Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.073 din 12 august 2011  pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 772/2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.073 din 12 august 2011 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 772/2011

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 30 august 2011
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 95.594 din 12 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 772/2011,
    în baza prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul mediului şi pãdurilor emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 772/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera d) se introduc douã noi litere, literele d^1) şi d^2), cu urmãtorul cuprins:
    "d^1) autovehicul electric - autovehicul nou, propulsat cu energie electricã furnizatã de baterii reîncãrcabile, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
    d^2) autovehicul hibrid - autovehicul nou având cel puţin douã convertoare de energie diferite şi douã sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe autovehicul) pentru a-i asigura propulsia; autovehiculul electric hibrid este asimilat autovehiculului hibrid;".

    2. La articolul 8, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) are îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care colectorul are de recuperat TVA iar diferenţa dintre valoarea obligaţiilor de platã la bugetul de stat şi valoarea TVA este «0», se considerã cã acesta este eligibil;".

    3. La articolul 9, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) are îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care producãtorul are de recuperat TVA iar diferenţa dintre valoarea obligaţiilor de platã la bugetul de stat şi valoarea TVA este «0», se considerã cã acesta este eligibil;".

    4. La articolul 10 alineatul (5), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) au îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; în situaţia în care proprietarul are de recuperat TVA iar diferenţa dintre valoarea obligaţiilor de platã la bugetul de stat şi valoarea TVA este «0», se considerã cã acesta este eligibil;".

    5. La articolul 10 alineatul (6), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeazã a fi folosit pentru desfãşurarea de activitãţi în unul dintre sectoarele prevãzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;".

    6. La articolul 10 alineatul (6), litera g) se abrogã.

    7. La articolul 12, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) cererea de validare a colectorului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia;".

    8. La articolul 20 alineatul (2), litera o) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "o) date privind documentele prezentate de cãtre proprietar (dupã caz, certificat de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecãtoreascã, sentinţa civilã, decizie emisã de autoritatea tutelarã, certificat de cãsãtorie, act administrativ care atestã schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, document care atestã schimbarea/modificarea adresei de domiciliu ori de reşedinţã, procurã notarialã de împuternicire sau act de desemnare/delegare etc.);".

    9. La articolul 22, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) cererea de validare a producãtorului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia;".

    10. La articolul 28 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecãtoreascã, sentinţa civilã, în original şi în copie legalizatã; atunci când certificatul de moştenitor sau sentinţa civilã atestã existenţa mai multor moştenitori, este necesarã prezentarea unei procuri notariale, în original, prin care persoana care predã în custodie autovehiculul uzat este expres mandatatã sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: predãrii în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casãrii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului valoric şi, dupã caz, înscrierii la un producãtor validat şi achiziţionãrii autovehiculului nou sau înstrãinãrii (valorificãrii) tichetului valoric cãtre o altã persoanã fizicã cu domiciliul sau reşedinţa în România;".

    11. La articolul 30, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Colectorul validat care, pe baza confirmãrii primite din partea Autoritãţii, a emis certificatul de distrugere pentru autovehiculul uzat completeazã şi elibereazã tichetul valoric proprietarului care prezintã, în termenul stabilit de comun acord, certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original şi în copie;".

    12. La articolul 32, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producãtorul validat evidenţiazã preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea «Suma de ..... lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul.....». Sub rubrica «Total de platã» se înscrie textul «Diferenţã de platã beneficiar» şi se menţioneazã suma rãmasã de achitat de cãtre proprietar."

    13. La articolul 34 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia;".

    14. La articolul 34 alineatul (3), litera c) se abrogã.

    15. La articolul 34 alineatul (5), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) declaraţia privind eventuala activitate economicã a organizaţiei, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original; modelul declaraţiei este prevãzut în anexa nr. 14."

    16. La articolul 34 alineatul (7), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificãrii, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original; modelul declaraţiei este prevãzut în anexa nr. 15;".

    17. La articolul 34 alineatul (8), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificãrii, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original; modelul declaraţiei este prevãzut în anexa nr. 15;".

    18. La articolul 40, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producãtorul validat evidenţiazã preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea «Suma de .... lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportã de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul....». Sub rubrica «Total de platã» se înscrie textul «Diferenţã de platã beneficiar» şi se menţioneazã suma rãmasã de achitat de cãtre proprietar."

    19. Dupã capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu urmãtorul cuprins:

    "CAPITOLUL III^1
    Achiziţia autovehiculelor hibrid şi electrice în cadrul programului

    ARTICOLUL 40^1
    Eligibilitatea proprietarului
    Este eligibilã pentru achiziţia de autovehicule hibrid şi/sau electrice în cadrul programului:
    a) persoana fizicã ce îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevãzute la art. 10 alin. (1);
    b) unitatea administrativ-teritorialã care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate generale prevãzute la art. 10 alin. (5);
    c) instituţia publicã ce îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate generale prevãzute la art. 10 alin. (5).
    ARTICOLUL 40^2
    Cuantumul primei de casare şi condiţiile de acordare
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (5), proprietarul prevãzut la art. 40^1 beneficiazã de prima de casare exprimatã prin:
    a) douã tichete valorice, pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat;
    b) 4 tichete valorice, pentru achiziţionarea unui autovehicul electric, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat.
    (2) Proprietarul prevãzut la art. 40^1 poate achiziţiona mai multe autovehicule hibrid şi/sau electrice, în schimbul predãrii spre casare a unui numãr echivalent de autovehicule uzate.
    (3) Beneficiazã de prima de casare prevãzutã la alin. (1) proprietarul prevãzut la art. 40^1 care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) i-a fost aprobat dosarul de acceptare şi este inclus pe lista proprietarilor acceptaţi pentru achiziţia de autovehicule hibrid şi/sau electrice prin program;
    b) a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obţinând certificatul de distrugere şi tichetele valorice;
    c) a radiat din evidenţele circulaţiei autovehiculul uzat, obţinând certificatul de radiere;
    d) s-a înscris la un producãtor validat în vederea achiziţionãrii autovehiculului hibrid sau electric, în baza tichetelor valorice şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;
    e) a achiziţionat autovehiculul hibrid sau electric de la producãtorul validat care a eliberat nota de înscriere.
    (4) Proprietarul al cãrui dosar de acceptare pentru achiziţia de autovehicule hibrid şi/sau electrice a fost aprobat nu are dreptul:
    a) sã înstrãineze tichetele valorice obţinute în urma casãrii autovehiculului uzat;
    b) sã dobândeascã tichet valoric/tichete valorice de la oricare altã persoanã fizicã sau juridicã în vederea achiziţionãrii autovehiculului hibrid sau electric.
    ARTICOLUL 40^3
    Sesiunea de înscriere în vederea acceptãrii
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea acceptãrii proprietarilor prevãzuţi la art. 40^1 care intenţioneazã sã achiziţioneze autovehicule hibrid şi/sau electrice prin program.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi suma alocatã sesiunii se aprobã prin dispoziţie a preşedintelui Autoritãţii.
    (3) Dispoziţia prevãzutã la alin. (2) se publicã pe pagina de internet a Autoritãţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.
    (4) Proprietarul care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere în vederea acceptãrii.
    ARTICOLUL 40^4
    Conţinutul dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare al proprietarului persoanã fizicã trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
    a) cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18, în original, completatã corespunzãtor şi semnatã de cãtre proprietar;
    b) actul care îi atestã identitatea, precum şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de cãtre autoritãţile române, în termen de valabilitate, în copie;
    c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizatã;
    d) cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacã aceasta existã, în copie legalizatã;
    e) actul doveditor eliberat de cãtre serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacã aceasta existã, nu rezultã anul fabricaţiei, anul primei înmatriculãri în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
    f) certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de cãtre autoritatea publicã localã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizatã.
    (2) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevãzute la alin. (1), proprietarul persoanã fizicã trebuie sã depunã şi urmãtoarele documente, dupã caz:
    a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecãtoreascã, sentinţa civilã, în copie legalizatã; atunci când certificatul de moştenitor sau sentinţa civilã atestã existenţa mai multor moştenitori, este necesarã prezentarea unei procuri notariale, în original, prin care persoana care se înscrie în vederea acceptãrii este expres mandatatã sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: acceptãrii în program, casãrii autovehiculului uzat şi obţinerii tichetelor valorice, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un producãtor validat şi achiziţionãrii autovehiculului hibrid sau electric nou;
    b) decizia emisã de cãtre autoritatea tutelarã competentã teritorial, în copie legalizatã, în cazul moştenitorului/ comoştenitorului minor, din care sã rezulte cã reprezentantul legal al minorului, pãrinte sau tutore, este expres mandatat sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: acceptãrii în program, casãrii autovehiculului uzat şi obţinerii tichetelor valorice, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un producãtor validat şi achiziţionãrii autovehiculului hibrid sau electric nou;
    c) decizia emisã de cãtre autoritatea tutelarã competentã teritorial, în original şi în copie legalizatã, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau a persoanei asupra cãreia a fost instituitã curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care sã rezulte cã tutorele ori curatorul este expres mandatat sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: acceptãrii în program, casãrii autovehiculului uzat şi obţinerii tichetelor valorice, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un producãtor validat şi achiziţionãrii autovehiculului hibrid sau electric nou;
    d) certificatul de cãsãtorie sau actul administrativ eliberat de cãtre autoritatea competentã, care atestã schimbarea/ modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie legalizatã;
    e) documentul care atestã schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţã, eliberat de cãtre autoritatea competentã, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţã înscrisã în actul de identitate diferã de adresa înscrisã în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacã aceasta existã;
    f) procura notarialã, prin care proprietarul mandateazã o altã persoanã ca în numele, pe seama şi în interesul sãu sã se înscrie în vederea acceptãrii în program, sã caseze autovehiculul uzat şi sã obţinã tichetele valorice, sã radieze autovehiculul uzat din evidenţa circulaţiei, sã se înscrie la un producãtor validat şi sã achiziţioneze autovehiculul hibrid sau electric nou, însoţitã de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
    (3) Dosarul de acceptare a proprietarului unitate administrativ-teritorialã trebuie sã cuprindã cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18, în original, completatã corespunzãtor, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia, însoţitã de documentele prevãzute la art. 34 alin. (1) lit. b)-m) şi art. 34 alin. (2).
    (4) Dosarul de acceptare a proprietarului instituţie publicã trebuie sã cuprindã cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18, în original, completatã corespunzãtor, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia, însoţitã de documentele prevãzute la art. 34 alin. (1) lit. b)-m) şi art. 34 alin. (4).
    ARTICOLUL 40^5
    Depunerea dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare se depune în condiţiile prevãzute la art. 35.
    (2) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, urmãtoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele/denumirea completã a proprietarului şi adresa de domiciliu/sediului, dupã caz;
    b) titlul: «Dosar de acceptare proprietar - persoanã fizicã/unitate administrativ-teritorialã/instituţie publicã - Achiziţia de autovehicule hibrid/electrice prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional»;
    c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
    ARTICOLUL 40^6
    Acceptarea
    (1) Acceptarea proprietarului se face în condiţiile prevãzute în cuprinsul art. 36.
    (2) Comisia de acceptare verificã îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi completeazã fişa de evaluare a eligibilitãţii proprietarului; modelul fişei de evaluare a eligibilitãţii proprietarului persoanã fizicã este prevãzut în anexa nr. 19.
    ARTICOLUL 40^7
    Obţinerea tichetelor valorice
    (1) Certificatul de distrugere şi tichetele valorice se obţin în condiţiile prevãzute la art. 37.
    (2) În vederea obţinerii certificatului de distrugere şi a tichetelor valorice, proprietarul persoanã fizicã prezintã colectorului validat documentele prevãzute la art. 40^4 alin. (1)-(2), cu excepţia cererii de finanţare, în original şi în copii. Copiile documentelor rãmân spre pãstrare la colectorul validat.
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 19 alin. (2), colectorul elibereazã proprietarului persoanã fizicã tichetele valorice, odatã cu emiterea certificatului de distrugere şi în aceeaşi zi în care autovehiculul a fost predat spre distrugere.
    (4) Prin excepţie de la prevederile art. 19 alin. (10), pentru un autovehicul uzat predat spre casare se elibereazã:
    a) douã tichete valorice proprietarului acceptat de cãtre Autoritate pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid;
    b) 4 tichete valorice proprietarului acceptat de cãtre Autoritate pentru achiziţionarea unui autovehicul electric.
    ARTICOLUL 40^8
    Radierea autovehiculului uzat
    Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face potrivit prevederilor art. 38.
    ARTICOLUL 40^9
    Înscrierea la producãtorul validat şi achiziţionarea autovehiculului hibrid sau electric
    Înscrierea proprietarului la producãtorul validat şi achiziţionarea autovehiculului hibrid sau electric se efectueazã:
    a) conform prevederilor art. 31 şi 32, în cazul persoanei fizice;
    b) conform prevederilor art. 38 şi 39, în cazul unitãţii administrativ-teritoriale şi instituţiei publice.
    ARTICOLUL 40^10
    Producãtorul
    (1) În vederea comercializãrii autovehiculelor hibrid şi/sau electrice prin program, producãtorul trebuie sã îndeplineascã criteriile de eligibilitate prevãzute la art. 9.
    (2) Prevederile cap. III secţiunea a 2-a se aplicã producãtorului şi în cazul comercializãrii autovehiculelor hibrid şi/sau electrice.

    20. La articolul 41, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Colectorul, producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare ori, dupã caz, dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autoritãţii."

    21. La articolul 41 alineatul (5), literele a) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) datele de identitate sau, dupã caz, atributele de identificare a contestatorului;
    ...........................................................................
    e) numele, prenumele şi semnãtura proprietarului sau, dupã caz, numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnãtura şi ştampila."

    22. La articolul 42, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Documentele depuse de cãtre colectorul, producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare ori, dupã caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate elibera colectorului validat, producãtorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe bazã de solicitare scrisã, Autoritatea poate restitui documentele depuse de cãtre colectorul, producãtorul sau proprietarul al cãrui dosar de validare ori, dupã caz, dosar de acceptare a fost respins.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, declaraţiile privind eventualele activitãţi economice ale organizaţiilor neguvernamentale şi declaraţiile privind ajutoarele de minimis nu fac obiectul restituirii."

    23. La anexa nr. 3 la ghid, punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. A depus cererea de validare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia."

    24. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 3, punctul 3.2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3.2. Pentru un autovehicul uzat care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute în ghid se elibereazã un singur tichet valoric, cu urmãtoarele excepţii:
    a) pentru un autovehicul uzat predat spre casare de proprietarul acceptat de cãtre AFM în vederea achiziţionãrii unui autovehicul hibrid, se elibereazã douã tichete valorice;
    b) pentru un autovehicul uzat predat spre casare de proprietarul acceptat de cãtre AFM în vederea achiziţionãrii unui autovehicul electric, se elibereazã 4 tichete valorice."

    25. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 3 punctul 3.3, litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) proprietarul a prezentat, în termenul stabilit de comun acord cu colectorul validat, certificatul de radiere a autovehiculului uzat."

    26. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 3, dupã punctul 3.11 se introduce un nou punct, punctul 3.12, cu urmãtorul cuprins:
    "3.12. Prevederile pct. 3.5 şi 3.6 se aplicã întocmai şi în cazul proprietarilor persoane fizice acceptate de cãtre AFM în vederea achiziţionãrii de autovehicule hibrid şi/sau electrice."

    27. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 7 punctul 7.1, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 3 pct. 3.3 lit. a) şi b), sã nu elibereze mai mult de un tichet valoric pentru un autovehicul uzat predat în cadrul programului, în caz contrar obligându-se sã achite AFM contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice eliberat/eliberate în plus, la valoarea nominalã a acestuia/acestora;".

    28. La anexa nr. 9 la ghid, punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3. A depus cererea de validare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia."

    29. La anexa nr. 10 la ghid, la articolul 1, punctul 1.2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1.2. Finanţarea se acordã pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi:
    a) marca ....., cu sistem de propulsie ..............;
    b) marca ....., cu sistem de propulsie ..............;
    c) marca ....., cu sistem de propulsie ..............;
    ......................................................
    n) marca ....., cu sistem de propulsie ............;".

    30. La anexa nr. 13 la ghid, la punctul 4, litera g) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeazã a fi folosit pentru desfãşurarea de activitãţi în unul dintre sectoarele prevãzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;".

    31. La anexa nr. 13 la ghid, la punctul 4, dupã litera g) se introduc douã noi litere, literele g^1) şi g^2), cu urmãtorul cuprins:
    "g^1) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ..... vor fi utilizate pentru desfãşurarea activitãţii de ......., conform Clasificãrii statistice la nivel naţional a activitãţilor economice din România - Cod C.A.E.N. Rev. 2 (cod 4 cifre) ....., aprobatã prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 337/2007 privind actualizarea clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN;
    g^2) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul.... nu vor fi destinate transportului rutier de mãrfuri;".

    32. La anexa nr. 16 la ghid, punctele 1.2, 5.6, 7.5 şi 8.4 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "1.2. A depus, dupã caz:
    - cererea de finanţare prevãzutã în anexa nr. 13 la ghid, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia;
    - cererea de finanţare pentru achiziţia de autovehicule hibrid şi/sau electrice prevãzutã în anexa nr. 18 la ghidul de finanţare a programului, în original, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal sau de cãtre împuternicitul acestuia (valabilã numai în cazul unitãţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice).
    ..........................................................................
    5.6. A depus declaraţia privind eventuala activitate economicã a organizaţiei, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original.
    ..........................................................................
    7.5. A depus declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificãrii, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original şi conform modelului prevãzut în anexa nr. 15.
    .........................................................................
    8.4. A depus declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificãrii, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal, în original şi conform modelului prevãzut în anexa nr. 15 la ghidul de finanţare a programului."

    33. La anexa nr. 16, punctul 3.3 se abrogã.

    34. Anexele nr. 8 şi 15 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

    35. Dupã anexa nr. 17 se introduc douã noi anexe, anexele nr. 18 şi 19, având conţinutul prevãzut în anexele nr. 3 şi 4.
    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      p. Ministrul mediului şi pãdurilor,
                               Cristian Apostol,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 12 august 2011.
    Nr. 2.073.


    ANEXA 1
    (ANEXA Nr. 8 la ghid)


    Atribute de identificare a producãtorului
           ...........................
    Nr. de înregistrare la producãtor
                    ..../......


                    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
                                               ..../......


                                     CERERE
                          de validare a producãtorului

    Denumirea completã a producãtorului solicitant ...........................
    Forma juridicã de organizare ...........................................
    Forma de proprietate .......(publicã/privatã)........
    Înregistrat/Înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul ....... sub nr. de ordine ..../.../......, cod de identificare fiscalã ..........., cont nr. ................., deschis la Trezoreria ............
    Adresa sediului social: localitatea .............., str. ......nr. ..., bl. ... sc. .., et. .., ap. .. judeţul/sectorul ....., cod poştal ...., telefon (fix şi mobil) ......, fax ...., e-mail ......., website ....., reprezentat/reprezentatã legal de ........, în calitate de ......,
    prin
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ...., cod numeric personal ......., posesor al actului de identitate tip ... seria ... nr. .., eliberat de cãtre .... la data de ......, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........, str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul .........., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ....., fax ......, e-mail ........,
    solicitãm validarea în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ....", denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilã în vederea decontãrii contravalorii tichetelor valorice utilizate de cãtre proprietari pentru achiziţionarea de la societatea noastrã a autovehiculelor noi, având urmãtoarele caracteristici:
┌────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬───────┐
│Nr. │Marca, modelul│ │Puterea maximã│Viteza maximã│ │Rezultat obţinut│ Preţ de bazã│ Alte │
│crt.│ şi categoria │Sistemul de│a ansamblului │ [km/h] │Emisii de CO2│ la testele │cu TVA inclus│ speci-│
│ │ de folosinţã │ propulsie │ propulsor │şi autonomie │ [g/km] │ de siguranţã │ [euro] │ficaţii│
│ │ │ │ [kW/CP] │ [km] │ │ Euro NCAP │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼───────┤
│"n" │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴───────┘    Comercializarea autovehiculelor în cadrul programului se va efectua de cãtre societatea noastrã prin punctul de lucru/punctele de lucru având urmãtoarele atribute de identificare:
    1. Denumire ..........., cod de identificare fiscalã (dacã este cazul) ....., înregistrat în localitatea .............., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail ......... obiect de activitate ....... (comerţul cu autovehicule).
    2. Denumire .........., cod de identificare fiscalã (dacã este cazul) ....., înregistrat în localitatea ..........., str. ........... nr. ..., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, telefon (fix şi mobil) ........, fax ......., e-mail ......, obiect de activitate ........ (comerţul cu autovehicule).
    3. Denumire .........., cod de identificare fiscalã (dacã este cazul) ...., înregistrat în localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul ...., cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ......., e-mail ......., obiect de activitate ...... (comerţul cu autovehicule).

    Subsemnatul, ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) societatea noastrã are personalitate juridicã românã, este legal constituitã şi desfãşoarã activitãţi economice pe teritoriul României;
    b) societatea noastrã are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi;
    c) societatea noastrã deţine autorizaţiile/acordurile/avizele necesare desfãşurãrii activitãţii;
    d) avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã şi nici cu fapte care privesc disciplina financiarã;
    f) societatea noastrã, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu se aflã în stare de insolvenţã sau faliment, nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, nu se aflã sub administrare specialã, nu are suspendate ori restricţionate activitãţile economice, nu se aflã într-o altã situaţie similarã legal reglementatã;
    g) societatea noastrã, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus menţionat/menţionate, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la lit. f), precum şi pentru orice altã situaţie similarã;
    h) nu sponsorizãm activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
    i) în cadrul sesiunii precedente a programului, societatea noastrã a respectat în integralitate prevederile Ghidului de finanţare a programului (denumit în continuare ghid) şi nu a încãlcat clauzele stipulate prin actele juridice încheiate cu Administraţia Fondului pentru Mediu/societatea noastrã nu a participat în cadrul sesiunii precedente a programului;
    j) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului şi în condiţiile stipulate în acesta;
    k) sunt de acord cu faptul cã, în timpul procesului de analizã, poate apãrea ca necesarã completarea dosarului de validare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analizã, mã oblig sã le depun în termenul prevãzut în cuprinsul ghidului;
    l) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţã cã neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integralã a sumelor decontate de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul programului.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea societãţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare şi prin aplicarea ştampilei confirmãm cã am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele .............
    Funcţia .........................
    Semnãtura .......................
    Data ............................
    L.S.


    ANEXA 2
    (ANEXA nr. 15 la ghid)


                                   DECLARAŢIE
                         privind ajutoarele de minimis

    Subsemnatul, ............., cod numeric personal ........ posesor al actului de identitate tip ....., seria .... nr. ..., eliberat de cãtre .......... la data de ......, având domiciliul/reşedinţa la adresa ............, în calitate de reprezentant legal al .........., înregistrat/înregistratã în registrul comerţului sub nr. de ordine ..../.../....., cod de identificare fiscalã ........, cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
    I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul cãruia am depus dosarul de acceptare în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ...): NU [ ]DA [ ], dupã cum urmeazã:
    I.1. anul ....,
    tranşa 1 ... (în cifre şi litere) .... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...........................;
    tranşa 2 ... (în cifre şi litere) .... lei;
    data acordãr....................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...........................;
    tranşa "n" ... (în cifre şi litere)... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......................... .

    I.2. anul ........,
    tranşa 1 ... (în cifre şi litere)...... lei;
    Data acordãrii .................;
    a de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................;
    tranşa 2 ... (în cifre şi litere)...... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...........................;
    tranşa "n" ...(în cifre şi litere)..... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......................... .

    I.3. anul .......,
    tranşa 1 ...(în cifre şi litere)....... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..........................;
    tranşa 2 ...(în cifre şi litere)....... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..........................;
    tranşa "n" ...(în cifre şi litere)..... lei;
    data acordãrii .................;
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................... ,
    sub una ori mai multe dintre urmãtoarele modalitãţi:
    a) subvenţie [ ];
    b) subvenţie pentru export [ ];
    c) anularea de datorii: forma concretã a datoriei ....., perioada în care a fost înregistratã ......... [ ];
    d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ............... [ ];
    e) exceptãri de la plata taxelor şi impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit şi perioada de exceptare) ..............[ ]
    f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit, se precizeazã în ce constã reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordatã şi/ori se acordã reducerea) .......... [ ]
    g) amânãri de la plata taxelor şi a impozitelor (se precizeazã fiecare taxã şi/sau impozit, precum şi durata şi perioada de acordare a amânãrii de la plata taxelor şi a impozitelor) ...................... [ ]
    h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
    ● acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (Se precizeazã suma care constituie ajutor de minimis - diferenţa dintre dobânda medie anualã practicatã de bãncile comerciale pentru aceeaşi perioadã şi dobânda anualã cu care a fost obţinut împrumutul.) ......... [ ] ;
    ● participãri cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (Se precizeazã suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei respective.) ............. [ ];
    i) garanţii acordate de cãtre stat sau de cãtre alte autoritãţi publice; se cuantificã avantajele obţinute pe aceastã cale ............... [ ];
    j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (Se precizeazã suma care constituie ajutor de minimis: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţã şi valoarea acestora la preţurile la care au fost achiziţionate.) .............. [ ];
    k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului (Precizaţi suma care constituie ajutor de minimis: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat tranzacţia.) .......... [ ];
    l) alte modalitãţi prin care s-a acordat ajutorul de minimis (Se precizeazã.) ......... [ ].

    II. Subsemnatul, .........., reprezentant legal al ..........., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penalã şi nu am fost supus unei condamnãri în ultimii 3 ani de cãtre nicio instanţã de judecatã, din motive profesionale sau etic-profesionale.
    III. Avem personalitate juridicã românã/Nu avem personalitate juridicã. Suntem legal constituiţi şi desfãşurãm activitãţi economice pe teritoriul României.
    IV. Avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã şi nici cu fapte care privesc disciplina financiarã.
    V. Nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comunã ca urmare a deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. .... din ......, decizia fiind executatã şi creanţa integral recuperatã anterior depunerii dosarului de acceptare.
    VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeazã a fi folosit pentru desfãşurarea de activitãţi în unul dintre sectoarele prevãzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.
    VII. Nu ne aflãm în stare de insolvenţã sau faliment, nu ne aflãm în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, dizolvare, lichidare, închidere operaţionalã, nu ne aflãm sub administrare specialã, nu avem suspendate ori restricţionate activitãţile economice, nu ne aflãm într-o altã situaţie similarã legal reglementatã.
    VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevãzute la pct. VII şi nici pentru orice altã situaţie similarã.
    IX. Nu am obţinut şi nu suntem pe cale sã obţinem finanţare pentru achiziţionarea unuia sau mai multor autovehicule noi şi/sau second-hand prin proiecte şi/sau programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare.
    X. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

    Data .......... Reprezentant legal,
                                               Numele şi prenumele
                                             ......................
                                              Semnãtura şi ştampila

    Observaţie:
    Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României valabil la data acordãrii lor, iar suma solicitatã prin cererea de finanţare se va echivala în euro la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrãrii la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare).


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 18 la ghid)

    Nr. de înregistrare la solicitant*1)
                 ..../.....

                     Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu
                                             ..../....


                              CERERE DE FINANŢARE
            pentru achiziţia de autovehicule hibrid şi/sau electrice

    1. Date generale solicitant
    1.1. Persoanã fizicã
    Numele şi prenumele ........, codul numeric personal .........., posesor al actului de identitate tip ... seria ... nr. ..., eliberat de cãtre ........ la data de ....... domiciliat/cu reşedinţa în România, la adresa: localitatea ..........., str. ............. nr. .., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ...., telefon (fix şi mobil) ..............., fax ...., e-mail .........
    1.2. Unitate administrativ-teritorialã/instituţie publicã
    Denumirea completã: ............, forma juridicã de organizare: ........., codul de identificare fiscalã ............., cu sediul la adresa: localitatea ..........., str. ......... nr. ..., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul ............., cod poştal ......, telefon (fix şi mobil) .........., fax ........, e-mail ................................., website: ........, reprezentat/reprezentatã legal de cãtre ..........., în calitate de ................
    prin
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ..........., cod numeric personal ..............., posesor al actului de identitate tip ... seria ... nr. .., eliberat de cãtre ........ la data de ...................., cu domiciliul în România la adresa: localitatea ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul ........., cod poştal ..., telefon (fix şi mobil) .........., fax ........., e-mail .......
    2. Finanţare solicitatã
    Solicit/Solicitãm acceptarea în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......", cu un numãr de ... (în cifre şi litere) .... autovehicule uzate din parcul auto propriu şi pentru care solicit/solicitãm o finanţare nerambursabilã în sumã de .. (în cifre şi litere).... lei, reprezentând prima de casare exprimatã prin tichete valorice, sumã corespunzãtoare predãrii spre casare a numãrului de autovehicule uzate mai sus menţionat. Prima de casare va fi utilizatã exclusiv în scopul înnoirii parcului auto propriu prin achiziţionarea unui numãr de ... (în cifre şi litere)... autovehicule noi, din care:
    a) ...(în cifre şi litere) ..... autovehicule hibrid;
    b) ...(în cifre şi litere)...... autovehicule electrice, de la un producãtor validat/de la mai mulţi producãtori validaţi.
    Am luat cunoştinţã cã pot beneficia de:
    a) douã tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat;
    b) 4 tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul electric, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat.
    Diferenţa pânã la acoperirea integralã a preţului de comercializare a autovehiculului/autovehiculelor o asigur/asigurãm şi o susţin/susţinem:
    a) din surse proprii: DA [ ] NU [ ];
    b) prin credit bancar: DA [ ] NU [ ];
    c) prin leasing financiar: DA [ ] NU [ ].
    3. Date de identificare a autovehiculelor uzate
┌────┬─────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ Numãrul de │ Numãrul de │ Anul │ Anul primei │Numãrul şi seria│ Numãrul │
│crt.│Categoria│Marca şi modelul│înmatriculare│identificare│fabricaţiei│înmatriculãri│ certificatului │ de │
│ │ │ │ │ │ │ în România │de înmatriculare│inventar*1)│
├────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│"n" │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘    4. Declaraţie pe propria rãspundere
    Subsemnatul, ........, în calitate de solicitant/reprezentant legal al solicitantului/împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
    a) avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiarã, vamalã şi nici cu fapte care privesc disciplina financiarã*1); avem îndeplinite obligaţiile de platã a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor cãtre bugetul local*2);
    b) ne angajãm sã asigurãm şi sã susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevãzutã la pct. 2 - "Finanţare solicitatã", lit. ...;
    c) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fãrã a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    d) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea noastrã*1);
    e) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi în condiţiile stipulate în acesta;
    f) suntem de acord cu faptul cã în timpul procesului de analizã poate apãrea ca necesarã completarea dosarului de acceptare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analizã, ne obligãm sã le depunem în termenul prevãzut în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
    g) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penalã*1);
    h) nu sponsorizãm activitãţi cu efect negativ asupra mediului*1);
    i) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
    Subsemnatul declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. Subsemnatul, înţelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altã naturã este pedepsitã conform legii, declar cã nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţã cã neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integralã a sumelor acordate de cãtre Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei*1) confirmãm cã am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

                                     Numele, prenumele şi funcţia
                               reprezentantului legal/împuternicitului*1)
                                    ..............................
                            Semnãtura reprezentantului legal/împuternicitului*1)
                                    ..............................
                                                 L.S.

                                   Numele şi prenumele solicitantului*2)
                                    ...............................
                                       Semnãtura solicitantului*2)
                                    ...............................

---------
    *1) Se completeazã de cãtre solicitantul unitate administrativ-teritorialã sau instituţie publicã.
    *2) Se completeazã de cãtre solicitantul persoanã fizicã.


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 19 la ghid)


                                FIŞA DE EVALUARE
                a eligibilitãţii proprietarului persoanã fizicã


    Numele şi prenumele proprietarului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu - AFM - a cererii de finanţare: .........
    Suma solicitatã prin cererea de finanţare ........ lei
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Documentele şi cerinţele în baza cãrora se evalueazã eligibilitatea │Îndeplinirea criteriului de│
│crt.│ solicitantului persoanã fizicã ├──────┬──────┬─────────────┤
│ │ │ Da │ Nu │ Comentarii │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1.1.│A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1.2.│A depus cererea de finanţare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 18 la │ │ │ │
│ │ghidul de finanţare a programului, în original, completatã corespunzãtor şi │ │ │ │
│ │semnatã. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1.3.│A depus actul de identitate, în termen de valabilitate, în copie. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1.4.│A depus certificatul de atestare fiscalã privind impozitele şi taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale bugetului local, emis de cãtre autoritatea publicã localã în a│ │ │ │
│ │cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este │ │ │ │
│ │înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data │ │ │ │
│ │depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizatã. │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────────┘    NOTĂ?:
    În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu "DA" sau "NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, dupã caz, comentariile de rigoare.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Concluzii: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                           PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS


    Evaluator (juridic),
    .......................
    Data ..........
    Semnãtura .............

    Preşedintele Comisiei de analizã,
    .......................
    Data ..........
    Semnãtura .............

                                              --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016