Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 150 din 15 iulie 2009  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin   Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 150 din 15 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009
ORDIN nr. 150 din 15 iulie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009

Având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea <>art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unitãţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Fondul locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor din municipiul Bucureşti este administrat de cãtre Direcţia economico-administrativã, iar în celelalte municipii, de cãtre inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene de poliţie de frontierã, inspectoratele judeţene de jandarmi şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru locuinţele înregistrate în evidenţa proprie de cadastru, denumite în continuare unitãţi de administrare."

2. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Evidenţa fondului locativ şi încadrarea lui pe categorii de locuinţe se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat şi se centralizeazã la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum şi la Direcţia logisticã, centralizat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor."

3. La articolul 8, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Unitãţile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum şi celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor analizeazã, verificã şi centralizeazã datele comunicate de unitãţile de administrare din subordine, având obligaţia sã transmitã Direcţiei logistice, pe cale ierarhicã, orice modificare a situaţiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia."

4. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinţe pentru cadrele din toate unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt centralizate de cãtre Direcţia logisticã.
(2) Pânã la data de 15 februarie a fiecãrui an, situaţiile privind necesarul de locuinţe, defalcat pe judeţe, localitãţi, prioritãţi şi structuri de apartamente, se transmit Direcţiei logistice de cãtre:
a) inspectoratele generale, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru toate unitãţile din subordine, mai puţin pentru cele din municipiul Bucureşti;
b) unitãţile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai puţin cele din municipiul Bucureşti;
c) Direcţia economico-administrativã pentru toate structurile din municipiul Bucureşti.
(3) Necesarul de locuinţe pentru municipiul Bucureşti se comunicã de structurile interesate Direcţiei economico-administrative."

5. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În teritoriu, repartizarea numericã şi nominalã a locuinţelor se face de cãtre o comisie teritorialã de repartizare a locuinţelor constituitã din reprezentanţii inspectoratelor judeţene şi ai unitãţilor necuprinse în structura acestora, al cãrei preşedinte este şeful unitãţii de administrare a imobilului, iar deciziile se iau cu majoritate simplã, în plen.
(2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor sunt numite prin dispoziţie, la începutul fiecãrui an, şi sunt formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.
(3) În municipiul Bucureşti, repartizarea numericã şi nominalã a locuinţelor se face de cãtre Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor, numitã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, a cãrei componenţã este prezentatã în anexa nr. 2.
(4) La repartizarea nominalã a locuinţelor, în cadrul şedinţelor comisiei centrale, participã şi şefii/adjuncţii şefilor structurilor cãrora li s-au repartizat locuinţe pentru susţinerea propunerilor nominale de repartizare ale acestora.
(5) În cazuri temeinic justificate, Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor poate propune spre aprobare conducerii ministerului repartizarea nominalã a unor locuinţe de intervenţie, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate, stabilind totodatã şi condiţiile în care acestea vor fi puse la dispoziţie solicitanţilor.
(6) Analizarea cazurilor prevãzute la alin. (5) se efectueazã pe baza documentaţiei justificative întocmite la nivelul Direcţiei economico-administrative şi prezentatã în Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor de secretarul acesteia.
(7) În structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor din municipiul Bucureşti se constituie comitete de analizã a cererilor de locuinţe, denumite în continuare comitete de analizã, numite prin dispoziţie la începutul fiecãrui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.
(8) Repartizarea numericã a locuinţelor se face procentual, în funcţie de numãrul angajaţilor structurii, dar nu mai puţin de douã locuinţe fiecãrei structuri, în limita fondului locativ existent.
(9) Excepţie de la prevederile alin. (8) fac situaţiile în care nu existã solicitãri din partea structurii sau numãrul acestora este mai mic decât procentul care i s-ar cuveni în urma repartiţiei.
(10) Modul de repartizare a locuinţelor este consemnat în procesul-verbal de şedinţã al comisiilor respective, iar datele de identificare ale fiecãrei locuinţe se comunicã în scris titularilor de cote.
(11) Hotãrârile comisiilor pot fi contestate potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

6. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - În Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor şi în comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor, în calitate de invitaţi, participã şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unitate, precum şi membrii Corpului Naţional al Poliţiştilor, acolo unde este cazul."

7. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Comisia Centralã de Repartizare a Locuinţelor are urmãtoarele atribuţii:
a) hotãrãşte, cu majoritate simplã, în plen, repartizarea numericã şi nominalã a locuinţelor, pe baza documentelor transmise de comitetele de analizã prevãzute la art. 10 alin. (7);
b) aprobã solicitãrile de schimburi de locuinţe între cadre;
c) întocmeşte procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comisiei, se transmite unitãţii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere.
(2) Comitetele de analizã prevãzute la art. 10 alin. (7) au urmãtoarele atribuţii:
a) primesc şi înregistreazã cererile de locuinţe ale cadrelor, cãrora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulatã;
b) analizeazã situaţia locativã a solicitanţilor, scop în care efectueazã anchete sociale şi verificã la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;
c) aplicã criteriile şi punctajele conform art. 13, care sunt aduse la cunoştinţa tuturor solicitanţilor;
d) analizeazã şi fac propuneri de avizare şi aprobare a solicitãrilor de schimburi de locuinţe între cadre;
e) întocmesc procesul-verbal de analizã, care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comisiei, se supune spre aprobare şefului unitãţii şi se transmite Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor;
f) aduc la cunoştinţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor orice modificare intervenitã în raporturile de serviciu sau de muncã ale personalului cãruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutare în alt municipiu, trecerea în rezervã, încetarea raporturilor de serviciu/de muncã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;
g) întocmesc, la începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unitãţii.
(3) Comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor prevãzute la art. 10 alin. (1) au urmãtoarele atribuţii:
a) primesc şi înregistreazã cererile de locuinţe ale cadrelor, cãrora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulatã;
b) analizeazã situaţia locativã a solicitanţilor, scop în care efectueazã anchete sociale şi verificã la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;
c) stabilesc lista de prioritãţi pe baza criteriilor prevãzute la art. 13, care sunt aduse la cunoştinţa tuturor solicitanţilor;
d) hotãrãsc repartizarea nominalã a locuinţelor, în funcţie de ordinea de prioritate şi de structura locuinţelor atribuite unitãţii de administrare;
e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominalã a locuinţei, care, dupã semnarea de cãtre toţi membrii comisiei, se supune spre aprobare şefului unitãţii şi se transmite unitãţii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere;
f) analizeazã şi fac propuneri de avizare şi aprobare a solicitãrilor de schimburi de locuinţe între cadre;
g) aduc la cunoştinţa unitãţii de administrare orice modificare intervenitã în raporturile de serviciu sau de muncã ale personalului cãruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutare în alt municipiu, trecerea în rezervã, încetarea raporturilor de serviciu/de muncã cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;
h) întocmesc, la începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unitãţii de administrare."

8. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - La stabilirea listelor de prioritãţi, comisiile de repartizare a locuinţelor şi comitetele de analizã vor avea în vedere urmãtoarele criterii (C) şi punctaje (p):
C1 1 p/an întreg - vechimea în muncã în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
C2 8p/copil în întreţinere - numãrul copiilor aflaţi în întreţinere (declaraţie notarialã datã pe propria rãspundere);
C3 2p/persoanã în întreţinere - numãrul persoanelor aflate în întreţinere, altele decât copii, şi care nu deţin locuinţã proprietate personalã (declaraţie notarialã datã pe propria rãspundere);
C4 10 p - soţul şi soţia îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
C5 0,5 p/an - vechimea cererii de locuinţã."

9. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Pentru a obţine punctajul final (Pf), numãrul de puncte (P) obţinute de solicitant în cadrul fiecãrui criteriu se însumeazã, conform formulei:
Pf = f2Σ P(ci),
unde i are valori de la 1 şi 3, iar c reprezintã criteriul.
(2) La acelaşi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuinţelor stabilesc repartiţia în funcţie de: situaţia locativã concretã, venitul mediu lunar al familiei şi importanţa socialã a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei."

10. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Atunci când o locuinţã devine disponibilã, comisia de repartizare a locuinţelor cu competenţã asupra unitãţii de administrare care o are în evidenţã o repartizeazã în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de provenienţã a celui care a disponibilizat-o, iar în situaţia în care nu mai este necesarã, se atribuie altei unitãţi din aria de competenţã a respectivei comisii, iar dacã nici în aceastã situaţie nu este necesarã, se repartizeazã altui titular de cotã, în fiecare situaţie respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice."

11. Articolul 23 se abrogã.

12. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Conducãtorii unitãţilor stabilesc personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuinţã de intervenţie.
(2) Comisia de Repartizare a Locuinţelor atribuie locuinţa de intervenţie solicitatã, ţinând cont de nevoile unitãţii şi de situaţia locativã a personalului îndreptãţit sã ocupe spaţiul respectiv."

13. La articolul 26, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Locuinţele repartizate conform secţiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere încheiat pe perioadã de maximum 3 ani, cu condiţia ca persoanele respective sã îşi desfãşoare activitatea în localitatea respectivã."

14. La articolul 37, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizãrii unitãţilor de cazare şi pregãtire, amenajãrii, radierii ori preluãrii în administrare şi a altor spaţii cu aceastã destinaţie, se face prin dispoziţia emisã de cãtre directorul Direcţiei logistice."

15. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - Repartizarea locurilor necuprinse în activitãţile de protocol ale Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în cãminele din str. Paul Greceanu, respectiv str. Luncşoara din municipiul Bucureşti se face cu aprobarea directorului Direcţiei economico-administrative."

16. La articolul 45, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia şi "Diana" - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, pânã la data de 15 mai, de cãtre Direcţia economico-administrativã, care transmite structurilor numãrul de locuri repartizate şi biletele tipizate aferente."

17. La articolul 48, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiazã de cazare gratuitã dacã nu solicitã loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiazã de reducerea de 90% dacã prezintã documente din care sã reiasã cã se aflã în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor."

18. La articolul 53, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Actualizarea metodologiei prevãzute în anexa nr. 7 se aprobã de cãtre directorul Direcţiei logistice şi se vizeazã pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare."

19. La articolul 57, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevãzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unitãţile de cazare care nu sunt finanţate de la bugetul de stat transmit lunar ordonatorilor de credite în finanţarea cãrora se aflã lista nominalã a persoanelor cazate, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de cãtre aceştia a facturilor cãtre Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Facturile se transmit lunar la Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, însoţite de listele nominale întocmite de unitãţile de cazare. Emitenţii facturilor au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 48 alin. (3) şi de a include în facturã numai sumele corespunzãtoare îndeplinirii acestei condiţii."

20. La articolul 58, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Compartimentele logistice ale unitãţilor de administrare întocmesc anual, pânã la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dãri de seamã privind modul de folosire a acestora. Dãrile de seamã se prezintã ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului terţiar de credite din subordinea acestora, şi la solicitare, Direcţiei logistice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor de cãtre ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite."

21. Articolul 65 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - La începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, unitãţile de administrare întocmesc şi transmit Direcţiei logistice, pe cale ierarhicã, situaţii centralizatoare referitoare la spaţiile închiriate, din care sã rezulte: datele de identificare a spaţiului, denumirea chiriaşului, tariful lunar de închiriere, suma reţinutã de cãtre unitate, modul de utilizare, natura şi valoarea lucrãrilor realizate din sumele încasate, prevãzute în anexa nr. 10."

22. Articolul 66 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 66. - Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern şi cele de specialitate ale inspectoratelor generale şi ale Direcţiei logistice verificã modul de desfãşurare a licitaţiilor, de perfectare şi derulare a contractelor, precum şi utilizarea fondurilor colectate."

23. La articolul 71, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) preţul minim de pornire a licitaţiei, în lei/lunã sau echivalent euro/lunã, care se stabileşte la nivelul tarifelor în lei/mp practicate de organele administraţiei locale sau de alte persoane juridice din zonã, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, precum şi pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din preţul de pornire a licitaţiei;".

24. Anexele nr. 2, 4 şi 7C se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantã din prezentul ordin.

25. În anexa nr. 7, la articolul 3, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Tarifele întocmite se vizeazã pentru control financiar preventiv de cãtre organele financiare proprii şi se aprobã de cãtre şeful unitãţii de administrare."

26. La anexa nr. 11, secţiunea "Date privind perceperea contractului de închiriere", al cincilea paragraf se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Durata contractului de închiriere poate fi de pânã la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singurã datã, cu maximum aceeaşi perioadã, la solicitarea scrisã a chiriaşului, fãcutã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare."

ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Bucureşti, 15 iulie 2009.
Nr. 150.


ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 538/2008 )


COMPONENŢA
Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor

Preşedinte - secretarul general al ministerului
Membri - inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã;
- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã;
- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
- directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie;
- directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internã;
- directorul/directorul adjunct al Direcţiei juridice.
Secretar - directorul Direcţiei economico-administrative


ANEXA 2
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 538/2008 )SITUAŢIA
unitãţilor de cazare şi pregãtire aflate în administrarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor

┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Numãrul de locuri │
│crt.│ Administratorul │ Spaţii de cazare şi pregãtire ├────────┬─────────────────┤
│ │ │ │Total, │ Categoria │
│ │ │ │ din ├─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │care: │ I │ II │ III │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. │Direcţia economico-│Cãmin Paul Greceanu - Bucureşti │ 154 │ 154 │ - │ - │
│ │administrativã ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire - Izvorani, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Ilfov │ 40 │ 40 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Complex de agrement "Diana" - Saturn -│ │ │ │ │
│ │ │Mangalia, judeţul Constanţa │ 416 │ 416 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Complex de agrement "Meridian" - │ │ │ │ │
│ │ │Mamaia, judeţul Constanţa │ 670 │ 382 │ 288 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Casã de odihnã - Snagov (vila nr. 4), │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Ilfov │ 8 │ 8 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin în str. Luncşoara - Bucureşti │ 216 │ - │ 216 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire - Brãdet, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Argeş │ 56 │ 56 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Complex de agrement "Turist" - │ │ │ │ │
│ │ │Predeal, judeţul Braşov │ 47 │ 47 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Casa de odihnã "Piersicul" - Neptun, │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Constanţa │ 40 │ 40 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Complexul de odihnã şi recreere │ │ │ │ │
│ │ │"Excelsior" - Braşov, judeţul Braşov │ 167 │ 167 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Clubul "Excelsior" al Ministerului │ │ │ │ │
│ │ │Administraţiei şi Internelor - │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ 12 │ 12 │ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. │Inspectoratul │ │ │ │ │ │
│ │General pentru │Baza sportivã "Dinamo" - Oradea, │ │ │ │ │
│ │Situaţii de Urgenţã│judeţul Bihor │ 4 │ - │ - │ 4 │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. │Inspectoratul │Cãmin Sighetu Marmaţiei, judeţul │ │ │ │ │
│ │General al Poliţiei│Maramureş │ 11 │ - │ 11 │ - │
│ │de Frontierã ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire Sulina, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Tulcea │ 40 │ 40 │ - │ - │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4. │Inspectoratul │Baza de pregãtire - Snagov, judeţul │ │ │ │ │
│ │General al │Ilfov │ 31 │ - │ 9 │ 22 │
│ │Jandarmeriei Române├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire - Eforie Nord, │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Constanţa │ 12 │ - │ 12 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire "Codrului" - │ │ │ │ │
│ │ │Buşteni, judeţul Prahova │ 10 │ - │ 10 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin "1 MAI" - Bãile Felix, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Bihor │ 14 │ - │ 14 │ - │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5. │Inspectoratul │Cãmin - Alba Iulia, judeţul Alba │ 44 │ - │ 44 │ - │
│ │General al Poliţiei├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Române │Casã de odihnã - Oaşa, judeţul Alba │ 6 │ - │ 6 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin - Budeasa, judeţul Argeş │ 8 │ - │ 8 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza sportivã Oradea, judeţul Bihor │ 11 │ - │ - │ 11 │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin - Braşov, judeţul Braşov │ 21 │ - │ 21 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţii de cazare post Poliţie Poiana │ │ │ │ │
│ │ │Braşov, judeţul Braşov │ 6 │ - │ 6 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Locuinţã de intervenţie Poliţie │ │ │ │ │
│ │ │Mangalia, judeţul Constanţa │ 80 │ - │ 80 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj │ 55 │ 55 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie alpin - │ │ │ │ │
│ │ │Padina, judeţul Dâmboviţa │ 20 │ - │ - │ 20 │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie - │ │ │ │ │
│ │ │Geoagiu-Bãi, judeţul Hunedoara │ 6 │ - │ 6 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţiu de cazare - sediu I.P.J. Sãlaj │ 4 │ - │ - │ 4 │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Casa de odihnã - Şugaş-Bãi - Sfântu │ │ │ │ │
│ │ │Gheorghe, judeţul Covasna │ 17 │ 17 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Casã de oaspeţi - Zalãu, judeţul Sãlaj│ 8 │ - │ - │ 8 │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie - │ │ │ │ │
│ │ │Pãltiniş, judeţul Sibiu │ 16 │ 16 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Baza de pregãtire - Soveja, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Vrancea │ 58 │ - │ - │ 58 │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin - Olãneşti, judeţul Vâlcea │ 11 │ - │ 11 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie - Bran, │ │ │ │ │
│ │ │judeţul Braşov │ 6 │ - │ 6 │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Cãmin - Mamaia, judeţul Constanţa │ 8 │ 8 │ - │ - │
│ │ ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţii de cazare Şcoala de Agenţi de │ │ │ │ │
│ │ │Poliţie "Vasile Lascãr" Câmpina │ 41 │ - │ 41 │ - │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6. │Academia de Poliţie│Baza de pregãtire - Vãlenii de Munte, │ │ │ │ │
│ │"Alexandru Ioan │judeţul Prahova │ 22 │ - │ - │ 22 │
│ │Cuza" │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7. │Clubul Sportiv │Spaţii cazare sportivi - Braşov │ 72 │ - │ - │ 72 │
│ │"Dinamo" ├──────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │Spaţii cazare sportivi - Bucureşti │ 132 │ - │ - │ 132 │
└────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┘NOTĂ?:
Se va preciza în clar la fiecare unitate de cazare sursa de finanţare a cheltuielilor curente şi de capital.ANEXA 3
(Anexa nr. 7C la Ordinul nr. 538/2008 )MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Unitatea de administrare
Nr. .......... din ..........

Aprob


─────
Şeful unitãţii de administrare,
..............................


BAZÃ DE CALCUL
privind stabilirea tarifului pentru cazarea
temporarã a personalului în locurile de cazare
situate în ..........., str.
......................... nr. ......, nr. cadastru ..............

1. ENERGIE ELECTRICÃ
a) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent:
.....kW/lunã x.....lei/kW = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
b) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon şi cablu TV:
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc

2. ÎNCÃLZIREA SPAŢIILOR, ASIGURAREA APEI CALDE ŞI RECI, CANALIZARE, SALUBRITATE
a) încãlzirea spaţiilor, asigurarea apei calde:
- consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încãlzirea spaţiilor:
.....u.m. combustibil/lunã x .....lei/unit. de comb. = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
b) consum apã: apã rece, apã canal, apã meteo:
- consum total de apã aferent perioadei/anului precedent:
.....mc/lunã x .....lei/mc = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
c) salubritate:
.....tone sau mc/lunã x .....lei/tonã sau mc = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc

3. CHELTUIELI MATERIALE CU ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR
a) total contravaloare materiale de curãţenie, conform normelor:
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
b) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;
- cheltuieli pentru materiale de toaletã:
1. hârtie igienicã:
nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. zile sejur x .....lei/buc. = x lei
2. sãpun hotelier:
nr. chiuvete x 2 buc./chiuv./nr. zile sejur x .....lei/buc. = y lei
x lei + y lei : nr. locuri de cazare : nr. zile sejur*) = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc

4. ÎNTREŢINERE SPAŢII ŞI DEZVOLTARE PATRIMONIU
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc
Suma preconizatã la aceastã naturã de cheltuialã se stabileşte în funcţie de programele logistice anual aprobate.

5. SPÃLAT LENJERIE
S-au prevãzut pentru o persoanã:
- un cearşaf pat;
- un cearşaf plic;
- un prosop de faţã;
- un prosop de baie;
- un prosop pentru picioare;
- o faţã de pernã;
- un prosop (cearşaf) pentru baie;
- un halat de baie.
La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:
.....kg/persoanã x .....lei/kg : nr. zile sejur = .....lei/zi/loc
La cazarea temporarã a persoanelor în spaţiile de cazare:
.....kg/an x .....lei/kg = .....lei/an
.....lei/an : 365 de zile : nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/persoanã
Se vor evidenţia şi cheltuielile pentru spãlat covoare, perdele şi pãturi.
.....kg/an x .....lei/kg = .....lei/an
.....lei/an : 365 zile : nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc

6. MOBILIER ŞI MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
Contravaloarea uzurii mobilierului şi materialelor de natura obiectelor de inventar din spaţiile de cazare:
- pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoraţiuni interioare:
.....lei**): .....luni***) = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
.....lei/zi : ..... nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
- pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc.:
.....lei**): .....luni***) = .....lei/lunã
.....lei/lunã : 30 de zile = .....lei/zi
....lei/zi : .....nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc
Total capitol = .....lei/zi/loc

7. CHELTUIELI CU PERSONALUL
A. Funcţionari publici cu statut special
Salarii:
- nr. personal = .....;
- salarii lunare brute =....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ......lei/zi/loc
Contribuţii sociale ale unitãţii:
- contribuţia lunarã la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate =....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ......lei/zi/loc
Hranã:
- cheltuieli lunare = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Echipare:
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Contravaloarea transportului pentru concediu de odihnã:
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Alte cheltuieli de naturã salarialã (prime de vacanţã, recompense, premiul anual etc.):
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*: 365 zile = .....lei/zi/loc
TOTAL A. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport + alte cheltuieli) = .....lei/zi/loc

B. Cadre militare
Venituri din soldã:
- nr. personal = .....;
- venituri lunare brute = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Contribuţii sociale ale unitãţii:
- contribuţia lunarã la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Hranã:
- cheltuieli lunare = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Echipare:
- cheltuieli anuale = .....lei
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Contravaloare transport pentru concediu de odihnã:
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Alte cheltuieli de naturã salarialã (recompense, premiul anual etc.):
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
TOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldã + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport + alte cheltuieli) = .....lei/zi/loc

C. Soldaţi şi gradaţi voluntari
Venituri din soldã:
- nr. personal = .....;
- venituri lunare brute = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Contribuţii sociale ale unitãţii:
1. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = .....lei;
2. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de stat = .....lei;
3. contribuţia lunarã la Fondul de şomaj = .....lei.
Contribuţii sociale lunare = (1+2+3) lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Hranã:
- cheltuieli lunare = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Echipare:
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Contravaloare transport pentru concediu de odihnã:
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
Alte cheltuieli de naturã salarialã
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
TOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldã + contribuţii sociale + hranã + echipare + transport + alte cheltuieli) = .....lei/zi/loc

D. Personal contractual
Salarii:
- numãr personal = .....;
- salarii lunare brute = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/persoanã
Contribuţii sociale ale unitãţii:
1. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate = .....lei;
2. contribuţia lunarã la Fondul asigurãrilor sociale de stat = .....lei;
3. contribuţia lunarã la Fondul de şomaj = .....lei.
Contribuţii sociale lunare = (1+2+3) lei/lunã: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Hranã:
- cheltuieli lunare = .....lei;
.....lei/lunã : nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/loc
Alte cheltuieli de naturã salarialã (recompense, premiul anual etc.):
- cheltuieli anuale = .....lei;
.....lei/an : nr. locuri de cazare*): 365 de zile = .....lei/zi/loc
TOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hranã + alte cheltuieli) = .....lei/zi/loc

Total cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D = .....lei/zi/loc
RECAPITULAŢIE
Costul unui loc de cazare pe zi:
Cap. 1 = ..........lei/zi;
Cap. 2 = ..........lei/zi;
Cap. 3 = ..........lei/zi;
Cap. 4 = ..........lei/zi;
Cap. 5 = ..........lei/zi;
Cap. 6 = ..........lei/zi;
Cap. 7 = ..........lei/zi;
Cap. 8 = ..........lei/zi;
.................................
TOTAL......=............lei/zi/loc;
..........lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) = .........lei/zi/loc;
..........lei/zi/loc x T.V.A. 9% = .....lei/zi/loc.

Întocmit
.............


*) Numãr locuri de cazare în funcţie de gradul de ocupare în perioada precedentã.
**) Suma valorilor mijloacelor fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeaşi duratã normalã de folosinţã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificãrile ulterioare, şi catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administraţiei şi Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 .
***) Durata normalã a bunurilor însumate.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice