Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 195 din 9 mai 2019  privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 195 din 9 mai 2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 22 mai 2019
    Având în vedere că:
    - film cinematografic sau opera audiovizuală din categoria „produs cultural“ este produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului (care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, seriale de televiziune, documentare, de orice durată şi pe orice suport); prin urmare, acesta este un produs cultural, industria de filme făcând parte din marea familie de industrii culturale, alături de producţia audiovizuală, activităţile multimedia etc.;
    – filmul, ca produs cinematografic, este un bun cultural de larg consum, deoarece vehiculează idei, valori simbolice; filmul are rolul de serviciu cultural, deoarece răspunde unei idei sau nevoi de ordin cultural şi se manifestă prin măsuri ce sprijină practicile culturale pe care statul, instituţiile culturale, fundaţiile sau companiile private le pun la dispoziţia colectivităţii;
    – prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 a fost aprobată instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice;
    – art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 prevede că pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei proiectele care deţin calitatea de „produs cultural“ şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Criteriile pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice sunt cele prevăzute în cuprinsul testului de eligibilitate prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi eligibile doar proiectele de film care obţin un punctaj de minimum 18 puncte la testul de eligibilitate.
    (2) În cazul proiectelor care promovează România explicit şi într-un mod proeminent, prin locaţiile utilizate, acestea obţin un bonus suplimentar de 10% din costurile eligibile, care se adaugă la procentul de 35%, atingând astfel intensitatea maximă a ajutorului de stat de 45%. În acest scop, următoarele condiţii trebuie îndeplinite cumulativ:
    a) cel puţin 60% din subiectul producţiei se desfăşoară pe teritoriul românesc, fiind în legătură cu sau localizat într-o locaţie/aşezare/reper/element arhitectural sau cultural român. Proporţia va fi măsurată prin contabilizarea numărului de pagini din scenariu care se desfăşoară pe teritoriul românesc;
    b) desfăşurarea acţiunii sau a subiectului filmului este explicită vizual (de exemplu: plăcuţe cu denumirea localităţii, plăcuţe de identificare a reperului sau a elementului arhitectural) şi/sau verbal (de exemplu: personajele menţionează prin intermediul dialogului locaţiile unde se află sau se desfăşoară acţiunea). În acest scop, aplicantul va indica în materialele depuse, prin extrase de scenariu şi trimiteri precise la pagini/secvenţe, modul de explicitare a localizării.


    ART. 3
    (1) Nu vor fi considerate proiecte din categoria „produs cultural“ pentru obţinerea ajutorului de stat în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) proiectele de film care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial;
    b) operele audiovizuale care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic;
    c) operele audiovizuale care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine;
    d) operele audiovizuale care incită, direct sau indirect, la violenţă;
    e) operele audiovizuale cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă;
    f) evenimente sportive: jocuri sau competiţii;
    g) talk-show-uri, programe demonstrative pentru diferite hobby-uri sau proiecte;
    h) programe de lifestyle, programe libere (fără scenariu) sau de tip „reality“;
    i) seriale de televiziune care excedează definiţiei date prin art. 2 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) seriale de televiziune de tipul sitcoms, aşa cum sunt definite prin art. 2 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) seriale de televiziune de tipul telenovelă, aşa cum sunt definite prin art. 2 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) filmări pentru utilizare internă care nu sunt accesibile publicului;
    m) operele audiovizuale cu caracter publicitar şi/sau promoţional, indiferent de lungime, suport sau mediu de exploatare;
    n) opere audiovizuale pregătite ca programe de publicitate sau reclame pentru expoziţii;
    o) proiectele întreprinderilor care nu se încadrează în prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1) se va depune scenariul integral, în limba română. În cazul serialelor de televiziune şi al miniseriilor TV, se va depune scenariul integral al fiecărui episod în parte pentru care se solicită ajutorul de stat.

    ART. 4
    Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018, se abrogă.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu


    Bucureşti, 9 mai 2019.
    Nr. 195.
    ANEXA 1

    Criteriile pentru încadrarea proiectelor ca „produs cultural“
    TEST DE ELIGIBILITATE

┌───┬─────────────────────────┬────────┐
│Nr.│Criteriu │Puncte │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │A. Conţinutul cultural │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Subiectul/Materialul care│ │
│ │a stat la baza │ │
│ │scenariului filmului se │ │
│ │bazează pe un eveniment │ │
│ │(evenimente) parte a │ │
│ │culturii/istoriei/ │ │
│ │mitologiei/religiilor din│ │
│ │România sau Europa. │ │
│ │Se va acorda 1 punct dacă│ │
│ │filmul redă un eveniment │ │
│ │românesc sau european, │ │
│ │respectiv dacă: │ │
│ │a) subiectul este │ │
│ │românesc sau european - │ │
│ │de exemplu: filmul are la│ │
│ │bază un eveniment │ │
│ │cultural/istoric/ │ │
│1. │mitologic/religios │1 │
│ │românesc sau european │ │
│ │imaginar sau neimaginar, │ │
│ │chiar dacă acesta nu se │ │
│ │desfăşoară în România sau│ │
│ │în alt stat european. │ │
│ │Aplicanţii vor trebui să │ │
│ │demonstreze modul în care│ │
│ │filmul lor relevă un │ │
│ │eveniment românesc sau │ │
│ │european; │ │
│ │b) materialul pe care se │ │
│ │bazează realizarea │ │
│ │filmului (carte, poveste,│ │
│ │film, joc, scenariu │ │
│ │original, articol) este │ │
│ │scris de un cetăţean │ │
│ │român sau european. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Filmul se bazează pe un │ │
│ │personaj (real sau │ │
│ │fictiv)/o personalitate │ │
│ │care aparţine culturii/ │ │
│ │istoriei/societăţii/ │ │
│ │religiilor româneşti sau │ │
│ │europene. │ │
│ │Un personaj este │ │
│ │considerat a fi un │ │
│2. │personaj românesc sau │1 │
│ │european dacă el sau ea │ │
│ │aparţine culturii/ │ │
│ │istoriei/societăţii/ │ │
│ │religiilor româneşti sau │ │
│ │europene. Dacă nu reiese │ │
│ │foarte clar acest lucru, │ │
│ │aplicanţii vor explica de│ │
│ │ce respectivul personaj │ │
│ │îndeplineşte prezentul │ │
│ │criteriu. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Subiectul/Materialul care│ │
│ │a stat la baza filmului │ │
│ │se bazează pe o operă │ │
│ │literară sau adaptată │ │
│ │dintr-o altă disciplină │ │
│ │artistică (muzică, │ │
│3. │pictură, operă, teatru). │2 │
│ │Aplicanţii vor trebui să │ │
│ │demonstreze şi să │ │
│ │detalieze modul în care │ │
│ │filmul lor se bazează pe │ │
│ │o anumită operă literară │ │
│ │sau adaptată dintr-o altă│ │
│ │disciplină artistică. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Versiunea finală a │ │
│4. │filmului este în una │6 │
│ │dintre limbile oficiale │ │
│ │UE. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Total punctaj maxim │ │
│ │secţiunea A - Conţinutul │10 │
│ │cultural │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │B. Contribuţia culturală │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Filmul/Subiectul filmului│ │
│ │promovează identitatea │ │
│ │etnoculturală românească │ │
│ │sau europeană. │ │
│ │Se va acorda pentru │ │
│5. │promovarea în cadrul │1 │
│ │producţiei a portului, │ │
│ │datinilor, obiceiurilor, │ │
│ │ritualurilor tradiţionale│ │
│ │şi creaţiei populare din │ │
│ │spaţiul românesc sau │ │
│ │european. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Filmul reflectă valori │ │
│ │importante româneşti sau │ │
│ │europene, cum ar fi │ │
│ │diversitate/solidaritate,│ │
│ │egalitate/protecţia │ │
│ │minorităţilor sau │ │
│ │drepturilor omului/ │ │
│ │toleranţa/protecţia │ │
│ │mediului/respectul pentru│ │
│ │tradiţii culturale sau │ │
│ │familie. │ │
│ │Se va acorda ţinând cont │ │
│ │de următorii factori │ │
│ │determinanţi ai │ │
│ │diversităţii: │ │
│ │a) subiect/prezentare: │ │
│ │explorarea problemelor │ │
│6. │sociale şi culturale │2 │
│ │contemporane referitoare │ │
│ │la persoanele cu │ │
│ │dizabilităţi, │ │
│ │diversitatea etnică şi │ │
│ │marginalizarea socială; │ │
│ │promovarea şi creşterea │ │
│ │diversităţii culturale; │ │
│ │b) alţi factori │ │
│ │reprezentând diversitatea│ │
│ │culturală care pot avea │ │
│ │impact asupra │ │
│ │conţinutului final. │ │
│ │Aplicanţilor li se va │ │
│ │solicita să demonstreze │ │
│ │îndeplinirea criteriului │ │
│ │în legătură cu filmul │ │
│ │lor. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Filmul este o operă │ │
│ │cinematografică ce │ │
│ │propune o formă inovativă│ │
│7. │de expresie artistică │2 │
│ │prin mijloace sau │ │
│ │conţinut sau contribuie │ │
│ │la dezvoltarea genului │ │
│ │său cinematografic. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Total punctaj maxim │ │
│ │secţiunea B - Contribuţia│5 │
│ │culturală │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │C. Echipa implicată în │ │
│ │realizarea filmului şi │ │
│ │utilizarea resurselor │ │
│ │naţionale │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Implicarea în realizarea │ │
│ │filmului a cetăţenilor │ │
│ │români sau din Spaţiul │ │
│ │Economic European │ │
│ │(SEE) │ │
│ │a) regizor; │ │
│ │b) producător/line │ │
│ │producer; │ │
│ │c) actor principal; │ │
│ │d) cel puţin doi actori │ │
│ │secundari/actori-voce; │ │
│ │e) cel puţin unul dintre │ │
│ │următorii: director de │Maximum │
│ │imagine, scenarist, │7 (1 │
│8. │compozitor, artist │punct │
│ │animator; editor imagine;│pentru │
│ │f) cel puţin unul dintre │fiecare)│
│ │următorii: scenograf/art │ │
│ │director, costume │ │
│ │designer, makeup artist, │ │
│ │hairstyle artist, editor │ │
│ │sunet; instrumentişti/ │ │
│ │orchestră; │ │
│ │g) cameraman/operator │ │
│ │imagine, asistent regie │ │
│ │(1st AD), director de │ │
│ │film/production manager, │ │
│ │supervizor postproducţie;│ │
│ │inginer sunet, colorist. │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Implicarea în realizarea │ │
│ │filmului a cetăţenilor │ │
│ │români sau din SEE, alţii│ │
│ │decât cei menţionaţi la │ │
│ │pct. 8 │ │
│ │Cel puţin 20% dintre │ │
│ │membrii echipei filmului │ │
│ │realizat în România, cu │ │
│ │excepţia celor menţionaţi│ │
│ │la pct. C.8, sunt │ │
│ │cetăţeni români sau │ │
│ │cetăţeni ai statelor │ │
│ │membre SEE - 1 punct │ │
│ │Cel puţin 30% dintre │Maximum │
│9. │membrii echipei filmului │3 │
│ │realizat în România, cu │ │
│ │excepţia celor menţionaţi│ │
│ │la pct. C.8, sunt │ │
│ │cetăţeni români sau │ │
│ │cetăţeni ai statelor │ │
│ │membre SEE - 2 puncte │ │
│ │Cel puţin 50% dintre │ │
│ │membrii echipei filmului │ │
│ │realizat în România, cu │ │
│ │excepţia celor menţionaţi│ │
│ │la pct. C.8, sunt │ │
│ │cetăţeni români sau │ │
│ │cetăţeni ai statelor │ │
│ │membre SEE - 3 puncte │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Locaţia de filmare este │ │
│ │România sau unul dintre │ │
│ │studiourile de pe │ │
│ │teritoriul României │ │
│ │Dacă 1 zi de filmare este│ │
│ │în România - 1 punct │ │
│ │Peste 10% din totalul │ │
│ │numărului de zile de │ │
│ │filmare sunt în România, │ │
│ │dar mai mult de 1 zi de │ │
│ │filmare - 2 puncte │ │
│ │Peste 20% din totalul │ │
│ │numărului de zile de │Maximum │
│10.│filmare sunt în România -│6 │
│ │3 puncte │ │
│ │Peste 30% din totalul │ │
│ │numărului de zile de │ │
│ │filmare sunt în România -│ │
│ │4 puncte │ │
│ │Peste 40% din totalul │ │
│ │numărului de zile de │ │
│ │filmare sunt în România -│ │
│ │5 puncte │ │
│ │Peste 50% din totalul │ │
│ │numărului de zile de │ │
│ │filmare sunt în România -│ │
│ │6 puncte │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Finalizarea producţiei │ │
│ │filmului se desfăşoară în│ │
│ │România, respectiv: │ │
│ │Dacă foloseşte laborator │ │
│ │în România (procesare a │ │
│ │peliculei, transpunere │ │
│ │digitală, internegativ, │ │
│ │editare imagine, corecţii│ │
│ │de culoare etc.) - 1 │ │
│11.│punct │Maximum │
│ │Dacă foloseşte studio de │4 │
│ │montaj în România - 1 │ │
│ │punct │ │
│ │Dacă foloseşte studio de │ │
│ │efecte grafice în România│ │
│ │- 1 punct │ │
│ │Dacă foloseşte studio de │ │
│ │înregistrări sunet, │ │
│ │muzică etc. în România - │ │
│ │1 punct │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │Total punctaj maxim │ │
│ │secţiunea C - Echipa │ │
│ │implicată în realizarea │20 │
│ │filmului şi utilizarea │ │
│ │resurselor naţionale │ │
├───┼─────────────────────────┼────────┤
│ │TOTAL (maximum) │35 │
│ │(secţiunile A + B + C) │ │
└───┴─────────────────────────┴────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice