Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.071 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului contractului de finantare a lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si modernizari efectuate la unitatile de asistenta sociala si medico-sociala, realizate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.071 din 7 septembrie 2011  pentru aprobarea modelului contractului de finantare a lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si modernizari efectuate la unitatile de asistenta sociala si medico-sociala, realizate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.071 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului contractului de finantare a lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si modernizari efectuate la unitatile de asistenta sociala si medico-sociala, realizate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 19 septembrie 2011

    Având în vedere:
    - prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare;
    - prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 99/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - prevederile art. 9 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unitãţilor de asistenţã medico-sociale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 412/2003;
    - prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare;
    - prevederile art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã modelul contractului de finanţare a lucrãrilor de construcţii, reparaţii, amenajãri şi modernizãri efectuate la unitãţile de asistenţã socialã şi medico-socialã, realizate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare, pentru finanţarea nerambursabilã acordatã de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea decontãrii contravalorii lucrãrilor de construcţie, reparaţie, amenajare şi modernizare la instituţii de asistenţã socialã, respectiv de reparaţie şi amenajare la unitãţi de asistenţã medico-socialã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Contractul de finanţare se încheie în termen de maximum 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii Guvernului de aprobare a finanţãrii obiectivelor de investiţii pentru lucrãrile prevãzute la art. 1.
    (2) Pentru finanţãrile aprobate prin hotãrâre a Guvernului, anterior aprobãrii Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare şi pentru care au fost efectuate decontãri, contractul de finanţare se încheie în termen de maximum 5 zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În situaţia prevãzutã la alin. (2), suma care va face obiectul contractului de finanţare este suma rãmasã de decontat pânã la valoarea integralã aprobatã prin hotãrâre a Guvernului sau, dupã caz, pânã la valoarea contractului de execuţie.
    ART. 3
    Direcţia generalã asistenţã socialã din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale, agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale şi a municipiului Bucureşti şi beneficiarii finanţãrilor, respectiv autoritãţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

    Bucureşti, 7 septembrie 2011.
    Nr. 2.071.

    ANEXĂ

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                      Nr. ............ din ..............
                                   - model -

    Pãrţile contractului
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ......................................................./Municipiului Bucureşti, denumitã în continuare agenţie teritorialã, cu sediul în ..........................................................., cod fiscal ...................., cont ..........................................................., deschis la Trezoreria ..............................................., reprezentatã prin ......................................, având funcţia de director executiv, pe de o parte,
    şi
    ............................,*1) în calitate de beneficiar, cu sediul în .........................................., cod fiscal ..........................., cont .................................., deschis la .........................., reprezentat prin ................................*2),
-----
    *1) Se trece numele întreg al autoritãţii administraţiei publice locale, beneficiarã a finanţãrii: consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau, dupã caz, al asociaţiei/fundaţiei pentru care s-a aprobat finanţarea.
    *2) Se trec numele, prenumele şi funcţia/calitatea persoanei care reprezintã contractorul.

    de cealaltã parte,
    convin urmãtoarele:

    ART. 1
    Obiectul şi valoarea contractului
    1.1. Obiectul contractului îl reprezintã finanţarea nerambursabilã acordatã beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autoritãţii finanţatoare, pentru decontarea contravalorii lucrãrilor de .....................................................................*3), denumite în continuare lucrãri, conform contractului de execuţie legal încheiat de beneficiar pentru lucrãrile ce vor fi executate sau efectuate la .................................................*4),
-----
    *3) Se va menţiona categoria lucrãrilor conform contractului de execuţie sau de lucrãri încheiat potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    *4) Se trece denumirea unitãţii de asistenţã socialã sau medico-socialã, conform anexei hotãrârii Guvernului prin care a fost aprobatã finanţarea.

    denumit în continuare obiectiv de investiţie.
    1.2. Valoarea prevãzutã de Hotãrârea Guvernului nr. ......... este de ........... mii lei, iar valoarea contractului de finanţare este în sumã de ............ mii lei*5).
-----
    *5) Se va trece valoarea conform contractului de execuţie sau de lucrãri încheiat în urma procedurii de achiziţie, în cazul în care aceasta este mai micã decât cea prevãzutã de hotãrârea Guvernului. În situaţia în care valoarea este mai mare, se va trece suma prevãzutã de hotãrârea Guvernului.

    1.3. Finanţarea lucrãrilor se realizeazã conform contractului de execuţie de lucrãri legal încheiat de beneficiar.
    1.4. În situaţii excepţionale, dacã pe parcursul execuţiei se constatã necesitatea realizãrii unor lucrãri suplimentare sau neprevãzute ori intervin majorãri justificate ale unor cheltuieli care condiţioneazã finalizarea obiectivului de investiţii sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este la nivelul contractului de execuţie, beneficiarul poate semna un act adiţional la contractul de execuţie şi la prezentul contract de finanţare, cu aprobarea prealabilã a autoritãţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximã aprobatã prin hotãrârea Guvernului menţionatã la punctul 1.2. Pentru obţinerea acordului autoritãţii finanţatoare, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ, însoţit, dupã caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitãrii încheierii actelor adiţionale.
    1.5. În situaţia în care în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare beneficiarul nu a înaintat contractul de execuţie şi nu face dovada demarãrii procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea unilateralã a contractului de finanţare.

    ART. 2
    Modalitãţi şi condiţii de platã
    2.1. Autoritatea finanţatoare asigurã, prin agenţiile teritoriale, decontarea contravalorii lucrãrilor efectuate, la solicitarea beneficiarului, conform contractului de execuţie de lucrãri legal încheiat şi în baza documentelor justificative prezentate.
    2.2. Documentele justificative necesare reprezintã acte doveditoare privind execuţia şi recepţia lucrãrilor în perioada anterioarã datei de depunere a solicitãrii de platã şi sunt cele prevãzute în Metodologia de decontare din bugetul de stat a cheltuielilor privind lucrãrile la unitãţile de asistenţã socialã şi medico-socialã, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 173/2002.
    2.3. Decontarea contravalorii lucrãrilor executate şi recepţionate se realizeazã numai în condiţiile în care documentele justificative prezentate sunt complete şi întocmite corect.
    2.4. Plãţile se vor efectua în tranşe, pe mãsura execuţiei lucrãrilor, în limita disponibilitãţilor bugetului de stat alocat cu aceastã destinaţie.
    2.5. Plãţile se vor efectua de cãtre agenţia teritorialã în contul desemnat de cãtre beneficiar.
    2.6. În eventualitatea nerespectãrii termenelor de depunere a documentelor justificative sau a întocmirii incorecte a acestora, precum şi în alte situaţii obiective, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plãţilor, autoritatea finanţatoare este exoneratã de orice rãspundere.
    2.7. În situaţia în care, în urma verificãrii documentelor sau a controlului efectuat în teren, agenţia teritorialã sau organele de control ale autoritãţii finanţatoare constatã deficienţe în derularea finanţãrii ori a execuţiei lucrãrilor, aceasta/acestea poate/pot suspenda efectuarea plãţilor pânã la remedierea situaţiei, notificând beneficiarul în acest sens.

    ART. 3
    Durata contractului de finanţare
    3.1. Durata contractului de finanţare este de maximum 3 ani de la data semnãrii acestuia.
    3.2. Durata de execuţie a lucrãrilor este cea prevãzutã în contractul de execuţie sau de lucrãri încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice şi nu poate fi mai mare de 3 ani de la data semnãrii contractului de finanţare.
    3.3. Pentru obiectivele de investiţii care beneficiazã deja de finanţare, aprobatã prin hotãrâre a Guvernului, anterior aprobãrii Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare, termenul finalizãrii lucrãrilor este 31 decembrie 2013.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    4.1. Beneficiarului i se acordã finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite de prezentul contract de finanţare, pe care beneficiarul declarã cã le cunoaşte şi le acceptã.
    4.2. Beneficiarul acceptã finanţarea şi se angajeazã sã utilizeze suma primitã exclusiv pentru destinaţia prevãzutã, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordãrii finanţãrii.
    4.3. Beneficiarul se angajeazã sã suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a obiectivului de investiţie.
    4.4. Beneficiarul va asigura realizarea tuturor lucrãrilor şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii în vederea acordãrii serviciilor sociale propuse, cu respectarea standardelor de calitate şi a numãrului de beneficiari aprobaţi.
    4.5. Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autoritãţii finanţatoare efectuarea controlului necondiţionat al execuţiei lucrãrilor, în toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente.
    4.6. Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autoritãţii finanţatoare orice informaţie solicitatã de aceştia referitoare la execuţia şi decontarea lucrãrilor.
    4.7. Beneficiarul trebuie sã utilizeze procedurile de achiziţie a lucrãrilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin Legea nr. 227/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale în vigoare.
    4.8. Beneficiarul are obligaţia întocmirii documentaţiei de decontare conform Metodologiei de decontare din bugetul de stat a cheltuielilor privind lucrãrile de construcţii, extinderi, reparaţii, amenajãri, modernizãri la unitãţile de asistenţã socialã şi medico-socialã, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 173/2002.
    4.9. Beneficiarul are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate pentru sumele primite prin acest contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4.10. Beneficiarul se obligã sã asigure punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie la termenul prevãzut în contractul de execuţie şi sã menţinã obiectul de activitate sau, dupã caz, destinaţia socialã/medico-socialã a obiectivului de investiţie pe o perioadã de 10 ani.
    4.11. Schimbarea destinaţiei obiectivului de investiţie înainte de expirarea perioadei prevãzute la pct. 4.10 atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finanţatoare.

    ART. 5
    Modificarea contractului
    5.1. Orice modificare a prezentului contract de finanţare se face în scris, cu acordul pãrţilor, prin semnarea unui act adiţional.
    5.2. Agenţia teritorialã va solicita acordul autoritãţii finanţatoare pentru încheierea actului adiţional.
    5.3. Prin excepţie de la pct. 5.1, modificãrile care nu conduc la schimbarea prevederilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului, destinaţia sumelor, termenele de realizare, locaţia şi alte aspecte majore legate de finanţarea acordatã sunt doar notificate agenţiei teritoriale, fãrã a mai fi necesarã încheierea unui act adiţional.
    5.4. Copiile actelor adiţionale semnate vor fi transmise de cãtre agenţia teritorialã autoritãţii finanţatoare.
    5.5. Autoritatea finanţatoare va comunica în scris acceptul modificãrii contractului de finanţare în 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii notificãrii prin care se solicitã acordul prevãzut la pct. 5.2.

    ART. 6
    Rezilierea şi suspendarea contractului
    6.1. Rezilierea contractului se realizeazã în urmãtoarele situaţii:
    a) pe parcursul executãrii contractului beneficiarul utilizeazã fondurile acordate în alte scopuri decât cele prevãzute în prezentul contract;
    b) beneficiarul prezintã documente justificative false sau neconforme cu realitatea;
    c) dupã expirarea perioadei de suspendare, dacã nu sunt remediate situaţiile care au condus la aceastã decizie;
    d) în situaţia prevãzutã la pct. 1.5;
    e) în orice altã situaţie de încãlcare a contractului sau a dispoziţiilor legale, altele decât cele menţionate anterior, pentru care se pot aplica motivele de reziliere.
    6.2. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de reziliere a contractului, agenţia teritorialã notificã beneficiarului situaţia constatatã. În aceastã situaţie, contractul de finanţare constituie titlu executoriu, fãrã a mai fi necesarã intervenţia instanţei judecãtoreşti.
    6.3. Beneficiarul este obligat sã returneze autoritãţii finanţatoare, în termen de 12 luni de la primirea notificãrii de la agenţia teritorialã, toate sumele primite pânã la momentul rezilierii contractului.
    6.4. În cazul în care, pe parcursul executãrii contractului, beneficiarul nu respectã prevederile acestuia, altele decât cele pentru care se pot aplica motivele de reziliere, agenţiile teritoriale pot suspenda finanţarea cu avizul autoritãţii finanţatoare.
    6.5. Agenţia teritorialã transmite beneficiarului notificarea cu privire la suspendarea finanţãrii, iar acesta este obligat sã remedieze situaţia respectivã în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificãrii sau, dupã caz, la alt termen stabilit de comun acord cu agenţia teritorialã, în funcţie de natura neregulilor, dar nu mai mult de 120 de zile de la data notificãrii.
    6.6. În perioadele de suspendare a contractului nu se deconteazã niciun fel de cheltuieli.
    6.7. În situaţia în care beneficiarul remediazã neregulile constatate în termenul prevãzut la pct. 6.5, pot fi decontate şi cheltuielile pe aceastã perioadã.
    6.8. Autoritatea finanţatoare îşi rezervã dreptul de a denunţa unilateral contractul de finanţare în condiţiile prevãzute la pct. 6.1, 6.2 şi 1.5.

    ART. 7
    Soluţionarea litigiilor
    7.1. Orice diferende apãrute între pãrţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract de finanţare vor fi soluţionate de cãtre acestea pe cale amiabilã.
    7.2. Dacã în termen de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecãtoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul.

    ART. 8
    Raportãri
    8.1. Beneficiarul se angajeazã sã transmitã agenţiei teritoriale, trimestrial sau cu ocazia solicitãrii decontãrii, rapoarte privind stadiul derulãrii lucrãrilor la obiectivul de investiţie, precum şi, la cererea autoritãţii finanţatoare, rapoarte cuprinzând informaţiile solicitate de aceasta.
    8.2. În termen de 15 zile de la data semnãrii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, se va transmite agenţiei teritoriale un raport final privind realizarea investiţiei conform documentaţiei aprobate.

    ART. 9
    Control şi monitorizare
    9.1. Agenţia teritorialã controleazã modul de utilizare a sumelor plãtite beneficiarului şi respectarea destinaţiei acestora.
    9.2. Autoritatea finanţatoare îşi rezervã dreptul de a controla în orice etapã derularea finanţãrii, precum şi modul de utilizare a fondurilor primite cu titlu de finanţare.
    9.3. Curtea de Conturi exercitã controlul financiar asupra finanţãrii derulate prin prezentul contract de finanţare.

    ART. 10
    Asigurãri
    Autoritatea finanţatoare nu este responsabilã pentru niciun fel de daune, interese, compensaţii plãtibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de cãtre beneficiar.

    ART. 11
    Cesiunea
    11.1. Beneficiarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fãrã sã obţinã, în prealabil, acordul scris al autoritãţii finanţatoare.
    11.2. Cesiunea nu va exonera beneficiarul de responsabilitãţile privind obligaţiile asumate prin contract.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    12.1. Beneficiarul garanteazã cã, la data închiderii finanţãrii, obiectivul de investiţie va corespunde cu propunerea aprobatã şi va fi pus în funcţiune conform angajamentelor asumate în momentul aprobãrii finanţãrii.
    12.2. În raport cu autoritatea finanţatoare, beneficiarul are obligaţia sã manifeste bunã-credinţã, loialitate, imparţialitate şi discreţia cuvenitã şi sã respecte regulile şi codul de comportament al profesiunii sale.
    12.3. Orice comunicare între pãrţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicãrile dintre pãrţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare, cu condiţia confirmãrii scrise a primirii comunicãrii.
    12.4. Beneficiarul asigurã respectarea confidenţialitãţii pe durata contractului, precum şi dupã încetarea acestuia.
    12.5. Beneficiarul are obligaţia de a nu comunica în nicio situaţie altor persoane sau entitãţi informaţii confidenţiale privind autoritatea finanţatoare, aparţinând autoritãţii finanţatoare sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia consimţãmântului scris al autoritãţii finanţatoare, obţinut în prealabil.
    12.6. Actele adiţionale la prezentul contract de finanţare fac parte integrantã din acesta şi constituie împreunã un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele pãrţi.

    Prezentul contract de finanţare a fost semnat la data de ............................................., în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridicã.
    O copie a prezentului contract de finanţare se transmite autoritãţii finanţatoare.


    PENTRU BENEFICIAR PENTRU AUTORITATEA FINANŢATOARE
    ........................... ...........................
    (numele şi prenumele, în clar, (numele şi prenumele, în clar,
    ale persoanei/persoanelor ale persoanei/persoanelor
    autorizate sã semneze) autorizate sã semneze)

    ........................... ...........................
    (semnãtura) (semnãtura)

    L.S. L.S.                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016