Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 108/DCV din 29 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Acordarea primei de casare proprietarului/solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

    2. La articolul 6, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul/solicitantul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

    3. La articolul 6, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15) Proprietarul/Solicitantul prevăzut la alin. (12) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013."

    4. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică/juridică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;"

    5. La articolul 7 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică/juridică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;"

    6. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În condiţiile şi la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică/proprietarul persoană juridică poate ceda în favoarea unei alte persoane fizice/juridice dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziţionarea unui autovehicul nou."

    7. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.
    8. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Proprietarul/Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităţilor numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii."

    9. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii/solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie."

    10. La articolul 16 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Înscrierea proprietarului/solicitantului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în îndeplinirea următoarelor formalităţi:"

    11. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia infirmării, la data afişării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat procedează mai întâi la verificarea existenţei unei eventuale erori, iar dacă se constată existenţa unei astfel de situaţii comunică de îndată acest fapt proprietarului şi procedează la corectarea erorii introduse în aplicaţia PSIPAN, în condiţiile prevăzute la alin. (11). Excepţie fac următoarele situaţii: cazul în care producătorul validat constată o eroare la introducerea CNP beneficiarului persoană fizică şi cazul necesităţii efectuării unei validări manuale, pentru care se va solicita Autorităţii corectarea erorii introduse sau validarea manuală, în condiţiile prevăzute la alin. (11)."

    12. La articolul 17, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În situaţia erorilor de completare, inclusiv în situaţia în care apar diferenţe între datele de identificare a autovehiculului uzat şi/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, şi datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil din partea producătorului, în baza documentelor justificative transmise de către client. Pentru excepţiile menţionate la alin. (5), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul AFM şi este supusă aprobării acesteia. În cazul în care nu se vor soluţiona neconcordanţele din cererile de decontare, se vor propune la finanţare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condiţiile de la art. 18 alin. (3) şi (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) şi facturile fiscale pentru care au fost soluţionate neconcordanţele."

    13. La articolul 17 alineatul (13), punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Pentru facturile invalidate, personalul responsabil din partea producătorului corectează informaţiile introduse în aplicaţie, situaţie în care reia verificarea corespondenţei cu evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR."

    14. La articolul 17 alineatul (14), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. În situaţia în care producătorul solicită corectarea informaţiilor referitoare la datele autovehiculului nou, acestea vor fi verificate în evidenţa informatizată a DRPCIV şi/sau RAR şi se va genera validarea sau invalidarea facturilor."

    15. La articolul 18 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    16. La articolul 21 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) actul de identitate al proprietarului şi, după caz, actul de identitate al persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul»; în situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană juridică, vor fi depuse documentele de la art. 51 alin. (3) lit. a), b) şi c);"

    17. La articolul 21 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa/sediul persoana fizică/juridică căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;"

    18. La articolul 25 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) cedarea se poate face în favoarea unei persoane fizice/juridice care şi-a exprimat în mod neechivoc intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere."

    19. La articolul 27, litera a) se abrogă.
    20. La articolul 28, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    21. La articolul 29, litera a) se abrogă.
    22. La articolul 30, litera f) se abrogă.
    23. La articolul 30, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    24. La articolul 31, litera a) se abrogă.
    25. La articolul 32, litera f) se abrogă.
    26. La articolul 32, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    27. La articolul 33, litera a) se abrogă.
    28. La articolul 34, litera f) se abrogă.
    29. La articolul 34, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);"

    30. La articolul 35, litera a) se abrogă.
    31. La articolul 36, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    32. La articolul 37, litera a) se abrogă.
    33. La articolul 38, litera f) se abrogă.
    34. La articolul 38, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    35. La articolul 39, litera a) se abrogă.
    36. La articolul 40, litera h) se abrogă.
    37. La articolul 40, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    38. La articolul 42, litera a) se abrogă.
    39. La articolul 43, litera e^1) se abrogă.
    40. La articolul 43, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    41. La articolul 44, litera a) se abrogă.
    42. La articolul 45, litera f) se abrogă.
    43. La articolul 45, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    44. La articolul 46, litera a) se abrogă.
    45. La articolul 47, litera i) se abrogă.
    46. La articolul 47, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, în original, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    47. La articolul 49, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Proceduri privind analiza documentelor depuse de către proprietar/solicitant, în vederea aprobării finanţării"

    48. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă.
    49. La articolul 49, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(21) Lista proprietarilor/solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii."

    50. La articolul 49, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(22) Lista proprietarilor/solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii."

    51. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 49 alin. (21), proprietarul/solicitantul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). Excepţie face proprietarul/solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege."

    52. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, între data publicării listei proprietarilor/solicitanţilor acceptaţi, prevăzută la art. 49 alin. (21), şi data-limită pentru solicitarea unităţilor de către proprietarii/solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, prevăzută la art. 15 alin. (2), este o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), diferenţa până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziţiei prevăzute la art. 8 alin. (3) referitoare la sumele aprobate, anual, destinate finanţării în cadrul programului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în anul 2024."

    53. La articolul 51 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru înscriere, proprietarul/solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:"

    54. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; în situaţia în care dreptul de beneficiu asupra primei de casare se transmite de la sau către o persoană fizică, se va prezenta actul de identitate al acesteia;"

    55. La articolul 51 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa/sediul persoana fizică/juridică căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare."

    56. La articolul 51, alineatele (4)-(10) se modifică şi voraveaurmătorulcuprins:
    "(4) La momentul perfectării contractului de finanţare prevăzut în anexa nr. 4.2 la ghid, proprietarului/solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere, anexă la contract.
(5) Este exclusă înscrierea proprietarului/solicitantului acceptat, în acelaşi timp şi cu acelaşi autovehicul uzat, la 2 sau mai mulţi producători validaţi. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.
(6) Proprietarul/Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se poate înscrie la orice producător validat şi achiziţionează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (7).
(7) Proprietarul/Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), dar până la data predării şi casării autovehiculului uzat.
(8) La data retragerii dosarului de participare, proprietarul/solicitantul depune la producătorul validat contractul de finanţare şi nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanţare şi nota de înscriere şi introduce în aplicaţia PSIPAN informaţiile privind anularea acestora şi retragerea dosarului de participare.
(9) Proprietarul/Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
(10) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului/solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia."

    57. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Proprietarul/Solicitantul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Proprietarul/Solicitantul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege."

    58. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 53^1
    Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare de către persoana juridică
    (1) În cadrul programului, proprietarul persoană juridică poate ceda dreptul său de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achiziţionării autovehiculului nou.
    (2) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) completează rubrica prevăzută la pct. V.2 din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4.2 la prezentul ghid;
    b) a completat dosarul de participare în termenul prevăzut la art. 16 alin. (7);
    c) informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicaţia PSIPAN;
    d) cedarea se poate face în favoarea unei persoane fizice/juridice care şi-a exprimat în mod neechivoc intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.
    (3) Pentru a beneficia de dreptul asupra primei de casare ce i-a fost cedat, beneficiarul persoană juridică se supune condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid."

    59. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat şi proprietarul/solicitantul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare."

    60. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorul/Proprietarul/Solicitantul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condiţiile art. 12 alin. (6) sau ale art. 49 alin. (16) poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii."

    61. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorii validaţi şi proprietarii/solicitanţii acceptaţi au obligaţia să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, şi să le prezinte la solicitarea Autorităţii."

    62. La anexa nr. 4.1 „Notă de înscriere a proprietarului persoană fizică“, punctul I, la Declaraţia proprietarului înscris, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "În cazul în care autovehiculul nou, pentru care a fost acordată finanţarea, este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig la înmatricularea permanentă a acestuia pe numele meu, la sfârşitul perioadei de leasing."

    63. La anexa nr. 4.1 „Notă de înscriere a proprietarului persoană fizică“, punctul V.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "V.2. În cazul cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi calităţii de proprietar înscris
    a) Subsemnatul/a/Denumire persoană juridică ..........................., CNP/CIF ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria ........ nr. .........., eliberat de către ............... la data de .............., de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele/conform mandatului acordat de către proprietarul înscris, cedez dreptul de beneficiu asupra primei de casare în favoarea ...................., CNP ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria ... nr. ......., eliberat de către .......... la data de .................. .
    b) Subsemnatul/a/Denumire persoană juridică, ................................., CNP/CIF ........................, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ..... nr. ......., eliberat de către .......... la data de .........., îmi exprim intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere şi, de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele, primesc dreptul de beneficiu asupra primei de casare de la ......................, CNP/CIF ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ........ nr. ..........., eliberat de către ............... la data de .................. .
    c) Societatea .................. - S.R.L./S.A. confirmă înscrierea..................., CNP/CIF ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către ........ la data de .........., având domiciliul/reşedinţa/sediul în România, localitatea ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ..........., e-mail ...................... .
    A fost constituit dosarul de participare înregistrat cu nr. ...../........., care conţine următoarele documente ale beneficiarului:
    a) actul de identitate tip ....., seria ........ nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în copie;
    b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către ............, în original;
    c) declaraţia beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.
    Data: ................
    Proprietar cedent,
    ..................................
    Beneficiar,
    ..................................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .................................."

    64. În anexa nr. 4.2 „Contract de finanţare nerambursabilă“, la articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorulcuprins:
    "(2) Prezentul contract, însuşit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având aceeaşi valoare juridică."

    65. În anexa „Notă de înscriere“, la anexa nr. 4.2 „Contract de finanţarenerambursabilă“, după punctul IV se introduce un noupunct, punctul V, cu următorulcuprins:
    "V. BENEFICIAR
    V.1. În cazul păstrării dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi calităţii de proprietar înscris
    Denumire persoană juridică, .............................., CIF ...................., în calitate de proprietar/solicitant înscris, îmi exprim intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.
    Data: ................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    ..........................
    Proprietar înscris,
    ..................................
    V.2. În cazul cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi calităţii de proprietar înscris
    a) Subsemnatul/a/Denumire persoană juridică ............................, CNP/CIF ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria .... nr. ......, eliberat de către .......... la data de ..........., de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele/conform mandatului acordat de către proprietarul înscris, cedez dreptul de beneficiu asupra primei de casare în favoarea ...................., CIF ................
    b) Subsemnatul/a/Denumire persoană juridică, ..........................., CNP/CIF ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ..... nr. ......., eliberat de către .......... la data de .........., îmi exprim intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere şi, de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele, primesc dreptul de beneficiu asupra primei de casare de la domnul/doamna ..................., CNP/CIF ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..., seria ..... nr. ....., eliberat de către .......... la data de .................. .
    c) Societatea .................. - S.R.L./S.A. confirmă înscrierea ................................, CNP/CIF ................, având sediul în România, localitatea ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ..........., e-mail ...................... .
    A fost constituit dosarul de participare înregistrat cu nr. ...../........., care conţine următoarele documente ale beneficiarului:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;
    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;
    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată «conform cu originalul»;
    Data: ................
    Proprietar cedent,
    ..................................
    Beneficiar,
    ..................................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    ............................."

    66. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, literele a), b)d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, şi certificată «conform aplicaţiei PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul Autorităţii;
b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, scanate în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceştia;
    (...)
d) contractul de finanţare, scanat în original sau copie legalizată, după caz;
e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, scanat în copie certificată «conform cu originalul», după caz, la solicitarea Autorităţii."

    67. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, litera c) se abrogă.
    68. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, punctul 2, alineatul (2) se abrogă.
    69. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, la punctul 2 alineatul (3) „Declaraţie pe propria răspundere“, litera k) se abrogă.
    70. La anexa nr. 7 „Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis“, partea introductivă a punctului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare în cadrul Programului şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU [ ] DA [ ] după cum urmează:"

    71. Anexa nr. 8 „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului .............“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    72. În anexa nr. 9.1 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorială pentru sesiunea aferentă anului .............“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    73. În anexa nr. 9.2 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ, de stat ori privată pentru sesiunea aferentă anului ...............“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    74. În anexa nr. 9.3 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului instituţie publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică pentru sesiunea aferentă anului ..............“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    75. În anexa nr. 9.4 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie neguvernamentală pentru sesiunea aferentă anului .............“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    76. În anexa nr. 9.5 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România pentru sesiunea aferentă anului ...................“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    77. În anexa nr. 9.6 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului ..................“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    78. În anexa nr. 9.7 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată pentru sesiunea aferentă anului ...............“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    79. În anexa nr. 9.8 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru sesiunea aferentă anului ......................“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    80. În anexa nr. 9.9 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului ..................“, la punctul II „Eligibilitate“, punctul 3 se abrogă.
    81. Anexa nr. 10 „ Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 12 noiembrie 2020.
    Nr. 2.048.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor
    şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii
    Parcului auto naţional 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului ...............
    Denumirea proprietarului solicitant:
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare:
    Suma solicitată prin cererea de finanţare:
    Grilă pentru evaluare economică

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului │
│criterii de │de eligibilitate│
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├────┬────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│1. │specialitate al │X │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │transmiterii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat,│ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│2. │către organul │X │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │
│ │Publice, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │transmiterii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│3. │către │X │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în│ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │transmiterii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │
│4. │teritorială este│X │ │ │
│ │înregistrat │ │ │ │
│ │fiscal │ │ │ │
│ │autovehiculul │ │ │ │
│ │uzat, în termen │ │ │ │
│ │de valabilitate │ │ │ │
│ │la data │ │ │ │
│ │transmiterii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
│ │(pentru cazurile│ │ │ │
│ │în care │ │ │ │
│ │autovehiculul │ │ │ │
│ │uzat nu este │ │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │ │
│ │sediul social al│ │ │ │
│ │proprietarului) │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind│ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│5. │persoană │X │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către AFM, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │transmiterii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │ajutoarele de │ │ │ │
│ │minimis obţinute│ │ │ │
│ │în ultimii 3 │ │ │ │
│ │ani, respectiv 2│ │ │ │
│ │ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│6. │solicitantul se │X │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │program, conform│ │ │ │
│ │anexei nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, semnată de│ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia, în │ │ │ │
│ │copie după │ │ │ │
│ │documentul │ │ │ │
│ │original │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 10 la ghid, │ │ │ │
│ │semnată de către│ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia, care │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │conţină │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │principală, │ │ │ │
│7. │sectoarele în │X │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │solicitantul îşi│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│ │activitatea, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │pentru care va │ │ │ │
│ │fi utilizat │ │ │ │
│ │autovehiculul │ │ │ │
│ │nou ce urmează a│ │ │ │
│ │fi achiziţionat │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │programului │ │ │ │
├────┴────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├────┬────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor,│ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│8. │către bugetul de│X │ │ │
│ │stat, bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu figurează cu │ │ │ │
│ │fapte înscrise │ │ │ │
│9. │în certificatul │ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, valoarea │ │ │ │
│ │totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis de care │ │ │ │
│ │a beneficiat │ │ │ │
│ │solicitantul pe │ │ │ │
│ │o perioadă de 3 │ │ │ │
│ │ani consecutivi │ │ │ │
│ │(2 ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de │ │ │ │
│ │acceptare în │ │ │ │
│ │program), │ │ │ │
│10. │cumulată cu │X │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │alocării │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │acordate în baza│ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │minimis, nu │ │ │ │
│ │depăşeşte │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│ │lei, la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, a │ │ │ │
│ │200.000 euro │ │ │ │
│ │(sau 100.000 │ │ │ │
│ │euro, dacă │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri). │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, ajutorul │ │ │ │
│ │de minimis │ │ │ │
│ │solicitat sub │ │ │ │
│ │forma primei de │ │ │ │
│11. │casare nu │X │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │utilizat pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │
│ │noi destinate │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │
│ │rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │unul dintre │ │ │ │
│ │sectoarele │ │ │ │
│11.1│prevăzute în │X │ │ │
│ │cuprinsul anexei│ │ │ │
│ │1 la Tratatul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │
│ │- Regulamentul │ │ │ │
│ │(UE) nr. 1.407/ │ │ │ │
│ │2013 al Comisiei│ │ │ │
│ │din 18 decembrie│ │ │ │
│ │2013. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │a obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare│ │ │ │
│ │prin proiecte │ │ │ │
│ │ori programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, │ │ │ │
│12. │inclusiv fonduri│X │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/ │ │ │ │
│ │aceloraşi │ │ │ │
│ │autovehicul/ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │
│ │care urmează a │ │ │ │
│ │fi achiziţionat/│ │ │ │
│ │achiziţionate │ │ │ │
│ │prin Programul │ │ │ │
│ │de stimulare a │ │ │ │
│ │înnoirii │ │ │ │
│ │Parcului auto │ │ │ │
│ │naţional. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│12.1│finanţării are │X │ │ │
│ │sediul │ │ │ │
│ │profesional în │ │ │ │
│ │România şi │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │României. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul îşi│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în │ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri şi nu │ │ │ │
│ │poate depăşi │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│13. │lei a 100.000 │ │X │ │
│ │euro pe o │ │ │ │
│ │perioadă de 3 │ │ │ │
│ │ani (2 ani │ │ │ │
│ │fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia se│ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │finanţarea). │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Propus spre remediere │Motive │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Nu este cazul │ │
└─────────────────────────────┴────────┘


┌──────────────────────┬┬─────────┬────┐
│Referent de ││ │ │
│specialitate ││Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) ││ │ │
├──────────────────────┼┼─────────┼────┤
│Preşedintele comisiei ││ │ │
│de acceptare ││Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) ││ │ │
└──────────────────────┴┴─────────┴────┘


    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Documente │Remedierea motivelor de │
│prezentate│respingere evidenţiate în │
│ │etapa I │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└──────────┴───────────────────────────┘


    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare pentru suma │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Referent de │ │ │
│specialitate │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┴─────────┴────┤
│ │
├───────────────────────┬─────────┬────┤
│Preşedintele comisiei │ │ │
│de acceptare │Semnătura│Data│
│(numele şi prenumele) │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la ghid)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal privind domeniul de activitate
    pentru care se utilizează autovehiculul nou
    Subsemnatul, .................., CNP ................, posesor al CI/BI seria .... nr. ............, eliberată/eliberat de către ............... la data de ............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ..................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF .................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:
    [ ] DA/[ ] NU astfel:
    - activitatea principală este următoarea:
    ........................................................................................;
       (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:
    ........................................................................................;
        (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului:
    .........................................................................................
       (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)    Reprezentant legal/Împuternicit
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    NOTĂ:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016