Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 170 din 24 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 170 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 652 din 6 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 99 lit. b)-d) şi i), art. 124 alin. (1^1)-(1^3) şi ale art. 177 alin. (1),(2) şi alin. (3^15)-(3^19) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 15 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezentele reguli au ca scop stabilirea principiilor şi cerinţelor legale care se aplică pe pieţele centralizate de gaze naturale, în vederea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe baza regulamentelor de organizare şi administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Titularii licenţei de administrare a pieţelor centralizate organizează şi administrează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare, activităţile desfăşurate de participanţii înscrişi la tranzacţionare în cadrul segmentelor pieţei centralizate de gaze naturale prevăzute la art. 2.
    (2) Titularii licenţei de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia să stabilească şi să menţină reguli, proceduri, aplicaţii informatice şi căi de comunicaţie securizate, de natură să le permită monitorizarea permanentă a activităţii membrilor pe platformele sale de tranzacţionare, în scopul prevenirii, identificării şi sesizării oricăror acţiuni care pot constitui abuzuri şi manipulări de piaţă în accepţiunea şi sensul prevăzut de legislaţia naţională şi/sau comunitară."

    3. La articolul 7 alineatul (1), literele a), c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    …………………………………………………………………....
    c) participarea la tranzacţionare este permisă, exclusiv pe sensul de cumpărare, şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale; prin excepţie, clienţii finali au dreptul să vândă gaze naturale numai în scopul echilibrării portofoliului propriu, conform reglementărilor ANRE;
    ……………………………………………………………………
    e) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);
    f) elementele care pot fi modificate de către părţi în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh;"

    4. La articolul 8, literele a), c), d), g), h) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    …………………………………………………………………
    c) produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, profilul şi durata livrărilor de gaze naturale;
    d) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi, după caz, a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun; clauzele acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);
    ……………………………………………………………………
    g) pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard prevăzute la art. 9 lit. d), obiectul tranzacţiei îl reprezintă un produs standard, iar elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul şi cantitatea;
    h) în cazul tranzacţiilor încheiate direct între participanţi, preţul şi cantitatea rezultate în urma tranzacţiei, precum şi profilul de livrare nu pot fi modificate pe perioada derulării contractului;
    ………………………………....………………………………….
    m) clauzele contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la lit. k) şi l), aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei. Preţul este exprimat în lei/MWh, iar cantitatea este exprimată în MWh/zi;"

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    În termen de maximum 90 de zile de la obţinerea licenţei, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate transmit ANRE, spre aprobare, regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale."

    6. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procedurile de tranzacţionare, convenţia de participare şi acordul-cadru elaborate de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale vor fi supuse consultării publice prin afişare pe pagina proprie de internet."

    7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale şi titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia să respecte prevederile regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale aprobat de ANRE, procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate de gaze naturale, precum şi prevederile convenţiei de participare/ acordului-cadru proprii fiecărui operator al pieţei centralizate."

    8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale se transmit ANRE pentru aprobare.
    (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea ordinului de aprobare a acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate respective, prin încheierea cu acesta a unei convenţii de participare la piaţă. Convenţiile de participare la piaţă sunt elaborate de către titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate şi reflectă drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate şi ale participantului semnatar la piaţa centralizată, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate publică pe paginile lor de internet procedurile de tranzacţionare specifice acestei activităţi, convenţiile de participare şi/sau acordul-cadru."


    ART. II
    Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 43 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor anterioare de servicii de transport şi/sau a celor de echilibrare şi acces la PVT;"

    2. La articolul 49, alineatele (6)-(8) se abrogă.
    3. La articolul 49^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) OTS comunică UR şi OD nivelul nominalizărilor confirmate."

    4. La articolul 57^3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) OTS transmite OD ultima renominalizare confirmată pentru UR racordaţi la SD aferent."

    5. La articolul 71^3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Profilele de consum elaborate de OD, actualizate la nivelul anului gazier respectiv, sunt puse la dispoziţia UR şi a OTS prin publicarea pe pagina proprie de internet a OD şi se utilizează pentru toţi UR care nominalizează cantităţi de gaze naturale la ieşirea spre SD."

    6. La articolul 71^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71^4
    (1) În perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligaţia să transmită către OTS şi UR, în ziua D+1, până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate fiecărui UR în ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2), cu menţionarea distinctă a cantităţilor alocate în baza citirilor zilnice la clienţii finali şi a cantităţilor alocate în baza profilelor de consum. OD are obligaţia să transmită UR şi OTS atât consumul total, cât şi consumul defalcat la nivel de categorie de client, respectiv CC, PET şi NC, avut în vedere la alocarea zilnică."

    7. La articolul 83^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Complementar acţiunilor prevăzute la alin. (2), pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea fizică a sistemului sub formă de gaze naturale stocate în conducte şi/sau sub formă de gaze naturale de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane."

    8. La articolul 86^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Piaţa de echilibrare reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a unor cantităţi de gaze naturale din producţia internă destinată consumului CC sau/şi PET, în cursul zilei de livrare sau în ziua gazieră următoare, şi a dezechilibrului zilnic iniţial de tip CC sau PET al UR, în scopul echilibrării comerciale a acestuia, intermediate de OTS/terţa parte desemnată de OTS, pe baza Procedurii de tranzacţionare pe piaţa de echilibrare a gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1^4.
    Preţul din ofertele de tranzacţionare se defalcă astfel:
    a) preţul gazelor naturale, fără servicii incluse, care nu poate depăşi preţul de 68 lei/MWh;
    b) costul serviciilor incluse, în lei/MWh, care cuprinde costul serviciilor de transport, costul serviciilor de înmagazinare subterană, precum şi costuri de finanţare, după caz."

    9. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, dezechilibrul zilnic final de tip CC şi PET se calculează de către OTS cu luarea în considerare a cantităţilor tranzacţionate pe PE; dezechilibrul zilnic iniţial de tip NC devine dezechilibru zilnic final."

    10. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    (1) După determinarea, în conformitate cu prevederile art. 88, a cantităţilor finale de dezechilibru zilnic aferente fiecărui UR, aceştia se pot găsi în una dintre următoarele două situaţii:
    a) excedent: în cazurile în care diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale intrate în SNT şi cele ieşite din SNT este mai mare decât zero;
    b) deficit: în cazurile în care diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale intrate în SNT şi cele ieşite din SNT este mai mică decât zero.
    (2) În situaţia în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul «Excedent» aferentă portofoliului individual al unui UR, OTS va plăti UR tariful de dezechilibru zilnic calculat conform prevederilor art. 102 corespunzător cantităţii de gaze naturale reprezentând dezechilibrul înregistrat.
    (3) În situaţia în care OTS constată o stare de dezechilibru cu titlul «Deficit» aferentă portofoliului individual al unui UR, UR va plăti OTS tariful de dezechilibru zilnic calculat conform prevederilor art. 102 corespunzător cantităţii de gaze naturale reprezentând dezechilibrul înregistrat.
    (4) În situaţia în care dezechilibrul total al SNT este cu titlul «excedent», cantitatea de gaze naturale reprezentând excedentul înregistrat este utilizată de OTS pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83^2 alin. (3)."

    11. Articolul 102^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102^1
    În ordinea de prioritate prevăzută mai jos, preţul mediu ponderat este egal cu:
    a) preţul mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor intrazilnice tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul unui segment al zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu:
    b) preţul mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul întregii zile gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu:
    c) cel mai recent preţ mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor intrazilnice tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, publicat de către aceştia din urmă, înregistrat în cele 6 (şase) zile de tranzacţionare anterioare zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu:
    d) cel mai recent preţ mediu, ponderat cu cantităţile tranzacţionate, al zilei de tranzacţionare aferent produselor pentru ziua următoare tranzacţionate în cadrul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt administrate de către operatorii pieţelor centralizate din România, publicat de către aceştia din urmă, înregistrat în cele 6 (şase) zile de tranzacţionare anterioare zilei gaziere pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, cu:
    e) cel mai recent preţ mediu actualizat, calculat de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale din România pentru produsele săptămânale tranzacţionate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, având ca obiect livrarea de gaze naturale în PVT de-a lungul săptămânii ce include ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale sau, în lipsa acestui preţ, respectiv cu:
    f) preţul de 1 leu/MWh, aplicabil UR care au înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, dezechilibre cu titlul «Excedent», respectiv cu preţul de 500 lei/MWh, aplicabil UR care au înregistrat, în ziua gazieră pentru care au fost determinate dezechilibrele zilnice finale, dezechilibre cu titlul «Deficit»"

    12. La articolul 102^2, alineatele (1^1) şi (2^1) se abrogă.
    13. În anexa nr. 1, la articolul 28 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) de drept, în cazul neîndeplinirii uneia din cerinţele privind accesul la serviciile de transport prin SNT, prevăzute de Codul reţelei, inclusiv în cazul rezilierii contractului de echilibrare şi acces la PVT încheiat între OTS şi UR;"

    14. Anexa nr. 1^3 se modifică şi se completează astfel:
    a) Articolul 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    UR monitorizează permanent încadrarea valorii dezechilibrului înregistrat în nivelul garanţiei calculate conform art. 12 alin. (7). În situaţia în care valoarea dezechilibrului cumulat al unui UR, reprezentând suma algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare, este de tip «Deficit», valoarea acestuia nu poate depăşi valoarea garanţiei pentru echilibrare constituită de UR."

    b) După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^2
    Până la data de 15 a lunii, UR transmite OTS o factură aferentă dezechilibrelor zilnice finale cu titlu «Excedent», înregistrate în luna precedentă, a cărei contravaloare a fost calculată în conformitate cu reglementările prevăzute în Codul reţelei."

    c) La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 7 şi la art. 7^2 se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare."

    d) La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) UR are obligaţia de a constitui în favoarea OTS o garanţie financiară de plată care are ca obiect acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de OTS, reprezentând contravaloarea dezechilibrului cumulat calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare, dacă acesta este de tip «Deficit»."

    e) La articolul 12 alineatul (5), după litera c) se adaugă o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) numerar, în contul de garanţie al OTS."

    f) La articolul 12, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Nivelul garanţiei financiare (NG) prevăzute la alin. (1) va fi determinat după cum urmează:
    a) NG = 1000 RON, pentru prima lună de derulare a contractului;
    b) începând cu a doua lună de livrare:
    (i) în situaţia în care dezechilibrul cumulat calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare este de tip «Deficit» şi este mai mic de 10% din suma cantităţilor alocate zilnic, se menţine garanţia prevăzută la lit. a);
    (ii) în situaţia în care dezechilibrul cumulat calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare este de tip «Deficit» şi este cuprins între 10% şi 50% din suma cantităţilor alocate zilnic, NG = contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar înregistrat în anul gazier în curs;
    (iii) în situaţia în care dezechilibrul cumulat calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare este de tip «Deficit» şi este mai mare de 50% din suma cantităţilor alocate zilnic, NG = 2 x contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar înregistrat în anul gazier în curs;
    (iv) în situaţia în care UR a înregistrat facturi restante în anul gazier în curs, NG = 2 x contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar înregistrat în anul gazier în curs, indiferent de valoarea dezechilibrului cumulat calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice aferente lunii de livrare.
    .................................................................................................
(9) În cazul în care UR nu suplimentează nivelul garanţiei conform prevederilor alin. (8), OTS întrerupe accesul la PVT cu preaviz de 3 zile calendaristice. Accesul în PVT este reluat în momentul în care UR suplimentează garanţia."

    g) La articolul 12 alineatul (10), literele a) şi b) se abrogă.
    h) La articolul 12 alineatul (10), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Dacă valoarea dezechilibrului cumulat calculat în conformitate cu prevederile art. 7^1 este mai mică decât nivelul garanţiei financiare constituite de UR conform alin. (7), UR poate solicita reducerea nivelului garanţiei financiare, dacă nu a înregistrat facturi restante în anul gazier în curs;"


    15. În anexa nr. 1^4, la articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) OTS/Terţa parte desemnată de OTS întocmeşte zilnic, pentru fiecare participant la PE care a înregistrat tranzacţii de vânzare sau de cumpărare gaze naturale, nota de decontare zilnică, corespunzătoare zilei gaziere de livrare tranzacţionată, care conţine următoarele informaţii:
    a) cantităţile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/ cumpărărilor pentru ziua gazieră de livrare;
    b) preţul de închidere al pieţei, cu evidenţierea preţului gazelor naturale fără servicii incluse;
    c) valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi gazieră de livrare;
    d) contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
    e) valoarea drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată zilnice."
    ART. III
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 18 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pe pieţele centralizate din România se ofertează şi se tranzacţionează gaze naturale din import, precum şi cele din producţie internă, cu excepţia cantităţilor destinate CC şi PET. Producătorii ofertează gazele naturale disponibile din producţia internă cu prioritate pentru echilibrarea portofoliului propriu al utilizatorilor de reţea şi a SNT."

    2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Prin derogare de la dispoziţiile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 221/2018 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a tranzacţiona pe pieţele centralizate din România, cantităţile de gaze naturale stabilite de ANRE pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare în perioada 1 mai 2019- 28 februarie 2022, sunt exceptate de la calculul obligaţiei de tranzacţionare pe pieţele centralizate din România"

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Tranzacţiile încheiate între producători şi furnizori şi/sau PET şi/sau NC, după caz, cu predare în PVT sunt notificate în PVT, defalcat pe cantitatea de gaze naturale destinată CC şi PET şi NC.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), tranzacţiile cu gaze naturale destinate consumului CC şi PET racordaţi în conductele de alimentare din amonte, din SD racordate la conductele de alimentare din amonte sunt notificate DO de către ambele părţi implicate în tranzacţie."    ART. IV
    Participanţii la piaţa gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 170.

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice