Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016  privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016

    Având în vedere Referatul nr. 207.076/2016, aprobat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
    în temeiul prevederilor:
    - Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2016.
    - Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor externe emit prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Direcţia management resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îl va comunica Serviciului de presă şi relaţii publice în vederea afişării pe site-ul www.madr.ro
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016, cu modificările ulterioare.


               Ministrul agriculturii
               şi dezvoltării rurale,
                  Achim Irimescu

         p. Ministrul afacerilor externe,
             Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                  secretar de stat


    ANEXĂ

            Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului
                de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul
                   Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    În vederea asigurării reprezentării României atât în statele membre UE, cât şi în statele terţe, în domeniul politicii agricole comune şi promovării produselor agroalimentare, în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, sunt prevăzute funcţii de ataşat agricol.
    ART. 2
    Funcţiile de ataşat agricol pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii, de angajaţi ai MADR, ai instituţiilor subordonate acestuia şi de personalul detaşat la MADR.
    ART. 3
    Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării concursului sunt:
    a) competenţa - principiul potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe un post de ataşat agricol trebuie să deţină şi să demonstreze/confirme cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare în vederea exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente postului;
    b) competiţia - principiul potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare ocupării unui post de ataşat agricol se face prin concurs;
    c) egalitatea de tratament şi egalitatea de şanse - principii potrivit cărora se recunoaşte în mod egal vocaţia angajaţilor din cadrul MADR şi instituţiilor subordonate acestuia, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul document;
    d) transparenţa - principiu potrivit căruia MADR are obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera profesională a ataşaţilor publici.

    CAP. II
    Criteriile de selecţie care stau la baza ocupării posturilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    ART. 4
    Criteriile de selecţie care stau la baza ocupării posturilor de ataşat agricol sunt:
    a) cunoaşterea aprofundată atât a politicilor agricole comune şi de dezvoltare rurală, cât şi a politicilor naţionale în materie de susţinere a producţiei agricole şi zootehnice;
    b) cunoştinţe în materie de politică comercială comună şi naţională în domeniul agroalimentar (regimul comun aplicabil exporturilor şi, respectiv, importurilor, acorduri comerciale preferenţiale, protecţie împotriva barierelor comerciale, obstacole în calea comerţului şi a investiţiilor, măsuri antidumping etc.);
    c) cunoaşterea reglementărilor specifice Organizaţiei Mondiale a Comerţului (Acordul GATT, Acordul privind agricultura, Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare, Acordul privind salvgardarea);
    d) cunoaşterea legislaţiei naţionale şi europene privind domeniul agroalimentar, inclusiv al normelor sanitar-veterinare şi fitosanitare, al politicilor de calitate;
    e) organizarea administraţiei, atribuţii şi competenţe, organizarea sectoarelor de producţie agricolă zootehnică şi alimentară, a potenţialului productiv şi a disponibilităţilor de export;
    f) abilităţi în materie de negocieri bilaterale;
    g) capacitate de analiză şi de elaborare de propuneri de măsuri menite a favoriza orientarea producţiei naţionale şi a exportului pe piaţa de reşedinţă;
    h) capacitate de prelucrare şi diseminare a informaţiilor, elaborarea de analize şi sinteze periodice şi difuzarea acestora către cei interesaţi.
    ART. 5
    Se poate înscrie la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de ataşat agricol din cadrul MADR persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este angajat al MADR, al unei instituţii subordonate sau detaşat în cadrul MADR;
    b) are o vechime cumulată de cel puţin 1 an în MADR sau în instituţiile subordonate acestuia, în ultimii 5 ani;
    c) îndeplineşte condiţiile de studii, condiţiile specifice şi condiţiile de limbă străină prevăzute în fişa postului;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    ART. 6
    Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post de ataşat agricol se stabilesc pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă.
    ART. 7
    Trimiterea în misiune permanentă în străinătate este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor a condiţii:
    a) deţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate cu nivel de secretizare corespunzător atribuţiilor din fişa postului, eliberată în baza avizului Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS);
    b) deţinerea adeverinţei care atestă faptul că persoanei declarate admisă la concursul organizat în vederea ocupării unui post de ataşat agricol nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securităţii, în sensul legii, eliberată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS);
    c) obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a persoanei propuse.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 8
    (1) Demararea procedurii de scoatere la concurs a posturilor vacante de ataşat agricol se face în urma înregistrării la Direcţia management resurse umane din cadrul MADR, denumită în continuare DMRU-MADR, a unei propuneri formulate de către structura în cadrul căreia se regăseşte funcţia de ataşat agricol, aprobată de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Propunerea de scoatere la concurs a posturilor de ataşat agricol trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) fişa postului vacant scos la concurs, aprobată de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
    b) nominalizarea ţarii/ţărilor în care se asigură reprezentarea României de către ataşatul agricol;
    c) bibliografia.
    ART. 9
    (1) Concursul constă în parcurgerea obligatorie a următoarelor etape:
    a) selecţia dosarelor candidaţilor;
    b) probă scrisă;
    c) interviul.
    (2) După fiecare probă, fiecare candidat va primi calificativul "admis" sau "respins". Se pot prezenta la următoarea probă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la proba/etapa precedentă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dosarul de concurs

    ART. 10
    (1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant de ataşat agricol, dosar de concurs care va conţine următoarele:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) fişa de evaluare a performanţelor profesionale pe ultimul an sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
    i) declaraţii pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, respectiv nu are procese penale în curs.
    (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Publicitatea concursului

    ART. 11
    (1) MADR are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul acesteia, precum şi pe pagina de internet, respectiv www.madr.ro
    (2) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi a ţării de reşedinţă;
    b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
    c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
    d) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
    e) bibliografia şi, după caz, tematica.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 12
    (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea DMRU-MADR, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.
    (2) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 4 membri şi un secretar.
    (3) Preşedintele comisiei de concurs este, de regulă, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, iar preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este un secretar de stat, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (4) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul structurii de resurse umane a MADR, acestea neavând calitatea de membri.
    (5) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin actul prevăzut la alin. (1).
    ART. 13
    Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să nu se afle în cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese, în condiţiile legii.
    ART. 14
    (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 15
    Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 16
    În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 14 şi 15 actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 13.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 17
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) realizează interviul;
    d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
    e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.
    ART. 18
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor, proba scrisă şi la interviu;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 19
    Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Selecţia dosarelor candidaţilor

    ART. 20
    În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
    ART. 21
    Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la MADR, precum şi pe pagina de internet, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 20.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Organizarea probei scrise

    ART. 22
    (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
    (2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului, precum şi cunoştinţele de limbă străină.
    (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor.
    (4) Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.
    (5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte 2 variante de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs.
    (6) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.
    (7) Variantele de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.
    (8) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.
    (9) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.
    (10) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
    (11) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
    (12) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (13) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
    (14) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei altei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
    (15) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (16) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (15) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
    (17) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (18) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Interviul

    ART. 23
    (1) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare şi notarea acestora sunt stabilite în planul de interviu astfel:
    a) cunoaşterea problematicii specifice conform art. 4 - 4 puncte;
    b) testarea cunoştinţelor de limbă străină - 4 puncte;
    c) compatibilitatea cu postul de ataşat agricol (în funcţie de studii, experienţa anterioară, specificul postului, etapa de carieră) - 1 punct;
    d) abilităţile necesare desfăşurării activităţilor specifice postului de ataşat agricol - 1 punct.
    (2) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
    (3) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
    (4) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (5) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

    ART. 24
    Probele concursului se notează după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă se acordă note de la 0 la 10;
    b) pentru interviu se acordă note de la 0 la 10.
    ART. 25
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat.
    (2) Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
    (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant, se corectează sigilate.
    (4) Notele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea notelor pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
    ART. 26
    (1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 1 punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 1 punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs.
    (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.
    ART. 27
    (1) Lucrările scrise se desigilează după acordarea punctajelor finale.
    (2) Notele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin două zile lucrătoare până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.
    (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum nota 7.
    ART. 28
    (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.
    (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Notele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.
    (3) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum nota 7.
    ART. 29
    (1) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (2) Notele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat nota obţinută la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
    (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea notelor finale ale fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului şi, după caz, pe site-ul instituţiei. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
    (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ataşat agricol candidatul care a obţinut cea mai mare notă dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acesta să fi obţinut nota minimă necesară.
    (5) La note egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
    (6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii vacante de ataşat agricol se consemnează în raportul final al concursului.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Contestarea rezultatelor

    ART. 30
    După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    ART. 31
    (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
    ART. 32
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
    c) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.
    ART. 33
    (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.
    (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
    (3) Rezultatele finale se afişează la sediul MADR, precum şi pe pagina de internet a acestuia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 31 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

    CAP. IV
    Pregătirea persoanelor selectate pentru ocuparea posturilor de ataşaţi agricoli vacante în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

    ART. 34
    Comisia de concurs transmite procesul-verbal cu rezultatele concursului la DMRU-MADR, iar aceasta demarează procedura internă privind pregătirea persoanelor în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate în funcţia de ataşat agricol şi a completării documentelor necesare în vederea solicitării avizul MAE.
    ART. 35
    Simultan, DMRU-MADR solicită CNSAS, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, verificarea dosarelor persoanelor ce urmează să ocupe funcţia de ataşat agricol în vederea obţinerii confirmării faptului că persoanei ce urmează să ocupe funcţia de ataşat agricol nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii, în sensul legii.
    ART. 36
    MADR are obligaţia să asigure autorizarea personalului care ocupă funcţia de ataşat agricol prin derularea procedurii specifice de verificare de securitate pentru obţinerea avizului ORNISS. Revalidarea personalului MADR care deţine funcţia de ataşat agricol şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul reprezentanţelor diplomatice ale MAE din Serviciul extern revine în sarcina MADR. În situaţia retragerii avizului ORNISS, MADR va întreprinde de urgenţă măsurile care se impun pentru a retrage de la post respectivul ataşat agricol.
    ART. 37
    Persoanele selectate pentru ocuparea posturilor de ataşaţi agricoli vor efectua o pregătire practică, conform unui plan de pregătire, în cadrul direcţiilor de specialitate ale MADR, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale Fitosanitare.
    ART. 38
    Planul de pregătire al viitorului ataşat agricol se propune de către conducătorul structurii în cadrul căreia se află postul de ataşat agricol şi se aprobă de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Planul de pregătire poate dura până la 3 luni pentru persoanele care necesită o aprofundare a problematicii activităţii ataşatului agricol.
    ART. 39
    La încheierea planului de pregătire, persoana selecţionată va supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul conducătorului structurii în cadrul căreia se află postul de ataşat agricol, proiectul mandatului minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate.

    CAP. V
    Obţinerea şi retragerea avizului Ministerului Afacerilor Externe pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a ataşaţilor agricoli

    ART. 40
    Trimiterea în misiune permanentă în străinătate a ataşaţilor agricoli se face de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul MAE.
    ART. 41
    În vederea obţinerii avizului MAE, la nivelul MADR şi MAE se va respecta procedura pentru acordarea avizului MAE pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a ataşaţilor agricoli, aprobată prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    ART. 42
    Nerespectarea sau aplicarea incompletă a procedurii prevăzute la art. 41 are drept consecinţă neacordarea avizului MAE sau acordarea de către MAE a avizului nefavorabil.
    ART. 43
    Pe toată durata misiunii permanente în străinătate, ataşaţii agricoli îşi vor desfăşura activitatea în baza procedurii de funcţionare a ataşaţilor agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României, aprobată prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    ART. 44
    Nerespectarea sau aplicarea incompletă a procedurii prevăzute la art. 43 are drept consecinţă retragerea avizului MAE pentru numirea ataşaţilor agricoli.
    ART. 45
    Retragerea avizului MAE conduce la încheierea misiunii permanente în străinătate a ataşatului agricol şi reluarea activităţii pe funcţia deţinută anterior în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. VI
    Numirea şi încheierea mandatului pe posturile de ataşat agricol

    ART. 46
    (1) Numirea la post, trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi încheierea misiunii se fac pe baza ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale emis la propunerea conducătorului structurii în cadrul căreia se află postul de ataşat agricol, după obţinerea avizelor MAE şi ORNISS şi efectuarea planului de pregătire.
    (2) Salariul de bază şi alte drepturi băneşti în valută se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 47
    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine pentru rechemarea de la post dacă apar circumstanţe care necesită o asemenea măsură.
    ART. 48
    La începerea/terminarea misiunii se are în vedere o perioadă necesară predării-preluării atribuţiilor, conform pct. 7 al cap. IV lit. D din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, fără a depăşi 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 49
    În scopul aplicării corespunzătoare a prezentelor criterii de selecţie se desemnează ca persoane de contact:
    a) pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: conducerea structurii care gestionează resursele umane (director general/director);
    b) pentru Ministerul Afacerilor Externe: conducerea structurii care gestionează resursele umane (director general/director).
    ART. 50
    Corespondenţa între MADR, MAE şi misiunea diplomatică din statul acreditar referitoare la aplicarea prevederilor prezentelor criterii de selecţie se va realiza prin intermediul Direcţiei management resurse umane din cadrul MAE (DMRU-MAE).


                               ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016