Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.117 din 27 august 2018  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea  de verificare a situaţiei fiscale personale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.117 din 27 august 2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018
    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere:
    - prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 56,art. 58,art. 64,art. 118 alin. (8),art. 127,art. 138,art. 141,art. 142 alin. (2),art. 144,art. 145,art. 146,art. 147,art. 342 alin. (1) şi art. 352 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.972 din 23.08.2018,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale, reglementată prin titlul VI „Controlul fiscal“, capitolul IV „Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) Aviz de verificare - anexa nr. 1.a;
    b) Ordin de serviciu - anexa nr. 2.a;
    c) Minuta întâlnirii - anexa nr. 3.a;
    d) Notă explicativă - anexa nr. 4.a;
    e) Proces-verbal - anexa nr. 5.a;
    f) Invitaţie - anexa nr. 6.a;
    g) Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale - anexa nr. 7.a;
    h) Raport de verificare fiscală - anexa nr. 8.a;
    i) Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale - anexa nr. 9.a;
    j) Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale - anexa nr. 10.a;
    k) Decizie de reverificare - anexa nr. 11.a;
    l) Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale - anexa nr. 12.a;
    m) Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri - anexa nr. 13.a.


    ART. 2
    Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1.b-13.b.

    ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1.c-13.c.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 mai 2013.

    ART. 5
    Direcţia generală control venituri persoane fizice, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 6
    Anexele nr. 1.a-13.a, 1.b-13.b, 1.c-13.c fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Ionuţ Mişa

    Bucureşti, 27 august 2018.
    Nr. 2.117.
    ANEXA 1.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    AVIZ DE VERIFICARE
    Domnului/Doamnei: ............................., CIF: ................…….,
    Adresa: localitatea: .............., bd./str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ................
    Stimate domn/doamnă,
    Vă înştiinţăm că începând cu data de ............ veţi face obiectul:
    [] unei verificări a situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit, pentru perioada .........-..........., în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] unei refaceri a verificării situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit, pentru perioada .........-.........., în baza dispoziţiilor cuprinse în Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. ............... din data de ....................., emisă de ................, şi în conformitate cu prevederile art. 129, coroborate cu prevederile art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Potrivit prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi posibilitatea de a solicita o singură dată, în scris, amânarea datei de începere a verificării pentru motive justificate.
    Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.
    Prezentul aviz este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.162/2016.
    La data începerii verificării situaţiei fiscale personale, respectiv ………….., ora ……, sunteţi invitat(ă) să vă prezentaţi la sediul organului fiscal situat în localitatea ................, strada ............. nr. ....., camera ......., judeţul/sectorul .........…, loc unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale.
    Potrivit prevederilor art. 140 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea situaţiei fiscale personale se poate desfăşura la domiciliul dumneavoastră ori la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, în condiţiile art. 140 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.
    Pentru stabilirea situaţiei fiscale personale, urmează ca în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea prezentului aviz:
    a) În situaţia în care faceţi obiectul unei verificări a situaţiei fiscale personale, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - să prezentaţi organelor fiscale, sub sancţiunea decăderii, extrasele conturilor bancare, documentele justificative şi orice alte înscrisuri sau clarificări relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale personale, aferente perioadei care face obiectul verificării;
    – să depuneţi la sediul organului fiscal declaraţia de patrimoniu şi de venituri, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei. Modelul declaraţiei de patrimoniu şi de venituri poate fi descărcat în vederea completării de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la secţiunea „Asistenţă contribuabili persoane fizice - legislaţie - formulare fiscale şi ghid de completare - formulare fiscale - fără număr - declaraţia de patrimoniu şi venituri (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.704/2015) - formular editabil“.

    b) În situaţia în care faceţi obiectul unei refaceri a verificării situaţiei fiscale personale, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - să prezentaţi organelor fiscale, sub sancţiunea decăderii, documentele justificative şi orice alte înscrisuri sau clarificări relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale personale, aferente perioadei care face obiectul refacerii, având în vedere strict considerentele Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. ............... din data de ............................., emisă de ................................ .


    Termenul de depunere se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea dumneavoastră, cu acordul organului fiscal.
    Avizul de verificare a fost emis în baza art. 138 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale.
      Conducătorul organului fiscal,
    .........................................….......................
    (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Persoana de contact: ..................... Telefon: .................

    ANEXA 1.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Aviz de verificare“
    Avizul de verificare reprezintă documentul prin care persoana fizică este înştiinţată că urmează a fi supusă verificării situaţiei fiscale personale/refacerii verificării situaţiei fiscale personale, după caz, care urmează să se efectueze la aceasta.
    Avizul de verificare se întocmeşte de echipa de inspectori fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali, se semnează de către conducătorul organului fiscal competent sau de altă persoană împuternicită în acest sens şi se comunică persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul verificării situaţiei fiscale personale, avizul de verificare se comunică cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a acesteia. La stabilirea datei de începere a verificării fiscale, organul fiscal va avea în vedere perioada necesară pentru comunicarea avizului de verificare.
    În cazul refacerii situaţiei fiscale personale, avizul de verificare se comunică înainte de data începerii acţiunii de verificare înscrisă în acesta.
    Avizul de verificare se completează cu următoarele date:
    - denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul;
    – numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului;
    – numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării;
    – codul de identificare fiscală: codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP);
    – domiciliul fiscal al persoanei fizice supuse verificării.

    Avizul de verificare cuprinde şi informaţii privind:
    - obiectul acţiunii de verificare a situaţiei fiscale personale, prin bifarea corespunzătoare a opţiunilor: verificarea situaţiei fiscale personale sau refacerea verificării situaţiei fiscale personale;
    – data începerii verificării situaţiei fiscale personale/refacerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă sub forma: zz.ll.aaaa;
    – perioada supusă verificării situaţiei fiscale personale/refacerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă sub forma: zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa;
    – locul unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale/refacerea verificării situaţiei fiscale personale, cu informarea persoanei fizice asupra prevederilor art. 140 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare şi declaraţia de patrimoniu şi venituri. În cazul refacerii verificării situaţiei fiscale personale nu se mai solicită mijloacele de probă administrate în cadrul procedurii a cărei refacere a fost dispusă de organul fiscal de soluţionare a contestaţiei şi nici depunerea declaraţiei de patrimoniu şi de venituri;
    – la rubrica „persoana de contact“ se completează cu numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.

    Avizul de verificare se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care:
    - exemplarul 1 se comunică persoanei verificate în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – exemplarul 2 se păstrează la organul fiscal care efectuează verificarea;
    – exemplarul 3 se transmite organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.

    Doar exemplarele 2 şi 3 vor fi avizate de către şeful serviciului.

    ANEXA 1.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Aviz de verificare“
    1. Denumire: Aviz de verificare
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea persoanei verificate despre începerea verificării situaţiei fiscale personale/refacerii verificării situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 2.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    ORDIN DE SERVICIU NR. ...................
    Dl/Dna ...................................................................
    având funcţia de ........................................................
    este delegat(ă)/sunt delegaţi pentru efectuarea unei .....................................................
    ..................................................................
    la persoana fizică: ......................................................
    ..........................................................................
    CNP/NIF: ......................................................................
    Domiciliul fiscal: ...............................................................
    Data începerii verificării: ........................................
    Se legitimează cu legitimaţia de verificare fiscală nr. ................. .
            Conducătorul organului fiscal,
    ....................................................................
      (funcţia, numele, prenumele, semnătura, ştampila)
                  Întocmit,
               Şef serviciu
    …………………................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Data: ...........................

    ANEXA 2.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Ordin de serviciu“
    Formularul „Ordin de serviciu“ reprezintă documentul prin care organul fiscal competent deleagă persoane angajate în cadrul acestuia drept inspectori fiscali împuterniciţi să efectueze verificarea situaţiei fiscale personale sau refacerea/reverificarea situaţiei fiscale personale la o persoană fizică.
    Ordinul de serviciu se întocmeşte de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană împuternicită în acest sens.
    Se completează cu următoarele date:
    - numărul ordinului de serviciu;
    – numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale sau refacerii verificării situaţiei fiscale personale pentru care s-a întocmit ordinul de serviciu;
    – funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale sau refacerii verificării situaţiei fiscale personale;
    – denumirea structurii fiscale din care face/fac parte persoana/persoanele desemnată(e) pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale sau refacerii verificării situaţiei fiscale personale;
    – tipul de verificare: verificarea situaţiei fiscale personale, refacerea sau reverificarea situaţiei fiscale personale;
    – numele şi prenumele persoanei verificate;
    – codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP) al persoanei verificate;
    – domiciliul fiscal a persoanei verificate;
    – data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau refacerii/reverificării situaţiei fiscale personale înscrisă sub forma: zz.ll.aaaa;
    – numărul legitimaţiei persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, refacerii/reverificării situaţiei fiscale personale;
    – data emiterii ordinului de serviciu.

    Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa de inspectori fiscali care va efectua verificarea situaţiei fiscale personale/refacerea verificării situaţiei fiscale personale/reverificarea situaţiei fiscale personale sau pentru un inspector fiscal, atunci când este modificată componenţa echipei.

    ANEXA 2.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de serviciu“
    1. Denumire: Ordin de serviciu
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru:
    - a nominaliza persoanele care vor efectua verificarea;
    – nominalizarea persoanei supuse verificării;
    – stabilirea datei de începere a verificării.

    6. Se întocmeşte într-un exemplar de către organul fiscal.
    7. Circulă numai la organele fiscale.
    8. Se arhivează la organul fiscal emitent.

    ANEXA 3.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    Minuta întâlnirii din data de .............…
    În baza prevederilor art. 138 şi/sau art. 145 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezenta minută între:
    1. Echipa de inspectori fiscali:
    - numele, prenumele .................................., având funcţia de .......................;
    – numele, prenumele ................................., având funcţia de ..........................,

    şi
    2. Persoana verificată/persoana fizică cu care .......... (persoana verificată) are sau a avut raporturi economice sau juridice:
    numele, prenumele: ................, având codul de identificare fiscală (CNP/NIF) .................., cu domiciliul în localitatea: ...................., bd./str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ............ cod poştal ................., reprezentat prin împuternicit .................., având cod de identificare fiscală ................, cu domiciliul în localitatea: ................., bd./str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ................
    [] În scopul stabilirii situaţiei fiscale reale, s-au consemnat următoarele:
    1. Au fost prezentate documentele, înscrisurile:
    ..............................................................................

    2. Au fost prezentate în scris următoarele clarificări:
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    3. A fost solicitată prezentarea notei/notelor explicative:
    ..............................................................................

    4. Cu ocazia prezentării documentelor justificative sau a explicaţiilor, au rezultat următoarele constatări:
    a. Ca urmare a analizei documentelor justificative şi/sau a explicaţiilor prezentate/transmise în data de ………. s-au constatat următoarele:
    ..............................................................................

    b. Faţă de cele de mai sus, persoana fizică a menţionat faptul că ………………………………….......................................

    5. Alte menţiuni: ..................................................................................

    [] În scopul realizării discuţiei finale, au fost prezentate constatările rezultate din verificarea situaţiei fiscale personale şi consecinţele lor fiscale.
    Prezenta minută s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar pentru persoana fizică ........................ (nume, prenume), iar celălalt exemplar pentru echipa de inspectori fiscali.
    Inspectori fiscali,
    ................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Persoana fizică
    (reprezentant legal),
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Minuta întâlnirii“
    "Minuta întâlnirii" reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare. „Minuta întâlnirii“ se întocmeşte şi la prezentarea de către organul fiscal a constatărilor şi a consecinţelor fiscale, cu ocazia discuţiei finale potrivit art. 145 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care se vor consemna şi cele susţinute sau prezentate de persoana verificată cu această ocazie. De asemenea, „Minuta întâlnirii“ se completează şi în situaţia în care persoanei fizice i-a fost înmânat un formular de notă explicativă, fără ca răspunsurile la aceasta să fie formulate pe loc. Înscrisurile şi explicaţiile prezentate de persoana verificată/ persoana fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice sau juridice se referă la elemente privind clarificarea situaţiei fiscale personale potrivit art. 138 alin. (12),(13),(15) şi (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În cuprinsul minutei întocmite în scopul stabilirii situaţiei fiscale reale se fac menţiuni privind documentele justificative prezentate de către persoana fizică în cauză, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei fizice în cauză. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac menţiuni cu privire la comunicarea constatărilor parţiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei. Totodată, cu ocazia întâlnirii la data comunicată de organele fiscale ca dată de începere, în „Minuta întâlnirii“ întocmită se menţionează la pct. 5 data de începere a verificării situaţiei fiscale personale.
    Se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali şi se semnează de către persoana verificată sau de către reprezentantul legal al acesteia sau de către persoana fizică cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice. În cazul în care persoana fizică în cauză refuză semnarea documentului, se consemnează refuzul de semnare.
    "Minuta întâlnirii" cuprinde următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele inspectorilor fiscali desemnaţi pentru efectuarea verificării situaţiei fiscale personale şi funcţiile deţinute de aceştia;
    – numele şi prenumele persoanei verificate/împuternicitului/ sau ale persoanei fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice. În situaţia în care persoana fizică este persoană cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, se vor menţiona datele de identificare ale interpretului în limbaj mimico-gestual, prin intermediul căruia se face comunicarea între inspectorii fiscali şi persoana fizică verificată;
    – adresa de domiciliu a persoanei verificate/persoanei fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice;
    – datele din documentul cu care se legitimează persoana verificată/persoana fizică cu care aceasta are sau a avut raporturi economice sau juridice;
    – codul de identificare fiscală al persoanei verificate/ persoanei fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice sau juridice - care poate fi:
    a) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.


    În cazul în care persoana verificată este reprezentată de un împuternicit, aceleaşi date se vor completa şi pentru acesta.
    Se anexează la raportul de verificare fiscală.
    Se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
    - exemplarul 1 se înmânează direct persoanei verificate/persoanei fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2, iar în caz de refuz, se va trimite prin poştă cu confirmare de primire;
    – exemplarul 2 este anexat la raportul de verificare fiscală.


    ANEXA 3.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Minuta întâlnirii“
    1. Denumire: Minuta întâlnirii
    2. Format: A4, poate avea un număr variabil de pagini.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru consemnarea concluziilor uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană fizică cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice în cadrul verificării situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către echipa de inspectori fiscali.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată (împuternicit)/persoana fizică cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, fiind anexat la raportul de verificare fiscală.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent.


    ANEXA 4.a

    NOTĂ EXPLICATIVĂ
    Subsemnatul(a), ................, CNP (NIF) ......................, domiciliat(ă) în localitatea ...................., judeţul/sectorul .............., bd./str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon .................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaportul seria ........... nr. ........, eliberat(ă) de ................... la data de ......../......./..........., în calitate de ..................., la întrebările formulate la data de ...../....../........., în baza art. 138 şi ţinând cont de prevederile art. 10 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de echipa de inspectori fiscali formată din:
    1. ......................, având funcţia de ...................;
    2. ......................, având funcţia de ...................,

    în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ................., dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebare:
    .................................................
    .................................................

    1. Răspuns:
    .................................................
    .................................................

    2. Întrebare:
    .................................................
    .................................................

    2. Răspuns:
    .................................................
    .................................................

    3. Mai aveţi ceva de adăugat?
    3. Răspuns:
    .................................................
    .................................................

    Inspectori fiscali
    Numele şi prenumele .....................
    Data şi semnătura ...........................
    Persoana care a formulat explicaţii
    Numele şi prenumele ..........................
    Data şi semnătura .................................
    Data primirii
    ........................... (zz.ll.aaaa)
    Inspectori fiscali
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura ........................

    ANEXA 4.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă“
    Reprezintă documentul prin care inspectorii fiscali solicită explicaţii scrise persoanei verificate şi/sau împuternicitului acesteia sau altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate şi pentru fundamentarea unor constatări potrivit prevederilor art. 138 alin. (12),(13) şi (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul verificării fiscale ori de câte ori sunt necesare explicaţii din partea persoanei verificate sau a altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice pentru definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală personală.
    Întrebările vor fi formulate în scris, sub semnăturile inspectorilor fiscali, exprimate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
    În cazul în care persoana în cauză nu poate răspunde sau refuză să răspundă la întrebări la momentul formulării acestora, inspectorii fiscali menţionează acest fapt în minuta întâlnirii şi înmânează/transmit persoanei fizice un exemplar al notei explicative, în vederea completării ulterioare.
    În cazul în care persoana în cauză nu se prezintă la întâlnirea solicitată de inspectorii fiscali, aceştia transmit persoanei fizice un exemplar al notei explicative, în vederea completării ulterioare.
    În cazuri completării ulterioare, inspectorii fiscali stabilesc un termen rezonabil pentru formularea răspunsurilor, care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data luării la cunoştinţă/comunicării.
    În toate cazurile, explicaţiile la întrebările formulate de inspectorii fiscali se completează în scris în nota explicativă pusă la dispoziţie de aceştia.
    Nota explicativă se completează de persoana care răspunde la întrebări cu următoarele informaţii:
    - numele şi prenumele;
    – codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, după caz;
    – adresa de domiciliu;
    – datele din documentul cu care se legitimează;
    – numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat întrebările;
    – data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la întrebări pe fiecare filă a notei explicative.

    Nota explicativă este semnată şi de inspectorii fiscali în momentul în care o primesc de la persoana care a răspuns la întrebări.
    Nota explicativă se întocmeşte în două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:
    - un exemplar este anexat la raportul de verificare fiscală;
    – al doilea exemplar rămâne la persoana care a formulat explicaţii.


    ANEXA 4.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă“
    1. Denumire: Notă explicativă
    2. Format: A4 (poate avea un număr variabil de pagini)
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de inspectorii fiscali şi se completează de persoana nominalizată de aceştia pentru a răspunde la întrebări.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale;
    – exemplarul 2 la persoana care a formulat explicaţii.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.


    ANEXA 5.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    PROCES-VERBAL
    ziua ... luna ... anul ...
    CAP. I

    Subsemnaţii, ......................*^1), având funcţia de .................. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală .............................., Serviciul ..............., în baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.696/2015 pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării, a legitimaţiilor nr. ................. şi a Ordinului de serviciu nr. ........../........, am efectuat, în perioada .........., un/o ..............*^2), în vederea ....................*^3) la ................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................., bd./str. ............... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......................., codul de identificare fiscală ..................... .
    Contribuabilul are ca obiect principal de activitate ......................................*^4).
    Controlul s-a desfăşurat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/sediul secundar al contribuabilului/plătitorului, situat în .........................*^5), sau la sediul organului fiscal.
    Controlul a fost înregistrat în Registrul unic de control, la poziţia nr. ................... .
    Întrucât contribuabilul nu deţine/nu a prezentat organelor de control Registrul unic de control, data de începere a verificării fiscale/controlului este ................... .
    Contribuabilul este reprezentat de .........................................*^6).
    CAP. II
    Constatări
    Ca urmare a controlului efectuat au rezultat următoarele (constatări, consecinţe, măsuri dispuse):
    1. Descrierea faptei:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    2. Prevederile legale încălcate:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    3. Consecinţe:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    4. Măsuri dispuse:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    5. Punctul de vedere al contribuabilului:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    6. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................


    La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia inspectorilor fiscali, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ..... exemplare, înregistrate în Registrul unic de control/la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, cu nr. ............, din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului/plătitorului, iar ..... exemplare au fost luate de inspectorii fiscali.
    Inspectori fiscali,
    .................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Contribuabil/Plătitor,
    ............................
    (numele, prenumele, calitatea, semnătura)
    Ştampila, dupǎ caz
    *^1) Numele şi prenumele inspectorilor fiscali desemnaţi.
    *^2) Se completează cu tipul acţiunii: verificare a situaţiei fiscale personale/control inopinat/constatare la faţa locului.
    *^3) Denumirea exactă a tematicii şi/sau obiectivelor controlului.
    *^4) Denumirea şi clasificarea codului CAEN al obiectului principal de activitate efectiv desfăşurată.
    *^5) Adresa sucursalei/filialei/sediului secundar a/al contribuabilului/plătitorului.
    *^6) Numele, prenumele, datele de identitate, împuternicirea, după caz.

    ANEXA 5.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal“
    CAP. I

    Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către inspectorii fiscali:
    - în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei constatări la faţa locului, precum şi în cazul controlului inopinat, potrivit prevederilor art. 65 şi 135 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale prevăzute la art. 138 din Legea nr. 207/2015, în vederea emiterii unei dispoziţii de măsuri sau în vederea dispunerii măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii;
    – pentru consemnarea unor fapte, în timpul verificării situaţiei fiscale personale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, potrivit prevederilor art. 132, coroborat cu art. 147 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă inspectorilor fiscali Registrul unic de control, precum şi în situaţia în care la data de începere comunicată de către organul fiscal persoana fizică nu se prezintă la locul de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale, pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, conform prevederilor art. 123 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 147 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, precum şi la registratura organului fiscal.
    Nu are ca rezultat întocmirea unui act administrativ fiscal.
    Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:
    Data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal.
    1. Numele şi prenumele inspectorilor fiscali desemnaţi să efectueze controlul.
    2. Se va preciza tipul acţiunii: verificarea situaţiei fiscale personale/control inopinat/constatare la faţa locului.
    3. Se vor preciza obiectul controlului şi perioada supusă verificării.
    4. Denumirea obiectului principal de activitate efectiv desfăşurată şi clasificarea activităţii conform CAEN.
    5. Se va preciza adresa domiciliului fiscal, sediului secundar, filialei, sucursalei la care s-a desfăşurat controlul sau a locului stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul pentru efectuarea verificării.
    6. Se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea reprezentantului societăţii în cadrul acesteia.

    CAP. II

    1. Constatările efectuate în urma desfăşurării controlului vor fi prezentate clar şi concis, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării şi stabilirii situaţiilor fiscale de fapt. De asemenea, se vor înscrie măsurile dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.
    În susţinerea constatărilor se vor anexa, după caz, în copie sau în original, înscrisuri cum sunt: registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, documente financiar-contabile, documente justificative, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse etc.
    Se va prezenta în sinteză şi punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, faţă de constatările organului fiscal, numai atunci când aceasta are o opinie contrară şi o prezintă în scris în timpul controlului. Inspectorii fiscali vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor înscrie în procesul-verbal motivele pentru care nu sunt de acord cu acesta şi, totodată, argumentele cu care sunt combătute fiecare dintre argumentele prezentate de către contribuabil. Punctul de vedere al inspectorilor fiscali faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat, cu precizarea prevederilor legale în domeniu, şi va fi fundamentat pe baza datelor înscrise în procesul-verbal.
    Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional, inspectorii fiscali vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, consemnând acest fapt în procesul-verbal întocmit cu ocazia finalizării acţiunii de control.

    2. În urma unei acţiuni de control inopinat sau de constatare la faţa locului se pot formula propuneri de efectuare a unei inspecţii fiscale la contribuabilul care a făcut obiectul controlului.
    3. Semnarea procesului-verbal.
    Procesul-verbal se semnează de către inspectorii fiscali, contribuabil/plătitor, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul.
    În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu este prezent sau refuză să semneze procesul-verbal, inspectorii fiscali vor consemna acest fapt în conţinutul procesului-verbal.
    Procesele-verbale se încheie în cel puţin 3 exemplare, din care:
    - exemplarul 1 rămâne la organul fiscal care a efectuat controlul;
    – exemplarul 2 se transmite la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;
    – exemplarul 3 este remis/transmis contribuabilului/ plătitorului.

    Procesele-verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele fiscale şi de către contribuabilul/plătitorul supus verificării situaţiei fiscale personale/controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea acestuia.
    În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului/plătitorului, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 5.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    de utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal“
    1. Denumire: Proces-verbal
    2. Format: A4/t2 (Poate avea un număr variabil de pagini în funcţie de volumul constatărilor efectuate.)
    3. Caracteristici de tipărire: se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale, în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale, pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat, a unei constatări la faţa locului, pentru consemnarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni sau în alte situaţii prevăzute de lege.
    6. Se întocmeşte: în 3 sau 4 exemplare, în funcţie de tipul de control efectuat.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul;
    – exemplarul 2 la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;
    – exemplarul 3 la contribuabil/plătitor;
    – exemplarul 4 (după caz), încheiat în cazul în care sunt consemnate elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penală, se va înainta organelor de cercetare penală.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul; procesul-verbal încheiat la data începerii verificării situaţiei fiscale personale, în cazul neprezentării persoanei fizice verificate, se anexează la Raportul de verificare fiscală;
    – exemplarul 2 la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are declarat domiciliul fiscal.


    ANEXA 6.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    INVITAŢIE
    Domnului/Doamnei ......................................., în calitate de ...................................,
    pentru clarificarea situaţiei fiscale personale/situaţiei fiscale a domnului/doamnei ............................ cu care aţi avut raporturi economice sau juridice, subsemnaţii ................................................., inspectori fiscali în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia ................, în baza art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ................, ora ............, la sediul organului fiscal situat în localitatea ........., strada ............... nr. ………., camera ......, judeţul/sectorul ......., telefon .........., în vederea efectuării verificării situaţiei fiscale personale/furnizării de informaţii conform art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele înscrisuri:
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................

    Menţionăm faptul că aveţi dreptul de a refuza furnizarea de dovezi, în cazul în care aveţi o relaţie de rudenie potrivit prevederilor art. 66 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care veţi informa organul fiscal în scris până la data de .............. .
    Potrivit prevederilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, puteţi solicita amânarea datei stabilite de către organul fiscal, pentru motive justificate, situaţie în care veţi informa organul fiscal în scris până la data de ............., ţinând cont şi de prevederile art. 73 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile precizate mai sus, constituie contravenţie conform art. 336 alin. (1) lit. c) şi r), şi se sancţionează cu amendă conform art. 336 alin. (2) lit. a), respectiv lit. e) din acelaşi act normativ, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.
    Inspectori fiscali,
    ..............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 6.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“
    Reprezintă documentul prin care o persoană fizică este invitată la sediul organului fiscal în vederea efectuării unei acţiuni conform art. 56,64 şi 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Persoana fizică invitată poate fi:
    - persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale şi care nu s-a prezentat la data menţionată în avizul de verificare, caz în care se menţionează numărul avizului de verificare şi informaţii privind comunicarea acestuia;
    – persoana care are sau a avut raporturi economice ori juridice cu persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.

    Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale.
    Se întocmeşte în două exemplare:
    - exemplarul 1 va fi remis persoanei fizice cu confirmare de primire sau înmânat personal acesteia sau reprezentantului acesteia, după caz, cu menţionarea pe exemplarul 2 a următoarelor date: calitatea reprezentantului, datele de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), data şi semnătura de primire;
    – exemplarul 2 va fi reţinut de echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale şi va fi anexat la raportul de verificare fiscală.


    ANEXA 6.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“
    1. Denumire: Invitaţie
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul organului fiscal.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de către inspectorii fiscali.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana fizică;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent.


    ANEXA 7.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    DECIZIE DE SUSPENDARE
    a verificării situaţiei fiscale personale
    Domnului/Doamnei .............................
    C.I.F.: ........................................…
    Domiciliul fiscal: localitatea ......................, bd./str. .....................… nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, cod poştal ............
    În baza prevederilor art. ...... din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că verificarea situaţiei fiscale personale se suspendă începând cu data de ........................ .
    Motivul de fapt: ...........................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, verificarea situaţiei fiscale personale va fi reluată, data acesteia urmând a vă fi comunicată în scris.
    Conducătorul organului fiscal,
    .........................….......................................
    (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 7.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale“
    Formularul „Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale“ reprezintă actul administrativ emis în baza unui referat de aprobare de către organele fiscale în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit prevăzute la capitolul IV titlul VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta se va completa în timpul efectuării verificării situaţiei fiscale personale, în cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la art. 142 sau 127 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, este îndeplinită şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea verificării.
    Se întocmeşte de către echipa care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal din care face parte echipa.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale“ se completează după cum urmează:
    Denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul.
    Numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului.
    Numele şi datele de identificare ale persoanei fizice: cuprinde numele şi prenumele persoanei fizice, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale acesteia.
    Codul de identificare fiscală - se completează, după caz, potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.

    Domiciliul fiscal - se completează cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică verificată, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
    Formularul cuprinde şi informaţiile următoare:
    - data de la care se suspendă verificarea situaţiei fiscale personale;
    – motivul de fapt;
    – date privind conducătorul organului fiscal care aprobă formularul: se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente.

    Se întocmeşte în două exemplare:
    - exemplarul 1 va fi remis persoanei fizice cu confirmare de primire sau înmânat personal acesteia sau reprezentantului acesteia, după caz, cu menţiunea pe exemplarul 2 a următoarelor date: calitatea reprezentantului, datele de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), data şi semnătura de primire;
    – exemplarul 2 va fi reţinut de organul fiscal şi va fi anexat la raportul de verificare fiscală.


    ANEXA 7.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Decizie de suspendare a verificării fiscale“
    1. Denumire: Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale
    2. Format: A4/t1, poate avea un număr variabil de pagini.
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru comunicarea către persoana fizică supusă verificării a datei de la care sa decis suspendarea verificării situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în două exemplare, ambele cu titlu de original, de către echipa care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.
    7. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    – un exemplar la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent.


    ANEXA 8.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    Aprobat,
    Conducătorul organului fiscal,
    (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)
    RAPORT DE VERIFICARE FISCALĂ
    încheiat pentru ................, CIF ................ la data de zz.ll.aaaa
    CAP. I
    Date despre verificarea situaţiei fiscale personale
    1. Inspectorii fiscali care au participat la efectuarea verificării
    2. Temeiul juridic
    3. Aviz de verificare/Decizie de reverificare
    4. Amânarea începerii verificării situaţiei fiscale personale
    5. Perioadele care fac obiectul verificării situaţiei fiscale personale
    6. Începerea verificării situaţiei fiscale personale
    7. Perioadele de suspendare
    8. Perioada desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale
    9. Locul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale
    CAP. II
    Date de identificare ale persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    1. Numele şi prenumele
    2. Codul de identificare fiscală
    3. Date privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
    4. Date privind domiciliul fiscal
    5. Reprezentantul persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale
    CAP. III
    Constatări ale verificării situaţiei fiscale personale
    1. Date privind întâlnirile şi controalele inopinate/constatările la faţa locului
    2. Date privind veniturile declarate
    3. Stabilirea situaţiei fiscale personale
    4. Stabilirea bazei de impozitare prin metode indirecte
    4.1. Selectarea metodei indirecte
    4.2. Calculul bazei de impozitare şi al impozitului pe venit datorat

    5. Stabilirea creanţelor fiscale accesorii
    6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate
    CAP. IV
    Discuţia finală
    1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    CAP. V
    Sinteza constatărilor verificării situaţiei fiscale personale

┌────┬──────────────┬─┬─┬─┬─┬──────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Impozitul │
│ │ │ │ │ │ │ │pe venit │
│ │ │ │ │ │ │Impozitul pe venit │anual │
│ │ │ │ │ │ │anual stabilit (lei) │stabilit │
│ │ │ │ │ │ │ │suplimentar│
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
│Nr. │Impozit pe │ │ │ │ ├──────────┬───────────┼─────┬─────┤
│crt.│venit │A│B│C│D│prin │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │decizia de│prin │ │ │
│ │ │ │ │ │ │impunere │verificarea│ │ │
│ │ │ │ │ │ │anuală/ │situaţiei │în │în │
│ │ │ │ │ │ │prin │fiscale │plus │minus│
│ │ │ │ │ │ │declaraţia│personale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │impunere │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2│3│4│5│6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │venit din │ │x│ │ │x │ │ │x │
│ │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neidentificate│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │venit din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│3 │Impozit pe │ │x│ │ │x │ │ │x │
│ │venit total │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴─────┴─────┘


    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    A - Perioada impozabilă verificată
    B - Venit net anual impozabil evidenţiat în decizia de impunere anuală/declaraţia de impunere
    C - Diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar de organele de fiscale
    D - Venit net anual impozabil recalculat/stabilit de organele de fiscale


┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │Perioada │ │Valoare │
│ │ │pentru │Impozit pe │creanţă │
│Nr. │Creanţa │care s-a │venit │fiscală │
│crt.│fiscală │calculat │stabilit │accesorie│
│ │accesorie│creanţa │suplimentar│stabilită│
│ │ │fiscală │(lei) │(lei) │
│ │ │accesorie│ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│3 │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. VI
    Anexe

┌──────────┬────────────────────────────┐
│Avizat │Întocmit │
├──────────┼──────────┬───────┬─────────┤
│Şef │Numele şi │Funcţia│Semnătura│
│serviciu │prenumele │ │ │
├──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│Numele şi │ │ │ │
│prenumele │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│Semnătura │ │ │ │
└──────────┴──────────┴───────┴─────────┘    ANEXA 8.b

    Instrucţiuni privind întocmirea „Raportului de verificare fiscală“
    Raportul de verificare fiscală se întocmeşte de inspectorii fiscali desemnaţi prin ordin de serviciu, pentru consemnarea rezultatelor verificării situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit, efectuată în condiţiile legii.
    Raportul de verificare fiscală conţine constatările inspectorilor fiscali privind situaţia fiscală personală şi veniturile obţinute de persoana fizică în cursul perioadei verificate, stabilite prin utilizarea metodelor indirecte.
    Raportul de verificare fiscală stă la baza emiterii actului administrativ fiscal şi se anexează la acesta.
    CAP. I
    Date despre verificarea situaţiei fiscale personale
    1. Inspectorii fiscali care au participat la efectuarea verificării situaţiei fiscale personale
    Se înscriu numele şi prenumele inspectorilor fiscali care au participat la efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, precizându-se, pentru fiecare, funcţia, unitatea fiscală din care face parte, numărul legitimaţiei, numărul şi data ordinului de serviciu, precum şi perioada în care au participat la efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, dacă aceasta diferă de perioada de desfăşurare efectivă a verificării.

    2. Temeiul juridic
    Se înscriu actele normative care reglementează verificarea situaţiei fiscale personale, cu menţionarea titlului şi capitolului, după caz.

    3. Aviz de verificare/Decizie de reverificare
    Se înscriu numărul şi data avizului de verificare/deciziei de reverificare, precum şi data comunicării.
    În cazul în care, în timpul unei verificări a situaţiei fiscale personale, este necesară extinderea verificărilor pe perioade diferite de cele prevăzute în avizul iniţial, se înscriu şi numărul, şi data noului aviz de verificare.
    În cazul în care verificarea nu a început la data prevăzută în avizul de verificare, se fac menţiuni asupra motivelor care au determinat modificarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale.

    4. Amânarea începerii verificării situaţiei fiscale personale
    Se consemnează precizări privind eventuala cerere de amânare a datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale, precum şi modul de soluţionare a acesteia, cu indicarea numărului şi datei actului prin care s-a soluţionat. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, se menţionează şi data la care a fost reprogramată verificarea situaţiei fiscale personale.

    5. Perioadele care fac obiectul verificării situaţiei fiscale personale
    Perioada pentru care se determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în termenul de prescripţie.
    În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de verificare iniţial, se înscrie perioada verificată efectiv. În situaţia în care perioada verificată se extinde, se precizează motivele care au condus la modificarea perioadei supuse verificării situaţiei fiscale personale, perioadă înscrisă într-un nou aviz de verificare.

    6. Începerea verificării situaţiei fiscale personale
    Se înscrie data începerii verificării situaţiei fiscale personale, care este data menţionată în minuta întâlnirii întocmită la prima întâlnire cu persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale/reprezentantul acesteia sau data menţionată în procesul-verbal întocmit de organul fiscal în situaţia neprezentării persoanei fizice verificate la data începerii verificării.

    7. Perioadele de suspendare
    În cazul în care verificarea situaţiei fiscale personale a fost suspendată, se înscriu numărul şi data deciziei de suspendare, perioadele de suspendare, precum şi motivele şi baza legală a suspendării.

    8. Perioada desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale
    Se înscrie perioada dintre data începerii şi data finalizării verificării situaţiei fiscale personale, precum şi modul de calcul al duratei de efectuare a verificării, cu precizarea perioadelor care nu sunt luate în calculul acesteia.

    9. Locul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale
    Se înscrie locul unde s-a desfăşurat efectiv verificarea situaţiei fiscale personale, care poate fi sediul organului fiscal sau domiciliul fiscal al persoanei ori domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se fac precizări privind cererea persoanei fizice pentru desfăşurarea verificării la domiciliul său ori domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică, precum şi modul de soluţionare a acesteia.

    CAP. II
    Date de identificare ale persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    1. Numele şi prenumele
    Numele şi prenumele se completează cu numele şi prenumele persoanei fizice la care se efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.

    2. Codul de identificare fiscală
    Se înscrie codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal pentru persoanele care nu deţin cod numeric personal, după caz.

    3. Date privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
    Se înscriu data de la care persoana fizică este înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, precum şi modalitatea de înregistrare ca plătitor, respectiv prin opţiune, depăşirea plafonului, din oficiu, precizându-se şi dacă a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, după caz.

    4. Date privind domiciliul fiscal
    Se înscrie adresa de domiciliu a persoanei verificate.

    5. Reprezentantul persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale
    Se prezintă datele de identificare a persoanei desemnate să reprezinte persoana fizică pe durata verificării situaţiei fiscale personale, calitatea acesteia, numărul şi data documentului prin care aceasta a fost desemnată/mandatată, precum şi domiciliul procedural ales, după caz. În situaţia în care persoana fizică verificată este persoană cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, se vor menţiona datele de identificare ale interpretului în limbaj mimico-gestual, prin intermediul căruia se face comunicarea între inspectorii fiscali şi persoana fizică verificată.

    CAP. III
    Constatări ale verificării situaţiei fiscale personale
    1. Date privind întâlnirile şi controalele inopinate/constatările la faţa locului
    Se menţionează formularele „Minuta întâlnirii“ întocmite de inspectorii fiscali pentru consemnarea concluziilor uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau cu reprezentantul legal al acesteia, cu precizarea numărului de înregistrare, a datei încheierii, motivului întâlnirilor şi dacă a existat vreun refuz la semnarea documentului.
    În cazul în care nu există întâlniri, se precizează modalitatea de comunicare cu persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, respectiv fie prin intermediul corespondenţei scrise (poştă), fie prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    Se menţionează controalele inopinate/constatările la faţa locului efectuate, cu precizarea numărului de înregistrare a procesului-verbal, a datei încheierii, datelor de identificare a contribuabilului, a obiectivelor şi a constatărilor rezultate.
    În cazul în care inspectorii fiscali solicită prezenţa persoanei/persoanelor cu care persoana fizică are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice la sediul organului fiscal, se menţionează numărul şi data invitaţiei, numărul şi data încheierii formularului „Minuta întâlnirii“, obiectivul întâlnirilor şi constatările rezultate.

    2. Date privind veniturile declarate
    Se prezintă veniturile declarate organelor fiscale pe tipuri de activităţi, categorii de venituri şi regimuri de impunere şi eventuale decizii de impunere anuale emise de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
    Se prezintă şi eventualele decizii de impunere emise de organele fiscale de control.

    3. Stabilirea situaţiei fiscale personale
    Stabilirea situaţiei fiscale personale pentru fiecare perioadă impozabilă se realizează prin identificarea şi analiza elementelor de patrimoniu şi a elementelor de venituri aferente situaţiei de fapt a persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale ca urmare a examinării informaţiilor înscrise în declaraţia de patrimoniu şi de venituri întocmită de persoana fizică, a documentelor şi înscrisurilor prezentate de către aceasta şi a mijloacelor de probă deţinute şi/sau obţinute de organele fiscale.
    Analiza elementelor de patrimoniu se realizează pentru fiecare perioadă impozabilă verificată, din punctul de vedere al creşterii sau descreşterii acestora şi al intrărilor şi ieşirilor de fonduri raportat la situaţia de fapt a persoanei fizice supusă verificării fiscale personale.

    4. Stabilirea bazei de impozitare prin metode indirecte
    4.1. Selectarea metodei indirecte
    Se precizează metoda indirectă selectată de inspectorii fiscali şi se argumentează selectarea acesteia.

    4.2. Calculul bazei de impozitare şi al impozitului pe venit datorat
    Se prezintă modul de stabilire a bazei de impozitare prin metoda indirectă selectată, pentru fiecare perioadă impozabilă verificată şi pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate).
    În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impozitare a impozitului pe venit, se menţionează:
    - motivul de fapt care a determinat modificarea bazei de impozitare a impozitului pe venit, prezentându-se operaţiunile efectuate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, care au condus la stabilirea venitului impozabil stabilit suplimentar din surse neidentificate, precum şi operaţiunile aferente veniturilor impozabile nedeclarate cu surse identificate, în vederea stabilirii bazelor de impozitare potrivit situaţiei de fapt fiscale;
    – temeiul de drept, unde se înscriu detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

    Pentru diferenţele de venituri din surse identificate, în situaţia în care a fost emisă decizia de impunere de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, aceste diferenţe se stabilesc faţă de baza de impozitare stabilită de organul fiscal competent, înscrisă în această decizie. În situaţiile prevăzute de lege, în care, anterior efectuării verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal competent nu a emis o decizie de impunere, impozitul pe venit stabilit de inspectorii fiscali reprezintă diferenţa de impozit pe venitul net anual, stabilită suplimentar.
    În cazul în care baza de impozitare nu se modifică, se menţionează acest lucru. În această situaţie se prezintă perioadele şi documentele efectiv verificate, care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.
    În cazul veniturilor din surse identificate, când se impune modificarea bazelor de impozitare ca urmare a constatării unor diferenţe ale elementelor acestora, dar fără stabilirea de obligaţii fiscale principale, se precizează motivul de fapt şi temeiul de drept.
    În situaţia în care, pentru impozitul pe veniturile din surse identificate, se constată diferenţe între starea de fapt fiscală reală a contribuabilului şi informaţiile avute în vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act administrativ fiscal la acelaşi contribuabil, se consemnează constatările în conformitate cu situaţia de fapt fiscală reală şi cu legislaţia fiscală şi se menţionează motivele pentru care inspectorii fiscali nu iau în considerare opinia prealabilă/soluţia din actul administrativ emis.


    5. Stabilirea creanţelor fiscale accesorii
    Se prezintă modul de calcul al creanţelor fiscale accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar.
    În cazul în care se stabilesc creanţe fiscale accesorii, se menţionează:
    - motivul de fapt care a determinat stabilirea acestora;
    – temeiul de drept, unde se înscriu detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, paragrafului, punctului, literei, alineatului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

    Despre aplicarea penalităţii de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia se consemnează şi se motivează în raportul de verificare fiscală, evidenţiindu-se situaţiile în care penalitatea se aplică numai pentru o anumită componentă a creanţei fiscale principale. Se întocmeşte o situaţie care cuprinde date referitoare la creanţa fiscală principală defalcat pe fiecare perioadă impozabilă verificată şi termenele scadente, în vederea calculării penalităţii de nedeclarare de către organul fiscal competent.

    6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate
    Se prezintă sancţiunile aplicate, cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

    CAP. IV
    Discuţia finală
    1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    Se consemnează, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care inspectorii fiscali comunică persoanei fizice proiectul de raport de verificare fiscală, precum şi data, ora şi locul discuţiei finale.
    Se fac menţiuni referitoare la formularea şi comunicarea de către persoana fizică verificată, în termenul legal/convenit, a punctului de vedere cu privire la constatările inspectorilor fiscali sau, după caz, referitoare la notificarea prin care persoana fizică a înştiinţat organul fiscal asupra faptului că a renunţat la discuţia finală.
    De asemenea, se prezintă o sinteză a punctului de vedere al persoanei fizice verificate cu privire la constatările inspectorilor fiscali.
    Punctul de vedere al persoanei fizice verificate se anexează la raportul de verificare fiscală.

    2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei supuse verificării situaţiei fiscale personale
    Se prezintă rezultatul analizei efectuate de inspectorii fiscali faţă de punctul de vedere al persoanei fizice verificate, atât în cazul în care acesta a fost prezentat în cadrul discuţiei finale, cât şi în cazul în care acesta a fost depus ulterior, în termenul legal. Argumentele inspectorilor fiscali se prezintă pentru fiecare aspect pentru care persoana fizică a formulat punctul său de vedere.

    CAP. V
    Sinteza constatărilor verificării situaţiei fiscale personale
    Se va completa în tabelul aferent impozitului pe venit câte un rând pentru fiecare perioadă impozabilă verificată.
    CAP. VI
    Anexe
    Acest capitol cuprinde o listă centralizatoare cu numărul şi conţinutul pe scurt ale fiecărei anexe a raportului de verificare fiscală.
    La Raportul de verificare fiscală se anexează documentele care au stat la baza constatărilor, documentele întâlnirilor şi orice alte acte care au legătură cu constatările efectuate în cauză, inclusiv tabele sau situaţii întocmite pe baza mijloacelor de probă administrate.
    Tabelele sau situaţiile se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă situaţii de aceeaşi natură şi se susţin constatările din raportul de verificare fiscală.
    Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de verificare fiscală vor fi semnate de inspectorii fiscali care le-au întocmit şi de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.
    Raportul de verificare fiscală se întocmeşte şi se semnează de inspectorii fiscali, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    Raportul de verificare fiscală va fi întocmit în 3 exemplare, toate originale, din care:
    - un exemplar pentru persoana verificată;
    – un exemplar pentru organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – un exemplar pentru organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 8.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    utilizare şi păstrare a formularului „Raport de verificare fiscală“
    1. Denumire: Raport de verificare fiscală
    2. Format: A4/t1, poate avea un număr variabil de pagini
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru consemnarea rezultatelor verificării situaţiei fiscale personale şi prezentarea constatărilor din punct de vedere faptic şi legal.
    6. Se întocmeşte în trei exemplare originale de către echipa care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 9.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    DECIZIE DE ÎNCETARE
    a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale
    1. Datele de identificare ale persoanei verificate
    1.1. Numele şi prenumele
    ..................................................................................

    1.2. Codul de identificare fiscală
    Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    1.3. Domiciliul fiscal: localitatea ................, str. ................nr. ......., bl. ........., sc. …., et. ……...., ap. ……....., judeţ/sector, cod poştal .............

    2. Date privind verificarea situaţiei fiscale personale
    2.1. Perioada impozabilă verificată

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. crt.│Perioada impozabilă │
│ │verificată │
├────────┼──────────────┬──────────────┤
│ │De la │Până la │
├────────┼──────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │
├────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │zz.ll.aaaa │zz.ll.aaaa │
├────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────────┘    2.2. Motivul de fapt
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    2.3. Temeiul de drept
    ..........................................................................
    ..........................................................................


    3. Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Aceste menţiuni se regăsesc detaliat şi în capitolul „Discuţia finală“ din raportul de verificare fiscală anexat.

    4. Data comunicării
    Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
    a) în situaţia comunicării prin poştă potrivit art. 47 alin. (3)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul primirii;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă;

    b) în situaţia comunicării prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit art. 47 alin. (8)-(12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului;
    – data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză primirea actului administrativ fiscal, prin remitere sub semnătură;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliul fiscal şi nu se prezintă la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal;

    c) în situaţia comunicării prin remitere la sediul organului fiscal potrivit art. 47 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data semnării de primire a actului.


    5. Dispoziţii finale
    În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    La prezenta decizie se anexează Raportul de verificare fiscală care, împreună cu anexele, conţine ……………..... pagini.


┌────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│Aprobat │Avizat │Întocmit │
├────────────┼─────────┼─────────┬───────┬─────────┤
│Conducătorul│Şef │Numele şi│ │ │
│organului │serviciu │prenumele│Funcţia│Semnătura│
│fiscal │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Funcţia │Numele şi│ │ │ │
│ │prenumele│ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Numele şi │ │ │ │ │
│prenumele │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Semnătura şi│Semnătura│ │ │ │
│ştampila*) │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘


    *) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „Aprobat“.

    ANEXA 9.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“
    Formularul „Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organul fiscal pentru stabilirea unei situaţii individuale pentru persoana verificată, atunci când ca urmare a verificării situaţiei fiscale personale nu se modifică baza de impozitare şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de aceasta, precum şi în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea acestui act, conform prevederilor art. 146 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Formularul „Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ se va completa la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare.
    "Decizia de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale" se întocmeşte de inspectorii fiscali, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ se vor completa după cum urmează:
    1. „Date de identificare ale persoanei verificate“ va cuprinde:
    1.1. „Numele şi prenumele“ se va completa cu numele şi prenumele persoanei fizice verificate.
    1.2. „Codul de identificare fiscală“, astfel cum este definit de prevederile art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va completa:
    a) pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, cu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.

    1.3. „Domiciliul fiscal“ se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică.

    2. „Date privind verificarea situaţiei fiscale personale“:
    2.1. „Perioada impozabilă verificată“ se va completa câte un rând pentru fiecare perioadă impozabilă.
    2.2. „Motivul de fapt“: se vor înscrie constatările care au determinat încetarea procedurii de verificare fiscală.
    2.3 „Temeiul de drept“: se va înscrie prevederea legală pentru emiterea deciziei de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale.

    3. Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale
    Se vor insera menţiuni privind îndeplinirea procedurii de audiere şi se va preciza faptul că aceste menţiuni se regăsesc detaliat şi la capitolul „Discuţia finală“ din raportul de verificare fiscală anexat.

    4. Data comunicării
    În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să iniţieze acţiunile pentru comunicarea actului, conform prevederilor art. 47 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data comunicării actului administrativ fiscal emis reprezintă:
    a) în situaţia comunicării prin poştă potrivit art. 47 alin. (3)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul primirii;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă;

    b) în situaţia comunicării prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit art. 47 alin. (8)-(12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului;
    – data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză primirea actului administrativ fiscal, prin remitere sub semnătură;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliul fiscal şi nu se prezintă la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal;

    c) în situaţia comunicării prin remitere la sediul organului fiscal potrivit art. 47 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data semnării de primire a actului.

    Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent la sediul organului fiscal emitent care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Dacă, în procedura comunicării actului administrativ fiscal prin remitere sub semnătură la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului, destinatarul refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, comunicarea se efectuează prin afişarea pe uşa acestuia a unei înştiinţări în care se înscriu menţiuni cu privire la actul administrativ fiscal emis pe numele contribuabilului şi menţiuni cu privire la data la care se consideră comunicat actul administrativ fiscal.
    Ori de câte ori comunicarea se realizează prin publicitate sau prin afişarea unei înştiinţări pe uşa destinatarului, organul fiscal întocmeşte un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte şi în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestora primeşte actul administrativ fiscal, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna.
    Comunicarea prin remitere sub semnătură la sediul organului fiscal emitent se efectuează ori de câte ori contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestora se prezintă la sediul organului fiscal şi solicită acest lucru.

    5. La „Dispoziţii finale“ se va completa numărul total de pagini al raportului de verificare fiscală care se anexează la „Decizia de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“.
    Decizia de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale se va întocmi în 3 exemplare, toate originale, de către organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale, avizată de şeful serviciului şi va fi aprobată de conducătorul organului fiscal.    ANEXA 9.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare
    a formularului „Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“
    1. Denumire: Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale
    2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de organele fiscale pentru stabilirea unei situaţii individuale pentru persoana verificată şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de aceasta, precum şi pentru comunicarea acestui act, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare de către echipa care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.
    7. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    – un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 10.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    DECIZIE DE IMPUNERE
    privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale
    1. Datele de identificare ale persoanei verificate:
    1.1. Numele şi prenumele
    .....................................................................

    1.2. Codul de identificare fiscală
    Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    1.3. Domiciliul fiscal: localitatea ......................., str. ...................... nr. ......, bl. ......., sc. ..........., et. ......., ap. ......, judeţ/sector, cod poştal .................

    2. Date privind creanţa fiscală principală
    2.1. Impozitul pe venit stabilit suplimentar
    Anul verificat

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Venit net anual impozabil evidenţiat în decizia de impunere anuală/declaraţia de impunere (lei)
    B - Diferenţa de venit net anual stabilită suplimentar de organele fiscale (lei)
    C - Venit net anual impozabil recalculat/stabilit de organele fiscale (lei)


┌────┬──────────────┬─┬─┬─┬───────────────────┬───────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Impozitul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pe venit │ │ │
│ │ │ │ │ │Impozitul pe venit │anual │Cod │Nr. de │
│Nr. │Impozit pe │A│B│C│anual stabilit │stabilit │cont │evidenţă│
│crt.│venit │ │ │ │(lei) │suplimentar│bugetar│a plăţii│
│ │ │ │ │ │ │de organele│ │ │
│ │ │ │ │ │ │fiscale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼──────────┬────────┼─────┬─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │prin │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │decizia de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │impunere │de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │anuală/ │organele│în │în │ │ │
│ │ │ │ │ │prin │fiscale │plus │minus│ │ │
│ │ │ │ │ │declaraţia│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │impunere │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼──────────┼────────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│0 │1 │2│3│4│5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼──────────┼────────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │venit din │x│ │ │x │ │ │x │ │ │
│ │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neidentificate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼──────────┼────────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│ │Impozit pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │venit din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼──────────┼────────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│3 │Impozit pe │x│ │ │x │ │ │x │ │ │
│ │venit total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─┴─┴─┴──────────┴────────┴─────┴─────┴───────┴────────┘    2.2. Motivul de fapt
    ............................................................................
    ............................................................................

    2.3. Temeiul de drept
    ............................................................................
    ............................................................................


    3. Date privind creanţele fiscale accesorii
    3.1. Creanţe fiscale accesorii

┌────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │Perioada │ │ │ │
│ │ │ │pentru │Valoare │ │ │
│ │ │Impozit pe │care s-au│creanţă │ │ │
│Nr. │Creanţa │venit │calculat │fiscală │Cod │Nr. de │
│crt.│fiscală │stabilit │creanţe │accesorie│cont │evidenţă│
│ │accesorie│suplimentar│accesorii│stabilită│bugetar│a plăţii│
│ │ │(lei) ├───┬─────┤(lei) │ │ │
│ │ │ │De │Până │ │ │ │
│ │ │ │la │la │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼───────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼───────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼───────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───┼─────┼─────────┼───────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───┴─────┴─────────┴───────┴────────┘    3.2. Motivul de fapt
    ............................................................................
    ............................................................................

    3.3. Temeiul de drept
    ............................................................................
    ............................................................................


    4. Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale
    ............................................................................
    ............................................................................
    Aceste menţiuni se regăsesc detaliat şi în capitolul „Discuţia finală“ din raportul de verificare fiscală anexat.

    5. Data comunicării
    Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:
    a) în situaţia comunicării prin poştă potrivit art. 47 alin. (3)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul primirii;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă;

    b) în situaţia comunicării prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit art. 47 alin. (8)-(12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului;
    – data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză primirea actului administrativ fiscal, prin remitere sub semnătură;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliul fiscal şi nu se prezintă la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal;

    c) în situaţia comunicării prin remitere la sediul organului fiscal potrivit art. 47 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data semnării de primire a actului.


    6. Termenul de plată
    Impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale de organele fiscale se plăteşte, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
    - până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.


    7. Dispoziţii finale
    În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    La prezenta decizie se anexează Raportul de verificare fiscală care, împreună cu anexele, conţine..... pagini.
    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.


┌────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│Aprobat │Avizat │Întocmit │
├────────────┼─────────┼─────────┬───────┬─────────┤
│Conducătorul│Şef │Numele şi│ │ │
│organului │serviciu │prenumele│Funcţia│Semnătura│
│fiscal │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Funcţia │Numele şi│ │ │ │
│ │prenumele│ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Numele şi │ │ │ │ │
│prenumele │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Semnătura şi│Semnătura│ │ │ │
│ştampila*) │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘


    *) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „Aprobat“.

    ANEXA 10.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
    în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“
    Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale pentru stabilirea unei situaţii individuale pentru persoana verificată atunci când ca urmare a verificării situaţiei fiscale personale, se modifică baza de impozitare şi se stabilesc creanţe fiscale, în scopul de a produce efecte juridice faţă de aceasta, precum şi pentru comunicarea acestui act, conform prevederilor art. 146 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“ se va completa la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care s-a stabilit ajustarea bazei de impozitare.
    Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“ se emite pentru fiecare contribuabil persoană fizică la care prin verificarea situaţiei fiscale personale sunt constatate venituri a căror sursă nu a fost identificată şi/sau venituri din surse identificate, nedeclarate, corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform Raportului de verificare fiscală.
    "Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale" se întocmeşte de către inspectorii fiscali, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“ se completează după cum urmează:
    1. „Date de identificare ale persoanei verificate“ va cuprinde:
    1.1. „Numele şi prenumele“ se va completa cu numele şi prenumele persoanei fizice verificate.
    1.2. „Codul de identificare fiscală“, astfel cum este definit de prevederile art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va completa:
    a) pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
    b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, cu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.

    1.3. „Domiciliul fiscal“ se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).

    2. „Date privind creanţa fiscală principală“:
    2.1. „Impozitul pe venit stabilit suplimentar“
    Pentru fiecare an verificat se completează câte un tabel, dacă au fost stabilite de organul fiscal diferenţe suplimentare de impozit pe venit.
    În situaţia în care a fost emisă decizia de impunere anuală de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, aceste diferenţe se vor stabili faţă de impozitul pe venit stabilit de organul fiscal competent înscris în această decizie.
    Fiecare rând al unui tabel cuprinde următoarele informaţii:
    - rândul 1 „Impozit pe venit din surse neidentificate“ - în acest rând se vor înscrie rezultatele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar pentru fiecare an/perioadă verificată, la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, potrivit conţinutului fiecărei coloane;
    – rândul 2 „Impozit pe venit din surse identificate“ - în acest rând se vor înscrie rezultatele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar din surse identificate pentru fiecare an/perioadă verificată, la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, potrivit conţinutului fiecărei coloane;
    – rândul 3 „Impozit pe venit total“ - în acest rând se vor înscrie rezultatele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar atât din surse neidentificate, cât şi din surse identificate pentru fiecare an/perioadă verificată, la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, potrivit conţinutului fiecărei coloane.

    Fiecare coloană conţine:
    - coloana 2 cuprinde venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală, pentru situaţiile reglementate de lege prin care se prevede faptul că această decizie se emite;
    – coloana 3 cuprinde diferenţa de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele fiscale în cadrul verificării situaţiei fiscale personale;
    – coloana 4 cuprinde venitul net anual impozabil recalculat/stabilit de organele fiscale şi se stabileşte fie prin cumularea venitului net anual impozabil din coloana 2 cu diferenţa de venit stabilită suplimentar înscrisă în coloana 3, fie reprezintă diferenţa de venit net anual impozabil stabilită suplimentar de organele fiscale din coloana 3;
    – coloana 5 cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil, evidenţiat în decizia de impunere anuală comunicată contribuabilului/în declaraţia de impunere depusă de către contribuabil;
    – coloana 6 cuprinde impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit de organele fiscale prin aplicarea cotei de impunere, prevăzută de lege pentru anul fiscal verificat, asupra valorii înscrise în coloana 4;
    – coloana 7 cuprinde diferenţa de impozit pe venitul net anual, calculată de organele fiscale, în cadrul verificării situaţiei fiscale personale. În cazul în care diferenţa dintre impozitul calculat de organele fiscale şi cel înscris în decizia de impunere anuală este pozitivă, aceasta va fi înscrisă în această coloană, fiind datorată de către contribuabil;
    – coloana 8 cuprinde diferenţa negativă de impozit pe venitul net anual impozabil calculat de organele fiscale şi care urmează a fi scăzută din evidenţa fiscală, potrivit prevederilor legale;
    – coloana 9 „cod cont bugetar“ - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit;
    – coloana 10 „Număr de evidenţă a plăţii“ - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale; numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.

    În situaţia în care nu a fost emisă decizia de impunere anuală, diferenţa de venit net anual impozabil din surse identificate stabilită suplimentar de organele fiscale (col. 3) se completează cu diferenţa calculată de organul fiscal în funcţie de situaţia de fapt fiscală a contribuabilului. În mod similar se procedează pentru calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din surse identificate stabilit de organele fiscale (col. 6), precum şi a impozitului pe venitul net anual stabilit suplimentar de organele fiscale în plus/în minus (col. 7 şi col. 8), după caz.

    2.2. „Motivul de fapt“: se înscriu, în mod clar, operaţiunile efectuate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale care au condus la stabilirea venitului impozabil stabilit suplimentar atât din surse neidentificate, cât şi din surse identificate.
    2.3 „Temeiul de drept“: se înscrie detaliat şi clar încadrarea situaţiei de fapt constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea textului de lege pentru cazul constatat.

    3. „Date privind creanţele fiscale accesorii“
    3.1. „Creanţe fiscale accesorii“
    Fiecare rând al tabelului cuprinde informaţiile aferente fiecărei creanţe fiscale accesorii stabilite de organele fiscale.
    Fiecare coloană conţine:
    - coloana 1 cuprinde denumirea creanţei fiscale accesorii astfel cum este definită la art. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – coloana 2 cuprinde diferenţa de impozit pe venitul net anual, calculată de organele fiscale în cadrul verificării situaţiei fiscale personale, ce reprezintă bază de calcul pentru creanţele accesorii;
    – coloana 3 cuprinde data de la care se s-au calculat creanţele accesorii, aferentă fiecărei creanţe accesorii, sub forma zz.ll.aaaa;
    – coloana 4 cuprinde data până la care se s-au calculat creanţele accesorii, aferentă fiecărei creanţe accesorii, sub forma zz.ll.aaaa;
    – coloana 5 cuprinde valoarea cumulată a creanţei fiscale accesorii aferentă perioadei pentru care s-au calculat;
    – coloana 6 „Cod cont bugetar“ - se completează cu simbolul codului de cont bugetar al impozitului pe venit;
    – coloana 7 „număr de evidenţă a plăţii“ - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru creanţele fiscale accesorii stabilite de organele fiscale; numărul de evidenţă a plăţii va fi generat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.


    3.2. „Motivul de fapt“: se înscrie, în mod clar, motivul de fapt care a determinat stabilirea creanţelor accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar, atât din surse neidentificate, cât şi din surse identificate.
    3.3. „Temeiul de drept“: se înscrie detaliat şi clar încadrarea situaţiei de fapt constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea textului de lege pentru cazul constatat.

    4. Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale
    Se vor insera menţiuni privind îndeplinirea procedurii de audiere şi se va preciza faptul că aceste menţiuni se regăsesc detaliat şi la capitolul „Discuţia finală“ din Raportul de verificare fiscală anexat.

    5. Data comunicării
    În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să iniţieze acţiunile pentru comunicarea actului, conform prevederilor art. 47 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data comunicării actului administrativ fiscal emis reprezintă:
    a) în situaţia comunicării prin poştă potrivit art. 47 alin. (3)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul primirii;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă;

    b) în situaţia comunicării prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit art. 47 alin. (8)-(12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului;
    – data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză primirea actului administrativ-fiscal, prin remitere sub semnătură;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliul fiscal şi nu se prezintă la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ-fiscal;

    c) în situaţia comunicării prin remitere la sediul organului fiscal potrivit art. 47 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data semnării de primire a actului.

    Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Afişarea anunţului se face concomitent la sediul organului fiscal emitent care a efectuat verificarea, respectiv la sediul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în situaţia în care acesta diferă de organul fiscal emitent, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Dacă în procedura comunicării actului administrativ fiscal prin remitere sub semnătură, la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului, destinatarul refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, comunicarea se efectuează prin afişarea pe uşa acestuia a unei înştiinţări în care se înscriu menţiuni cu privire la actul administrativ fiscal emis pe numele contribuabilului şi menţiuni cu privire la data la care se consideră comunicat actul administrativ fiscal.
    Ori de câte ori comunicarea se realizează prin publicitate sau prin afişarea unei înştiinţări pe uşa destinatarului, organul fiscal întocmeşte un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte şi în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia primeşte actul administrativ fiscal, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna.
    Comunicarea prin remitere sub semnătură la sediul organului fiscal emitent se efectuează ori de câte ori contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia se prezintă la sediul organului fiscal şi solicită acest lucru.

    6. La „Dispoziţii finale“ se va completa numărul total de pagini al raportului de verificare fiscală care se anexează la decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale.
    Decizia de impunere se întocmeşte în 3 exemplare, toate originale, de către inspectorii fiscali care au efectuat verificarea situaţiei fiscale personale, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.    ANEXA 10.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare
    a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit
    suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale“
    1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de organele fiscale pentru stabilirea unei situaţii individuale pentru persoana verificată şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de aceasta, precum şi pentru comunicarea acestui act, în cazul în care se ajustează baza de impozitare.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare de către echipa care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.
    7. Circulă:
    - un exemplar la persoana verificată;
    – un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 11.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    DECIZIE DE REVERIFICARE
    Datele de identificare ale persoanei verificate:
    1. Numele şi prenumele
    ……………………………………………………………

    2. Codul de identificare fiscală
    Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    3. Domiciliul fiscal: localitatea ...................., str. .................. nr. ......, bl. ......., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţ/sector, cod poştal .........

    În conformitate cu prevederile art. 144 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune reverificarea situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit pentru următoarele perioade:
    Perioada de reverificat
    ZZ.LL.AAAA-ZZ.LL.AAAA

    Motivul reverificării
    Apariţia unor date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificării situaţiei fiscale personale, care influenţează rezultatele acesteia, constând în:
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................


    Actul administrativ fiscal
    Organul fiscal emitent .........................................................
    Denumirea actului administrativ fiscal ..................................
    Data şi numărul de înregistrare ...........................................
    Obligaţii fiscale supuse reverificării
    Denumirea
    ...........……..........
    ...........……..........
    Perioada pentru care au fost calculate
    ZZ.LL.AAAA -ZZ.LL.AAAA
    ZZ.LL.AAAA-ZZ.LL.AAAA
    Valoarea
    ....................
    ....................
    Verificarea situaţiei fiscale personale cu privire la obligaţiile fiscale menţionate mai sus va începe la data de .............…. .
    Pentru buna desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale vă rugăm să pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia inspectorilor fiscali, toate documentele justificative, precum registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri sau clarificări relevante pentru stabilirea stării de fapt fiscale.
    Potrivit prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, în scris, amânarea datei de începere a verificării pentru motive justificate.
    Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.
    Pentru informarea dumneavoastră facem precizarea că drepturile şi obligaţiile persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale sunt reglementate de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale.
    La data începerii verificării situaţiei fiscale personale, respectiv ………….., ora ……, sunteţi invitat(ă) să vă prezentaţi la sediul organului fiscal situat în localitatea ................, str. ............. nr. ....., camera ......., judeţul/sectorul .........…, loc unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale.
    Potrivit prevederilor art. 140 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea situaţiei fiscale personale se poate desfăşura la domiciliul dumneavoastră ori la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, în condiţiile art. 140 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.
    Prezenta decizie de reverificare produce efecte de la data comunicării, potrivit legii.
    În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii de reverificare se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    Depunerea contestaţiei nu suspendă procedura de reverificare a situaţiei fiscale personale.
    Conducătorul organului fiscal,
    ............................................…
    (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 11.b

    Instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului „Decizie de reverificare“
    Formularul „Decizie de reverificare“ este actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 144 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către conducătorul organului fiscal, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.
    Decizia de reverificare se comunică persoanei fizice cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării situaţiei fiscale personale în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Decizia de reverificare este emisă de organele fiscale în aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinde posibilitatea de a fi contestată.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de reverificare“ se completează după cum urmează:
    "Denumirea organului fiscal emitent": se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul.
    "Numărul şi data înregistrării formularului": se completează numărul şi data emiterii formularului.
    "Datele de identificare ale persoanei verificate": cuprinde numele şi prenumele persoanei fizice, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale acesteia.
    "Perioadele pentru care se dispune reverificarea": se va completa pe fiecare rând perioada impozabilă cuprinsă în reverificare aferentă impozitului pe venit.
    "Motivul reverificării": cuprinde datele suplimentare care influenţează rezultatele verificării fiscale anterioare.
    "Date despre actul administrativ fiscal supus reverificării": cuprinde denumirea organului fiscal emitent al actului administrativ, denumirea completă, numărul şi data înregistrării, precum şi câte un rând pentru fiecare obligaţie fiscală supusă reverificării, perioada pentru care aceasta a fost calculată şi suma stabilită în actul administrativ fiscal supus reverificării.
    Formularul cuprinde şi data programată pentru începerea verificării situaţiei fiscale personale.
    "Date privind conducătorul organului fiscal care aprobă formularul": se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente.
    Formularul „Decizie de reverificare“ se întocmeşte în trei exemplare originale de echipa de verificare fiscală, se avizează de şeful serviciului coordonator şi se aprobă de conducătorul organului fiscal din care face parte echipa, din care:
    - exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea, exemplar care cuprinde şi numele, prenumele şi semnătura persoanelor care au întocmit formularul, precum şi numele, prenumele şi semnătura şefului serviciului care avizează formularul;
    – exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 11.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
    şi de păstrare a formularului „Decizie de reverificare“
    1. Denumire: Decizie de reverificare
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de informaţiile înscrise.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează pentru dispunerea reverificării de către conducătorul organului fiscal competent să efectueze acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în 3 exemplare (toate cu titlu de original) de inspectorii fiscali care efectuează reverificarea situaţiei fiscale personale.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent;
    – exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.


    ANEXA 12.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    DISPOZIŢIE
    privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale
    1. Date de identificare ale persoanei fizice verificate
    Numele şi prenumele ......................................
    Cod de identificare fiscală .................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ..................., str. ............................. nr. ...., bl. ., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................

    2. Date privind acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale
    Ca urmare a/În timpul acţiunii de verificare a situaţiei fiscale personale, desfăşurată în perioada ............../începută la data de ………………. de către .................................... din cadrul*^1) .........................., s-a întocmit*^2) ............ nr. ......./............ .

    3. Măsuri dispuse
    În baza art. 118 alin. (8), coroborat cu art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri:
    3.1. Măsura nr. 1
    3.1.1. Denumirea măsurii nr. 1*^3)
    ............................................................
    ............................................................

    3.1.2. Termen*^4)
    ............................................................

    3.1.3. Motivele de fapt*^5)
    ............................................................
    ............................................................

    3.1.4. Temeiul de drept*^6)
    ............................................................
    ............................................................


    3.2. Măsura nr. 2
    3.2.1. Denumirea măsurii nr. 2
    ............................................................

    3.2.2. Termen
    ............................................................

    3.2.3. Motivele de fapt
    ............................................................

    3.2.4. Temeiul de drept
    ............................................................
    4. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) în situaţia comunicării prin poştă potrivit art. 47 alin. (3)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data înscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, în cazul primirii;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, în cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poştă;

    b) în situaţia comunicării prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit art. 47 alin. (8)-(12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    - data semnării de primire a actului, în cazul remiterii acestuia direct contribuabilului;
    – data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în situaţia în care contribuabilul ori împuternicitul sau curatorul acestuia refuză primirea actului administrativ fiscal, prin remitere sub semnătură;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării înştiinţării pe uşa domiciliului contribuabilului, în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliul fiscal şi nu se prezintă la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal;

    c) în situaţia comunicării prin remitere la sediul organului fiscal potrivit art. 47 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, data semnării de primire a actului.


    5. Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse
    ............................................................
    ............................................................

    6. În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ se poate formula contestaţie.
    7. Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite în prezenta decizie constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│Aprobat │Avizat │Întocmit │
├────────────┼─────────┼─────────┬───────┬─────────┤
│Conducătorul│Şef │Numele şi│ │ │
│organului │serviciu │prenumele│Funcţia│Semnătura│
│fiscal │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Funcţia │Numele şi│ │ │ │
│ │prenumele│ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Numele şi │ │ │ │ │
│prenumele │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Semnătura şi│Semnătura│ │ │ │
│ştampila*) │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘


    *) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „Aprobat“.
    *^1) Se completează denumirea organului fiscal emitent.
    *^2) Se completează tipul actului întocmit de către organul fiscal care a efectuat verificarea.
    *^3) Se completează măsura dispusă de organul fiscal.
    *^4) Se completează termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse.
    *^5) Se prezintă pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii măsurilor.
    *^6) Pentru fiecare faptă descrisă se menţionează actele normative încălcate.

    ANEXA 12.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“
    Formularul „Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ reprezintă actul administrativ emis de organele cu atribuţii de verificare fiscală, în aplicarea prevederilor legale, prin care se dispune persoanei fizice verificate îndeplinirea unor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală. În „Dispoziţia privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ nu sunt cuprinse măsuri referitoare la valoarea sumelor pe care persoanele fizice verificate le datorează bugetului general consolidat al statului sau la plata acestora.
    Formularul se întocmeşte în timpul sau ca urmare a finalizării unei verificări a situaţiei fiscale personale, în cazul în care organele fiscale stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului.
    Informaţiile din conţinutul formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“ se completează după cum urmează:
    1. „Date de identificare ale persoanei fizice verificate“ cuprinde următoarele:
    - numele şi prenumele persoanei fizice verificate;
    – cod de identificare fiscală, definit conform prevederilor Codului de procedură fiscală, se completează astfel: codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, după caz;
    – domiciliul fiscal se completează cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).

    2. „Date privind acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale“ cuprinde următoarele:
    - perioada în care s-a desfăşurat acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale/data începerii acţiunii;
    – numele şi prenumele inspectorilor fiscali care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, precum şi organul fiscal din care fac parte;
    – tipul, numărul şi data actului întocmit de către inspectorii fiscali care efectuează verificarea (raport de verificare fiscală sau proces-verbal), în care se consemnează motivele de fapt care determină emiterea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“, după caz.

    3. „Măsura/Măsuri dispusă/dispuse“
    3.1. Măsura nr. 1
    3.1.1. Se prezintă măsura nr. 1 dispusă în sarcina persoanei fizice verificate.
    3.1.2. Termenul: se înscrie termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispusă/dispuse.
    3.1.3. Motivele de fapt: se prezintă situaţia de fapt constatată, modul de aplicare a legislaţiei fiscale de către persoana fizică verificată, referitor la această situaţie de fapt, cu precizarea consecinţelor (influenţelor) fiscale.
    3.1.4. Temeiul de drept: se prezintă detaliat şi clar încadrarea faptei constatate în prevederile legislaţiei fiscale aplicabile.
    Pentru următoarele măsuri dispuse se completează în mod corespunzător măsura, termenul, motivele de fapt, temeiul de drept, numerotându-se corespunzător (3.3. şi 3.3.1.-3.3.4. etc.).    4. „Data comunicării“
    Reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    5. „Menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi, respectiv, informarea acesteia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse“: se consemnează menţiuni privind audierea persoanei fizice verificate şi se prezintă în sinteză punctul de vedere al acesteia cu privire la măsura/măsurile dispusă/dispuse de organul fiscal, conform actului de control întocmit.
    6. Se menţionează posibilitatea persoanei fizice verificate de a formula contestaţie împotriva dispoziţiei de măsuri, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Se menţionează faptul că neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul fiscal constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    8. Formularul se întocmeşte de către inspectorii fiscali care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal emitent.


    ANEXA 12.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
    şi păstrare a formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite
    în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale“
    1. Denumire: Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. Poate avea un număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru dispunerea de măsuri în sarcina persoanei fizice verificate, în timpul sau ca urmare unei acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în trei exemplare de inspectorii fiscali care efectuează verificarea.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale;
    – exemplarul 2 la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică verificată are declarat domiciliul fiscal;
    – exemplarul 3 la persoana fizică verificată.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la organul fiscal emitent;
    – exemplarul 2 la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică verificată are declarat domiciliul fiscal.


    ANEXA 13.a


┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │Data ............/........ │Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter │
│SIGLA│DIRECŢIA │/..................... Nr. │personal: │
│ANAF │...........................................│înregistrare │.......................................................│
│ │ │...........................│ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    PROCES-VERBAL
    de ridicare/restituire de înscrisuri încheiat la data de ..../..../....
    Subsemnaţii, ...............................*^1), având funcţia de .......................……….. în cadrul …...................., în baza prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor nr. ...... şi a Ordinului de serviciu nr. .………./……......., am procedat la ridicarea/restituirea de la/către .....................*^2), în prezenţa .....................*^3), a următoarelor:
    ..........................(documente, înscrisuri etc.)..................
    Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate „conform cu originalul“ de către inspectorii fiscali şi de către persoana de la care au fost ridicate documentele/reprezentant.
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, înregistrate în Registrul unic de control/la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, cu nr. ............, din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului/plătitorului, iar un exemplar a fost luat de inspectorii fiscali.
    Inspectori fiscali,
    ................................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    Contribuabil/Plătitor/Reprezentant*^4)
    .....................…..................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    *^1) Numele şi prenumele inspectorilor fiscali.
    *^2) Denumirea/Numele contribuabilului/plătitorului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală.
    *^3) Nume, prenume, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului/plătitorului.
    *^4) Nume, prenume, funcţia contribuabilului/plătitorului/reprezentantului.

    ANEXA 13.b

    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului
    „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“
    Se întocmeşte şi se completează de către inspectorii fiscali, în cadrul unei acţiuni de control inopinat/constatare la faţa locului sau în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale, cu ocazia ridicării/restituirii de documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile, în original. Se înscriu numele şi prenumele inspectorilor fiscali, funcţia şi numărul legitimaţiei.
    "Documente/Înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi etc., elemente necesare individualizării acestora.
    Documentele sau actele se ridică în original şi se anexează procesului-verbal când sunt indicii că operaţiunile/tranzacţiile nu reflectă realitatea sau că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi şi se remit contribuabilului/ plătitorului controlat copii certificate „conform cu originalul“ de către inspectorii fiscali şi de către persoana de la care au fost ridicate documentele/reprezentantul acesteia.
    Se completează în două exemplare, din care un exemplar pentru organul fiscal şi un exemplar pentru contribuabil/plătitor.

    ANEXA 13.c

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare
    şi păstrare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“
    1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. Poate avea un număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de înscrisuri.
    6. Se întocmeşte în două exemplare, de inspectorii fiscali.
    7. Circulă:
    - exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale/controlul inopinat/constatarea la faţa locului;
    – exemplarul 2 la contribuabil/plătitor.

    8. Se arhivează:
    - exemplarul 1 la organul fiscal.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice