Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.258 din 27 februarie 2018  pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.258 din 27 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2018
    Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    – Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020;
    – Regulamentului (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile;
    – art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

    ţinând cont că măsurile de sprijin prevăzute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, nu reprezintă ajutoare regionale de exploatare şi nu vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice."

    2. La anexa nr. 1, articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în:
    a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
    b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
    e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale."

    3. La anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Administratorul schemei de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

    4. La anexa nr. 1, articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial şi rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, potrivit prezentului capitol. La înfiinţarea parcului industrial, acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local"

    5. La anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Administratorul schemei de minimis are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.
(6) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informaţiile ce vizează ajutoarele de minimis acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maxim 7 zile de la data emiterii acordului de principiu."

    6. La anexa nr. 2, articolul 1 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    7. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prezenta schemă nu se aplică:
    a) ajutoarelor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;
    b) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    c) ajutoarelor pentru sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    d) ajutoarelor pentru sectorul producţiei agricole primare;
    e) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    f) ajutoarelor pentru sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari."

    8. La anexa nr. 2, articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
    "y) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European;"

    9. La anexa nr. 2, articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale acordat întreprinderilor eligibile constă în:
    a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
    b) nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
    e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale."

    10. La anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
    "(3) Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

    11. La anexa nr. 2, articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial şi rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, potrivit prezentului capitol. La înfiinţarea parcului industrial, acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, se concretizează în hotărâre a consiliului local"

    12. La anexa nr. 2, articolul 10 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) o declaraţie care să cuprindă confirmarea că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor nu a efectuat o relocare în parcul industrial, definită potrivit art. 2 lit. y), precum şi angajamentul că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani de la finalizarea investiţiei pentru care solicită ajutorul."

    13. La anexa nr. 2, la articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de stat regional în Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.
(4) Furnizorul ajutorului de stat are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat informaţiile ce vizează ajutoarele de stat regional acordate potrivit prezentei scheme, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acordului de principiu."    ART. II
    (1) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Modificările şi completările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Consiliul Concurenţei, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Sirma Caraman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 februarie 2018.
    Nr. 2.258.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice