Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011  pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011

    În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (1^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
--------
    *) Anexa se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementãrile contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (3) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    ART. 2
    (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    (2) Pentru verificarea încadrãrii în criteriile prevãzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (3) În cazul persoanelor nou-înfiinţate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dacã în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane înceteazã sã îndeplineascã criteriile prevãzute la alin. (1), ele sunt obligate sã aplice Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
    a) persoanele juridice ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã;
    b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societãţi şi intrã în perimetrul de consolidare a unei societãţi-mamã cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) societãţile/companiile naţionale, societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societãţile cooperatiste;
    d) persoanele juridice a cãror activitate este reglementatã şi supravegheatã de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a cãror activitate este reglementatã de Banca Naţionalã a României;
    e) subunitãţile fãrã personalitate juridicã din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în strãinãtate, precum şi subunitãţile din strãinãtate ale persoanelor juridice din România a cãror activitate este reglementatã şi supravegheatã de instituţiile prevãzute la lit. d).
    (2) Persoanele care îndeplinesc cele douã criterii prevãzute la art. 2 alin. (1), dar nu opteazã pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplicã Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeazã pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevãzute de reglementãrile contabile simplificate.
    (2) În funcţie de necesitãţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, completeazã situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzãtoare elementelor prezentate în aceste situaţii.
    ART. 5
    Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate în condiţiile prevãzute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementãri, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevãzute de legea contabilitãţii.
    ART. 6
    Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.
    ART. 7
    Persoanele prevãzute la art. 2 pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacã au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.
    ART. 8
    Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depãşesc limitele unuia sau ambelor criterii prevãzute la art. 2 alin. (1) aplicã Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu prima raportare contabilã efectuatã în exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depãşite.
    ART. 9
    (1) Ulterior constatãrii depãşirii limitelor oricãruia dintre cele douã criterii prevãzute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat opţiunea prevãzutã la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizatã şi condusã pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (3^1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilã efectuatã în exerciţiul financiar urmãtor celui pentru care s-a constatat depãşirea criteriilor, sã ia mãsurile necesare în vederea respectãrii prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilitãţii, astfel încât aceste raportãri contabile sã fie întocmite cu respectarea reglementãrilor contabile aplicabile şi sã fie semnate de persoanele prevãzute de lege.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.
    ART. 10
    Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, în tot cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sintagma "situaţii financiare anuale simplificate" se înlocuieşte cu sintagma "situaţii financiare anuale prescurtate".
    ART. 11
    Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.
    ART. 12
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 30 iunie 2011.
    Nr. 2.239.


     ANEXA


                       SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

                       REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE


    CAP. I
    ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE

    1. - (1) Reglementãrile contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.
    (2) Reglementãrile contabile simplificate se aplicã de cãtre urmãtoarele categorii de persoane (denumite în continuare entitãţi):
    a) societãţile comerciale:
    - societãţile în nume colectiv;
    - societãţile în comanditã simplã;
    - societãţile pe acţiuni;
    - societãţile în comanditã pe acţiuni; şi
    - societãţile cu rãspundere limitatã.
    b) subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi care aplicã, de asemenea, reglementãrile contabile simplificate;
    c) subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România şi care aplicã, de asemenea, reglementãrile contabile simplificate;
    d) subunitãţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate,
    în condiţiile prevãzute în ordin.
    2. - (1) Contabilitatea se ţine în limba românã şi în moneda naţionalã. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valutã se ţine atât în moneda naţionalã, cât şi în valutã.
    (2) Prin valutã se înţelege altã monedã decât leul.

    CAP. II
    FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    SECŢIUNEA 1
    DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    3. - (1) Entitãţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent urmãtoarele douã criterii de mãrime:
    - cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi
    - totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:
    - bilanţ simplificat (cod 10),
    - cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).
    (2) Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans.
    Cifra de afaceri netã se calculeazã prin însumarea veniturilor rezultate din livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor şi taxa pe valoarea adãugatã, precum şi alte impozite şi taxe legate direct de cifra de afaceri.
    (3) Încadrarea în criteriile de mãrime prevãzute la alin. (1) se efectueazã pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (4) Entitãţile care la finele exerciţiului financiar precedent depãşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mãrime prevãzute la alin. (1), aplicã Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, începând cu exerciţiul financiar urmãtor celui în care limitele respectivelor criterii au fost depãşite.
    (5) Situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.
    4. - Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc în mod clar şi în concordanţã cu prevederile prezentelor reglementãri.
    5. - Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie sã ofere o imagine fidelã a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entitãţii.
    6. - Ministerul Finanţelor Publice şi alte autoritãţi de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale simplificate a unor informaţii suplimentare faţã de cele care trebuie prezentate în concordanţã cu prezentele reglementãri.
    7. - Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere simplificate, în special în ceea ce priveşte forma adoptatã pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.
    8. - În bilanţul şi în contul de profit şi pierdere simplificate, elementele prevãzute la pct. 11 şi 16 trebuie prezentate separat, în ordinea indicatã.
    9. - Pentru fiecare element de bilanţ simplificat si de cont de profit şi pierdere simplificat trebuie prezentatã valoarea aferentã elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    10. - (1) Bilanţul simplificat este documentul contabil de sintezã prin care se prezintã elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entitãţii la sfârşitul exerciţiului financiar.
    (2) În bilanţul simplificat, elementele de activ şi datorii sunt grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv naturã şi exigibilitate.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementãri:
    a) un activ reprezintã o resursã controlatã de cãtre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţul simplificat atunci când este probabilã realizarea unui beneficiu economic viitor de cãtre entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ã) în mod credibil;
    b) o datorie reprezintã o obligaţie actualã a entitãţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea cãreia se aşteaptã sã rezulte o ieşire de resurse care încorporeazã beneficii economice. O datorie este recunoscutã în contabilitate şi prezentatã în bilanţul simplificat atunci când este probabil cã o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza aceastã decontare poate fi evaluatã în mod credibil;
    c) capitalurile proprii reprezintã interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entitãţi dupã deducerea tuturor datoriilor sale.
    (4) Beneficiile economice reprezintã potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar cãtre entitate. Aceastã contribuţie se reflectã fie sub forma creşterii intrãrilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie. Astfel, potenţialul poate fi unul productiv, atunci când activul este utilizat separat sau împreunã cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate vânzãrii de cãtre entitate. De asemenea, potenţialul poate îmbrãca forma convertibilitãţii în numerar sau echivalente de numerar.

    SECŢIUNEA 2
    FORMATUL BILANŢULUI SIMPLIFICAT

    11. - (1) Formatul bilanţului simplificat este urmãtorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizãri necorporale
    II. Imobilizãri corporale
    III. Imobilizãri financiare
    B. Active circulante
    I. Stocuri
    II. Creanţe
    (Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã o perioadã mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    III. Investiţii pe termen scurt
    IV. Casa şi conturi la bãnci
    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an
    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an
    H. Provizioane
    I. Venituri în avans
    J. Capital şi rezerve
    I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vãrsat şi capitalul nevãrsat)
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(ã)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

    SECŢIUNEA 3
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ SIMPLIFICAT

    12. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul cãruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionãrii entitãţii.
    13. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans".
    (2) Veniturile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, nu sunt exigibile decât dupã închiderea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe".
    14. - (1) Veniturile încasate înainte de data bilanţului aferent exerciţiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans".
    (2) Cheltuielile care, deşi se referã la exerciţiul financiar curent, se vor plãti numai în cursul unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii".
    (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanţ, sumele care urmeazã a fi trecute pe venituri curente într-o perioadã de pânã la un an se prezintã distinct de cele care urmeazã a fi trecute pe venituri curente într-o perioadã mai mare de un an.
    15. - (1) Ajustãrile de valoare cuprind toate corecţiile destinate sã ţinã seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului simplificat, indiferent dacã acea reducere este sau nu definitivã.
    (2) Ajustãrile de valoare pot fi: ajustãri permanente, denumite în continuare amortizãri, şi/sau ajustãrile provizorii, denumite în continuare ajustãri pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustãrii activelor.

    SECŢIUNEA 4
    FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT

    16. - Formatul contului de profit şi pierdere simplificat este urmãtorul:
    1. Cifra de afaceri netã
    2. Alte venituri
    3. Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile
    4. Cheltuieli cu personalul
    5. Ajustãri de valoare
    6. Alte cheltuieli
    7. Impozitul pe profit/venit
    8. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar.

    SECŢIUNEA 5
    PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT

    17. - Cifra de afaceri netã cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentã a entitãţii, dupã deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adãugatã, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
    18. - În înţelesul prezentelor reglementãri, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formã de intrãri sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeazã în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor;
    b) cheltuielile constituie diminuãri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formã de ieşiri sau scãderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizeazã în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora cãtre acţionari.

    SECŢIUNEA 6
    PRINCIPII CONTABILE GENERALE

    19. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate se evalueazã în conformitate cu principiile contabile generale prevãzute în prezenta secţiune, conform contabilitãţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt înregistrate în contabilitate în perioadele în care tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe mãsurã ce numerarul sau echivalentul sãu este încasat sau plãtit) şi sunt raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
    (2) Veniturile şi cheltuielile care rezultã direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directã între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctã a acestor venituri şi cheltuieli.
    (3) Principiul contabilitãţii de angajamente se aplicã inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.
    20. - Evaluarea reprezintã procesul prin care se determinã valoarea la care elementele situaţiilor financiare anuale simplificate sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere simplificate.
    21. - (1) Principiul continuitãţii activitãţii. Trebuie sã se prezume cã, entitatea îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului continuitãţii activitãţii.
    Acest principiu presupune cã entitatea îşi continuã în mod normal funcţionarea, fãrã a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativã a activitãţii.
    (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale simplificate pe baza continuitãţii activitãţii, dacã organele de conducere stabilesc dupã data bilanţului fie cã intenţioneazã sã lichideze entitatea sau sã înceteze activitatea acesteia, fie cã nu existã nicio altã variantã realistã în afara acestora.
    Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare, ulterior datei bilanţului, indicã nevoia de a analiza dacã presupunerea privind continuitatea activitãţii este încã adecvatã.
    22. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare şi politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
    23. - Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale simplificate, evaluarea trebuie fãcutã pe o bazã prudentã şi, în special:
    a) în contul de profit şi pierdere simplificat poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
    b) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;
    c) trebuie sã se ţinã cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apãrute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacã acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane, precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale;
    d) trebuie sã se ţinã cont de toate deprecierile, indiferent dacã rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueazã pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere simplificat.
    Ca urmare, activele şi veniturile nu trebuie sã fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberatã a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberatã a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
    24. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie sã se ţinã cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasãrii veniturilor sau data plãţii cheltuielilor.
    Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmitã încã factura (contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate"/analitic distinct), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încã factura (contul 400 "Furnizori şi conturi asimilate"/analitic distinct). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectueazã pe baza documentelor care atestã livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mãrfii, situaţii de lucrãri etc.)
    25. - Principiul evaluãrii separate a elementelor de active şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.
    26. - (1) Principiul intangibilitãţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie sã corespundã cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
    (2) În cazul corectãrii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.
    27. - (1) Principiul necompensãrii. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisã.
    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bazã de documente justificative. Eventualele compensãri între creanţe şi datorii faţã de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai dupã contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzãtoare.
    (3) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiazã distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţã şi cea de cumpãrare/intrare în evidenţã, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestãrilor reciproce de servicii.

    SECŢIUNEA 7
    REGULI DE EVALUARE

    7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE
    28. - (1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate se evalueazã, de regulã, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevãzute de prezentele reglementãri.
    (2) În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizãrilor corporale, se aplicã prevederile subsecţiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizãrilor corporale" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7.1.1. Evaluarea la data intrãrii în entitate
    29. - (1) La data intrãrii în entitate, bunurile se evalueazã şi se înregistreazã în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
    a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
    c) la valoarea de aport, stabilitã în urma evaluãrii - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
    d) la valoarea justã - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
    În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justã se substituie costului de achiziţie.
    (2) Prin valoare justã se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunãvoie între pãrţi aflate în cunoştinţã de cauzã în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
    Valoarea justã a activelor se determinã, în general, dupã datele de evidenţã de pe piaţã, printr-o evaluare efectuatã, de regulã, de profesionişti calificaţi în evaluare.
    În situaţia în care nu existã date pe piaţã privind valoarea justã, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justã se poate determina prin alte metode utilizate, de regulã, de cãtre profesionişti în evaluare.
    30. - (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpãrare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridicã le poate recupera de la autoritãţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
    În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
    (2) Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizatã.
    (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajusteazã în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor.
    (4) Reducerile financiare sunt sub formã de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
    31. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
    (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizãrilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumatã în scopuri tehnologice, manoperã directã şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectãrii produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocatã în mod raţional ca fiind legatã de fabricaţia acestora.
    (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însãrcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzãtoare.
    (4) În costul de producţie poate fi inclusã o proporţie rezonabilã din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în mãsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.
    Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvatã în mãsura în care reprezintã costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul şi forma dorite.
    7.1.2. Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţul simplificat
    32. - (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale simplificate, entitãţile trebuie sã procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (2) În situaţiile financiare anuale simplificate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectã şi se evalueazã la valoarea contabilã, pusã de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reglementãri se aplicã inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, valoarea contabilã a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupã ce se deduc amortizarea acumulatã, pentru activele amortizabile şi ajustãrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
    33. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementãri şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) În scopul efectuãrii inventarierii, conducerea entitãţii trebuie sã stabileascã proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.
    34. - (1) Evaluarea imobilizãrilor corporale la data bilanţului se efectueazã la cost, mai puţin amortizarea şi ajustãrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluatã, aceasta fiind valoarea justã la data reevaluãrii, mai puţin orice amortizare ulterioarã cumulatã şi orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.
    (2) Activele de natura stocurilor se evalueazã la valoarea contabilã, mai puţin ajustãrile pentru depreciere constatate. Ajustãri pentru depreciere se constatã inclusiv pentru stocurile fãrã mişcare. În cazul în care valoarea contabilã a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin constituirea unei ajustãri pentru depreciere.
    Fac obiectul evaluãrii şi stocurile în curs de execuţie.
    În înţelesul prezentelor reglementãri, prin valoare realizabilã netã a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzãrii.
    (3) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilã de încasare sau de platã. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilitã la inventariere şi valoarea contabilã a creanţelor se înregistreazã în contabilitate pe seama ajustãrilor pentru deprecierea creanţelor.
    Pentru creanţele incerte se constituie ajustãri pentru pierdere de valoare.
    Evaluarea la data bilanţului a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valutã şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentãrii în bilanţul simplificat, valoarea creanţelor astfel evaluate, se diminueazã cu ajustãrile pentru pierdere de valoare.
    (4) Disponibilitãţile bãneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unitãţilor se prezintã în bilanţul simplificat, în conformitate cu prevederile legale.
    În scopul prezentãrii în bilanţul simplificat, disponibilitãţile bãneşti şi alte valori similare în valutã se evalueazã la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.
    Înscrierea în listele de inventariere a mãrcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de cãlãtorie, bonurilor cantitãţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominalã.
    În cazul unor bunuri de aceastã naturã, depreciate sau fãrã utilizare, se constituie ajustãri pentru pierdere de valoare.
    (5) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã se evalueazã la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustãri pentru pierdere de valoare.
    Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evalueazã la costul istoric mai puţin eventualele ajustãri pentru pierdere de valoare.
    35. - Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilã se înregistreazã în contabilitate, pe seama elementelor corespunzãtoare de datorii.
    36. - Capitalurile proprii rãmân evidenţiate la valorile din contabilitate.
    37. - (1) La fiecare datã a bilanţului:
    a) Elementele monetare exprimate în valutã (disponibilitãţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valutã) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate utilizând cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României de la data înregistrãrii creanţelor sau datoriilor în valutã, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    b) Pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultã din evaluarea acestora se înregistreazã la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, dupã caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectueazã similar prevederilor lit. a).
    c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valutã şi înregistrate la cost istoric (imobilizãri, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale simplificate, utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuãrii tranzacţiei.
    (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilitãţile bãneşti şi activele/datoriile de primit/de plãtit în sume fixe sau determinabile. Caracteristica esenţialã a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plãti un numãr fix sau determinabil de unitãţi monetare.
    38. - Evenimentele care apar dupã data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportatã faţã de cele cunoscute la data bilanţului. Dacã situaţiile financiare anuale simplificate nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacã informaţiile respective se referã la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.
    7.1.3. Evaluarea la data ieşirii din entitate
    39. - (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evalueazã şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate.
    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţã la data constatãrii lipsei acestora.
    (3) La scoaterea din evidenţã a activelor, se reiau la venituri ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.
    Evenimente ulterioare datei bilanţului
    40. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere.
    În accepţiunea prezentelor reglementãri, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale simplificate se înţelege aprobarea acestora de cãtre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizãrii entitãţii, în vederea înaintãrii lor spre aprobare, conform legii.
    (2) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc pânã la data la care situaţiile financiare anuale simplificate sunt autorizate pentru emitere, chiar dacã acele evenimente au loc dupã declararea publicã a profitului sau a altor informaţii financiare selectate.
    (3) Pot fi identificate douã tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate; şi
    b) cele care oferã indicaţii despre condiţii apãrute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (4) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate, entitatea ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.
    Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate şi care impun ajustarea de cãtre entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmãtoarele:
    a) soluţionarea ulterioarã datei bilanţului a unui litigiu care confirmã cã o entitate are o obligaţie prezentã la data bilanţului. Entitatea ajusteazã orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezintã o datorie contingentã;
    b) falimentul unui client, apãrut ulterior datei bilanţului, confirmã de obicei cã la data bilanţului exista o pierdere aferentã unei creanţe comerciale şi, în consecinţã, entitatea trebuie sã ajusteze valoarea contabilã a creanţei comerciale;
    c) descoperirea de fraude sau erori ce aratã cã situaţiile financiare anuale simplificate sunt incorecte.
    (5) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale simplificate, entitatea nu îşi ajusteazã valorile recunoscute în situaţiile sale financiare anuale simplificate pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.
    Corectarea erorilor contabile
    41. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
    (2) Corectarea erorilor se efectueazã la data constatãrii lor.
    (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entitãţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:
    a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
    b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.
    Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorãrii sau interpretãrii greşite a evenimentelor şi fraudelor.
    (4) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente se efectueazã pe seama contului de profit şi pierdere.
    (5) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determinã modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
    În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare anuale.
    (6) Înregistrarea stornãrii unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectueazã fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversã a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilã şi programele informatice utilizate.
    7.2. ACTIVE IMOBILIZATE
    7.2.1. Reguli de evaluare de bazã
    42. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadã mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie.
    43. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizãrii pe o bazã continuã, pe o perioadã mai mare de un an, în scopul desfãşurãrii activitãţilor entitãţii.
    44. - (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã trebuie redus cu ajustãri calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economicã (amortizare).
    (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economicã reprezintã alocarea sistematicã a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga duratã de utilizare economicã. Valoarea amortizabilã este reprezentatã de cost sau altã valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluatã).
    (3) În înţelesul prezentelor reglementãri, prin durata de utilizare economicã se înţelege durata de viaţã utilã, aceasta reprezentând:
    a) perioada în care un activ este prevãzut a fi disponibil pentru utilizare de cãtre o entitate; sau
    b) numãrul unitãţilor produse sau al unor unitãţi similare ce se estimeazã cã vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
    45. - Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţul simplificat la valoarea contabilã, aceasta fiind reprezentatã de costul de achiziţie, costul de producţie sau altã valoare care substituie costul, diminuatã cu amortizarea cumulatã pânã la acea datã, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.
    46. - Imobilizãrile trebuie sã facã obiectul ajustãrilor de valoare, indiferent dacã duratele lor de utilizare economicã sunt limitate sau nu, astfel încât acestea sã fie evaluate la cea mai micã valoare atribuibilã acestora la data bilanţului, dacã se estimeazã cã reducerea valorii acestora este permanentã.
    7.2.2. Imobilizãri necorporale
    Recunoaşterea imobilizãrilor necorporale
    47. - (1) O imobilizare necorporalã este un activ identificabil, nemonetar, fãrã suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.
    (2) O imobilizare necorporalã îndeplineşte criteriul de a fi identificabilã când:
    a) este separabilã, adicã poate fi separatã sau divizatã de entitate şi vândutã, transferatã, autorizatã, închiriatã sau schimbatã, fie individual, fie împreunã cu un contract corespunzãtor, un activ identificabil sau o datorie identificabilã; sau
    b) decurge din drepturi contractuale sau de altã naturã legalã, indiferent dacã acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.
    (3) O entitate controleazã o imobilizare dacã entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporalã pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizãrii de cãtre entitate.
    (4) Anumite imobilizãri necorporale pot fi pãstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legalã (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculã. Pentru a stabili dacã o imobilizare care încorporeazã atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratatã ca imobilizare corporalã sau ca imobilizare necorporalã, o entitate evalueazã care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fãrã acel software specific se include în valoarea acelei imobilizãri corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantã a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporalã.
    (5) Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizãri necorporale.
    48. - O imobilizare necorporalã trebuie recunoscutã în bilanţul simplificat dacã se estimeazã cã va genera beneficii economice pentru entitate şi costul sãu poate fi evaluat în mod credibil.
    49. - În cadrul imobilizãrilor necorporale se cuprind:
    - cheltuielile de constituire;
    - cheltuielile de dezvoltare;
    - concesiunile, brevetele, licenţele, mãrcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
    - fondul comercial pozitiv;
    - alte imobilizãri necorporale;
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri necorporale; şi
    - imobilizãrile necorporale în curs de execuţie.
    În contabilitate, categoriile de imobilizãri necorporale se evidenţiazã distinct în contul 200 "Imobilizãri necorporale".
    Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor necorporale
    50. - O imobilizare necorporalã se înregistreazã iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementãri.
    51. - Un element raportat drept cheltuialã într-o perioadã nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizãri necorporale.
    Cheltuieli ulterioare
    52. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporalã dupã cumpãrarea sau finalizarea acesteia se înregistreazã în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
    (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizãrii necorporale atunci când este probabil cã aceste cheltuieli vor permite activului sã genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevãzutã iniţial şi pot fi evaluate credibil.
    Evaluarea la data bilanţului
    53. - O imobilizare necorporalã trebuie prezentatã în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.
    Cedarea
    54. - O imobilizare necorporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa.
    55. - (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sau pierderile care apar odatã cu încetarea utilizãrii sau ieşirea unei imobilizãri necorporale se determinã ca diferenţã între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere simplificat, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz.
    7.2.3. Imobilizãri corporale
    Recunoaşterea imobilizãrilor corporale
    56. - Imobilizãrile corporale reprezintã active care:
    a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi
    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
    57. - Imobilizãrile corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiazã în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între pãrţi, precum şi legislaţia în vigoare.
    La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing se au în vedere prevederile Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Evaluarea iniţialã a imobilizãrilor corporale
    58. - O imobilizare corporalã recunoscutã ca activ trebuie evaluatã iniţial la costul sãu determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementãri, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.
    Cheltuieli ulterioare
    59. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizãri corporale trebuie recunoscute, de regulã, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.
    (2) Cheltuielile efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiazã în contabilitatea entitãţii care le-a efectuat, la imobilizãri corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legãturã cu imobilizãrile corporale proprii.
    60. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizãrile corporale, în scopul asigurãrii utilizãrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuialã în perioada în care este efectuatã.
    (2) Sunt recunoscute ca o componentã a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale. Acestea trebuie sã aibã ca efect îmbunãtãţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi sã conducã la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţã de cele estimate iniţial.
    Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
    61. - (1) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie reprezintã investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antreprizã. Acestea se evalueazã la costul de producţie sau costul de achiziţie, dupã caz.
    (2) Imobilizãrile corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizãrilor finalizate dupã recepţia, darea în folosinţã sau punerea în funcţiune a acestora, dupã caz.
    (3) Costul unei imobilizãri corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii, ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacã entitatea produce active similare, în scopul comercializãrii, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzãrii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apãrut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.
    Evaluarea la data bilanţului
    62. - O imobilizare corporalã trebuie prezentatã în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate de valoare.
    Amortizarea
    63. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizãrilor.
    (2) Amortizarea imobilizãrilor corporale se calculeazã începând cu luna urmãtoare punerii în funcţiune şi pânã la recuperarea integralã a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizãrii imobilizãrilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economicã şi condiţiile de utilizare a acestora.
    (3) Terenurile nu se amortizeazã.
    64. - (1) Amortizarea imobilizãrilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculeazã şi se înregistreazã în contabilitate de cãtre entitatea care le are în proprietate.
    (2) Se supun, de asemenea, amortizãrii investiţiile efectuate la imobilizãrile corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.
    La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizãrii corespunzãtoare se cedeazã proprietarului imobilizãrii.
    65. - (1) Entitãţile amortizeazã imobilizãrile corporale utilizând unul din urmãtoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea liniarã realizatã prin includerea uniformã în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numãrul de ani ai duratei de utilizare economicã a acestora;
    b) amortizarea degresivã, care constã în multiplicarea cotelor de amortizare liniarã cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avutã în vedere legislaţia în vigoare;
    c) amortizarea acceleratã, care constã în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizãri de pânã la 50% din valoarea de intrare a imobilizãrii. Amortizãrile anuale pentru exerciţiile financiare urmãtoare sunt calculate la valoarea rãmasã de amortizat, dupã regimul liniar, prin raportare la numãrul de ani de utilizare rãmaşi. Deoarece amortizarea calculatã trebuie sã fie corelatã cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporalã se consumã în primul an în procent de pânã la 50%, rezultã cã metoda de amortizare acceleratã este mai puţin utilizatã în scopuri contabile;
    d) amortizare calculatã pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizãrii justificã utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
    (2) Metoda de amortizare folositã trebuie sã reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptã sã fie consumate de entitate.
    (3) Metoda de amortizare se aplicã de o manierã consecventã pentru toate activele de aceeaşi naturã şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilã adoptatã.
    (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinatã de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizãri corporale.
    (5) Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale se înregistreazã în contabilitate ca o cheltuialã.
    Reevaluarea imobilizãrilor corporale
    66. - Entitãţile pot proceda la reevaluarea imobilizãrilor corporale, situaţie în care se aplicã prevederile subsecţiunii 8.2.5.1 "Reevaluarea imobilizãrilor corporale" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Cedarea şi casarea
    67. - O imobilizare corporalã trebuie scoasã din evidenţã la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioarã.
    68. - (1) În cazul scoaterii din evidenţã a unei imobilizãri corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizatã a imobilizãrii şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
    (2) În scopul prezentãrii în contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casãrii sau cedãrii unei imobilizãri corporale trebuie determinate ca diferenţã între veniturile generate de scoaterea din evidenţã şi valoarea sa neamortizatã, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netã, ca venituri sau cheltuieli, dupã caz, în contul de profit şi pierdere simplificat, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupã caz.
    7.2.4. Imobilizãri financiare
    69. - (1) În categoria imobilizãrilor financiare se cuprind acţiunile deţinute la entitãţile afiliate, împrumuturile acordate entitãţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitãţilor de care entitatea este legatã în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizãri şi alte împrumuturi, precum şi alte creanţe imobilizate.
    (2) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
    Evaluarea iniţialã
    70. - Imobilizãrile financiare recunoscute ca activ se evalueazã la costul de achiziţie sau valoarea determinatã prin contractul de dobândire a acestora.
    Evaluarea la data bilanţului
    71. - Imobilizãrile financiare se prezintã în bilanţul simplificat la valoarea de intrare, mai puţin ajustãrile cumulate pentru pierdere de valoare.
    7.3. ACTIVE CIRCULANTE
    7.3.1. Generalitãţi
    Recunoaşterea activelor circulante
    72. - (1) Un activ se clasificã ca activ circulant atunci când:
    a) se aşteaptã sã fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entitãţii;
    b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionãrii;
    c) se aşteaptã a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau
    d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar, a cãror utilizare nu este restricţionatã.
    Toate celelalte active reprezintã active imobilizate.
    (2) Ciclul de exploatare al unei entitãţi reprezintã perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesãrii şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.
    (3) Echivalentele de numerar reprezintã investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
    73. - În categoria activelor circulante se cuprind:
    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmitã facturã;
    b) creanţe;
    c) investiţii pe termen scurt;
    d) casa şi conturi la bãnci.
    Evaluarea activelor circulante
    74. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, dupã caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos.
    (2) În vederea prezentãrii în bilanţul simplificat, pentru activele circulante se constituie ajustãri de valoare.
    (3) Dacã motivele pentru care au fost fãcute ajustãrile de valoare, potrivit alin. (2), nu mai sunt aplicabile şi ajustarea devine total sau parţial fãrã obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sã mai existe într-o anumitã mãsurã, atunci acea ajustare trebuie reluatã corespunzãtor la venituri.
    7.3.2. Stocuri
    75. - Stocurile sunt active circulante:
    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii;
    b) în curs de producţie în vederea vânzãrii în procesul desfãşurãrii normale a activitãţii; sau
    c) sub formã de materii prime, materiale şi alte consumabile, care urmeazã sã fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
    76. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind:
    a) mãrfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpãrã în vederea revânzãrii sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;
    b) materiile prime, care participã direct la fabricarea produselor şi se regãsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţialã, fie transformatã;
    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participã sau ajutã la procesul de fabricaţie sau de exploatare fãrã a se regãsi, de regulã, în produsul finit;
    d) materialele de natura obiectelor de inventar;
    e) produsele, şi anume:
    - semifabricatele, prin care se înţelege produsele al cãror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fazã de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livreazã terţilor;
    - produsele finite, adicã produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrãri ulterioare în cadrul entitãţii, putând fi depozitate în vederea livrãrii sau expediate direct clienţilor;
    - rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;
    f) animalele şi pãsãrile, respectiv animalele nãscute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie, animalele şi pãsãrile la îngrãşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie - lânã, lapte şi blanã;
    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi pãstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevãzute în contracte;
    h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevãzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.
    (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu duratã de utilizare de sub un an. Acestea se înregistreazã distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacã materialele de demonstraţie au duratã de utilizare mai mare de un an, ele reprezintã imobilizãri.
    77. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrãrii stocurilor se efectueazã în perioada în care a avut loc transferul riscurilor şi beneficiilor.
    (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietãţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
    - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
    - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rãmân în evidenţa debitorului pânã la vânzarea lor;
    - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încã factura, care trebuie înregistrate în activele cumpãrãtorului;
    - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţã, transferul de proprietate având loc;
    - bunuri vândute şi nelivrate încã, pentru care a avut loc transferul proprietãţii.
    78. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar sã se asigure:
    a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţioneazã şi înregistreazã distinct ca intrãri în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreazã în conturi în afara bilanţului;
    b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entitãţii, se procedeazã astfel:
    - bunurile sosite fãrã facturã se înregistreazã ca intrãri în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
    - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistreazã distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;
    c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistreazã ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
    - bunurile vândute şi nelivrate se înregistreazã distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistreazã ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmã ieşirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistreazã la intrãri şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.
    Costul stocurilor
    79. - (1) Costul stocurilor trebuie sã cuprindã toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrãrii, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se gãsesc.
    (2) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însãrcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzãtoare.
    80. - (1) În funcţie de specificul activitãţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amãnuntul, în comerţul cu amãnuntul.
    (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficienţei şi capacitãţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacã este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.
    (3) Diferenţele de preţ faţã de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.
    (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectueazã cu ajutorul unui coeficient care se calculeazã astfel:                                Soldul iniţial al + Diferenţe de preţ aferente
                                diferenţelor de preţ intrãrilor în cursul perioa-
                                                       dei, cumulat de la începutul
                                                       exerciţiului financiar pânã
                                                       la finele perioadei de
                                                       referinţã
Coeficient de repartizare*1) = ----------------------------------------------------- x 100
                                Soldul iniţial + Valoarea intrãrilor în cursul
                                al stocurilor la perioadei la preţ de înregis-
                                preţ de înregistrare trare, cumulat de la începutul
                                                       exerciţiului financiar pânã la
                                                       finele perioadei de referinţã


-----------
    *1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mãrfuri şi valoarea intrãrilor de mãrfuri nu vor include TVA neexigibil.


    Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultatã se înregistreazã în conturile corespunzãtoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.
    (5) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumuleazã cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi sã reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, dupã caz.
    (6) Diferenţele de preţ se înregistreazã proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rãmase în stoc.
    (7) În comerţul cu amãnuntul poate fi utilizatã metoda preţului cu amãnuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidã, care au marje similare şi pentru care nu este practic sã se foloseascã altã metodã.
    În aceastã situaţie, costul bunurilor vândute se calculeazã prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.
    81. - (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evalueazã şi înregistreazã în contabilitate prin aplicarea uneia din urmãtoarele metode:
    a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO;
    b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
    c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO.
    (2) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al lotului urmãtor, în ordine cronologicã.
    (3) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecãrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpãrate în timpul perioadei.
    Media poate fi calculatã periodic sau dupã fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie sã depãşeascã durata medie de stocare.
    (4) Potrivit metodei "ultimul intrat, primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrãri (lot). Pe mãsura epuizãrii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueazã la costul de achiziţie sau costul de producţie al lotului anterior, în ordine cronologicã.
    82. - Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determinã prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.
    83. - (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistreazã toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
    (3) Inventarul intermitent constã în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.
    (4) Entitãţile care utilizeazã metoda inventarului intermitent efectueazã inventarierea fapticã a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    84. - (1) Metoda inventarului intermitent constã în faptul cã intrãrile de stocuri nu se înregistreazã prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
    (2) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bazã inventarierea fapticã a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determinã ca diferenţã între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugã valoarea intrãrilor şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.
    (3) Inventarul intermitent nu se utilizeazã în comerţul cu amãnuntul în situaţia în care se aplicã metoda global-valoricã.
    85. - Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţul simplificat la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminueazã pânã la valoarea realizabilã netã, prin reflectarea unei ajustãri pentru depreciere.
    7.3.3. Investiţii pe termen scurt
    86. - Pentru contabilizarea investiţiilor pe termen scurt se aplicã prevederile pct. 90 din prezentele reglementãri, precum şi ale subsecţiunii 8.3.3. "Investiţii pe termen scurt" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7.3.4. Casa şi conturi la bãnci
    87. - (1) Conturile la bãnci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bãnci, disponibilitãţile în lei şi valutã, cecurile entitãţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilitãţilor şi creditelor acordate de bãnci în conturile curente.
    (2) Sumele virate sau depuse la bãnci ori prin mandat poştal, pe bazã de documente prezentate entitãţii şi neapãrute încã în extrasele de cont, se înregistreazã într-un cont distinct.
    (3) Conturile curente la bãnci se dezvoltã în analitic pe fiecare bancã.
    (4) În conturile de disponibilitãţi se evidenţiazã şi depozitele bancare pe termen scurt.
    (5) Dobânzile de plãtit, aferente creditelor acordate de bãnci în conturile curente, se înregistreazã distinct în contabilitate, de cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    88. - Contabilitatea disponibilitãţilor aflate în bãnci/casierie şi a mişcãrii acestora, ca urmare a încasãrilor şi plãţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valutã.
    89. - (1) Operaţiunile privind încasãrile şi plãţile în valutã se înregistreazã în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data efectuãrii operaţiunii.
    (2) Operaţiunile de vânzare-cumpãrare de valutã, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistreazã în contabilitate la cursul utilizat de banca comercialã la care se efectueazã licitaţia cu valutã, fãrã ca acestea sã genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.
    90. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evalueazã la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpãrare, sau la valoarea stabilitã potrivit contractelor.
    Depozitele bancare pe termen scurt în valutã se înregistreazã la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data operaţiunii de constituire.
    (2) Lichidarea depozitelor constituite în valutã se efectueazã la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data operaţiunii de lichidare.
    Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Bãncii Naţionale a României de la data lichidãrii depozitelor bancare se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    91. - La finele fiecãrei perioade pentru care se întocmeşte declaraţia privind impozitul pe profit/venit, disponibilitãţile în valutã şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valutã, acreditive şi depozite în valutã se evalueazã la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României din ultima zi bancarã a perioadei în cauzã. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    92. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuãrii unor plãţi în favoarea entitãţii, se înregistreazã distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct).
    (2) În cazul plãţilor în valutã suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuãrii operaţiunilor sau la cursul din data decontãrii avansului.
    (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate pânã la data bilanţului, se evidenţiazã în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau sub formã de creanţe în legãturã cu personalul (428 "Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul"/analitic distinct), în funcţie de natura creanţei.
    7.4. TERŢI
    93. - Contabilitatea terţilor asigurã evidenţa datoriilor şi creanţelor entitãţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurãrile sociale, bugetul statului, entitãţile afiliate şi cele legate prin interese de participare, asociaţii/acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
    94. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistreazã operaţiunile privind cumpãrãrile, respectiv livrãrile de mãrfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
    (2) În baza contabilitãţii de angajamente, entitãţile trebuie sã evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
    (3) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiazã distinct datoriile, respectiv creanţele din penalitãţi stabilite conform clauzelor contractuale, despãgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de naturã similarã.
    95. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistreazã în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizãri se reflectã distinct de avansurile acordate altor furnizori.
    96. - (1) Creanţele şi datoriile în valutã, rezultate ca efect al tranzacţiilor entitãţii, se înregistreazã în contabilitate atât în lei, cât şi în valutã, cu respectarea prevederilor pct. 97 şi 98 din prezentele reglementãri.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, orice operaţiune economico-financiarã efectuatã se consemneazã în momentul efectuãrii ei într-un document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
    (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probatã de orice document în care se consemneazã aceasta.
    (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de facturã sau de aviz de însoţire a mãrfii, urmând ca factura sã soseascã ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.
    97. - (1) În înţelesul prezentelor reglementãri, o tranzacţie în valutã este o tranzacţie care este exprimatã sau necesitã decontarea într-o altã monedã decât moneda naţionalã (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:
    a) cumpãrã sau vinde bunuri sau servicii al cãror preţ este exprimat în valutã;
    b) împrumutã sau oferã spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmeazã sã fie plãtite sau încasate sunt exprimate în valutã; sau
    c) achiziţioneazã sau cedeazã într-o altã manierã active, contracteazã sau achitã datorii exprimate în valutã.
    (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre douã monede.
    (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultã din conversia unui anumit numãr de unitãţi ale unei monede într-o altã monedã la cursuri de schimb diferite.
    (4) În vederea aplicãrii regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valutã, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valutã.
    (5) O tranzacţie în valutã trebuie înregistratã iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţionalã a României, de la data efectuãrii operaţiunii.
    (6) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valutã se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României, din data subscrierii.
    Diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii şi cursul de la data vãrsãrii capitalului social în valutã se înregistreazã la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    (7) Diferenţele de curs valutar, care apar cu ocazia decontãrii creanţelor şi datoriilor în valutã la cursuri diferite faţã de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţã de cele la care sunt înregistrate în contabilitate, trebuie recunoscute în perioada în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
    Atunci când creanţa sau datoria în valutã este decontatã în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţã de curs valutar este recunoscutã în acea perioadã. Atunci când creanţa sau datoria în valutã este decontatã într-o perioadã ulterioarã, diferenţa de curs valutar recunoscutã în fiecare perioadã, care intervine pânã în perioada decontãrii, se determinã ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenitã în cursul fiecãrei perioade.
    (8) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontãrii creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţã de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontatã în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţã rezultatã este recunoscutã în acea perioadã.
    Atunci când creanţa sau datoria este decontatã într-o perioadã ulterioarã, diferenţa recunoscutã în fiecare perioadã, care intervine pânã în perioada decontãrii, se determinã ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenitã în cursul fiecãrei perioade.
    98. - La finele fiecãrei perioade pentru care se întocmeşte declaraţia privind impozitul pe profit/venit, creanţele şi datoriile în valutã se evalueazã la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României din ultima zi bancarã a perioadei în cauzã. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, dupã caz.
    Prevederile de mai sus se aplicã şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupã caz.
    De asemenea, aceleaşi prevederi se aplicã şi în cazul creanţelor, respectiv al datoriilor aferente decontãrilor dintre unitate şi subunitãţi, precum şi al decontãrilor între subunitãţi, al avansurilor acordate pentru imobilizãri corporale şi necorporale, avansurilor acordate pentru cumpãrãri de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrãri de bunuri şi prestãri de servicii, exprimate în valutã sau în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, precum şi al depozitelor bancare constituite în valutã.
    99. - La scãderea din evidenţã a creanţelor şi datoriilor ale cãror termene de încasare sau de platã sunt prescrise, entitãţile trebuie sã demonstreze cã au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.
    100. - Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
    101. - În scopul prezentãrii în situaţiile financiare anuale simplificate, creanţele se evalueazã la valoarea probabilã de încasat.
    Atunci când se estimeazã cã o creanţã nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistreazã ajustãri pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
    102. - (1) Contabilitatea decontãrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnã, precum şi cele pentru incapacitate temporarã de muncã, plãtite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în naturã datorate de entitate personalului pentru munca prestatã.
    (2) În vederea înregistrãrii primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaşte ca provizion costul previzionat al acestora atunci şi numai atunci când:
    a) entitatea are o obligaţie legalã sau implicitã de a face astfel de plãţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi
    b) poate fi fãcutã o estimare certã a obligaţiei.
    O obligaţie curentã existã atunci, şi numai atunci, când entitatea nu are o altã alternativã realistã decât sã efectueze aceste plãţi.
    (3) În situaţiile financiare anuale simplificate ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectã sub formã de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmeazã a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordã aceste prime.
    103. - (1) În contabilitate se înregistreazã distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportã din fondul de salarii (masa caldã, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se urmãresc distinct, pe persoane.
    104. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpãrãri cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectueazã numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
    105. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnã şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeazã sã fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul.
    (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalitãţile stabilite în baza unor hotãrâri ale instanţelor judecãtoreşti, şi alte creanţe faţã de personalul entitãţii se înregistreazã ca alte creanţe în legãturã cu personalul.
    106. - (1) Contabilitatea decontãrilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurãri sociale, contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.
    (2) Eventualele sume datorate sau care urmeazã sã fie încasate în perioadele urmãtoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate.
    107. - În cadrul decontãrilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adãugatã, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate.
    108. - (1) Impozitul pe profit/venit de platã trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplãtite. Dacã suma plãtitã depãşeşte suma datoratã, surplusul trebuie recunoscut drept creanţã.
    (2) Taxa pe valoarea adãugatã pentru achiziţiile din România şi pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate în România se determinã şi se înregistreazã în contabilitate potrivit legii.
    109. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistreazã în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
    110. - La alte impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clãdiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcã în contabilitatea analiticã pe feluri de impozite, taxe şi vãrsãminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
    111. - (1) Subvenţiile primite sau de primit de cãtre entitate se înregistreazã în contabilitate în conturi distincte.
    (2) Atunci când datoriile în valutã aferente anumitor obiective sau lucrãri finanţate din subvenţii sunt achitate direct de cãtre autoritãţile care gestioneazã fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fãrã ca aceste sume sã tranziteze conturile entitãţii, în contabilitate se reflectã atât datoria în valutã, cât şi creanţa din subvenţii corespunzãtoare.
    Dacã la sfârşitul perioadei de raportare, conturile de datorii faţã de furnizori şi creanţe din subvenţii în valutã prezintã sold, acestea se evalueazã, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente sã nu influenţeze rezultatul acelei perioade.
    112. - (1) Dividendele repartizate deţinãtorilor de acţiuni, propuse sau declarate dupã data bilanţului, precum şi celelalte repartizãri similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vãrsãminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 137.
    (2) Cota-parte din profit ce se plãteşte, potrivit legii, fiecãrui asociat constituie dividend.
    113. - Sumele depuse sau lãsate temporar de cãtre acţionari/asociaţi la dispoziţia entitãţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistreazã în contabilitate în contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" analitic distinct.
    114. - Creanţele/datoriile entitãţii faţã de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistreazã în conturile de debitori/creditori diverşi.
    115. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare urmãtoare, se înregistreazã distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, dupã caz.
    (2) În aceste conturi se înregistreazã, în principal, urmãtoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, asigurãri şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor urmãtoare.
    (3) În contul 471 "Cheltuieli în avans" se înregistreazã, de asemenea, achiziţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de serã, efectuate în cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmând a se recunoaşte drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmeazã a se utiliza.
    116. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontãri în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectã ajustãri pentru depreciere.
    Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere
    117. - Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entitãţii se înregistreazã în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţã.
    În aceastã categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizãri corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în pãstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmãriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţã; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţã; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de cãtre societãţi comerciale; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţã; certificate de emisii de gaze cu efect de serã primite, care nu au stabilitã o valoare şi, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori.
    7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
    118. - (1) O datorie trebuie clasificatã ca datorie pe termen scurt, denumitã şi datorie curentã, atunci când:
    a) se aşteaptã sã fie decontatã în cursul normal al ciclului de exploatare al entitãţii; sau
    b) este exigibilã în termen de 12 luni de la data bilanţului.
    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
    7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
    119. - Entitãţile trebuie sã menţinã clasificarea datoriilor pe termen lung purtãtoare de dobândã în aceastã categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacã:
    a) termenul iniţial a fost pentru o perioadã mai mare de 12 luni; şi
    b) existã un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plãţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.
    7.7. PROVIZIOANE
    120. - (1) Provizioanele sunt destinate sã acopere datoriile a cãror naturã este clar definitã şi care la data bilanţului este probabil sã existe, sau este cert cã vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apãrea.
    (2) Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
    121. - Provizioanele nu pot depãşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.
    122. - Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertã.
    123. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
    - o entitate are o obligaţie curentã generatã de un eveniment anterior;
    - este probabil ca o ieşire de resurse sã fie necesarã pentru a onora obligaţia respectivã; şi
    - poate fi realizatã o estimare credibilã a valorii obligaţiei.
    Dacã aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.
    (2) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplãtite, datoritã factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:
    a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de platã a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate, sau a cãror platã a fost convenitã în mod oficial cu furnizorii; şi
    b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de platã pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încã plãtite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plãţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plãtit). Deşi uneori este necesarã o estimare a valorii sau exigibilitãţii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.
    Angajamentele entitãţilor sunt prezentate, de regulã, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitãţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.
    (3) O obligaţie curentã este o obligaţie legalã sau implicitã.
    În înţelesul prezentelor reglementãri:
    a) o obligaţie legalã este obligaţia care rezultã:
    - dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);
    - din legislaţie; sau
    - din alt efect al legii;
    b) o obligaţie implicitã (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajeazã sã efectueze plãţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultã din acţiunile unei entitãţi în cazul în care:
    - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisã a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specificã, entitatea a indicat partenerilor sãi cã îşi asumã anumite responsabilitãţi; şi
    - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea cã îşi va onora acele responsabilitãţi.
    124. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
    (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entitãţii (de exemplu, modul de desfãşurare a activitãţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporeazã beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entitãţii. Similar, o entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de închidere a unei instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate sã remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceastã situaţie, o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, datoritã presiunilor de ordin comercial sau a cerinţelor de ordin legal, sã efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabricã). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricaţie, ea nu are o obligaţie curentã aferentã acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun provizion.
    125. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:
    a) litigii, amenzi şi penalitãţi, despãgubiri, daune şi alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordatã clienţilor;
    c) acţiunile de restructurare;
    d) pensii şi obligaţii similare;
    e) dezafectare imobilizãri corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
    f) impozite;
    g) prime ce urmeazã a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale; şi
    h) alte provizioane, care includ provizioane constituite pentru:
    - beneficiile plãtite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncã, ca rezultat al deciziei unei entitãţi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normalã de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj, în schimbul acelor beneficii;
    - alte beneficii pe care entitatea urmeazã sã le plãteascã angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
    - cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurãtor, pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţã; protejarea biodiversitãţii şi a peisajului; alte activitãţi de protejare a mediului înconjurãtor;
    - obligaţii asumate în comun cu o terţã parte etc.
    (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    126. - Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în urmãtoarele situaţii:
    a) vânzarea sau încetarea activitãţii unei pãrţi a afacerii;
    b) închiderea unor sedii ale entitãţii;
    c) modificãri în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
    d) reorganizãri fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activitãţilor entitãţii.
    127. - (1) Provizioanele trebuie sã fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.
    (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.
    128. - Valoarea recunoscutã ca provizion trebuie sã constituie cea mai bunã estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.
    Cea mai bunã estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plãti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe pãrţi la acel moment.
    129. - (1) Câştigurile rezultate din cedarea preconizatã a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.
    (2) Dacã se estimeazã cã o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de cãtre o terţã parte, rambursarea trebuie recunoscutã numai în momentul în care este sigur cã va fi primitã. Rambursarea trebuie consideratã ca un activ separat.
    130. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecãrui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bunã estimare curentã. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilã o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
    (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute.
    (3) Provizioanele se evalueazã înaintea determinãrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevãzut de legislaţia fiscalã.
    7.8. SUBVENŢII
    131. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor.
    (2) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizeazã şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizãrilor corporale şi necorporale.
    (3) Pentru tratamentul contabil al subvenţiilor se aplicã prevederile secţiunii 8.8. "Subvenţii" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7.9. CAPITAL ŞI REZERVE
    132. - Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintã dreptul acţionarilor asupra activelor unei entitãţi, dupã deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.
    7.9.1. Capital
    133. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, în funcţie de forma juridicã a entitãţii.
    134. - (1) Capitalul social subscris şi vãrsat se înregistreazã distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vãrsãmintele de capital.
    (2) Contabilitatea analiticã a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor sau a pãrţilor sociale subscrise şi vãrsate.
    7.9.2. Rezerve din reevaluare
    135. - Rezervele din reevaluarea imobilizãrilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizãrilor corporale" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7.9.3. Alte rezerve
    136. - (1) În categoria rezervelor se cuprind urmãtoarele categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitãţii, în cotele şi limitele prevãzute de lege, şi din alte surse prevãzute de lege.
    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevãzute de lege.
    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitãţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
    (5) Alte rezerve neprevãzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
    7.9.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile
    137. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
    (2) Rezultatul exerciţiului se determinã ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintã soldul final al contului de profit şi pierdere.
    (4) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaţii, dupã aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rãmas dupã aceastã repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmeazã a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotãrâte de adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectueazã dupã adunarea generalã a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
    (6) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectueazã la începutul exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale simplificate. Ca urmare, cele douã conturi apar cu soldurile corespunzãtoare, în bilanţul simplificat întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referã situaţiile financiare anuale simplificate.
    138. - Pierderea contabilã reportatã se acoperã din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperã pierderea contabilã este la latitudinea adunãrii generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
    7.10. VENITURI ŞI CHELTUIELI
    139. - (1) Contul de profit şi pierdere simplificat cuprinde: cifra de afaceri netã, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).
    (2) Cifra de afaceri netã, în sensul prezentelor reglementãri, se calculeazã prin însumarea veniturilor rezultate din livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.
    140. - Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activitãţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptã sã se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.
    7.10.1. Venituri
    141. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activitãţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.
    (2) Activitãţile curente sunt orice activitãţi desfãşurate de o entitate, ca parte integrantã a obiectului sãu de activitate, precum şi activitãţile conexe acestora.
    (3) Câştigurile reprezintã creşteri ale beneficiilor economice care pot apãrea sau nu ca rezultat din activitatea curentã, dar nu diferã ca naturã de veniturile din aceastã activitate. În contul de profit şi pierdere simplificat, câştigurile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul "Alte venituri din exploatare".
    142. - (1) Veniturile din activitãţi curente se pot regãsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzãri, prestãri de servicii, comisioane, redevenţe, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.
    (2) Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe pãrţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintã venit din activitatea curentã, chiar dacã din punct de vedere al taxei pe valoarea adãugatã persoanele care acţioneazã în nume propriu sunt considerate cumpãrãtori revânzãtori. În aceastã situaţie, veniturile din activitatea curentã sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
    7.10.2. Cheltuieli
    143. - (1) Cheltuielile entitãţii reprezintã valorile plãtite sau de plãtit pentru:
    - consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiazã entitatea;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.
    (2) Cheltuielile efectuate de entitãţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurãrii utilitãţilor (apã, energie electricã, gaze) necesare funcţionãrii se înregistreazã în funcţie de natura acestora, pe cheltuieli ale perioadei, atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilitãţi este prevãzut cã acestea urmeazã sã treacã în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrãrii respective.
    În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între pãrţi.
    (3) Pierderile reprezintã reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfãşurãrii activitãţii curente a entitãţii. Acestea nu diferã ca naturã de alte tipuri de cheltuieli. În contul de profit şi pierdere simplificat, pierderile sunt prezentate, de regulã, la valoarea netã, exclusiv veniturile aferente, la elementul "Alte cheltuieli de exploatare".
    144. - Cheltuielile cu provizioanele, amortizãrile şi ajustãrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiazã distinct, în funcţie de natura lor.
    145. - Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesitãţile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãţilor proprii ale entitãţii.

    SECŢIUNEA 8
    POLITICI CONTABILE

    146. - (1) Politicile contabile reprezintã principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
    (2) Administratorii entitãţii trebuie sã aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevãzute de legislaţie.
    (3) La elaborarea politicilor contabile entitãţile au în vedere specificul şi complexitatea activitãţii desfãşurate.

    SECŢIUNEA 9
    CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR

    147. - La elaborarea raportului administratorilor se aplicã prevederile Secţiunii 10 "Conţinutul raportului administratorilor" din Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA 10
    APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

    148. - (1) Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc şi se semneazã de cãtre persoanele care organizeazã şi conduc contabilitatea entitãţilor, potrivit legii.
    (2) Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc, se aprobã şi publicã potrivit legii.
    (3) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entitãţilor depunerea unor raportãri contabile la unitãţile sale teritoriale.

    CAP. III
    PREVEDERI TRANZITORII REFERITOARE LA APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

    Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
    Pentru verificarea încadrãrii în criteriile de mãrime referitoare la cifra de afaceri netã şi la totalul activelor se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    Ulterior constatãrii depãşirii limitelor oricãruia dintre cele douã criterii de mãrime, persoanele care au utilizat opţiunea prevãzutã de ordin şi la care contabilitatea a fost organizatã şi condusã pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin (3^1) din legea contabilitãţii, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilã efectuatã în exerciţiului financiar urmãtor celui pentru care s-a constatat depãşirea criteriilor, sã ia mãsurile necesare în vederea respectãrii prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilitãţii, astfel încât aceste raportãri contabile sã fie întocmite cu respectarea reglementãrilor contabile aplicabile şi sã fie semnate de persoanele prevãzute de lege.
    Exemplificare
    Societatea comercialã Alfa a întocmit pentru data de 31 decembrie 2010 situaţii financiare anuale potrivit Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Pe baza situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2010, precum şi a balanţei de verificare care a stat la baza întocmirii acestora, societatea Alfa constatã urmãtoarele:
    - cifra de afaceri netã înregistratã se situeazã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi
    - totalul activelor înregistrat se situeazã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
    În baza art. 5 alin. (1^1) din legea contabilitãţii, societatea Alfa opteazã pentru sistemul simplificat de contabilitate.
    În baza acestei opţiuni, societatea Alfa întocmeşte la data de 31 decembrie 2011 situaţii financiare anuale simplificate compuse din bilanţ simplificat şi cont de profit şi pierdere simplificat. De asemenea, potrivit art. 10 alin. (3^1) din legea contabilitãţii, societatea Alfa poate opta pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii pe bazã de convenţie civilã încheiatã potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare.
    Astfel, din punctul de vedere al organizãrii şi conducerii contabilitãţii, sunt trei posibilitãţi pentru societatea Alfa:
    - organizarea şi conducerea contabilitãţii în compartimente distincte, conduse de cãtre directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - organizarea şi conducerea contabilitãţii pe bazã de contracte de prestãri de servicii în domeniul contabilitãţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit art. 10 alin. (3) din legea contabilitãţii; sau
    - organizarea şi conducerea contabilitãţii pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care rãspunderea pentru conducerea contabilitãţii revine acestor persoane fizice, conform art. 10 alin. (3^1) din legea contabilitãţii.
    31 decembrie 2011 - situaţii posibile:
    Cazul în care societatea Alfa continuã sã îndeplineascã criteriile de mãrime prevãzute de Sistemul simplificat de contabilitate
    Pe baza situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constatã cã îndeplineşte în continuare cele douã criterii de mãrime, respectiv:
    - cifra de afaceri netã înregistratã se situeazã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi
    - totalul activelor înregistrat se situeazã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
    În exerciţiul financiar al anului 2012, societatea Alfa opteazã (în continuare) sã aplice reglementãrilor contabile simplificate şi va întocmi la data de 31 decembrie 2012 situaţii financiare anuale financiare simplificate.
    Cazul în care societatea Alfa nu mai îndeplineşte criteriile de mãrime prevãzute de Sistemul simplificat de contabilitate
    Pe baza situaţiilor financiare anuale simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2011, societatea Alfa constatã cã cifra de afaceri netã depãşeşte echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
    În acest caz, având în vedere cã societatea Alfa depãşeşte unul din cele douã criterii de mãrime:
    - societatea Alfa are obligaţia de a aplica Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 şi trebuie sã ia mãsuri ca, începând cu prima raportare. contabilã efectuatã în exerciţiul financiar al anului 2012, sã respecte prevederile acestei reglementãri.
    De asemenea, administratorii societãţii Alfa au obligaţia de a asigura transpunerea soldurilor conturilor din planul de conturi simplificat în planul de conturi general cuprins în reglementãrile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009;
    - societatea Alfa are obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2012 potrivit reglementãrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
    În acest sens, pânã la depunerea primei raportãri aferente datei de 30 iunie 2012 şi întocmite potrivit reglementãrilor contabile, administratorii societãţii Alfa au obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru respectarea art. 10 alin. (2) şi (3) din legea contabilitãţii, în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilitãţii, respectiv sã ia mãsuri pentru angajarea de personal cu studii economice superioare în cadrul compartimentelor distincte în care contabilitatea este organizatã şi condusã, sau sã încheie contracte de prestãri de servicii în domeniul contabilitãţii.

    CAP. IV
    PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT

    Conturile pot avea funcţiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P).
    Entitãţile pot dezvolta conturile cuprinse în planul de conturi simplificat în funcţie de necesitãţi.
    Pentru elementele extrabilanţiere entitãţile vor avea în vedere prevederile Capitolului IV "Planul de conturi general" cuprins în Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
    10. CAPITAL ŞI REZERVE
     101. Capital (P)
     106. Rezerve (P)
    11. REZULTATUL REPORTAT
     117. Rezultatul reportat (A/P)
    12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
     121. Profit sau pierdere (A/P)
     129. Repartizarea profitului (A)
    15. PROVIZIOANE
     151. Provizioane (P)
    16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
     160. Împrumuturi şi datorii asimilate (P)
     168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P)
    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI
    20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
     200. Imobilizãri necorporale (A)
    21. IMOBILIZĂRI CORPORALE
     210. Imobilizãri corporale (A)
    22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
     220. Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare (A)
    23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
     230. Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri (A)
    26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
     260. Imobilizãri financiare (A)
     269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare (P)
    28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
     280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale (P)
     281. Amortizãri privind imobilizãrile corporale (P)
    29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
     290. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale (P)
     291. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale (P)
     293. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie (P)
     296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare (P)
    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
    30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
     300. Stocuri de materii prime şi materiale (A)
     308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
    32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
     320. Stocuri în curs de aprovizionare (A)
    33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
     330. Producţie în curs de execuţie (A)
    34. PRODUSE
     340. Produse (A)
     348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
    35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
     350. Stocuri aflate la terţi (A)
    36. ANIMALE
     361. Animale şi pãsãri (A)
     368. Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri (A/P)
    37. MĂRFURI
     371. Mãrfuri (A)
     378. Diferenţe de preţ la mãrfuri (A/P)
    38. AMBALAJE
     381. Ambalaje (A)
     388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
    39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
     390. Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (P)
    CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
    40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
     400. Furnizori şi conturi asimilate (P)
     409. Furnizori - debitori (A)
    41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
     410. Clienţi şi conturi asimilate (A)
     419. Clienţi - creditori (P)
    42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
     420. Personal şi conturi asimilate (P)
     425. Avansuri acordate personalului (A)
     427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
     428. Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul (A/P)
    43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
     431. Asigurãri sociale (P)
     437. Ajutor de şomaj (P)
     438. Alte datorii şi creanţe sociale (A/P)
    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
     441. Impozitul pe profit/venit (P)
     442. Taxa pe valoarea adãugatã
      4423. TVA de platã (P)
      4424. TVA de recuperat (A)
      4426. TVA deductibilã (A)
      4427. TVA colectatã (P)
      4428. TVA neexigibilã (A/P)
     444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
     445. Subvenţii (A)
     446. Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P)
     447. Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate (P)
     448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (A/P)
    45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
     455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P)
     456. Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
     457. Dividende de platã (P)
     458. Decontãri din operaţii în participaţie (A/P)
    46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
     461. Debitori diverşi (A)
     462. Creditori diverşi (P)
    47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
     471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
     472. Venituri înregistrate în avans (P)
     473. Decontãri din operaţii în curs de clarificare (A/P)
     475. Subvenţii pentru investiţii (P)
    48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
     480. Decontãri în cadrul unitãţii (A/P)
    49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
     490. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor (P)
    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
    50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
     500. Investiţii pe termen scurt (A)
     509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)
    51. CONTURI LA BĂNCI
     511. Valori de încasat (A)
     512. Conturi curente la bãnci (A)
     518. Dobânzi (A/P)
     519. Credite bancare pe termen scurt (P)
    53. CASA
     531. Casa (A)
     532. Alte valori (A)
    54. ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE
     542. Avansuri de trezorerie*2) (A)
------------
    *2) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

    58. VIRAMENTE INTERNE
     581. Viramente interne (A/P)
    59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
     590. Ajustãri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (P)
    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
    60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
     600. Cheltuieli cu materii prime, materiale şi ambalaje
     605. Cheltuieli privind energia şi apa
     606. Cheltuieli privind animalele şi pãsãrile
     607. Cheltuieli privind mãrfurile
     609. Reduceri comerciale primite
    61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
     610. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
     620. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
     635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
     641. Cheltuieli cu salariile personalului
     642. Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor
     645. Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
     650. Alte cheltuieli de exploatare
    66. CHELTUIELI FINANCIARE
     665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
     666. Cheltuieli privind dobânzile
     668. Alte cheltuieli financiare
    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
     671. Cheltuieli privind calamitãţile şi alte evenimente extraordinare
    68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
     681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile, provizioanele şi ajustãrile pentru depreciere
     686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile şi ajustãrile pentru pierdere de valoare
    69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
     691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
     698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*3)
----------
    *3) Se utilizeazã conform reglementãrilor legale.

    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
    70. CIFRA DE AFACERI NETĂ
     700. Venituri din vânzarea produselor
     704. Venituri din servicii prestate
     707. Venituri din vânzarea mãrfurilor
     708. Venituri din activitãţi diverse
     709. Reduceri comerciale acordate
    71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
     710. Venituri aferente costului producţiei
    72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
     721. Venituri din producţia de imobilizãri necorporale
     722. Venituri din producţia de imobilizãri corporale
    74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
     741. Venituri din subvenţii de exploatare
    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
     750. Alte venituri din exploatare
    76. VENITURI FINANCIARE
     765. Venituri din diferenţe de curs valutar
     766. Venituri din dobânzi
     768. Alte venituri financiare
    77. VENITURI EXTRAORDINARE
     771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
     781. Venituri din provizioane şi ajustãri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
     786. Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere de valoare

    CAP. V
    TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL PREVĂZUT DE REGLEMENTĂRILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APROBATE PRIN OMFP 3.055/2009, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN PLANUL DE CONTURI SIMPLIFICAT


┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ CONTURI │CONTURI DIN PLANUL DE CONTURI GENERAL, │
│ DIN PLANUL DE CONTURI │POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE │
│ SIMPLIFICAT │CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, │
│ │APROBATE PRIN OMFP NR. 3.055/2009, CU │
│ │MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE │
├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
│ Simbol │ │ Simbol │ │
│ cont │ Denumire cont │ cont │ Denumire cont │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│101 │Capital │101 │Capital │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1011│Capital subscris nevãrsat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1012│Capital subscris vãrsat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1016│Patrimoniul public │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │104 │Prime de capital │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1041│Prime de emisiune │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1042│Prime de fuziune/divizare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1043│Prime de aport │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1044│Prime de conversie a │
│ │ │ │obligaţiunilor în acţiuni │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │105 │Rezerve din reevaluare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│106 │Rezerve │106 │Rezerve │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1061│Rezerve legale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1063│Rezerve statutare sau │
│ │ │ │contractuale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1068│Alte rezerve │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │ 1065│Rezerve reprezentând │
│ │ │ │surplusul realizat din │
│ │ │ │rezerve din reevaluare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │109 │Acţiuni proprii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe │
│ │ │ │termen scurt │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe │
│ │ │ │termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1095│Acţiuni proprii reprezentând │
│ │ │ │titluri deţinute de societatea │
│ │ │ │absorbitã la societatea absor- │
│ │ │ │bantã │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│117 │Rezultatul reportat │117 │Rezultatul reportat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1171│Rezultatul reportat │
│ │ │ │reprezentând profitul │
│ │ │ │nerepartizat sau pierderea │
│ │ │ │neacoperitã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1172│Rezultatul reportat provenit │
│ │ │ │din adoptarea pentru prima │
│ │ │ │datã a IAS, mai puţin IAS │
│ │ │ │29 │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1174│Rezultatul reportat provenit │
│ │ │ │din corectarea erorilor │
│ │ │ │contabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1176│Rezultatul reportat provenit │
│ │ │ │din trecerea la aplicarea │
│ │ │ │Reglementãrilor contabile │
│ │ │ │conforme cu Directiva │
│ │ │ │a IV-a a Comunitãţilor │
│ │ │ │Economice Europene │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, │
│ RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU │
│ ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │141 │Câştiguri legate de │
│ │ │ │vânzarea sau anularea │
│ │ │ │instrumentelor de capitaluri │
│ │ │ │proprii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │149 │Pierderi legate de emiterea, │
│ │ │ │rãscumpãrarea, vânzarea, │
│ │ │ │cedarea cu titlu gratuit │
│ │ │ │sau anularea instrumentelor │
│ │ │ │de capitaluri proprii │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│151 │Provizioane │151 │Provizioane │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1511│Provizioane pentru litigii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1512│Provizioane pentru garanţii │
│ │ │ │acordate clienţilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1513│Provizioane pentru │
│ │ │ │dezafectare imobilizãri │
│ │ │ │corporale şi alte acţiuni │
│ │ │ │similare legate de acestea │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1514│Provizioane pentru │
│ │ │ │restructurare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1515│Provizioane pentru pensii şi │
│ │ │ │obligaţii similare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1516│Provizioane pentru impozite │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1518│Alte provizioane │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│160 │Împrumuturi şi datorii │161 │Împrumuturi din emisiuni de │
│ │asimilate │ │obligaţiuni │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1614│Împrumuturi externe din │
│ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │ │ │garantate de stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1615│Împrumuturi externe din │
│ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │ │ │garantate de bãnci │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1617│Împrumuturi interne din │
│ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │ │ │garantate de stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1618│Alte împrumuturi din │
│ │ │ │emisiuni de obligaţiuni │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │162 │Credite bancare pe termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1621│Credite bancare pe termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1622│Credite bancare pe termen │
│ │ │ │lung nerambursate la │
│ │ │ │scadenţã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1623│Credite externe │
│ │ │ │guvernamentale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1624│Credite bancare externe │
│ │ │ │garantate de stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1625│Credite bancare externe │
│ │ │ │garantate de bãnci │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1626│Credite de la trezoreria │
│ │ │ │statului │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1627│Credite bancare interne │
│ │ │ │garantate de stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │166 │Datorii care privesc │
│ │ │ │imobilizãrile financiare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1661│Datorii faţã de entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1663│Datorii faţã de entitãţile de │
│ │ │ │care compania este legatã │
│ │ │ │prin interese de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │167 │Alte împrumuturi şi datorii │
│ │ │ │asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│168 │Dobânzi aferente │168 │Dobânzi aferente │
│ │împrumuturilor şi datoriilor│ │împrumuturilor şi datoriilor │
│ │asimilate │ │asimilate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1681│Dobânzi aferente │
│ │ │ │împrumuturilor din emisiuni │
│ │ │ │de obligaţiuni │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1682│Dobânzi aferente creditelor │
│ │ │ │bancare pe termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor │
│ │ │ │faţã de entitãţile afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor │
│ │ │ │faţã de entitãţile de care │
│ │ │ │compania este legatã prin │
│ │ │ │interese de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 1687│Dobânzi aferente altor │
│ │ │ │împrumuturi şi datorii │
│ │ │ │asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │169 │Prime privind rambursarea │
│ │ │ │obligaţiunilor │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│200 │Imobilizãri necorporale │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │201 │Cheltuieli de constituire │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │205 │Concesiuni, brevete, │
│ │ │ │licenţe, mãrci comerciale, │
│ │ │ │drepturi şi active similare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │207 │Fond comercial │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2071│Fond comercial pozitiv │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │208 │Alte imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │ 2075│Fond comercial negativ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│210 │Imobilizãri corporale │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │211 │Terenuri şi amenajãri de │
│ │ │ │terenuri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2111│Terenuri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2112│Amenajãri de terenuri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │212 │Construcţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │213 │Instalaţii tehnice, mijloace │
│ │ │ │de transport, animale şi │
│ │ │ │plantaţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2131│Echipamente tehnologice │
│ │ │ │(maşini, utilaje şi instalaţii │
│ │ │ │de lucru) │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2132│Aparate şi instalaţii de │
│ │ │ │mãsurare, control şi reglare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2133│Mijloace de transport │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2134│Animale şi plantaţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │214 │Mobilier, aparaturã biroticã, │
│ │ │ │echipamente de protecţie a │
│ │ │ │valorilor umane şi materiale │
│ │ │ │şi alte active corporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│220 │Imobilizãri corporale în │ │ │
│ │curs de aprovizionare │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │223 │Instalaţii tehnice, mijloace │
│ │ │ │de transport, animale şi │
│ │ │ │plantaţii în curs de │
│ │ │ │aprovizionare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │224 │Mobilier, aparaturã biroticã │
│ │ │ │echipamente de protecţie a │
│ │ │ │valorilor umane şi materiale │
│ │ │ │şi alte active corporale în │
│ │ │ │curs de aprovizionare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│230 │Imobilizãri în curs şi avan-│ │ │
│ │suri pentru imobilizãri │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │231 │Imobilizãri corporale în curs │
│ │ │ │de execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │232 │Avansuri acordate pentru │
│ │ │ │imobilizãri corporale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │233 │Imobilizãri necorporale în │
│ │ │ │curs de execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │234 │Avansuri acordate pentru │
│ │ │ │imobilizãri necorporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│260 │Imobilizãri financiare │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │261 │Acţiuni deţinute la entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │263 │Interese de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │265 │Alte titluri imobilizate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │267 │Creanţe imobilizate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2671│Sume datorate de entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2672│Dobânda aferentã sumelor │
│ │ │ │datorate de entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2673│Creanţe legate de │
│ │ │ │interesele de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2674│Dobânda aferentã │
│ │ │ │creanţelor legate de │
│ │ │ │interesele de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2675│Împrumuturi acordate pe │
│ │ │ │termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2676│Dobânda aferentã │
│ │ │ │împrumuturilor acordate pe │
│ │ │ │termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate cu │
│ │ │ │ocazia emisiunilor efectuate │
│ │ │ │de terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2678│Alte creanţe imobilizate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2679│Dobânzi aferente altor │
│ │ │ │creanţe imobilizate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│269 │Vãrsãminte de efectuat │269 │Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru imobilizãri │ │pentru imobilizãri financiare │
│ │financiare │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2691│Vãrsãminte de efectuat │
│ │ │ │privind acţiunile deţinute la │
│ │ │ │entitãţile afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2692│Vãrsãminte de efectuat │
│ │ │ │privind interesele de │
│ │ │ │participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2693│Vãrsãminte de efectuat │
│ │ │ │pentru alte imobilizãri │
│ │ │ │financiare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│280 │Amortizãri privind │280 │Amortizãri privind │
│ │imobilizãrile necorporale │ │imobilizãrile necorporale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2801│Amortizarea cheltuielilor de │
│ │ │ │constituire │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de │
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2805│Amortizarea concesiunilor, │
│ │ │ │brevetelor, licenţelor, │
│ │ │ │mãrcilor comerciale, │
│ │ │ │drepturilor şi activelor │
│ │ │ │similare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2807│Amortizarea fondului │
│ │ │ │comercial │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2808│Amortizarea altor │
│ │ │ │imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│281 │Amortizãri privind │281 │Amortizãri privind │
│ │imobilizãrile corporale │ │imobilizãrile corporale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2811│Amortizarea amenajãrilor │
│ │ │ │de terenuri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2812│Amortizarea construcţiilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2813│Amortizarea instalaţiilor, │
│ │ │ │mijloacelor de transport, │
│ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2814│Amortizarea altor │
│ │ │ │imobilizãri corporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE │
│ VALOARE A IMOBILIZĂRILOR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│290 │Ajustãri pentru deprecierea │290 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor necorporale │ │imobilizãrilor necorporale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2903│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │cheltuielilor de dezvoltare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2905│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │concesiunilor, brevetelor, │
│ │ │ │licenţelor, mãrcilor │
│ │ │ │comerciale, drepturilor şi │
│ │ │ │activelor similare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2907│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │fondului comercial │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2908│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │altor imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│291 │Ajustãri pentru deprecierea │291 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor corporale │ │imobilizãrilor corporale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2911│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │terenurilor şi amenajãrilor │
│ │ │ │de terenuri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2912│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │construcţiilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2913│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │instalaţiilor, mijloacelor de │
│ │ │ │transport, animalelor şi │
│ │ │ │plantaţiilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2914│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │altor imobilizãri corporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│293 │Ajustãri pentru deprecierea │293 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │imobilizãrilor în curs de │ │imobilizãrilor în curs de │
│ │execuţie │ │execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2931│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │imobilizãrilor corporale în │
│ │ │ │curs de execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2933│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │imobilizãrilor necorporale în │
│ │ │ │curs de execuţie │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│296 │Ajustãri pentru pierderea │296 │Ajustãri pentru pierderea │
│ │de valoare a imobilizãrilor │ │de valoare a imobilizãrilor │
│ │financiare │ │financiare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2961│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a acţiunilor │
│ │ │ │deţinute la entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2962│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a intereselor de │
│ │ │ │participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2963│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a altor titluri │
│ │ │ │imobilizate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2964│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a sumelor │
│ │ │ │datorate de entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2965│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a creanţelor │
│ │ │ │legate de interesele de │
│ │ │ │participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2966│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a împrumuturilor │
│ │ │ │acordate pe termen lung │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 2968│Ajustãri pentru pierderea │
│ │ │ │de valoare a altor creanţe │
│ │ │ │imobilizate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│300 │Stocuri de materii prime şi │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │301 │Materii prime │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │302 │Materiale consumabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3021│Materiale auxiliare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3022│Combustibili │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3023│Materiale pentru ambalat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3024│Piese de schimb │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat│
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3026│Furaje │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3028│Alte materiale consumabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │303 │Materiale de natura │
│ │ │ │obiectelor de inventar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│308 │Diferenţe de preţ la materii│308 │Diferenţe de preţ la materii │
│ │prime şi materiale │ │prime şi materiale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│320 │Stocuri în curs de aprovi- │ │ │
│ │zionare │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │321 │Materii prime în curs de │
│ │ │ │aprovizionare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │322 │Materiale consumabile în │
│ │ │ │curs de aprovizionare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │323 │Materiale de natura │
│ │ │ │obiectelor de inventar în │
│ │ │ │curs de aprovizionare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │326 │Animale în curs de │
│ │ │ │aprovizionare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │327 │Mãrfuri în curs de │
│ │ │ │aprovizionare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │328 │Ambalaje în curs de │
│ │ │ │aprovizionare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│330 │Producţie în curs de execu- │ │ │
│ │ţie │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │331 │Produse în curs de execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │332 │Servicii în curs de execuţie │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 34 - PRODUSE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│340 │Produse │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │341 │Semifabricate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │345 │Produse finite │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │346 │Produse reziduale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│348 │Diferenţe de preţ la produse│348 │Diferenţe de preţ la produse │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│350 │Stocuri aflate la terţi │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │351 │Materii şi materiale aflate la │
│ │ │ │terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │354 │Produse aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │356 │Animale aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │357 │Mãrfuri aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │358 │Ambalaje aflate la terţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 36 - ANIMALE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│361 │Animale şi pãsãri │361 │Animale şi pãsãri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│368 │Diferenţe de preţ la │368 │Diferenţe de preţ la animale │
│ │animale şi pãsãri │ │şi pãsãri │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 37 - MĂRFURI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│371 │Mãrfuri │371 │Mãrfuri │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│378 │Diferenţe de preţ la mãrfuri│378 │Diferenţe de preţ la mãrfuri │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 38 - AMBALAJE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│388 │Diferenţe de preţ la │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │
│ │ambalaje │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR │
│ ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│390 │Ajustãri pentru deprecierea │ │ │
│ │stocurilor şi producţiei în │ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │391 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │materiilor prime │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │392 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │materialelor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3921│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │materialelor consumabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3922│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │materialelor de natura │
│ │ │ │obiectelor de inventar │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │393 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │producţiei în curs de execuţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │394 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3941│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │semifabricatelor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3945│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor finite │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3946│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor reziduale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │395 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │stocurilor aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3951│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │materiilor şi materialelor │
│ │ │ │aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3952│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │semifabricatelor aflate la │
│ │ │ │terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3953│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor finite aflate la │
│ │ │ │terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3954│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │produselor reziduale aflate la │
│ │ │ │terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3956│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │animalelor aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3957│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │mãrfurilor aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 3958│Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │ambalajelor aflate la terţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │396 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │animalelor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │397 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │mãrfurilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │398 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │ambalajelor │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│400 │Furnizãri şi conturi │ │ │
│ │asimilate ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │401 │Furnizori │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │403 │Efecte de plãtit │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │404 │Furnizori de imobilizãri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │405 │Efecte de plãtit pentru │
│ │ │ │imobilizãri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │408 │Furnizori - facturi nesosite │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4091│Furnizori - debitori pentru │
│ │ │ │cumpãrãri de bunuri de │
│ │ │ │natura stocurilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4092│Furnizori - debitori pentru │
│ │ │ │prestãri de servicii │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│410 │Clienţi şi conturi asimilate│ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │411 │Clienţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4111│Clienţi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4118│Clienţi incerţi sau în litigiu │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │413 │Efecte de primit de la clienţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │418 │Clienţi - facturi de întocmit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│420 │Personal şi conturi │ │ │
│ │asimilate ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │421 │Personal - salarii datorate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │423 │Personal - ajutoare materiale │
│ │ │ │datorate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │424 │Prime reprezentând │
│ │ │ │participarea personalului la │
│ │ │ │profit │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │426 │Drepturi de personal │
│ │ │ │neridicate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│425 │Avansuri acordate persona- │425 │Avansuri acordate personalului │
│ │lului │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│427 │Reţineri din salarii │427 │Reţineri din salarii datorate │
│ │datorate terţilor │ │terţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│428 │Alte datorii şi creanţe în │428 │Alte datorii şi creanţe în │
│ │legãturã cu personalul │ │legãturã cu personalul │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4281│Alte datorii în legãturã cu │
│ │ │ │personalul │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4282│Alte creanţe în legãturã cu │
│ │ │ │personalul │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│431 │Asigurãri sociale │431 │Asigurãri sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4311│Contribuţia unitãţii la │
│ │ │ │asigurãrile sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4312│Contribuţia personalului la │
│ │ │ │asigurãrile sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4313│Contribuţia angajatorului │
│ │ │ │pentru asigurãrile sociale de │
│ │ │ │sãnãtate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru │
│ │ │ │asigurãrile sociale de │
│ │ │ │sãnãtate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4371│Contribuţia unitãţii la fondul │
│ │ │ │de şomaj │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4372│Contribuţia personalului la │
│ │ │ │fondul de şomaj │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│438 │Alte datorii şi creanţe │438 │Alte datorii şi creanţe │
│ │sociale │ │sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4381│Alte datorii sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4382│Alte creanţe sociale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│441 │Impozitul pe profit/venit │441 │Impozitul pe profit/venit │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4411│Impozitul pe profit curent │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4418│Impozitul pe venit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│442 │Taxa pe valoarea adãugatã │442 │Taxa pe valoarea adãugatã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4423│TVA de platã │ 4423│TVA de platã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4426│TVA deductibilã │ 4426│TVA deductibilã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4427│TVA colectatã │ 4427│TVA colectatã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ 4428│TVA neexigibilã │ 4428│TVA neexigibilã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│444 │Impozitul pe venituri de │444 │Impozitul pe venituri de │
│ │natura salariilor │ │natura salariilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4451│Subvenţii guvernamentale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4452│Împrumuturi nerambursabile │
│ │ │ │cu caracter de subvenţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4458│Alte sume primite cu caracter │
│ │ │ │de subvenţii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│446 │Alte impozite, taxe şi │446 │Alte impozite, taxe şi │
│ │vãrsãminte asimilate │ │vãrsãminte asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│447 │Fonduri speciale - taxe şi │447 │Fonduri speciale - taxe şi │
│ │vãrsãminte asimilate │ │vãrsãminte asimilate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│448 │Alte datorii şi creanţe cu │448 │Alte datorii şi creanţe cu │
│ │bugetul statului │ │bugetul statului │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4481│Alte datorii faţã de bugetul │
│ │ │ │statului │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4482│Alte creanţe privind bugetul │
│ │ │ │statului │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │451 │Decontãri între entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4511│Decontãri între entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4518│Dobânzi aferente │
│ │ │ │decontãrilor între entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │453 │Decontãri privind interesele │
│ │ │ │de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4531│Decontãri privind interesele │
│ │ │ │de participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4538│Dobânzi aferente │
│ │ │ │decontãrilor privind │
│ │ │ │interesele de participare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│455 │Sume datorate acţionarilor/ │455 │Sume datorate acţionarilor/ │
│ │asociaţilor │ │asociaţilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi │
│ │ │ │curente │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi │
│ │ │ │la conturi curente │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│456 │Decontãri cu acţionarii/ │456 │Decontãri cu acţionarii/ │
│ │asociaţii privind capitalul │ │asociaţii privind capitalul │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│457 │Dividende de platã │457 │Dividende de platã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│458 │Decontãri din operaţii în │458 │Decontãri din operaţii în │
│ │participaţie │ │participaţie │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4581│Decontãri din operaţii în │
│ │ │ │participaţie-pasiv │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 4582│Decontãri din operaţii în │
│ │ │ │participaţie-activ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│461 │Debitori diverşi │461 │Debitori diverşi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│462 │Creditori diverşi │462 │Creditori diverşi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│471 │Cheltuieli înregistrate în │471 │Cheltuieli înregistrate în │
│ │avans │ │avans │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│472 │Venituri înregistrate în │472 │Venituri înregistrate în │
│ │avans │ │avans │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│473 │Decontãri din operaţii în │473 │Decontãri din operaţii în curs │
│ │curs de clarificare │ │de clarificare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│475 │Subvenţii pentru investiţii │475 │Subvenţii pentru investiţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │4751 │Subvenţii guvernamentale │
│ │ │ │pentru investiţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │4752 │Împrumuturi nerambursabile │
│ │ │ │cu caracter de subvenţii │
│ │ │ │pentru investiţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │4753 │Donaţii pentru investiţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │4754 │Plusuri de inventar de natura │
│ │ │ │imobilizãrilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │4758 │Alte sume primite cu caracter │
│ │ │ │de subvenţii pentru investiţii │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│480 │Decontãri în cadrul unitãţii│ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │481 │Decontãri între unitate şi │
│ │ │ │subunitãţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │482 │Decontãri între subunitãţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│490 │Ajustãri pentru deprecierea │ │ │
│ │creanţelor ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │491 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │creanţelor - clienţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │495 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │creanţelor - decontãri în │
│ │ │ │cadrul grupului şi cu │
│ │ │ │acţionarii/asociaţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │496 │Ajustãri pentru deprecierea │
│ │ │ │creanţelor - debitori diverşi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│500 │Investiţii pe termen scurt │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │501 │Acţiuni deţinute la entitãţile │
│ │ │ │afiliate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │505 │Obligaţiuni emise şi │
│ │ │ │rãscumpãrate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │506 │Obligaţiuni │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │508 │Alte investiţii pe termen │
│ │ │ │scurt şi creanţe asimilate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5081│Alte titluri de plasament │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │
│ │ │ │titluri de plasament │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│509 │Vãrsãminte de efectuat │509 │Vãrsãminte de efectuat │
│ │pentru investiţiile pe │ │pentru investiţiile pe termen │
│ │termen scurt │ │scurt │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5091│Vãrsãminte de efectuat │
│ │ │ │pentru acţiunile deţinute la │
│ │ │ │entitãţile afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5092│Vãrsãminte de efectuat │
│ │ │ │pentru alte investiţii pe │
│ │ │ │termen scurt │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│511 │Valori de încasat │511 │Valori de încasat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5112│Cecuri de încasat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5113│Efecte de încasat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5114│Efecte remise spre scontare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│512 │Conturi curente la bãnci │512 │Conturi curente la bãnci │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5121│Conturi la bãnci în lei │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5124│Conturi la bãnci în valutã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5125│Sume în curs de decontare │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│518 │Dobânzi │518 │Dobânzi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5186│Dobânzi de plãtit │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5187│Dobânzi de încasat │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│519 │Credite bancare pe termen │519 │Credite bancare pe termen │
│ │scurt │ │scurt │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5191│Credite bancare pe termen │
│ │ │ │scurt │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5192│Credite bancare pe termen │
│ │ │ │scurt nerambursate la │
│ │ │ │scadenţã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5193│Credite externe guvernamentale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5194│Credite externe garantate de │
│ │ │ │stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5195│Credite externe garantate de │
│ │ │ │bãnci │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5196│Credite de la trezoreria │
│ │ │ │statului │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5197│Credite interne garantate de │
│ │ │ │stat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5198│Dobânzi aferente creditelor │
│ │ │ │bancare pe termen scurt │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 53 - CASA │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│531 │Casa │531 │Casa │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5311│Casa în lei │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5314│Casa în valutã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│532 │Alte valori │532 │Alte valori │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5322│Bilete de tratament şi │
│ │ │ │odihnã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5323│Tichete şi bilete de cãlãtorie │
│ │ │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5328│Alte valori │
├────────┴────────────────────────────┼────────┴───────────────────────────────┤
│GRUPA 54 - ACREDITIVE ŞI AVANSURI │GRUPA 54 - ACREDITIVE │
│ DE TREZORERIE │ │
├────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────────────────────┤
│ │NEPRELUAT │541 │Acreditive │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5411│Acreditive în lei │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 5412│Acreditive în valutã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│542 │Avansuri de trezorerie │542 │Avansuri de trezorerie │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│581 │Viramente interne │581 │Viramente interne │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 59 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│590 │Ajustãri pentru pierderea de│ │ │
│ │valoare a conturilor de │ │ │
│ │trezorerie │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │591 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a acţiunilor deţinute │
│ │ │ │la entitãţile afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │595 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a obligaţiunilor emise │
│ │ │ │şi rãscumpãrate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │596 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a obligaţiunilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │598 │Ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a altor investiţii pe │
│ │ │ │termen scurt şi creanţe │
│ │ │ │asimilate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│600 │Cheltuieli cu materii prime,│ │ │
│ │materiale şi ambalaje │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │601 │Cheltuieli cu materiile prime │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │602 │Cheltuieli cu materialele │
│ │ │ │consumabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6021│Cheltuieli cu materialele │
│ │ │ │auxiliare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6022│Cheltuieli privind │
│ │ │ │combustibilii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6023│Cheltuieli privind materialele │
│ │ │ │pentru ambalat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6024│Cheltuieli privind piesele de │
│ │ │ │schimb │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6025│Cheltuieli privind seminţele şi│
│ │ │ │materialele de plantat │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6026│Cheltuieli privind furajele │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6028│Cheltuieli privind alte │
│ │ │ │materiale consumabile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │603 │Cheltuieli privind materialele │
│ │ │ │de natura obiectelor de │
│ │ │ │inventar │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │604 │Cheltuieli privind materialele │
│ │ │ │nestocate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │608 │Cheltuieli privind ambalajele │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│605 │Cheltuieli privind energia │605 │Cheltuieli privind energia şi │
│ │şi apa │ │apa │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│606 │Cheltuieli privind animalele│606 │Cheltuieli privind animalele şi│
│ │şi pãsãrile │ │pãsãrile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│607 │Cheltuieli privind mãrfurile│607 │Cheltuieli privind mãrfurile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│609 │Reduceri comerciale primite │609 │Reduceri comerciale primite │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│610 │Cheltuieli cu serviciile ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │executate de terţi │611 │Cheltuieli cu întreţinerea şi │
│ │ │ │reparaţiile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │612 │Cheltuieli cu redevenţele, │
│ │ │ │locaţiile de gestiune şi │
│ │ │ │chiriile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │613 │Cheltuieli cu primele de │
│ │ │ │asigurare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │614 │Cheltuieli cu studiile şi │
│ │ │ │cercetãrile │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│620 │Cheltuieli cu alte servicii ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │executate de terţi │621 │Cheltuieli cu colaboratorii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │622 │Cheltuieli privind │
│ │ │ │comisioanele şi onorariile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │623 │Cheltuieli de protocol, │
│ │ │ │reclamã şi publicitate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │624 │Cheltuieli cu transportul de │
│ │ │ │bunuri şi personal │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │625 │Cheltuieli cu deplasãri, │
│ │ │ │detaşãri şi transferãri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │626 │Cheltuieli poştale şi taxe
│ │ │ │de telecomunicaţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │627 │Cheltuieli cu serviciile │
│ │ │ │bancare şi asimilate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │628 │Alte cheltuieli cu serviciile │
│ │ │ │executate de terţi │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│635 │Cheltuieli cu alte impozite,│635 │Cheltuieli cu alte impozite, │
│ │taxe şi vãrsãminte asimilate│ │taxe şi vãrsãminte asimilate │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│641 │Cheltuieli cu salariile │641 │Cheltuieli cu salariile │
│ │personalului │ │personalului │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │643 │Cheltuieli cu primele │
│ │ │ │reprezentând participarea │
│ │ │ │personalului la profit │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │644 │Cheltuieli cu remunerarea în │
│ │ │ │instrumente de capitaluri │
│ │ │ │proprii │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│642 │Cheltuieli cu tichetele de │642 │Cheltuieli cu tichetele de │
│ │masã acordate salariaţilor │ │masã acordate salariaţilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│645 │Cheltuieli privind asigurã- │645 │Cheltuieli privind asigurãrile │
│ │rile şi protecţia socialã │ │şi protecţia socialã │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6451│Contribuţia unitãţii la │
│ │ │ │asigurãrile sociale │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6452│Contribuţia unitãţii pentru │
│ │ │ │ajutorul de şomaj │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6453│Contribuţia angajatorului │
│ │ │ │pentru asigurãrile sociale de │
│ │ │ │sãnãtate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6456│Contribuţia unitãţii la │
│ │ │ │schemele de pensii │
│ │ │ │facultative │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6457│Contribuţia unitãţii la │
│ │ │ │primele de asigurare │
│ │ │ │voluntarã de sãnãtate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6458│Alte cheltuieli privind │
│ │ │ │asigurãrile şi protecţia │
│ │ │ │socialã │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│650 │Alte cheltuieli de ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │exploatare │652 │Cheltuieli cu protecţia │
│ │ │ │mediului înconjurãtor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │654 │Pierderi din creanţe şi │
│ │ │ │debitori diverşi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │658 │Alte cheltuieli de exploatare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6581│Despãgubiri, amenzi şi │
│ │ │ │penalitãţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6582│Donaţii acordate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6583│Cheltuieli privind activele │
│ │ │ │cedate şi alte operaţii de │
│ │ │ │capital │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6588│Alte cheltuieli de exploatare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│665 │Cheltuieli din diferenţe de │665 │Cheltuieli din diferenţe de │
│ │curs valutar │ │curs valutar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│666 │Cheltuieli privind dobânzile│666 │Cheltuieli privind dobânzile │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│668 │Alte cheltuieli financiare │663 │Pierderi din creanţe legate │
│ │ │ │de participaţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │664 │Cheltuieli privind investiţiile│
│ │ │ │financiare cedate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6641│Cheltuieli privind imobilizã- │
│ │ │ │rile financiare cedate │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6642│Pierderi din investiţiile pe │
│ │ │ │termen scurt cedate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │667 │Cheltuieli privind sconturile │
│ │ │ │acordate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │668 │Alte cheltuieli financiare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│671 │Cheltuieli privind │671 │Cheltuieli privind calamitãţile│
│ │calamitãţile şi alte │ │şi alte evenimente │
│ │evenimente extraordinare │ │extraordinare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI │
│ AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│681 │Cheltuieli de exploatare │681 │Cheltuieli de exploatare │
│ │privind amortizãrile, │ │privind amortizãrile, │
│ │provizioanele şi ajustãrile │ │provizioanele şi ajustãrile │
│ │pentru depreciere │ │pentru depreciere │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6811│Cheltuieli de exploatare │
│ │ │ │privind amortizarea │
│ │ │ │imobilizãrilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6812│Cheltuieli de exploatare │
│ │ │ │privind provizioanele │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6813│Cheltuieli de exploatare │
│ │ │ │privind ajustãrile pentru │
│ │ │ │deprecierea imobilizãrilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6814│Cheltuieli de exploatare │
│ │ │ │privind ajustãrile pentru │
│ │ │ │deprecierea activelor │
│ │ │ │circulante │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│686 │Cheltuieli financiare pri- │686 │Cheltuieli financiare privind │
│ │vind amortizãrile şi ajus- │ │amortizãrile şi ajustãrile │
│ │tãrile pentru pierdere de │ │pentru pierdere de valoare │
│ │valoare │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6863│Cheltuieli financiare privind │
│ │ │ │ajustãrile pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a imobilizãrilor │
│ │ │ │financiare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6864│Cheltuieli financiare privind │
│ │ │ │ajustãrile pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a activelor circulante │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 6868│Cheltuieli financiare privind │
│ │ │ │amortizarea primelor de │
│ │ │ │rambursare a obligaţiunilor │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│691 │Cheltuieli cu impozitul pe │691 │Cheltuieli cu impozitul pe │
│ │profit │ │profit │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│698 │Cheltuieli cu impozitul pe │698 │Cheltuieli cu impozitul pe │
│ │venit şi cu alte impozite │ │venit şi cu alte impozite care │
│ │care nu apar în elementele │ │nu apar în elementele de mai │
│ │de mai sus │ │sus │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETĂ │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│700 │Venituri din vânzarea │701 │Venituri din vânzarea │
│ │produselor │ │produselor finite │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │702 │Venituri din vânzarea │
│ │ │ │semifabricatelor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │703 │Venituri din vânzarea │
│ │ │ │produselor reziduale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│704 │Venituri din servicii │704 │Venituri din servicii prestate │
│ │prestate │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│707 │Venituri din vânzarea │707 │Venituri din vânzarea │
│ │mãrfurilor │ │mãrfurilor │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│708 │Venituri din activitãţi │705 │Venituri din studii şi │
│ │diverse │ │cercetãri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │706 │Venituri din redevenţe, locaţii│
│ │ │ │de gestiune şi chirii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │708 │Venituri din activitãţi diverse│
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│709 │Reduceri comerciale │709 │Reduceri comerciale acordate │
│ │acordate │ │ │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE │
│ EXECUŢIE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│710 │Venituri aferente costului ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │producţiei │711 │Venituri aferente costurilor │
│ │ │ │stocurilor de produse │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │712 │Venituri aferente costurilor │
│ │ │ │serviciilor în curs de │
│ │ │ │execuţie │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│721 │Venituri din producţia de │721 │Venituri din producţia de │
│ │imobilizãri necorporale │ │imobilizãri necorporale │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│722 │Venituri din producţia de │722 │Venituri din producţia de │
│ │imobilizãri corporale │ │imobilizãri corporale │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│741 │Venituri din subvenţii de │741 │Venituri din subvenţii de │
│ │exploatare │ │exploatare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7411│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare aferente cifrei de │
│ │ │ │afaceri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7412│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru materii │
│ │ │ │prime şi materiale │
│ │ │ │consumabile │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7413│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru alte │
│ │ │ │cheltuieli externe │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7414│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru plata │
│ │ │ │personalului │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7415│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru asigurãri şi │
│ │ │ │protecţie socialã │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7416│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru alte │
│ │ │ │cheltuieli de exploatare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7417│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare aferente altor │
│ │ │ │venituri │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7418│Venituri din subvenţii de │
│ │ │ │exploatare pentru dobânda │
│ │ │ │datoratã │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│750 │Alte venituri din exploatare├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │754 │Venituri din creanţe │
│ │ │ │reactivate şi debitori diverşi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │758 │Alte venituri din exploatare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7581│Venituri din despãgubiri, │
│ │ │ │amenzi şi penalitãţi │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7582│Venituri din donaţii primite │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7583│Venituri din vânzarea │
│ │ │ │activelor şi alte operaţii de │
│ │ │ │capital │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7584│Venituri din subvenţii pentru │
│ │ │ │investiţii │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7588│Alte venituri din exploatare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│765 │Venituri din diferenţe de │765 │Venituri din diferenţe de curs │
│ │curs valutar │ │valutar │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│766 │Venituri din dobânzi │766 │Venituri din dobânzi │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│768 │Alte venituri financiare │761 │Venituri din imobilizãri │
│ │ │ │financiare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7611│Venituri din acţiuni deţinute │
│ │ │ │la entitãţile afiliate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7613│Venituri din interese de │
│ │ │ │participare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 762│Venituri din investiţii │
│ │ │ │financiare pe termen scurt │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 763│Venituri din creanţe │
│ │ │ │imobilizate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 764│Venituri din investiţii │
│ │ │ │financiare cedate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7641│Venituri din imobilizãri │
│ │ │ │financiare cedate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7642│Câştiguri din investiţii pe │
│ │ │ │termen scurt cedate │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │767 │Venituri din sconturi obţinute │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │768 │Alte venituri financiare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│771 │Venituri din subvenţii │771 │Venituri din subvenţii pentru │
│ │pentru evenimente extraordi-│ │evenimente extraordinare şi │
│ │nare şi altele similare │ │altele similare │
├────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤
│ GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU │
│ DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE │
├────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤
│781 │Venituri din provizioane şi │781 │Venituri din provizioane şi │
│ │ajustãri pentru depreciere │ │ajustãri pentru depreciere │
│ │privind activitatea de │ │privind activitatea de │
│ │exploatare │ │exploatare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7812│Venituri din provizioane │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7813│Venituri din ajustãri pentru │
│ │ │ │deprecierea imobilizãrilor │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7814│Venituri din ajustãri pentru │
│ │ │ │deprecierea activelor │
│ │ │ │circulante │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│ │ NEPRELUAT │ 7815│Venituri din fondul comercial │
│ │ │ │negativ │
├────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤
│786 │Venituri financiare din │786 │Venituri financiare din │
│ │ajustãri pentru pierdere de │ │ajustãri pentru pierdere de │
│ │valoare │ │valoare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7863│Venituri financiare din │
│ │ │ │ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a imobilizãrilor │
│ │ │ │financiare │
│ │ ├────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ 7864│Venituri financiare din │
│ │ │ │ajustãri pentru pierderea de │
│ │ │ │valoare a activelor circulante │
└────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘    CAP. VI
    STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE
    Judeţul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
    Entitatea ________________________ Activitatea preponderentã
    Adresa: localitatea _______________, (denumire clasã CAEN) ________
    sectorul ___, str. _______ nr. ____,
    bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasã CAEN _______|_|_|_|_|
    Telefon ___________, fax __________ Cod unic de înregistrare
    Numãr din registrul comerţului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      BILANŢ SIMPLIFICAT
                      la data de ........


                                                                       - lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │Începutul │Sfârşitul │
│ │ │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │financiar │ financiar │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ A │B │ 1 │ 2 │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │01 │ │ │
│ │(ct. 200 + 230* - 280 - 290 - 293*) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │02 │ │ │
│ │(ct. 210 + 220 + 230* - 281 - 291 - 293*) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │03 │ │ │
│ │(ct. 260* - 296*) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ │(ct. 300 +/- 308 + 320 + 330 + 340 +/- 348 + │05 │ │ │
│ │350 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388│ │ │ │
│ │- 390 + 409* - 4428) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(ct. 260* - 296* + 409* + 410 + 425 + 428** │ │ │ │
│ │+ 431** + 437** + 438** + 441** + 4424 + │ │ │ │
│ │4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 448** │06 │ │ │
│ │+ 451**** + 453**** + 456** +458** + 461 + │ │ │ │
│ │473** - 490 + 518**) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 500 + 511** - 590) │07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │ct. 511* + 512 + 531 + 532 + 541**** + 542) │08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 05 la 08) │09 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │10 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │11 │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
│ │LA UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │ │ │ │
│ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +│ │ │ │
│ │447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 + │ │ │ │
│ │456*** + 457 + 458*** + 462 + 473*** +509 + │ │ │ │
│ │518*** + 519) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │12 │ │ │
│ │CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 09 + 10 - 11 - 18) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE (rd. 04 + 12) │13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE │14 │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE │ │ │ │
│ │DE UN AN │ │ │ │
│ │(ct. 160 + 168 - 169**** + 269 + 400 + 419 + │ │ │ │
│ │420 + 427 + 428*** + 431*** + 437*** + 438***│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** │ │ │ │
│ │+ 447*** + 448*** + 451**** + 453**** + 455 +│ │ │ │
│ │456*** + 458*** + 462 + 473*** + 509 + 518***│ │ │ │
│ │+ 519) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 16+17), din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii │ │ │ │
│ │(ct. 475) │16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans │ │ │ │
│ │(ct. 472) - total (rd. 18 + 19), din care: │17 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadã de pânã la │ │ │ │
│ │un an (ct. 472*) │18 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat într-o perioadã mai mare │ │ │ │
│ │de un an (ct. 472*) │19 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │20 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (ct. 101) │21 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104****) │22 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
│ │(ct. 105****) │23 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106) │24 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACŢIUNI PROPRII (ct. 109****) │25 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141****) │26 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149****) │27 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┬─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU │SOLD C │28 │ │ │
│ │PIERDEREA EXERCIŢIULUI ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) │SOLD D │29 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU │SOLD C │30 │ │ │
│ │PIERDEREA ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR │SOLD D │31 │ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┴─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 21 la 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - │ │ │ │
│ │29 + 30 - 31 - 32) │33 │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘


---------
    *) Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
    ****) Se utilizeazã de cãtre entitãţile care aplicã art. 4 alin. (2) din ordin.     ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

   Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________
   Semnãtura ___________________ Calitatea ________________________
   Ştampila unitãţii Semnãtura ________________________
                     CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT
                           la data de .......


                                                                    - lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Exerciţiul financiar │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │Precedent │ Curent │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │B │ 1 │ 2 │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1.│Cifra de afaceri netã │01 │ │ │
│ │(rd. 02 + 03 - 04 + 05) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Producţia vândutã (ct. 700 + 704+ 708) │02 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vânzarea mãrfurilor (ct. 707) │03 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │04 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │
│ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741*) │05 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri aferente costului producţiei │06 │ │ │
│ │(ct. 710) │ │ │ │
│ │Sold C │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │07 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3.│Producţia realizatã de entitate pentru │ │ │ │
│ │scopurile sale proprii şi capitalizatã │ │ │ │
│ │(ct. 721 + 722) │08 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4.│Alte venituri din exploatare │ │ │ │
│ │(ct. 750 + 741*) │09 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09) │10 │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. a) Cheltuieli cu materiile prime, │ │ │ │
│ │materiale şi ambalaje │ │ │ │
│ │(ct. 600* - 741*) │11 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale │ │ │ │
│ │(ct. 600* + 606) │12 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe │ │ │ │
│ │(cu energia şi apa) (ct. 605 - 741*) │13 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind mãrfurile (ct. 607) │14 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │15 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 17 + 18), │ │ │ │
│ │din care: │16 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii │ │ │ │
│ │(ct. 641 + 642 - 741*) │17 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │ │
│ │socialã (ct. 645 - 741*) │18 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7.│Amortizãri, provizioane şi ajustãri de │ │ │ │
│ │valoare (ct. 681 - 781) │19 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8.│8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe │20 │ │ │
│ │(ct. 610 + 620 - 741*) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
│ │vãrsãminte asimilate (ct. 635) │21 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli de exploatare (ct. 650) │22 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 11 la 14 - 15 + 16 + 19 + 20 la 22) │23 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 10 - 23) │24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 23 - 10) │25 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9.│Venituri din dobânzi (ct. 766) │26 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare (ct. 765 + 768) │27 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 26 + 27) │28 │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10│Ajustãri de valoare privind imobilizãrile │ │ │ │
│ │financiare şi investiţiile financiare │ │ │ │
│ │detinute ca active circulante (rd. 30 - 31) │29 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686) │30 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786) │31 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11│Cheltuieli privind dobânzile │ │ │ │
│ │(ct. 666 - 741*) │32 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare │ │ │ │
│ │(ct. 665 + 668) │33 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 29 + 32 + 33) │34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 28 - 34) │35 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 34 - 28) │36 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12│Venituri extraordinare (ct. 771) │37 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13│Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │38 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINAR(Ă): │ │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Profit (rd. 37 - 38) │39 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere (rd. 38 - 37) │40 │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 10 + 28 + 37) │41 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 34 + 38) │42 │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 41 - 42) │43 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 42- 41) │44 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14│Impozitul pe profit/venit (ct. 691 + 698) │45 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │FINANCIAR: │46 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 43 - 45) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere │47 │ │ │
│ │(rd. 44 + 45); │ │ │ │
│ │(rd. 45 - 43) │ │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘


---------
    *) Conturi de repartizat dupã natura lor.
       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

    Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele __________
    Semnãtura ___________________ Calitatea ____________________
    Ştampila unitãţii Semnãtura ____________________    CAP. VII
    FUNCŢIUNEA CONTURILOR

    CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"
    Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmãtoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
    GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"
    Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte urmãtoarele conturi:
    Contul 101 "Capital"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vãrsat şi nevãrsat, în naturã şi/sau numerar, de cãtre acţionarii/asociaţii unei entitãţi, precum şi a majorãrii sau reducerii capitalului, potrivit legii.
    Contabilitatea analiticã a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor/pãrţilor sociale subscrise sau vãrsate.
    Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.
    Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.
    În creditul acestui cont se înregistreazã:
    - capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în naturã şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/pãrţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
    - profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursã de majorare a capitalului social (117);
    - rezervele destinate majorãrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzãtoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106).
    În debitul contului se înregistreazã:
    - capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entitãţilor, potrivit legii (456);
    - acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (117).
    Soldul contului reprezintã capitalul subscris, vãrsat/nevãrsat.
    Contul 106 "Rezerve"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.
    Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistreazã:
    - profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);
    - profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
    - diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participãrii în naturã la capitalul altor entitãţi şi valoarea neamortizatã a imobilizãrilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (260);
    - majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entitãţi, ca urmare a încorporãrii rezervelor în capitalul acestora (260);
    - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (641).
    În debitul contului 106 "Rezerve" se înregistreazã:
    - rezervele destinate majorãrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzãtoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (101);
    - diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participãrii în naturã la capitalul altor entitãţi şi valoarea neamortizatã a imobilizãrilor corporale şi necorporale care au fãcut obiectul participaţiei, transferatã la venituri cu ocazia cedãrii participaţiilor respective (768);
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
    - decontarea capitalurilor proprii cãtre acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456).
    Soldul contului reprezintã rezervele existente şi neutilizate.
    GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"
    Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".
    Contul 117 "Rezultatul reportat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau pãrţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de cãtre adunarea generalã a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite.
    Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.
    În creditul acestui cont se înregistreazã:
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar urmãtor în rezultatul reportat (121);
    - pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (106);
    - pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (101);
    - pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotãrârii adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor (117).
    În debitul acestui cont se înregistreazã:
    - pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar urmãtor asupra rezultatului reportat (121);
    - profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursã de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
    - profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizeazã în exerciţiile financiare urmãtoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generalã a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457).
    Soldul debitor al contului reprezintã pierderea neacoperitã, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
    GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"
    Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:
    Contul 121 "Profit sau pierdere"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.
    Contul 121 "Profit sau pierdere" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistreazã:
    - la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (700 la 786);
    - pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar urmãtor asupra rezultatului reportat (117).
    În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistreazã:
    - la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (600 la 698);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar urmãtor în rezultatul reportat (117).
    Soldul creditor reprezintã profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizatã.
    Contul 129 "Repartizarea profitului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizãrii profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat, potrivit legii.
    Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
    În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistreazã:
    - rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent (106).
    În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistreazã:
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).
    Soldul contului reprezintã profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.
    GRUPA 15 "PROVIZIOANE"
    Din grupa 15 "Provizioane" face parte:
    Contul 151 "Provizioane"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor
    Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistreazã:
    - valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681);
    În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (781).
    Soldul contului reprezintã provizioanele constituite.
    GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
    Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
    Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung primite, datoriilor entitãţii faţã de entitãţile afiliate, respectiv entitãţile de care compania este legatã prin interese de participare, precum şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate (depozitele, garanţii primite şi alte datorii asimilate).
    Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistreazã:
    - suma împrumuturilor de primit/primite şi a datoriilor asimilate, a creditelor pe termen lung primite, sume încasate de la entitãţile afiliate, respectiv entitãţile de care compania este legatã prin interese de participare (461, 512);
    - valoarea imobilizãrilor corporale primite în leasing financiar (210);
    - valoarea concesiunilor primite (200);
    - sumele reprezentând garanţiile de bunã execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (400);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi a creditelor în valutã (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    În debitul contului 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" se înregistreazã:
    - suma împrumuturilor şi datoriilor asimilate rambursate, precum şi a creditelor pe termen lung rambursate (512);
    - obligaţia de platã a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (400);
    - valoarea imobilizãrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (210);
    - garanţiile de bunã execuţie restituite terţilor (512);
    - valoarea obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate, anulate (500);
    - împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);
    - diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valutã (765);
    - diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    Soldul contului reprezintã împrumuturile, datoriile asimilate, şi creditele, pe termen lung nerambursate.
    Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţã de entitãţile afiliate, respectiv entitãţile de care compania este legatã prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
    Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistreazã:
    - valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valutã, rezultate în urma evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
    În debitul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistreazã:
    - suma dobânzilor plãtite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);
    - diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valutã, rezultate în urma evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la rambursarea acestora (765).
    Soldul contului reprezintã dobânzile datorate şi neplãtite.
    CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"
    Din clasa 2 "Conturi de imobilizãri" fac parte urmãtoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizãri necorporale", 21 "Imobilizãri corporale", 22 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri", 26 "Imobilizãri financiare", 28 "Amortizãri privind imobilizãrile" şi 29 "Ajustãri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizãrilor".
    GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"
    Din grupa 20 "Imobilizãri necorporale" face parte:
    Contul 200 "Imobilizãri necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizãrilor necorporale (cheltuieli de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entitãţi, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni recunoscute ca imobilizãri necorporale, brevete, licenţe, mãrci comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte cãi, fondul comercial pozitiv, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi alte imobilizãri necorporale).
    Contul 200 " Imobilizãri necorporale " este un cont de activ.
    În debitul contului 200 "Imobilizãri necorporale" se înregistreazã:
    - cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entitãţii (400, 462, 512, 531).
    - lucrãrile şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (230, 721, 400);
    - valoarea imobilizãrilor necorporale primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (475);
    - brevetele, licenţele, mãrcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate sau reprezentând aport în naturã (400, 456);
    - valoarea concesiunilor primite (160);
    - valoarea programelor informatice şi a altor imobilizãri necorporale achiziţionate (400);
    - valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (230, 721);
    - valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456).
    În creditul contului 200 "Imobilizãri necorporale" se înregistreazã:
    - amortizarea imobilizãrilor necorporale scoase din evidenţã (280);
    - valoarea imobilizãrilor necorporale depuse ca aport la capitalul altor entitãţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);
    - valoarea neamortizatã a imobilizãrilor necorporale scoase din evidenţã (650);
    - valoarea imobilizãri necorporale aportate şi retrase (456).
    Soldul contului reprezintã valoarea activelor de natura imobilizãrilor necorporale existente.
    GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"
    Din grupa 21 "Imobilizãri corporale" face parte:
    Contul 210 "Imobilizãri corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajãrilor de terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncã şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
    Contul 210 "Imobilizãri corporale" este un cont de activ.
    În debitul contului 210 "Imobilizãri corporale" se înregistreazã:
    - valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncã, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale achiziţionate şi a celor reprezentând aport la capital (400, 446, 220, 456);
    - valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, a echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale primite prin subvenţii pentru investiţii sau cu titlu gratuit (475);
    - plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale de reproducţie şi muncã, plantaţii, precum şi la mobilier, aparatura biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte imobilizãri corporale (475);
    - valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, mobilierului şi altor imobilizãri corporale primite în regim de leasing financiar (160);
    - valoarea la cost de producţie a amenajãrilor de terenuri realizate pe cont propriu (230, 722);
    - valoarea construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncã şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, realizate din producţie proprie (230);
    - valoarea amortizãrii investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice, mijloacele de transport şi alte imobilizãri corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).
    În creditul contului 210 "Imobilizãri corporale" " se înregistreazã:
    - valoarea terenurilor, respectiv a amenajãrilor de terenuri cedate, amortizate (281, 650);
    - valoarea neamortizatã a construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale scoase din evidenţã (650);
    - amortizarea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale scoase din evidenţã (281);
    - valoarea imobilizãrilor corporale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (160);
    - valoarea terenurilor, clãdirilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale care fac obiectul participãrii în naturã la capitalul social al altor entitãţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);
    - valoarea terenurilor şi construcţiilor aportate, retrase (456);
    - valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);
    - valoarea terenurilor expropriate (671);
    - valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale distruse de calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizãri corporale existente.
    GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
    Din grupa 22 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare" face parte:
    Contul 220 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizãrilor corporale cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    Contul 220 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare" este un cont de activ.
    În debitul contului 220 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare" se înregistreazã:
    - valoarea imobilizãrilor corporale cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (400).
    În creditul contului 220 "Imobilizãri corporale în curs de aprovizionare" se înregistreazã:
    - valoarea imobilizãrilor corporale cumpãrate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (210).
    Soldul contului reprezintã valoarea imobilizãrilor corporale cumpãrate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI"
    Din grupa 23 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri" face parte:
    Contul 230 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizãri.
    Contul 230 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri" este un cont de activ.
    În debitul contului 230 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri" se înregistreazã:
    - valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori (400);
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizãri corporale şi necorporale (400);
    - valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (721, 722);
    - valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).
    - diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valutã (765);
    - diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    În creditul contului 230 "Imobilizãri în curs şi avansuri pentru imobilizãri" se înregistreazã:
    - valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţã sau puse în funcţiune (200, 210);
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizãri corporale şi necorporale, decontate (400);
    - valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţã (650);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valutã sau cu ocazia decontãrii acestora (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau înregistrate cu ocazia decontãrii lor (668).
    - valoarea imobilizãrilor corporale în curs de execuţie distruse de calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea imobilizãrilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, precum şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizãri corporale şi necorporale, nedecontate.
    GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"
    Din grupa 26 "Imobilizãri financiare" face parte:
    Contul 260 "Imobilizãri financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizãrilor financiare.
    Contul 260 "Imobilizãri financiare" este un cont de activ.
    În debitul contului 260 "Imobilizãri financiare" se înregistreazã:
    - valoarea imobilizãrilor financiare dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);
    - valoarea imobilizãrilor financiare dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entitãţi (200, 210, 371);
    - diferenţa dintre valoarea imobilizãrilor financiare dobândite şi valoarea neamortizatã a imobilizãrilor care au constituit obiectul participãrii în naturã la capitalul altor entitãţi (106);
    - diferenţa dintre valoarea imobilizãrilor financiare dobândite şi valoarea mãrfurilor care au constituit obiectul participãrii în naturã la capitalul altor entitãţi (750);
    - valoarea imobilizãrilor financiare primite ca urmare a majorãrii capitalului social al altor entitãţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);
    - valoarea imobilizãrilor financiare primite ca urmare a majorãrii capitalului social al altor entitãţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (768);
    - sume plãtite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entitãţi (512);
    - dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768, 766);
    - valoarea garanţiilor depuse la terţi (410);
    - sume plãtite sau de plãtit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmeazã a fi deţinute pe o perioadã mai mare de un an (512, 462);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valutã şi depozitelor constituite în valutã, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    În creditul contului 260 "Imobilizãri financiare" se înregistreazã:
    - cheltuielile privind valoarea imobilizãrilor financiare deţinute la entitãţile la care se deţin participaţii, cedate (668);
    - valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);
    - dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);
    - valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);
    - creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (410);
    - valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (668);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valutã, rezultate în urma evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasãrii creanţelor (665);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valutã, rezultate în urma evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidãrii lor (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor imobilizate exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    Soldul contului reprezintã valoarea imobilizãrilor financiare existente.
    Contul 269 "Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vãrsãmintelor de efectuat cu ocazia achiziţionãrii imobilizãrilor financiare.
    Contul 269 "Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 269 "Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare" se înregistreazã:
    - sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizãri financiare (260);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluãrii la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valutã reprezentând vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãrile financiare (665).
    În debitul contului 269 "Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare" se înregistreazã:
    - sumele plãtite pentru imobilizãri financiare (512, 531);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluãrii datoriilor în valutã, reprezentând vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãrile financiare, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitãrii acestora (765).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate pentru imobilizãrile financiare.
    GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"
    Din grupa 28 "Amortizãri privind imobilizãrile" fac parte:
    Contul 280 "Amortizãri privind imobilizãrile necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizãrii imobilizãrilor necorporale.
    Contul 280 "Amortizãri privind imobilizãrile necorporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 280 "Amortizãri privind imobilizãrile necorporale" se înregistreazã:
    - valoarea amortizãrii imobilizãrilor necorporale (681).
    În debitul contului 280 "Amortizãri privind imobilizãrile necorporale" se înregistreazã:
    - amortizarea aferentã imobilizãrilor necorporale scoase din evidenţã (200).
    Soldul contului reprezintã amortizarea imobilizãrilor necorporale.
    Contul 281 "Amortizãri privind imobilizãrile corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizãrii imobilizãrilor corporale.
    Contul 281 "Amortizãri privind imobilizãrile corporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 281 "Amortizãri privind imobilizãrile corporale" se înregistreazã:
    - cheltuielile aferente amortizãrii imobilizãrilor corporale (681);
    - valoarea amortizãrii investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizãrile corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (210);
    În debitul contului 281 "Amortizãri privind imobilizãrile corporale" se înregistreazã:
    - valoarea amortizãrii imobilizãrilor corporale scoase din evidenţã (210);
    - valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizãrile corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (210);
    Soldul contului reprezintã amortizarea imobilizãrilor corporale.
    GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"
    Din grupa 29 "Ajustãri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizãrilor" fac parte:
    Contul 290 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale.
    Contul 290 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 290 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale (681).
    În debitul contului 290 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale (781).
    Soldul contului reprezintã valoarea ajustãrilor aferente imobilizãrilor necorporale.
    Contul 291 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor corporale.
    Contul 291 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 291 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor corporale (681).
    În debitul contului 291 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor corporale (781).
    Soldul contului reprezintã valoarea ajustãrilor aferente imobilizãrilor corporale.
    Contul 293 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.
    Contul 293 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 293 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie (681).
    În debitul contului 293 "Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustãrilor pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuţie (781).
    Soldul contului reprezintã valoarea ajustãrilor aferente imobilizãrilor în curs de execuţie.
    Contul 296 "Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustãrilor pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare.
    Contul 296 "Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 296 "Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustãrilor privind pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare (686).
    În debitul contului 296 "Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustãrilor privind pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare (786).
    Soldul contului reprezintã valoarea ajustãrilor aferente imobilizãrilor financiare.
    CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte urmãtoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terţi", 36 "Animale", 37 "Mãrfuri", 38 "Ambalaje" şi 39 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
    GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"
    Din grupa 30 "Stocuri de materii şi materiale" fac parte:
    Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcãrii stocurilor de materii prime şi materiale.
    Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" este un cont de activ.
    În situaţia aplicãrii inventarului permanent:
    În debitul contului 300 "Stocuri de materii prime şi materiale " se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi (400, 320, 446, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terţi (350, 400);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunitãţi (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând aport în naturã al acţionarilor/asociaţilor (456);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute şi consumate ca materie primã, materiale consumabile sau materiale de natura obiectelor de inventar în aceeaşi unitate, inclusiv a diferenţelor de preţ nefavorabile aferente (340, 348);
    - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrãri (600, 750);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime , materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (308).
    În creditul contului 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsã la inventar sau distruse (600);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unitãţii sau subunitãţilor (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (350);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, ieşite prin donaţie (650);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar, distruse prin calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea materiilor prime, materialelor consumabile sau materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.
    Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.
    Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.
    În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (400, 542);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (600).
    În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (300, 542);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (600).
    Soldul contului reprezintã diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.
    În situaţia aplicãrii inventarului intermitent:
    Stocurile de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar existente la începutul exerciţiului financiar, precum şi intrãrile în cursul perioadei se înregistreazã direct în debitul contului 600 "Cheltuieli cu materii prime şi materiale ".
    Contul 300 "Stocuri de materii prime şi materiale" se debiteazã numai la sfârşitul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilitã pe baza inventarului, prin creditul contului 600 "Cheltuieli cu materii prime şi materiale", iar la începutul perioadei imediat urmãtoare, pentru respectarea permanenţei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeaşi valoare.
    GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
    Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" face parte:
    Contul 320 "Stocuri în curs de aprovizionare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    Contul 320 "Stocuri în curs de aprovizionare"este un cont de activ.
    În debitul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistreazã:
    - valoarea stocurilor cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (400).
    În creditul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistreazã:
    - valoarea stocurilor cumpãrate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (300, 361, 371, 381).
    Soldul contului 320 "Stocuri în curs de aprovizionare" reprezintã valoarea stocurilor cumpãrate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
    GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" face parte:
    Contul 330 "Producţie în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevãzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminatã) existente la sfârşitul perioadei, precum şi serviciile în curs de execuţie.
    Contul 330 "Producţie în curs de execuţie" este un cont de activ.
    În debitul contului 330 "Producţie în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilitã pe bazã de inventar (710);
    - valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (710).
    În creditul contului 330 "Producţie în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - scãderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei urmãtoare (710);
    - scãderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei urmãtoare (710).
    Soldul contului reprezintã valoarea la cost de producţie a produselor şi serviciilor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 34 "PRODUSE"
    Din grupa 34 "Produse" fac parte:
    Contul 340 "Produse"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcãrii stocurilor de produse.
    Contul 340 "Produse" este un cont de activ.
    În debitul contului 340 "Produse" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor de produse (semifabricate, produse finite şi produse reziduale) intrate în gestiune din producţie proprie şi plusurile constatate la inventariere (710);
    - valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor de produse aduse de la terţi (350, 400);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor primite de la unitate sau subunitãţi (480).
    În creditul contului 340 "Produse" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor vândute şi lipsurile constatate la inventariere (710);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor consumate în aceeaşi unitate (300, 381);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor transferate în magazinele de vânzare proprii (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor trimise la terţi (350);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca platã în naturã, potrivit legii (420);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor livrate unitãţii sau subunitãţilor (480);
    - valoarea donaţiilor stocurilor de produse (650);
    - valoarea pierderilor din calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea la preţ de înregistrare a produselor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
    Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.
    În debitul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (710).
    În creditul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (710).
    Soldul contului reprezintã diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc.
    GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"
    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" face parte:
    Contul 350 "Stocuri aflate la terţi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcãrii stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale, mãrfuri şi ambalaje trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
    Contul 350 "Stocuri aflate la terţi" este un cont de activ.
    În debitul contului 350 "Stocuri aflate la terţi" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mãrfurilor şi ambalajelor aflate la terţi (300, 340, 361, 371, 381).
    În creditul contului 350 "Stocuri aflate la terţi" se înregistreazã:
    - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mãrfurilor şi ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi (300, 340, 361, 371, 381);
    - scãderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor şi pãsãrilor, mãrfurilor şi ambalajelor aflate la terţi, constatate lipsã la inventar (600, 606, 607);
    - scãderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor şi pãsãrilor, mãrfurilor şi ambalajelor aflate la terţi, distruse de calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea stocurilor de natura materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, produselor, animalelor, mãrfurilor şi ambalajelor aflate la terţi.
    GRUPA 36 "ANIMALE"
    Din grupa 36 "Animale" fac parte:
    Contul 361 "Animale şi pãsãri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi pãsãri de natura stocurilor, respectiv animalele nãscute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncã şi reproducţie, animalele şi pãsãrile la îngrãşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lânã, lapte şi blanã).
    Contul 361 "Animale şi pãsãri" este un cont de activ.
    În debitul contului 361 "Animale şi pãsãri" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor achiziţionate (368, 400, 320, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor primite de la unitate sau subunitãţi (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor aduse de la terţi, precum şi a celor aportate în naturã (350, 400, 456);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor obţinute din producţie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar (710);
    - valoarea animalelor şi pãsãrilor primite cu titlu gratuit (750).
    În creditul contului 361 "Animale şi pãsãri" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor vândute - din producţie proprie sau achiziţionate - constatate minus de inventar şi cele trimise la terţi (710, 606, 350);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor livrate unitãţii sau subunitãţilor (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor vândute ca atare (371);
    - valoarea pierderilor din calamitãţi (671).
    Soldul contului reprezintã valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.
    Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi pãsãrilor.
    În debitul contului 368 "Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi pãsãrilor achiziţionate (400, 542);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente animalelor şi pãsãrilor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi pãsãrilor incluse pe cheltuieli (606);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra animalelor şi pãsãrilor ieşite din gestiune (710).
    În creditul contului 368 "Diferenţe de preţ la animale şi pãsãri" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi pãsãrilor achiziţionate (361, 542);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente animalelor şi pãsãrilor intrate în gestiune din producţie proprie (710);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi pãsãrilor incluse pe cheltuieli (606);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor şi pãsãrilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (710).
    Soldul contului reprezintã diferenţele de preţ aferente animalelor şi pãsãrilor existente în stoc.
    GRUPA 37 "MĂRFURI"
    Din grupa 37 "Mãrfuri" fac parte:
    Contul 371 "Mãrfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcãrii stocurilor de mãrfuri.
    Contul 371 "Mãrfuri" este un cont de activ.
    În debitul contului 371 "Mãrfuri" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor achiziţionate (400, 446, 320, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor primite de la unitate sau subunitãţi (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor reprezentând aportul în naturã al acţionarilor/asociaţilor (456);
    - valoarea mãrfurilor aduse de la terţi (350, 400);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi pãsãrilor şi ambalajelor, vândute ca atare (300, 361, 381);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor transferate magazinelor proprii (340);
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor constatate plus la inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (607, 750);
    - valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã, în situaţia în care evidenţa mãrfurilor se ţine la preţ cu amãnuntul (378, 4428);
    În creditul contului 371 "Mãrfuri" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor ieşite din gestiune prin vânzare şi lipsurile de inventar (607);
    - valoarea adaosului comercial şi a taxei pe valoarea adãugatã neexigibilã aferentã mãrfurilor ieşite din gestiune (378, 4428);
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor livrate unitãţii sau subunitãţilor (480);
    - valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor trimise la terţi (350);
    - valoarea donaţiilor şi pierderilor din calamitãţi (650, 671);
    - valoarea mãrfurilor care fac obiectul participãrii în naturã, potrivit legii, la capitalul social al altor entitãţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260).
    Soldul contului reprezintã valoarea la preţ de înregistrare a mãrfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 378 "Diferenţe de preţ la mãrfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mãrfurilor din unitãţile comerciale.
    Contul 378 "Diferenţe de preţ la mãrfuri" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a mãrfurilor.
    În creditul contului 378 "Diferenţe de preţ la mãrfuri" se înregistreazã:
    - valoarea adaosului comercial aferent mãrfurilor intrate în gestiune (371).
    În debitul contului 378 "Diferenţe de preţ la mãrfuri" se înregistreazã:
    - valoarea adaosului comercial aferent mãrfurilor ieşite din gestiune (371).
    Soldul contului reprezintã valoarea adaosului comercial aferent mãrfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 38 "AMBALAJE"
    Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
    Contul 381 "Ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcãrii stocurilor de ambalaje.
    Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
    În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (400, 446, 320, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunitãţi (480);
    - valoarea ambalajelor reprezentând aportul în naturã al acţionarilor/asociaţilor (456);
    - valoarea ambalajelor aduse de la terţi (350, 400);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (600, 750);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (409);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi reţinute ca ambalaje (340);
    - diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (388).
    În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar (600);
    - valoarea ambalajelor trimise la terţi (350);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unitãţii sau subunitãţilor (480);
    - valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamitãţi (650, 671).
    Soldul contului reprezintã valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între preţul standard şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor.
    Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.
    În debitul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie mai mare decât preţul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (400, 542);
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (600).
    În creditul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se înregistreazã:
    - diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (381, 542);
    - diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune (600).
    Soldul contului reprezintã diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
    GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
    Din grupa 39 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" face parte:
    Contul 390 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii, de regulã, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustãrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producţiei în curs de execuţie, produselor, animalelor, mãrfurilor şi ambalajelor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi a suplimentãrii, diminuãrii sau anulãrii acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
    Contul 390 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" este cont de pasiv.
    În creditul contului 390 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - valoarea ajustãrilor pentru deprecierea stocurilor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustãri (681).
    În debitul contului 390 "Ajustãri pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustãrilor pentru deprecierea stocurilor existente în entitate sau aflate la terţi, precum şi producţiei în curs (781).
    Soldul conturilor reprezintã valoarea ajustãrilor constituite, la sfârşitul perioadei.
    CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
    Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte urmãtoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", 46 "Debitori şi creditori diverşi", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontãri în cadrul unitãţii", 49 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor".
    GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate "
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontãrilor în relaţiile cu furnizorii, pentru aprovizionãrile de bunuri sau serviciile prestate, obligaţiilor de platã faţã de furnizorii de imobilizãri corporale sau necorporale, decontãrilor cu furnizorii pentru aprovizionãrile de bunuri şi prestãrile de servicii pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.
    În creditul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de cumpãrare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi pãsãrilor, mãrfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bazã de facturi (300, 340, 361, 371, 381, 320), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);
    - valoarea imobilizãrilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizãri (200, 210, 220, 230);
    - obligaţia de platã a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (160, 666);
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizãri (230);
    - valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apã (600, 605);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
    - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mãrfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (600, 607);
    - valoarea serviciilor prestate de terţi (610, 620, 471);
    - valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (400);
    - valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de cãtre furnizori, precum şi a altor datorii cãtre aceştia pentru care nu s-au primit facturi (300, 361, 371, 381, 4428, 600, 605, 610, 620, 650);
    - taxa pe valoarea adãugatã aferentã furnizorilor (4426);
    - valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi cãlãtorie şi a altor valori achiziţionate (532);
    - valoarea despãgubirilor, amenzilor şi penalitãţilor datorate terţilor (650);
    - valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã achiziţionate, aferente perioadei (650);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valutã, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);
    - valoarea avansurilor facturate (409).
    În debitul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistreazã:
    - plãţile efectuate cãtre furnizori (512, 531, 542);
    - valoarea garanţiilor depuse la terţi (160);
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizãrii plãţilor cu aceştia (409);
    - sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unitãţilor prestatoare, ca platã în naturã potrivit prevederilor contractuale (340);
    - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
    - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturãrii (609);
    - valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (768);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, predate furnizorului (409);
    - diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor cãtre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate furnizorilor.
    Contul 409 "Furnizori - debitori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpãrãri de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestãri de servicii.
    Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
    În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistreazã:
    - valoarea avansurilor facturate (400);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, facturate de furnizori (400);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor în valutã acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistreazã:
    - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizãrii plãţilor cu aceştia (400);
    - decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (400, 600);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valutã acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    Soldul contului reprezintã avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
    GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontãrilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mãrfuri etc. vândute, servicii prestate, inclusiv a clienţilor incerţi, rãu-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu, livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, pentru care nu sau întocmit facturi.
    Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate" este un cont de activ.
    În debitul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistreazã:
    - valoarea la preţ de vânzare a mãrfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adãugatã aferentã (700 la 708, 4427);
    - valoarea livrãrilor de bunuri sau a serviciilor prestate cãtre clienţi, pentru care nu sau întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã, precum şi a altor creanţe faţã de aceştia (700 la 708, 4428, 750);
    - creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (260);
    - dobânda cuvenitã locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
    - venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare urmãtoare (472);
    - valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);
    - valoarea creanţelor reactivate (750);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);
    - valoarea despãgubirilor, amenzilor şi penalitãţilor datorate de terţi (750);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valutã, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    În creditul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistreazã:
    - sumele încasate de la clienţi (512, 531);
    - valoarea garanţiilor reţinute de terţi (260);
    - valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511);
    - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturãrii (709);
    - valoarea sconturilor acordate clienţilor (668);
    - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scãderii din evidenţã a clienţilor incerţi sau în litigiu (650);
    - creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valutã, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate de clienţi.
    Contul 419 "Clienţi - creditori"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
    Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistreazã:
    - sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrãri de bunuri sau prestãri de servicii (410);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, facturate clienţilor (410);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valutã primite de la clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistreazã:
    - decontarea avansurilor încasate de la clienţi (410);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, primite de la clienţi (410);
    - valoarea ambalajelor care circulã în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum şi cele aferente datoriilor în valutã cãtre clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontãrii sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate clienţilor - creditori.
    GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 420 "Personal şi conturi asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în naturã, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii, ajutoarelor de boalã pentru incapacitate temporarã de muncã, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate, primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit şi a drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
    Contul 420 "Personal şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.
    În creditul contului 420 "Personal şi conturi asimilate " se înregistreazã:
    - salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641);
    - ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645);
    - valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (641);
    În debitul contului 420 "Personal şi conturi asimilate" se înregistreazã:
    - reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurãri sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca platã în naturã, potrivit legii (340);
    - salariile nete achitate personalului (512, 531);
    - ajutoare materiale achitate (512, 531);
    - reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unitãţii şi terţilor, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (750).
    Soldul creditor al contului reprezintã drepturile salariale datorate, ajutoarele materiale datorate, primele acordate din profit, datorate, drepturi de personal neridicate, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistreazã:
    - avansurile achitate personalului (512, 531).
    În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistreazã:
    - sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (420).
    Soldul contului reprezintã avansurile acordate.
    Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.
    Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistreazã:
    - sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpãrãri cu plata în rate şi alte obligaţii faţã de terţi (420).
    În debitul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistreazã:
    - sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531).
    Soldul contului reprezintã sumele reţinute, datorate terţilor.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legãturã cu personalul.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul" se înregistreazã:
    - sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (420);
    - sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de platã, determinate de activitatea exerciţiului care urmeazã sã se închidã, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnã neefectuate pânã la închiderea exerciţiului financiar (641);
    - sumele datorate personalului sub formã de ajutoare (438);
    - sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 420).
    În debitul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul" se înregistreazã:
    - sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţã de acesta (531);
    - sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boalã, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (708, 750, 4427, 438, 512, 531);
    - sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentã (531);
    - cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportatã de personal (750, 4427);
    - valoarea biletelor de tratament şi odihnã, a tichetelor şi biletelor de cãlãtorie şi a altor valori acordate personalului (532);
    - sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate pânã la data bilanţului (542).
    Soldul creditor al contului reprezintã sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.
    GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 43 "Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 431 "Asigurãri sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurãrile sociale şi a contribuţiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
    Contul 431 "Asigurãri sociale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 431 "Asigurãri sociale" se înregistreazã:
    - contribuţia angajatorului la asigurãrile sociale (645);
    - contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (645);
    - sume reprezentând alte drepturi de asigurãri sociale, potrivit legii (645);
    - contribuţia personalului la asigurãri sociale (420);
    - contribuţia personalului pentru asigurãri sociale de sãnãtate (420).
    În debitul contului 431 "Asigurãri sociale" se înregistreazã:
    - sumele virate asigurãrilor sociale şi asigurãrilor sociale de sãnãtate (512);
    - sumele datorate personalului, ce se suportã din asigurãri sociale (420);
    - sume reprezentând datorii privind asigurãrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate asigurãrilor sociale.
    Contul 437 "Ajutor de şomaj"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
    Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistreazã:
    - sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);
    - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (420).
    În debitul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistreazã:
    - sumele virate reprezentând contribuţia unitãţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512);
    - sume reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã ajutorul de şomaj datorat.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unitãţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurãrilor sociale, precum şi a plãţii acestora.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistreazã:
    - contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative (645);
    - contribuţia unitãţii la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate (645);
    - sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
    - sume restituite de la buget reprezentând vãrsãminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurãrilor sociale (512).
    În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistreazã:
    - sumele datorate personalului sub formã de ajutoare (428);
    - sumele virate reprezentând contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative (512);
    - sumele virate reprezentând contribuţia unitãţii la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate (512);
    - sumele virate asigurãrilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
    - sume reprezentând alte datorii privind asigurãrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul creditor al contului reprezintã contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate, precum şi sumele datorate bugetului asigurãrilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeazã a se încasa de la bugetul asigurãrilor sociale.
    GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistreazã:
    - sumele datorate de entitate cãtre bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698).
    În debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistreazã:
    - sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);
    - sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul creditor al contului reprezintã sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vãrsate în plus.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adãugatã"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiazã în acest cont taxa pe valoarea adãugatã aferentã cumpãrãrilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adãugatã datoratã pe teritoriul unui alt stat pentru livrãri de bunuri sau prestãri de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adãugatã" este un cont bifuncţional.
    Pentru evidenţierea distinctã a taxei pe valoarea adãugatã se utilizeazã urmãtoarele conturi sintetice de gradul II:
    4423 "TVA de platã"
    4424 "TVA de recuperat"
    4426 "TVA deductibilã"
    4427 "TVA colectatã"
    4428 "TVA neexigibilã".
    În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadã se înţelege perioada fiscalã reglementatã de legislaţia fiscalã în domeniul TVA.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adãugatã de platã"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adãugatã de plãtit la bugetul statului.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adãugatã de platã" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adãugatã de platã" se înregistreazã:
    - diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adãugatã colectatã mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adãugatã deductibilã (4426).
    În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adãugatã de platã" se înregistreazã:
    - plãţile efectuate cãtre bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã (512);
    - sumele compensate cu taxa pe valoarea adãugatã de recuperat din perioada fiscalã precedentã (4424);
    - sumele reprezentând taxa pe valoarea adãugatã de platã, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã taxa pe valoarea adãugatã de platã.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adãugatã de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat" este un cont de activ.
    În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat" se înregistreazã:
    - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adãugatã deductibilã mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adãugatã colectatã (4427).
    În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adãugatã de recuperat" se înregistreazã:
    - taxa pe valoarea adãugatã încasatã de la bugetul statului (512);
    - taxa pe valoarea adãugatã de recuperat compensatã în perioadele urmãtoare cu taxa pe valoarea adãugatã de platã (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii.
    Soldul contului reprezintã taxa pe valoarea adãugatã de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adãugatã deductibilã, potrivit legii.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã" este un cont de activ.
    În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând taxa pe valoarea adãugatã deductibilã potrivit legii (400, 512 sau 4427 în cazul în care se aplicã taxare inversã);
    - sumele reprezentând ajustãri ale taxei pe valoarea adãugatã deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;
    - sumele reprezentând ajustãri ale taxei pe valoarea adãugatã deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.
    În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adãugatã deductibilã" se înregistreazã:
    - sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adãugatã colectatã (4427);
    - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adãugatã deductibilã mai mare şi taxa pe valoarea adãugatã colectatã (4424);
    - taxa pe valoarea adãugatã devenitã nedeductibilã prin aplicarea pro-rata (635);
    - regularizarea taxei pe valoarea adãugatã aferente avansurilor, sau a facturilor parţiale emise, potrivit legii;
    - ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultã din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de facturã, în cazurile prevãzute de lege;
    - ajustarea taxei pe valoarea adãugatã deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
    - ajustarea taxei pe valoarea adãugatã deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintã sold.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adãugatã colectatã"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adãugatã colectatã, potrivit legii.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adãugatã colectatã" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adãugatã colectatã" se înregistreazã:
    - taxa pe valoarea adãugatã colectatã aferentã livrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrãri de bunuri sau prestãri de servicii taxabile (410, 428, 461, 531), precum şi taxa aferentã operaţiunilor pentru care se aplicã taxare inversã, potrivit legii (4426);
    - taxa pe valoarea adãugatã aferentã operaţiunilor care sunt asimilate livrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
    - taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã devenitã exigibilã (4428).
    În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adãugatã colectatã" se înregistreazã:
    - regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise;
    - ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultã din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de facturã, în cazurile prevãzute de lege;
    - taxa pe valoarea adãugatã deductibilã, compensatã la sfârşitul perioadei, potrivit legii (4426);
    - taxa pe valoarea adãugatã de platã, datoratã bugetului statului, stabilitã potrivit legii (4423).
    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintã sold.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã"
    În acest cont se evidenţiazã, potrivit legii, taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã" este un cont bifuncţional.
    Soldul contului reprezintã taxa pe valoarea adãugatã neexigibilã.
    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile bãneşti cuvenite personalului, potrivit legii (420);
    - sumele reprezentând impozitul datorat de cãtre colaboratorii unitãţii pentru plãţile efectuate cãtre aceştia (400).
    În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistreazã:
    - sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);
    - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate bugetului statului.
    Contul 445 "Subvenţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.
    Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.
    În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistreazã:
    - subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (475);
    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
    - valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).
    În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistreazã:
    - valoarea subvenţiilor încasate (512).
    Soldul contului reprezintã subvenţiile de primit.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vãrsãmintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internã şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clãdiri şi impozitul pe terenuri, alte impozite şi taxe.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate" se înregistreazã:
    - valoarea altor impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
    - impozitul pe dividende datorat (457);
    - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionãrilor din import (210, 300, 371, 381).
    În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate" se înregistreazã:
    - plãţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (512);
    - sume reprezentând alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vãrsãmintelor efectuate cãtre alte organisme publice, potrivit legii.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate" se înregistreazã:
    - datoriile şi vãrsãmintele de efectuat, conform prevederilor legale, cãtre alte organisme publice (635).
    În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate" se înregistreazã:
    - plãţile efectuate cãtre organismele publice (512);
    - sume reprezentând fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistreazã:
    - valoarea despãgubirilor, amenzilor, penalitãţilor datorate bugetului (650);
    - sume restituite de la buget, reprezentând vãrsãminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).
    În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistreazã:
    - sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);
    - sumele cuvenite entitãţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (750);
    - sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul creditor reprezintã sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.
    GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI"
    Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:
    Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lãsate temporar la dispoziţia entitãţii de cãtre acţionari/asociaţi.
    Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistreazã:
    - sumele lãsate temporar la dispoziţia entitãţii de cãtre acţionari/asociaţi (512, 531);
    - dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);
    - sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lãsate la dispoziţia entitãţii (457);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valutã, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
    În debitul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistreazã:
    - sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);
    - diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţã de acţionari/asociaţi (765);
    - sume reprezentând datorii faţã de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.
    Contul 456 "Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.
    Contul 456 "Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 456 "Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistreazã:
    - capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în naturã şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/pãrţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
    - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512, 531, 200, 210);
    - diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valutã (765).
    În creditul contului 456 "Decontãri cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistreazã:
    - aportul în naturã al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entitãţii (200 la 230, 300, 361, 371, 381);
    - sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
    - împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (160);
    - capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
    - decontarea capitalurilor proprii cãtre acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia vãrsãrii capitalului social subscris în valutã (665).
    Soldul debitor al contului reprezintã aportul la capital subscris şi nevãrsat, iar cel creditor, datoriile entitãţii faţã de acţionari/asociaţi.
    Contul 457 "Dividende de platã"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzãtor aportului la capitalul social.
    Contul 457 "Dividende de platã" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 457 "Dividende de platã" se înregistreazã:
    - dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente (117).
    În debitul contului 457 "Dividende de platã" se înregistreazã:
    - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);
    - impozitul pe dividende (446);
    - sumele lãsate temporar la dispoziţia entitãţii, reprezentând dividende (455);
    - sume reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, prescrise potrivit legii (750).
    Soldul contului reprezintã dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.
    Contul 458 "Decontãri din operaţii în participaţie"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor din operaţii în participaţie, respectiv a decontãrii cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
    Contul 458 "Decontãri din operaţii în participaţie" este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 458 "Decontãri din operaţii în participaţie" se înregistreazã:
    - veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (700 la 781);
    - cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculatã de proprietarul imobilizãrii (600 la 681);
    - sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).
    În debitul contului 458 "Decontãri din operaţii în participaţie" se înregistreazã:
    - veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie (700 la 781);
    - cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculatã de proprietarul imobilizãrii, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor (600 la 681);
    - sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (512, 531).
    Soldul creditor al contului reprezintã sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.
    Soldul debitor al contului reprezintã sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie, precum şi sumele ce urmeazã a fi încasate de coparticipanţi din operaţii în participaţie ca rezultat favorabil (profit).
    GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"
    Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:
    Contul 461 "Debitori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entitãţile afiliate şi entitãţile legate prin interese de participare.
    Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.
    În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistreazã:
    - valoarea bunurilor constatate lipsã sau deteriorate, imputate terţilor (750, 4427);
    - preţul de vânzare al imobilizãrilor corporale şi necorporale cedate (750, 4427);
    - valoarea imobilizãrilor financiare cedate (768);
    - valoarea debitelor reactivate (750);
    - suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (160);
    - sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);
    - dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (768);
    - valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilã dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (500, 768);
    - valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
    - sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de cãtre entitate persoanelor fizice, altele decât proprii salariaţi, nedecontate pânã la data bilanţului (542);
    - valoarea despãgubirilor şi a penalitãţilor datorate de terţi (750);
    - sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);
    - dobânzile datorate de cãtre debitorii diverşi (766);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valutã, înregistrate cu ocazia evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluãrii acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistreazã:
    - valoarea debitelor încasate (512, 531);
    - valoarea sconturilor acordate debitorilor (668);
    - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scãderii din evidenţã a debitorilor (650);
    - creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valutã, înregistrate la decontarea acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontãrii acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate entitãţii de cãtre debitori.
    Contul 462 "Creditori diverşi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bazã de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entitãţii faţã de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entitãţile afiliate şi entitãţile legate prin interese de participare.
    Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistreazã:
    - sumele încasate şi necuvenite (512, 531);
    - cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entitãţii (200);
    - sumele datorate terţilor reprezentând despãgubiri şi penalitãţi (650);
    - partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (475, 472);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valutã, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
    În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistreazã:
    - sume achitate creditorilor (512, 531);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unitãţilor prestatoare ca platã în naturã, potrivit prevederilor contractuale (340);
    - sconturile obţinute de la creditori (768);
    - sume reprezentând datorii faţã de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);
    - diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor cãtre creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluãrii lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
    Soldul contului reprezintã sumele datorate creditorilor diverşi.
    GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"
    Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:
    Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmeazã a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.
    Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.
    În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistreazã:
    - sumele reprezentând abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de serã achiziţionate şi alte cheltuieli efectuate anticipat (400, 512, 531).
    În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistreazã:
    - sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare urmãtoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 610, 620, 650, 666).
    Soldul contului reflectã cheltuielile efectuate în avans.
    Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.
    Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistreazã:
    - veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare urmãtoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurãri etc. (410, 461, 512, 531);
    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).
    În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistreazã:
    - veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704, 708, 766);
    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);
    - partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituitã sau de restituit (512, 462).
    Soldul contului reprezintã veniturile înregistrate în avans.
    Contul 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetãri şi lãmuriri suplimentare.
    Contul 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare" se înregistreazã:
    - plãţile pentru care în momentul efectuãrii sau constatãrii acestora nu se pot lua mãsuri de înregistrare definitivã într-un cont, necesitând clarificãri suplimentare (512);
    - sumele restituite, necuvenite unitãţii (512, 531).
    În creditul contului 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare" se înregistreazã:
    - sumele încasate şi necuvenite entitãţii (512, 531);
    - sumele clarificate trecute pe cheltuieli (600 la 650).
    Soldul contului reprezintã sumele în curs de clarificare.
    Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizãrilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
    Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistreazã:
    - subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445);
    - valoarea imobilizãrilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (200, 210);
    - valoarea imobilizãrilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (200, 210).
    În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistreazã:
    - cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzãtor amortizãrii calculate (750);
    - partea din subvenţia pentru investiţii restituitã sau de restituit (512, 462).
    Soldul contului reprezintã subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.
    GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"
    Din grupa 48 "Decontãri în cadrul unitãţii" face parte:
    Contul 480 "Decontãri în cadrul unitãţii"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontãrilor între unitate şi subunitãţile sale fãrã personalitate juridicã şi între subunitãţile fãrã personalitate juridicã din cadrul aceleiaşi unitãţi, care conduc contabilitate proprie.
    Contul 480 " Decontãri în cadrul unitãţii " este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 480 "Decontãri în cadrul unitãţii " se înregistreazã:
    - valori materiale şi bãneşti transferate subunitãţilor (în contabilitatea unitãţii) sau unitãţii (în contabilitatea subunitãţii) şi între subunitãţi (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
    În creditul contului 480 "Decontãri în cadrul unitãţii" se înregistreazã:
    - valori materiale şi bãneşti primite de unitate de la subunitãţi (în contabilitatea unitãţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunitãţilor) precum şi cele primite de subunitate de la o altã subunitate (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).
    Soldul debitor al contului reprezintã sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entitãţi cu subunitãţi fãrã personalitate juridicã sau pentru operaţiuni faţã de subunitãţi ale aceleiaşi entitãţi.
    GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"
    Din grupa 49 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor" face parte:
    Contul 490 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor "
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustãrilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontãri în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.
    Contul 490 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 490 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor " se înregistreazã:
    - valoarea ajustãrilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rãu-platnici sau aflaţi în litigiu (681);
    - constituirea ajustãrilor pentru depreciere de naturã financiarã, constatate în cadrul conturilor de decontãri în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686);
    - ajustãrile constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (681).
    În debitul contului 490 "Ajustãri pentru deprecierea creanţelor" se înregistreazã:
    - diminuarea sau anularea ajustãrilor constituite pentru deprecierea creanţelor - clienţi (781);
    - diminuarea sau anularea ajustãrilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontãri în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786);
    - diminuarea sau anularea ajustãrilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (781).
    Soldul contului reprezintã ajustãrile pentru depreciere constituite.
    CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"
    Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmãtoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bãnci", 53 "Casa", 54 "Acreditive şi avansuri de trezorerie", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustãri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".
    GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"
    Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:
    Contul 500 " Investiţii pe termen scurt "
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entitãţile afiliate, cumpãrate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt, a obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate, a obligaţiunilor cumpãrate, a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpãrate.
    Contul 500 " Investiţii pe termen scurt " este un cont de activ.
    În debitul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistreazã:
    - valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpãrate de la entitãţile afiliate (509, 512, 531);
    - valoarea obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate (509, 512, 531);
    - valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpãrate, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpãrate (509, 512, 531);
    - diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valutã, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).
    - diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã (768)..
    În creditul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistreazã:
    - preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entitãş020ile afiliate, cedate, preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute, preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461, 512, 531);
    - valoarea obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate, anulate (160);
    - pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilã a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (668);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valutã, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea lor (665).
    - diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã (668).
    Soldul contului reprezintã valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entitãţile afiliate, a obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate, neanulate, a obligaţiunilor existente şi a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente.
    Contul 509 "Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vãrsãmintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpãrate.
    Contul 509 "Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 509 "Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistreazã:
    - valoarea datoratã pentru investiţiile pe termen scurt cumpãrate (500);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluãrii datoriilor în valutã, reprezentând vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
    În debitul contului 509 "Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistreazã:
    - valoarea achitatã a investiţiilor pe termen scurt cumpãrate (512, 531);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluãrii datoriilor în valutã, reprezentând vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitãrii acestora (765).
    Soldul contului reprezintã valoarea datoratã pentru investiţiile pe termen scurt cumpãrate.
    GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"
    Din grupa 51 "Conturi la bãnci" fac parte:
    Contul 511 "Valori de încasat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.
    Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.
    În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistreazã:
    - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (410).
    În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistreazã:
    - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);
    - valoarea sconturilor acordate (668).
    Soldul contului reprezintã valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.
    Contul 512 "Conturi curente la bãnci"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilitãţilor în lei şi valutã aflate în conturi la bãnci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcãrii acestora.
    Contul 512 "Conturi curente la bãnci" este un cont bifuncţional.
    În debitul contului 512 "Conturi curente la bãnci" se înregistreazã:
    - sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasãrile în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
    - valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);
    - suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (160);
    - creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (160, 519);
    - sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);
    - valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (260);
    - sumele încasate de la clienţi (410);
    - sumele recuperate din debite ale personalului (428);
    - taxa pe valoarea adãugatã de recuperat, încasatã de la bugetul statului (4424);
    - sumele restituite de la buget, reprezentând vãrsãminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurãrile sociale (448, 438);
    - sumele lãsate temporar la dispoziţia entitãţii de cãtre acţionari/asociaţi (455);
    - sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
    - sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);
    - sumele încasate de la debitori diverşi (461);
    - sumele încasate de la creditori diverşi (462);
    - sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile urmãtoare (472);
    - sumele încasate, în curs de clarificare (473);
    - sumele virate unitãţii de cãtre subunitãţi (în contabilitatea unitãţii) sau subunitãţilor, de cãtre unitate (în contabilitatea subunitãţilor) (480);
    - valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (500, 768);
    - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
    - sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);
    - sumele încasate din activitãţi diverse (708);
    - sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilitãţilor în conturi la bãnci (766);
    - dobânzile încasate aferente disponibilitãţilor aflate în conturile curente (518);
    - sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
    - sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (750);
    - sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societãţi (768);
    - sumele încasate reprezentând dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768);
    - sumele încasate din investiţii financiare cedate (768);
    - valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (768);
    - sumele încasate reprezentând venituri extraordinare (771);
    - creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancã pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
    - diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valutã în cursul perioadei sau disponibilitãţilor la bancã, în valutã, existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
    - diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).
    În creditul contului 512 "Conturi curente la bãnci" se înregistreazã:
    - sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
    - sumele plãtite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (160);
    - creditele pe termen lung şi scurt rambursate (160, 519);
    - sumele plãtite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bunã execuţie restituite terţilor (160);
    - valoarea de achiziţie a imobilizãrilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpãrate (260, 500);
    - vãrsãmintele efectuate pentru partea neachitatã a imobilizãrilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);
    - sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiilor în coparticipaţie (458);
    - suma dobânzilor plãtite (168, 518, 519, 666);
    - valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (260);
    - plãţile efectuate cãtre furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (400);
    - plãţile efectuate cãtre personalul entitãţii (420, 425, 428);
    - sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
    - partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituitã (475, 472);
    - plãţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entitãţii (200);
    - sume achitate colaboratorilor (400);
    - sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetãrile, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasãri, detaşãri, transferãri, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (610, 620);
    - valoarea serviciilor bancare plãtite (620);
    - plãţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (650);
    - sumele plãtite anticipat (471);
    - valoarea sconturilor reţinute de bãnci (668);
    - sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurãrile sociale şi la asigurãrile sociale de sãnãtate (431);
    - sumele achitate reprezentând contribuţia entitãţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
    - sumele virate asigurãrilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
    - sumele virate reprezentând contribuţia unitãţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntarã de sãnãtate (438);
    - sumele plãtite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
    - plata cãtre buget a taxei pe valoarea adãugatã datoratã şi a taxei pe valoarea adãugatã plãtitã în vamã (4423, 4426);
    - plata cãtre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
    - plãţile efectuate cãtre organismele publice privind taxele şi vãrsãmintele asimilate datorate (447);
    - plata cãtre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (446, 448);
    - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);
    - sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);
    - taxele de mediu achitate (650);
    - sumele achitate creditorilor diverşi (462);
    - restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
    - plãţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunitãţi (480);
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valutã, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilitãţilor aflate în conturi la bancã în valutã, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
    - diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).
    Soldul debitor reprezintã disponibilitãţile în lei şi în valutã, iar soldul creditor, creditele primite.
    Contul 518 "Dobânzi"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bãnci în conturile curente, respectiv disponibilitãţilor aflate în conturile curente.
    Dobânzile datorate şi cele de încasat, aferente exerciţiului în curs, se înregistreazã la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
    Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncţional.