Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.125 din 11 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.125 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 578 din 15 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 1 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 27 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, solicită Comisiei modificarea autorizării efectuării de trageri din împrumut printr-o cerere întocmită potrivit anexei nr. 13."

    2. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială solicită modificarea structurii tragerilor împrumutului, iar în anul 2019 a fost efectuată tragerea autorizată iniţial, suma înscrisă în actul adiţional prevăzut la art. 6^1 se majorează cu diferenţa dintre suma tragerii nou autorizate şi suma trasă iniţial din împrumut.
    Valoarea împrumutului devine egală cu valoarea prevăzută în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale obţinută în baza art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare. În baza cererii de tragere semnate de către ordonatorul principal de credite şi întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 se întocmeşte un act adiţional la convenţia de împrumut, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, la care se ataşează scadenţarul cu datele de plată ale ratelor şi dobânzilor aferente."

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    4. După anexa nr. 12 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 13-15, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Nicolae Tudose
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
    CERERE
    pentru autorizare de trageri din împrumutul contractat prin Convenţia de împrumut nr. .........
    Subsemnatul(a), ....…....…...…....………^4), în calitate de ordonator principal de credite al …..........…..^2) ….........……^3), judeţul ……......……^1), vă depun prezenta cerere pentru reautorizarea tragerilor din împrumutul în valoare de ........................^ 5) lei, contractat prin Convenţia de împrumut nr. ..............., după cum urmează:
    - în anul 2019: ............................ lei (fără zecimale) şi/sau
    – în anul 2020: ........................... lei (fără zecimale).

    Prezentăm următoarele date în legătură cu împrumutul sus-menţionat:
    1. numărul şi data hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care s-a autorizat contractarea împrumutului: ......................;
    2. numărul şi data încheierii actului/actelor adiţionale la convenţia de împrumut (dacă este cazul): ...................;
    3. valoarea trasă din împrumut până la data prezentei cereri (dacă este cazul)*): ..................... lei;
    4. numărul şi data hotărârii/hotărârilor anterioare a/ale Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru autorizarea efectuării de trageri în anul curent: ....................

    De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu înregistrează plăţi restante la data depunerii prezentei cereri.
    Persoana de contact:
    Domnul/Doamna ....................., în calitate de**) ..................., telefon fix şi mobil .............., fax ............, e-mail ................ .
    Ordonator principal de credite
    ..…….……………………^2) …………………..………^3),
    [] …………………………….………………
    ……………………………………………………

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    (prenumele şi numele)
    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.
    ^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.
    ^5) Se înscrie valoarea împrumutului din convenţia de împrumut, autorizată prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de autorizare a contractării împrumutului.
    *) Se înscrie valoarea trasă, detaliată pe fiecare dintre anii 2019 şi/sau 2020.
    **) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 14 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
    CERERE
    pentru tragerea împrumutului contractat prin Convenţia de împrumut nr. .........
    Subsemnatul(a), ..........………^4), în calitate de ordonator principal de credite al …....…..^2) …..……^3), judeţul ……………^1), vă depun prezenta cerere pentru tragerea sumei de ..........*), reprezentând diferenţa dintre suma autorizată pentru anul 2019 prin Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ....^ 6) şi suma trasă în anul 2019, având ca titular ….……………^2) ……….…………^3), identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală …......................……..^5).
    De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu înregistrează plăţi restante la data depunerii prezentei cereri.
    Ordonator principal de credite
    ..…….……………………^2) …………………..………^3),
    [] …………………………….………………
    ……………………………………………………

┌──────────────────────────────────────┐
│L.S. │
└──────────────────────────────────────┘


    (prenumele şi numele)
    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.
    ^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
    ^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.
    ^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.
    ^6) Se înscriu numărul şi data Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
    *) Diferenţa dintre suma tragerii nou autorizate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi suma trasă în anul 2019.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 15 la normele metodologice)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Nr. ........../..............
    ............................................................,
          (unitatea administrativ-teritorială, judeţul)
                     Nr. ........../..............
    ACT ADIŢIONAL Nr. ....
    la Convenţia de împrumut nr. ....../......./.......
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (5^1) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările si completările ulterioare, al Avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ................... şi al art. 2 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../....../......,
    între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................, reprezentat legal prin ..................., în calitate de ......................., şi ..........(unitatea administrativ-teritorială)......, cu sediul în ......................., str. ...................... nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezentul act adiţional.
    ART. 1
    În baza Cererii nr. ..... pentru tragerea împrumutului formulată de ................., suma de .............. lei, se virează de către Ministerul Finanţelor Publice în contul de împrumut ....................... „.........................“, cod IBAN RO ............................., deschis pe numele ............(unitatea administrativ-teritorială)..............., la unitatea Trezoreriei Statului ............................., codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 2
    Valoarea împrumutului devine egală cu valoarea autorizată pentru anul 2019, iar de la data creditării contului prevăzut la art. 1 cu suma trasă, soldul împrumutului se majorează şi scadenţarul se reface corespunzător. Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

    ART. 3
    Suma prevăzută la art. 2 se modifică numai în situaţia în care împrumutul este autorizat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu tragere şi în anul 2020.

    ART. 4
    Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.

    ART. 5
    Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

    Ministerul Finanţelor Publice
    Numele şi prenumele
    ...................................
    Funcţia
    Semnăturile autorizate şi ştampila
    ................................................
    (unitatea administrativ-teritorială)
    Numele şi prenumele
    ...............................
    Funcţia
    Semnăturile autorizate şi ştampila
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice