Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 15 din 7 ianuarie 2021  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 15 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4), art. 123^1 şi 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 897.928 din data de 31.12.2020,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ şi „Anexa nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) „Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“, prevăzut în anexa nr. 3;
    b) „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“, prevăzut în anexa nr. 4;
    c) 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“, prevăzut în anexa nr. 5;
    d) 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“, prevăzut în anexa nr. 6.


    ART. 3
    Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcţionarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2020.

    ART. 4
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 7 ianuarie 2021.
    Nr. 15.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    ANEXA 2

    *) Formularele din prezenta anexă sunt reproduse în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    INSTRUCŢIUNI
    privind completarea formularului 230
    „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“
    I. Depunerea formularului
    1.1.1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
    - venituri din salarii şi asimilate salariilor;
    – venituri din pensii;
    – venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
    – venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
    – venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
    – venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
    Contribuabilii completează formularul în următoarele situaţii:
    a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;
    b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.


    1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
    2. Termen de depunere:
    - până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

    3. Organul fiscal central competent
    Formularul se completează în două exemplare:
    - originalul se depune, după caz, la:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

    – copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.


    4. Modul de completare şi depunere
    4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.
    4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul „Anexă nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.
    În această situaţie se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate şi depuse împreună cu acesta.

    4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    4.4. Formularul „Anexă nr. ..... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230.
    4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.


    II. Completarea formularului
    5. În rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).
    6. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului“
    6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    6.2. În rubricile „Nume“ şi „Prenume“ se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
    6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    7. Secţiunea II „Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii“
    7.1. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii şi solicită restituirea acestora.
    7.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
    7.1.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
    7.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
    7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.

    7.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    7.2.1. Căsuţa „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelaşi beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
    7.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    7.2.5. Procentul din impozit - se completează cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul optează să îl vireze către entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depăşi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.
    7.2.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rândul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat.
    În situaţia în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.

    7.2.7. Dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.


    8. Secţiunea III „Date de identificare a împuternicitului“
    8.1. Se completează numai în cazul în care direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    8.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele şi prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
    8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.    ANEXA 3


 (a se vedea imaginea asociată)
    Nr. înregistrare ...........................
    Data............................................
    Către **) ................................
    CNP/NIF............................................................
    Str. ................... nr. ...., bl. ....., sc. ......,
    et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ...............,
    localitatea ..................., cod poştal .............
    NOTIFICARE
    privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5%
     din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Stimată(e) doamnă/domn,
    Vă reamintim că prin completarea Formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat sub nr. ......... din data de ..................., figuraţi în evidenţa fiscală că aţi optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile realizate în anul ................ pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    Prin această notificare facem apel la înţelegerea dumneavoastră, în vederea verificării corectitudinii şi completitudinii informaţiilor existente în evidenţa fiscală.
    Referitor la opţiunea dumneavoastră privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, conform formularului depus, vă supunem atenţiei următoarele:
    1. Din analiza datelor din evidenţa fiscală rezultă că figuraţi cu formularul 230 depus pe bază de borderou de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară \u-3928?
    Potrivit evidenţelor noastre, Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ nr. ............... din data de .................... prin care a fost înregistrată opţiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de..........., în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult................................, cod de identificare fiscală......................, a fost depus la organul fiscal, pe bază de borderou, de către entitatea beneficiară.
    În cazul în care nu aţi optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entităţii beneficiare menţionate sau nu aţi solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări să ne comunicaţi, în scris, aceste aspecte.
    Dacă aceasta este opţiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la această notificare.
    În situaţia în care nu vom primi un răspuns de la dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data la care aţi primit această notificare, considerăm că opţiunea înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu numărul de mai sus este exprimată de dumneavoastră, urmând să facem demersurile necesare în vederea direcţionării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, potrivit acestei opţiuni.

    2. Au fost identificate erori în formularul 230 depus \u-3928?
    În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei notificări, la sediul unităţii fiscale.


    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ....................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ............., între orele …..-….. .
    Vă mulţumesc!
    Numele şi prenumele .....................
    Conducătorul unităţii fiscale
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
    **) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.

    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)
    REFERAT
    de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat,
    virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    1. Datele de identificare a entităţii nonprofit/unităţii de cult
    Denumirea .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală ....................................................
    Domiciliul fiscal ....................................................................

    2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal

┌────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────┬───────┐
│ │Borderoul de │Poziţia din │ │ │ │
│ │predare-primire│borderoul de │Suma │ │Data │
│Nr. │depus de │predare-primire │virată │Cont│virării│
│crt.│entitatea │depus de │necuvenit│IBAN│sumei │
│ │beneficiară nr.│entitatea │ │ │ │
│ │/data***) │beneficiară****)│ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────────────┼─────────┼────┼───────┤
│TOTAL │ │X │X │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴────┴───────┘


    Aprobat
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...................
    Data ...................
    Avizat
    Şef compartiment specialitate
    Numele şi prenumele ....................
    Data ...............
    Întocmit
    Funcţie .....................
    Numele şi prenumele .......................
    Data .....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
        *) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
       **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
     ***) Se înscriu numărul şi data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ la organul fiscal.
    ****) Se înscrie poziţia persoanei fizice care figurează în borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.

    ANEXA 5

 (a se vedea imaginea asociată)
    Nr. înregistrare ................
    Data .........................
    DECIZIE
    privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat,
    virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Către:
    Denumirea .............................
    Localitatea ................, cod poştal ..................
    Str. ..................... nr. ......., bl. ...........
    sc. ..........., ap. ........, judeţul/sectorul ....................

                    Cod de identificare fiscală
    ...........................................

    Prin prezenta, vă comunicăm că suma de ............................. lei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în contul/conturile dumneavoastră în mod necuvenit.
    Precizăm că, în urma notificării, unii contribuabili au comunicat, în scris, faptul că nu şi-au exercitat opţiunea privind susţinerea entităţii nonprofit/unităţii de cult ................................, astfel cum această opţiune este înscrisă în formularul/formularele 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ depus/depuse de dumneavoastră la organul fiscal, pe bază de borderou.
    Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia restituirii sumei în cuantum de ...................... lei, în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel:
    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
    – dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.
    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
    Decizia produce efecte de la data comunicării.

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Beneficiar │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul de identificare fiscală al │ │
│beneficiarului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contul de venituri bugetare │ │
│corespunzător obligaţiei de plată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul IBAN aferent contului de │ │
│venituri bugetare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Explicaţii │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma (lei) │ │
└────────────────────────────────────┴─┘


    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ..................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 6

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
    de utilizare şi de păstrare a formularelor
    a) Denumire: „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ (formularul 230)
    1. Cod: 14.13.04.13
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii şi care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult şi/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora.
    6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.
    7. Circulă:
    - originalul la organul fiscal central competent;
    – copia la contribuabil.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    b) Denumire: „Anexa nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“
    1. Cod: 14.13.04.13
    2. Format: A4/t1
    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii şi care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult şi/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.
    6. Circulă:
    - originalul la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“;
    – copia la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    c) Denumire: „Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“
    1. Format: A4/t2
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru completare şi editare.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se utilizează în scopul înştiinţării contribuabililor cu privire la opţiunea acestora privind direcţionarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, pentru următoarele situaţii:
    a) în cazul în care formularul 230 a fost depus, pe bază de borderou, de către entitatea nonprofit/unitatea de cult;
    b) în cazul în care au fost constatate erori.

    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal central competent;
    – un exemplar la contribuabil.

    7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    d) Denumire: „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se emite în situaţia în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea şi procesarea formularului 230.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul fiscal;
    – un exemplar la organul fiscal central competent.

    7. Se arhivează la organul fiscal central competent.

    e) Denumire: „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult“ (formularul 258)
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tipărire:
    - se tipăreşte pe o singură faţă;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

    3. Se difuzează gratuit.
    4. Se emite în situaţia în care suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat a fost virată în mod necuvenit entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent pentru primirea şi procesarea formularului 230.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal central competent;
    – un exemplar la entitatea nonprofit/unitatea de cult.

    7. Se arhivează la dosarul entităţii nonprofit/unităţii de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.

    f) Denumire: „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private“ (formularul 255)
    1. Cod: 14.13.02.13/b
    2. Format: A4/t2
    3. Caracteristicile de tipărire:
    - se tipăreşte pe ambele feţe;
    – se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.
    6. Se întocmeşte:
    - în două exemplare de organul fiscal central competent.

    7. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal central competent;
    – un exemplar la contribuabil/împuternicitul acestuia.

    8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016