Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 182 din 31 august 2011  privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007    Twitter Facebook

ORDIN nr. 182 din 31 august 2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 31 august 2011


    Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Serviciul de transport public local trebuie sã asigure cerinţele de deplasare a cetãţenilor în interiorul comunei, oraşului/municipiului, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare sau judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilã."
    2. La articolul 3, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Adunãrile generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã sunt obligate sã înfiinţeze, prin hotãrâre, un compartiment sau un serviciu prin care sã asigure, sã organizeze, sã reglementeze, sã coordoneze şi sã controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfãşurat pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre.
    (7) Compartimentul sau serviciul din cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã reprezintã autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local, desfãşurate pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre."
    3. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi adunãrile generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, au urmãtoarele atribuţii cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale:
    a) sã evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerinţelor de transport public local în prezent şi pentru o perioadã de minimum 5 ani;
    b) sã stabileascã traseele principale şi secundare, precum şi autogãrile şi staţiile publice aferente acestora;
    c) sã stabileascã şi sã aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum şi capacitãţile de transport necesare;
    d) sã stabileascã modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local sau judeţean de persoane, dupã caz;
    e) sã actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexã la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval;
    f) sã organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publicã ori privatã a localitãţilor;
    g) sã asigure înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor paritare, care formuleazã propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene în baza rezultatelor atribuirii electronice;
    h) sã aprobe, prin hotãrâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupã caz."
    4. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Programul de transport local prevãzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexã la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmeşte şi se aprobã de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, asociaţia de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, pentru o perioadã de maximum 6 ani."
    5. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Autoritãţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, elibereazã pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini aferent acestora."
    6. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - În perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat prin hotãrâre a consiliului local, a adunãrii generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, astfel:
    a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;
    b) prin introducerea de noi trasee;
    c) prin modificarea numãrului de curse de cãtre autoritatea localã de transport;
    d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie;
    e) prin introducerea de staţii noi;
    f) prin eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier;
    g) prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în douã şedinţe de atribuire."
    7. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, pe bazã de hotãrâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegatã.
    (2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmeşte de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale, asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, ca autoritãţi de autorizare, pe baza Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local."
    8. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Licenţa de traseu însoţitã de caietul de sarcini aferent acesteia se elibereazã de cãtre autoritatea de autorizare, pe baza hotãrârii consiliului local sau a adunãrii generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã de dare în administrare ori a hotãrârii de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fãrã licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor."
    9. La articolul 11, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfãşurat pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã, licenţa de traseu se elibereazã de cãtre compartimentul sau serviciul specializat, cu avizul consiliului judeţean."
    10. La articolul 11, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(5^1) În cazul transportului public local de persoane desfãşurat pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã, modelul licenţei de traseu este prevãzut în anexa nr. 7."
    11. La articolul 11, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(9) Modelul caietului de sarcini, aferent licenţei de traseu prevãzute la alin. (5^1), este prezentat în anexa nr. 8."
    12. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de cãtre autoritatea administraţiei publice locale sau, dupã caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitarã, precum şi în contractul de delegare a gestiunii."
    13. La articolul 13, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În intervalul prevãzut la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţia de dezvoltare intercomunitarã va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier."
    14. La articolul 14, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunicã de cãtre operatorul de transport rutier autoritãţii administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã, în termen de maximum 15 zile de la data constatãrii, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente."
    15. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - Agenţiile teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române, denumite în continuare agenţii A.R.R., elibereazã pentru traseele cuprinse în programele judeţene de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini, pe baza hotãrârii de atribuire emise de consiliul judeţean."
    16. Dupã articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 16^1. - (1) Programul de transport realizat prin curse regulate între judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti este considerat judeţean şi va fi preluat pe bazã de protocol de cãtre Consiliul Judeţean Ilfov de la Autoritatea Rutierã Românã.
    (2) Procedura de eliberare a licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport Ilfov se face în conformitate cu prevederile prezentei norme.
    (3) Eliberarea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene dintre judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti se face de cãtre agenţia A.R.R. Ilfov, în baza hotãrârii Consiliului Judeţean Ilfov."
    17. La articolul 17, dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera h), cu urmãtorul cuprins:
    "h) prin eliminarea traseelor care urmeazã a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier şi numai dupã aprobarea prin hotãrâre a consiliului judeţean."
    18. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din judeţul respectiv, pentru care au obţinut licenţe de traseu.
    (2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisã numai cu un autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevãzutã în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit, dupã notificarea consiliului judeţean şi a agenţiei A.R.R."
    19. La articolul 19, alineatele (1)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Licenţele de traseu se atribuie prin hotãrâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei paritare, şi se emit/se elibereazã de cãtre agenţia ARR respectivã.
    (2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritarã sã emitã propuneri privind traseele atribuite.
    (3) Comisia paritarã este formatã dintr-un reprezentant al consiliului judeţean şi un reprezentant al agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv.
    (4) În vederea formulãrii propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeţeanã de transport convoacã comisia paritarã în maximum 5 zile de la data afişãrii rezultatelor privind traseele atribuite."
    20. La articolul 20, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare şi punctajele care se acordã în cazul atribuirii curselor în trafic judeţean sunt prevãzute în anexele nr. 7 şi 8."
    21. La articolul 27, alineatele (2)-(4) se abrogã.
    22. Dupã articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 27^1. - În cazul eliminãrii unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmeazã a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, renunţarea la licenţã se face numai la cererea expresã a operatorului de transport rutier."
    23. Dupã articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 29^1. - (1) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un traseu, conform art. 17 lit. h), acesta are obligaţia de a presta activitatea de transport pânã la atribuirea respectivului traseu de cãtre asociaţia de dezvoltare intercomunitarã.
    (2) Prevederile art. 27 şi ale art. 29 nu se aplicã pentru situaţiile prevãzute de dispoziţiile art. 17 lit. h) din prezentul ordin."
    24. La articolul 31, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se elibereazã în baza hotãrârii autoritãţii administraţiei publice locale ori judeţene."
    25. Articolul 54 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 54. - Serviciile de transport public local se pot atribui prin:
    a) gestiune directã, care se realizeazã prin hotãrâri ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunãrii generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã privind atribuirea şi darea în administrare a serviciului;
    b) gestiune delegatã, care se realizeazã prin concesionare de cãtre autoritatea administraţiei publice locale sau de cãtre asociaţia de dezvoltare intercomunitarã, în baza unui contract de delegare a gestiunii."
    26. Articolul 55 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 55. - Autoritãţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã au faţã de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi obligaţiile prevãzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi de contractele de atribuire a gestiunii."
    27. Articolul 56 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 56. - Autoritãţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã pot sã acorde operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajãrile necesare exploatãrii mijloacelor de transport (staţii de întreţinere, salubrizare, spaţii de parcare, capete de traseu etc.)."
    28. Articolul 58 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 58. - Pe durata contractului de dare în administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite. În cazul în care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport rutier/transportatori autorizaţi, fãrã ca aceastã situaţie sã fi fost prevãzutã în contractul iniţial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sã solicite daune-interese de la autoritatea publicã localã ori de la asociaţia de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situaţia în care acesta opereazã fãrã aprobare."
    29. Articolul 59 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 59. - În conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protecţiei sociale şi ţinând seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, autoritãţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea reţelelor de transport public local de persoane, infrastructurã şi vehicule, prin urmãtoarele mijloace:
    a) diferenţã de tarif pentru protecţia socialã;
    b) alocaţie bugetarã pentru cheltuieli de capital;
    c) garanţii pentru credite interne şi externe."
    30. Articolul 60 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 60. - În cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, acordã subvenţii, neprimirea diferenţei de tarif şi/sau a alocaţiei bugetare stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, în cuantumurile şi la termenele prevãzute, dã dreptul operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat sã cearã renegocierea unor prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzatã de autoritatea publicã localã fãrã un motiv întemeiat."
    31. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 61. - Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele (lei/cãlãtori x km) stabilite prin hotãrâre a consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a adunãrii generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã, calculate în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane."
    32. Articolul 62 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 62. - În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sã efectueze, cu informarea şi aprobarea autoritãţilor administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a autoritãţilor administraţiei publice de la nivel judeţean sau a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, modificãri temporare (suspendãri, limitãri, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificãri sunt necesare în caz de avarii ori pentru executarea unor lucrãri la infrastructura rutierã."
    33. Articolul 63 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 63. - În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier va edita, în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, cu autoritãţile administraţiei publice de la nivel judeţean sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, hãrţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate şi speciale şi va afişa în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin staţia respectivã."
    34. Articolul 64 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 64. - Autoritãţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, au obligaţia sã informeze operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore înainte, în legãturã cu efectuarea unor lucrãri la infrastructura rutierã pe traseele cuprinse în programele de transport deservite de acesta."
    35. Articolul 65 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 65. - Autoritãţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, asigurã starea tehnicã corespunzãtoare a carosabilului de pe întreaga reţea de trasee cuprinse în programele de transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de cãlãtori, semnalizarea rutierã, iluminarea zonelor staţiilor şi a trecerilor de pietoni."
    36. Articolul 66 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 66. - Autoritãţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz, şi/sau operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, dupã caz, vor asigura tipãrirea, distribuţia, precum şi vânzarea legitimaţiilor de cãlãtorie."
    37. Articolul 67 se abrogã.
    38. Articolul 68 se abrogã.
    39. Articolul 69 se abrogã.
    40. Articolul 70 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 70. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezentele norme de aplicare."
    41. Dupã anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 31 august 2011.
    Nr. 182.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 7 la norme)    Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României

                                                                     (faţã)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────┐ ROMÂNIA │
││ RO │ │
│└────┘ │
│ ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ............... │
│ │
│ │
│ LICENŢA DE TRASEU │
│ │
│ Seria .... Nr. ...... │
│ │
│ Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate │
│ │
│ Prezenta licenţã de traseu s-a eliberat operatorului de transport │
│ rutier: │
│ .................................................................. │
│ .................................................................. │
│ .................................................................. │
│ │
│ │
│ Valabilã de la data de ......... pânã la data de ........ │
│ │
│ Eliberatã în baza Licenţei de transport seria ..... nr. ........ │
│ │
│ Emitent: │
│ Primaria ................. │
│ │
│ Data eliberãrii ............ │
│ │
│ │
│ Semnãtura şi ştampila │
│ ..................... │
│ │
│ Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport │
│ local de persoane pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule │
│ având capacitatea menţionatã în caietul de sarcini anexat şi în │
│ conformitate cu acesta. │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                              (verso)
    Traseul:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                  Seria ......... Nr. ..........
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 8 la norme)    Asociaţia de dezvoltare intercomunitarã
    .....................................
    Operatorul de transport rutier
    .....................................

                     CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU
                      Seria .......... nr. ............*)

    Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate

    A. Denumirea traseului ................................................
┌──────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Linia/Lungimea│Nr. de│ │
│ traseului │staţie│ Denumirea staţiei │
├──────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────┼──────┴─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────┤
│Zilele în care│Intervalul │Nr. │Capacitatea │Plecãri de la capetele │
│ circulã │de succedare│mijloacelor │(nr. locuri)│ de traseu │
│ │a curselor │de transport│ ├───────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ Prima │ Ultima │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

    B. Amenajãrile şi dotãrile autovehiculului ................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


        Operatorul de transport Asociaţia de dezvoltare intercomunitarã
       ......................... ...................................
        (semnãtura şi ştampila) (semnãtura şi ştampila)
       ......................... .......................--------
    *) Se înscriu seria şi numãrul licenţei de traseu.


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 9 la norme)

                           METODOLOGIA DE PUNCTARE

    Atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean se face în conformitate cu urmãtoarelor prevederi:
    1. La criteriul nr. 1 prevãzut în anexa nr. 10 la norme se acordã puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmeticã. Numãrul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fãrã a se lua în considerare luna din an.
    2. La criteriul nr. 2 prevãzut în anexa nr. 10 la norme se acordã puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmeticã.
    3. La criteriul nr. 3 prevãzut în anexa nr. 10 la norme se acordã puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmeticã.
    4. Punctajul obţinut la criteriile nr. 1, 2, 3 şi 5 prevãzute în anexa nr. 10 la norme se cumuleazã. Din suma astfel obţinutã se scade punctajul rezultat la criteriul nr. 4 prevãzut în anexa nr. 10 la norme, obţinându─se punctajul general.
    5. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 prevãzut în anexa nr. 10 la norme, iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 prevãzut în anexa nr. 10 la norme sau, în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 prevãzut în anexa nr. 10 la norme. În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se acordã în mod echitabil solicitanţilor.
    6. La criteriul nr. 5 prevãzut în anexa nr. 10 la norme se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv.
    7. La criteriul nr. 5 prevãzut în anexa nr. 10 la norme se acordã puncte pentru vechimea pe fiecare traseu, în situaţia în care atribuirea se face pe grupe de trasee, vechimea calculându─se ca medie aritmeticã a vechimii pe fiecare traseu.


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 10 la norme)

                      CRITERIILE DE EVALUARE ŞI PUNCTAJELE
         care se acordã în cazul atribuirii curselor în trafic judeţean

    1. Vechimea parcului de vehicule:
    ─ anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA): 20 de puncte;
    ─ AF = AA ─ 1: 20 de puncte;
    ─ AF = AA ─ 2: 19 puncte;
    ─ AF = AA ─ 3: 18 puncte;
    ─ AF = AA ─ 4: 16 puncte;
    ─ AF = AA ─ 5: 14 puncte;
    ─ AF = AA ─ 6: 11 puncte;
    ─ AF = AA ─ 7: 6 puncte;
    ─ AF = AA ─ 8: douã puncte.

    2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau acelui traseu, se acordã:
    ─ 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.

    3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele:
    ─ 4 stele: 13 puncte;
    ─ 3 stele: 11 puncte;
    ─ categoria I: 9 puncte;
    ─ douã stele: 8 puncte;
    ─ o stea: 7 puncte;
    ─ categoria II: 6 puncte;
    ─ categoria III: 5 puncte;
    ─ categoria IV: douã puncte.

    4. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu câte un punct pentru fiecare copie conformã a licenţei de transport prin curse regulate suspendate în perioada de valabilitate a programului de transport judeţean.

    5. Vechimea neîntreruptã pe traseu:
    ─ 6 ani şi mai mult: 10 puncte;
    ─ 5 ani: 8 puncte;
    ─ 4 ani: 6 puncte;
    ─ 3 ani: 4 puncte;
    ─ 2 ani: douã puncte;
    ─ un an, mai mult de 6 luni: un punct.

                                   --------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Administratiei si Internelor, ORDIN nr. 182 din 31 august 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice