Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 185 din 27 august 2010  privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 185 din 27 august 2010 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010
ORDIN nr. 185 din 27 august 2010
privind modificarea anexei nr. 7 la <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010

Vãzând Raportul Comitetului Comunitar de Inspecţie cu privire la aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, transmis dupã vizita efectuatã în octombrie 2009, Adresa nr. 79 din 16 august 2010, transmisã de cãtre Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 74.074 din 27 august 2010,
ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora,
având în vedere prevederile <>art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 24/2009 ,
în temeiul <>art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 7 la <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La punctul 3 subpunctul 3.1 litera b), a doua liniuţã va avea urmãtorul cuprins:
"- din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului - sã prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mãrfii în care este înregistrat preţul, acesta fiind preţul mediu plãtit de abator, în sãptãmâna precedentã, pentru bovinele sacrificate, provenite din tranzacţiile comerciale şi ale cãror carcase au fost de categorie şi clasã echivalente cu cele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului. Pentru cazurile în care în abator nu existã tranzacţii comerciale cu bovine pentru sacrificare, preţul înregistrat pe avizul de însoţire a mãrfii, pentru bovinele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, este preţul mediu al carcaselor de categorie şi clasã echivalente din ultima comunicare sãptãmânalã de pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţã»;".
2. La punctul 3 subpunctul 3.1, literele d) şi e) vor avea urmãtorul cuprins:
"d) de a pãstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru toate carcasele de bovine clasificate, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:
- facturã fiscalã pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;
- document care atestã efectuarea plãţii bovinelor, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;
- aviz de însoţire a mãrfii, în cazul animalelor care provin din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului şi din prestãri de servicii;
- copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport hârtie sau scanate electronic);
- raport de clasificare a carcaselor de bovine;
e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, pânã la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii despre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform anexei la prezenta metodologie;".
3. La punctul 3 subpunctul 3.2, literele c) şi d) vor avea urmãtorul cuprins:
"c) de a raporta rezultatele clasificãrii şi preţurile pentru carcasele a cãror greutate caldã, înscrisã în raportul de clasificare, este egalã sau mai mare cu 70 kg;
d) de a introduce în Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activitãţii de Clasificare (SIGRAC) fişierul conţinând toate datele privind rezultatele clasificãrii carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestãri de servicii, şi de a-l transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a sãptãmânii, pânã la ora 12,00, pentru perioada de referinţã cuprinsã între ziua de luni şi ziua de duminicã din sãptãmâna precedentã. În cazul în care în perioada de referinţã nu s-au efectuat activitãţi de clasificare, se va notifica acest lucru prin SIGRAC. În cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicitã explicit de cãtre Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, se va transmite prin e-mail fişierul sau notificarea sus-menţionate, dupã caz."
4. La punctul 3 subpunctul 3.3, literele b) şi h) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru carcasele de bovine adulte pentru întocmirea raportului sãptãmânal naţional de preţuri, care va cuprinde numai preţurile individuale, fiabile, ale carcaselor de bovine adulte care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor, precum şi preţurile fiabile ale carcaselor de bovine adulte provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, preţuri care trebuie sã reprezinte 30% din numãrul total de bovine adulte sacrificate în România;
............................................................................
h) de a comunica sãptãmânal preţul de piaţã al carcaselor de bovine pentru sãptãmâna precedentã pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţã»."
5. La punctul 4, literele c) şi d) vor avea urmãtorul cuprins:
"c) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare rãspund de corectitudinea înregistrãrii şi transmiterii rezultatelor clasificãrii şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unui fişier ale cãrui structurã şi format sunt stabilite de aceasta. Fişierul menţionat poate fi generat prin aplicaţia informaticã SIGRAC, distribuitã gratuit de cãtre Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.
d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizeazã şi aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi sã respecte structura şi formatul fişierului stabilite de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine prin aplicaţia informaticã SIGRAC."
6. La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 şi la nota de dupã punctul 6, sintagma " Regulamentului (CE) nr. 295/1996 " se înlocuieşte cu sintagma "Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora."
7. Anexa la metodologie "Raport privind cheltuielile de transport*)" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

--------
*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine pânã la 31 ianuarie, pentru anul precedent.

ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
Mihail Dumitru


Bucureşti, 27 august 2010.
Nr. 185.

ANEXÃ
(Anexã la anexa nr. 7 la <>Ordinul nr. 445/2008 )

Denumire abator ....................
Nr. ...... din .........


RAPORT
privind cheltuielile de transport*)
pe anul .................

--------
*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine pânã la 31 ianuarie, pentru anul precedent.┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Cheltuieli de transport care nu sunt facturate │Lei/kg carcasã sau lei/animal│
│direct furnizorilor de bovine │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Cheltuieli medii de transport │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Procentul animalelor pentru care abatorul │ │
│înregistreazã cheltuieli de transport │ │
│(aproximativ) │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie sã fie reprezentative şi sã corespundã cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasã.
Declar pe propria rãspundere cã datele înscrise în tabelul de mai sus sunt reale, complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

NOTÃ:
Conform prevederilor <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 24/2009 , "Declararea de cãtre unitãţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale*1) documentele şi evidenţele necesare în vederea verificãrii realitãţii datelor şi informaţiilor de piaţã, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitatã a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 50.000 lei.[...]"

-------
*1) Conform <>art. 16 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, denumirea "Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale".

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul .............
Semnãtura şi ştampila abatorului ...........................................

---------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice