Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 148 din 7 iulie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 148 din 7 iulie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 724 din 23 iulie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare comun al Direcţiei generale politici agricole şi al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 253.408 din 1.07.2021,
    în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/772 al Comisiei din 10 mai 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/977 în ceea ce priveşte măsurile temporare legate de controalele referitoare la producţia de produse ecologice, în special perioada de aplicare,

    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, denumit în continuare R(CE) nr. 834/2007, se instituie un sistem de control având ca autoritate competentă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, care deleagă atribuţiile de control unor organisme de control, denumite în continuare OC, cu condiţia respectării prevederilor art. 29 şi 32 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, denumit în continuare R (CE) 2017/625."

    2. La articolul 9 alineatul (1), literele a), c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să aplice în activitatea de inspecţie şi certificare a produselor agroalimentare cerinţele de control prevăzute la titlul IV «Controale» din R (CE) nr. 889/2008 şi procedurile de lucru elaborate cu respectarea prevederilor cadrului legislativ european şi naţional;
    ................................................................................................
c) să efectueze cel puţin o inspecţie/an la operatorii aflaţi sub contract de prestări servicii, în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, care să includă inspecţia fizică obligatorie completă a tuturor locaţiilor/punctelor de lucru ale operatorului; inspecţiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi caracterul adecvat al controalelor oficiale în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din R (CE) 2017/625. Eliberarea documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) este condiţionată de prezentarea fişei de înregistrare în sistemul de agricultură ecologică a operatorului inspectat pentru anul în curs, precum şi de prezentarea dovezii de remediere a tuturor neconformităţilor de către operator, constatate în timpul inspecţiei de către OC;
d) fac excepţie de la prevederile lit. c) comercianţii care fac dovada unor proceduri standardizate şi aplicabile întregului lanţ de unităţi de comercializare direct către consumatorul final; în acest caz, inspecţiile se efectuează pe un eşantion de minimum 7% din unităţile din lanţul de comercializare;
e) să efectueze cel puţin o inspecţie/an la fiecare subcontractant al operatorilor aflaţi sub contract de prestări servicii, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007; inspecţiile la operatori trebuie realizate în perioada optimă astfel încât să se asigure eficacitatea şi caracterul adecvat al controalelor oficiale în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din R (CE) 2017/625;"

    3. La articolul 10 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) să transmită lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, documentele justificative eliberate operatorilor în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, precum şi modificările şi/sau actualizările acestora, după caz;"

    4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Procedura de acordare a autorizării, potrivit alin. (1) lit. c), privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice, este prevăzută în anexa nr. 18 la prezentul ordin.
(1^2) Procedura de acordare a autorizării, potrivit alin. (1) lit. c), privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, este prevăzută în anexa nr. 19 la prezentul ordin."

    5. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) organizează în anul în curs auditul organismelor de control, pentru activitatea desfăşurată în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 33 lit. (a) din R (CE) 2017/625, art. 92c, 92e şi 92f din R (CE) nr. 889/2008. Auditul se realizează numai după notificarea prealabilă a OC. Notificarea se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data efectuării auditului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfăşurată în perioada verificată. OC transmit documentele solicitate în termen de 10 zile de la data notificării;"

    6. La articolul 14 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) verificări la sediul OC, care includ activităţile prevăzute la art. 92c, 92e şi anexa XIII C punctul 2 «Informaţii privind supravegherea şi auditul» din R (CE) nr. 889/2008, în ceea ce priveşte sistemul de control al producţiei ecologice; pentru OC stabilite în alt stat membru, care funcţionează pe teritoriul României printr-o unitate, auditul anual se efectuează la sediul unităţii din România; din componenţa echipei de audit fac parte consilieri cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central, cu excepţia vizitelor de inspecţie realizate în cadrul auditurilor de reexaminare, care pot fi efectuate şi de consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul structurilor teritoriale; la audit participă obligatoriu personalul cu atribuţii de conducere din cadrul OC şi responsabilul cu certificarea;"

    7. La articolul 14 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) prin excepţie de la lit. a), auditul de la birou şi auditul prin observare directă pot fi efectuate şi de consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul structurilor teritoriale, prin dispoziţia conducerii structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR;
a^2) pe perioada derogărilor de la dispoziţiile R (CE) nr. 889/2008 se aplică în mod direct prevederile regulamentelor UE de punere în aplicare în ceea ce priveşte supravegherea de către autoritatea competentă a organismelor de control, menţionată la titlul IV «Controale» capitolul 9 din R(CE) nr. 889/2008."

    8. La articolul 14, alineatul (10) se abrogă.
    9. La articolul 14, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) În baza analizei rapoartelor lunare, a situaţiei centralizate, a aspectelor constatate la art. 14 alin. (1) lit. e), a auditului anual în ceea ce priveşte sistemul de control al producţiei ecologice, pentru fiecare OC se întocmeşte un raport de evaluare a activităţii desfăşurate de către acesta. Finalizarea rapoartelor de evaluare va fi realizată până la data de 31 iulie a anului următor celui în care autoritatea competentă a efectuat auditul OC."

    10. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a-n), q)-ab), alin. (2) şi (3);"

    11. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Avertismentul scris se materializează într-o decizie emisă de structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, aprobată de către conducerea MADR."

    12. La articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în caz de încălcări ale art. 27 alin. (8) şi alin. (9) lit. d) din R (CE) nr. 834/2007 şi art. 14 alin. (4) din prezentul ordin;"

    13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    14. Anexele nr. 10, 11 şi 15 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
    15. După anexa nr. 17 se introduc două noi anexe, anexele nr. 18 şi 19, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezentul ordin.
    16. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „legislaţie comunitară“ se înlocuieşte cu sintagma „legislaţia Uniunii Europene“.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 7 iulie 2021.
    Nr. 148.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 895/2016)
    RAPORTUL
    autorizaţiilor acordate operatorilor de către organismul de control (OC) pentru utilizarea
    de seminţe sau material de înmulţire vegetativ care nu a fost obţinut prin metode de producţie ecologică
    Centralizatorul autorizaţiilor acordate de OC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul:
    Numele şi codul OC ......................
    Responsabilul OC ........................
    Adresa .........................................
    Codul de identificare ....................
    Nr. ......../............

┌───────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Număr total│ │ │
│Denumirea │ │Justificarea │de │ │Informaţii │
│ştiinţifică│Denumirea │autorizării │autorizaţii│Cantitatea totală│privind │
│a speciei │varietăţii│Art. 45 alin. (5) │acordate │de seminţe │tratamentele│
│ │ │ │(pe specie/│ │chimice │
│ │ │ │varietate) │ │ │
├───────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┼───────────┼──┬─┬───────┬────┼────────────┤
│ │ │lit.│lit.│lit.│lit.│ │kg│t│nr. │buc.│ │
│ │ │a) │b) │c) │d) │ │ │ │seminţe│ │ │
├───────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼──┼─┼───────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴───────────┴──┴─┴───────┴────┴────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 895/2016)
    PROCEDURĂ
    de solicitare a autorizării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici
    I. Cerere de aprobare a autorizării pentru legarea animalelor
    Numele şi codul organismului de control (OC) ...............
    Responsabilul OC ............................
    Adresa .............................................
    Codul de identificare ........................
    Nr. ......../..............
    Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia generală politici agricole
    Referire: aprobarea autorizării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici, în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,
    pentru:
    operatorul ........................., codul .................., adresa ...................., nr. şi data contractului încheiat în vederea inspecţiei şi certificării ..............................
    Din verificările efectuate pe teren rezultă că operatorul nu poate gestiona efectivele în stabulaţie liberă şi astfel, în vederea menţinerii producţiei ecologice în exploataţiile condiţionate din punct de vedere climatic, geografic şi structural şi pentru a rezolva problemele specifice legate de gestionarea efectivelor de animale, solicităm aprobarea autorizării pentru legarea animalelor din prezenta exploataţie.
    În acest scop anexăm la prezenta cerere următoarele documente:
    • copie a ultimului raport de inspecţie al OC (în format electronic);
    • copie a cererii operatorului prin care se solicită autorizarea pentru legarea animalelor, care cuprinde şi angajamentul operatorului;
    • centralizatorul operatorilor care solicită autorizarea pentru legarea animalelor (în format electronic).

    Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor justificative, vă rugăm să soluţionaţi favorabil această solicitare.
    Data ...........
    Semnătura şi ştampila OC ...............

    II. Cererea operatorului către OC în vederea aprobării autorizării pentru legarea animalelor din exploataţiile mici
    Operatorul .........................
    Nr./data fişei de înregistrare ........................
    Adresa ...............................
    Verificat de OC
    ........................................................
       (ştampila/semnătura responsabilului OC)

┌────────────┬─────────┬──────┬─────────────────────┬───────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Din care: │ │Suprafaţa adăposturilor:│Observaţie│
│ │ │ ├───────────┬─────────┤ ├───────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │În interior│În exterior │ │
│Numele │Efectivul│Din │ │Efective │terenului │(suprafaţa │(suprafaţa │ │
│operatorului│de bovine│care: │Efective │în │destinat │netă la │de │ │
│ │ │ │certificate│conversie│păşunatului│dispoziţia │desfăşurare,│ │
│ │ │ │ │ │ │animalelor)│exclusiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ │păşuni) │ │
├────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Vaci │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tauri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │peste │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 ani │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Bovine│ │ │ │ │ │ │
│ │ │între │ │ │ │ │ │ │
│ │ │6 luni│ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 ani │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Bovine│ │ │ │ │ │ │
│ │ │sub 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │luni │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că asigur accesul zilnic al animalelor la păşune, pe toată perioada în care păşunatul este posibil, şi accesul la suprafeţe în aer liber de cel puţin două ori pe săptămână, în cazul în care păşunatul nu este posibil.
    Data ...........
    Semnătura operatorului
    ..............................

    III. Centralizatorul operatorilor care solicită autorizarea pentru legarea animalelor

┌────┬────────────┬───┬───────┬───────────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Nr./data │ │
│Nr. │Numele │CNP│ │ │Strada/│Nr./data │contractului│Data │
│crt.│operatorului│/ │Judeţul│Localitatea│numărul│fişei de │încheiat cu │inspecţiei│
│ │ │CUI│ │ │ │înregistrare│organismul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de control │ │
├────┼────────────┼───┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───┴───────┴───────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    Autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) aprobă autorizarea pentru legarea animalelor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, pentru o perioadă limitată în timp, respectiv pentru 6 luni.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 895/2016)
    Notificare prealabilă
    (model)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii
    Nr. ............ din ......................
    NOTIFICARE
    Către.................................................................
    Prin prezenta notificare vă informăm că în data de .............., la adresa ..............................................., va avea loc auditul pentru activitatea desfăşurată în anul .............., în conformitate cu prevederile art. 33 lit. (a) din R (CE) 2017/625 şi art. 92c, 92e şi 92f din R (CE) nr. 889/2008.
    Precizăm că auditul va fi realizat de către domnul/doamna .........................................., legitimat(ă) cu ................., având funcţia de consilier, şi de către domnul/doamna ......................................................, legitimat(ă) cu ................., având funcţia de consilier. Consilierii fac parte din cadrul Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii şi/sau Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului........................., după caz.
    Auditul se realizează în baza tematicii pentru verificarea activităţii desfăşurate de organismul de control (OC) în anul ..........., aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    În vederea asigurării unei piste de audit eficiente, vă rugăm ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să transmiteţi următoarele documente: .................................................................. .
    Cu stimă,
    Director general,
    ……........………………
          (numele şi prenumele)
    ……........………………
         (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 895/2016)
    PROCEDURĂ
    de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte
    destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice
    ART. 1
    Domeniu de aplicare
    Procedura se aplică unităţilor de animale ecologice în care sunt introduse păsări de curte şi/sau puicuţe crescute prin metode neecologice, cu condiţia ca păsările de curte destinate producţiei de carne şi/sau puicuţele pentru producţia de ouă să aibă mai puţin de trei zile. Solicitarea de acordare a autorizării se va transmite autorităţii competente, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.

    ART. 2
    Baza legală
    Procedura este elaborată în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare R (CE) nr. 834/2007;
    – Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, denumit în continuare OMADR nr. 895/2016;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OMADR nr. 1.253/2013.


    ART. 3
    Descrierea procedurii
    (1) Reprezentantul unităţii de animale ecologice care intenţionează să achiziţioneze păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiţia ca puicuţele pentru producţia de ouă şi păsările de curte destinate producţiei de carne să aibă mai puţin de trei zile, transmite OC cu care are încheiat contract pentru inspecţia şi certificarea unităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea ciclului de populare, o solicitare pentru autorizarea de către MADR a introducerii păsărilor neecologice, în care să fie precizată necesitatea de achiziţionare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (2) Solicitarea este însoţită de copia următoarelor documente:
    a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) autorizaţia sanitară veterinară valabilă a solicitantului şi a furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice;
    c) raportul/rapoartele de inspecţie din anul precedent, precum şi raportul de inspecţie anterior solicitării (în cazul în care a fost efectuată inspecţia). La rapoartele de inspecţie se vor ataşa inclusiv scrisorile de sancţiuni, precum şi dovada remedierii neconformităţilor, dacă este cazul;
    d) certificat de conformitate/master certificat valabil, eliberat de către un OC;
    e) fişa de înregistrare, avizată de direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    f) contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu furnizorul;
    g) declaraţia furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice, din care să reiasă că puicuţele livrate au fost hrănite cu furaje ce nu conţin organisme modificate genetic;
    h) schiţa unităţilor unde vor fi adăpostite puicuţele sau păsările de curte achiziţionate, precum şi schiţa din care să reiasă că puicuţele sau păsările de curte beneficiază de spaţiul prevăzut în R (CE) nr. 889/2008;
    i) dovada întreprinderii demersurilor privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea adăposturilor/ţarcurilor cu produsele menţionate în anexa nr. VII la R (CE) nr. 889/2008, după încheierea ciclului de producţie.

    (3) Reprezentantul unităţii de animale ecologice adresează înainte de transmiterea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei o solicitare către OC care îl inspectează şi certifică ca, pe baza schimbului de informaţii cu celelalte OC-uri, să îi furnizeze o listă cu producătorii de puicuţe crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare.
    (4) Lista centralizată a producătorilor de puicuţe sau păsări de curte crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare de puicuţe pentru producţia de ouă/păsări de curte destinate producţiei de carne care să aibă mai puţin de trei zile şi răspunsurile organismelor de control se anexează la solicitarea reprezentantului unităţii ecologice, prevăzută la alin. (1).
    (5) În situaţia în care s-a acordat o autorizaţie pentru achiziţionare de puicuţe crescute prin metode neecologice şi ulterior se solicită o altă autorizaţie, la documentaţia aferentă se depune copia raportului de inspecţie al organismului de control întocmit după prima autorizare acordată.

    ART. 4
    Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii
    Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii sunt următoarele:
    a) primesc solicitările reprezentanţilor unităţilor de animale ecologice care intenţionează să achiziţioneze puicuţe şi/sau păsări de curte crescute prin metode neecologice, utilizând modelul de cerere prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    b) transmit către MADR solicitarea unităţii de animale ecologice, prevăzută în anexa nr. 2 la procedură, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), în termen de 5 zile de la primirea solicitării;
    c) inspectează unitatea de animale ecologice care a obţinut autorizare, în vederea constatării dacă aceasta respectă normele europene şi naţionale în domeniu, în special dacă obligaţiile prevăzute la cap. 2 secţiunile 3 şi 4 din R (CE) nr. 889/2008 sunt respectate. Rezultatele controlului privind respectarea acestor prevederi vor fi descrise într-un raport de control.


    ART. 5
    Obiective de evaluare
    (1) MADR evaluează solicitarea prevăzută la art. 3.
    (2) În urma evaluării, MADR poate solicita şi alte documente dacă se consideră necesar.
    (3) Ulterior evaluării, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, MADR emite autorizaţia privind introducerea în unitatea ecologică de puicuţe şi/sau păsări de curte crescute prin metode neecologice, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

    ART. 6
    Condiţiile de respingere a solicitării privind acordarea autorizaţiei
    (1) Situaţiile în care nu se acordă autorizaţia sunt următoarele :
    a) solicitarea nu este depusă în termenul prevăzut la art. 4 lit. b);
    b) solicitarea nu este însoţită de copia documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2), (4) şi (5) dacă este cazul;
    c) nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 12 din R (CE) nr. 889/2008 şi anexa nr. 3 la R (CE) nr. 889/2008 privitor la suprafeţele minime interioare şi exterioare ale adăpostului pentru numărul de puicuţe pentru care se solicită acordarea autorizaţiei;
    d) nu sunt întrunite condiţiile specifice de adăpostire şi practici de creştere pentru păsările de curte prevăzute la art. 12 şi anexa nr. 3 la R (CE) nr. 889/2008;
    e) nu sunt întrunite condiţiile privind accesul la suprafeţele în aer liber prevăzute la art. 14 alin. (5)-(7) din R (CE) nr. 889/2008;
    f) operatorul a primit în anul în curs o sancţiune minoră/majoră, iar aceasta nu şi-a încetat efectele la momentul depunerii solicitării.

    (2) Nu se acordă autorizaţii succesive dacă după prima autorizaţie nu s-a realizat cel puţin o inspecţie de către OC, urmată de întocmirea unui raport de control care să descrie rezultatele controlului.

    ART. 7
    Obligaţiile operatorilor după obţinerea autorizaţiei
    Obligaţiile operatorilor după obţinerea autorizaţiei sunt următoarele:
    1. să respecte legislaţia Uniunii Europene şi naţională aplicabilă în domeniul producţiei ecologice.
    2. în cazul în care a fost emisă o autorizaţie de introducere în unitate de puicuţe crescute prin metode neecologice, operatorul poate comercializa produsele cu statut ecologic numai după parcurgerea perioadei menţionate la art. 38 alin. (1) lit. d) din R (CE) nr. 889/2008, cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile în domeniul producţiei ecologice;
    3. după încheierea ciclului de producţie, adăposturile/ţarcurile trebuie să fie depopulate, urmând ca repopularea acestora să fie făcută conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificările ulterioare.


    ART. 8
    Anexe
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte
    destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice
    Numele şi codul OC ......................................
    Responsabilul OC .......................
    Adresa OC..............................
    Nr. ................
    Către
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia generală politici agricole
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin prezenta se solicită autorizarea pentru introducere în unitate ecologică (hala nr. .....................) punct de lucru ............................................ a unui efectiv de ..................... păsări crescute prin metode neecologice (puicuţe pentru producţia de ouă sau păsări de curte destinate producţiei de carne, de cel mult trei zile), pentru operatorul ......................... cu domiciliul/sediul social ................................ .
    În acest scop anexez la prezenta solicitare documentele operatorului, prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor vă rugăm să aprobaţi prezenta solicitare.
    Data ................
    Semnătură persoană responsabilă OC

    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    privind obţinerea autorizaţiei de introducere în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte
    destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice
    Nr. ....................................
    Operatorul ...............................................................................
    Reprezentant legal .....................................................................
    Adresa .............................................., CNP/CUI ........................
    Verificat de OC ................................................
    Semnătura responsabilului OC..............................................
    În conformitate cu prevederile art. 42 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin prezenta solicităm autorizarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a introducerii în unitatea de animale ecologice a păsărilor crescute prin metode neecologice (puicuţe pentru producţia de ouă şi/sau păsări de curte destinate producţiei de carne, de cel mult trei zile), precizând următoarele elemente:
    Data estimată a populării: ..............................
    Specia .............................................................
    Rasa ................................................................
    Număr capete/hala ..........................................
    În acest scop anexez la prezenta solicitare documentele prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă crescute prin metode neecologice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data ................
    Semnătura .......................

    ANEXA 3

    la procedură
    AUTORIZAŢIE
    privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte
    destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice
    Către: domnul/doamna ............................................
    Persoană responsabilă , denumire OC (cod) ....................................
    Stimate domnule/Stimată doamnă,
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate competentă, prin compartimentul de specialitate, poate acorda autorizări pentru utilizarea de animale neecologice, respectiv păsări de curte şi/sau puicuţe crescute prin metode neecologice, în baza prevederilor:
    - art. 42 lit. (a) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul:
    "a) în cazul în care un efectiv de păsări este constituit pentru prima dată, reînnoit sau reconstituit şi numărul de păsări de curte crescute prin metode ecologice nu este suficient, pot fi introduse într-o unitate ecologică păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiţia ca puicuţele pentru producţia de ouă şi păsările de curte destinate producţiei de carne să aibă mai puţin de trei zile;"

    şi ale
    – art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare.

    În urma analizării documentelor transmise de dumneavoastră prin Adresa nr. ............................., înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală politici agricole cu nr. ............................, precum şi a documentelor justificative, se acordă autorizaţie pentru operatorul .........................., având nr. de ordine în registrul comerţului: ................................, cod unic de înregistrare ..........................., cu sediul social ......................................., să achiziţioneze de la operatorul ...............................,. cu sediul social în ............................, având nr. de ordine în registrul comerţului: ................................, cod unic de înregistrare ..........................., efectivul de ................., crescute prin metode neecologice, pentru popularea halei .............................. de la punctul de lucru din ..............................., cu livrare în perioada ............................, cu condiţia respectării dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, în special cap. 2 secţiunile 3 şi 4.
    După populare se vor aplica prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.
    Cu stimă,
    Director general,
    ………............……………
    (numele şi prenumele)
    ………............……………
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 895/2016)
    PROCEDURĂ
    de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor
    crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni
    ART. 1
    Domeniu de aplicare
    (1) Procedura se aplică unităţilor de animale ecologice în care sunt introduse puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni. Solicitarea de acordare a autorizării se va transmite autorităţii competente, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR.
    (2) Termenul de aplicare a procedurii este prevăzut la art. 42 lit. b) din Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Baza legală
    Procedura este elaborată în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare R (CE) nr. 834/2007;
    – Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare R (CE) nr. 889/2008;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, denumit în continuare OMADR nr. 895/2016;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OMADR nr. 1.253/2013.


    ART. 3
    Descrierea procedurii
    (1) Reprezentantul unităţii de animale ecologice care intenţionează să utilizeze puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, transmite organismului de control cu care are încheiat contract pentru inspecţia şi certificarea unităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea ciclului de populare, o solicitare de acordare a autorizării introducerii animalelor neecologice, în care să fie precizată necesitatea de achiziţionare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (2) Solicitarea este însoţită de copia următoarelor documente:
    a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) autorizaţia sanitară veterinară, valabilă, a solicitantului şi a furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice;
    c) raportul/rapoartele de inspecţie din anul precedent, precum şi raportul de inspecţie anterior solicitării (în cazul în care a fost efectuată inspecţia). La rapoartele de inspecţie se vor ataşa inclusiv scrisorile de sancţiuni, precum şi dovada remedierii neconformităţilor, dacă este cazul;
    d) certificat de conformitate/master certificat, valabil, eliberat de un organism de control, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    e) fişa de înregistrare, avizată de direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
    f) contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu furnizorul;
    g) declaraţia furnizorului de puicuţe crescute prin metode neecologice, din care să reiasă că puicuţele livrate au fost hrănite cu furaje ce nu conţin organisme modificate genetic;
    h) schiţa unităţilor unde vor fi adăpostite puicuţele achiziţionate, precum şi schiţa din care să reiasă că puicuţele beneficiază de spaţiul prevăzut în R (CE) nr. 889/2008;
    i) dovada întreprinderii demersurilor privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea adăposturilor/ţarcurilor, cu produsele menţionate în anexa nr. VII la R (CE) nr. 889/2008 după încheierea ciclului de producţie.

    (3) Reprezentantul unităţii producătoare de ouă ecologice adresează înainte de transmiterea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei o solicitare către organismul de control care îl inspectează şi certifică ca, pe baza schimbului de informaţii cu celelalte organisme de control, să îi furnizeze o listă cu producătorii de puicuţe crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare.
    (4) Lista centralizată a producătorilor de puicuţe crescute prin metode ecologice care pot furniza cantităţile necesare şi răspunsurile organismelor de control se anexează la solicitarea reprezentantului unităţii ecologice, prevăzută la alin. (1).
    (5) În situaţia în care s-a acordat o autorizaţie pentru achiziţionare de puicuţe crescute prin metode neecologice şi ulterior se solicită o altă autorizaţie, la documentaţia aferentă se depune copia raportului de inspecţie al organismului de control întocmit după prima autorizare acordată.

    ART. 4
    Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii
    Obligaţiile organismelor de control în cadrul procedurii sunt următoarele:
    a) primesc solicitările reprezentanţilor unităţilor ecologice care intenţionează să achiziţioneze puicuţe crescute prin metode neecologice;
    b) transmit către MADR solicitarea operatorului unităţii de animale ecologice, prevăzută în anexa nr. 2 la procedură, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), în termen de 5 zile de la primirea solicitării;
    c) inspectează unitatea ecologică care a obţinut autorizare, în vederea constatării dacă aceasta respectă normele europene şi naţionale în domeniu, în special dacă obligaţiile prevăzute la cap. 2 secţiunile 3 şi 4 din R (CE) nr. 889/2008 sunt respectate. Rezultatele controlului privind respectarea acestor prevederi vor fi descrise într-un raport de control.


    ART. 5
    Obiective de evaluare
    (1) MADR evaluează solicitarea prevăzută la art. 3.
    (2) În urma evaluării MADR poate solicita şi alte documente dacă se consideră necesar.
    (3) Ulterior evaluării, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, MADR emite autorizaţia privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor crescute prin metode neecologice, prevăzută în anexa nr. 3 la procedură.

    ART. 6
    Condiţiile de respingere a solicitării privind acordarea autorizaţiei
    (1) Situaţiile în care nu se acordă autorizaţia sunt următoarele:
    a) solicitarea nu este depusă în termenul prevăzut la art. 4 lit. b);
    b) solicitarea nu este însoţită de copia documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2), (4) şi (5) dacă este cazul;
    c) nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la R (CE) nr. 889/2008 privitor la suprafeţele minime interioare şi exterioare ale adăpostului pentru numărul de puicuţe pentru care se solicită acordarea autorizaţiei;
    d) nu sunt întrunite condiţiile specifice de adăpostire şi practici de creştere pentru păsările de curte prevăzute la art. 12 din R (CE) nr. 889/2008;
    e) nu sunt întrunite condiţiile privind accesul la suprafeţele în aer liber prevăzute la art. 14 alin. (5)-(7) din R (CE) nr. 889/2008;
    f) operatorul a primit în anul în curs o sancţiune minoră/majoră, iar aceasta nu şi-a încetat efectele la momentul depunerii solicitării.

    (2) Nu se acordă autorizaţii succesive dacă după prima autorizaţie nu s-a realizat cel puţin o inspecţie de către organismul de control, urmată de întocmirea unui raport de control care să descrie rezultatele controlului.

    ART. 7
    Obligaţiile operatorilor după obţinerea autorizaţiei
    Obligaţiile operatorilor după obţinerea autorizaţiei sunt următoarele:
    1. să respecte legislaţia Uniunii Europene şi naţională aplicabilă în domeniul producţiei ecologice;
    2. în cazul în care a fost emisă o autorizaţie de introducere în unitate de puicuţe crescute prin metode neecologice, operatorul poate comercializa produsele cu statut ecologic numai după parcurgerea perioadei menţionate la art. 38 alin. (1) lit. d) din R (CE) nr. 889/2008, cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile în domeniul producţiei ecologice;
    3. după încheierea ciclului de producţie, adăposturile/ţarcurile trebuie să fie depopulate, urmând ca repopularea acestora să fie făcută conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea, cu modificările ulterioare.


    ART. 8
    Anexe
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor
    crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni
    Numele şi codul organismului de control (OC) ..............................................
    Responsabilul OC .....................................
    Adresa OC .........................................
    Nr. ................
    Către
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia generală politici agricole
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 42 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin prezenta se solicită autorizarea pentru introducere în unitatea de animale ecologice (hala nr. ...................................), punct de lucru ............................................, a unui efectiv de ..................... puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă de cel mult 18 săptămâni pentru operatorul ..............................., cu domiciliul/sediul social....................................... .
    În acest scop, anexez la prezenta solicitare documentele operatorului, prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitate ecologică de puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ca urmare a celor menţionate mai sus şi a prezentării documentelor, vă rugăm să aprobaţi prezenta solicitare.
    Data ................
    Semnătură persoană responsabilă OC

    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    pentru acordarea autorizaţiei de introducere în unitatea de animale ecologice a puicuţelor
    crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni
    Nr. ....................................
    Operatorul .............................................................................
    Reprezentant legal .....................................................................
    Adresa ..............................................., CNP/CUI........................
    Verificat de organismul de control (OC) ..........................................
    Semnătura responsabilului OC ..............................................
    În conformitate cu prevederile art. 42 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, prin prezenta solicităm autorizarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a introducerii în unitatea de animale ecologice a animalelor neecologice, respectiv puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, precizând următoarele elemente:
    Data de populare estimată: ........................................
    Specia .............................................................
    Rasa .................................................................
    Număr capete/hala ...............................................
    În acest scop, anexez la prezenta solicitare documentele operatorului, prevăzute la art. 3 din Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitate ecologică de puicuţe crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data ................
    Semnătura .......................

    ANEXA 3

    la procedură
    AUTORIZAŢIE
    privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor
    crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni
    Către domnul/doamna ............................................
    Persoană responsabilă, denumirea organismului de control (OC) (cod) …………………………………………………
    Stimate domnule/Stimată doamnă,
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate responsabilă, prin compartimentul de specialitate, poate acorda autorizări pentru folosirea de animale neecologice, respectiv puicuţe crescute prin metode neecologice, în baza prevederilor:
    - art. 42 lit. (b) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul:
    "(b) puicuţele crescute prin metode neecologice pentru producţia de ouă de cel mult 18 săptămâni pot fi introduse într-o unitate de animale ecologice până la data de 31 decembrie 2021, în cazul în care puicuţele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile şi cu condiţia ca dispoziţiile pertinente stabilite în secţiunile 3 şi 4 din capitolul 2 al R (CE) nr. 889/2008 să fie respectate;"

     şi ale
    – art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare.

    În urma analizării documentelor transmise de dumneavoastră prin Adresa nr. ............................., înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia ........................... cu nr. ............................, precum şi a documentelor justificative se acordă autorizaţie pentru operatorul .........................., având nr. de ordine în registrul comerţului ................................, cod unic de înregistrare ..........................., cu sediul social ......................................., să achiziţioneze de la operatorul ................................, cu sediul social în ............................, având nr. de ordine în registrul comerţului ................................, cod unic de înregistrare ..........................., efectivul de ................. capete puicuţe ouătoare .........................., crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, de cel mult 18 săptămâni, pentru popularea halei .............................. de la punctul de lucru din ..............................., cu livrare în perioada ............................, cu condiţia respectării dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, în special cap. 2 secţiunile 3 şi 4.
    După populare se vor aplica prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.
    Cu stimă,
    Director general,
    .........................
    (numele şi prenumele)
    .......................
    (semnătura şi ştampila)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016