciul, bunurile sau energia de intrare menţinându-se la caracteristicile anterioare aplicării măsurii.
    Directiva 2006/32/EC privind eficienţa energetică la consumatorul final şi serviciile energetice, Anexa III, Lista indicativă a măsurilor eligibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, stabileşte pentru sectorul industrial, următoarele direcţii de urmat (în numerotarea originală):
    (h) procese de fabricaţie a produselor (e.g. utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului de vapori de apă şi a armăturilor pentru fluide, utilizarea sistemelor automate şi integrate, metode eficiente de menţinere a echipamentelor în rezervă caldă);
    (i) motoare şi acţionări (e.g. creşterea utilizării controlului electronic, acţionări cu turaţie variabilă, programarea integrată a funcţionării, convertizoare de frecvenţă, motoare electrice cu eficienţa energetică ridicată);
    (j) ventilatoare, acţionări cu turaţie variabilă şi ventilaţie (e.g. dispozitive/sisteme noi, folosirea ventilaţiei naturale controlate);
    (k) managementul răspunsului la cererea de energie (e.g. managementul sarcinii electrice, sisteme de control al aplatisării sarcinii electrice);
    (l) cogenerarea de înaltă eficienţă (e.g. maşini care generează atât putere mecanică sau electrică, utilizabilă, cât şi căldură utilizabilă)
    Proiectul este obligatoriu să fie implementat în următoarele intervale de timp, începând cu data semnării CF:
    - maxim 5 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de inaltă eficienţă;
    - maxim 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienţă energetică;

    CAP. IV
    CHELTUIELI ELIGIBILE
    Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    a) să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar, între momentul confirmării eligibilităţii proiectului pe schema de ajutor de stat din partea OIE şi nu mai târziu de 31 decembrie 2015;
    b) să fie justificată prin facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile CF încheiat de către OIE, pentru şi în numele AM POS CCE pentru aprobarea proiectului;
    d) să respecte art. 54 (5) din Regulamentul CE nr. 1083/2006 conform căruia o cheltuială cofinanţată din FS nu trebuie să mai fie finanţată din alte fonduri publice;
    e) să respecte art. 60 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 conform căruia toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate într-o evidenţă contabilă separată sau folosind un sistem de codificare contabilă adecvat şi sunt verificabile menţinându-se o pistă de audit corespunzătoare.
    f) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;
    g) să fie prevăzută în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul nr. 2242/22.07.2008 al ministrului economiei şi finanţelor (Anexa 1)
    Atragem atenţia în special asupra următoarelor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile în cadrul acestei operaţiuni:
    - taxa pe valoare adaugată;
    - achiziţia şi amenajarea terenului;
    - contribuţia în natură;
    - cheltuielile privind achiziţia de active corporale prin leasing;
    - asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    - proiectare şi asistenţă tehnică;
    - organizare de şantier;
    - dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    - cheltuielile colaterale unui contract de leasing financiar;
    - cheltuielile pentru locuinţe;
    - cheltuielile cu amortizarea;
    - achiziţia de echipamente second-hand;
    - amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    - costurile de operare;
    - provizioane;
    - cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    - fondul de rulment;
    - cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ATENŢIE! DACĂ UN PROIECT ESTE CONSIDERAT CA FIIND ELIGIBIL PENTRU COFINANŢAREA DIN FONDURILE POS CCE NU ÎNSEAMNĂ CĂ TOATE
    CHELTUIELILE PE CARE LE INCLUDE SUNT CONSIDERATE AUTOMAT ELIGIBILE. TOATE CHELTUIELILE CARE NU SE REGĂSESC ÎN LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE VOR FI SUPORTATE INTEGRAL DE CĂTRE BENEFICIAR.

    CAP. V
    COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE
    Finanţarea proiectului este formată din cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).
    Având în vedere specificul activităţilor care urmează să fie finanţate în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice", aceasta cade sub incidenţa prevederilor privind ajutorul de stat.
    Acest lucru implică faptul că proiectul trebuie să respecte rata de intervenţie (min/max mărimea intervenţiei, etc) stabilită în schema de ajutor şi în cererea de propuneri de proiecte.
    Valoarea maximă a finanţării (intensitatea măsurii de sprijin):
    Intensitatea măsurii de sprijin acordate nu poate depăşi:
    a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile în regiunea Bucureşti- Ilfov;
    b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.
    Aceste intensităţi se majorează cu 20%, în cazul întreprinderilor mici şi cu 10%, în cazul întreprinderilor mijlocii.
    Rata de finanţare
    Rata de finanţare se aplică asupra cheltuielilor eligibile aşa cum sunt prezentate în SF-deviz general.
    VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII ACORDATE ESTE DE 35,5 MILIOANE LEI
    ATENŢIE! ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU OPERAŢIUNEA PRIVIND "SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII EFICIENŢEI ENERGETICE" NU SE FINANŢEAZĂ PROIECTE MAJORE CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1083/2006 PRIVIND DISPOZIŢIILE GENERALE ALE FEDR, FSE ŞI ABROGAREA REGULAMENTULUI NR. 1260/1999, ARTICOLUL NR. 39.
    SOLICITANTUL ÎŞI ASUMĂ OBLIGAŢIA DE A NU PRIMI FINANŢĂRI DIN ALTE SURSE PUBLICE PENTRU ACELEAŞI CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI (DACĂ I SE ACORDĂ INTENSITATE MAXIMĂ) SUB SANCŢIUNEA REZILIERII CONTRACTULUI DE FINANŢARE (CF) ŞI A RETURNĂRII SUMELOR RAMBURSATE.
    Solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Anexa 3A Declaraţie de eligibilitate) şi o Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (vezi Anexa 3F).

    CAP. VI
    CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE
    Tipul cererii de propuneri de proiecte
    Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul "Cerere de propuneri de proiecte cu termen limită".
    NOTĂ: DIN TOTALUL FONDURILOR POS CCE ALOCATE PENTRU ACEASTĂ OPERAŢIUNE PENTRU PERIOADA 2007-2013, PENTRU ACEASTĂ CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE ESTE ALOCATĂ SUMA DE 173 MILIOANE LEI.
    Cererea de propuneri de proiecte va fi lansată de OIE şi va specifica momentul de începere a primirii documentelor şi data până la care se primesc documentele.
    Depunerea cererilor de finanţare va fi urmată de procedura de evaluare şi selecţie care implică parcurgerea procesului de verificare a conformităţii administrative, verificare a eligibilităţii solicitantului şi proiectului, evaluarea tehnică şi financiară.
    Aceste etape se vor finaliza cu selecţia proiectelor care au îndeplinit cel puţin punctajul minim prevăzut la Capitolul VIII - Evaluarea şi selecţia proiectelor, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, precum şi cu semnarea CF.
    În cadrul cererii de propuneri de proiecte solicitantul poate depune cerere de finanţare numai pentru un singur proiect.

    CAP. VII
    CEREREA DE FINANŢARE

    VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

    Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, în cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" Solicitantul va întocmi un Dosar al Cererii de Finanţare (denumit în cele ce urmează Dosar).
    DOSARUL, ÎN ORIGINAL, VA CUPRINDE, ÎN MOD OBLIGATORIU, UN OPIS (CONFORM Anexei 2) ŞI DOCUMENTELE PREVĂZUTE ÎN OPIS, ÎN ORIGINAL SAU COPIE.
    Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în opis (Anexa 2), după caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul cererii de finanţare prezentat în Anexa 3. De asemenea, formatul CRF este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, pe web site-ul www.minind.ro/oie.html.
    CRF va fi însoţită de toate anexele, care fac parte integrantă din aceasta, întocmite/emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia Solicitantului (ex: bilanţ contabil avizat de administraţia financiară etc.), copiile trebuie să fie ştampilate de Solicitant cu menţiunea "Conform cu originalul", semnate de către reprezentantul legal al Solicitantului şi ştampilate cu ştampila societăţii, pe fiecare pagină.
    DOSARUL VA FI COMPLETAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, REDACTAT LA CALCULATOR, UTILIZÂND URMĂTORUL FORMAT: TIMES NEW ROMAN, 12.
    După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în acesta:
    - se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii şi se ştampilează lizibil pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;
    - se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul curent al paginii (de la 0 la n, pagina 0 este opisul), iar n reprezintă numărul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (n) va fi menţionat cu litere bolduite şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziţie centrală. Dosarul este numerotat astfel încât să nu permită sustragerea unui document/pagină;
    - se multiplică în 2 exemplare de către Solicitant;
    - se leagă dosarul în original şi cele două copii;
    - se realizează un CD cu forma electronică a CRF (în format pdf), cu excepţia anexelor la CRF, identică cu originalul.
    Solicitantul trebuie ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul şi două copii) depuse la OIE, ca urmare a lansării oficiale a cererii de propuneri de proiecte, să îşi realizeze şi un dosar propriu (în copie), ca probă martor, care să poată fi pus la dispoziţia organelor de control.
    Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea "ORIGINAL", iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta "COPIE Nr.1" şi "COPIE Nr. 2"

    VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

    Dosarul în original şi cele două copii, precum şi CD-ul, vor fi transmise într-un colet sigilat prin poşta recomandată sau prin curier, cu confirmare de primire, sau depuse prin reprezentant al solicitantului la sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor din Calea Victoriei 152, sector 1, Bucureşti.
    Dosarele Cererilor de finanţare care nu sunt depuse în termenul menţionat în cererea de propuneri de proiecte nu vor fi luate în considerare.
    Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ Destinatar: Ministerul Economiei şi Finanţelor, │
 │ Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul Intermediar │
 │ pentru Energie │
 │ Adresa: Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1 │
 │ │
 │ Titlu: "Cerere de finanţare pentru POS CCE "2007-2013", AP 4, DMI 1, OP a) │
 │ │
 │ Expeditor (denumirea Solicitantului):..................................... │
 │ │
 │ Adresa expeditorului:..................................................... │
 │ │
 │ Număr de înregistrare al proiectului emis de Solicitant:..................│
 │ │
 │ Nr. pagini din dosarul original (N=......) │
 │ │
 │ Valoarea proiectului ( cu TVA ) ...............................lei │
 │ │
 │ Valoarea proiectului (fără TVA)................................lei │
 │ │
 │ Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate ..............lei │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ATENŢIE!
    Un solicitant va putea depune cel mult o propunere de proiect în cadrul aceleiaşi cereri de propuneri de proiecte lansate de OIE pentru operaţiunea a), DMI 1, AP 4 a POS CCE.
    Este obligatorie completarea de către solicitant a tuturor secţiunilor din cererea de finanţare.
    Informaţiile şi datele din CRF trebuie să fie aceleaşi/corelate cu cele prevăzute în documentele anexate acesteia (SF, ACB, etc)
    Solicitantului i se va transmite o confirmare de primire a dosarului care va cuprinde numărul de înregistrare de la registratura MEF, numărul de înregistrare OIE şi eventual un cod de înregistrare generat automat de SMIS. Acestea vor fi utilizate în orice corespondenţă viitoare între OIE şi Solicitant.

    CAP. VIII
    EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR.

    După depunerea la OIE a propunerilor de proiecte înaintate de către solicitanţi acestea vor intra într-un proces de evaluare şi selecţie pe criterii competitive, în vederea stabilirii listei finale de proiecte calificate pentru cofinanţare din POS CCE în cadrul DMI 1, operaţiunea a). În acest sens propunerile de proiecte vor parcurge următoarele etape:
    ♦ Verificarea conformităţii administrative
    ♦ Verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
    ♦ Evaluarea tehnică şi financiară şi selecţia proiectelor.
    Rezultatele parcurgerii fiecărei etape a procesului de evaluare şi selecţie vor fi comunicate Solicitantului, în scris.

    VIII.1. VERIFICAREA DE CĂTRE OIE A ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ A DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

    Această etapă constă în verificarea respectării criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului CRF, prezentată în Anexa 4 - Lista de verificare a conformităţii administrative.
    Fiecare criteriu din listă va fi evaluat prin Da sau Nu.
    Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul "DA" la toate criteriile din lista de verificare a conformităţii administrative. Sunt exceptate de la această regulă criteriile care conţin sintagma" dacă este cazul", la care calificativul "NU" obţinut nu înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică solicitantului respectiv.
    Primele 6 criterii din Lista de verificare a conformităţii administrative sunt eliminatorii în sensul că nerespectarea lor conduce la respingerea automată a proiectului.
    Acestea sunt precizate mai jos:

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ♦ Coletul a fost transmis prin modalitatea precizată în ghidul solicitantului/
  cererea de propuneri de proiecte (poşta recomandată cu confirmare de primire,
  curier, sau depuse personal)?
 ♦ Cererea de finanţare a fost depusă prin colet sigilat, în conformitate cu
  cerinţele din cererea de propuneri de proiecte?
 ♦ Coletul conţine dosarul original?
 ♦ Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de propuneri de
 proiecte?
 ♦ Dosarul nu prezintă ştersături sau modificări ale conţinutului?
 ♦ Cererea de finanţare este conformă cu modelul prezentat în cererea de
 propuneri de proiecte?
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document sau apare necesitatea completării unor informaţii transmise iniţial, dar care să nu aducă modificări substanţiale, OIE va notifica Solicitantul în vederea transmiterii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazul în care Solicitantul nu transmite în termen informaţiile solicitate de către OIE, CRF va respinsă.
    În cazul în care sunt îndeplinite criteriile administrative, OIE va transmite Solicitantului o notificare de aprobare privind conformitatea administrativă şi va trece la următoarea etapă de evaluare, cea de verificare a eligibilităţii.
    În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile administrative, OIE va transmite Solicitantului o notificare de respingere a proiectului.

    VIII.2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII. CRITERII DE ELIGIBILITATE

    Procedura de verificare a eligibilităţii presupune evaluarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului.
    Fiecare criteriu din grila de verificare a eligibilităţii solicitantului/proiectului va fi evaluat prin DA sau NU. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile din grila de verificare a eligibilităţii (solicitantului şi proiectului).
    În cazul în care se constată lipsa unor documente sau sunt necesare clarificări ale unor documente, OIE trimite Solicitantului o scrisoare oficială, prin care cere informaţia corectă.
    Solicitantul este obligat să transmită informaţia lipsă şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar verificarea eligibilităţii cererii de finanţare va fi realizată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia, existând posibilitatea respingerii.
    La finalizarea procesului de verificare a eligibilităţii, Solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
    Având în vedere că proiectul intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, din momentul primirii din partea OIE a scrisorii de confirmare că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite, solicitantul poate să efectueze activităţi care să semnifice "începerea lucrărilor".

    VIII.2.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI.

    Pentru ca un proiect să fie cofinanţat în cadrul POS CCE, AP 4, DMI 1, operaţiunea a), trebuie îndeplinite de către solicitant o serie de criterii de eligibilitate instituţionale, legale şi financiare care sunt prezentate în Anexa nr. 5 - Grila de verificare a eligibilităţii solicitantului.

    VIII.2.2. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

    Proiectul propus în CRF poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate conform Anexei nr. 6 - Grila de verificare a eligibilităţii proiectului.
    Solicitantul trebuie să respecte regula privind "începerea lucrărilor" (conform Art. 5 din Regulamentul CE nr. 1628/2006). Astfel, în cadrul proiectului trebuie să nu se fi efectuat alte activităţi cu excepţia studiilor preliminare de fezabilitate, activităţi cum sunt începerea lucrărilor de construcţie sau prima comandă fermă de echipamente ce atrage răspunderea legală a beneficiarului, înainte de a depune cererea de finanţare la OIE şi înaintea confirmării OIE ca proiectul îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite.
    Dacă lucrările încep înainte de satisfacerea celor două condiţii prezentate anterior, automat întregul proiect nu mai este eligibil pentru finanţare.

    VIII.3. EVALUAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI.

    Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 7 la prezentul Ghid şi este destinată aprecierii gradului în care proiectul contribuie la obiectivele AP 4-DMI1, calităţii şi coerenţei propunerii, maturităţii şi sustenabilităţii proiectului, capacităţii instituţionale şi financiare a solicitantului, pe baza unei grile care utilizează criteriile de selecţie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.
    Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului se va face pe baza documentaţiei anexate la CRF, documentaţie prezentată şi în Anexa 2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare.
    Comitetul de Monitorizare a stabilit următoarele criterii de evaluare şi selecţie
    1. Relevanţa proiectului
    Rezultată din contribuţia proiectului la obiectivele Axei prioritare 4, Domeniului major de intervenţie 1 şi operaţiunii a) şi la obiectivele Strategiei Energetice a României 2007-2020;
    2. Calitatea şi Coerenţa proiectului
    Rezultată din calitatea propunerii tehnice şi financiare: obiective şi activităţi clare, planificarea adecvată a implementării, coerenţa obiectivelor planificate cu activităţile propuse, graficul de implementare şi bugetul; identificarea riscurilor posibile şi a soluţiilor pentru reducerea/evitarea acestora, după caz, etc.
    3. Maturitatea proiectului
    Rezultată din gradul de pregătire a proiectului, din stadiul pregătirii documentaţiei tehnice, din disponibilitatea avizelor/autorizaţiilor necesare, licenţelor şi a altor premize necesare pentru implementarea proiectului.
    4. Sustenabilitatea proiectului
    Rezultată din capacitatea solicitantului de a asigura operarea şi menţinerea în funcţiune la parametrii estimaţi în SF a instalaţiilor realizate în cadrul proiectului, cel puţin 3 ani pentru IMM-uri şi respectiv 5 ani pentru întreprinderi mari după recepţia finală executată în conformitate cu legea şi predarea la operatorul de proces industrial, fară sprijin financiar nerambursabil.
    5. Capacitatea instituţională a solicitantului
    Rezultată din experienţa anterioară a personalului beneficiarului în implementarea de proiecte.
    Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de experţi evaluatori.
    Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 7 la prezentul Ghid şi este destinată evaluării capacităţii operaţionale şi financiare a Solicitanţilor şi a calităţii proiectelor propuse pentru a verifica dacă aceştia au resurse financiare suficiente şi stabile în vederea cofinanţării proiectului, desfăşurării activităţilor pe toată durata implementării proiectului, şi menţinerii în funcţiune la parametrii estimaţi în SF a instalaţiilor realizate în cadrul proiectului, cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari şi respectiv 3 ani pentru IMM-uri după recepţia finală executată în conformitate cu legea şi predarea la operatorul de proces industrial.
    Criteriile de evaluare, precum şi subcriteriile se aplică pe tipurile de proiecte precizate la capitolul III conform Directivei 2006/32/EC privind eficienţa energetică la consumatorul final şi serviciile energetice.
    Evaluatorii pot solicita, în scris, clarificări privind documentele evaluate în această etapă, dar nu vor fi admise informaţii/documente care să modifice substanţial cererea de finanţare.
    Solicitantul este obligat să transmită informaţia clarificată în condiţiile şi termenul limită specificate în notificarea privind solicitarea de clarificări; în caz contrar cererea de finanţare va fi evaluată conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia.
    În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Grilei de evaluare), cuprins între 0 şi 100 de puncte.
    PUNCTAJUL MINIM NECESAR FINANŢĂRII, OBŢINUT ÎN URMA EVALUĂRII TEHNICE ŞI FINANCIARE ESTE DE 50 PUNCTE.
    Fiecare criteriu cuprinde o serie de subcriterii. În cazul în care un criteriu/subcriteriu primeşte 0 puncte, proiectul se respinge automat.
    PROPUNERILE DE PROIECTE CARE PRIMESC MIN. 50 PUNCTE VOR FI FINANŢATE ÎN LIMITA FONDURILOR DISPONIBILE, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR OBŢINUTE.
    În caz de balotaj (acelaşi număr de puncte obţinute) proiectul care a obţinut punctaj superior din punctul de vedere al relevanţei va avea prioritate.
    Proiectele care obţin minim 50 de puncte dar nu se califică pentru finanţare se vor include pe o listă de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Se va recurge la lista de rezervă numai în cazul în care unul din beneficiarii selectaţi nu semnează contractul de finanţare, indiferent de motive.
    Lista de rezervă este valabilă 6 luni de la data semnării ultimului contract de finanţare, cu condiţia ca în această perioadă de timp să nu se lanseze altă cerere de propuneri de proiecte şi a păstrării validităţii documentelor ataşate la cererea de finanţare.

    VIII.4. COMITETUL DE SELECŢIE

    Comitetul de Selecţie organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor fi cofinanţate din fondurile POS CCE AP 4.
    Comitetul de Selecţie poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite de la experţii evaluatori, una din următoarele decizii:
    ♦ aprobă finanţarea proiectului cu conţinutul tehnic şi condiţiile de finanţare neschimbate, definite în CRF;
    ♦ aprobă finanţarea proiectului în condiţii de reducere a costurilor totale eligibile şi cu diminuarea corespunzătoare a valorii finanţării nerambursabile. Acesta este cazul în care proiectul poate fi aprobat cu conţinutul tehnic original, dar cu diminurea valorii finanţării nerambursabile cu valoarea cheltuielilor dovedite a fi neeligibile. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra noilor condiţii de finanţare a proiectului şi a termenului de răspuns. Acesta va trebui să răspundă, în scris, dacă are capacitatea financiară să acopere diferenţa de finanţare şi să probeze aceasta cu acte justificative şi că acceptă noile condiţii de finanţare;
    ♦ respinge CRF.
    În cazul în care Comitetul de Selecţie nu are suficiente informaţii asupra proiectului pentru luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară, în scris, Solicitantului, informaţii suplimentare asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaţiile, în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai clarificarea unei informaţii deja existente şi care să nu aducă modificări substanţiale proiectului. După primirea informaţiei suplimentare proiectul poate fi propus următoarei întâlniri a Comitetului de Selecţie.
    Dacă informaţiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de Selecţie poate hotărî, cu majoritate de voturi, efectuarea unei vizite la faţa locului. În acest sens, se va transmite Solicitantului o scrisoare care cuprinde motivele, obiectul şi data vizitei.
    După aprobarea listei de proiecte de către Comitetul de Selecţie, aceasta se transmite spre aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM.
    Lista de proiecte aprobate se publică pe site-ul AM POS CCE/OIE.
    În fiecare caz se detaliază numele beneficiarului, titlul proiectului, valoarea finanţării din fonduri publice a proiectului.
    Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile comunicate în termen de 10 zile lucrătoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractării.
    În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.
    Durata întregului proces de evaluare şi selecţie este de maxim 60 de zile lucrătoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte.

    VIII.5. CONTESTAŢII

    În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, Solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, care trebuie transmisă către OIE în 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică - Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1.
    Contestaţia se va face strict pentru cererea de finanţare depusă de Solicitant, cu referire la motivaţia prezentată în decizia de respingere a CRF şi în conformitate cu criteriile din prezentul Ghid.
    Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
    a) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;
    b) denumirea proiectului depus;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
    e) semnătura reprezentantului Solicitantului.
    Soluţionarea contestaţiilor va fi realizată de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului.
    În cazul acceptării contestaţiei, cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

    CAP. IX
    CONTRACTUL DE FINANŢARE

    Contractul de finanţare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile tuturor părţilor implicate în timpul ciclului de viaţă al proiectului de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, conform prevederilor legale. Formatul cadru al contractului de finanţare (CF) este prezentat în Anexa 8.
    IX.1. CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE:
    În vederea demarării procedurii de contractare, Solicitantul este obligat să prezinte următoarele documente în original sau copie legalizată în termen de maxim 45 de zile de la data notificării de aprobare a cererii de finanţare:
    - Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi sunt menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate;
    - Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugelele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator, în termenul de valabilitate;
    - Documentele legale privind proprietatea asupra terenurilor şi clădirilor: Extras de carte funciară, titlul de proprietate pentru teren/imobil, sau actul de concesiune pentru cel puţin încă 20 de ani de la data transmiterii CRF; Documentele precizate mai sus se aduc din nou doar dacă au apărut schimbări privind proprietatea de la data depunerii CRF.
    - Reînnoirea Certificatului de Urbanism pentru amplasamentul unde se va dezvolta proiectul doar pentru cazurile în care a expirat termenul de valabilitate al acestuia până la data demarării contractării - dacă este cazul;
    - Autorizaţia de construire, în copie certificată, pentru proiectele care implică execuţia de lucrări, dacă există;
    - Acordul de mediu (conform Hotărârii Guvernului nr. 1213/2006), în copie certificată (daca nu a fost prezentat la data depunerii CRF);
    - Autorizaţia de mediu, dacă este cazul, în copie certificată; se va aduce în această etapă doar în cazurile în care a expirat termenul de valabilitate al autorizaţiei de mediu aduse la momentul depunerii CRF până la data demarării contractării;
    - documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont, contract de credit);
    - Aviz tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea electrică la care este racordat solicitantul de finanţare - dacă măsura de creştere a eficienţei energetice aduce modificări de natura celor prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 - pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
    - Aviz Natura 2000, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 eliberat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Direcţia Conservarea Naturii Biodiversităţii Protecţie Sol şi Subsol, dacă este cazul;
    - Graficul de execuţie al proiectului de la faza de contractare a finanţării până la faza de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial, conform Anexei 3 H;
    - Graficul de plăţi al proiectului de la faza de contractare a finanţării până la faza predării obiectului contractului către operatorul de proces industrial conform Anexei 3 I
    Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind să asigure prelungirea lor în mod corespunzător înainte de transmitere. De asemenea, este necesar ca toate documentele prevăzute în OPIS-ul la CRF să fie valabile şi la data încheierii CF.
    Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. În cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amâna nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioada mai lunga de 45 zile de la data solicitării în scris a acestora, se respinge finanţarea proiectului.
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise către solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana desemnată din cadrul OIE. Transmiterea catre Solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului.
    Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document cerut prin contract.
    În cazul în care documentaţia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă, sau dacă se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către OIE şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate, proiectul este automat respins, astfel că se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere.
    După verificarea elementelor prevăzute anterior, contractul va fi semnat şi de către celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnături.
    Un exemplar original se returnează Beneficiarului.

    IX.2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

    IX.2.A. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

    Obligaţiile relevante ale Beneficiarului prevăzute în CF pot fi rezumate în principal la următoarele:

    Implementare
    1. Beneficiarul trebuie să asigure implementarea proiectului în conformitate cu cele asumate prin CRF aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa OIE pentru implementarea proiectului.
    În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de proiect, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.
    2. Beneficiarul trebuie să implementeze proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui CF.
    3. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
    4. Beneficiarul are obligaţia de a notifica OIE orice modificare intervenită în bugetul previzionat al proiectului şi aprobat prin CF cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta, în vederea încheierii unui act adiţional.
    5. Pe toata perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut în contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează modificări.
    6. Beneficiarul este obligat să raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres (RP), în conformitate cu Anexa 5 la CF.

    Interzicerea modificărilor substanţiale
    Obligaţia de a nu face modificări substanţiale ale proiectului, pe parcursul a 5 ani de la finalizarea proiectului (data ultimei plăţi) pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM-uri. Conform art. 57 din Regulamentul Consiliului 1083/2006 modificările substanţiale la un proiect sunt cele care:
    ♦ afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi
    ♦ rezultă, de asemenea, dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei. sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde se aplică).
    Beneficiarul are obligaţia de a informa OIE în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.
    Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului pentru întreprinderi mari sau 3 (trei) ani pentru IMM-uri (data ultimei plăţi).

    Cererea de Rambursare
    Beneficiarul are obligaţia de a completa CR conform anexei şi a prevederilor procedurale din CF.
    Beneficiarul are obligaţia de a se conforma regulilor şi instrucţiunilor constituite de AM POS CCE/OIE în vederea autorizării pentru plată a CR.
    Beneficiarul are obligaţia de a transmite AM POS CCE o CR finală însoţită de raportul de audit, întocmit de un auditor independent privind finalizarea operaţiunii.

    Control şi Audit
    Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, precum şi să pună la dispoziţie orice documente păstrate, solicitate de către AM, OIE, Autoritatea de Certificare şi Plată(ACP), Autoritatea de Audit(AA), CE sau orice alt organism abilitat conform legislaţiei in vigoare să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului.
    În vederea asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a controalelor la faţa locului, Beneficiarul are obligaţia instituirii unor proceduri specifice pentru păstrarea pistei de audit.

    Politici comunitare şi naţionale
    Beneficiarul este obligat să respecte prevederile UE şi naţionale referitoare la achiziţiile publice, protecţia mediului, informarea şi publicitatea conform Anexei 3 la CF.

    Informarea şi publicitatea
    Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă publicului (inclusiv prin mass-media) asupra proiectului finanţat prin POS CCE, conform cerinţelor precizate în contractul de finanţare (vezi Anexa 3 la CF) şi să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind informarea şi publicitatea.

    Achiziţii
    Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Beneficiarii care se încadrează la art. 10 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să respecte procedura specificată stabilită de AM prin norme interne care fac parte integrantă din CF.
    Tabelul care urmează clarifică aplicabilitatea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sau a normelor interne:

                          INSTRUCŢIUNI DE ACHIZIŢII
                    PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI
                           AI DMI-1, operaţiunea a)
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Tip Contract │Condiţii │Procedura de urmat │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Contract de │Cumulativ: │Una din procedurile de │
 │LUCRĂRI │ contractul este finan- │achiziţie prevăzute de │
 │ │ţat în mod direct, în │OUG nr. 34/2006, cu │
 │ │proporţie de mai mult de │modificările şi │
 │ │50%, din fonduri │completările ulterioare │
 │ │comunitare şi/sau de la │ │
 │ │bugetul de stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mare decât echivalentul │ │
 │ │în lei a 2.500.000 │ │
 │ │ euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
 │ │ contractul este finanţat│instrucţiuni (vezi Anexa│
 │ │în mod direct, în │7 la Contractul de │
 │ │proporţie de mai mult │finanţare prin ajutor de│
 │ │de 50%, din fonduri │stat) │
 │ │comunitare şi/sau de la │ │
 │ │bugetul de stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mică sau egală cu │ │
 │ │echivalentul în lei a │ │
 │ │2.500.000 euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ contractul este finan- │Se aplică prezentele │
 │ │ţat în mod direct, în │instrucţiuni(vezi Anexa │
 │ │proporţie de 50% sau mai │7 la Contractul de │
 │ │puţin din fonduri │finanţare prin ajutor de│
 │ │comunitare şi/sau de la │ stat) │
 │ │bugetul de stat. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Cumulativ: │Una din procedurile de │
 │ │ contractul este finanţat│achiziţie prevăzute de │
 │ │în mod direct, în propor-│OUG nr. 34/2006, cu │
 │ │ţie de mai mult de 50%, │modificările şi │
 │Contractul de │din fonduri comunitare │completările ulterioare │
 │SERVICII │şi/sau de la bugetul de │ │
 │ │stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mare decât echivalentul │ │
 │ │în lei a 125.000 euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
 │ │ contractul este finanţat│instrucţiuni(vezi Anexa │
 │ │în mod direct, în │7 la Contractul de │
 │ │proporţie de mai mult de │finanţare prin ajutor de│
 │ │50%, din fonduri │ stat) │
 │ │comunitare şi/sau de la │ │
 │ │bugetul de stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mică sau egală cu │ │
 │ │echivalentul în lei a │ │
 │ │125.000 euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ contractul este finanţat│Se aplică prezentele │
 │ │în mod direct, în │instrucţiuni │
 │ │proporţie de 50% sau mai │ │
 │ │puţin din fonduri │ │
 │ │comunitare şi/sau de la │ │
 │ │bugetul de stat . │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Cumulativ: │Una din procedurile de │
 │ │ contractul este finanţat│achiziţie prevăzute de │
 │ │în mod direct, în │OUG nr. 34/2006, cu │
 │Contractul de │proporţie de mai mult de │modificările şi │
 │FURNIZARE │50%, din fonduri │completările ulterioare │
 │ │comunitare şi/sau de │ │
 │ │la bugetul de stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mare decât echivalentul │ │
 │ │în lei a 1 000.000 euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Cumulativ: │Se aplică prezentele │
 │ │ contractul este finanţat│instrucţiuni(vezi Anexa │
 │ │în mod direct, în │7 la Contractul de │
 │ │proporţie de mai mult de │finanţare prin ajutor │
 │ │50%, din fonduri │de stat) │
 │ │comunitare şi/sau de la │ │
 │ │bugetul de stat; │ │
 │ │ valoarea estimată a │ │
 │ │contractului este mai │ │
 │ │mică decât echivalentul │ │
 │ │în lei a 1 000 000 euro. │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ contractul este finanţat│Se aplică prezentele │
 │ │în mod direct, în │instrucţiuni(vezi Anexa │
 │ │proporţie de 50% sau │7 la Contractul de │
 │ │mai puţin din fonduri │finanţare prin ajutor de│
 │ │comunitare şi/sau de la │stat) │
 │ │bugetul de stat. │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Beneficiarii privaţi au dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.
    Atunci când Beneficiarul exercită dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 se limitează numai la prevederile privind obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea achiziţiei publice respective.

    Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile
    Beneficiarul este obligat să asigure:
    - sumele necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile şi
    - sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

    Evidenţă contabilă distinctă
    Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

    Păstrarea documentelor
    Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a POS CCE fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională şi fara a se aduce atingere prevederilor specifice ajutorului de stat.
    În ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţie toate documentele necesare, precum şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care se finanţează investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate, pentru o perioada de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei*4.
-----------
    *4 Data acordării ultimului ajutor in cadrul schemei va fi publicata pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze OIE/AM cu privire la locul de depozitare a documentelor arhivate.

    Interzicerea cesiunii
    Beneficiarul nu poate cesiona contractul de finanţare în tot sau în parte.

    IX.2.B. OBLIGAŢIILE OIE

    În ceea ce priveşte principalele obligaţii ale OIE prevăzute în CF acestea pot fi rezumate la următoarele:
    a) de a comunica Beneficiarului data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    b) de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.
    c) de a informa Beneficiarul cu privire la concluziile, rapoartele şi recomandările formulate de către CE şi care au impact asupra proiectului respectiv.
    d) de a furniza informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea proiectului de către Beneficiar.
    NOTĂ:
    Alte prevederi privind obligaţiile părţilor pot fi prevăzute în CF

    IX.3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

    1.CF încetează de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
    2.CF poate înceta şi în situaţia cazului de forţă majoră
    3.CF se consideră reziliat de drept, fară altă formalitate sau punere în întârziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate pâna în acel moment, în cazul în care se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, cu avizul AM.
    4.CF se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fară nicio altă formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate pâna în acel moment, în următoarele situaţii:
    a) Beneficiarul nu a început implementarea proiectului în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o înştiinţare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat. b) În cazul intervenirii modificărilor substanţiale sau a încălcării obligaţiei privind menţinerea investiţiei, în conformitate cu cele menţionate în contractul de finanţare.
    c) În cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în contractul de finanţare.
    d) Dacă beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data menţionată în grafic cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare.
    e) În cazul descoperirii unor nereguli care fac imposibilă derularea în continuare a contractului.
    f) În cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la control şi audit.
    g) În cazul în care, ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul a primit finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului.
    h) In cazul în care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depăşeşte pe parcursul implementării pragurile stabilite pentru proiectele majore prevăzute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
    i) În alte cazuri de încălcare de către Beneficiar a Contractului de finanţare, care fac imposibilă derularea în continuare a contractului, dacă OIE decide în acest sens.
    5. CF va fi declarat nul, în cazul în care, după încheierea contractului, se constată neîndeplinirea unei condiţii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent încheierii acestuia.
    Anterior rezilierii CF, OIE/AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după ce notifică în prealabil Beneficiarul.
    NOTĂ:
    Alte cauze de încetare a contractului pot fi prevăzute în CF.

    CAP. X
    INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE, MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTARE

    Beneficiarii vor realiza proiectele conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile şi responsabilităţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilă obţinută.
    Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajază să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţională şi comunitară de referinţă.
    În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil.
    Derularea CF reprezintă şi modul în care sunt acceptate la plată şi rambursate cheltuielile efectuate de Beneficiar în vederea implementării proiectului. În cazul în care sunt încălcate prevederile contractuale şi/sau legislaţia aplicabilă, sumele necuvenite deja rambursate sunt recuperate iar sumele în curs de rambursare sunt diminuate corespunzător. De asemenea, Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii de raportare şi informare care să îi permită OIE o gestionare eficientă a fondurilor alocate.
    În vederea gestionării finanţării nerambursabile acordate, Beneficiarul va deschide un cont (la Trezorerie) în lei şi va notifica OIE datele de identificare ale acestuia şi semnătura persoanelor autorizate.

    X.1. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

    În cadrul acestei operaţiuni nu se acordă prefinanţare.
    Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilită, prin intermediul CR.
    CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţită obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţită de documentele justificative, prevăzute în CF.
    CR se înaintează de Beneficiar către OIE în conformitate cu graficul convenit în CF, numai după ridicarea condiţiilor suspensive privind CF. Se poate conveni rambursarea prin intermediul unei singure CR.
    CR prezentate OIE vor primi număr de înregistrare/dată. Verificarea CR pentru acordarea vizei de conformitate se face de către OIE. În acest sens se verifică corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în CR.
    După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate Beneficiarului în acest sens.
    Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.
    OIE/AM pot întrerupe curgerea termenului privind autorizarea plăţii pentru situaţii justificate când sunt solicitate clarificări suplimentare (OIE va transmite în acest sens la Beneficiari ,,Note de clarificare'' la care Beneficiarii au obligaţia să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii) sau când se impun verificări la faţa locului (motivele care determină aceste verificări sunt comunicate Beneficiarului prin ,,Notificarea misiunii de control''). Perioadele de întrerupere se încheie în momentul în care Beneficiarul a furnizat în totalitate informaţiile şi documentele solicitate.
    CR vor fi respinse în cazul în care datele de identificare ale Beneficiarului diferă de cele înscrise în CF şi actele adiţionale ulterioare acestuia.
    Pentru derularea în condiţii corespunzătoare a CF Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii informative faţă de OIE:
    - transmiterea de previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare necesare efectuării plăţilor) cel puţin trimestrial.
    - transmiterea unei scurte descrieri a modalităţii de păstrare a documentelor aferente proiectului, în special privind circuitul, îndosarierea şi arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului.
    Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial. Motivele diminuării sumelor faţă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.
    Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare) până la concurenţa a 80% din sumele prevăzute pentru finanţare.
    Plata finală, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţă, Beneficiarul are obligaţia de a urmări ca CR prezentate pentru plăţi intermediare cumulate să nu depăşească 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

    X.2. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTARE

    Monitorizarea proiectelor se face de către OIE. Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură dezvoltarea eficientă şi corectă a urmăririi proiectului precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF.
    Obiectivul general este de a evalua atât realizările cât şi deficienţele implementării proiectului pentru a decide modificările majore asupra priorităţilor de finanţare aprobate şi de a identifica orice modificare substanţială apărută într-o perioadă de 3 ani (în cazul IMM-urilor)/5 ani (în cazul întreprinderilor mari) de la finalizarea proiectului.
    Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic şi documentar înregistrat în implementarea proiectului, inclusiv cea financiară şi în colectarea şi introducerea în SMIS a tuturor informaţiilor legate de proiect, precum şi monitorizarea oricăror modificări substanţiale apărute după finalizarea lui, în perioada de operare.
    Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OIE va desfăşura următoarele activităţi:
    a) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).
    b)monitorizarea durabilităţii investiţiei.
    Verificarea documentelor - raportare
    Verificările documentelor vor asigura că rapoartele elaborate de către Beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în CF, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin CF, realizările faţă de ţinta propusă, procentul de realizare, etc. Rapoartele elaborate de Beneficiar sunt următoarele:
    Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)
    RP sunt trimise la OIE, lunar, pînă în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară sau trimestrial până la data de 5 a lunilor aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie a anului următor. Ultimul RP va fi trimis odată cu ultima CR. Periodicitatea transmiterii rapoartelor de progres se va stabili în funcţie de complexitatea proiectului şi va fi prevăzută în CF. La terminarea lucrărilor se pregăteşte şi se prezintă raportul final.
    Ca o regulă generală, pe lângă rapoartele de progres periodice, fiecare CR va fi însoţită de un RP, referitor la activităţile efectuate în perioada cuprinsă între ultima CR până la cea nou depusă.
    Dacă sunt neclarităţi sau omisiuni în rapoartele trimise de Beneficiar, OIE îl va notifica, Beneficiarul fiind obligat să trimită o scrisoare de clarificare. Dacă neclarităţile persistă OIE va lua măsuri în conformitate cu procedurile interne.
    Rapoarte speciale (ad-hoc)
    Rapoartele speciale (ad-hoc) vor fi pregătite de către Beneficiar la cererea OIE, pe probleme ce pot afecta condiţiile finanţării nerambursabile.
    Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei
    Beneficiarul este obligat să întocmească un raport anual pe o perioadă de 5 ani pentru întreprinderi mari şi 3 ani pentru IMM-uri după finalizarea proiectului privind modificările substanţiale aduse investiţiei, definite conform art. 57 din Regulamentul Consiliului 1083/2006.
    Rapoartele privind durabilitatea investiţiei vor fi transmise pana în data de 31 ianuarie a fiecărui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei. Dacă data de 31 cade într-o zi nelucrătoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie.
    În cazul apariţiei oricărei modificări substanţiale, beneficiarul trebuie să informeze OIE în termen de 15 de zile calendaristice.
    VIZITA DE MONITORIZARE
    Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.
    Scopul vizitei de monitorizare este:
    -să asigure faptul că proiectul progresează sub aspectul realizării fizice în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în CF;
    -să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării;
    -să identifice elementele de succes ale proiectului;
    -să asigure o comunicare strânsă între Beneficiari şi OIE care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).
    Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.
    După efectuarea vizitei, OIE va întocmi un raport, care va fi transmis Beneficiarului. Raportul va cuprinde şi eventuale recomandări specifice, realizabile şi cu termene pe care beneficiarul este obligat să le respecte. OIE va urmări implementarea eventualelor recomandări prin raportările ulterioare ale beneficiarului.
    Beneficiarul va organiza o unitate de implementare a proiectului care trebuie să realizeze urmărirea implementării proiectului în conformitate cu condiţiile stabilite prin CF, stabilirea obiectivelor şi punctelor de reper cu care să poată compara evoluţia acţiunilor întreprinse, colectarea periodică a informaţiilor referitoare la evoluţia proiectului, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres.

    X.3. CONTROL ŞI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR BUGETARE

    CONTROL ŞI AUDIT
    Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectuează şi prin control la faţa locului. Autorităţile competente să desfăşoare aceste controale sunt menţionate în Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    Atribuţii pe linia acestui control revin în special OIE, AM POS CCE, AA, ACP, DLAF, ANAF prin Administraţiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum şi Curtea Europenă de Conturi.
    De regulă, OIE va realiza cel putin un control la faţa locului pe perioada implementării proiectului.
    Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului (3 ani după închiderea oficială a POS CCE fără a se încălca expirarea termenului de prescripţie prevăzut în legislaţia naţională) şi să asigure accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat.
    Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului.
    În cazul nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentâd asistenţa financiară nerambursabilă.
    Controlul se poate declanşa ca urmare a existenţei unor indicii şi/sau sesizări sau poate avea caracter de control de fond.
    Reprezentanţii desemnaţi de OIE vor efectua verificări care pot fi cu caracter documentar, asupra documentelor justificative de realizare a cheltuielilor pentru susţinerea CR emise, precum şi cu caracter fizic, realizând verificări la locul executării investiţiilor co-finanţate pentru a se asigura că produsele şi serviciile sunt livrate şi cheltuielile declarate de Beneficiar au fost efectiv realizate şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.
    În urma efectuării verificării, constatările se consemnează în procesul-verbal de constatare, semnat de către toţi participanţii la acţiunea de verificare inclusiv de reprezentantul Beneficiarului.
    Procesul-verbal de constatare final întocmit în urma raportului de control, însuşit de conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintă titlu de creanţă şi se comunică Beneficiarului în condiţiile prevăzute de lege.
    OIE pregăteşte raportul final de verificare la faţa locului pe care-l transmite Beneficiarului.
    Beneficiarul are dreptul de contestaţie prevăzut de legislaţia în vigoare inclusiv de reconciliere pe baza unor informaţii suplimentare furnizate organelor de control.
    Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.
    În cazul constatării primare a unor prejudicii importante OIE va propune AM POS CCE suspendarea CF pe perioada necesară realizării unor constatări mai detaliate.
    TRATAMENTUL NEREGULILOR
    Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP şi CE. Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE: sesizări.poscce.proiecte@minind.ro.
    În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE.
    Pentru prevenirea erorilor Beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor normative de referinţă.
    În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    RECUPERAREA CREANŢELOR BUGETARE ŞI ALTE CORECŢII FINANCIARE
    Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă.
    Titlul de creanţă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată.
    Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:
    ● plată voluntară;
    ● prin deducerea din plăţile următoare;
    ● prin executare silită;
    ● ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală.
    Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere în confornitate cu CF şi legislaţia în vigoare. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele debitoare.
    În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

    CAP. XI
    LEGISLAŢIE APLICABILĂ
    A. Legislaţie comunitară
    1. Regulamentul nr. 1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE Legea nr. 210 din 31/07/2006;
    2. Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE Legea nr. 210 din 31/07/2006;
    3. Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările ulterioare;
    4. Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)
    5. Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;
    8. Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementările financiare aplicabile bugetului general al Comunităţii Europene;
    9. Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul investiţional naţional regional;
    10. Directiva (CE) nr. 32/2006 privind eficienţa energetică la consumatorul final şi servicii energetice;
    11. Directiva (CE) nr. 8/2004 asupra promovării cogenerării.
    B. Legislaţie naţională
    1. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;
    2. Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;
    4. Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea "Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor";
    5. Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;
    6. Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 - 2013;
    10. Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat;
    11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    20. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    22. Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;
    24. Ordonanţa Guvernului nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    25. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
    26. Ordin nr. 863/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
    27. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    28. OMEF nr. 2242/22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1
    29. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
    30. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 pentru transpunerea Directivei 2004/8/EC asupra promovării cogenerării;
    31. Hotărârea Guvernului nr. 1510/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare.
    C. Legislaţia aferentă temelor orizontale
    Dezvoltare durabilă, protecţia mediului:
    1. Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
    2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
    5. Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;
    7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
    8. Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
    9. OM nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
    10. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
    11. Hotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
    12. Hotărârea Guvernului nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
    13. Legea nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

    SECŢIUNEA C
    ANEXE


    ANEXA 1

    Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2242/2008

    Ministerul Eonomiei şi Finanţelor

    ORDIN 2242/22.07.2008
    privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", Axa Prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

    Art. 1. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", Axa Prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", Axa Prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 20072013, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea "Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor", ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
    Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în acest ordin, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" şi obiectivelor "Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor", să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare şi de realizarea investiţiilor iniţiale în toate sectoarele industriale şi în sectorul energetic cu privire la activităţile de consum, respectiv producerea energiei electrice şi termice.
    (2) Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după data confirmării scrise, din partea Organismului Intermediar pentru Energie, că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în "Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor".
    Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise şi data semnării Contractului de finanţare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din Contractul de finanţare, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice.
    (3) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt eligibile. Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate cu respectarea procedurilor de achiziţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice, respectiv în conformitate cu "Instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS CCE" aprobate de către Autoritatea de Mangement pentru POS CCE, după caz.
    (4) Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
    (5) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi, şi dacă sunt prevăzute în Anexa nr. 1.
    (6) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a. să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
    b. să fie considerate active amortizabile;
    c. să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
    d. să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel puţin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
    (7) Cheltuielile legate de construcţii, echipamente, instalaţii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziţiei bunului respectiv de natura construcţiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor şi sunt cuprinse în costul de achiziţie al acestor active.
    Art. 4. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul economiei şi finanţelor
                               VARUJAN VOSGANIAN

    ANEXA 1

    Lista cheltuielilor eligibile
    pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" şi "Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere,
    arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate/retehnologizate", în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.1 "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", Axa Prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013
    - Cheltuieli pentru investiţia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcţie, cu respectarea caracterului de investiţie iniţială aşa cum este definită prin "Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor".
    Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
    a) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii, pe obiecte de construcţie (clădiri; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);
    b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora, desfăşurate pe obiecte de construcţie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări;
    c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj desfăşurate pe obiecte de construcţie;
    d) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de transport tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcţie.
    e) Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate).
    În cazul întreprinderilor mari aşa cum sunt definite prin "Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor" cheltuielile pentru achiziţia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

    ANEXA 2

    OPIS al Dosarului Cererii de Finanţare

    Documentele precizate mai jos trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii CRF.

 ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
 │ Nr. │ Document │Pagina│
 │ crt │ │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 1.│Cerere de finanţare (original şi două copii ) şi CD cu │ │
 │ │aceleaşi informaţii din Cererea de finanţare, scanate în │ │
 │ │format PDF. (conform model din Anexa 3) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 2.│Certificatul constatator în original emis de Oficiul │ │
 │ │Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are │ │
 │ │sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile înaintea │ │
 │ │depunerii cererii de finanţare, care să menţioneze obligato-│ │
 │ │riu: datele de identificare, codul unic de înregistrare, │ │
 │ │reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate │ │
 │ │principal şi domeniile de activitate secundare, situaţia │ │
 │ │juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele de │ │
 │ │lucru │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 3.│Declaraţie de eligibilitate a solicitantului în original - │ │
 │ │nu se află în reorganizare judiciară, faliment, suspendare │ │
 │ │etc (conform model din Anexa 3A) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 4.│Bilanţul contabil depus şi înregistrat la Direcţia Generală │ │
 │ │a Finanţelor Publice inclusiv contul de profit şi pierdere │ │
 │ │şi datele informative pentru exerciţiul financiar precedent,│ │
 │ │în fotocopie certificată │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 5.│Certificate de atestare fiscală, în original, privind │ │
 │ │îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general conso-│ │
 │ │lidat eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, în │ │
 │ │original, pentru sediul social şi toate punctele de │ │
 │ │lucru care au CIF şi sunt menţionate în certificatul │ │
 │ │constatator │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 6.│Certificate de atestare fiscală, în original, privind │ │
 │ │îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugelele locale │ │
 │ │eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în │ │
 │ │original, pentru sediul social şi toate punctele de lucru │ │
 │ │menţionate în certificatul constatator │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 7.│Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solici= │ │
 │ │tantului, în original │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 8.│Cazierul fiscal al Solicitantului (societăţii), în │ │
 │ │original │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 9.│Declaraţie de angajament în original (conform model din │ │
 │ │Anexa 3B) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 10.│Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA)/ │ │
 │ │Consiliul de Administraţie (CA) de aprobare a cheltuie= │ │
 │ │lilor ce vor fi efectuate sau hotărârea Consiliului Local, │ │
 │ │Judeţean sau orice alt act oficial al organizaţiei, în │ │
 │ │original │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 11.│Acord de mediu şi eventual autorizaţia de mediu în │ │
 │ │termenul de valabilitate, dacă este cazul, în copie certi- │ │
 │ │ficată │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 12.│Fişa tehnică de mediu eliberată de Agenţia de Protecţie │ │
 │ │a Mediului, în fotocopie certificată, din care să rezulte │ │
 │ │dacă proiectul necesită sau nu acord de mediu (dacă este │ │
 │ │cazul) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 13.│Extras de carte funciară, titlul de proprietate pentru │ │
 │ │teren/imobil, sau actul de concesiune pentru cel puţin încă │ │
 │ │20 de ani de la data transmiterii CRF │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 14.│CV - urile persoanelor implicate în managementul proiectu= │ │
 │ │lui (conform Anexa 3C ) şi fişele de post dacă aceste │ │
 │ │poziţii sunt ocupate/fişele de post ale acestor persoane │ │
 │ │şi cerinţele solicitantului privind experienţa acestora │ │
 │ │dacă aceste poziţii nu sunt ocupate; │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 15.│Certificat de urbanism eliberat de autorităţile administra- │ │
 │ │ţiei locale, dacă este cazul │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 16.│Aviz de amplasament, emis de operatorul de reţea electrică │ │
 │ │la care este racordat solicitantul de finanţare - dacă │ │
 │ │măsura de creştere a eficienţei energetice aduce modificări │ │
 │ │de natura celor prevăzute la art.2 din H.G. 90/ 2008 - │ │
 │ │pentru aprobarea regulamentului privind racordarea │ │
 │ │utilizatorilor la reţelele electrice de interes public. │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 17.│Studiul de fezabilitate elaborat conform modelului din │ │
 │ │Anexa 3D, în copie SF trebuie să nu fi fost elaborat/actua- │ │
 │ │lizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a │ │
 │ │cererii de finanţare │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 18.│Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu, în │ │
 │ │original (conform Anexa 3E) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 19.│Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului │ │
 │ │de stat, în original (conform Anexa 3F) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
 │ 20.│Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria │ │
 │ │întreprinderilor mici şi mijlocii, în original, dacă este │ │
 │ │cazul (Anexa 3 G)*5 │ │
 └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
----------
    *5 Dacă întreprinderea nu depune declaraţie privind încadrarea în
    categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va considera automat
    întreprindere mare


    ANEXA 3

    Cererea de finanţare
    [este foarte important ca formatul Cererii de finanţare să fie păstrat ca atare; nu se admit modificări sau eliminări de paragrafe]

    FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

    INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

    FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA
    COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE
  FINANŢARE
  1. Informaţii privind solicitantul
  2. Descrierea proiectului
  3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
  4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare
  5. Lista de anexe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
 │ Se completează de către Organismul Intermediar │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia ........................... │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Data înregistrării ...................│Numele şi prenumele persoanei care │
 │ │înregistrează........................│
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Număr de │Semnătura........................... │
 │înregistrare........................ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Număr cerere de proiecte.......... *6 │ │
 │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
-------------
   *6 Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de
   depunere


    Titlul proiectului
    .................................
    [titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate]

    0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
    Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR
    [nu se vor mai face alte completări]

    1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

    1.1 SOLICITANT
    Numele organizaţiei: ............................................
    Cod de înregistrare fiscală .....................................
    Cod unic de înregistrare ........................................
    Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor .................
    Adresa poştală: .................................................
    Adresa poştă electronică ..................... ..................
    (dacă este cazul)
    [Solicitantul va completa cu atenţie toate datele, fară omisiuni sau
    greşeli, aceste date fiind criteriu la evaluarea administrativă]

    1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
    ┌─┐
    └─┘ societate comercială

     Anul înfiinţării societăţii comerciale..............
 ┌──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────┐
 │Date despre societatea comercială │ Anul n │ Anul n*-1│ Anul n*-2 │
 ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
 │Număr de angajaţi │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
 │Cifra de afaceri │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┤
 │Rezultatul net din bilanţ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────┘
  n - anul depunerii cererii de finanţare
  [Aceste date vor fi preluate din bilanţ iar numărul de angajaţi va fi
  cel existent la data depunerii cererii de finanţare]

  1.3 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de
  constituire/ actelor de organizare şi funcţionare pentru administraţia
  publică, să semneze şi să reprezinte organizaţia)

  Nume ...........................................
  Funcţie ........................................
  Număr de telefon ...............................
  Număr de fax ...................................
  Adresă poştă electronică........................

  1.4 PERSOANA DE CONTACT (care va ţine legătura cu toate instituţiile
  implicate)
  Nume ...........................................
  Funcţie ........................................
  Număr de telefon ...............................
  Număr de fax ...................................
  Adresă poştă electronică .......................

  1.5 BANCA
  Banca/ Sucursală: ..............................
  Adresa: ........................................
  Cod IBAN: ......................................
  [completarea acestor date este obligatorie, fiind criteriu în evaluarea
  administrativă]

  1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
  Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau
  de împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)
  în ultimii 5 ani? Da ┌─┐ Nu ┌─┐
                       └─┘ └─┘
  [se va completa în detaliu cu tipul asistenţei şi menţionarea în clar a
  instituţiei de la care s-a obţinut finanţarea]

  Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte
  (cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului
  calendaristic în care s-a semnat contractul):

  Titlul proiectului şi nr. de referinţă ...............................
  Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute.................
  Valoarea proiectului..........................................(în lei)
  Sursa de finanţare....................................................

  Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul
  prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar
  din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘
  Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
  Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului .........
  Sursa de finanţare..................................................

  Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul
  prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din
  fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?
       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘
  Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
  Titlul proiectului şi nr. de referinţă ...........................
  Valoarea proiectului.....................(în lei)
  Sursa de finanţare..............................


    2. DESCRIEREA PROIECTULUI

    2.1 AP A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
    AXA PRIORITARĂ 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice"
    DOMENIUL DE INTERVENŢIE "Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)"
    OPERAŢIUNEA "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice"
    SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ DURABILĂ ŞI REDUCEREA EMISIILOR aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2008
    2.2 LOCAŢIA (AMPLASAMENTUL) PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări]
    ROMÂNIA
    REGIUNEA:
    JUDEŢUL:
    LOCALITATEA:

    2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
    2.3.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente operaţiunii a) DMI 1, AP 4, precum şi la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice)
    [se recomandă citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii deosebite în încadrarea activităţilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinţele programului]
    2.3.2 Context (Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor)
    [nu mai mult de o pagina şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată)
    [nu mai mult de o pagina şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza (se vor prezenta activităţile şi sub-activităţile şi corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6)
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.5. Resursel e materiale implicate în realizarea proiectului (se vor preciza sediul/sediile aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc)
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi subactivitate menţionată anterior la pct.2.3.3)
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
    2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil) (se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)
    [nu mai mult de o pagină şi se va corela cu planul de marketing din Studiul de fezabilitate]
    2.3.8. Proiectul vizează una din măsurile ( se va marca cu X tipul măsurii în tabelul de mai jos) prevăzute în lista indicativă a măsurilor eligibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, conform Directivei 2006/32/EC privind eficienţa energetică la consumatorul final şi serviciile energetice, Anexa III, (în numerotarea originală)

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │(h) procese de fabricaţie a produselor (e.g. utilizarea mai eficientă │
 │ │a aerului comprimat, a condensatului de vapori de apă şi a armăturilor│
 │ │pentru fluide, utilizarea sistemelor automate şi integrate, metode │
 │ │eficiente de menţinere a echipamentelor în rezervă caldă); │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │(i) motoare şi acţionări (e.g. creşterea utilizării controlului │
 │ │electronic, acţionări cu turaţie variabilă, programarea integrată a │
 │ │funcţionării, convertizoare de frecvenţă, motoare electrice cu │
 │ │eficienţa energetică ridicată); │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │(j) ventilatoare, acţionări cu turaţie variabilă şi ventilaţie (e.g. │
 │ │ dispozitive/sisteme noi, folosirea ventilaţiei naturale controlate); │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │(k) managementul răspunsului la cererea de energie (e.g. managementul │
 │ │sarcinii electrice, sisteme de control al aplatisării sarcinii │
 │ │electrice); │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │(l) cogenerarea de înaltă eficienţă (e.g. maşini care generează atât │
 │ │putere mecanică sau electrică, utilizabilă, căt şi căldură │
 │ │utilizabilă) │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În cazul proiectului care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilirea eficienţei procesului de cogenerare se va realiza în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, Anexa 3 (Anexa 3Î la CRF) ;
    Tehnologiile de cogenerare propuse în proiectul care vizează cogenerarea de înaltă eficienţă vor fi cele reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, Anexa 1.
    2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
    Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului
    .........................................................................................................
    [toate aceste informaţii vor fi extrase şi sintetizate ca atare din Studiul de fezabilitate; corectitudinea informaţiilor este obligatorie]
    2.5 DURATA PROIECTULUI
    Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni*7:
-------------
    *7 În estimarea duratei de implementare a proiectului se vor evidenţia distinct activităţile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc.

    [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]
    2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
    Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi datele la care acestea s-au realizat şi se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Activitate │ De la.... │ Pana la.... │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │1. │zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │2. │zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │3. │zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │4. │zi_________luna_______an │zi_________luna_______an│
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
  [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]


    2.7 INDICATORI*8 DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
--------------
    *8 Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării contractului de finanţare

    Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor din tabel.
    INDICATORII DE MONITORIZARE AI PROIECTELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE LA CONSUMATORUL FINAL

 ┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┐
 │ Tipul │ Indicatori Output │ UM │
 │ proiectelor │ │ │
 ├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │Proiecte care │Diferenţa dintre valoarea eficienţei energetice │ │
 │vizează : │estimate în SF, la data depunerii proiectului şi │ │
 │- Procese de │valoarea eficienţei energetice validată de recepţia│ % │
 │fabricaţie a │finală a procesului industrial, instalaţiei, │ │
 │produselor │echipamentului sau măsurii de management energetic │ │
 │ - Motoare şi │promovate prin proiect. │ │
 │ Acţionări ├───────────────────────────────────────────────────┼────────┤
 │- Ventilatoare,│Intensitatea energetică, ca raport dintre consumul │ │
 │ acţionări cu │de energie al procesului industrial, instalaţiei, │ │
 │ turaţie │echipamentului sau măsurii de management energetic │ % │
 │ variabilă şi │şi valoarea producţiei sau/şi serviciului rezultat │ │
 │ventilaţie │din procesul industrial, instalaţia, echipamentul │ │
 │ - │sau măsura management energetic, considerată │ │
 │Managementul │înainte sau măsura management energetic, conside- │ │
 │răspunsului │rată înainte de perceperea taxelor şi păstrând │ │
 │la cererea de │constant preţul energiei. │ │
 │energie │ │ │
 │ - Cogenerarea │ │ │
 │de înaltă │ │ │
 │eficienţă │ │ │
 └───────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┘

    Descrieţi/cuantificaţi orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea indicatori).

    2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE

 ┌───────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │ TIP │ DENUMIRE │ MOD DE │
 │ │ │ RELAŢIONARE │
 ├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ PROGRAM │ │ │
 ├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ STRATEGIE │ │ │
 ├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ PROIECT │ │ │
 ├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ALT DOCUMENT │ │ │
 │RELEVANT LA │ │ │
 │NIVEL NAŢIONAL/│ │ │
 │REGIONAL │ │ │
 └───────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

    Organizaţia este plătitoare de TVA?
       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘
    Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi
finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este
plătitoare de TVA ?
       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘

    Dacă DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile
desfăşurate.


    2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
    Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, activităţi, orizont de timp).
    .......................................................................................
    [se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină]

    2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

    Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
    a) accelereze implementarea proiectului
       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘

    Vă rugăm să detaliaţi ....................................................
    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
       Da ┌─┐ Nu ┌─┐
          └─┘ └─┘
    Vă rugăm să detaliaţi......................................................
    [se va completa cu informaţii privind felul în care asistenţa nerambursabilă
va contribui la implementarea proiectului - nu mai mult de jumătate de pagină,
în corelare cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]


    2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă
    (Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc)

 ┌────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
 │Nr. │Activitatea de informare şi │Durata estimată/│ Costuri estimate │
 │ │publicitate (va rugăm descrieţi,│Perioada │ │
 │ │pe scurt) │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ 1 │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ 2 │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┤
 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 [se menţionează măsurile ce urmează a fi luate în vederea respectării
 legislaţiei comunitare în vigoare]


    3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
    3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE şi naţională privind protecţia mediului, inclusiv principiul "poluatorul plăteşte" (dacă este cazul)
    .............................................................................
    [se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivările corespunzătoare - nu mai mult de jumătate de pagină]
    Va rugăm să completaţi autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu- Anexa 3E la cererea de finanţare.
    3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ
    Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă ............
    [se va completa cu informţii prin care Solicitantul explică modul în care proiectul corespunde necesităţilor prezentului fără a influenţa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice - nu mai mult de o pagină]
    3.3 EGALITATEA DE ŞANSE
    [Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţi, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru]..................................................
    [se va completa cu informaţii privind modul în care Solicitantul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, inclusiv în respectarea acestui principiu la încheierea contractelor de achiziţii/servicii - nu mai mult de o pagină]
    3.4 ACHIZIŢII
    Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE │
 │ FINANŢARE │
 ├─────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┤
 │ Nr. │ Obiectul │ Valoarea │ Procedura │ Data │Data finalizării │
 │ Crt.│contractului/│reală (Lei) │ aplicată │ începerii │procedurii/Stadiul│
 │ │ Acordului │ │ │procedurii │ procedurii │
 │ │-cadru pentru│ │ │ │ │
 │ │realizarea │ │ │ │ │
 │ │proiectului │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE │
 │ FINANŢARE │
 ├─────┬─────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────┤
 │ Nr. │ Obiectul │ Valoarea │ Procedura │Data estimată│ Data estimată │
 │ Crt.│contractului/│ estimată │ aplicată │ pentru │pentru finalizarea│
 │ │Acordului │ (Lei) │ │ începerea │ procedurii* │
 │ │-cadru pentru│ │ │ procedurii* │ │
 │ │realizarea │ │ │ │ │
 │ │proiectului │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┘
------------
    * Se va completa cu nr. Lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului
    de finanţare


    4.FINANŢAREA PROIECTULUI
    4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ
    [se va corela cu studiul de fezabilitate]


 ┌────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │Valoarea │Valoarea │ │ │
 │crt.│ cheltuielii* │totală a │totală │ │ │
 │ │ │cheltuie-│eligibilă│ Finanţarea nerambursabilă │Contribuţia proprie │
 ├────┤ │lii cu │a cheltu-├───────────┬──────────┬──────────┼────────┬───────────┤
 │ │ │TVA (lei)│ ielii │Prevederile│Procentul │Valoarea │ la │Cheltuieli │
 │ │ │ │ (lei) │legale *** │ (%) ** │finanţării│valoarea│conexe şi │
 │ │ │ │ │ │ │nerambur- │eligibi-│neeligibile│
 │ │ │ │ │ │ │sabile │lă a │ (lei) │
 │ │ │ │ │ │ │ │cheltu- │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ielii │ │
 │ │ │ │ │ │ │ lei │ (lei) │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 = 3+8 │ 3= 6+7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │Cheltuieli │ │ │ OMEF │ │ │ │ │
 │ │pentru │ │ │2242/22.07 │ │ │ │ │
 │ │investiţia de │ │ │.2008, art.│ │ │ │ │
 │ │bază │ │ │3 │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │construcţii şi│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pe obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │b) cheltuieli │ │ │ OMEF │ │ │ │ │
 │ │pentru │ │ │2242/22.07 │ │ │ │ │
 │ │montajul │ │ │.2008, │ │ │ │ │
 │ │utilajelor │ │ │Anexa 1,(b)│ │ │ │ │
 │ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şi al │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │instalaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │funcţionale, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │reţelele │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │funcţionării │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │acestora, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pe obiecte │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │de construcţie│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │c) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pentru utilaje│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şi funcţionale│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pe obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │d) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pentru utilaje│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │şi echipamente│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │fără montaj │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │tehnologic, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │desfăşurate │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │pe obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │e) cheltuieli │ │ │OMEF │Pentru │ │ │ │
 │ │pentru │ │ │2242/22.07 │întreprin-│ │ │ │
 │ │achiziţia de │ │ │.2008, art.│deri mari │ │ │ │
 │ │active │ │ │3 şi Anexa │maxim 50% │ │ │ │
 │ │necorporale │ │ │1, e) │din tota- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │lul chel- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tuielilor │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │eligibile │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ale pro- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │iectului │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │Alte cheltuie-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │li neeligibile│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤
 │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘
------------
    * cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli.
    ** rata de cofinanţare din fonduri publice aşa cum este stabilită în schema de ajutor de stat.
    *** Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF
    2242/22.07.2008


    4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
    [se va corela cu studiul de fezabilitate]
    Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

 ┌───────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
 │ CRT. │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ I │VALOAREA TOTALĂ A │ │
 │ │PROIECTULUI │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ II │VALOAREA NEELIGIBILĂ │ │
 │ │A PROIECTULUI │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1 │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ │ │
 │ │NERAMBURSABILĂ │ │
 │ │SOLICITATĂ │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2 │CONTRIBUŢIA │ │
 │ │SOLICITANTULUI │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.1 │Contribuţia în numerar │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.2 │Contribuţia in natura │ │
 ├───────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2.3 │ Împrumut │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 └───────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
 [înainte de completare se recomandă citirea cu atenţie a
 Ghidului în scopul completării corecte a datelor solicitate,
 acestea constituind criteriu de selecţie la capitolul
 eligibilitatea proiectului]


    5. ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAŢIEI
    5.1 LISTA ANEXELOR
    5.1 LISTA DOCUMENTELOR CE ÎNSOŢESC CEREREA DE FINANŢARE
    [Aceste documente vor însoţi, în mod obligatoriu, cererea de finanţare:
    - OPIS al dosarului cererii de finanţare (care va fi pagina 0 a cererii de finanţare) - în Anexa 2.

    5.2 DECLARAŢIE

    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate
  în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am
  aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care
  proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate
  detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi
  respins.
    Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art.
  292 din Codul Penal cu privire la fals in declaraţii.

    Data
                                           Funcţia ocupată în organizaţie

                                                Nume (majuscule)

                                               Semnătura autorizată


    ANEXA 3A

    Declaraţie de eligibilitate*1

    Declaraţie de eligibilitate*1
----------
    *1 A se completa de către Solicitant

    Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>,
  eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP>/paşaport nr. <nr.>, eliberat
  de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant legal/
  împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea
  necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie
  infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere
  că:
    ● denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această
  declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Sectorial
  Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013
    ● activităţile proiectului nu au fost finanţate în ultimii 3 ani şi nu sunt
  finanţate în prezent din alte fonduri publice cu exceptia studiilor
  preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica şi SF)
    ● <denumire solicitant> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    - în procedură de faliment sau lichidare, activitatea sa nu este
  administrată de un judecător sindic, nu are restricţii în activităţile
  comerciale, nu este subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau nu se află
  în dificultate sau într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior în
  conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat
  acordat pentru salvarea şi restructurarea companiilor aflate în dificultate
  (Comunicarea Comisiei nr. C2444/01.10.2004)
    - Nu a suferit condamnări definitive din cauza conduitei profesionale
  îndreptate impotriva legii, în baza unei hotărâri judecătoreşti;
    - Nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni de fraudă, corupţie,
  implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în
  detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunităţii Europene;
  în ultimii 3 ani
    ● infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc
  cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
    - Sunt libere de orice sarcini, la data depunerii CRF
    - Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
  judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, care pot împiedica
  implementarea proiectului şi operarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin
  5 ani pentru întreprinderi mari şi 3 ani pentru IMM-uri de la data
  finalizării proiectului (data efectuării ultimei plăţi)

    Data:

                   Semnătura reprezentant legal/împuternicit al Solicitantului:


    ANEXA 3B

    Declaraţie de angajament

                 Declaraţie de angajament
  Subsemnatul
  [nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de
  [emitent], CNP [nr.]/paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în
  calitate de [funcţie/reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei
  solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanţare pentru
  realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus
  prezenta Cerere de finanţare
  mă angajez:
  ● Să furnizez contribuţia proprie ce imi revine din costurile eligibile
  aferente proiectului*1, in valoare de .........RON reprezentând xxx % din
  valoarea totală eligibilă a proiectului (conform secţiunii 4.2."Sursele
  de finanţare" din formularul cererii de finanţare);
------------
    *1 se va anexa Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor/Consiliul
  de Administraţie/Consiliului Local/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
  privind aprobarea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate de solicitant

  ● Să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului
  ● Să menţin proprietatea infrastructurii (obiectivelor) construite/
  modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, să nu
  gajez sau ipotechez bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă,
  pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/ dare în exploatare în
  cazul întreprinderilor mari şi 3 ani pentu IMM şi să asigur exploatarea
  şi întreţinerea în această perioadă
  ● Să nu aduc nici o modificare substanţială, în conformitate cu definiţia
  mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care aceasta
  se produce să informez Organismul Intermediar în termen de 15 de zile
  calendaristice de la data apariţiei.
  Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:
    - afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui
    terţ un avantaj necuvenit şi
    - rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui
    articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a
    investiţiei. sau încetarea unei activităţi de producţie (după caz, unde
    se aplică)
  ● Să respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniu (în principal,
    cu privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare,
  publicitate).
  ● Sa nu furnizez informaţii false

    Semnătura reprezentant legal al solicitantului:

    Data:


    ANEXA 3C

    Model de Curriculum Vitae

 ┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
 │ Informaţii personale │ │
 │ Nume / Prenume │ Nume, Prenume │
 │ Adresă(e) │ Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate,│
 │ │ ţară │
 │ Telefon(oane) │ Fix: Mobil: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ Fax(uri) │ │
 │ E-mail(uri) │ │
 │ │ │
 │ Naţionalitate(-tăţi) │ │
 │ │ │
 │ Data naşterii │ (ziua, luna, anul) │
 │ │ │
 │ Sex │ │
 │ │ │
 │ Experienţa profesională│ Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională│
 │ │ relevantă, începând cu cea mai recentă dintre │
 │ │ acestea. (rubrică facultativă, vezi │
 │ │ instrucţiunile) │
 │ │ │
 │ Perioada │ (de la - până la) │
 │ │ │
 │ Funcţia sau postul │ │
 │ ocupat │ │
 │ │ │
 │ Principalele activităţi│ │
 │ şi responsabilităţi │ │
 │ │ │
 │ Numele şi adresa │ │
 │ angajatorului │ │
 │ │ │
 │ Tipul activităţii sau │ │
 │ sectorul de activitate │ │
 │ │ │
 │ Educaţie şi formare │ │
 │ │ │
 │ Perioada │ Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi │
 │ │ program de formare profesională absolvite, înce- │
 │ │ pând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) │
 │ │ │
 │ Calificarea / diploma │ │
 │ obţinută │ │
 │ │ │
 │ Numele şi tipul │ │
 │ instituţiei de │ │
 │ învăţământ/furnizorului│ │
 │ de formare │ │
 │ │ │
 │ Informaţii suplimentare│ Includeţi aici orice alte informaţii utile, care │
 │ │ nu au fost menţionate anterior, de exemplu: │
 │ │ persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică │
 │ │ facultativă, vezi instrucţiunile) │
 │ │ │
 │ │ │
 │ Anexe │Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică │
 │ │facultativă, vezi instrucţiunile) │
 └────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘


    Notă:
    Modelul este conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004.

    ANEXA 3D. Conţinutul-cadru al Studiului de Fezabilitate

    CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE
    A. Piese scrise
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.
    Informaţii generale privind proiectul
    1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
    2. descrierea investiţiei:
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
    - scenarii propuse (minimum două);
    - scenariul recomandat de către elaborator;
    - avantajele scenariului recomandat;
    c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
    3. date tehnice ale investiţiei:
    a) zona şi amplasamentul;
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
    c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
    d) studii de teren:
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
    - alte studii de specialitate necesare, după caz;
    e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
    f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
    - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
    - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
    4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
    Costurile estimative ale investiţiei
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
    Analiza cost-beneficiu:
    1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;
    2. analiza opţiunilor
    Varianta zero este cea a operării afacerii fără investiţie, varianta medie este cea cu investiţie medie, varianta maximă este cea cu investiţie maximă; se va preciza varianta selectată.
    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, termenul de recuperare a investiţiei (PBP);
    În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală iar determinarea fluxului cumulat se face ca diferenţă între scenariul afacere plus investiţie şi cel al operării afacerii fără investiţie.
    Fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat) ia în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. Fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu sunt luate în considerare.
    Se va indica şi fluxul de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiţiei.
    - calcularea RIR se va face cu rata de actualizare 5% recomandată de Comisie şi în preţuri constante;
    Calculul RIR se referă la întregul cost investiţional, indiferent de sursele de finanţare.
    - calcularea PBP se face pe baza balanţei consolidate (vezi fluxul incremental cumulat)
    4. analiza de senzitivitate;
    5. analiza de risc.
    Sursele de finanţare a investiţiei Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
    Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor:
    - Working Document no. 4
    http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf
    - manual ACB profesor Massimo Florio
    http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf
    - instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008
    Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care:
    - construcţii-montaj (C+M);
    2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    - anul I;
    - anul II
    ............;
    3. durata de realizare (luni);
    4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
    Avize şi acorduri de principiu
    1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
    2. certificatul de urbanism;
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
    4. acordul de mediu;
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
    B. Piese desenate:
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
    2. plan general (1:2000 - 1:500);
    3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
    ATENŢIE! Copia SF care însoţeşte CRF depusă la OIE este obligatoriu să fie însoţită de copii semnate şi ştampilate "CONFORM CU ORIGINALUL" ale hotărârilor AGA, CA, comitet tehnico-economic (CTE) de aprobare a SF

    ANEXA 3E

    Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu


 ┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │ Denumire proiect / ref.: │ Impactul proiectului asupra │
 │ │ obiectivelor de mediu relevante │
 │ │ pentru POS CCE │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬────────────┬─────────┬──────────────┤
 │ Obiective de mediu relevante pentru POS CCE │Pozitive │ Neutre sau │Negative │ Explicaţie │
 │ │ │neaplicabile│ │scurtă privind│
 │ │ │ │ │ amploarea şi │
 │ │ │ │ │ natura │
 │ │ │ │ │ impactului │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Menţinerea calităţii aerului înconjurător in zonele │ │ │ │ │
 │ şi aglomerările in care aceasta este in limitele │ │ │ │ │
 │ prevăzute de normele in vigoare pentru indicatorii │ │ │ │ │
 │ de calitate şi îmbunătăţirea atunci cand limitele │ │ │ │ │
 │ sunt depăşite │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Limitarea impactului asupra calităţii mediului │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Limitarea poluării din surse punctiform şi difuze a │ │ │ │ │
 │ apei │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Limitarea poluării din surse punctiforme şi difuze a │ │ │ │ │
 │ solului şi protejarea solului de eroziunea apei şi │ │ │ │ │
 │ vântului │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor│ │ │ │ │
 │ ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva │ │ │ │ │
 │ degradării de natură antropogenă, fragmentării │ │ │ │ │
 │ habitatelor şi despăduririlor │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi│ │ │ │ │
 │ a habitatelor din zone protejate şi potenţiale arii │ │ │ │ │
 │ Natura 2000 │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Implementarea unor măsuri pentru menţinerea in │ │ │ │ │
 │ limitele prevăzute de normele in vigoare a noxelor │ │ │ │ │
 │ emise de mijloacele de transport, zgomotului şi │ │ │ │ │
 │ trepidatiilor │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Reducerea generării de deşeuri, valorificarea şi │ │ │ │ │
 │ reciclarea deşeurilor │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Protejarea peisajelor naturale şi culturale prin │ │ │ │ │
 │ revitalizarea zonelor industriale dezafectate şi │ │ │ │ │
 │ protejarea habitatelor naturale impotriva fragmenta- │ │ │ │ │
 │ rii realizate de coridoarele de transport │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei │ │ │ │ │
 │ costiere româneşti a Marii Negrre, asigurându-se │ │ │ │ │
 │ protejarea patrimoniului natural (inclusiv a │ │ │ │ │
 │ ecosistemelor terestre şi acvatice) şi cultural in │ │ │ │ │
 │ vederea dezvoltării durabile a regiunii │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Creşterea eficientei energetice │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Utilizarea energiei din resurse regenerabile │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
 │ Informarea publicului cu privire la impactul │ │ │ │ │
 │ proiectului asupra mediului │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────────┘
                                                               Semnătura reprezentant legal şi ştampila
    Data:


    ANEXA 3F

    Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

                   Declaraţie privind conformitatea cu
                     regulile ajutorului de stat

  Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>,
  eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP>/paşaport nr. <nr.>,
  eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie/reprezentant
  legal/împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea
  necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie
  infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere
  că:
  o nu am fost/nu sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de
  stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE, ramasă
  definitivă şi irevocabilă
  sau
  o în cazul în care am fost/sunt subiectul unui ordin de recuperare a unui
  ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a CE,
  ramasă definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja executat;
  o justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, deoarece
  investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât
  ....................................................................... :
  (valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare,
  conformarea cu standardele comunitare de mediu, importanţa pentru SEN etc)
  o nu am efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice
  "ÎNCEPUTUL LUCRĂRILOR (START OF WORK)" - adică nu am demarat alte activităţi
  cu excepţia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de
  fezabilitate.

  Data: Semnătura reprezentant legal / împuternicit al
                                             Solicitantului:


    ANEXA 3G

    Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

  I. Date de identificare a întreprinderii
  Denumirea întreprinderii
  _______________________________________________________________________
  Adresa sediului social
  _______________________________________________________________________
  Cod unic de înregistrare
  _______________________________________________________________________
  Numele şi funcţia
  _______________________________________________________________________
  (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
  II. Tipul întreprinderii
  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
  ┌─┐
  └─┘ Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt
  preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.
  Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.

  ┌─┐
  └─┘ Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza
  rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a
  fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

  ┌─┐
  └─┘ Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza
  rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor
  adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
------------
   *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art.6 din legea nr. 346/2004
   privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
   mijlocii cu modificările şi completările ulterioare .

  Exerciţiul financiar de referinţă*2)
-----------
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
   anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
   financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari
   sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
   numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
   totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
 ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │ Numărul mediu anual de │ Cifra de afaceri anuală │Active totale(mii lei/mii│
 │ salariaţi │ netă(mii lei/mii euro) │euro) │
 ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
                                                ┌─┐
  Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul └─┘ Nu
                                           ┌─┐
  financiar anterior, datele financiare au └─┘ Da (în acest caz se va
  înregistrat modificări care determină completa şi se va ataşa o
  încadrarea întreprinderii într-o altă declaraţie referitoare la
  categorie (respectiv microîntreprindere, exerciţiul financiar
  întreprindere mică, mijlocie sau mare). anterior)
  Semnătura .............................................................
  (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe
  sunt conforme cu realitatea.
  Data întocmirii...........................
  Semnătura.................................


    ANEXA 2
    la LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare

    CALCULUL
    pentru întreprinderile partenere sau legate
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă │
 ├────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────┤
 │ │Numărul mediu│Cifra de afaceri │Total │
 │ │anual de │anuală netă │active │
 │ │salariaţi │(mii lei/mii │(mii │
 │ │ │euro) │lei/mii│
 │ │ │ │euro) │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────┤
 │1. Datele*1) solicitante sau din │ │ │ │
 │întreprinderii situaţiile financiare│ │ │ │
 │anuale consolidate (se vor introduce│ │ │ │
 │datele din tabelul B1 din secţiunea │ │ │ │
 │B*2) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────┤
 │2. Datele cumulate*1) în mod │ │ │ │
 │proporţional ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor partenere, dacă │ │ │ │
 │este cazul (se vor introduce datele │ │ │ │
 │din secţiunea A) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────┤
 │3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
 │întreprinderilor legate*1)(dacă │ │ │ │
 │există) - dacă nu au fost deja │ │ │ │
 │incluse prin consolidare la pct. 1 │ │ │ │
 │din acest tabel (se vor introduce │ │ │ │
 │datele din tabelul B2 din secţiunea │ │ │ │
 │B) │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴───────┘
---------------
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
  anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
  financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau
  asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
  numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
  totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt
  determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii
  sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale
  consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale
  consolidate în care întreprinderea este inclusă.


    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii

  Denumirea întreprinderii
  ____________________________________________________________________________
  Adresa sediului social
  ____________________________________________________________________________
  Codul unic de înregistrare
  ____________________________________________________________________________
  Numele, prenumele şi funcţia
  ____________________________________________________________________________
  preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau
  echivalent
  2. Date referitoare la întreprinderea legată
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă │
 ├───────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────┤
 │ │ Numărul mediu│Cifra de afaceri │Active │
 │ │ anual de │anuală netă │totală │
 │ │ salariaţi │(mii lei/mii │(mii │
 │ │ │euro) │lei/mii│
 │ │ │ │euro) │
 ├───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └───────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
  a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau
  de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de
  parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
  Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la
  care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii
  solicitante (sau în întreprinderea legată)
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
  b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional
  obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face
  referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Tabelul de parteneriat - A.2
 ┌─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ Procent │ Numărul mediu │ Cifra de afaceri │Active totale *5) │
 │ │anual de salariaţi│ anuală netă (mii │(mii lei/mii euro)│
 │ │ │ lei/mii euro) │ │
 ├─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Valoare rezultată│ │ │ │
 │în urma aplicării│ │ │ │
 │celui mai mare │ │ │ │
 │procent la datele│ │ │ │
 │introduse în │ │ │ │
 │tabelul de la │ │ │ │
 │pct. 1. │ │ │ │
 └─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
-------------
    *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există
    date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor
    de la întreprinderile legate.
    *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute,
    oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată
    proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere
    parteneră.
    *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante +
    cheltuieli în avans.


  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

    Secţiunea A - Întreprinderi partenere
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.


    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

 ┌──────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
 │ Întreprinderea parteneră - │ │ │ │
 │ Date de identificare │ │ │ │
 ├───────────┬─────────┬─────────┬──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 │Numele sau │Adresa │Cod unic │Numele şi │Numărul │Cifra de │Active │
 │denumirea │sediului │de │prenumele │mediu │afaceri │totale (mii│
 │întreprin- │social │înregis- │preşedin- │anual de │anuală │lei/mii │
 │derii │ │trare │telui │salariaţi │netă │euro │
 │ │ │ │consiliu- │ │(mii lei/ │ │
 │ │ │ │lui de │ │mii euro) │ │
 │ │ │ │adminis- │ │ │ │
 │ │ │ │traţie, │ │ │ │
 │ │ │ │director │ │ │ │
 │ │ │ │general │ │ │ │
 │ │ │ │sau │ │ │ │
 │ │ │ │echivalent│ │ │ │
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 ├───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
 │ Total │ │ │ │ │ │ │
 └───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

    Secţiunea B - ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
     _ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
     _ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).
-----------
    *6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ │ Numărul mediu │ Cifra de afaceri │Active totale *5) │
 │ │anual de salariaţi│ anuală netă (mii │(mii lei/mii euro)│
 │ │ │ lei/mii euro) │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
----------
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există
    date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor
    de la întreprinderile legate.


    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
 ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┤
 │Întreprinderea │Adresa sediului │ Cod unic de │Numele şi prenumele│
 │legată │social │ înregistrarea │preşedintelui │
 │(denumire/date de │ │ │consiliului de │
 │identificare) │ │ │administraţie, │
 │ │ │ │director general │
 │ │ │ │ sau echivalent │
 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
 └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

    Tabelul B2

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ Întreprinderea │ Numărul mediu │ Cifra de afaceri │Active totale(mii │
 │ numărul: │anual de salariaţi│ anuală netă (mii │ lei/mii euro) │
 │ │ │ lei/mii euro) │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 1.*) │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 2.*) │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 3.*) │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 4.*) │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ 5.*) │ │ │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │ Total │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
------------
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru
   fiecare întreprindere.

    NOTĂ:
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr.......... din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

  1. Date de identificare a întreprinderii
  Denumirea întreprinderii
  ____________________________________________________________________________
  Adresa sediului social
  ____________________________________________________________________________
  Codul unic de înregistrare
  ____________________________________________________________________________
  Numele, prenumele şi funcţia
  ____________________________________________________________________________
  preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau
  echivalent
  2. Date referitoare la întreprindere

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de referinţă │
 ├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
 │ │ Numărul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale │
 │ │anual de salariaţi│ anuală netă (mii │(mii lei/mii euro)│
 │ │ │ lei/mii euro) │ │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
-------------
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există
    date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin
    cumularea datelor de la întreprinderile legate.


    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    ANEXA 3H. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de execuţie al proiectului

    Reprezentare grafică de tip Gantt ( cu bare de timp ) a proiectului, ca un proces unic, care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu date de început şi finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse ( SR ISO EN 9000).
    Graficul va începe, cel mai târziu, cu faza de contractare a finanţării şi se va încheia, cel mai devreme, cu faza de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial.
    Graficul va cuprinde toate activităţile şi restricţiile majore precum şi punctele de control şi/sau de validare obligatorii pentru etapele parcurse dar cel puţin următoarele:
    - etapa asigurării cofinanţării proprii beneficiarului
    - etapa studiilor preliminare
    - studiul de Prefezabilitate, pentru proiectele care conţin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe termen mediu (6 luni ÷ 4 ani) şi pe termen lung (4 ani ÷ 10 ani)
    - studiul de fezabilitate, pentru proiecte care conţin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, pe termen scurt (până la şase luni), mediu şi lung
    - etapa necesară obţinerii finanţării din FS
    - contractarea finanţării
    - etapa obţinerii autorizaţiilor de intrare în amplasament
    - activităţi de pregătire a terenului sau amplasamentului
    - etapele achiziţiei de echipamente
    - activităţi de montaj, pe faze conforme cu standardele specifice
    - terminare lucrări de montaj
    - activităţi de punere în funcţiune
    - etapa efectuării testelor de performanţă
    - etapa funcţionării de probă
    - recepţia finală a obiectivului
    - predarea obiectivului la operatorul de proces industrial sau la beneficiar, în conformitate cu concluziile recepţiei finale
    - etapa funcţionării în perioada de garanţie
    Graficul va fi întocmit pe baza graficului propus în studiul de fezabilitate dar va conţine toate modificările şi restricţiile survenite în fazele ulterioare acestuia, până la faza de contractare a finanţării din FS şi va conţine date şi durate în timp real.
    După semnarea contractului de finanţare din FS, graficul de execuţie al proiectului, anexat contractului, devine Graficul Oficial de Execuţie al Proiectului.
    Nu este admisibilă completarea Graficului Oficial de Execuţie al Proiectului cu activităţi noi, de altă natură sau în altă secvenţă, precum şi prelungirea duratei totale.
    Modificarea voluntară a duratelor intermediare este permisă numai dacă punctele respectiv datele obligatorii de control şi/sau validare şi durata totala a lucrărilor, rămân aceleaşi.

    ANEXA 3I. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de plăţi al proiectului

    Reprezentarea grafică de tip Gantt (cu bare de timp) a plăţilor pe care le va face beneficiarul în contul activităţilor şi lucrărilor de execuţie a proiectului.
    Pe baza Graficului de Plaţi, OIE va face prognoza şi programarea rambursării sumelor asociate activităţilor eligibile.
    Datele şi sumele de bani prognozate a fi plătite, vor fi deasemenea marcate pe graficul de plăţi al proiectului.
    Graficul de plăţi al proiectului va fi întocmit pe baza Graficului Oficial de Execuţie al Proiectului şi va permite verificarea uşoara a stadiului activităţilor şi dacă nu apar restricţii, efectuarea la termen şi la valoarea prognozată a rambursărilor.
    Din grafic trebuie sa reiasă clar, că beneficiarul finanţării, are capacitatea să continue lucrările în cazul în care o rambursare este amânată sau diminuată şi nu se bazează pe suma rambursată pentru a putea efectua plăţile către contractorul lucrărilor de execuţie.
    În cazul în care apar modificări involuntare în Graficul Oficial de Execuţie al Proiectului, reprogramarea plăţilor şi a rambursărilor se va face împreună cu OIE, numai după noul grafic oficial de execuţie al proiectului.
    Graficul de plăţi al proiectului va cuprinde toate restricţiile legate de moneda de plată, cursul de schimb, entităţile care fac plăţi şi alte restricţii cuprinse în contractul de finanţare.
    După semnarea Contractului de finanţare, graficul de plăţi devine Graficul Oficial de Plăţi al Proiectului.
    Nu este permisă modificarea Graficului Oficial de Plăţi al Proiectului, în lipsa noului Grafic Oficial de Execuţie al Proiectului.

    ANEXA 3Î

    Metodologie de stabilire a eficienţei procesului de cogenerare*9
--------------
    *9 Conform Hotărârii Guvernului nr. 219/2007, Anexa 3

    De regulă, valorile folosite pentru calculul eficienţei procesului de cogenerare se determină pe baza:
    * funcţionării reale a unităţilor de cogenerare în condiţii normale de utilizare, în cazul unei funcţionari de cel puţin un an;
    * functionarii preconizate a unităţilor de cogenerare în condiţii normale de utilizare, în primul an de funcţionare după punerea în funcţiune a unităţilor noi sau reabilitate.
    a) Cogenerare de eficienţă inaltă
    În sensul prezentei hotărâri, criteriile de calificare drept cogenerare de eficienţă inaltă sunt următoarele:
    - producţia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform lit. b) sau c), de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producţiei separate de energie electrică şi energie termică;
    - producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei procedurii separate de energie electrică şi energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă inaltă.
    b) Determinarea economiei de energie primară
    Valoarea economiei de energie primară realizate datorită producţiei în cogenerare, determinată conform prevederilor anexei nr. 2, se calculează cu următoarea formula:

                          1
  EEP = (1 - ─────────────────────────────) x 100%
             eta(t), Cog eta(e), Cog
             ──────────── + ─────────────
             eta(t), Ref eta(e), Ref
  unde:
  EEP - economia de energie primară;
    eta(t), Cog - valoarea eficientei termice a producerii în cogenerare,
  definită ca raportul dintre energia termică utilă anuală, produsă în
  cogenerare, şi energia din combustibilii utilizaţi în procesul de
  cogenerare pentru producerea energiei termice utile şi a energiei electrice;
  eta(e), Ref - valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată
  de energie termică;
  eta(e), Cog - valoarea eficienţei electrice a producerii în cogenerare,
  definită ca raportul dintre energia electrică anuală, produsă în cogenerare,
  şi energia din combustibilii utilizaţi în procesul de cogenerare pentru
  producerea energiei termice utile şi a energiei electrice. În cazul în care
  o unitate de cogenerare furnizează direct energie mecanică, se poate majora
  producţia anuala de energie electrica în cogenerare cu un element suplimentar
  reprezentând cantitatea de energie electrică echivalentă cu energia mecanică
  produsă. Acest element suplimentar nu creează drepturi de emitere a unor
  garanţii de origine conform art. 5;
  eta(e), Ref - valoarea de referinţă a eficientei pentru producerea separată
  de energie electrică.


    c) Determinarea economiei de energie în cazul utilizării calculelor alternative conform art. 15 alin. (2)
    În cazul în care criteriile pentru aplicarea schemei de sprijin de tip bonus, stabilită conform art. 9 alin. (3), se bazează pe prevederile art. 15 alin. (2), economia de energie primară unui proces de cogenerare se calculează cu următoarea formulă:

                          1
  EEP = (1 - ─────────────────────────── ) x 100%
                 eta(t) eta(e)
             ──────────── + ────────────
             eta(t), Ref eta(e), Ref

  unde, în afară notatiilor de la lit. b):
  eta(t) - valoarea eficientei termice a procesului de cogenerare, definită ca
  raportul dintre energia termică utilă anuală produsă şi energia din
  combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice utile şi a
  energiei electrice;
  eta(e) - valoarea eficientei electrice a procesului de cogenerare, definită
  ca raportul dintre energia electrica anuala produsă şi energia din
  combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice utile şi a
  energiei electrice. În cazul în care o unitate în cogenerare furnizează
  direct energie mecanică, se poate majora producţia anuală de energie
  electrică cu un element suplimentar reprezentând cantitatea de energie
  electrică echivalentă cu energia mecanică produsă. Acest element suplimentar
  nu creează drepturi de emitere a unor garanţii de origine conform art. 5.


    d) Calculele presupuse de aplicarea criteriilor cuprinse la lit. b) şi c) pot avea la baza şi perioade de raportare diferite de cea anuală.
    e) Pentru unităţile de microcogenerare, calcularea economiilor de energie primară se poate face pe baza datelor certificate.
    f) Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică
    Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, prevăzute la art. 4 alin. (2) şi în formula de la lit. b) din prezenta anexa, stabilesc eficienta de exploatare a producerii separate de energie electrică şi termică pe care cogenerarea intenţionează să o înlocuiască.
    Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică se selectează în conformitate cu principiile următoare:
    1. Pentru unităţile de cogenerare definite la art. 3, compararea cu producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la baza principiul comparării aceloraşi tipuri de combustibil.
    2. Fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai buna şi justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată de energie electrică şi termică, disponibilă pe piaţă în anul construirii unităţii de cogenerare.
    3. Pentru unităţile de cogenerare mai vechi de 10 ani, valorile de referinţă ale eficienţei se stabilesc pe baza valorilor de referinţă corespunzătoare unităţilor cu vechime de 10 ani.
    4. Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică reflectă caracteristicile climatice specifice ale fiecărui stat membru.

    ANEXA 3J

    Tehnologii de cogenerare reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 219/2007

    a) turbina cu gaze într-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică;
    b) turbina cu abur de contrapresiune;
    c) turbina cu abur, de condensaţie, cu prize de cogenerare;
    d) turbina cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;
    e) motor cu combustie internă;
    f) microturbine;
    g) motor Stirling;
    h) pile de combustie;
    i) motoare cu abur;
    j) cicluri Rankine pentru biomasă;
    k) orice alt tip de tehnologie sau combinaţii ale acestora, care intră sub incidenţa definiţiei prevăzute la art. 3 lit. a).

    ANEXA 4

    Lista de verificare a conformităţii administrative

    DATE DE IDENTIFICARE

 ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. Înregistrare OIE/ │ │
 │Cod SMIS: │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitant: │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului: │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi │
 │Operaţiunea │echipamente pentru întreprinderi din industrie, care │
 │ │să conducă la economii de energie, în scopul │
 │ │îmbunătăţirii eficienţei energetice │
 └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┐
 │ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE │ Da │ Nu │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │1.Coletul a fost transmis prin modalitatea precizată în Ghidul │ │ │
 │Solicitantului/cererea de propuneri de proiecte (poşta │ │ │
 │recomandată cu confirmare de primire, curier, sau depus │ │ │
 │personal)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │2.Cererea de finanţare a fost depusă prin colet sigilat, în │ │ │
 │conformitate cu cerinţele din cererea de propuneri de proiecte?│ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │3.Coletul conţine dosarul original, cu cererea de finanţare în │ │ │
 │original semnată şi stampilată conform cerinţelor din │ │ │
 │propunerea de proiecte? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │4.Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de │ │ │
 │propuneri de proiecte? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │5.Dosarul nu prezintă ştersături sau modificări ale │ │ │
 │conţinutului? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │6.Coletul conţine cele două copii ale dosarului original, │ │ │
 │respectiv dosarul COPIE 1 şi dosarul COPIE 2 şi varianta │ │ │
 │cererii de finanţare pe CD? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │7.Dosarul original conţine opisul, conform modelului din │ │ │
 │Anexa 2 şi toate documentele prevăzute în acesta? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │ 8.Cererea de finanţare este conformă cu modelul prezentat în │ │ │
 │ Ghidul Solicitantului (Anexa 3)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │9.Informaţiile incluse pe CD sunt aceleaşi cu cele din cererea │ │ │
 │de finanţare ? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │10.Dosarul este numerotat conform instrucţiunilor precizate în │ │ │
 │Ghidul Solicitantului? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │11.Numărul total de pagini menţionat pe coperta dosarului în │ │ │
 │original (N = ...) coincide cu cel existent în dosar şi cu cel │ │ │
 │precizat pe colet iar OPISUL (pagina 0) conţine toate câmpurile│ │ │
 │prevăzute în Anexa 2? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │12.Cererea de finanţare are toate rubricile completate? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │13.Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul │ │ │
 │constatator în original emis de Oficiul Registrului Comerţului │ │ │
 │de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul cu cel │ │ │
 │mult 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanţare, care │ │ │
 │să menţioneze obligatoriu : datele de identificare, codul unic │ │ │
 │de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul │ │ │
 │de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, │ │ │
 │situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi punctele │ │ │
 │de lucru? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │14.Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de │ │ │
 │eligibilitate a solicitantului (în original, semnată şi │ │ │
 │ştampilată conform modelului din Anexa 3A)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │15.Cererea de finanţare este însoţită de Bilanţul contabil │ │ │
 │depus şi înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice │ │ │
 │inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative │ │ │
 │pentru exerciţiul financiar precedent, în fotocopie │ │ │
 │certificată? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │16.Cererea de finanţare este însoţită de Certificatele de │ │ │
 │atestare fiscală valide, privind îndeplinirea obligaţiilor de │ │ │
 │plată către bugetul general consolidat şi bugetele locale │ │ │
 │pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în │ │ │
 │certificatul constatatorplata taxelor şi impozitelor catre │ │ │
 │bugetul de stat, local, special (în original)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │17.Cererea de finanţare este însoţită de certificatul de cazier│ │ │
 │fiscal al Solicitantului (în original)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │18.Cererea de finanţare este însoţită de certificatul de cazier│ │ │
 │judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, în │ │ │
 │original? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │19.Cererea de finanţare este însoţită de Studiul de Fezabili- │ │ │
 │tate în copie certificată conform modelului din Anexa 3D*10. │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │20.Cererea de finanţare este însoţită de Hotărârea AGA/CA sau │ │ │
 │hotărârea Consiliului local, judeţean sau orice alt act oficial│ │ │
 │al organizaţiei în original pentru aprobarea cheltuielilor │ │ │
 │aferente proiectului (copie)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │21.Cererea de finanţare este însoţită de acordul de mediu şi │ │ │


 │eventual autorizaţia de mediu, dacă este cazul, în copie │ │ │
 │certificată ? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │22.Cererea de finanţare este însoţită de fişa tehnică de mediu,│ │ │
 │sau de document echivalent în fotocopie certificată din care │ │ │
 │să rezulte dacă proiectul necesită sau nu acord de mediu, daca │ │ │
 │este cazul? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │23.Cererea de finanţare este însoţită, după caz, de extras de │ │ │
 │carte funciară, titlul de proprietate pentru teren/imobil, │ │ │
 │actul de concesiune valabil pentru cel puţin încă 20 de ani? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │24.Cererea de finanţare este însoţită de CV-urile persoanelor │ │ │
 │implicate în managementul aferent implementării proiectului şi │ │ │
 │fişele de post dacă aceste poziţii sunt ocupate / fişele de │ │ │
 │post ale acestor persoane şi cerinţele solicitantului privind │ │ │
 │exeprienţa acestora dacă acese poziţii nu sunt ocupate(conform │ │ │
 │ H.G. nr. 1021/2004 şi Anexa 3C)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │25.Cererea de finanţare este însoţită de Certificatul de │ │ │
 │urbanism eliberat de autorităţile administraţiei locale, daca │ │ │
 │este cazul? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │26.Cererea de finanţare este însoţită de avizul de amplasament,│ │ │
 │emis de operatorul de reţea electrică la care este racordat │ │ │
 │solicitantul de finanţare - dacă măsura de creştere a eficien- │ │ │
 │ţei energetice aduce modificări de natura celor prevăzute la │ │ │
 │art.2 din H.G. 90 / 2008 - pentru aprobarea regulamentului │ │ │
 │privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de │ │ │
 │interes public, dacă este cazul? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │27.Cererea de finanţare este însoţită de Autoevaluarea în │ │ │
 │raport cu criteriile de mediu (Anexa 3E)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │28.Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia de │ │ │
 │angajament în original (conform Anexa 3B)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │29.Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia privind │ │ │
 │conformitatea cu regulile ajutorului de stat(conform Anexa 3F)?│ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │30.Cererea de finanţare este însoţită de declaraţia privind │ │ │
 │încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi│ │ │
 │mijlocii, dacă este cazul(Anexa 3 G)? │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
 │31.Solicitantul a transmis o singură CRF aferentă unui singur │ │ │
 │proiect de eficienţă energetică în cadrul cererii de propuneri │ │ │
 │de proiecte? │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘
------------
*10 SF trebuie elaborat/actualizat, conform modelului din
  Anexa 3D. La data depunerii CRF, SF trebuie să nu fie mai vechi de
  1 an de la data aprobării lui de către Adunarea Generală a
  Acţionarilor (AGA)/Consiliul de Administraţie (CA) a
  Solicitantului.


    Notă:
  Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie, conform
  listei de mai sus.
  Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile
  prezentate în lista de mai sus. Sunt exceptate de la această regulă criteriile
  care conţin sintagma" dacă este cazul", la care calificativul "NU" obţinut nu
  înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică solicitantului
  respectiv.

  Nume Evaluator_______________ Data______________
  Semnătura


    ANEXA 5

    Grila de verificare a eligibilităţii solicitantului

    DATE DE IDENTIFICARE

 ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr de înregistrare OIE │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cod SMIS: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitant: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba română: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba engleză: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi │
 │ Operaţiunea: │echipamente pentru întreprinderi din industrie, care│
 │ │să conducă la economii de energie, în scopul │
 │ │îmbunătăţirii eficienţei energetice │
 └───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────────────┐
 │Criterii de eligibilitate a solicitantului │ DA │ NU │ OBSERVAŢII │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │1. Să fie înregistrat ca societate comercială │ │ │ │
 │conform legislaţiei naţionale în vigoare pe │ │ │ │
 │teritoriul României; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │2. Să nu aibă datorii la stat privind plata │ │ │ │
 │taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, │ │ │ │
 │bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi │ │ │ │
 │bugete locale, inclusiv obligaţiile de plată │ │ │ │
 │privind reeşalonările, conform legislaţiei │ │ │ │
 │naţionale în vigoare; │ │ │ │
 │3. Să nu fie reprezentat legal de o persoană │ │ │ │
 │care a fost condamnată printr-o hotărâre │ │ │ │
 │definitivă de către o instanţa judecătorească din│ │ │ │
 │motive profesionale; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │4. Să nu se afle într-o stare de dificultate │ │ │ │
 │aşa cum este definită în liniile directoare │ │ │ │
 │comunitare privind ajutorul de stat acordat │ │ │ │
 │pentru salvarea şi restructurarea companiilor │ │ │ │
 │aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. │ │ │ │
 │C2444/01.10.2004 - Art. 2.1, punctul 10); │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │5. Să nu aibă restricţii în activităţile │ │ │ │
 │comerciale, în conformitate cu legea; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │6. Să demonstreze că deţine resursele financiare │ │ │ │
 │necesare pentru cofinanţarea proiectului │ │ │ │
 │(contribuţie proprie, împrumuturi bancare)*11; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │7. Să demonstreze că are capacitatea de │ │ │ │
 │implementare a proiectului în ceea ce priveşte │ │ │ │
 │resursele umane necesare; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │8.Reprezentantul legal al solicitantului să nu │ │ │ │
 │fi fost sau să nu fie condamnat printr-o hotărâre│ │ │ │
 │definitivă în cadrul unui proces pentru fraudă, │ │ │ │
 │corupţie, implicare în crima organizată sau orice│ │ │ │
 │altă activitate ilegală care poate dauna │ │ │ │
 │interesului financiar al Comunităţii; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │9. Să nu fie declarat într-o situaţie gravă de │ │ │ │
 │încălcare a prevederilor legislaţiei privind │ │ │ │
 │achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate│ │ │ │
 │printr-un contract/acord de finanţare din fonduri│ │ │ │
 │publice, conform legislaţiei în vigoare; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │10. Să demonstreze prin documente că ordinul de │ │ │ │
 │recuperare a ajutorului de stat a fost executat, │ │ │ │
 │în cazul în care este sau a fost subiectul unui │ │ │ │
 │ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca │ │ │ │
 │urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei │ │ │ │
 │sau a Comisiei Europene, ramasă definitivă şi │ │ │ │
 │irevocabilă; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │11. Să justifice necesitatea finanţării │ │ │ │
 │proiectului prin ajutor de stat; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │12. Să fi desfăşurat activitate economică în │ │ │ │
 │exerciţiul financiar anterior depunerii CRF; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │13. Să fi înregistrat profit din exploatare în │ │ │ │
 │ultimul exerciţiu financiar │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────────┘
--------------
    *11 La momentul depunerii CRF solicitantul va demonstra că deţine resursele
    financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului pe baza Anexei 3 B
    (declaraţia de angajament)

    Notă:
    Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile
    din lista de mai sus.

    Nume Evaluator ________________________ Data ___________

    Semnătura ___________________


    ANEXA 6
    Grila de verificare a eligibilităţii proiectului

    DATE DE IDENTIFICARE

 ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr de înregistrare OIE │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cod SMIS: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Beneficiar: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba română: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba engleză: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi │
 │ Operaţiunea: │echipamente pentru întreprinderi din industrie, care│
 │ │să conducă la economii de energie, în scopul │
 │ │îmbunătăţirii eficienţei energetice │
 └───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────────────┐
 │Criterii de eligibilitate ale proiectului │ DA │ NU │ OBSERVAŢII │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │1. Proiectul se implementează pe teritoriul │ │ │ │
 │României │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │2. Scopul şi obiectivele proiectului propus │ │ │ │
 │contribuie la atingerea obiectivelor operaţiunii │ │ │ │
 │a), prevăzute în Axa prioritară 4 a POS CCE, │ │ │ │
 │domeniul major de intervenţie 1; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │3. Proiectul va fi implementat în următoarele │ │ │ │
 │intervale de timp: │ │ │ │
 │- maxim 5 ani pentru proiectele care vizează │ │ │ │
 │ cogenerarea de inaltă eficienţă; │ │ │ │
 │- maxim 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte│ │ │ │
 │ de eficienţă energetică; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │4. Activităţile proiectului nu au beneficiat şi │ │ │ │
 │nu beneficiază de finanţare din alte fonduri │ │ │ │
 │publice ; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │5. Proiectul se bazează pe resurse financiare, │ │ │ │
 │materiale sigure şi libere de alte sarcini, │ │ │ │
 │pentru realizarea fizică a obiectivelor │ │ │ │
 │proiectului şi menţinerea lui în funcţiune la │ │ │ │
 │parametrii consideraţi în studiul de fezabilitate│ │ │ │
 │timpde 5 ani pentru întreprinderi mari şi 3 ani │ │ │ │
 │pentru IMM-uri, după recepţia finală şi preluarea│ │ │ │
 │oficială în operare; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │6. Proiectul respectă reglementările naţionale şi│ │ │ │
 │comunitare privind protecţia mediului, │ │ │ │
 │achiziţiile publice şi informarea şi publicita- │ │ │ │
 │tea; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │7.Dimensiunea finanţării solicitate se încadrează│ │ │ │
 │în plafonul maxim indicat în ghid; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │8. Proiectul realizează o economie de energie, │ │ │ │
 │aşa cum este explicitat în grila de evaluare │ │ │ │
 │tehnică şi financiară a proiectelor şi determina-│ │ │ │
 │tă în conformitate cu bilanţul energetic întocmit│ │ │ │
 │conform Legii nr. 199/2000 cu modificările şi │ │ │ │
 │completările ulterioare; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │9. În cazul proiectului care vizează cogenerarea │ │ │ │
 │de înaltă eficienţă, stabilirea eficienţei │ │ │ │
 │procesului de cogenerare este realizată în │ │ │ │
 │conformitate cu H.G. nr. 219/2007, Anexa 3; │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │10. Tehnologiile de cogenerare propuse în │ │ │ │
 │proiectul care vizează cogenerarea de înaltă │ │ │ │
 │eficienţă vor fi cele reglementate de H.G. nr. │ │ │ │
 │219 / 2007, Anexa 1. │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │11. Codul CAEN pentru care se solicită finanţarea│ │ │ │
 │există în certificatul constatator │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────────┤
 │12. Codul CAEN pentru care se solicită finanţarea│ │ │ │
 │este eligibil │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────────┘
  Notă:
  Proiectul va fi acceptat dacă primeşte calificativul DA la toate criteriile
  din lista de mai sus.

  Nume Evaluator ____________________________ Data ___________

  Semnătura ________________________


    ANEXA 7

    Grila de evaluare tehnică şi financiară

    GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI
    DATE DE IDENTIFICARE

 ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr de înregistrare OIE │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cod SMIS: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Beneficiar: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba română: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │Titlul proiectului în │ │
 │limba engleză: │ │
 ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi │
 │ Operaţiunea: │echipamente pentru întreprinderi din industrie, care│
 │ │să conducă la economii de energie, în scopul │
 │ │îmbunătăţirii eficienţei energetice │
 └───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
 │Nr. Crt │Titlu │Interval│Punctaj│
 │ │ │ de │obţinut│
 │ │ │punctaj │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1. │ 1. Relevanţa proiectului │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.1 │Proiecte care vizează - procese de fabricaţie │ │ │
 │ │a produselor │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.1.1 │Scopul proiectului este în conformitate cu AP │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │4, DMI 1- operaţiunea 1 şi Strategia │ │ │
 │ │Energetică a României în perioada 2007- 2020. │ │ │
 │ │i) conformitate totală 6 p │ │ │
 │ │ii) conformitate parţială (5÷1) p │ │ │
 │ │iii) conformitate slabă 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.1.2 │Proiectul are ca rezultat reducerea a energiei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │consumate pe aceeaşi unitate de produs, in │ │ │
 │ │aceleaşi condiţii de număr total, calitate, │ │ │
 │ │durată şi restricţii ca înainte de aplicarea │ │ │
 │ │măsurii de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice, datorită modificării tehnologiei │ │ │
 │ │sau echipamentelor de fabricaţie şi/sau modului │ │ │
 │ │de conducere a procesului. │ │ │
 │ │i) reducere cu 9 % sau cu mai mult. 10 p │ │ │
 │ │ii) reducere cuprinsă între( 9 ÷ 7); │ │ │
 │ │ inclusiv) % (9 ÷ 7) p │ │ │
 │ │iii) reducere cuprinsă între ( 7 ÷ 4 ; │ │ │
 │ │ inclusiv) % (5 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii)reducere mai mica de 4 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.1.3 │Proiectul are ca rezultat reducerea │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │semnificativă a ponderii energiei consumate la │ │ │
 │ │fabricaţie in costul total de fabricaţie al │ │ │
 │ │produsului. │ │ │
 │ │(valori medii statistice) │ │ │
 │ │i) reducere cu 30 %, sau cu mai mult 6 p │ │ │
 │ │ii) reducere cu (29 ÷ 19 ; │ │ │
 │ │ inclusiv) % (5 ÷ 4) p │ │ │
 │ │iii) reducere cu (19 ÷ 9 ; │ │ │
 │ │ inclusiv) % (3 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii) reducere mai mică decăt 9 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.1.4 │Aplicarea măsurii de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │energetice într-o etapă a procesului de │ │ │
 │ │fabricaţie, nu provoacă creşterea consumului de │ │ │
 │ │alte resurse în aval de locul de aplicare al │ │ │
 │ │măsurii. │ │ │
 │ │i) creştere zero de consum 5 p │ │ │
 │ │ii) creştere cu pana la 15 % (4 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iii) creştere cu 15 % sau cu mai mult 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.2 │Proiecte care vizează - motoare şi acţionări │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.2.1 │Scopul proiectului este în conformitate cu AP 4, │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │DMI 1- operaţiunea 1 şi Strategia Energetică a │ │ │
 │ │României în perioada 2007- 2020. │ │ │
 │ │i) conformitate totală 6 p │ │ │
 │ │ii) conformitate parţială (5 ÷ 1) p │ │ │
 │ │iii) conformitate slabă 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 1.2.2 │Proiectul are ca rezultat reducerea energiei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │consumate pe unitatea de putere care antrenează │ │ │
 │ │maşini sau instalaţii sau care este antrenată, │ │ │
 │ │în aceleeaşi condiţii de sarcină, regim de │ │ │
 │ │încărcare şi restricţii. │ │ │
 │ │i) reducere cu 9 % sau cu mai mult. 10 p │ │ │
 │ │ii) reducere cuprinsă între │ │ │
 │ │(9 ÷ 7 ; inclusiv) % (9 ÷ 7) p │ │ │
 │ │iii) reducere cuprinsă între ( 7 ÷ 4 ; │ │ │
 │ │inclusiv) % (5 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii)reducere mai mică de 4 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 1.2.3 │Durata de funcţionare a motorului sau a │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │acţionării nu se micşorează după aplicarea │ │ │
 │ │măsurii de îmbunătăţire a eficienţei energetice .│ │ │
 │ │i) durata de funcţionare nu se │ │ │
 │ │micşorează 6 p │ │ │
 │ │ii) durata de funcţionare se micşorează cu mai │ │ │
 │ │putin de 5 % (4 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) durata de funcţionare se micşoreazăcu 5 % │ │ │
 │ │sau mai mult 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.2.4 │Aplicarea măsurii de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │energetice într-o etapă a procesului de │ │ │
 │ │antrenare, nu provoacă creşterea consumului de │ │ │
 │ │alte resurse în aval de locul de aplicare al │ │ │
 │ │măsurii. │ │ │
 │ │i) creştere zero de consum 5 p │ │ │
 │ │ii) creştere cu până la 15 % (4 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iii) creştere cu 15 % sau mai mult 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.3 │Proiecte care vizează - ventilatoare, acţionări │ │ │
 │ │cu turaţie variabilă şi ventilaţie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.3.1 │Scopul proiectului este în conformitate cu AP 4, │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │DMI 1- operaţiunea 1 şi Strategia Energetică a │ │ │
 │ │României în perioada 2007- 2020. │ │ │
 │ │i) conformitate totală 6 p │ │ │
 │ │ii) conformitate parţială (5 ÷ 1) p │ │ │
 │ │iii) conformitate slabă 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.3.2 │Proiectul are ca rezultat reducerea energiei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │consumate de a) ventilatoare, pompe, transportoa-│ │ │
 │ │re cu şnec sau bandă, datorită numai echipamentu-│ │ │
 │ │lui de antrenare a gazului, fluidului sau solidu-│ │ │
 │ │lui, nu al motorului de antrenare ; b) ca urmare │ │ │
 │ │a folosirii acţionărilor variabile între motor şi│ │ │
 │ │ventilator, pompă, transportor cu bandă sau şnec;│ │ │
 │ │c) ca urmare a înlocuirii ventilaţiei mecanice, │ │ │
 │ │parţial sau total, cu ventilaţie naturală contro-│ │ │
 │ │lată. │ │ │
 │ │i) reducere cu 9 % sau cu mai mult. 10 p │ │ │
 │ │ii) reducere cuprinsă între (9 ÷ 7 ; │ │ │
 │ │ inclusiv) % (9 ÷ 7) p │ │ │
 │ │iii) reducere cuprinsă între (7 ÷ 4 ; │ │ │
 │ │ inclusiv) % (5 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii)reducere mai mică de 4 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.3.3 │Proiectul are ca rezultat reducerea semnificativă│ 0 ÷ 6 │ │
 │ │a ponderii energiei în costul total de transvaza-│ │ │
 │ │re a gazului, fluidului sau solidului în înterio-│ │ │
 │ │rul procesului industrial. │ │ │
 │ │(valori medii statistice) │ │ │
 │ │i) reducere cu 30 %, sau cu mai mult 6 p │ │ │
 │ │ii) reducere cu (29 ÷ 19 ; │ │ │
 │ │inclusiv) % (5 ÷ 4) p │ │ │
 │ │iii) reducere cu (19 ÷ 9 ; │ │ │
 │ │inclusiv) % (3 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii) reducere mai mică decăt 9 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.3.4 │Aplicarea măsurii de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │energetice într-o etapă a procesului de transva- │ │ │
 │ │zare, nu provoacă creşterea consumului de alte │ │ │
 │ │resurse în aval de locul de aplicare al măsurii. │ │ │
 │ │i) creştere zero de consum 5 p │ │ │
 │ │ii) creştere cu până la 15 % (4 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iii) creştere cu 15 % sau mai mult 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.4 │Proiecte care vizează - managementul răspunsului │ │ │
 │ │la cererea de energie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.4.1 │Scopul proiectului este în conformitate cu AP 4, │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │DMI 1- operaţiunea 1 şi Strategia Energetică a │ │ │
 │ │României în perioada 2007- 2020. │ │ │
 │ │i) conformitate totală 6 p │ │ │
 │ │ii) conformitate parţială (5 ÷ 1) p │ │ │
 │ │iii) conformitate slabă 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.4.2 │Proiectul are ca rezultat reducerea energiei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │consumate pe intervalul între două citiri fiscale│ │ │
 │ │ca urmare a reducerii mersului în gol, echilibră-│ │ │
 │ │rii sarcinii electrice, aplatisării vărfurilor de│ │ │
 │ │sarcină electrică, optimizării pornirii motoare- │ │ │
 │ │lor electrice şi termice şi a altor măsuri de │ │ │
 │ │îmbunătăţire a eficienţei energetice legate de │ │ │
 │ │regimuri de funcţionare şi comenzi. │ │ │
 │ │i) reducere cu 9 % sau cu mai mult. 10 p │ │ │
 │ │ii) reducere cuprinsă între (9 ÷ 7 ; │ │ │
 │ │inclusiv) % (9 ÷ 7) p │ │ │
 │ │iii) reducere cuprinsă între (7 ÷ 4 ; │ │ │
 │ │inclusiv) % (5 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii)reducere mai mică de 4 % 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.4.3 │Proiectul optimizează regimul de putere electrică│ 0 ÷ 5 │ │
 │ │consumată la nivelul procesului industrial la │ │ │
 │ │care s-a aplicat măsura de îmbunătăţire a efici- │ │ │
 │ │enţei energetice. │ │ │
 │ │i) Pmin = 0,75 Pmax 5 p │ │ │
 │ │ii) Pmin = (0,75 ÷ 0,5) Pmax (4 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iii) Pmin < 0,5 Pmax 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.4.4 │Optimizarea regimului de putere electrică consu- │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │mată la nivelul procesului industrial la care s-a│ │ │
 │ │aplicat măsura de îmbunătăţire a eficienţei ener-│ │ │
 │ │getice nu provoacă congestie de putere electrică │ │ │
 │ │la nivelul sistemelor conexe. │ │ │
 │ │i) nu apar congestii de putere în nici o situaţie│ │ │
 │ │de funcţionare 6 p │ │ │
 │ │ii) este posibil să apară ocazional congestii de │ │ │
 │ │putere 4 p │ │ │
 │ │iii) este posibil să apară frecvent congestii de │ │ │
 │ │putere 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.5 │Proiecte care vizează - cogenerarea de înaltă │ │ │
 │ │eficienţă │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.5.1 │Scopul proiectului este în conformitate cu AP 4, │ 0 ÷ 6 │ │
 │ │DMI 1- operaţiunea 1 şi Strategia Energetică a │ │ │
 │ │României în perioada 2007- 2020. │ │ │
 │ │i) conformitate totală 6 p │ │ │
 │ │ii) conformitate parţială (5 ÷ 1) p │ │ │
 │ │iii) conformitate slabă 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.5.2 │Proiectul înlocuieşte o cerinţă de putere mecani-│ 0 - 10 │ │
 │ │că pentru proces industrial sau generare de pute-│ │ │
 │ │re electrică, furnizată de un motor termic şi o │ │ │
 │ │cerinţă de căldură, furnizată de un aparat gene- │ │ │
 │ │rator de căldură cu un singur echipament care │ │ │
 │ │furnizează simultan putere mecanică sau electrică│ │ │
 │ │şi căldură cu un coeficient de conversie al ener-│ │ │
 │ │giei primare de cel mult 2,5 ; │ │ │
 │ │i) randament total instalaţie cogenerare egal │ │ │
 │ │sau mai mare cu 90 % ; 10 p │ │ │
 │ │ii) randament total instalaţie cogenerare între │ │ │
 │ │90 şi 85 %, inclusiv ; (9 ÷ 4) p │ │ │
 │ │iii) randament total instalaţie cogenerare intre │ │ │
 │ │85 % şi 82 %, inclusiv ; (3 ÷ 2) p │ │ │
 │ │iiii) randament total instalaţie cogenerare mai │ │ │
 │ │mic ca 82 % 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.5.3 │Instalaţia de producere combinată de putere meca-│ 0 - 6 │ │
 │ │nică sau electrică şi căldură, menţine sau măre- │ │ │
 │ │şte, siguranţa în alimentarea cu putere şi căldu-│ │ │
 │ │ră faţa de alimentarea din două surse . │ │ │
 │ │i) siguranţa alimentării se măreşte 6 p │ │ │
 │ │ii) siguranţa alimentării se menţine sau nu scade│ │ │
 │ │semnificativ 3 p │ │ │
 │ │iii) siguranţa alimentării scade 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │1.5.4 │Procesul industrial care primeşte puterea mecani-│ 0 - 5 │ │
 │ │că sau electrică şi căldură de la instalaţia de │ │ │
 │ │producere în cogenerare, nu este forţat să îşi │ │ │
 │ │modifice parametrii de funcţionare ca urmare a │ │ │
 │ │integrării instalaţiei de cogenerare. │ │ │
 │ │i) nu se modifică parametrii procesului industri-│ │ │
 │ │al în nici un regim de funcţionare al instalaţi- │ │ │
 │ │ei de cogenerare; 5 p │ │ │
 │ │ii) este posibil să apară ocazional modificări │ │ │
 │ │ale parametrilor procesului industrial, în regi- │ │ │
 │ │muri limită ale instalaţiei de │ │ │
 │ │cogenerare ; 3 p │ │ │
 │ │iii) este posibil să apară frecvent modificări │ │ │
 │ │ale parametrilor procesului industrial; 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2. │Calitatea şi coerenţa proiectului │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.1 │Proiecte care vizează - procese de fabricaţie a │ │ │
 │ │produselor │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.1.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec-│ 0 - 7 │ │
 │ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele│ │ │
 │ │alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi in mana-│ │ │
 │ │gementul proiectului, sunt corelate; │ │ │
 │ │i) corelare completă 7 p │ │ │
 │ │ii) corelare buna cu exceptia indicatorilor │ │ │
 │ │tehnici utililizaţi in managementul proiectului │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iiii) necorelări semnificative sau necorelări la │ │ │
 │ │toate nivelurile 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.1.2 │Măsura sau măsurile de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 - 10 │ │
 │ │energetice pe unitatea de proces, sunt realiste │ │ │
 │ │şi suficient de detaliat proiectate pentru a │ │ │
 │ │garanta realizarea activităţilor de baza cu │ │ │
 │ │resurse financiare minime şi pe durate optime. │ │ │
 │ │i) garanţie completă 10 p │ │ │
 │ │ii) sunt incertitudini la nivelul mărimii resur- │ │ │
 │ │selor şi/sau a duratelor; (8 sau 5) p │ │ │
 │ │iii) sunt incertitudini şi la alte niveluri; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.1.3 │Soluţia tehnică propusă pentru îmbunătăţirea efi-│ 0 - 5 │ │
 │ │cienţei energetice pe unitatea de proces este din│ │ │
 │ │categoria BAT (Cele mai bune tehnologii disponi- │ │ │
 │ │bile, definite in Directiva 96/61 EC ) şi este │ │ │
 │ │viabilă în condiţiile de realizare ale proiectu- │ │ │
 │ │lui. │ │ │
 │ │i) tehnologia este viabilă pe termen lung sau pe │ │ │
 │ │durata de viaţă a echipamentelor procesului; │ │ │
 │ │ 5 p │ │ │
 │ │ii) tehnologia este viabilă pe termen mediu sau │ │ │
 │ │pe două treimi din durata de viaţa a echipamen- │ │ │
 │ │telor procesului; 4 p │ │ │
 │ │iii) tehnologia este viabilă pe termen scurt sau │ │ │
 │ │foarte scurt; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.1.4 │Indicatorii analizei financiare sunt coerenţi cu │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cei ai unor proiecte similare, recepţionate, din │ │ │
 │ │punct de vedere al tipului de proiect, tipului de│ │ │
 │ │cofinanţare, dimensiunilor valorice şi duratei │ │ │
 │ │totale de realizare, │ │ │
 │ │i) indicatorii analizei financiare sunt perfect │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare, recep-│ │ │
 │ │tionate; 5 p │ │ │
 │ │ii) indicatorii analizei financiare sunt parţial │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare recep- │ │ │
 │ │tionate; 3 p │ │ │
 │ │iii) indicatorii analizei financiare şi economice│ │ │
 │ │diferă semnificativ de cei ai unor proiecte │ │ │
 │ │similare recepţionate; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.2 │Proiecte care vizează - motoare şi acţionări │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.2.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele│ │ │
 │ │alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi în mana-│ │ │
 │ │gementul proiectului, sunt corelate; │ │ │
 │ │i) corelare completă 7 p │ │ │
 │ │ii) corelare buna cu excepţia indicatorilor │ │ │
 │ │tehnici utililizaţi în managementul proiectului. │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iiii) necorelări semnificative sau necorelări la │ │ │
 │ │toate nivelurile 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.2.2 │Măsura sau măsurile de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │energetice pe unitatea de putere care antrenează │ │ │
 │ │sau care este antrenată, sunt realiste şi sufici-│ │ │
 │ │ent de detaliat proiectate pentru a garanta rea- │ │ │
 │ │lizarea funcţiunilor de bază cu resurse energeti-│ │ │
 │ │ceminime şi pe durate optime; │ │ │
 │ │i) garanţie completă 10 p │ │ │
 │ │ii) sunt incertitudini la nivelul mărimii resur- │ │ │
 │ │selor şi/sau a duratelor; (8 sau 5) p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.2.3 │Soluţia tehnică propusă pentru îmbunătăţirea │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │eficienţei energetice pe unitatea de putere care │ │ │
 │ │antrenează sau care este antrenată, corespunde │ │ │
 │ │riguros tuturor regimurilor de antrenare specifi-│ │ │
 │ │ce procesului industrial şi nu schimbă încadrarea│ │ │
 │ │legală a acestuia. │ │ │
 │ │i) corespondenţa completă şi neschimbare de înca-│ │ │
 │ │drare legală; 5 p │ │ │
 │ │ii) corespondenţa modificată nesemnificativ şi │ │ │
 │ │neschimbare de încadrare legală; 4 p │ │ │
 │ │iii) corespondenţa modificată semnificativ sau │ │ │
 │ │schimbare de încadrare legală; 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.2.4 │Indicatorii analizei financiare sunt coerenţi cu │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cei ai unor proiecte similare, recepţionate, din │ │ │
 │ │punct de vedere al tipului de proiect, tipului de│ │ │
 │ │cofinanţare, dimensiunilor valorice şi duratei │ │ │
 │ │totale de realizare, │ │ │
 │ │i) indicatorii analizei financiare sunt perfect │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare, │ │ │
 │ │recepţionate; 5 p │ │ │
 │ │ii) indicatorii analizei financiare sunt parţial │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare │ │ │
 │ │recepţionate; 3 p │ │ │
 │ │iii) indicatorii analizei financiare şi economice│ │ │
 │ │diferă semnificativ de cei ai unor proiecte │ │ │
 │ │similare recepţionate; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.3 │Proiecte care vizează - ventilatoare, acţionări │ │ │
 │ │cu turaţie variabilă şi ventilaţie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.3.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele│ │ │
 │ │alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi în mana-│ │ │
 │ │gementul proiectului, sunt corelate; │ │ │
 │ │i) corelare completă 7 p │ │ │
 │ │ii) corelare buna cu excepţia indicatorilor │ │ │
 │ │tehnici utililizaţi in managementul proiectului │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iiii) necorelări semnificative sau necorelări la │ │ │
 │ │toate nivelurile 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.3.2 │Măsura sau măsurile de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │energetice pe unitatea de ventilator, pompă, │ │ │
 │ │transportor cu şnec sau cu bandă, acţionare cu │ │ │
 │ │turaţie variabilă sau spaţiu de proces industrial│ │ │
 │ │unitar ventilat natural, sunt realiste şi sufici-│ │ │
 │ │ent de detaliat proiectate pentru a garanta │ │ │
 │ │realizarea funcţiunilor de bază cu resurse ener- │ │ │
 │ │getice minime şi pe durate normate; │ │ │
 │ │i) garanţie completă 10 p │ │ │
 │ │ii) sunt incertitudini la nivelul mărimii resur- │ │ │
 │ │selor şi/sau a duratelor; (8 sau 5) p │ │ │
 │ │iii) sunt incertitudini şi la alte niveluri; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.3.3 │Soluţia tehnică propusă pentru îmbunătăţirea efi-│ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cienţei energetice pe unitatea de ventilator, │ │ │
 │ │pompă, transportor cu şnec sau cu bandă, acţiona-│ │ │
 │ │re cu turaţie variabilă sau spaţiu de proces │ │ │
 │ │industrial, unitar, ventilat natural, corespunde │ │ │
 │ │riguros tuturor regimurilor de ventilaţie şi │ │ │
 │ │transvazare specifice procesului industrial şi nu│ │ │
 │ │schimbă regimul legal sau sanitar al acestuia. │ │ │
 │ │i) corespondenţă completă şi neschimbare de înca-│ │ │
 │ │drare legală sau sanitară; 5 p │ │ │
 │ │ii) corespondenţă modificată nesemnificativ şi │ │ │
 │ │neschimbare de încadrare legală sau sanitară; │ │ │
 │ │ 4 p │ │ │
 │ │iii) corespondenţă modificată semnificativ sau │ │ │
 │ │schimbare de încadrare legală sau sanitară; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 2.3.4 │Indicatorii analizei financiare sunt coerenţi cu │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cei ai unor proiecte similare, recepţionate, din │ │ │
 │ │punct de vedere al tipului de proiect, tipului de│ │ │
 │ │cofinanţare, dimensiunilor valorice şi duratei │ │ │
 │ │totale de realizare, │ │ │
 │ │i) indicatorii analizei financiare sunt perfect │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare, rece- │ │ │
 │ │pţionate; 5 p │ │ │
 │ │ii) indicatorii analizei financiare sunt parţial │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare │ │ │
 │ │recepţionate; 3 p │ │ │
 │ │iii) indicatorii analizei financiare şi economice│ │ │
 │ │diferă semnificativ de cei ai unor proiecte │ │ │
 │ │similare recepţionate; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 2.4 │Proiecte care vizează - managementul răspunsului │ │ Total:│
 │ │la cererea de energie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.4.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele│ │ │
 │ │alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi în mana-│ │ │
 │ │gementul proiectului, sunt corelate; │ │ │
 │ │i) corelare completă 7 p │ │ │
 │ │ii) corelare bună cu excepţia indicatorilor │ │ │
 │ │tehnici utililizaţi în managementul proiectului │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iiii) necorelări semnificative sau necorelări la │ │ │
 │ │toate nivelurile 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.4.2 │Măsura sau măsurile de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │energetice pe obiectul sau obiectele supuse mana-│ │ │
 │ │gementului răspunsului la cererea de energie, │ │ │
 │ │fără alte intervenţii de management tehnic, sunt │ │ │
 │ │realiste, eficiente şi suficient de detaliat │ │ │
 │ │proiectate pentru a garanta realizarea activită- │ │ │
 │ │ţilor de bază la parametrii optimi procesului │ │ │
 │ │industrial. │ │ │
 │ │i) garanţie completă 10 p │ │ │
 │ │ii) sunt incertitudini la nivelul datelor colec- │ │ │
 │ │tate din proces; 5 p │ │ │
 │ │iii) sunt incertitudini şi la alte niveluri; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.4.3 │Soluţia tehnică propusă pentru îmbunătăţirea efi-│ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cienţei energetice pe obiectul sau obiectele su- │ │ │
 │ │puse managementului răspunsului la cererea de │ │ │
 │ │energie, corespunde riguros tuturor regimurilor │ │ │
 │ │de funcţionare specifice procesului industrial şi│ │ │
 │ │nu schimbă regimul legal sau regulamentul de │ │ │
 │ │siguranţă şi protecţie al personalului de operare│ │ │
 │ │al acestuia. │ │ │
 │ │i) corespondenţă completă şi neschimbare de înca-│ │ │
 │ │drare legală sau regulamentară; 5 p │ │ │
 │ │ii) corespondenţă modificată nesemnificativ şi │ │ │
 │ │neschimbare de încadrare legală sau regulamenta- │ │ │
 │ │ră; 4 p │ │ │
 │ │iii) corespondenţă modificată semnificativ sau │ │ │
 │ │schimbare de încadrare legală sau regulamentară; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.4.4 │Majoritatea indicatorilor managementului răspun- │ 0 - 5 │ │
 │ │sului la cererea de energie, sunt coerenţi cu │ │ │
 │ │indicatorii de eficienţă energetică ai procesului│ │ │
 │ │industrial. │ │ │
 │ │i) indicatorii managementului răspunsului la │ │ │
 │ │cererea de energie sunt în majoritate şi complet │ │ │
 │ │coerenţii cu indicatorii de eficienţă energetică │ │ │
 │ │ai procesului industrial; │ │ │
 │ │ 5 p │ │ │
 │ │ii) indicatorii managementului răspunsului la │ │ │
 │ │cererea de energie sunt, parţial ca număr, dar │ │ │
 │ │complet ca definiţie coerenţi cu indicatorii de │ │ │
 │ │eficienţă energetică ai procesului industrial; │ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iii) indicatorii managementului răspunsului la │ │ │
 │ │cererea de energie sunt, parţial ca număr şi │ │ │
 │ │incomplet ca definiţie, coerenţi cu indicatorii │ │ │
 │ │de eficienţa energetică ai procesului industrial;│ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.5 │Proiecte care vizează - cogenerarea de inaltă │ │ │
 │ │eficienţă │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.5.1 │Selectarea şi dimensionarea activităţilor proiec-│ 0 - 7 │ │
 │ │tului, graficul de lucrări de execuţie, resursele│ │ │
 │ │alocate şi indicatorii tehnici utilizaţi în mana-│ │ │
 │ │gementul proiectului, sunt corelate; │ │ │
 │ │i) corelare completă 7 p │ │ │
 │ │ii) corelare buna cu excepţia indicatorilor │ │ │
 │ │tehnici utililizaţi în managementul proiectului. │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) necorelări nesemnificative la unele niveluri│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iiii) necorelări semnificative sau necorelări la │ │ │
 │ │toate nivelurile 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.5.2 │Măsura sau măsurile de îmbunătăţire a eficienţei │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │energetice prin utilizarea unei instalaţii de │ │ │
 │ │cogenerare în locul a două instalaţii distincte │ │ │
 │ │de producere a puterii mecanice sau electrice şi │ │ │
 │ │a căldurii, sunt realiste şi suficient de │ │ │
 │ │detaliat proiectate pentru a garanta realizarea │ │ │
 │ │funcţiunilor de bază la parametrii energetici │ │ │
 │ │optimi procesului industrial. │ │ │
 │ │i) garanţie completă; 10 p │ │ │
 │ │ii) sunt incertitudini la nivelul acoperirii │ │ │
 │ │sarcinii termce; (9 ÷ 4) p │ │ │
 │ │iii) sunt incertitudini şi la alte niveluri; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.5.3 │Soluţia tehnică propusă pentru îmbunătăţirea │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │eficienţei energetice prin utilizarea unei insta-│ │ │
 │ │laţii de cogenerare in locul a doua instalaţii │ │ │
 │ │distincte de producere a puterii mecanice sau │ │ │
 │ │electrice şi a căldurii, corespunde riguros │ │ │
 │ │tuturor regimurilor de funcţionare specifice │ │ │
 │ │procesului industrial şi nu schimbă regimul legal│ │ │
 │ │sau regulamentul de siguranţa şi protecţie al │ │ │
 │ │personalului de operare al acestuia. │ │ │
 │ │i) corespondenţă completă şi neschimbare de │ │ │
 │ │încadrare legală sau operaţională; 5 p │ │ │
 │ │ii) corespondenţă modificată nesemnificativ şi │ │ │
 │ │neschimbare de încadrare legală sau operaţională;│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iii) corespondenţă modificată semnificativ sau │ │ │
 │ │schimbare de încadrare legală sau operaţională; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │2.5.4 │Indicatorii analizei financiare sunt coerenţi cu │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │cei ai unor proiecte similare, recepţionate, din │ │ │
 │ │punct de vedere al tipului de proiect, tipului de│ │ │
 │ │cofinanţare, dimensiunilor valorice şi duratei │ │ │
 │ │totale de realizare, │ │ │
 │ │i) indicatorii analizei financiare sunt perfect │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare, │ │ │
 │ │recepţionate; 5 p │ │ │
 │ │ii) indicatorii analizei financiare sunt parţial │ │ │
 │ │coerenţi cu cei ai unor proiecte similare │ │ │
 │ │recepţionate; 3 p │ │ │
 │ │iii) indicatorii analizei financiare şi economice│ │ │
 │ │diferă semnificativ de cei ai unor proiecte │ │ │
 │ │similare recepţionate; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3. │Maturitatea proiectului │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.1 │Proiecte care vizează - procese de fabricaţie a │ │ │
 │ │produselor │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.1.1 │Tehnologia, caracteristicile tehnice de echipa- │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │ment, avizul de mediu, avizul de montaj sau de │ │ │
 │ │instalare, racordurile tehnologice sau energetice│ │ │
 │ │căile de acces şi de aprovizionare, mijloacele │ │ │
 │ │de control, comandă şi comunicare, specifice │ │ │
 │ │proiectului, sunt disponibile total sau parţial │ │ │
 │ │şi vor fi cele utilizate la întocmirea │ │ │
 │ │proiectului de execuţie. │ │ │
 │ │i) disponibilitate şi utilizare totală │ │ │
 │ │ 10 p │ │ │
 │ │ii) disponibilitate totală şi utilizare parţială │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │iii) disponibilitate parţială şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.1.2 │Publicul interesat a fost informat, imediat după │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │acceptarea studiului de fezabilitate, asupra │ │ │
 │ │riscului tehnologic de fabricaţie şi de mediu şi │ │ │
 │ │a fost demarată o procedură documentată de │ │ │
 │ │comunicare a riscului chiar dacă prin aplicarea │ │ │
 │ │proiectului, riscul procesului industrial s-a │ │ │
 │ │diminuat, ca şi consecinţe sau ca şi │ │ │
 │ │probabilitate. │ │ │
 │ │i) există documente de încredere care │ │ │
 │ │demonstrează parcurgerea completă a procedurii │ │ │
 │ │de comunicare a riscului şi nu sunt înregistrate │ │ │
 │ │reacţii adverse; 5 p │ │ │
 │ │ii) există documente de încredere care demon- │ │ │
 │ │strează parcurgerea parţială a procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului sau există reacţii adverse;│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iii) nu există procedură de comunicare a riscului│ │ │
 │ │sau nu există documente care să demonstreze │ │ │
 │ │parcurgerea procedurii de comunicare a riscului │ │ │
 │ │şi nici altă activitate cu acelaşi scop; │ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 3.2 │Proiecte care vizează - motoare şi acţionări │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.2.1 │Caracteristicile tehnice de motoare şi/sau │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │acţionări, avizul de mediu, avizul de montaj sau │ │ │
 │ │de instalare, racordurile tehnologice sau │ │ │
 │ │energetice, căile de acces, mijloacele de control│ │ │
 │ │comandă şi comunicare, specifice proiectului, │ │ │
 │ │sunt disponibile total sau parţial şi vor fi cele│ │ │
 │ │utilizate la întocmirea proiectului de execuţie. │ │ │
 │ │i) disponibilitate şi utilizare totală │ │ │
 │ │ 10 p │ │ │
 │ │ii) disponibilitate totală şi utilizare parţială │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │iii) disponibilitate parţială şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.2.2 │Publicul interesat a fost informat, imediat după │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │acceptarea studiului de fezabilitate, asupra │ │ │
 │ │riscului tehnologic de antrenare şi de mediu şi a│ │ │
 │ │fost demarată o procedură de comunicare a │ │ │
 │ │riscului chiar dacă prin aplicarea proiectului, │ │ │
 │ │riscul procesului industrial s-a diminuat, ca şi │ │ │
 │ │consecinţe sau ca şi probabilitate. │ │ │
 │ │i)există documente de încredere care demonstrează│ │ │
 │ │parcurgerea completă a procedurii de comunicare a│ │ │
 │ │riscului şi nu sunt înregistrate reacţii adverse;│ │ │
 │ │ 5 p │ │ │
 │ │ii) există documente de încredere care demon- │ │ │
 │ │strează parcurgerea parţială a procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului sau există reacţii adverse;│ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iii) nu există procedură de comunicare a riscului│ │ │
 │ │sau nu există documente care să demonstreze │ │ │
 │ │parcurgerea procedurii de comunicare a riscului │ │ │
 │ │şi nici altă activitate cu acelaşi scop; │ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.3 │Proiecte care vizează - ventilatoare, acţionări │ │ │
 │ │cu turaţie variabilă şi ventilaţie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.3.1 │Caracteristicile tehnice de ventilatoare, pompe, │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │şnecuri şi benzi transportoare şi acţionările │ │ │
 │ │aferente, avizul de mediu, avizul de montaj sau │ │ │
 │ │de instalare, racordurile tehnologice sau │ │ │
 │ │energetice, căile de acces, mijloacele de │ │ │
 │ │control, comandă şi comunicare, specifice │ │ │
 │ │proiectului, sunt disponibile total sau parţial │ │ │
 │ │şi vor fi cele utilizate la întocmirea proiectu- │ │ │
 │ │lui de execuţie. │ │ │
 │ │i) disponibilitate şi utilizare totală │ │ │
 │ │ 10 p │ │ │
 │ │ii) disponibilitate totală şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 7 p │ │ │
 │ │iii) disponibilitate parţială şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.3.2 │Publicul interesat a fost informat, imediat după │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │acceptarea studiului de fezabilitate, asupra │ │ │
 │ │riscului tehnologic de antrenare şi de mediu şi a│ │ │
 │ │fost demarată o procedură de comunicare a │ │ │
 │ │riscului chiar dacă prin aplicarea proiectului, │ │ │
 │ │riscul procesului industrial s-a diminuat ca şi │ │ │
 │ │consecinţe sau ca şi probabilitate. │ │ │
 │ │i) există documente de încredere care │ │ │
 │ │demonstrează parcurgerea completă a procedurii │ │ │
 │ │de comunicare a riscului şi nu sunt înregistrate │ │ │
 │ │reacţii adverse; 5 p │ │ │
 │ │ii) există documente de încredere care │ │ │
 │ │demonstrează parcurgerea parţială a procedurii │ │ │
 │ │de comunicare a riscului sau există reacţii │ │ │
 │ │adverse; 3 p │ │ │
 │ │iii) nu există procedură de comunicare a riscului│ │ │
 │ │sau nu există documente care să demonstreze │ │ │
 │ │parcurgerea procedurii de comunicare a riscului │ │ │
 │ │şi nici altă activitate cu acelaşi scop; │ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │Total: │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.4 │Proiecte care vizează - managementul răspunsului │ │ │
 │ │la cererea de energie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.4.1 │Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │atenuare a variaţiei factorului de putere, echi- │ │ │
 │ │pamentele de pornire uşoară a motoarelor mari │ │ │
 │ │sau a celor care au cupluri mari la pornire, │ │ │
 │ │echipamentele de frânare electromagnetică, │ │ │
 │ │echipamentele de atenuare a armonicelor de │ │ │
 │ │ordinul trei, echipamentele de programare │ │ │
 │ │secvenţiala a pornirilor şi alte echipamente în │ │ │
 │ │relaţie directă cu reţeaua electrică, specifice │ │ │
 │ │proiectului, avizul de mediu, avizul de montaj │ │ │
 │ │sau de instalare, racordurile tehnologice sau │ │ │
 │ │energetice, căile de acces, mijloacele de control│ │ │
 │ │comandă şi comunicare, sunt disponibile total │ │ │
 │ │sau parţial şi vor fi cele utilizate la │ │ │
 │ │întocmirea proiectului de execuţie. │ │ │
 │ │i) disponibilitate şi utilizare totală │ │ │
 │ │ 10 p │ │ │
 │ │ii) disponibilitate totală şi utilizare parţială │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │iii) disponibilitate parţială şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.4.2 │Publicul interesat a fost informat, imediat după │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │acceptarea studiului de fezabilitate, asupra │ │ │
 │ │riscului tehnologic şi de mediu şi a fost │ │ │
 │ │demarată o procedură de comunicare a riscului │ │ │
 │ │chiar dacă prin aplicarea proiectului, riscul │ │ │
 │ │tehnologic s-a diminuat în consecinţe şi în │ │ │
 │ │probabilitate. │ │ │
 │ │i) există documente de încredere care │ │ │
 │ │demonstrează parcurgerea completă a procedurii │ │ │
 │ │de comunicare a riscului şi nu sunt înregistrate │ │ │
 │ │reacţii adverse; 5 p │ │ │
 │ │ii) există documente de încredere care demon- │ │ │
 │ │strează parcurgerea parţială a procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului sau există reacţii │ │ │
 │ │adverse; 3 p │ │ │
 │ │iii) nu există procedură de comunicare a │ │ │
 │ │riscului, sau nu există documente care să │ │ │
 │ │demonstreze parcurgerea procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului şi nici altă activitate │ │ │
 │ │cu acelaşi scop; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.5 │Proiecte care vizează - cogenerarea de înaltă │ │ │
 │ │eficienţă │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.5.1 │Caracteristicile tehnice ale instalaţiei de │ 0 ÷ 10 │ │
 │ │producere putere mecanică sau electrică şi │ │ │
 │ │căldură în cogenerare, pentru toate regimurile │ │ │
 │ │de putere şi de sarcina termică, avizul de │ │ │
 │ │mediu, avizul de montaj sau de instalare, racor- │ │ │
 │ │durile tehnologice sau energetice, căile de │ │ │
 │ │acces, mijloacele de control, comandă şi comu- │ │ │
 │ │nicare, specifice procesului, sunt disponibile │ │ │
 │ │total sau parţial şi vor fi cele utilizate la │ │ │
 │ │întocmirea proiectului de execuţie. │ │ │
 │ │i) disponibilitate şi utilizare totală │ │ │
 │ │ 10 p │ │ │
 │ │ii) disponibilitate totală şi utilizare parţială │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │iii) disponibilitate parţială şi utilizare │ │ │
 │ │parţială 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │3.5.2 │Publicul interesat a fost informat, imediat după │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │acceptarea studiului de fezabilitate, asupra │ │ │
 │ │riscului tehnologic de antrenare şi de mediu şi │ │ │
 │ │a fost demarată o procedură de comunicare a │ │ │
 │ │riscului chiar dacă prin aplicarea proiectului, │ │ │
 │ │riscul procesului industrial s-a diminuat ca şi │ │ │
 │ │consecinţe sau ca şi probabilitate. │ │ │
 │ │i) există documente de încredere care demon- │ │ │
 │ │strează parcurgerea completă a procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului şi nu sunt înregistrate │ │ │
 │ │reacţii adverse; 5 p │ │ │
 │ │ii) există documente de încredere care demon- │ │ │
 │ │strează parcurgerea parţială a procedurii de │ │ │
 │ │comunicare a riscului sau există reacţii │ │ │
 │ │adverse; 3 p │ │ │
 │ │iii) nu există procedură de comunicare a ris- │ │ │
 │ │cului, sau nu există documente care să demon- │ │ │
 │ │streze parcurgerea procedurii de comunicare │ │ │
 │ │a riscului şi nici altă activitate cu acelaşi │ │ │
 │ │scop; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4. │Sustenabilitatea Proiectului │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.1 │Proiecte care vizează - procese de fabricaţie a │ │ │
 │ │produselor │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.1.1 │Economia de energie realizată în cadrul proiec- │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, prin măsura de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice la fabricaţia produselor, a fost │ │ │
 │ │estimată, înainte şi după aplicarea măsurii, în │ │ │
 │ │condiţii de ajustare şi normalizare a parametri- │ │ │
 │ │lor care afectează în mod obişnuit consumul │ │ │
 │ │de energie. (în conformitate cu Anexa IV la │ │ │
 │ │Directiva 2006/32/EC) │ │ │
 │ │i) estimare conformă total cu directiva; │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │ii) estimare fară normalizare de parametrii; │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) estimare neconformă cu directiva; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.1.2 │Proiectul realizează o RIR de circa 10 % - 12 % │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │pe perioada de calcul avută în vedere; │ │ │
 │ │i) RIR egală sau mai mare ca 12 %; 7 p │ │ │
 │ │ii) RIR între 12 şi 10 %, inclusiv; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) RIR mai mică de 10 %; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.1.3 │Proiectul are o perioadă de recuperare a │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │costurilor investiţionale (PBP) de 3 - 7 ani; │ │ │
 │ │i) PBP între 3 şi 5 ani; 7 p │ │ │
 │ │ii) PBP între 5 şi 7 ani; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) PBP mai mică ca 3 ani sau mai mare ca 7 ani;│ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.2 │Proiecte care vizează - motoare şi acţionări │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.2.1 │Economia de energie realizată în cadrul proiec- │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, prin măsura de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice la motoare şi acţionari, a fost │ │ │
 │ │estimată, înainte şi după aplicarea măsurii, în │ │ │
 │ │condiţii de ajustare şi normalizare a parametri- │ │ │
 │ │lor care afectează în mod obişnuit consumul de │ │ │
 │ │energie. (în conformitate cu Anexa IV la Direc- │ │ │
 │ │tiva 2006/32/EC) │ │ │
 │ │i) estimare conformă total cu directiva; │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │ii) estimare fără normalizare de parametrii; │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) estimare neconformă cu directiva; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 4.2.2 │Proiectul realizează o RIR de circa 8 % - 12 % pe│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │perioada de calcul avută in vedere │ │ │
 │ │i) RIR egală sau mai mare ca 12 %; 7 p │ │ │
 │ │ii) RIR între 8 şi 12 %; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) RIR mai mică de 8 %; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 4.2.3 │Proiectul are o perioadă de recuperare a costuri-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │lor investiţionale (PBP) de 2 - 8 ani │ │ │
 │ │i) PBP între 2 şi 5 ani; 7 p │ │ │
 │ │ii) PBP între 5 şi 8 ani; 5 p │ │ │
 │ │iii) PBP mai mică ca 2 ani sau mai mare ca 8 ani;│ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.3 │Proiecte care vizează - ventilatoare, acţionări │ │ │
 │ │cu turaţie variabilă şi ventilaţie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.3.1 │Economia de energie realizată în cadrul proiectu-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │lui, prin măsura de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice la ventilatoare, pompe, transportoare │ │ │
 │ │cu şnec sau cu bandă, acţionari cu turaţie varia-│ │ │
 │ │bilă respectiv dispozitive de control a ventila- │ │ │
 │ │ţiei naturale, a fost estimată, înainte şi după │ │ │
 │ │aplicarea măsurii, în condiţii de ajustare şi │ │ │
 │ │normalizare a parametrilor care afectează în mod │ │ │
 │ │obişnuit consumul de energie. (în conformitate │ │ │
 │ │cu Anexa IV la Directiva 2006/32/EC) │ │ │
 │ │i) estimare conformă total cu directiva; │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │ii) estimare fară normalizare de parametrii; │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) estimare neconformă cu directiva; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.3.2 │Proiectul realizează o RIR de circa 10 % - 14 % │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │pe perioada de calcul avută în vedere │ │ │
 │ │i) RIR egală sau mai mare ca 14 %; 7 p │ │ │
 │ │ii) RIR între 14 şi 10 % ; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) RIR mai mică de 10 % ; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.3.3 │Proiectul are o perioadă de amortizare a cheltu- │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │ielilor (PBP) de 2 - 5 ani │ │ │
 │ │i) PBP între 2 şi 3 ani; 7 p │ │ │
 │ │ii) PBP între 4 şi 5 ani; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) PBP mai mică ca 2 ani sau mai mare ca 5 ani;│ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.4 │Proiecte care vizează - managementul răspunsului │ │ │
 │ │la cererea de energie │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.4.1 │Economia de energie realizată în cadrul proiec- │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │tului, prin măsura de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice la managementul răspunsului la cererea│ │ │
 │ │de energie, a fost estimată, înainte şi după │ │ │
 │ │aplicarea măsurii, în condiţii de ajustare şi │ │ │
 │ │normalizare a parametrilor care afectează în mod │ │ │
 │ │obişnuit consumul de energie. (în conformitate │ │ │
 │ │cu Anexa IV la Directiva 2006/32/EC) │ │ │
 │ │i) estimare conformă total cu directiva; │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │ii) estimare fără normalizare de parametrii; │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) estimare neconformă cu directiva; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 4.4.2 │Proiectul realizează o RIR de circa 8 % - 14 % pe│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │perioada de calcul avută in vedere │ │ │
 │ │i) RIR egală sau mai mare ca 14 %; 7 p │ │ │
 │ │ii) RIR între 14 şi 8 %; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) RIR mai mică de 8 %; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 4.4.3 │Proiectul are o perioadă de recuperare a │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │costurilor investiţionale (PBP) de 2 - 5 ani │ │ │
 │ │ii) PBP între 4 şi 5 ani; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) PBP mai mică ca 2 ani sau mai mare ca │ │ │
 │ │5 ani; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.5 │Proiecte care vizează - cogenerarea de înaltă │ │ │
 │ │eficienţă │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.5.1 │Economia de energie realizată în cadrul proiectu-│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │lui, prin măsura de îmbunătăţire a eficienţei │ │ │
 │ │energetice la cogenerarea de înaltă eficienţa, │ │ │
 │ │de consum, a fost estimată, înainte şi după │ │ │
 │ │aplicarea măsurii, în condiţii de ajustare şi │ │ │
 │ │normalizare a parametrilor care afectează în mod │ │ │
 │ │obişnuit consumul de energie. (în conformitate │ │ │
 │ │cu Anexa IV la Directiva 2006/32/EC) │ │ │
 │ │i) estimare conformă total cu directiva; │ │ │
 │ │ 7 p │ │ │
 │ │ii) estimare fără normalizare de parametrii; │ │ │
 │ │ 6 p │ │ │
 │ │iii) estimare neconformă cu directiva; │ │ │
 │ │ 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.5.2 │Proiectul realizează o RIR de circa 7 % - 12 % pe│ 0 ÷ 7 │ │
 │ │perioada de calcul avută in vedere │ │ │
 │ │i) RIR egală sau mai mare ca 12 %; 7 p │ │ │
 │ │ii) RIR între 12 şi 7 %; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii) RIR mai mică de 7 %; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │4.5.3 │Proiectul are o perioadă de recuperare a │ 0 ÷ 7 │ │
 │ │costurilor investiţionale ( PBP ) de 4 - 10 ani │ │ │
 │ │i) PBP între 4 şi 7 ani; 7 p │ │ │
 │ │ii) PBP între 10 şi 7 ani; (6 ÷ 3) p │ │ │
 │ │iii)PBP mai mică ca 4 ani sau mai mare ca 10 ani;│ │ │
 │ │ 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total:│
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ 5. │Capacitatea instituţională a solicitantului │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │Pentru toate categoriile de proiecte de eficienţă│ │ │
 │ │energetică │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │5.1 │Valoarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate │ 0 ÷ 5 │ │
 │ │în propietatea şi în exploatarea solicitantului, │ │ │
 │ │la data depunerii cererii de finanţare şi │ │ │
 │ │neipotecate sau făcând subiectul unui proces de │ │ │
 │ │partaj sau de returnare pentru neplată, este : │ │ │
 │ │i) semnificativ mai mare decât valoarea │ │ │
 │ │proiectului propus la finanţare 5 p │ │ │
 │ │ii) egală cu valoarea proiectului propus pentru │ │ │
 │ │finanţare sau nesemnificativ mai mică │ │ │
 │ │ 3 p │ │ │
 │ │iii) semnificativ mai mică decât valoarea │ │ │
 │ │proiectului propus pentru finanţare 0 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │5.2 │Proiectul este propus a fi manageriat de │ 0 - 5 │ │
 │ │personalul solicitantului, în totalitate sau │ │ │
 │ │parţial, adică fară sau cu încredinţarea unor │ │ │
 │ │activităţi strict specializate.( e.g. expertiza │ │ │
 │ │tehnică, punerea în funcţiune, teste de │ │ │
 │ │performanţă, AQ/CQ;) │ │ │
 │ │i) proiect manageriat în totalitate; 5 p │ │ │
 │ │ii) proiect manageriat parţial; 3 p │ │ │
 │ │iii) management de proiect încredinţat altei │ │ │
 │ │firme; 1 p │ │ │
 ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 │ │ │ │ Total │
 │ │ │ │general│
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └─────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┘
  Proiectul va fi propus pentru finanţare dacă cumulează un punctaj de minim
  50 puncte şi daca nu a obţinut 0 la oricare din criterii/subcriterii. În caz
  de balotaj (acelaşi număr de puncte obţinute) proiectul care a obţinut
  punctaj superior din punctul de vedere al relevanţei va avea prioritate.

   Nume Evaluator _______________________________ Data ___________
   Semnătura ________________


    ANEXA 8

    Contractul de Finanţare

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                (Cu aplicabilitatea regulilor de ajutor de stat)
                              - model orientativ-
  Nr................................/...................................
  Intre:
  Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de Organism Intermediar
  pentru Energie (în continuare OIE), în numele şi pentru Autoritatea de
  Management a Programului Opraţional Sectorial "Creşterea competitivităţii
  Economice" (în continuare AM), cu sediul în ..............................,
  Tel./fax ........................, posta electronică .................... ,
  cod de înregistrare fiscală ..........................................,
  reprezentată legal de .................................................,
  în funcţia de ..............................., pe de o parte
  şi
  Persoana Juridică ........................ înfiinţată la data de..........,
  Cod de înregistrare fiscală ...................................., cu sediul
  în Str. ..........................., Judeţul................, cod poştal
  ...................., Tel......................, Fax .......................,
  reprezentată prin .......................... în funcţia de ..................
  identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr. ...................CNP
  ................... în calitate de Beneficiar pe de alta parte, au convenit
  încheierea prezentului Contract pentru acordarea finanţării nerambursabile
  în baza Cererii de finanţare nr. ................. în următoarele condiţii:

  Articolul 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI
  (1) Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării
  nerambursabile de către AM, pentru implementarea Proiectului nr. ............
  <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit în continuare Proiect.
  (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi
  condiţiile stabilite în prezentul Contract şi anexele acestuia, pe care
  Beneficiarul declară ca le cunoaşte şi le acceptă.
  (3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, verificată şi, eventual,
  modificată şi/sau completată pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie,
  devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.
  (4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să
  implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile
  cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.

  Articolul 2 - DURATA CONTRACTULUI
  (1) Contractul se încheie şi produce efecte de la data semnării de către
  părţi.
  (2) Data începerii implementării Proiectului este ..........................
  (3) Perioada de implementare a Proiectului este de ........... luni/ani.
  (4) Contractul înceteaza de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a
  POS CCE.
  (5) Până la încetarea de drept a Contractului, Beneficiarul are obligaţia de
  a păstra şi de a pune la dispoziţia OIE, AM, Autorităţii de Certificare şi
  Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism
  abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării
  nerambursabile, toate documentele originale aferente Proiectului, inclusiv
  inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.
 (6) In ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru
  derularea monitorizării ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obligaţia să
  păstreze şi să pună la dispoziţie toate documentele necesare, precum şi să
  ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform
  prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin
  care se finanţează investiţia în cauză, din care să reiasă suma totala a
  ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani,
  pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis,
  scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza
  legală prin care acestea au fost acordate, pentru o perioada de
  10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei*12.
------------
  *12 Data acordării ultimului ajutor in cadrul schemei va fi publicata pe
  site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

  Articolul 3 - VALOAREA PROIECTULUI
  (1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării
  nerambursabile este <.......> lei (în cifre şi litere):
  - valoare totală eligibila în sumă de .......
  - valoare neeligibilă în sumă de .......
 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
 │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │Co-finanţa- │ Valoarea │
 │ totală a │ totală │ eligibilă │ eligibilă │rea │neeligibilă│
 │proiectului,│eligibilă a │nerambursa- │nerambursa- │ eligibilă │a proiectu-│
 │ din care: │Proiectului,│ bilă din │ bilă din │a Beneficia-│lui │
 │ (lei) │din care: │ FEDR │ bugetul │rului │ (lei) │
 │ │ (lei) │ (lei) │ naţional │ (lei) │ │
 │ │ │ │ (lei) │ │ │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ 1 = 2 + 6 │2 = 3 + 4 + │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 │ │ 5 │ │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
  (2) AM se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim <......>
  lei (cifre şi litere), echivalentă cu ......... ...% din valoarea totală
  eligibilă a Proiectului specificată la art. 3 (1); în cazul în care,
  la sfârşitul Proiectului, valoarea totală eligibilă este mai mică decât
  valoarea totală eligibilă contractată, suma acordată de
  AM se va reduce corespunzător.
  (3) Valoarea totală eligibilă aprobată prin prezentul Contract nu poate fi
  modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită prin
  contractul de finanţare.
  (4) Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate
  privind cheltuielile eligibile dacă acestea nu afectează scopul principal al
  proiectului, iar impactul financiar se limitează la transferul de maxim 10%
  din suma inscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în cadrul
  celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de finanţare,
  fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Nu trebuie să
  se depăşească limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor
  comunitare, de legislaţia naţională şi de regulile de eligibilitate
  stabilite de AM POS CCE.

  Articolul 4 - CHELTUIELI ELIGIBILE
 (1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevăzute în Cererea de finanţare aprobată
   - Anexa 6 la prezentul Contract şi realizate în conformitate cu prevederile
  Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 cu completările şi modificările ulterioare
  şi ale Ordinului MEF nr...... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile,
  cu completările şi modificările ulterioare.
 (2) Cheltuielile pentru obiectivele de investiţii realizate în regie proprie
  nu sunt eligibile.