Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.092 din 24 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.092 din 24 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1186 din 7 decembrie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 107/DCV din 29.10.2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 3 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) alte instrucţiuni sau documente interne ale Autorităţii, necesare pentru realizarea evaluării, inclusiv privind modul de analiză a conţinutului documentelor, aprobării şi implementării proiectelor."

    2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Analiza dosarelor de finanţare, soluţionarea contestaţiilor depuse, precum şi implementarea proiectelor se pot realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora. În această situaţie, aprobarea dosarelor de finanţare se realizează potrivit art. 16."

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Dosarul de finanţare
    Dosarul va fi întocmit cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) cererea de finanţare este completată integral prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;
    b) documentele depuse sunt îndosariate, numerotate şi opisate;
    c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare."

    4. La articolul 15, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia de analiză şi selectare poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    (i) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele obligatorii prevăzute la art. 13;
    (ii) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanţelor/ erorilor constatate în cuprinsul documentaţiei depuse;
    (iii) completarea documentelor, dintre cele obligatorii şi depuse potrivit art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral.
    .................................................................................................
(4) Termenul în care pot fi transmise documentele şi informaţiile, potrivit alin. (2), este de maximum 7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii.
(5) Atrag respingerea dosarului de finanţare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10, neprezentarea clarificărilor în termenul indicat de Autoritate potrivit alin. (4) şi nedepunerea documentelor obligatorii potrivit art. 13."

    5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Documentele/informaţiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor la data înscrierii în aplicaţia informatică."

    6. Anexele nr. 3 şi 4 la ghid se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile art. I pct. 2-6 se aplică inclusiv dosarelor de finanţare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 24 noiembrie 2020.
    Nr. 2.092.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere tehnic a dosarelor depuse în cadrul Programului
    privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ............................. lei

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă, │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate şi ├──┬──┬──────────┤
│criterii de punctaj │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │
│ │consiliului local │ │ │ │
│ │al solicitantului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │
│ │Programul privind │ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice şi a │ │ │ │
│ │gestionării │ │ │ │
│ │inteligente a │ │ │ │
│ │energiei în │ │ │ │
│ │infrastructura de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │(Program), în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ care │ │ │ │
│ │conţine: │ │ │ │
│ │- acordul privind │ │ │ │
│ │asigurarea şi │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │contribuţiei │ │ │ │
│ │financiare proprii│ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile ale │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ │- acordul cu │ │ │ │
│ │privire la │ │ │ │
│ │contractarea │ │ │ │
│ │finanţării şi │ │ │ │
│ │persoana desemnată│ │ │ │
│ │să reprezinte │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│1.│relaţia cu │ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │Mediu │ │ │ │
│ │(Autoritatea); │ │ │ │
│ │- acordul privind │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │neeligibile ale │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
│ │- angajamentul │ │ │ │
│ │privind întocmirea│ │ │ │
│ │documentaţiei de │ │ │ │
│ │achiziţie publică,│ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │
│ │derularea │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │
│ │achiziţie publică │ │ │ │
│ │şi realizarea │ │ │ │
│ │lucrărilor în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile legale│ │ │ │
│ │în vigoare privind│ │ │ │
│ │achiziţiile │ │ │ │
│ │publice; │ │ │ │
│ │- aprobarea │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │şi a indicatorilor│ │ │ │
│ │tehnico-economici,│ │ │ │
│ │inclusiv anexa │ │ │ │
│ │privind descrierea│ │ │ │
│ │sumară a │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │
│ │propuse a fi │ │ │ │
│ │realizată prin │ │ │ │
│ │proiect. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Audit energetic al│ │ │ │
│ │obiectivului de │ │ │ │
│ │investiţie, │ │ │ │
│ │însoţit de raport │ │ │ │
│ │de audit, elaborat│ │ │ │
│ │sau verificat de │ │ │ │
│ │un auditor │ │ │ │
│ │energetic atestat │ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │Autoritatea │ │ │ │
│ │Naţională de │ │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │ │
│2.│Domeniul Energiei,│ │ │ │
│ │în original sau în│ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“; este │ │ │ │
│ │depusă la dosar şi│ │ │ │
│ │copia certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ a │ │ │ │
│ │atestatului │ │ │ │
│ │auditorului care a│ │ │ │
│ │elaborat/verificat│ │ │ │
│ │auditul energetic.│ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │DALI pentru │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │
│ │investiţii propus,│ │ │ │
│ │întocmită conform │ │ │ │
│ │Hotărârii │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 907│ │ │ │
│ │/2016 privind │ │ │ │
│ │etapele de │ │ │ │
│ │elaborare şi │ │ │ │
│ │conţinutul-cadru │ │ │ │
│ │al documentaţiilor│ │ │ │
│ │tehnico-economice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │obiectivelor/ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │fonduri publice, │ │ │ │
│ │cu modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie certificată │ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“ care │ │ │ │
│ │să cuprindă │ │ │ │
│ │obligatoriu şi │ │ │ │
│ │următoarele: │ │ │ │
│ │a) evidenţierea │ │ │ │
│ │situaţiei actuale:│ │ │ │
│ │(i) auditul │ │ │ │
│ │sistemului actual,│ │ │ │
│3.│cu identificarea │ │ │ │
│ │minimă a │ │ │ │
│ │corpurilor de │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │
│ │existente, a │ │ │ │
│ │stâlpilor, a │ │ │ │
│ │reţelelor de │ │ │ │
│ │distribuţie; │ │ │ │
│ │(ii) identificarea│ │ │ │
│ │consumului actual │ │ │ │
│ │în condiţii │ │ │ │
│ │normale de │ │ │ │
│ │funcţionare; │ │ │ │
│ │b) dovedirea │ │ │ │
│ │parametrilor │ │ │ │
│ │proiectaţi: │ │ │ │
│ │(i) rapoarte şi │ │ │ │
│ │calcule/studii │ │ │ │
│ │luminotehnice │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN13201, │ │ │ │
│ │cu respectarea │ │ │ │
│ │încadrării în │ │ │ │
│ │clasa de iluminat │ │ │ │
│ │a drumului/ │ │ │ │
│ │străzii; │ │ │ │
│ │(ii) evidenţierea │ │ │ │
│ │consumului │ │ │ │
│ │rezultat din │ │ │ │
│ │calculele │ │ │ │
│ │luminotehnice în │ │ │ │
│ │urma implementării│ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │
├──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├──┬──────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Proiectul prevede │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│4.│iluminatului │ │ │ │
│ │stradal-rutier şi/│ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │stradal-pietonal. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul cuprinde│ │ │ │
│ │şi achiziţionarea │ │ │ │
│ │şi instalarea │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │dimare/ │ │ │ │
│5.│telegestiune care │ │ │ │
│ │permite reglarea │ │ │ │
│ │fluxului luminos │ │ │ │
│ │la nivelul │ │ │ │
│ │întregului │ │ │ │
│ │obiectiv de │ │ │ │
│ │investiţie. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │
│ │demonstrează o │ │ │ │
│6.│economie de │ │ │ │
│ │energie de minimum│ │ │ │
│ │40%. │ │ │ │
├──┼──────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Proiectul respectă│ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN 13201 │ │ │ │
│ │pentru iluminat │ │ │ │
│ │public, ale │ │ │ │
│7.│standardelor din │ │ │ │
│ │seria SR EN 60598 │ │ │ │
│ │pentru corpuri de │ │ │ │
│ │iluminat, conform │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │asumate prin │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
└──┴──────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Solicitare de clarificări, conform art. 15

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre clarificare │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele)* │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele)** │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘    Etapa III
    Analiza în urma solicitărilor de clarificări

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Clarificarea │ │
│Documente │motivelor de │ │
│prezentate│respingere │Observaţii│
│ │evidenţiate în │ │
│ │etapa I │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘    Criterii de punctaj

┌────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Economia de │ │ │
│energie - │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 80 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│câte două │ │ │
│puncte │Economia de energie proiect propus: │Punctaj acordat: │
│pentru │...................................%│................ │
│fiecare │ │puncte │
│procent de │ │ │
│economie de │ │ │
│energie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│pragul minim│ │ │
│de 40%.) │ │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Contribuţia │ │ │
│proprie - │ │ │
│Punctaj │ │ │
│maxim 20 p │ │ │
│(Se acordă │ │ │
│punctaj │ │ │
│proporţional│Contribuţia proprie proiect propus: │Punctaj acordat: │
│cu fiecare │...................................%│...................│
│procent de │ │puncte │
│contribuţie │ │ │
│proprie care│ │ │
│depăşeşte │ │ │
│contribuţia │ │ │
│minimă de │ │ │
│10%.) │ │ │
├────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Punctaj total │
│ │ │proiect: │
│ │ │............ puncte│
└────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Cheltuieli eligibile proiect:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Denumirea cheltuielii │Valoarea│
│eligibile │(lei) │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────┴────────┘    Suma propusă spre finanţare: .......................................... (lei), reprezentând (%.............) din totalul cheltuielilor eligibile.
    Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────────────────┐
│Propus spre acceptare │
├──────────────────────────────────────┤
│Propus spre respingere │
└──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedinte Comisia de │ │ │
│analiză şi selectare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele)**│ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘     * În cazul externalizării serviciilor de evaluare, analiza poate fi efectuată de un singur evaluator.
    ** În cazul externalizării serviciilor de evaluare, preşedintele Comisiei de analiză şi selectare nu va mai semna grila de evaluare.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la ghid)
    Denumirea solicitantului:
    Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor
    în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
    Grilă pentru evaluare economică

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere │ │ │ │
│ │organizate de │ │ │ │
│ │AFM, în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │prevăzute de art.│ │ │ │
│ │5 din Ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare a │ │ │ │
│ │Programului │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│1. │energetice şi a │ │ │ │
│ │gestionării │ │ │ │
│ │inteligente a │ │ │ │
│ │energiei în │ │ │ │
│ │infrastructura de│ │ │ │
│ │iluminat public, │ │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │ │
│ │Ordinul │ │ │ │
│ │ministrului │ │ │ │
│ │mediului, apelor │ │ │ │
│ │şi pădurilor nr. │ │ │ │
│ │1.162/2020, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
│ │(ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare). │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │ │
│ │depuse sunt │ │ │ │
│2. │îndosariate, │ │ │ │
│ │numerotate şi │ │ │ │
│ │opisate. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│3. │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă, │ │ │ │
│ │completat │ │ │ │
│ │integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│3.1│semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 1 la │ │ │ │
│ │ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Orice act │ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │reprezentare emis│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal în │ │ │ │
│3.2│condiţiile legii,│ │ │ │
│ │în original, │ │ │ │
│ │pentru cazul în │ │ │ │
│ │care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către │ │ │ │
│ │o persoană │ │ │ │
│ │împuternicită; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│3.3│Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│3.4│Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis în │ │ │ │
│ │spaţiul privat │ │ │ │
│ │virtual; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale│ │ │ │
│ │bugetului local, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului de│ │ │ │
│ │către autoritatea│ │ │ │
│3.5│publică locală în│ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie legalizată;│ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică, │ │ │ │
│ │eliberat de către│ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│3.6│Mediu │ │ │ │
│ │(Autoritate), în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │original, în │ │ │ │
│ │copie legalizată │ │ │ │
│ │sau emis prin │ │ │ │
│ │utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │
│ │electronice la │ │ │ │
│ │distanţă. │ │ │ │
├───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│4. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │acţionează în │ │ │ │
│ │nume propriu. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu a│ │ │ │
│5. │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │
│ │mediului, prin │ │ │ │
│ │hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│6. │se află în stare │ │ │ │
│ │de insolvenţă, nu│ │ │ │
│ │se află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │executare silită,│ │ │ │
│ │nu se află într-o│ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu a│ │ │ │
│ │obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare │ │ │ │
│ │prin proiecte ori│ │ │ │
│ │programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, inclusiv│ │ │ │
│7. │fonduri │ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │
│ │pentru realizarea│ │ │ │
│ │investiţiei care │ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │realizată prin │ │ │ │
│ │Programul privind│ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │
│ │eficienţei │ │ │ │
│ │energetice şi a │ │ │ │
│ │gestionării │ │ │ │
│ │inteligente a │ │ │ │
│ │energiei în │ │ │ │
│ │infrastructura de│ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │(Program). │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │proiectul este │ │ │ │
│ │prevăzut a se │ │ │ │
│8. │realiza în │ │ │ │
│ │intravilan, pe │ │ │ │
│ │domeniul public/ │ │ │ │
│ │privat, aflat în │ │ │ │
│ │proprietatea/ │ │ │ │
│ │administrarea │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │sau a autorităţii│ │ │ │
│ │deliberative a │ │ │ │
│ │acestuia. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │terenul pus la │ │ │ │
│ │dispoziţie pentru│ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │
│ │proiectului este │ │ │ │
│ │liber de sarcini,│ │ │ │
│ │nu face obiectul │ │ │ │
│ │unui litigiu în │ │ │ │
│ │curs de │ │ │ │
│9. │soluţionare la │ │ │ │
│ │instanţele │ │ │ │
│ │judecătoreşti, nu│ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │vreunei │ │ │ │
│ │revendicări │ │ │ │
│ │potrivit unei │ │ │ │
│ │legi speciale sau│ │ │ │
│ │dreptului comun, │ │ │ │
│ │nu face obiectul │ │ │ │
│ │procedurii de │ │ │ │
│ │expropriere │ │ │ │
│ │pentru cauză de │ │ │ │
│ │utilitate │ │ │ │
│ │publică. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul are │ │ │ │
│ │îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor, │ │ │ │
│ │impozitelor şi │ │ │ │
│ │amenzilor către │ │ │ │
│10.│bugetul de stat, │ │ │ │
│ │bugetele locale, │ │ │ │
│ │bugetul Fondului │ │ │ │
│ │pentru mediu, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │este înregistrat │ │ │ │
│ │cu fapte │ │ │ │
│ │sancţionate de │ │ │ │
│11.│legislaţia │ │ │ │
│ │financiară şi │ │ │ │
│ │fiscală conform │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │cazier fiscal. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │furnizarea/ │ │ │ │
│ │prestarea │ │ │ │
│ │serviciului de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │se va realiza │ │ │ │
│ │prin intermediul │ │ │ │
│ │unui operator în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile art. │ │ │ │
│ │3 alin. (4 ) din │ │ │ │
│ │Legea serviciilor│ │ │ │
│12.│comunitare de │ │ │ │
│ │utilităţi publice│ │ │ │
│ │nr. 51/2006, │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare, care │ │ │ │
│ │prevede că │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │
│ │utilităţi publice│ │ │ │
│ │sunt furnizate/ │ │ │ │
│ │prestate prin │ │ │ │
│ │intermediul unor │ │ │ │
│ │operatori sau al │ │ │ │
│ │unor operatori │ │ │ │
│ │regionali │ │ │ │
│ │definiţi potrivit│ │ │ │
│ │art. 4 din ghid. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, TVA │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │
│13.│proiectului este │ │ │ │
│ │recuperabil, │ │ │ │
│ │rambursabil sau │ │ │ │
│ │compensat prin │ │ │ │
│ │orice mijloace │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul va │ │ │ │
│ │prezenta la prima│ │ │ │
│ │cerere de │ │ │ │
│ │decontare acordul│ │ │ │
│ │/documentul │ │ │ │
│ │doveditor, în │ │ │ │
│ │original sau în │ │ │ │
│ │copie certificată│ │ │ │
│ │„conform cu │ │ │ │
│ │originalul“, │ │ │ │
│ │încheiat între │ │ │ │
│ │acesta şi │ │ │ │
│ │operatorul │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│14.│distribuţie a │ │ │ │
│ │energiei │ │ │ │
│ │electrice sau, │ │ │ │
│ │după caz, │ │ │ │
│ │gestionarul │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │din care să │ │ │ │
│ │reiasă dreptul de│ │ │ │
│ │a realiza şi │ │ │ │
│ │menţine │ │ │ │
│ │investiţia pe │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │
│ │valabilităţii │ │ │ │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │finanţare, în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │sistemul de │ │ │ │
│ │iluminat public │ │ │ │
│ │nu este gestionat│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │solicitant. │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Solicitare de clarificări, conform art. 15 din ghidul de finanţare

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre clarificare │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul. │ │
└─────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele)* │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare (numele şi│Semnătura│Data│
│prenumele)** │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘    Etapa III
    Analiza în urma solicitărilor de clarificări

┌──────────┬┬───────────────┬──────────┐
│ ││Clarificarea │ │
│Documente ││motivelor de │ │
│prezentate││respingere │Observaţii│
│ ││evidenţiate în │ │
│ ││etapa I │ │
├──────────┼┼───────────────┼──────────┤
│ ││ │ │
├──────────┼┼───────────────┼──────────┤
│ ││ │ │
├──────────┼┼───────────────┼──────────┤
│ ││ │ │
└──────────┴┴───────────────┴──────────┘    Propunere înaintare Comitet director

┌──────────────────────────────────────┐
│Propus spre acceptare │
├──────────────────────────────────────┤
│Propus spre respingere │
└──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate* │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Preşedinte Comisia de │ │ │
│analiză şi selectare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele)**│ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘     * În cazul externalizării serviciilor de evaluare, analiza poate fi efectuată de un singur evaluator.
    ** În cazul externalizării serviciilor de evaluare, preşedintele Comisiei de analiză şi selectare nu va mai semna grila de evaluare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016