Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.106 din 15 septembrie 2011  pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesionala generala si specifica Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.106 din 15 septembrie 2011 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesionala generala si specifica "Bani pentru formare profesionala", aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 4 octombrie 2011
    Având în vedere:
    - Adresa nr. 10.775 din 17 august 2011 privind avizul Consiliului Concurenţei referitor la modificarea/prelungirea schemei de ajutor de stat "Bani pentru formare profesionalã";
    - Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţã" în România;
    - Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
    - Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006;
    - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; în baza art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Schema de ajutor de stat pentru formare profesionalã generalã şi specificã "Bani pentru formare profesionalã", aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentã Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa prioritarã 2 "Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoalã la viaţa activã" şi domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC", axa prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii", se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generalã Autoritatea de Management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

    Bucureşti, 15 septembrie 2011.
    Nr. 2.106.

    ANEXÃ
    -----
    (Anexã la Ordinul nr. 309/2009)
    -------------------------------

                            SCHEMÃ DE AJUTOR DE STAT
                    pentru formare profesionalã generalã şi
                  specificã "Bani pentru formare profesionalã"


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de stat pentru formare profesionalã generalã şi specificã denumitã "Bani pentru formare profesionalã", aferentã Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" pentru:
    a) axa prioritarã 2 "Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoalã la viaţa activã" şi domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC";
    b) axa prioritarã 3 "Creşterea adaptabilitãţii lucrãtorilor şi a întreprinderilor", domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii".
    (2) Acordarea ajutoarelor pentru formare profesionalã în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comunã în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008.
    (3) Prezenta schemã de ajutor de stat este exceptatã de la obligaţia de notificare cãtre Comisia Europeanã, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.
    (4) Prezenta schemã de ajutor de stat se aplicã pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    CAP. II
    Baza legalã

    ART. 2
    Prezenta schemã de ajutor de stat este elaboratã în conformitate cu:
    a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    b) Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţã" în România (POS DRU);
    c) Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    e) Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
    f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. III
    Definiţii

    ART. 3
    În înţelesul prezentei scheme de ajutor de stat, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
    a) ajutor de stat - orice mãsurã care îndeplineşte toate criteriile prevãzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene*1);
-----
    *1) Actualul art. 107 (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.

    b) schemã de ajutor - orice act pe baza cãruia, fãrã sã fie nevoie de mãsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza cãruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadã nedefinitã de timp şi/sau pentru o valoare nedefinitã;
    c) ajutoare individuale - ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;
    d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (AMPOSDRU) sau prin organismele intermediare;
    e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin AMPOSDRU;
    f) întreprindere - orice entitate implicatã într-o activitate economicã, indiferent de forma juridicã a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfãşoarã activitãţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevãzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevãzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;
    i) intensitatea ajutorului - cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din cheltuielile eligibile ale proiectului; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plãtite în mai multe tranşe se actualizeazã la valoarea lor în momentul acordãrii ajutorului; rata dobânzii care urmeazã sã fie aplicatã în scopul actualizãrii este rata de referinţã stabilitã de Comisia Europeanã pe baza unor criterii obiective şi publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet, aplicabilã la momentul acordãrii ajutorului;
    j) numãr de angajaţi - numãrul de unitãţi de muncã pe an (UMA), respectiv numãrul de persoane angajate cu normã întreagã pe parcursul unui an, activitatea cu normã redusã şi muncã sezonierã reprezentând fracţiuni ale UMA;
    k) formare generalã - formare cu un conţinut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual ori viitor al angajatului în întreprindere, însã care oferã calificãri ce pot fi transferate într-o mare mãsurã cãtre alte întreprinderi sau alte domenii de activitate. Formarea este consideratã "generalã" dacã, de exemplu:
    - este organizatã în comun de întreprinderi independente diferite sau dacã este disponibilã pentru angajaţi ai unor întreprinderi diferite;
    - este recunoscutã, certificatã sau validatã de autoritãţi ori organisme publice sau de alte organisme sau instituţii cãrora un stat membru ori Comunitatea Europeanã le-a acordat competenţele necesare;
    l) formare specificã - formare cu un conţinut aplicabil direct şi principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere şi care oferã calificãri care nu pot fi transferate cãtre alte întreprinderi ori alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o mãsurã limitatã; m) tânãr absolvent - persoana fizicã cu vârsta cuprinsã între 15 şi 24 ani, aflatã într-o relaţie contractualã de muncã cu un angajator, în primele 6 luni de la angajare la primul loc de muncã cu contract individual de muncã încheiat pe o perioadã de minimum 24 de luni;
    n) mentor - angajat al unei întreprinderi, cu o experienţã de cel puţin 2 ani în domeniul calificãrii respective, care asistã, îndrumã şi evalueazã activitatea profesionalã a tinerilor angajaţi în vederea adaptãrii acestora la cerinţele primului loc de muncã;
    o) program de mentorat - program de asistare, îndrumare şi evaluare a activitãţii profesionale a tinerilor absolvenţi, destinat adaptãrii acestora la cerinţele primului loc de muncã cu contract individual de muncã, încheiat pe o perioadã de minimum 24 de luni;
    p) personal angajat - personalul cu contract de muncã la data începerii cursului de formare profesionalã;
    q) lucrãtor defavorizat - orice persoanã care:
    - nu a avut un loc de muncã regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau
    - nu a absolvit o formã de învãţãmânt secundar ori nu deţine o calificare profesionalã (ISCED 3); sau
    - are o vârstã de peste 50 de ani; sau
    - trãieşte singurã, având în întreţinerea sa una ori mai multe persoane; sau
    - lucreazã într-un sector ori profesie în care dezechilibrul repartizãrii posturilor între bãrbaţi şi femei este cu cel puţin 25% mai mare decât media dezechilibrului repartizãrii posturilor între bãrbaţi şi femei în toate sectoarele economice şi care aparţine grupului de gen minoritar; sau
    - este membru al unei minoritãţi etnice dintr-un stat membru şi care are nevoie sã îşi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesionalã ori experienţa de muncã pentru a-şi îmbunãtãţi şansele de a obţine un loc de muncã stabil;
    r) lucrãtor extrem de defavorizat - orice persoanã care a fost în şomaj cel puţin 24 de luni;
    s) lucrãtor cu handicap - orice persoanã:
    - recunoscutã ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei naţionale; sau
    - care suferã de o deficienţã recunoscutã ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;
    t) produse agricole:
    - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor pescãreşti şi de acvaculturã reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comunã a pieţelor în sectorul produselor pescãreşti şi de acvaculturã;
    - produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plutã);
    - produsele care imitã sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);
    u) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuatã asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activitãţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregãtirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
    v) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzãrii, a punerii în vânzare, a livrãrii ori a oricãrei alte forme de introducere pe piaţã, cu excepţia primei vânzãri de cãtre un producãtor primar cãtre revânzãtori sau prelucrãtori şi a oricãrei alte activitãţi de pregãtire a produsului pentru aceastã primã vânzare; o vânzare efectuatã de un producãtor primar cãtre consumatorii finali este consideratã comercializare în cazul în care aceasta are loc în locaţii distincte, rezervate în acest scop;
    w) întreprindere aflatã în dificultate, în cazul în care:
    A. beneficiarul este o întreprindere micã sau mijlocie întreprinderea care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    (i) în cazul societãţilor cu rãspundere limitatã, mai mult de jumãtate din capitalul social a dispãrut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (ii) în cazul societãţilor comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au rãspundere nelimitatã pentru creanţele societãţii, mai mult de jumãtate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societãţii a dispãrut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (iii) indiferent de tipul societãţii comerciale în cauzã, în cazul în care îndeplineşte criteriile prevãzute de legislaţia naţionalã pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţã;
    (iv) un IMM cu o vechime de mai puţin de 3 ani nu se considerã a fi în dificultate în aceasta perioadã în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia cazului în care îndeplineşte condiţiile prevãzute la pct. (iii).
    B. beneficiarul este o întreprindere mare - întreprinderea care fie se regãseşte în una dintre situaţiile prevãzute la lit. A pct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintã simultan simptome obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scãderea cifrei de afaceri, creşterea volumului stocurilor, supracapacitate, scãderea fluxului de numerar, îndatorare crescutã, creşterea sarcinilor financiare şi scãderea sau dispariţia valorii activului net.

    CAP. IV
    Scopul şi obiectivele schemei de ajutor de stat

    ART. 4
    Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este promovarea formãrii profesionale generale şi specifice.
    ART. 5
    Principalele obiective ale prezentei scheme de ajutor de stat sunt:
    a) îmbunãtãţirea tranziţiei de la şcoalã la viaţa activã;
    b) dezvoltarea capacitãţii întreprinderilor de a sprijini creşterea nivelului de calificare al angajaţilor;
    c) creşterea nivelului de calificare al angajaţilor;
    d) creşterea nivelului de perfecţionare, respectiv specializare al angajaţilor;
    e) îmbunãtãţirea accesului şi participãrii la formare profesionalã continuã.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare

    ART. 6
    (1) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordã sprijin financiar întreprinderilor care activeazã în toate sectoarele economice, cu excepţia ajutoarelor care favorizeazã activitãţile în domeniul prelucrãrii şi comercializãrii produselor agricole, în urmãtoarele cazuri:
    a) atunci când valoarea ajutorului este stabilitã pe baza preţului sau a cantitãţii unor astfel de produse achiziţionate de la producãtori primari ori comercializate de cãtre întreprinderile în cauzã; sau
    b) atunci când acordarea ajutorului este condiţionatã de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, cãtre producãtorii primari.
    (2) De asemenea, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordã ajutoare:
    a) destinate activitãţilor legate de exporturi, adicã ajutoarelor direct legate de cantitãţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) condiţionate de utilizarea preferenţialã a produselor naţionale faţã de produsele importate.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activitãţi, beneficiari şi cereri de propuneri de proiecte

    ART. 7
    (1) Activitãţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt activitãţile care vizeazã formarea profesionalã generalã şi specificã.
    (2) Activitãţile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoalã la viaţa activã" sunt programele de mentorat care sprijinã tinerii angajaţi în prima etapã a primului lor loc de muncã important*2). În acest context, rolul mentorilor este de a facilita procesul de adaptare a tinerilor angajaţi la cerinţele specifice locului de muncã şi postului ocupat.
-----
    *2)Primele 6 luni ale primului loc de muncã pentru care persoana respectivã are încheiat un contract de muncã de cel puţin 24 de luni.

    (3) Activitãţile eligibile cuprinse în cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC" sunt: actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane şi FPC a angajaţilor la iniţiativa angajatorilor sau de cãtre aceştia din urmã.
    (4) Activitatea eligibilã cuprinsã în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii" este formarea profesionalã a angajaţilor prin programe de perfecţionare, respectiv specializare. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, perfecţionarea, respectiv specializarea reprezintã pregãtirea profesionalã care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor ori competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificãri, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţionalã sau într-o arie ocupaţionalã nouã, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie ori competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii. Formarea profesionalã se realizeazã prin programe de formare profesionalã care cuprind totalitatea activitãţilor de pregãtire teoreticã şi/sau practicã în vederea realizãrii obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesionalã asigurã dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregãtire profesionalã, recunoscute la nivel naţional. În cazul perfecţionãrii şi specializãrii furnizorul de formare profesionalã autorizat va elibera certificat de absolvire.
    ART. 8
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare profesionalã sunt întreprinderile ai cãror angajaţi participã la cursurile organizate în cadrul proiectelor de formare profesionalã, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme de ajutor de stat.
    (2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitanţii trebuie sã completeze modelul de declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevãzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Poate beneficia de mãsurile de ajutor de stat prevãzute în prezenta schemã de ajutor de stat întreprinderea care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    a) este o organizaţie legal constituitã în România şi îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul României;
    b) aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU şi cu Ghidul solicitantului;
    c) respectã prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea;
    d) nu se aflã în situaţia de insolvenţã sau lichidare, afacerea sa nu este condusã de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra activitãţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
    e) nu înregistreazã datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, prevãzute de legislaţia în vigoare;
    f) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definiţia prevãzutã la art. 3 lit. w);
    g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comunã sau, în cazul în care a fãcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatã şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentã;
    h) reprezentantul sãu legal nu a fost supus unei condamnãri cu valoare res judicata în ultimele 36 de luni de cãtre nicio instanţã judecãtoreascã, din motive profesionale sau de eticã profesionalã;
    i) reprezentantul sãu legal nu a fost condamnat cu valoare res judicata pentru fraudã, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activitãţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitãţii Europene;
    j) reprezentantul sãu legal nu furnizeazã informaţii false;
    k) este direct responsabilã de pregãtirea şi implementarea proiectului şi nu acţioneazã ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
    l) îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului, fãrã a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.
    ART. 9
    Criteriile de eligibilitate ale cererii de finanţare sunt urmãtoarele:
    a) proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie;
    b) grupul/grupurile-ţintã şi activitãţile proiectului sunt în concordanţã cu condiţiile axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie, precum şi cu cele ale cererii de propuneri de proiecte;
    c) bugetul proiectului respectã limitele prevãzute de prezenta schemã de ajutor de stat;
    d) proiectul respectã perioada maximã de implementare şi perioada de transmitere a cererilor de finanţare;
    e) proiectul este implementat în România.
    ART. 10
    Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevãzute la art. 8 şi 9 este verificatã de cãtre administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi ale prezentei scheme de ajutor de stat.

    CAP. VII
    Selecţia şi evaluarea proiectelor

    ART. 11
    Selecţia şi evaluarea proiectelor se efectueazã de cãtre administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

    ART. 12
    Ajutorul se acordã sub formã de finanţãri nerambursabile în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizeazã la valoarea de la momentul acordãrii ajutorului.
    ART. 13
    (1) Valoarea minimã a unei cereri de finanţare pentru prezenta schemã de ajutor de stat trebuie sã fie de 10.000 euro (echivalent în lei).
    (2) Valoarea maximã a ajutorului acordat unei întreprinderi pentru un proiect de formare profesionalã nu va depãşi 2.000.000 euro (echivalent în lei)/2 (doi) ani consecutivi.
    ART. 14
    (1) Intensitatea ajutoarelor nu va depãşi:
    a) 25% din cheltuielile eligibile pentru formare specificã;
    b) 60% din cheltuielile eligibile pentru formare generalã.
    (2) Intensitatea ajutorului poate fi majoratã pânã la o intensitate maximã de 80% din costurile eligibile, dupã cum urmeazã:
    a) cu 10% dacã formarea profesionalã este acordatã lucrãtorilor cu handicap sau defavorizaţi;
    b) cu 10% dacã ajutorul este acordat unei întreprinderi mijlocii şi 20% dacã ajutorul este acordat întreprinderilor mici.
    (3) Intensitatea ajutoarelor acordate în sectorul transportului maritim poate ajunge la 100% din costurile eligibile, indiferent dacã proiectul se referã la o formare specificã sau la una generalã, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    a) beneficiarul formãrii nu este membru activ al echipei, ci este supranumerar la bord; şi
    b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Comunitãţii Europene.
    (4) În cazurile în care proiectul de ajutor implicã atât componente de formare generalã, cât şi componente de formare specificã, care nu pot fi separate pentru calcularea intensitãţii ajutorului, precum şi în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplicã intensitãţile ajutoarelor aplicabile formãrii specifice.
    ART. 15
    Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din mãsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de mãsuri.

    CAP. IX
    Cheltuieli eligibile

    ART. 16
    (1) Cheltuielile eligibile ale proiectului de formare, pe baza cãrora se calculeazã intensitatea ajutorului de stat, sunt urmãtoarele:
    a) costurile de personal ale formatorilor;
    b) cheltuielile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare, inclusiv cheltuielile de cazare;
    c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale şi furnituri direct legate de proiect;
    d) amortizarea instrumentelor şi echipamentelor, în mãsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauzã;
    e) costurile serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare;
    f) costurile de personal ale participanţilor la proiectul de formare şi costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale), pânã la maximum totalul celorlalte costuri eligibile menţionate la lit. a)-e). În privinţa costurilor de personal ale participanţilor la formare, se iau în considerare numai orele în care participanţii participã efectiv la formare, dupã deducerea eventualelor ore lucrãtoare.
    (2) Cheltuielile eligibile trebuie dovedite prin documente justificative şi trebuie sã fie transparente şi grupate pentru fiecare categorie.

    CAP. X
    Efectul stimulativ

    ART. 17
    (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat trebuie sã aibã un efect stimulativ.
    (2) Ajutoarele acordate IMM-urilor în baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ dacã, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicitã ajutor, beneficiarul depune o cerere de finanţare.
    (3) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari, efectul stimulativ trebuie examinat de cãtre autoritatea care administreazã schema. În acest sens, aceasta verificã, înaintea acordãrii ajutorului în cauzã, în plus faţã de îndeplinirea condiţiei prevãzute la alin. (2), dacã cererea de finanţare şi documentele însoţitoare conţin date suficiente, din care sã rezulte îndeplinirea a cel puţin unuia dintre urmãtoarele criterii:
    a) o creştere substanţialã a dimensiunii proiectului/activitãţii ca urmare a ajutorului;
    b) o creştere substanţialã a domeniului de aplicare a proiectului/activitãţii ca urmare a ajutorului;
    c) o creştere substanţialã a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordãrii ajutorului;
    d) o creştere substanţialã a ritmului de finalizare a proiectului/activitãţii în cauzã.

    CAP. XI
    Reguli privind cumulul ajutoarelor

    ART. 18
    (1) Ajutoarele acordate conform prezentei scheme de ajutor de stat se pot cumula cu alte tipuri de ajutoare exceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în mãsura în care aceste ajutoare vizeazã diferite costuri eligibile identificabile.
    (2) Pentru a stabili dacã plafonul maxim al ajutorului şi intensitãţile maxime ale acestuia sunt respectate, este luatã în considerare valoarea totalã a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subvenţionat, indiferent dacã ajutorul respectiv este finanţat din surse locale, regionale, naţionale ori comunitare.
    (3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemã de ajutor de stat nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 sau cu ajutorul de minimis care îndeplineşte condiţiile prevãzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare privitoare la aceleaşi costuri eligibile care se suprapun parţial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depãşirea intensitãţii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.

    CAP. XII
    Modalitatea de implementare a schemei de ajutor de stat

    ART. 19
    (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului, întreprinderile beneficiare trebuie sã înainteze o cerere de finanţare administratorului schemei înainte de a demara proiectul pentru care solicitã finanţarea.
    (2) Cererea de finanţare va fi însoţitã de documente care sã conţinã:
    a) date economico-financiare prin care sã se demonstreze cã beneficiarul nu este întreprindere în dificultate conform definiţiei prevãzute la art. 3 lit. w), precum şi o declaraţie pe propria rãspundere în acest sens;
    b) declaraţie scrisã pe propria rãspundere însoţitã, dacã este cazul, de documente corespunzãtoare, în vederea verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 8 alin. (3) lit. (f);
    c) sectorul/sectoarele în care se acordã ajutorul în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
    d) activitãţile şi costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicitã ajutor de stat;
    e) declaraţie scrisã pe propria rãspundere a beneficiarului în vederea certificãrii efectului stimulativ, conform cãreia nu a demarat proiectul pentru care solicitã ajutor;
    f) pentru întreprinderile mari, informaţii care sã demonstreze efectul stimulativ, conform cap. X.
    (3) Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitanţii trebuie sã completeze modelul de declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevãzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiarã trebuie sã transmitã administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria rãspundere cu privire la ajutoarele de stat şi de minimis primite pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, în vederea verificãrii de cãtre acesta a respectãrii regulii privind cumulul ajutoarelor.
    (5) În cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specificã în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare şi selecţie, administratorul schemei îi comunicã în scris cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat în baza schemei.
    (6) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor de stat un contract de finanţare.
    (7) În cazul în care beneficiarul nu este eligibil sã primeascã o alocare specificã în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunicã în scris acest lucru.
    ART. 20
    (1) Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
    a) lansarea schemei de ajutor de stat şi a Ghidului solicitantului aferent;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor-suport;
    c) verificarea administrativã (verificarea conformitãţii cererilor de finanţare şi a documentelor-suport) - numai cererile de finanţare care trec de aceastã etapã vor putea face obiectul etapei urmãtoare;
    d) verificarea eligibilitãţii solicitantului, partenerilor şi proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finanţare care trec de aceastã etapã vor putea face obiectul etapei urmãtoare;
    e) selecţia cererilor de finanţare;
    f) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;
    g) depunerea cererii de prefinanţare însoţite de documentele justificative;
    h) acordarea prefinanţãrii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) depunerea cererilor de rambursare însoţite de documentele justificative;
    j) acordarea finanţãrii nerambursabile, dupã verificarea eligibilitãţii cheltuielilor;
    k) monitorizarea implementãrii cererilor de finanţare conform prevederilor contractului de finanţare.
    (2) AMPOSDRU/Organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (OIPOSDRU) care administreazã schema de ajutor de stat verificã îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale solicitantului, partenerilor şi proiectelor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat şi ale Ghidului solicitantului.

    CAP. XIII
    Durata schemei de ajutor de stat

    ART. 21
    Prezenta schemã de ajutor de stat se aplicã de la data lansãrii pânã la data de 31 decembrie 2013, în limita fondurilor alocate pentru aceastã schemã, urmând ca plãţile sã fie efectuate pânã la data de 31 decembrie 2015.

    CAP. XIV
    Bugetul schemei de ajutor de stat

    ART. 22
    Sursa de finanţare pentru prezenta schemã de ajutor de stat este Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", dupã cum urmeazã:
    1. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoalã la viaţa activã", valoarea totalã estimatã a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga duratã de aplicare a acesteia, este 11.155.331 lei (echivalent a 2.705.306*3) euro), defalcatã dupã cum urmeazã:
-----
    *3)Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).


┌───────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ An │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ TOTAL │
├───────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ Lei │2.231.066│2.231.066 │ 2.231.066 │ 2.231.066 │ 2.231.066 │ 11.155.331 │
└───────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘    Contribuţia Comunitãţii Europene la finanţarea acordatã este de 87,86%, diferenţa de 12,14% fiind din contribuţia publicã naţionalã.
    2. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC", valoarea totalã estimatã a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga duratã de aplicare a acesteia, este 143.544.205 lei (echivalent a 34.811.254*4)euro), defalcatã dupã cum urmeazã:
-------
    *4)Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).┌───────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ An │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ TOTAL │
├───────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ Lei │28.708.841│28.708.841│28.708.841 │ 28.708.841│ 28.708.841│ 143.544.205│
└───────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘    Contribuţia Comunitãţii Europene la finanţarea acordatã este de 97%, diferenţa de 3% fiind din contribuţia publicã naţionalã.
    3. În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii", valoarea totalã estimatã a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, pe întreaga duratã de aplicare a acesteia, este de aproximativ 55.500.000 lei (echivalent a 13.459.440*5)Euro):
-------
    *5)Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).┌───────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ An │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ TOTAL │
┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ Lei │11.100.000│11.100.000│11.100.000 │11.100.000 │11.100.000 │ 55.500.000 │
└───────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘    Contribuţia Comunitãţii Europene la finanţarea acordatã este de 85%, diferenţa de 15% fiind din contribuţia publicã naţionalã.

    CAP. XV
    Efecte şi beneficii

    ART. 23
    Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obţine urmãtoarele efecte şi beneficii:
    a) creşterea numãrului de tineri absolvenţi asistaţi în tranziţia de la scoalã la viaţa activã;
    b) creşterea numãrului de cursanţi certificaţi pentru actualizarea şi îmbunãtãţirea competenţelor;
    c) creşterea numãrului de angajaţi participanţi la cursuri de calificare/recalificare/specializare/perfecţionare.
    ART. 24
    Numãrul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este:
    1. 1.222 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la scoalã la viaţa activã";
    2. 2.025 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC";
    3. 300 de întreprinderi - în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilitãţii".

    CAP. XVI
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de stat

    ART. 25
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se va realiza în conformitate cu legislaţia comunitarã şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007*6).
------
    *6)Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat pãstreazã evidenţa detaliatã a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o duratã de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specificã a fost acordatã în baza schemei de ajutor de stat. Aceastã evidenţã trebuie sã conţinã toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor de exceptare impuse de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, inclusiv informaţii despre statutul oricãrei întreprinderi al cãrei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul sãu de IMM, informaţii privind efectul stimulativ al acordãrii ajutorului si informaţii care fac posibilã stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.
    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate aflate în derulare şi de a dispune mãsurile care se impun în cazul încãlcãrii condiţiilor impuse prin prezenta schemã de ajutor de stat sau prin legislaţia naţionalã ori comunitarã aplicabilã la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevãzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) În cazul în care existã îndoieli serioase cu privire la datele transmise de cãtre furnizor, Consiliul Concurenţei poate sã solicite date şi informaţii suplimentare şi, dupã caz, sã facã verificãri la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative Consiliului Concurenţei.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulãrile, recalculãrile, recuperãrile, rambursãrile se raporteazã Consiliului Concurenţei pânã la data de 31 martie a anului urmãtor anului de raportare.
    ART. 28
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrãtoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeanã le considerã necesare pentru evaluarea respectãrii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.
    ART. 29
    Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele si informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25-29.

    CAP. XVII
    Dispoziţii finale

    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişã de informaţii referitoare la prezenta schemã de ajutor de stat, în forma prevãzutã în anexa III la Regulamentul nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008, în vederea transmiterii cãtre Comisia Europeanã, în termen de 20 de zile lucrãtoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.
    Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de internet a Comisiei Europene. Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului se publicã integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://www.fseromania.ro, precum şi pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme de ajutor de stat.

                                     -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice