Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 168 din 24 iulie 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 168 din 24 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 646 din 5 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie,
    în temeiul prevederilor art. 90 şi 189 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) situaţiile care se supun regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei"

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Serviciul investigaţii este organizat ca entitate distinctă în cadrul ANRE, în subordinea preşedintelui, şi este format din investigatori, cu pregătire de specialitate în domeniile economic, juridic sau tehnic, care pot avea calitatea de agenţi constatatori.
    (2) Serviciul investigaţii efectuează investigaţii dispuse prin decizie a preşedintelui ANRE.
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Serviciul investigaţii colaborează, solicită date, informaţii şi documente de la alte entităţi organizatorice din cadrul ANRE, cu respectarea deplină a drepturilor legale şi a normelor interne de muncă."

    3. Articolul 8 se abrogă.
    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Direcţiile de specialitate, care sunt responsabile cu monitorizarea pieţei de energie electrică şi gaze naturale, în vederea exercitării atribuţiilor ce le revin, analizează cazurile în care există indicii privind o posibilă afectare a pieţei angro de energie şi identifică acele situaţii în care se justifică declanşarea unor investigaţii, formulând propuneri în acest sens.
    (2) Procedura de investigaţie cuprinde, după caz, următoarele etape: analiza preliminară a direcţiilor menţionate la alin. (1), declanşarea investigaţiei prin decizie a preşedintelui ANRE, efectuarea investigaţiei de către Serviciul investigaţii, concluziile investigatorilor consemnate într-un raport de investigaţie, aprobarea acestuia de către preşedinte, adoptarea deciziei finale şi urmărirea aplicării măsurilor dispuse prin decizie.
    (3) Analiza preliminară efectuată de către direcţia de specialitate este finalizată printr-o notă de fundamentare care va cuprinde propuneri privind începerea sau neînceperea unei investigaţii şi care se înaintează preşedintelui ANRE.
    (4) În situaţia în care, în urma analizei preliminare, se constată că există temei, preşedintele ANRE dispune, prin decizie, efectuarea de investigaţii de către personalul propriu împuternicit în acest sens.
    (5) Decizia preşedintelui ANRE prin care se dispune efectuarea unei investigaţii va indica temeiurile de fapt şi de drept, nota de fundamentare care a stat la baza declanşării investigaţiei, obiectul şi scopul investigaţiei, participantul/participanţii la piaţă vizat/vizaţi, componenţa echipei de investigaţie, drepturile conferite membrilor acesteia, precum şi termenul şi instanţa la care poate fi contestată, potrivit legii."

    5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unei investigaţii din oficiu se aplică prevederile art. 9, cu menţiunea că informaţiile de la entităţile sau persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt trimise preşedintelui ANRE, după care sunt repartizate, spre analiză, direcţiilor menţionate la art. 9 alin. (1) şi, spre informare, Serviciului investigaţii, cu respectarea confidenţialităţii acestora."

    6. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) la primirea unei plângeri formulate de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a normelor privind buna funcţionare a pieţei angro de energie, aceasta se înregistrează la registratura generală a ANRE şi se trimite preşedintelui ANRE, după care este repartizată, spre soluţionare, direcţiei de specialitate şi, spre informare, Serviciului investigaţii;"

    7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) La primirea unei solicitări de informaţii din partea ACER, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din REMIT, sau a unei solicitări de demarare a unei investigaţii în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) lit. b) din REMIT, în cazul unei presupuse încălcări, ANRE, prin intermediul Serviciului investigaţii, va lua imediat măsurile necesare pentru a da curs respectivei cereri."

    8. La articolul 13, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "ART. 13
    (1) Investigaţia este efectuată de o echipă formată din minimum 2 membri, numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, şeful echipei de investigaţie fiind numit din cadrul personalului Serviciului investigaţii.
    (2) Şeful echipei de investigaţie coordonează echipa de investigaţie, urmăreşte întocmirea corespunzătoare şi comunicarea către participantul la piaţă investigat a raportului de investigaţie în fază preliminară, analizează eventualele observaţii primite cu privire la acesta şi prezintă raportul de investigaţie preşedintelui ANRE, în forma finală, în vederea aprobării acestuia.
    ...............................................
    (4) În situaţia în care, pe parcursul derulării investigaţiei, apar şi alte cazuri între care există o strânsă legătură, de părţi, obiect şi cauză, în măsura în care echipa de investigaţie stabileşte că este posibil, acestea se pot include în investigaţia aflată în derulare, cu respectarea prevederilor alin. (8). În caz contrar, acestea vor face obiectul unei noi investigaţii.
    (5) În vederea utilizării raţionale a resurselor necesare pentru efectuarea investigaţiilor, Serviciul investigaţii prioritizează cazurile în funcţie de potenţialul impact asupra pieţei angro de energie şi de interesul general al consumatorilor."

    9. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Orice modificări ale conţinutului deciziei privind efectuarea investigaţiei, intervenite pe parcursul acesteia, se aprobă printr-o nouă decizie a preşedintelui ANRE."

    10. La articolul 16, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Reprezentanţii participantului la piaţă, persoanele autorizate să îi reprezinte prin lege sau prin actul lor constitutiv, respectiv persoanele împuternicite de reprezentantul legal, furnizează informaţiile solicitate în vederea realizării investigaţiilor. Persoanele autorizate şi/sau împuternicite în acest sens pot furniza informaţii în numele participantului la piaţă pe care îl reprezintă, caz în care participantul la piaţă rămâne pe deplin responsabil în cazul în care informaţiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau înşelătoare."

    11. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Echipa de investigaţie va proceda la acţiunile prevăzute la alin. (1) în măsura în care există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea scopului investigaţiei. Rezultatul investigaţiei efectuate la sediul/sediile participantului la piaţă şi în spaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere."

    12. La articolul 21 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) de a consulta dosarul şi de a obţine copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile comercial şi a prevederilor legale în materie de protecţie a datelor, numai după transmiterea raportului de investigaţie, în formă preliminară;"

    13. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Participantul la piaţă are dreptul să formuleze obiecţiuni la raportul de investigaţie comunicat în forma preliminară. Obiecţiunile se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia."

    14. La articolul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în baza prezentării în copii certificate a deciziei prin care se dispune efectuarea unei investigaţii, respectiv a deciziei de împuternicire emise de preşedintele ANRE şi a autorizării judiciare, în funcţie de caz, să permită fără întârziere începerea şi derularea investigaţiei şi să faciliteze accesul membrilor echipei de investigaţie, în condiţiile legii, în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care participantul la piaţă le deţine legal, precum şi în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor acestora, supuşi investigaţiei;"

    15. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În urma oricărei investigaţii, sub coordonarea şefului echipei de investigaţie, echipa întocmeşte un raport de investigaţie în faza preliminară, care conţine descrierea clară şi detaliată a acţiunilor de investigaţie întreprinse, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, faptele şi posibilele abateri, acţiunile şi/sau măsurile luate de participantul la piaţă pe parcursul investigaţiei, concluziile investigaţiei, recomandările formulate de echipa de investigaţie, măsurile propuse, precum şi propunerile de sancţionare a participantului la piaţă.
    (2) Raportul de investigaţie prevăzut la alin. (1) se semnează de către membrii echipei de investigaţie şi este comunicat participantului la piaţă investigat, în termen de 10 zile de la data finalizării, în vederea formulării de obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
    (3) Obiecţiunile prevăzute la alin. (2) se transmit ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării raportului de investigaţie prevăzut la alin. (1).
    (4) După primirea obiecţiunilor prevăzute la alin. (2) şi analiza acestora, echipa de investigaţie întocmeşte raportul în forma finală, îl semnează şi îl supune aprobării preşedintelui ANRE.
    (5) În cazul în care participantul la piaţă investigat nu a transmis obiecţiunile în termenul prevăzut la alin. (3), se consemnează acest aspect în raportul de investigaţie prevăzut la alin. (4). Obiecţiunile transmise de către participantul la piaţă investigat care nu sunt reţinute în urma analizei prevăzute la alin. (4) se consemnează în raportul de investigaţie în forma finală, împreună cu motivele care au justificat respingerea acestor obiecţiuni.
    (6) După primirea raportului de investigaţie în formă finală, preşedintele ANRE poate dispune, după caz, pentru fiecare participant la piaţă investigat, prin decizie de finalizare a investigaţiei:
    a) aprobarea raportului de investigaţie în formă finală;
    b) finalizarea investigaţiei;
    c) încetarea practicilor contrare REMIT sau actelor delegate sau de punere în aplicare, adoptate în temeiul REMIT;
    d) sesizarea instanţelor de judecată competente cu solicitarea de a pune sechestru pe activele participantului la piaţă care a fost investigat;
    e) suspendarea licenţei;
    f) aplicarea de sancţiuni contravenţionale în baza prevederilor art. 93 sau 194 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) promovarea de reglementări specifice de legislaţie secundară şi/sau propuneri adresate instituţiilor cu iniţiativă legislativă pentru modificarea legislaţiei primare, dacă se constată că disfuncţionalităţile pieţei au fost generate de acte normative în vigoare;
    h) aplicarea măsurilor pe care le consideră necesare în urma investigaţiei, în sarcina participantului la piaţă investigat;
    i) sesizarea organelor de cercetare penală competente.
    (7) În termen de 15 zile de la finalizarea investigaţiei, participantul la piaţă este convocat la sediul ANRE în vederea comunicării raportului final şi a deciziei de finalizare a investigaţiei.
    (8) Totodată, la înmânarea documentelor prevăzute la alin. (7), în cazul în care au fost constatate contravenţii, agenţii constatatori aplică cu această ocazie sancţiuni contravenţionale prin încheierea unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (9) În situaţia în care, în urma declanşării unei investigaţii, se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către ANRE, aceasta, prin decizie a preşedintelui, va închide investigaţia şi va informa părţile implicate."

    16. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedintele ANRE poate decide publicarea deciziei de finalizare a investigaţiei pe site-ul ANRE, cu respectarea confidenţialităţii datelor sensibile comercial şi a identităţii părţilor investigate.
(3) Decizia de finalizare a investigaţiei se supune căilor de atac prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    ANRE informează Consiliul Concurenţei, ACER şi Comisia Europeană atunci când există motive întemeiate să suspecteze că pe o piaţă angro de energie se săvârşesc ori au fost săvârşite acte care pot constitui o încălcare a legislaţiei din domeniul concurenţei."

    18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    ANRE informează ACER atunci când există motive întemeiate să suspecteze că se săvârşesc sau au fost săvârşite acte contrare REMIT."

    19. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Protecţia datelor utilizate în cursul investigaţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE."    ART. II
    Persoanele fizice/juridice care desfăşoară activităţi pe piaţa angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 iulie 2019.
    Nr. 168.

    -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice