Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 169 din 24 iulie 2019  pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 169 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi ale art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) După declanşarea investigaţiei, investigatorii pot efectua inspecţii/inspecţii inopinate, fiind abilitaţi cu drepturi de investigare. Inspecţia inopinată se poate desfăşura în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le deţin legal, de către investigatorii desemnaţi de preşedintele ANRE prin decizie, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale."

    2. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Activitatea de investigaţie şi/sau activitatea de inspecţie/inspecţie inopinată se efectuează de către o echipă de investigaţie formată din cel puţin 2 membri, împuterniciţi prin decizie de către preşedintele ANRE, şeful echipei de investigaţie fiind numit din cadrul serviciului cu atribuţii de investigaţie.
    …………………………………........................................…….
    (3) Echipa de investigaţie/inspecţie/inspecţie inopinată este condusă de către un şef de echipă nominalizat în decizia preşedintelui ANRE, care răspunde de modul de desfăşurare a investigaţiei."

    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În urma oricărei investigaţii, sub coordonarea şefului echipei de investigaţie, echipa întocmeşte raportul de investigaţie în formă finală, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea etapelor prevăzute la art. 23 alin. (1)-(3) şi (5) din acelaşi act normativ.
    (2) Preşedintele ANRE dispune finalizarea investigaţiei prin decizie, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 14 se abrogă.
    5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) În termen de 15 zile de la finalizarea investigaţiei, participantul la piaţă investigat este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării raportului final şi a deciziei de finalizare a investigaţiei.
    (2) Totodată, la înmânarea documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care au fost constatate contravenţii, agenţii constatatori aplică sancţiuni contravenţionale prin încheierea unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (3) Participantului la piaţă investigat prevăzut la alin. (1) i se înmânează/comunică o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzut la alin. (2), purtând menţiunea «conform cu originalul».
    (4) În cazul în care se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri şi/sau sancţiuni contravenţionale de către ANRE participantului la piaţă, investigaţia se finalizează cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (9) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Decizia de finalizare a investigaţiei, prevăzută la art. 23 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi atacată în contencios administrativ conform prevederilor art. 24 alin. (3) din acelaşi act normativ."

    6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Echipa de investigaţie propune prin raportul de investigaţie prevăzut la art. 12 alin. (1) finalizarea investigaţiei, sancţiunile ce vor fi aplicate şi măsurile ce urmează a fi dispuse în sarcina acestuia, după caz."

    7. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) O copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, aceasta i se comunică în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.
    (2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu aviz/confirmare de primire, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Afişarea procesului-verbal se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."

    8. La anexa nr. 1, litera d) se abrogă.
    9. La anexa nr. 3, paragrafele 2 şi 9 vor avea următorul cuprins:
    "Subsemnaţii .........(numele şi prenumele)........., având funcţia de
    investigatori în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în calitate de agenţi constatatori, posesori ai legitimaţiilor nr. .........., împuterniciţi de către ANRE, cu sediul în municipiul Bucureşti, ............................, sectorul 2, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ......./.........., în urma inspecţiei/ inspecţiei inopinate/investigaţiei efectuate în ziua/perioada ........ luna ....... anul ......., ora ......., ca urmare a investigaţiei declanşate la operatorul economic .........(denumirea persoanei juridice)...........,
    cu sediul social în municipiul .................................................., str. .............................................. nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ...................................., atribut fiscal RO şi cod unic de înregistrare ..........................., reprezentată legal de către domnul/doamna ........................................................., cu domiciliul în municipiul ......................................................., str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................., identificat cu CI seria ..... nr. ................, CNP .................................., eliberată de .............. la data de ............., am constatat că a săvârşit următoarele:
    ……………........................………………………………………
    Fapta a fost săvârşită în data/perioada ................................, fiind constatată în data de ....................., ca urmare a inspecţiei, inspecţiei desfăşurate în mod inopinat sau finalizării investigaţiei, în baza împuternicirii date prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ............./...................."

    10. La anexa nr. 4, primul paragraf va avea următorul cuprins:
    "Subsemnaţii ..........(numele şi prenumele)............, în calitate de
    investigatori, posesori ai legitimaţiilor nr. ............................., împuterniciţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ....................................., sectorul 2, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........../.................., constatând că reprezentantul operatorului economic ...................(denumirea persoanei juridice)................,
    cu sediul social în municipiul ..................................., str. ................................ nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ..............................., atribut fiscal RO şi cod unic de înregistrare ................................., în speţă dl/dna ......................(numele şi prenumele).....................
    în calitate de administrator/director/membru al directoratului/ persoană împuternicită, identificat(ă) cu BI/CI/ paşaport seria ...... nr. ..............., CNP .................................., eliberat(ă) de .............. la data de .............*), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze Procesul-verbal de constatare şi sancţionare nr. .................., încheiat la data: ziua ..... luna ...... anul ......., am procedat la afişarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului**) din ............(adresa operatorului economic)..............."    ART. II
    Operatorii economici şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 169.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice