Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.278 din 15 septembrie 2011  pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor urs, lup, ras si pisica salbatica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.278 din 15 septembrie 2011 pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor urs, lup, ras si pisica salbatica

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 15 septembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, şi Avizul Academiei Române nr. 3.479 din 14 septembrie 2011,
    în baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogãrilor de la mãsurile de protecţie a speciilor de florã şi faunã sãlbaticã, aprobatã prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 203/14/2009,
    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin reglementeazã:
    a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
    b) recoltarea sau capturarea în scopul relocãrii, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulãrii sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din naturã, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.
    ART. 2
    Se aprobã numãrul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã, pentru care se aplicã prevederile art. 1, dupã cum urmeazã:
    a) urs (Ursus arctos) - 365 de exemplare;
    b) lup (Canis lupus) - 498 de exemplare;
    c) râs (Lynx lynx) - 119 exemplare;
    d) pisicã sãlbaticã (Felis silvestris) - 402 exemplare.
    ART. 3
    (1) Un numãr de 335 de exemplare de urs, 488 de exemplare de lup, 103 exemplare de râs şi 392 de exemplare de pisicã sãlbaticã se repartizeazã pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevãzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.
    (2) Un numãr de 30 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup, 16 exemplare de râs şi 10 exemplare de pisicã sãlbaticã rãmâne la dispoziţia autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevãzute la art. 1 lit. b).
    ART. 4
    (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, dupã cum urmeazã:
    a) pentru speciile lup, râs şi pisicã sãlbaticã: pânã la 31 martie 2012, prin metodele "la goanã", "la pândã" şi "la dibuit";
    b) pentru specia urs: pânã la 30 noiembrie 2011, prin metodele "la goanã", "la pândã" şi "la dibuit", şi în perioadele 15 septembrie 2011-31 decembrie 2011 şi 15 martie 2012-14 mai 2012, prin metodele "la pândã" şi "la dibuit";
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sãnãtatea şi securitatea publicã, exemplarele aflate în intravilanul localitãţilor, cele care frecventeazã locurile special amenajate pentru adãpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faunã sãlbaticã, pot fi recoltate, prin metoda "la pândã", sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.
    (3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversitãţii, în baza documentelor întocmite conform Hotãrârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despãgubirilor prevãzute de Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupã caz, şi dovada cã fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltãrii, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numãrul total de exemplare prevãzut la art. 2.
    (4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.
    ART. 5
    (1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocãrii a exemplarelor prevãzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sãnãtatea şi securitatea publicã, exemplarele aflate în intravilanul localitãţilor, a celor care frecventeazã locurile special amenajate pentru adãpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, dovedit prin documente conform Hotãrârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversitãţii.
    (2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de cãtre personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.
    ART. 6
    În vederea recoltãrii exemplarelor prevãzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevãzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care sã punã în pericol sãnãtatea şi siguranţa publicã sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.
    ART. 7
    (1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânãtoare şi a fişelor de evaluare a trofeelor, dupã caz.
    (2) Crotalia reprezintã marca/sigiliul care se aplicã individual exemplarelor (blanã, craniu şi carcasã, dupã caz) din speciile prevãzute la art. 2 imediat dupã obţinerea lor în urma recoltãrii, pe teritoriul României, în stare moartã, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
    (3) Crotalia este utilizabilã o singurã datã şi va conţine un cod alfanumeric cu urmãtoarele informaţii: codul ISO din douã litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un numãr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltãrii exemplarului.
    (4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului prin intermediul autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate sã captureze exemplare din speciile prevãzute la art. 1, în urma acordãrii derogãrii de la mãsurile de protecţie a speciilor de faunã sãlbaticã strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Beneficiarul are obligaţia sã returneze autoritãţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate dupã încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogãrii. Autoritatea publicã teritorialã pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificatã pe acestea cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numãrului maxim de intervenţie pentru sezonul urmãtor.
    (6) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinãtorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, fãrã întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionatã a crotaliei.
    (7) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale pãrţilor şi produselor acestora, recoltate din naturã în limitele prevãzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu pãrţi ori produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunitãţii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de florã şi faunã sãlbaticã.
    ART. 8
    (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogãrii stabilite prin prezentul ordin au obligaţia sã transmitã agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorialã unde s-a desfãşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulatã, în termen de 30 de zile de la data recoltãrii. Modelul raportului este prevãzut în anexa nr. 2.
    (2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogãrii.
    (3) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) atrage neacordarea numãrului maxim de intervenţie pentru sezonul urmãtor.
    (4) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicãrii derogãrii, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevãzute la alin. (1).
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      p. Ministrul mediului şi pãdurilor,
                               Cristian Apostol,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 15 septembrie 2011.
    Nr. 2.278.


    ANEXA 1

           Numãrul de intervenţie repartizat gestionarilor fondurilor
       cinegetice în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã


 ┌────┬─────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ │ │ Numãr exemplare │
 │Nr. │ │ ├────────────────────────┤
 │crt.│ Judeţul │ Gestionar fonduri │ Specia │
 │ │ │ cinegetice ├────┬────┬────┬─────────┤
 │ │ │ │URS │LUP │RÂS │ PISICĂ │
 │ │ │ │ │ │ │SĂLBATICĂ│
 ├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼─────────────┼────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 1 │ │D.S. Alba │ 1│ 2│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 2 │ │AJVPS Alba │ 2│ 4│ 1│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 3 │ │AVPS Diana Aiud │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ Alba ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 4 │ │ASV Târnavele Blaj │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 5 │ │AVPS Cerbul Carpatin Zlatna │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 6 │ │AVPS Cãprioara Cib │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 7 │ │AVS Piatra Verde │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 8 │ │AVS Avram Iancu │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 9 │ │AVPS Ocoliş Hunter 1 │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 10 │ │AVS Cerbul Purcãret │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 11 │ │OS Muntele Mare │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 12 │ │AVPS Artemis Aiud │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 13 │ │AVPS Diana Gârbova │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 14 │ │AVPS Iezer Alba │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 15 │ │OS Sebeş RA │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 3│ 19│ 2│ 9 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 16 │ │D.S. Arad │ 0│ 4│ 2│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 17 │ Arad │AVPS Şoimul Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 18 │ │AVPS Cãpriorul Timiş │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 19 │ │AJVPS Arad │ 0│ 3│ 1│ 6 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 9│ 3│ 11 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 20 │ │D.S. Piteşti │ 15│ 5│ 2│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 21 │ │AJVPS Argeş │ 3│ 4│ 1│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 22 │ │AVPS Diana Piteşti │ 2│ 5│ 1│ 1 │
 ├────┤ Argeş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 23 │ │AVPS Şoimul Bucureşti │ 1│ 2│ 1│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 24 │ │AVPS Cerbul Bucureşti │ 1│ 3│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 25 │ │ICAS - Filiala Piteşti │ 0│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 26 │ │AVP Jderul 2006 │ 2│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 24│ 22│ 6│ 12 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 27 │ │D.S. Bacãu │ 8│ 5│ 2│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 28 │ │AJVPS Bacãu │ 1│ 5│ 1│ 5 │
 ├────┤ Bacãu ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 29 │ │SVPS Bacãu │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 30 │ │AV Diana Coţofãneşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 31 │ │Ocolul Sivic Lignum │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 32 │ │Ocolul Silvic Privat Oituz │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 33 │ │AVPS Lebãda │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 34 │ │AVPS Bicfalãu │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 10│ 14│ 4│ 16 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 35 │ │D.S. Oradea │ 0│ 1│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 36 │ │AJVPS Bihor │ 0│ 2│ 0│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 37 │ │AVPS Gorunul Aleşd │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 38 │ Bihor │FC Asociaţia Gliganu │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 39 │ │AC Apuseni │ 0│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 40 │ │AV Artemis Cociuba Mare │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 41 │ │AV Cervis Elaphus │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 42 │ │AV Crişana Hunting │ 0│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 10│ 0│ 8 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 43 │ │D.S. Bistriţa │ 3│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 44 │ │AJVPS Bistriţa-Nãsãud │ 2│ 3│ 0│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 45 │ │SV Montana Coşbuc │ 2│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 46 │ Bistriţa- │OV Transilvania Bistriţa │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ Nãsãud ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 47 │ │AV Cãlimanii Şieu │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 48 │ │AV Acvila Teaca │ 2│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 49 │ │AV Vulpea Herina │ 2│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 50 │ │AV Diana Bistriţa │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 51 │ │GSS Nãsãud │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 52 │ │AC Ursul Brun │ 2│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 53 │ │OS Bistriţa Bârgãului │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 54 │ │OS Someş Ţibleş │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 55 │ │AV Artemis Lechinţa │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 56 │ │OS Valea Ilvei │ 1│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 57 │ │AV Colţ Alb │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 58 │ │AVPS Cerbu Dumitra │ 1│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 59 │ │ASC Plaiurile Bistriţei │ 0│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 60 │ │RPL OS Municipal Bistriţa RA │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 61 │ │ASC Someşul Rodna │ 0│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 62 │ │AV Buia │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 63 │ │OSC Telciu RA │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 18│ 24│ 5│ 18 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 64 │ │D.S. Braşov │ 4│ 2│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 65 │ │AJVPS Braşov │ 8│ 7│ 2│ 8 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 66 │ │AVPS Rupea │ 3│ 6│ 1│ 8 │
 ├────┤ Braşov ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 67 │ │AVPS Fãgãraş │ 3│ 8│ 1│ 6 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 68 │ │AVPS Codru Verde │ 1│ 3│ 0│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 69 │ │Club Diana Braşov │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 70 │ │Facultatea de Silviculturã │ 2│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 71 │ │AV Hurinul Buneştiului │ 0│ 1│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 72 │ │AVPS Popâlnica Dumbrãviţa │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 73 │ │OV Şoimul Mediaş │ 2│ 1│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 74 │ │AVPS Fãgetul │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 75 │ │AV Dumbrava Jibert │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 76 │ │OS Ciucaş RA │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 77 │ │RPL Kronstadt RA │ 3│ 1│ 1│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 78 │ │AVPS Doripesco │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 79 │ │OS AL Oraşului Râşnov RA │ 3│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 80 │ │AVPS Munţii Fãgãraşului │ 2│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 81 │ │AVPS Mãgura Codlea │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 82 │ │AVPS Bârsa │ 3│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 83 │ │AVPS Vidra Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 84 │ │RPL Ocolul Silvic Pãdurea │ │ │ │ │
 │ │ │Bogãţii RA │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 39│ 42│ 10│ 41 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 85 │ Brãila │AJVPS Brãila │ 0│ 0│ 0│ 4 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 4 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 86 │ │AVPS Huntsmanship │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ Botoşani ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 87 │ │Euro Hunter Suceava │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 88 │ │D.S. Buzãu │ 3│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ Buzãu ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 89 │ │AJVPS Buzãu │ 3│ 4│ 2│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 90 │ │AVPS Cãlãuza Bucureşti │ 1│ 2│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 91 │ │Abies Bucureşti │ 2│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 92 │ │SC OS Siriu Bucureşti │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 10│ 10│ 3│ 7 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 93 │ │D.S. Reşiţa │ 2│ 3│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 94 │ Caraş- │AJVPS Caraş-Severin │ 1│ 6│ 0│ 6 │
 ├────┤ Severin ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 95 │ │ICAS - Filiala Caraş-Severin │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 4│ 9│ 0│ 8 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 96 │ Cãlãraşi │ICAS - Filiala Bãrãgan │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 97 │ │D.S. Cluj-Napoca │ 0│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 98 │ │AJVPS Cluj │ 2│ 10│ 2│ 5 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ 99 │ Cluj │AVPS Potaissa Turda │ 0│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │100 │ │AV Artemis Cluj │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │101 │ │AV Someşul Dej │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │102 │ │AV Cornul de Aur │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │103 │ │AV Voievodul Gelu │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 3│ 18│ 2│ 8 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │104 │ │D.S. Sfântu Gheorghe │ 2│ 3│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │105 │ │AJVPS Covasna │ 8│ 10│ 2│ 15 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │106 │ │AVPS Ţara Bârsei │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │107 │ │AVPS Wild Hunt │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ Covasna ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │108 │ │AVPS Cãtruşa │ 6│ 8│ 2│ 8 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │109 │ │AVPS Comuna Bodoc │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │110 │ │AVPS Fux Nyires │ 2│ 3│ 1│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │111 │ │AVPS Muşat Oituz │ 2│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │112 │ │AV Prosilva │ 2│ 1│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │113 │ │AVPS Somos │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │114 │ │OSP RA Buzãul Ardelean │ 2│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │115 │ │OSP Tg. Secuiesc │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │116 │ │AVPS Harghita Sud │ 7│ 3│ 2│ 3 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 33│ 35│ 10│ 38 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │117 │ │AJVPS Dâmboviţa │ 1│ 3│ 0│ 2 │
 ├────┤ Dâmboviţa ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │118 │ │AVP Dunãrea 2007 Bucureşti │ 1│ 2│ 1│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 2│ 5│ 0│ 0 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │119 │ Dolj │D.S. Craiova │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │120 │ Giurgiu │AVPS Bradul Bucureşti │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │121 │ │D.S. Târgu Jiu │ 3│ 4│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │122 │ Gorj │Diana de Calatis │ 1│ 2│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │123 │ │Asociaţia Cerbul Carpatin │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │124 │ │AV Gorun │ 2│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │125 │ │AVPS Lupul Dacic │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 6│ 10│ 2│ 4 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │126 │ │D.S. Miercurea-Ciuc │ 7│ 4│ 2│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │127 │ │AVPS Miercurea-Ciuc │ 5│ 7│ 6│ 8 │
 ├────┤ Harghita ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │128 │ │AVPS Gheorgheni │ 2│ 2│ 2│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │129 │ │AVPS Topliţa │ 2│ 6│ 1│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │130 │ │AVPS TM. Odorheiu Secuiesc │ 9│ 21│ 1│ 18 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │131 │ │Clubul Vânãtorilor Silvicultori │ 2│ 2│ 1│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │132 │ │AVPS Gordon │ 2│ 1│ 0│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │133 │ │AVPS Sfânta Ana │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │134 │ │AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc │ 2│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │135 │ │AVPS Salon │ 3│ 3│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │136 │ │AVPS Asociaţia Cinergeticã │ │ │ │ │
 │ │ │Gheorgheni │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │137 │ │AVPS Ocol Silvic Frumoasa │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │138 │ │AVPS Szilos │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │139 │ │AVPS Nimrod │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │140 │ │OS de Regim Gheorgheni RA │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │141 │ │AVPS Zetelaka es Tarsai │ 7│ 8│ 1│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │142 │ │Asociaţie Cinegetica Loduj │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │143 │ │Clubul de Vânãtoare şi Pescuit │ │ │ │ │
 │ │ │Sportiv Fãgeţel-Mortonca │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 51│ 64│ 17│ 53 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │144 │ │D.S. Deva │ 10│ 8│ 2│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │145 │ │AJVPS Hunedoara │ 4│ 12│ 3│ 15 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │146 │ │AIVPS Şoimul Românesc │ 0│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │147 │ Hunedoara │AVPS Cãpriorul Martineşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │148 │ │AVS Diana Hunedoara │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │149 │ │AVPS Cãpãţâna Deva │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │150 │ │AVPS Ursul Brun Retezat │ 1│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │151 │ │AVPS Cinegetica Hunedoara │ 1│ 2│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │152 │ │AVPS Bãniceana │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │153 │ │AVPS Corviniana │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 16│ 30│ 7│ 26 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │154 │ │D.S. Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │155 │ Iaşi │AV Zimbrul Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │156 │ │SV G. Topârceanu Iaşi │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │157 │ │D.S. Vaslui │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 6 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │158 │ │D.S. Baia Mare │ 3│ 3│ 0│ 1 │
 ├────┤ Maramureş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │159 │ │AJVPS Maramureş │ 3│ 7│ 2│ 6 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │160 │ │AC Wasser Cerbul Carpatin │ 0│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 6│ 12│ 2│ 7 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │161 │ Mehedinţi │AJVPS Mehedinţi │ 1│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 1│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │162 │ │D.S. Târgu Mureş │ 10│ 3│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │163 │ │AJVPS Mureş │ 4│ 3│ 1│ 6 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │164 │ │AVPS Sighişoara │ 2│ 1│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │165 │ Mureş │AVPS Cerbul Bucureşti │ 4│ 2│ 1│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │166 │ │AV Hermina │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │167 │ │AV Darul Cãlimanilor Reghin │ 2│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │168 │ │GSS Gurghiu │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │169 │ │AV Ursu Sovata │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │170 │ │AVPS Nirajul Mic │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │171 │ │AVPS Crisius Socodor │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │172 │ │APRO Diana │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │173 │ │Asociaţia Cervus │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │174 │ │Asociaţia Valea Copacilor │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │175 │ │AV Genesis │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │176 │ │Filiala OS Ghindar │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │177 │ │Filiala OS Mureş Sovata │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │178 │ │Valea Gurghiului │ 1│ 1│ 1│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 31│ 19│ 4│ 24 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │179 │ │D.S. Piatra-Neamţ │ 7│ 4│ 2│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │180 │ Neamţ │AJVPS Neamţ │ 2│ 5│ 2│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │181 │ │AVPS Şoimul Tazlãu │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │182 │ │AVPS Diana Hunting Agapia │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │183 │ │AVPS Bradul │ 0│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │184 │ │AVPS Lupul Cenuşiu │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │185 │ │AVPS Roman │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 13│ 14│ 7│ 9 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │186 │ │D.S. Ploieşti │ 10│ 2│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │187 │ Prahova │AJVPS Prahova │ 3│ 3│ 1│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │188 │ │AVPS Câmpina │ 3│ 2│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │189 │ │AVPS Muflonul Buzãu │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 16│ 7│ 2│ 8 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │190 │ │D.S. Satu Mare │ 0│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │191 │ Satu-Mare │AJVPS Satu Mare │ 0│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │192 │ │AV Valea Bercului │ 0│ 1│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 5│ 0│ 6 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │193 │ Sãlaj │AJVPS Sãlaj │ 0│ 4│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 4│ 0│ 2 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │194 │ │D.S. Sibiu │ 6│ 6│ 2│ 4 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │195 │ │AJVPS Sibiu │ 3│ 8│ 0│ 8 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │196 │ Sibiu │AVPS Jderul Nou Român │ 1│ 2│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │197 │ │AVPS Aldea │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │198 │ │AV Pãdurea Neagrã │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │199 │ │Total AVPS Ursul Carpatin │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │200 │ │Total AVPS Cormoranii │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │201 │ │AVPS Dealul Cerbului Tãlmaciu │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │202 │ │RPL OS Valea Sadului RA │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │203 │ │Silva Marpod │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │204 │ │AVPS Sãroaia │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │205 │ │AV Valea Mãrului │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │206 │ │AVS Apex │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │207 │ │AVPS Vob Hunting │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │208 │ │AV Cocoşul de Munte │ 1│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │209 │ │OS Rãşinari │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │210 │ │OS Dealul Sibiului RA │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │211 │ │AV Cerbul Carpatin │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │212 │ │AVPS Cãpriorul │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │213 │ │OV Hubertus │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │214 │ │AS Lepuş │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │215 │ │OS Jina SRL │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 18│ 30│ 3│ 31 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │216 │ │D.S. Suceava │ 8│ 18│ 3│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │217 │ │AJVPS Suceava │ 2│ 13│ 2│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │218 │ Suceava │OS Feldru │ 1│ 2│ 1│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │219 │ │ICAS - OS Tomnatic │ 1│ 2│ 1│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │220 │ │Facultatea de Silviculturã │ 1│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │221 │ │Universitatea de Ştiinţe │ │ │ │ │
 │ │ │Agricole şi Medicinã Veterinarã │ 1│ 2│ 1│ 1 │
 │ │ │"Ion Ionescu de la Brad" │ │ │ │ │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │222 │ │Societ. de Vânãtoare "Bucovina" │ 0│ 1│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │223 │ │OS Comunal Josenii Bârgãului RA │ 1│ 1│ 1│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │224 │ │AVPS Buck │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 15│ 42│ 11│ 11 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │225 │ │D.S. Timişoara │ 0│ 4│ 0│ 2 │
 ├────┤ Timiş ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │226 │ │AJVPS Timiş │ 0│ 4│ 0│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │227 │ │AV Valea lui Liman Fãget │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 9│ 0│ 5 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │228 │ Tulcea │D.S. Tulcea │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │229 │ Vaslui │D.S. Vaslui │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 0│ 0│ 0│ 2 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │230 │ │D.S. Râmnicu Vâlcea │ 3│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │231 │ │AJVPS Vâlcea │ 1│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │232 │ Vâlcea │AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea │ 1│ 2│ 1│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │233 │ │AVPS Pajura Horezu │ 1│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │234 │ │AVPS Muflonul Buzãu │ 1│ 2│ 0│ 2 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │235 │ │AVP Dunãrea 2007 Bucureşti │ 1│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │236 │ │AVPS Brai │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │237 │ │AVPS Lupul Dacic │ 1│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │238 │ │AV Gorun │ 0│ 1│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │239 │ │FVPS Cinegetic Loviştea │ 1│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 10│ 14│ 1│ 3 │
 ├────┬─────────────┬────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │240 │ │D.S. Focşani │ 2│ 2│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │241 │ Vrancea │AJVPS Vrancea │ 1│ 4│ 2│ 3 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │242 │ │ICAS - Filiala Vrancea │ 2│ 0│ 0│ 0 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │243 │ │Ocolul Silvic Nãruja │ 1│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │244 │ │Ocolul Silvic Zãbala - Nereju │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │245 │ │Asociaţia Valea Neagra │ 0│ 0│ 0│ 1 │
 ├────┤ ├────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │246 │ │AVPS Delta Club Bucureşti │ 0│ 1│ 0│ 1 │
 ├────┴─────────────┴────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total judeţ: │ 6│ 9│ 2│ 7 │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────────┤
 │ Total general: │ 335│ 488│ 103│ 392 │
 └───────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────────┘
    ANEXA 2                                    - Model -

                                     RAPORT
              asupra acţiunii derulate în baza derogãrii obţinute
               Nr. ............ din data de ....................

    Gestionarul fondurilor cinegetice: .........................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Specia pentru care s-a acordat derogarea: ..................................
    ............................................................................
    Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): .................
    ............................................................................
    Starea exemplarelor dupã recoltare (viu/mort/rãnit): .......................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Vârsta aproximativã: .......................................................
    Sexul: .....................................................................
    Locul recoltãrii: ..........................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Data recoltãrii: ...........................................................
    Metoda de recoltare: .......................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Autorizaţia de vânãtoare nr. .........., emisã de .........................,
în data de ........................, valabilã pânã la data de ..................
    Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ..................., emisã de ....
..................., în data de ................................., valabilã
pânã la data de ..........................
    Numãrul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:
    ............................................................................
    ............................................................................
    Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: ......................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Destinaţia trofeelor şi a pãrţilor din corp (carne) dupã recoltare:
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................    MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
    [] În interesul protejãrii faunei şi florei sãlbatice, precum şi al conservãrii habitatelor naturale
    [] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pãdurilor, pescãriilor, apelor şi altor bunuri
    [] În interesul sãnãtãţii şi al securitãţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de naturã socialã ori economicã, şi pentru consecinţe benefice de importanţã fundamentalã pentru mediu
    [] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
    [] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manierã selectivã şi într-o mãsurã limitatã, prinderea sau deţinerea unui numãr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisicã sãlbaticã.


    (Ataşaţi documentele care sã justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogãrii)


    Data ........................
    Semnãtura ...................

                                    -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice