Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017  pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017

    În temeiul prevederilor art. 164 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prin procedura prevăzută la art. 1 se vor îndrepta erorile privind plăţile efectuate în conturi bugetare aferente obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, se abrogă.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Ministrul finanţelor publice,
                       Viorel Ştefan


    Bucureşti, 25 ianuarie 2017.
    Nr. 164.


    ANEXĂ

                                PROCEDURA
          de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite
                 de debitori privind obligaţiile fiscale

    ART. 1
    Sfera de aplicare
    Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitor se aplică în următoarele situaţii:
    a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;
    b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;
    c) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.
    ART. 2
    Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată
    (1) Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor din documentele de plată, denumită în continuare cerere. Cererea se depune la organul fiscal competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală.
    (2) Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale debitorului;
    b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
    c) modul în care va fi reconsiderată această plată;
    d) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori sau individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;
    e) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;
    f) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;
    g) data plăţii.
    (3) La cerere se anexează următoarele:
    a) copia ordinului de plată;
    b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;
    c) copii de pe titlurile de creanţă;
    d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.
    ART. 3
    Analizarea cererii
    (1) Organul fiscal competent verifică în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate de contribuabili, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1, precum şi cele privind:
    a) condiţia de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului;
    b) condiţia privind administrarea obligaţiilor fiscale de acelaşi organ fiscal;
    c) plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care sa încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situaţiile în care, în evidenţa fiscală, debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate.
    (2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat care va cuprinde şi propunerea de admitere a cererii debitorului şi de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a cererii. Referatul se aprobă de către conducătorul organului fiscal competent, potrivit legii.
    ART. 4
    Soluţionarea cererii
    (1) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent, după efectuarea audierii contribuabilului, potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală, emite şi comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal competent emite nota privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, în 3 exemplare.
    (3) Nota privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.
    (4) Nota privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale se transmite unităţii Trezoreriei Statului, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.
    (5) Unitatea Trezoreriei Statului efectuează stornarea plăţii eronate şi înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunzătoare cu data plăţii indicată în nota prevăzută la alin. (2), înscrie pe cele 3 exemplare ale acesteia data la care sa efectuat această operaţiune şi reţine un exemplar, restituind organului fiscal competent două exemplare.
    (6) După efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (5), organul fiscal competent va transmite debitorului un exemplar al notei privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligaţii fiscale.
    (7) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul erorilor constând în virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie decât cea la care trebuie achitată suma, cererea prevăzută la art. 2 alin. (1) sau art. 7 alin. (1), după caz, se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. În această situaţie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată va completa, pe baza Notei privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligaţii fiscale întocmite de organul fiscal competent, la rubrica "Data plăţii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează transferul sumei la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în scopul îndreptării erorii, data plăţii înscrisă în nota prevăzută la alin. (2). Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului.
    După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, în cel mai scurt termen, nota privind corecţia erorilor din documentele de plată.
    ART. 5
    Termenul de soluţionare a cererii
    Cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată se va soluţiona în termenul prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală.
    ART. 6
    Efectele îndreptării erorilor din documentele de plată
    (1) Modificarea sau desfiinţarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentele de plată se face potrivit dispoziţiilor art. 50 din Codul de procedură fiscală.
    (2) În scopul anulării distribuirii sumelor achitate în contul unic, aferente unui ordin de plată, organele fiscale transmit unităţilor Trezoreriei Statului nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. Nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar rămâne la organul fiscal competent.
    (3) Pe baza documentului prevăzut la alin. (2), unităţile Trezoreriei Statului reconstituie integral suma înscrisă în ordinul de plată iniţial, în contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operaţiunii de distribuire a acestuia.
    (4) În cazul în care suma înscrisă în documentul de plată care face obiectul îndreptării erorilor a fost transferată din contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" în contul 22.A.47.02.00 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", unităţile Trezoreriei Statului, în baza notei privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic, procedează la reconstituirea integrală a sumei în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", prin stornarea operaţiunii de transfer.
    (5) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) şi (4) se efectuează în sistem informatic.
    (6) Sumele reconstituite potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), rămase în conturile unice după îndreptarea erorilor, se distribuie în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condiţiile legii.
    ART. 7
    Dispoziţii finale
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), în situaţia în care plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat utilizând un cod de identificare fiscală eronat, cererea se depune la organul fiscal competent de către cel care a efectuat plata.
    (2) Organul fiscal competent arhivează la dosarul fiscal următoarele documente:
    a) cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;
    b) documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni;
    c) copiile fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie;
    d) referatul aprobat de conducătorul organului fiscal;
    e) nota privind corecţia erorilor din documentele de plată, întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale sau, după caz, decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată;
    f) nota privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic.


    ANEXA 1
    la procedură

    ANTET*1) Către*2) ..............................
    Dosar fiscal nr. .............. cod de identificare fiscală ...........
    Nr. ........... din ........... str. ....................... nr. .....,
                                      bl. ...., sc. ..... et. ...., ap. ....,
                                      sectorul ...., localitatea ...........,
                                      judeţul ........., codul poştal .......

──────────
    *1) Se trec sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.
──────────

                               DECIZIE
            de respingere a cererii de îndreptare a erorilor
                    din documentele de plată

    În temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedură fiscală şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată:
    .....................................................................
    Temeiul de drept:
    .....................................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .....................................................................
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ-fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Codul de procedură fiscală.

        Conducătorul unităţii fiscale
         Numele şi prenumele ......................
         Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    Număr de operator de date cu caracter personal 759


    ANEXA 2
    la procedură

    ANTET*1) Către*2) ..............................
    Dosar fiscal nr. .............. cod de identificare fiscală ...........
    Nr. ........... din ........... str. ....................... nr. .....,
                                      bl. ...., sc. ..... et. ...., ap. ....,
                                      sectorul ...., localitatea ...........,
                                      judeţul ........., codul poştal .......

──────────
    *1) Se trec sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.
──────────


                                NOTĂ
      privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de
      debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz,
               prin care s-au achitat obligaţii fiscale

    În temeiul prevederilor art. 164 din Codul de procedură fiscală,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .......... din data de .............., se corectează erorile din documentele de plată efectuate de către debitorul ......................................
    I. Bugetul şi contul bugetar din care se corectează erorile constatate în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care s-au achitat obligaţii fiscale:


┌─────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┐
│ Denumirea │Denumirea contului│Simbolul│ Documentul din │ Data │ codul fiscal al │ Suma │
│bugetului din│bugetar din care │contului│ care rezultă că │efectuării│ beneficiarului, │ - lei -│
│ care se │ se stornează │bugetar │suma a fost plătită│ plăţii*3)│conform documentului│ │
│ stornează │ │ │ │ │ de plată iniţial │ │
├─────────────┼──────────────────┼────────┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────────────┴────────┴───────────────────┴──────────┴────────────────────┴────────┘


──────────
    *3) Se completează data plăţii iniţiale.
──────────

    II. Obligaţiile fiscale care se sting prin corecţie:


┌───────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ Denumirea │Simbolul contului│Documentul prin care│Data efectuării│Codul fiscal al │ Suma │
│obligaţiei │ bugetar │s-a stabilit sau s-a│ plăţii*3) │beneficiarului, │ - lei - │
│stinse prin│ corespunzător │individualizat suma │ │în urma corecţiei│ │
│ corecţie │ │ de plată │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┘

──────────
    *3) Se completează data plăţii iniţiale.
──────────


    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268- 270 din Codul de procedură fiscală.

                   Conducătorul unităţii fiscale
                 Numele şi prenumele ......................
                 Semnătura şi ştampila unităţii .......

    Număr de operator de date cu caracter personal 759
    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.21

    1. Denumire: Notă privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţiile fiscale
    2. Cod: 14.13.41.99.21
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri de 100 de file.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează în baza art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Se întocmeşte:
    - în 3 exemplare;
    - de organul fiscal competent.
    8. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă pe plătitori;
    - un exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică care a efectuat corecţia erorilor din documentele de plată;
    - un exemplar la debitor sau la persoana care a efectuat plata, după caz.
    9. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal al debitorului sau al persoanei care a efectuat plata, după caz.


    ANEXA 3
    la procedură

    ANTET*1)
    Dosar fiscal nr. ..................
    Nr. ........... din ...............
──────────
    *1) Se trec sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
──────────

                            NOTĂ
      privind anularea operaţiunilor de distribuire şi de stingere a
                 sumelor plătite în contul unic

    În scopul operării Notei privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţiile fiscale, nr. .......... din data de ............., anexată prezentei, se anulează operaţiunea de distribuire şi de stingere a sumei de .................lei, virată cu Ordinul de plată nr. ............ din data de .............. de către:
    - numele şi prenumele/denumirea .......................
    - domiciliul fiscal ...................................
    - codul de identificare fiscală .......................
    Fişierul conţinând operaţiunea de distribuire a sumei de ........... lei a fost transmis unităţii Trezoreriei Statului la data de ........... .

               Conducătorul unităţii fiscale
             Numele şi prenumele ........................
             Semnătura şi ştampila unităţii .............


                              ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016