Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 149 din 18 aprilie 2024  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 149 din 18 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 381 din 24 aprilie 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 141.524 din 11.04.2024 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, precum şi schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ - SA 45892 (2016/XA), modificată şi completată prin SA 50855 (2018/XA), prin SA 59745 (2020/XA) şi prin SA 101988 (2022/XA),
    în baza prevederilor:
    - Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – fişei intervenţiei DR-08 - Împăduriri - întreţinerea şi îngrijirea suprafeţelor împădurite de la capitolul 5 - Plăţi directe, intervenţii de dezvoltare sectorială şi rurală specificate în strategie, subcap. 5.3 Dezvoltare rurală Intervenţii, secţiunea ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu şi de climă şi alte angajamente în materie de gestionare, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022 de aprobare a planului strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.madr.ro;
    – art. 62 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/2.472 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    – art. 12 şi 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 47 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 27 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ajutoarele menţionate la alin. (2) continuă a fi plătite prin Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027."

    2. La articolul 5, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) şi forme de relief (câmpie, deal, munte), după caz, iar pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2024 reprezintă costuri unitare medii la nivel naţional cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) şi DGDR-AM PNDR din cadrul MADR, pentru:
    - elaborarea proiectului tehnic de împădurire;
    – realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, care implică costuri privind plantarea, respectiv costuri cu achiziţionarea puieţilor forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum şi costuri ale altor operaţiuni conexe, cum ar fi depozitarea şi tratarea puieţilor cu materiale de prevenţie şi protecţie necesare;
    – realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantaţiei;
    – realizarea lucrărilor de întreţinere;
    – realizarea lucrărilor de îngrijire;
    – acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor.
    Costurile standard reprezintă valori fixe;"

    3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Valorile costurilor standard menţionate la art. 19 şi 20 şi revizuite în baza art. 21 se aplică pentru cererile de plată depuse de beneficiarii schemei de ajutor de stat începând cu anul 2024, inclusiv pentru plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2^1), în condiţiile prevăzute de prezenta schemă."

    4. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    Beneficiarii schemei care deţin exploataţii agricole şi sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2, ale căror plăţi se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2^1), trebuie să respecte normele privind condiţionalitatea prevăzute la art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Schema se aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-2020, care include şi perioada de tranziţie aplicabilă pentru PNDR 2014-2020, precum şi pe perioada aferentă plăţilor menţionate la art. 1 alin. (2^1)."

    6. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Valoarea totală a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 15.762.236 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie 2024, respectiv 78.426.580 lei, din care contribuţia FEADR 13.110.160 euro, respectiv 65.230.912 lei, iar contribuţia naţională 2.652.076 euro, respectiv 13.195.668 lei, din care:
    a) alocarea financiară prevăzută în PNDR 2014-2020, angajată pe durata de aplicare a acestuia, este de 12.762.236 euro, echivalent în lei la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie 2024, respectiv 63.499.780 lei, din care contribuţia FEADR 10.560.160 euro, respectiv 52.543.132 lei, iar contribuţia naţională 2.202.076 euro, respectiv 10.956.648 lei;
    b) alocarea financiară prevăzută în PS 2023-2027 pentru intervenţia DR-08 - Împăduriri - întreţinerea şi îngrijirea suprafeţelor împădurite, angajată pe durata de aplicare a PS 2023-2027, este de 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul BCE de la 1 ianuarie 2024, respectiv 14.926.800 lei, din care contribuţia FEADR 2.550.000 euro, respectiv 12.687.780 lei, iar contribuţia naţională 450.000 euro, respectiv 2.239.020 lei."

    7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 aprilie 2024.
    Nr. 149.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la schemă)
    I. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislaţiei naţionale aplicabile

┌──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Terenuri agricole │Terenuri neagricole │
│EUR/ha ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤
│ │Câmpie │Deal │Munte │Câmpie │Deal │Munte │
├──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Prima 1*** (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*) │
├──┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │Conform │Conform │Conform │Conform │Conform │Conform │
│ │Proiect │formulei│formulei│formulei│formulei│formulei│formulei│
│1 │tehnic │de la │de la │de la │de la │de la │de la │
│ │ │art. │art. │art. │art. │art. │art. │
│ │ │19** │19** │19** │19** │19** │19** │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │Înfiinţare │7591 │4559 │4745 │7977 │4784 │4970 │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │Împrejmuire│3194 │3194 │3194 │3194 │3194 │3194 │
├──┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Prima 2**** (rândul 4 …… 9* + rândul 10 ……. 11* + rândul 12*) │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│4 │Întreţinere│2410 │2933 │1056 │2410 │2933 │1056 │
│ │anul 1 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│5 │Întreţinere│4866 │3784 │2636 │4866 │3784 │2636 │
│ │anul 2 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6 │Întreţinere│3396 │2861 │2501 │3396 │2861 │2501 │
│ │anul 3 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Întreţinere│1898 │1699 │223 │1898 │1699 │223 │
│ │anul 4 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│8 │Întreţinere│1898 │947 │223 │1898 │947 │223 │
│ │anul 5 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Întreţinere│1321 │947 │111 │1321 │947 │111 │
│ │anul 6 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│ │Lucrări de îngrijire (2 ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│10│Îngrijire 1│319 │319 │389 │319 │319 │389 │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11│Îngrijire 2│389 │389 │534 │389 │389 │534 │
├──┼───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│ │Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 │
│ │ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│12│Marja netă │439 │439 │439 │- │- │- │
│ │standard │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        * În funcţie de anul de aplicare şi/sau de solicitarea beneficiarului.
       ** În cadrul formulei de la art. 19 se va utiliza valoarea de 1.700 euro pentru componenta VB şi valoarea de 17.674 euro pentru componenta VM.
     *** În cazul plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de refacere a plantaţiei se acordă dacă pierderile de puieţi sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%.
    **** În cazul plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de întreţinere a plantaţiei din primul sau cel de-al doilea an, afectată de factori biotici sau abiotici, se acordă dacă pierderile de puieţi sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%, cu respectarea prevederilor art. 13 lit. b).

    II. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislaţiei naţionale aplicabile

┌──────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Terenuri agricole │Terenuri neagricole │
│EUR/ha ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤
│ │Câmpie │Deal │Munte │Câmpie │Deal │Munte │
├──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Prima 1*** (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*) │
├──┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │Conform │Conform │Conform │Conform │Conform │Conform │
│ │Proiect │formulei│formulei│formulei│formulei│formulei│formulei│
│1 │tehnic │de la │de la │de la │de la │de la │de la │
│ │ │art. │art. │art. │art. │art. │art. │
│ │ │19** │19** │19** │19** │19** │19** │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2 │Înfiinţare │6379 │3831 │3987 │6703 │4020 │4176 │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3 │Împrejmuire│2685 │2685 │2685 │2685 │2685 │2685 │
├──┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Prima 2**** (rândul 4-9* + rândul 10-11* + rândul 12*) │
├──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de întreţinere (maximum 6 ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│4 │Întreţinere│2025 │2465 │887 │2025 │2465 │887 │
│ │anul 1 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│5 │Întreţinere│4089 │3180 │2215 │4089 │3180 │2215 │
│ │anul 2 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│6 │Întreţinere│2854 │2404 │2102 │2854 │2404 │2102 │
│ │anul 3 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│7 │Întreţinere│1595 │1428 │187 │1595 │1428 │187 │
│ │anul 4 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│8 │Întreţinere│1595 │796 │187 │1595 │796 │187 │
│ │anul 5 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│9 │Întreţinere│1110 │796 │93 │1110 │796 │93 │
│ │anul 6 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│ │Lucrări de îngrijire (2 ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│10│Îngrijire 1│268 │268 │327 │268 │268 │327 │
├──┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│11│Îngrijire 2│327 │327 │449 │327 │327 │449 │
├──┼───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│ │Compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 │
│ │ani) │
├──┼───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│12│Marja netă │439 │439 │439 │- │- │- │
│ │standard │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        * În funcţie de anul de aplicare şi/sau de solicitarea beneficiarului.
      ** În cadrul formulei de la art. 19 se va utiliza valoarea de 1.429 euro pentru componenta VB şi valoarea de 14.852 euro pentru componenta VM.
      *** În cazul plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de refacere a plantaţiei se acordă dacă pierderile de puieţi sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%.
    **** În cazul plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de întreţinere a plantaţiei din primul sau cel de-al doilea an, afectată de factori biotici sau abiotici, se acordă dacă pierderile de puieţi sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%, cu respectarea prevederilor art. 13 lit. b).


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016