Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 167 din 30 ianuarie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 167 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare, precum şi avizul conform comunicat de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 781.399 din 30 ianuarie 2019,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 octombrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare», prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Declaraţia pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune prin transmiterea fişierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (3) Declaraţia pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fişier ZIP şi se ataşează la fişierul PDF."

    2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:
    "(5) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declaraţia de menţiuni - formular 010, dovada transmiterii declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 6^1.
(6) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la alin. (5), însoţită de dovada depunerii declaraţiei pe propria răspundere în condiţiile prevăzute la art. 6^1, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligaţiei de a transmite declaraţia pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor.
(7) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (5) nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declaraţia pe propria răspundere în condiţiile prevăzute la art. 6^1, fără erori de validare.
(8) În alte situaţii decât cele de la alin. (7) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2.
(9) În soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzută la alin. (5), depusă de persoanele impozabile în condiţiile prevăzute la alin. (7), sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării.
(11) În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA.
(12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declaraţia pe propria răspundere.
(13) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informaţiile înscrise în declaraţia pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidenţele organului fiscal, transmite către Direcţia generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.
(14) Compartimentul de evaluare anexează la adresa menţionată la alin. (13) solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la alin. (5), precum şi declaraţia pe propria răspundere."

    3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    4. În anexa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, care depun, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6^1 din ordin, împreună cu declaraţia de menţiuni - formularul 010, se efectuează de către compartimentul de specialitate."

    5. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2019.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mihaela Triculescu

    Bucureşti, 30 ianuarie 2019.
    Nr. 167.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.856/2017)
    DECLARAŢIE^1)
    pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA,
    potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    ^1) Perioada de valabilitate a declaraţiei pe propria răspundere în evidenţele organului fiscal este de 30 de zile de la data transmiterii acesteia prin mijloace electronice. În cazul în care se transmit mai multe declaraţii pe propria răspundere aferente unei singure declaraţii de menţiuni (formular 010), organul fiscal va considera valabilă ultima declaraţie transmisă. Orice declaraţie pe propria răspundere transmisă după data la care a fost demarată procedura de înregistrare în scopuri de TVA nu se consideră validă.
    I. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumire ..........................................................
    Forma de organizare .........................................
    Cod de identificare fiscală ................................

    II. Domiciliul fiscal
    Judeţ ..............................., sector .........., localitate ....................................., str. .................................. nr. ........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ,ap. ........., cod poştal .........., telefon ......................., fax.........................., e-mail .........................

    III. Declaraţie pe propria răspundere
    1. Date privind administratorii^2)/asociaţii^3) persoane fizice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
    Subsemnatul, ...................................... (numele şi prenumele), cetăţean .........., născut la data de .......... în localitatea .........., domiciliat în .........., str. ....................... nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ........................, ţara de rezidenţă fiscală ..............., tip act de identitate .........., seria şi nr. act de identitate ........................., data emiterii .........., autoritatea emitentă .........., ţara autorităţii emitente ...................., CNP/NIF^4) ..........................., în calitate de administrator/asociat al persoanei impozabile, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    ^2) Prin administrator se înţelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, precum şi a reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.
    ^3) Prin asociat se înţelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii.
    ^4) În situaţia în care persoana respectivă deţine mai multe NIF-uri se va alege unul dintre ele.

    2. Date privind administratorii^2)/asociaţii^3) persoane juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
    Subscrisa, ................................... (denumirea), cod de identificare fiscală (CUI/CIF) .........., cu sediul social în localitatea .................., str. .................................. nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ......................., ţara ................., reprezentată de .................................................. (numele şi prenumele), în baza actului de împuternicire nr. şi data .........., cetăţean .........., născut la data de .........., în localitatea ........................., domiciliat în ..........................., str. ............................. nr. ......., bl. ......., sc ........, et. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ......................, tip act de identitate .........., seria şi nr. act de identitate ...................., data emiterii ..................., autoritatea emitentă ........................, ţara autorităţii emitente ......................, CNP/NIF^4) ........................., în calitate de administrator/asociat persoană juridică al persoanei impozabile, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. Persoana impozabilă are sediul social stabilit în baza actului de constituire a dreptului de proprietate/contractului de comodat/închiriere nr. ...................... din data de ........................., încheiat cu nume şi prenume/denumire ..........................., CNP/NIF^4)/CUI/CIF ..........................., dată început contract ............................... dată sfârşit contract ............................... .
    2. Nu deţin şi nu am deţinut calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost finalizată procedura^9) insolvenţei/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, ale cărei obligaţii fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei.
    ^5) Prin acţionar se înţelege persoana fizică sau persoana juridică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, cu excepţia societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii.
    ^6) Prin titular se înţelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
    ^7) Prin membru se înţelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).
    ^8) Prin persoană impozabilă se înţelege:
    - societatea înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia societăţii la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin participaţii, în cadrul căreia asociaţii/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de asociat/acţionar, respectiv de administrator;
    – PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociaţii/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de titulari, respectiv membri.

    ^9) Administratorii/asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu deţineau, la data la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acţionar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenţei/falimentului.

    3. Nu deţin şi nu am deţinut calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) declarată inactivă^10) fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, fără a fi reactivată.
    ^10) Administratorii/asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu deţineau, la data la care a fost declarată inactivitatea fiscală, calitatea de administrator, asociat/acţionar, titular sau membru la persoana impozabilă declarată inactivă.

    4. Nu deţin şi nu am deţinut calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) la care a fost anulată^11) înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi.
    ^11) Administratorii/asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu deţineau, la data la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, calitatea de administrator, asociat/acţionar, titular sau membru la persoana impozabilă la care a fost anulat codul de TVA.

    5. Suma totală a obligaţiilor fiscale principale restante^12) înregistrate de persoanele impozabile^8) la care deţin calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) nu este mai mare de 50.000 lei.
    ^12) În categoria obligaţiilor fiscale principale restante sunt incluse obligaţiile fiscale principale, cu termen scadent, care sunt definite în cadrul art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost achitate până la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

    6. Nu am înscrise în prezent în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu deţin calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Nu am deţinut calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7) la mai mult de o persoană impozabilă^8) care au avut înscrise în cazierul^13) fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la data la care am deţinut calitatea de administrator^2), asociat^3), acţionar^5), titular^6) sau membru^7).
    ^13) Administratorii/asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu deţineau, la data înscrierii în cazierul fiscal a infracţiunilor şi/sau faptelor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de administrator, asociat/acţionar, titular sau membru la persoana impozabilă care avea fapte înscrise ȋn cazierul fiscal.

    8. Persoana/persoanele împuternicită(e) pentru a desfăşura operaţiuni pe contul/conturile bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile.
    9. Persoana impozabilă:
    a) are desemnată o persoană care îndeplineşte prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă în compartimente distincte, respectiv dl/dna ..........................., CNP/NIF^4).................., în baza Contractului individual de muncă nr. ............ din data de ...............;
    sau

    b) are încheiat Contractul de prestări servicii nr. .......... din data de .............. cu persoana fizică/juridică ........................, numele şi prenumele/denumirea .........., CNP/NIF4)/CUI/CIF .........., membră activă CECCAR, având Legitimaţia/Autorizaţia .........., în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.


    Pe lângă consecinţele de natură penală, falsul în declaraţii atrage încadrarea persoanei fizice/juridice în categoria de risc ridicat, în contextul evaluării riscului fiscal al persoanelor impozabile la care aceasta deţine calitatea de administrator, asociat/acţionar.
    Acurateţea datelor cuprinse în cadrul prezentei declaraţii se evaluează, în termen de 15 zile de la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, pe baza datelor deţinute de organul fiscal.
    Nu fac obiectul prezentei declaraţii persoanele impozabile care se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Informaţiile din prezenta declaraţie sunt furnizate de:
    a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asociaţi, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, şi administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Subsemnatul
    Numele şi prenumele ..........
    Semnătura ..........
    Subscrisa
    Denumirea ..........
    Numele şi prenumele reprezentantului ..........
    Semnătura
    Data ............    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice