Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008  privind aprobarea Procedurii interne de solutionare a petitiilor si sesizarilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de solutionare a petitiilor si sesizarilor

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2008
ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008
privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizãrilor
EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINÃRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2008


Având în vedere prevederile <>art. III alin. (1) şi (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
în temeiul <>art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 , republicatã,

preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Procedura internã de soluţionare a petiţiilor şi sesizãrilor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminãrii,
Csaba Ferenc Asztalos

Bucureşti, 11 aprilie 2008.
Nr. 144.

ANEXÃ

PROCEDURA INTERNÃ
de soluţionare a petiţiilor şi sesizãrilor

TITLUL I
Preambul

<>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã, este o reglementare specialã care stabileşte comportamentele considerate discriminatorii în viziunea legiuitorului şi creeazã mecanismele prin care orice tip de discriminare poate fi sancţionat şi eliminat.
<>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 , republicatã, transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitãţii de tratament între persoane, fãrã deosebire de origine rasialã sau etnicã, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitãţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncã şi ocuparea forţei de muncã, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000.
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminãrii, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminãrii, autonomã, cu personalitate juridicã, aflatã sub control parlamentar, şi totodatã garant al respectãrii şi aplicãrii principiului nediscriminãrii, în conformitate cu legislaţia internã în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte.
<>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 , republicatã, sancţioneazã contravenţional orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţã care are ca scop ori efect restrângerea sau înlãturarea recunoaşterii, folosinţei ori exercitãrii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale în domeniul politic, economic, social şi cultural ori în orice alte domenii ale vieţii publice, dacã deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa se datoreazã apartenenţei la o rasã, naţionalitate, etnie, religie, categorie socialã, respectiv convingerilor, sexului sau orientãrii sexuale ori apartenenţei la o categorie defavorizatã, precum şi oricãrui alt criteriu.
Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectãrii prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã, în domeniul sãu de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminãrii.
Colegiul director al Consiliului este organul colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute de lege. Consiliul soluţioneazã sesizãrile privind acte sau fapte de discriminare prin hotãrâre a Colegiului director.
În temeiul <>art. III. alin. (1) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Colegiul director al Consiliului adoptã prezenta Procedurã internã de soluţionare a petiţiilor şi sesizãrilor, denumitã în continuare procedurã internã.

TITLUL II
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta procedurã internã reglementeazã modalitatea de soluţionare a autosesizãrilor şi a petiţiilor primite de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminãrii.
ART. 2
Competenţa de soluţionare a autosesizãrilor şi a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare revine Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii.
ART. 3
Principiile de soluţionare a autosesizãrilor şi a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare sunt:
a) transparenţa procedurii;
b) celeritatea;
c) contradictorialitatea;
d) asigurarea dreptului la apãrare;
e) protecţia datelor personale;
f) disponibilitatea.

TITLUL III
Dispoziţii speciale de procedurã

CAP. I
Pãrţile

ART. 4
(1) <>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 , republicatã, oferã protecţie tuturor persoanelor, grupurilor şi comunitãţilor care se aflã pe teritoriul României împotriva oricãror forme de discriminare bazate pe orice criteriu.
(2) Orice persoanã fizicã sau juridicã are obligaţia sã respecte principiul egalitãţii între cetãţeni, al excluderii privilegiilor şi nediscriminãrii.
ART. 5
Petentul este persoana care se considerã discriminatã şi sesizeazã Consiliul cu privire la sãvârşirea faptei de discriminare împotriva sa.
ART. 6
Reclamatul este persoana împotriva cãreia s-a formulat sesizarea cu privire la sãvârşirea unei fapte de discriminare.
ART. 7
(1) Persoana interesatã este fie persoana care se considerã discriminatã şi sesizeazã Consiliul cu privire la sãvârşirea unei fapte de discriminare împotriva sa, fie una dintre persoanele prevãzute la art. 8 alin. (1) şi (2) ori alte persoane care au un interes legitim în combaterea discriminãrii şi reprezintã o persoanã, un grup de persoane sau o comunitate împotriva cãreia s-a sãvârşit o faptã de discriminare.
(2) Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor pot fi parte dacã sunt reprezentate, asistate ori autorizate potrivit legii.
ART. 8
(1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminãrii au calitate procesualã activã în cazul în care discriminarea se manifestã în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunitãţi sau unui grup de persoane.
(2) Organizaţiile prevãzute la alin. (1) au calitate procesualã activã şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmã.

CAP. II
Petiţiile şi autosesizãrile

SECŢIUNEA 1
Conţinutul petiţiei

ART. 9
(1) Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea ori propunerea formulatã în scris şi transmisã Consiliului printr-un mijloc legal (poştã, fax, e-mail) sau oral, prin notã de audienţã.
(2) În cazul sesizãrii orale se întocmeşte o notã, care cuprinde elementele petiţiei şi se constituie în petiţie cu acordul petentului.
ART. 10
(1) Petiţia poate fi formulatã personal şi în nume propriu sau prin reprezentant.
(2) Când petiţia este formulatã prin reprezentant, se va alãtura înscrisul doveditor al calitãţii sale.
(3) Mandatarul avocat certificã el însuşi copia de pe procura sa.
ART. 11
(1) Petiţia privind acte sau fapte de discriminare va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa pãrţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Dacã reclamantul locuieşte în strãinãtate, se va arãta domiciliul ales, unde urmeazã sã i se facã toate comunicãrile privind soluţionarea petiţiei;
b) numele şi calitatea celui care reprezintã partea, iar în cazul reprezentãrii prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) obiectul petiţiei;
d) arãtarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiazã petiţia;
e) arãtarea dovezilor pe care se sprijinã fiecare capãt de cerere;
f) semnãtura.
(2) Petiţia poate fi completatã cu noi capete de cerere pânã la primul termen de audiere, sub sancţiunea decãderii.

SECŢIUNEA a 2-a
Clasarea petiţiei

ART. 12
(1) Petiţiile anonime, transmise prin orice mijloc, se vor clasa.
(2) Petiţiile transmise prin orice mijloc, în care nu se precizeazã domiciliul sau reşedinţa petentului, pot fi luate în considerare dacã existã indicii cã datele respective vor fi comunicate ulterior.
(3) În cazul în care un petent adreseazã mai multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, petentul urmând sã primeascã un singur rãspuns, care trebuie sã facã referire la toate petiţiile primite.
(4) Dacã dupã trimiterea rãspunsului se primeşte o nouã petiţie cu acelaşi obiect, aceasta se claseazã la numãrul iniţial, menţionându-se faptul cã s-a rãspuns.

SECŢIUNEA a 3-a
Autosesizarea

ART. 13
Autosesizarea cu privire la orice situaţie, anunţ sau eveniment, în privinţa cãrora existã indicii cu privire la existenţa unor fapte care presupun sãvârşirea unei fapte de discriminare, poate fi iniţiatã de oricare membru al Colegiului director, prin întocmirea unei note de autosesizare, motivatã.

SECŢIUNEA a 4-a
Renunţarea la petiţie

ART. 14
(1) Petentul poate sã renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţa Colegiului director, fie prin cerere scrisã.
(2) Renunţarea la petiţie se consemneazã prin hotãrâre a Colegiului director.

CAP. III
Citaţiile şi comunicarea actelor de procedurã

ART. 15
(1) Colegiul director al Consiliului dispune mãsuri specifice constatãrii existenţei discriminãrii, cu citarea obligatorie a pãrţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigurã confirmarea primirii. Neprezentarea pãrţilor nu împiedicã soluţionarea sesizãrii.
(2) Comunicarea actelor de procedurã se va face prin poştã, cu scrisoare recomandatã cu dovadã de primire, sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea actului şi confirmarea primirii acestuia.
ART. 16
Citaţia va cuprinde:
a) numãrul şi data emiterii, precum şi numãrul dosarului;
b) data şi ora audierii;
c) locul audierii;
d) numele şi calitatea pãrţilor;
e) parafa instituţiei şi semnãtura titularului de dosar.
ART. 17
Citaţia va fi transmisã pãrţilor cu cel puţin 5 zile înaintea termenului pentru şedinţa de audiere a Colegiului director. Termenul poate fi şi mai scurt, în funcţie de aprecierea Colegiului director.

TITLUL IV
Procedura înainte de dezbatere

CAP. I
Înregistrarea petiţiilor

ART. 18
(1) Petiţia adresatã Consiliului se înregistreazã în Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi, pe baza rezoluţiei preşedintelui, se înainteazã Compartimentului asistenţã Colegiul director.
(2) Petiţia sau autosesizarea, dupã caz, se constituie în dosar.
(3) Repartizarea dosarelor cãtre membrii Colegiului director se realizeazã de cãtre coordonatorul Compartimentului asistenţã Colegiul director, în ordinea alfabeticã a numelor acestora.
(4) Dosarul primeşte un numãr conform evidenţei ţinute de Compartimentul asistenţã Colegiul director, care redacteazã şi rãspunsul iniţial.
(5) Rãspunsul iniţial se comunicã în scris petentului şi conţine: numãrul şi data înregistrãrii petiţiei, numãrul de dosar, numele pãrţilor din dosar, obiectul petiţiei, unde este cazul şi numele membrului din Colegiul director, titular de dosar.
(6) Dosarul cuprinde un opis referitor la documente. Filele dosarului se numeroteazã. Întocmirea, actualizarea opisului şi numerotarea filelor se realizeazã de cãtre personalul din cadrul Compartimentului asistenţã Colegiul director, sub controlul titularului de dosar.
ART 19
(1) Compartimentul asistenţã Colegiul director înainteazã de îndatã titularului de dosar, membru al Colegiului director, petiţia sau autosesizarea constituitã în dosar.
(2) Evidenţa repartizãrilor este ţinutã de coordonatorul Compartimentului asistenţã Colegiul director.
ART. 20
(1) La primirea petiţiei titularul de dosar verificã petiţia şi, în cazul în care constatã anumite lipsuri, pune în vedere petentului sã completeze petiţia de îndatã.
(2) În cazul în care petiţia a fost primitã prin poştã, petentului i se comunicã în scris lipsurile ei, cu menţiunea ca pânã la termenul acordat sã facã completãrile necesare.

CAP. II
Excepţiile de inadmisibilitate

SECŢIUNEA 1
Tardivitatea introducerii petiţiei

ART. 21
Persoana care se considerã discriminatã poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data sãvârşirii faptei sau de la data la care putea sã ia cunoştinţã de sãvârşirea ei.
ART. 22
Membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica excepţia tardivitãţii introducerii petiţiei când în mod vãdit constatã depãşirea termenului de un an de la data sãvârşirii faptei sau de la data la care petentul ori persoana interesatã putea sã ia cunoştinţã de sãvârşirea ei.
ART. 23
Excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei poate fi ridicatã de reclamat sau de membrii Colegiului director în cursul soluţionãrii petiţiei, sub condiţia prevãzutã la art. 24.
ART. 24
(1) Excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei se pune în dezbaterea petentului sau a persoanei interesate care sesizeazã Consiliul, pentru a-şi formula punctul de vedere.
(2) Colegiul director acordã un termen petentului sau pãrţii interesate pentru a comunica punctul de vedere.
ART. 25
(1) Colegiul director soluţioneazã excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei dupã solicitarea punctului de vedere al petentului sau al pãrţii interesate care a sesizat Consiliul.
(2) Necomunicarea punctului de vedere la termenul acordat nu împiedicã soluţionarea petiţiei.
ART. 26
Consiliul soluţioneazã excepţia de tardivitate a introducerii petiţiei prin hotãrâre a Colegiului director.
ART. 27
În situaţia respingerii excepţiei de tardivitate a introducerii petiţiei aceasta se motiveazã odatã cu fondul, în hotãrârea prin care se soluţioneazã petiţia, potrivit prezentei proceduri interne.

SECŢIUNEA a 2-a
Vãdita necompetenţã

ART. 28
Membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica excepţia de necompetenţã când în mod vãdit constatã cã petiţia formulatã nu este de competenţa Consiliului, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã.
ART. 29
Excepţia de necompetenţã poate fi ridicatã de reclamat sau de membrii Colegiului director şi în cursul soluţionãrii petiţiei, sub condiţia prevãzutã la art. 30.
ART. 30
(1) Excepţia de vãditã necompetenţã se pune în dezbaterea petentului sau a persoanei interesate care sesizeazã Consiliul, pentru a-şi formula punctul de vedere.
(2) Colegiul director acordã un termen petentului sau pãrţii interesate pentru a comunica punctul de vedere.
ART. 31
(1) Consiliul soluţioneazã excepţia de vãditã necompetenţã dupã solicitarea punctului de vedere al petentului sau al pãrţii interesate care a sesizat Consiliul.
(2) Necomunicarea punctului de vedere la termenul acordat nu împiedicã soluţionarea petiţiei.
ART. 32
Consiliul soluţioneazã excepţia de vãditã necompetenţã prin hotãrâre a Colegiului director.

SECŢIUNEA a 3-a
Obiect vãdit nefondat sau lipsã de obiect

ART. 33
Membrii Colegiului director, din oficiu, pot ridica excepţia lipsei obiectului petiţiei când constatã cã obiectul petiţiei este în mod vãdit nefondat, raportat la domeniul de aplicare al prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã.
ART. 34
(1) Excepţia obiectului vãdit nefondat sau lipsei obiectului petiţiei se pune în dezbaterea petentului sau a persoanei interesate care sesizeazã Consiliul, pentru a-şi formula punctul de vedere.
(2) Colegiul director acordã un termen petentului sau pãrţii interesate pentru a comunica punctul de vedere.
ART. 35
(1) Colegiul director soluţioneazã excepţia dupã solicitarea punctului de vedere al petentului sau al pãrţii interesate care a sesizat Consiliul.
(2) Necomunicarea punctului de vedere la termenul acordat nu împiedicã soluţionarea petiţiei.
ART. 36
Consiliul soluţioneazã excepţia prin hotãrâre a Colegiului director.
ART. 37
În situaţia respingerii excepţiei prin reţinerea obiectului raportat la prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã, aceasta se motiveazã odatã cu fondul în hotãrârea prin care se soluţioneazã petiţia, potrivit prezentei proceduri interne.

CAP. III
Punctul de vedere al reclamatului

ART. 38
(1) Reclamatului i se comunicã copii de pe petiţie, precizându-se cã se depune la dosar punctul sãu de vedere cu privire la obiectul petiţiei.
(2) Punctul de vedere al reclamatului va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul. Dacã reclamatul locuieşte în strãinãtate, se va aratã domiciliul ales, unde urmeazã sã i se facã toate comunicãrile privind soluţionarea petiţiei;
b) numele şi calitatea celui care reprezintã partea, iar în cazul reprezentãrii prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional;
c) excepţiile de procedurã pe care reclamatul le ridicã la cererea petentului;
d) rãspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale petiţiei;
e) dovezile cu care se apãrã împotriva fiecãrui capãt de cerere; când va cere dovada cu martori, reclamatul va arãtã numele şi domiciliul lor;
f) semnãtura.

TITLUL V
Soluţionarea dosarelor

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 39
(1) Membrii Colegiului depun toate diligenţele necesare obţinerii de date şi informaţii suplimentare celor din sesizare, utile în dosarele pe care le analizeazã şi de care sunt responsabili, înainte de dezbaterea cauzei în şedinţa Colegiului.
(2) În activitatea de soluţionare a dosarului, titularul dosarului este asistat de un consilier juridic din Compartimentul asistenţã Colegiul director.
(3) În procedura de soluţionare a dosarului se asigurã respectarea confidenţialitãţii datelor cu caracter personal.
ART. 40
Membrii Colegiului director, în vederea soluţionãrii petiţiei, pot solicita opinii de specialitate din partea instituţiilor publice ori private, autoritãţilor de stat sau oricãror alte entitãţi juridice cu expertizã care pot oferi un punct de vedere pertinent cu privire la obiectul petiţiei.

CAP. II
Investigarea actelor sau faptelor de discriminare

SECŢIUNEA 1
Declanşarea investigaţiei

ART. 41
(1) Titularul de dosar dispune prin rezoluţie acţiunea de investigare, dacã este cazul, dupã studierea petiţiei şi a mijloacelor de probã anexate.
(2) Rezoluţia cuprinde obiectivele ce urmeazã a fi investigate, locul unde se desfãşoarã investigaţia, modalitatea de desfãşurare şi termenul în care se realizeazã investigaţia.
ART. 42
(1) Acţiunea de investigare se desfãşoarã la sediul instituţiei sau în alt loc stabilit.
(2) Investigarea obiectivelor stabilite în urma studierii dosarului şi în baza rezoluţiei titularului dosarului se poate realiza prin una dintre urmãtoarele cãi:
a) cu înştiinţarea prealabilã a persoanei/persoanelor ce urmeazã a fi verificatã/verificate;
b) inopinat.
ART. 43
(1) Acţiunea de investigare se va efectua de echipe formate din cel puţin douã persoane.
(2) Echipa de investigare poate fi compusã din personalul compartimentului de specialitate.
ART. 44
La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autoritãţilor şi instituţiilor publice şi ai operatorilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii:
a) sã punã la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
b) sã dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, dupã caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul controlului;
c) sã elibereze copiile documentelor solicitate;
d) sã asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfãşurãri a controlului şi sã îşi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Raportul de investigaţie

ART. 45
(1) În termen de 5 zile de la data finalizãrii acţiunii de investigare, se întocmeşte în scris raportul de investigaţie.
(2) Raportul va fi semnat de fiecare membru al echipei de investigare şi se depune la dosarul constituit.
(3) Raportul va cuprinde în detaliu etapele parcurse, operaţiile desfãşurate, precum şi constatãrile de la faţa locului.

CAP. III
Audieri şi dezbateri

ART. 46
(1) Titularul de dosar, membru al Colegiului director, fixeazã termenul de citare, iar pãrţile sunt citate potrivit prevederilor art. 15.
(2) Odatã cu citaţia se comunicã reclamatului copii ale petiţiei, precizându-i-se totodatã acestuia sã depunã la dosar punctul de vedere cel mai târziu pânã la termenul de citare.
(3) Primul termen de şedinţã va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei reclamatul sã aibã la dispoziţie cel puţin 5 zile pentru a-şi pregãti apãrarea.
(4) Dacã reclamatul locuieşte în strãinãtate, titularul de dosar va putea fixa un termen mai îndelungat.
ART. 47
Şedinţele de audieri se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin 2 membri ai Colegiului director.
ART. 48
(1) În şedinţele de audieri ale Colegiului director pãrţile vor putea fi însoţite de apãrãtorii lor sau de reprezentanţii desemnaţi de ele.
(2) La solicitarea pãrţilor, în şedinţele de audieri pot participa martori sau experţi.
(3) Dezbaterile şi declaraţiile pãrţilor se consemneazã în procesul-verbal de audiere.
ART. 49
(1) Participanţii la şedinţele de audieri sunt obligaţi sã aibã un comportament decent.
(2) Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţã pot chema la ordine orice persoanã care tulburã desfãşurarea şedinţei de audiere. Dacã aceastã solicitare rãmâne fãrã rezultat, el poate obliga persoana respectivã sã pãrãseascã sala.
ART. 50
(1) Coordonatorul Compartimentului asistenţã Colegiul director dispune, pentru fiecare şedinţã, întocmirea listei cu dosarele fixate pentru audierile din ziua respectivã, care va fi afişatã la sediul instituţiei cu cel puţin o zi înainte de începerea şedinţei.
(2) Dosarele declarate urgente se vor audia înaintea celorlalte.
(3) Pãrţile pot cere schimbarea ordinii de audiere, dacã pãrţile care au dosare programate înaintea lor nu se împotrivesc.
ART. 51
(1) Preşedintele de şedinţã deschide, suspendã şi ridicã şedinţa.
(2) Se dã cuvântul întâi petentului şi apoi reclamatului.
(3) În caz de nevoie se poate da cuvântul de mai multe ori pãrţilor, punându-le în vedere, dacã este cazul, sã fie concişi.
ART. 52
În cazul în care pãrţile nu sunt reprezentate sau asistate de avocat, se pune în vedere acestora, la termenul citat, sã se arate excepţiile, dovezile şi toate mijloacele de apãrare şi se poate acorda, la cerere, un nou termen pentru pregãtirea apãrãrii şi depunerea punctului de vedere.
ART. 53
(1) Pãrţile au îndatorirea sã îndeplineascã actele de procedurã în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de prezenta procedurã internã, sã-şi exercite drepturile procedurale, precum şi sã-şi probeze pretenţiile şi apãrãrile, în condiţiile <>art. 20 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 , republicatã.
(2) Se vor pune în vedere pãrţilor drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitatea lor din dosar şi se va învedera pãrţilor posibilitatea medierii prin soluţionare pe cale amiabilã.
(3) Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care pãrţile le invocã în susţinerea pretenţiilor şi apãrãrilor lor, membrii Colegiului director pot cere acestora sã prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi sã punã în dezbaterea lor orice împrejurãri de fapt ori de drept, chiar dacã nu sunt menţionate în petiţie sau în punctul de vedere al reclamatului.
(4) Membrii Colegiului director vor putea dispune administrarea probelor pe care le considerã necesare, chiar dacã pãrţile se împotrivesc.
(5) În toate cazurile, Colegiul director hotãrãşte numai asupra obiectului petiţiei deduse soluţionãrii, circumscris <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã.
ART. 54
Membrii Colegiului director ori pãrţile pot pune întrebãri martorilor sau experţilor, dupã caz. Pãrţile îşi pot adresa reciproc întrebãri, cu acordul membrilor Colegiului director.
ART. 55
Membrii Colegiului director pot acorda pãrţilor un termen pentru a depune noi dovezi. În acest caz, se dispune comunicarea noilor dovezi cãtre partea adversã, în vederea formulãrii apãrãrii.
ART. 56
Dacã partea ori martorul nu cunoaşte limba românã, se va folosi un traducãtor autorizat sau, în lipsã, o persoanã de încredere.
ART. 57
Când cel care urmeazã a fi audiat este mut sau surd şi nu poate fi înţeles, va rãspunde în scris. Dacã acesta nu ştie sã scrie, se va folosi un interpret.
ART. 58
Dupã închiderea dezbaterilor, se poate acorda pãrţilor un termen pentru a depune concluzii scrise.
ART. 59
Dacã la termenul fixat pentru audiere se înfãţişeazã numai una dintre pãrţi, excepţiile şi apãrãrile pãrţii care lipseşte vor fi primite în scris, Colegiul director urmând a se pronunţa pe baza dovezilor administrate.
ART. 60
(1) Partea care, personal sau prin mandatar, a luat termenul în cunoştinţã, precum şi partea care a fost prezentã la audiere, ea însãşi sau prin mandatar, nu vor fi citate în cursul soluţionãrii dosarului, prezumându-se cã ele cunosc termenul.
(2) Termenul luat în cunoştinţã sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice şi cu citarea pãrţilor. Citarea acestora se face în termen scurt.
ART. 61
Amânarea dosarului cu acordul pãrţilor se poate admite o singurã datã în cursul soluţionãrii.
ART. 62
Se poate acorda un termen pentru lipsa de apãrare, temeinic motivatã.

CAP. IV
Excepţiile de procedurã

ART. 63
(1) Colegiul director se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedurã, precum şi asupra celor de fond care nu mai necesitã, în tot sau în parte, analizarea în fond a petiţiei.
(2) Excepţiile vor putea fi unite cu fondul dacã este nevoie sã se administreze dovezi în legãturã cu soluţionarea în fond a petiţiei.
ART. 64
(1) Când în faţa Colegiului director se pune în discuţie competenţa acestuia, se va indica instituţia sau un alt organ competent.
(2) Dacã este nevoie sã se administreze dovezi în legãturã cu soluţionarea în fond a petiţiei, excepţia va fi unitã cu fondul.
(3) Colegiul director va trece la soluţionarea petiţiei, cel nemulţumit putând ataca hotãrârea asupra fondului la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii.
ART. 65
(1) Când Colegiul director constatã lipsa capacitãţii de exerciţiu a drepturilor procedurale a pãrţii sau când reprezentantul pãrţii nu face dovada calitãţii sale, se poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri.
(2) Dacã lipsurile nu se împlinesc, Colegiul poate clasa petiţia.

CAP. V
Conexarea dosarelor

ART. 66
(1) Pãrţile vor putea cere conexarea mai multor dosare aflate spre soluţionare la Colegiul director, în care sunt aceleaşi pãrţi sau chiar împreunã cu alte pãrţi şi ale cãror obiect şi cauzã au între ele o strânsã legãturã.
(2) Conexarea poate fi fãcutã de Colegiul director chiar dacã pãrţile nu au cerut-o, cu respectarea confidenţialitãţii datelor cu caracter personal. Conexarea se va face la dosarul cu numãrul cel mai mic.
ART. 67
Dosarele conexate se pot despãrţi în orice stadiu al soluţionãrii, dacã membrii Colegiului director considerã cã numai unul dintre ele este în stadiul de a fi soluţionat.

CAP. VI
Administrarea probelor

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 68
(1) În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probã, inclusiv înregistrãri audio şi video sau date statistice.
(2) Când proba se face prin înscrisuri, se vor alãtura la dosar atâtea copii câte pãrţi sunt.
(3) Dacã înscrisurile sunt întocmite în limbi strãine, se vor depune traduceri certificate de parte.
ART. 69
La solicitarea membrilor Colegiului director, pãrţile au obligaţia, în condiţiile legii:
a) sã punã la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectului petiţiei;
b) sã dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, dupã caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul petiţiei;
c) sã elibereze copiile documentelor solicitate.
ART. 70
(1) Colegiul director poate admite orice probe dacã se considerã cã ele pot sã ducã la soluţionarea dosarului.
(2) Probele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului.
(3) Dovada şi dovada contrarie vor fi administrate pe cât posibil în acelaşi timp.
ART. 71
Administrarea probelor se poate face în şedinţa de audieri. Când administrarea dovezilor urmeazã sã se facã în altã localitate, ea se va îndeplini, prin delegaţie, de cãtre membrii Colegiului director sau personalul de specialitate delegat în acest sens.

SECŢIUNEA a 2-a
Sarcina probei

ART. 72
Petentul, respectiv persoana interesatã are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte care permit a se presupune existenţa unei discriminãri directe sau indirecte, iar persoanei împotriva cãreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi cã faptele nu constituie discriminare.

TITLUL VI
Hotãrârile de soluţionare a petiţiilor şi sesizãrilor

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 73
Consiliul soluţioneazã sesizarea sau petiţia prin hotãrâre a Colegiului director.
ART. 74
Dupã sfârşitul dezbaterilor, membrii Colegiului director delibereazã în secret, în şedinţã. Şedinţa de deliberare poate avea loc în aceeaşi zi sau la o datã ulterioarã, stabilitã de Colegiul director.
ART. 75
(1) Şedinţa de deliberare a Colegiului director se desfãşoarã valabil în prezenţa a cel puţin 5 membri.
(2) Hotãrârea Colegiului director se adoptã prin votul individual al fiecãrui membru al Colegiului.
(3) Colegiul director adoptã hotãrârea cu votul favorabil a cel puţin 5 membri.
ART. 76
Dacã hotãrârea nu se poate adopta cu votul favorabil a cel puţin 5 membri, soluţionarea se va amâna pentru un termen ulterior.
ART. 77
(1) Hotãrârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizãri se adoptã în termen de 90 de zile de la data sesizãrii şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotãrârea, numele, domiciliul sau reşedinţa pãrţilor, obiectul sesizãrii şi susţinerile pãrţilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotãrârii Colegiului director, modalitatea de platã a amenzii, dacã este cazul, calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita.
(2) Hotãrârea se comunicã pãrţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicãrii.
ART. 78
Opiniile concurente sau separate vor trebui redactate în acelaşi timp cu hotãrârea şi incluse în aceasta.
ART. 79
Colegiul director, prin hotãrârea adoptatã, poate dispune includerea unei recomandãri cu caracter de îndrumare, fãrã forţã juridicã obligatorie, în vederea preîntâmpinãrii încãlcãrii principiului nediscriminãrii.

SECŢIUNEA 1
Hotãrârile care consfinţesc înţelegerea amiabilã a pãrţilor

ART. 80
(1) Pãrţile se pot prezenta în cursul soluţionãrii petiţiei, chiar fãrã sã fi fost citate, pentru a cere sã se adopte o hotãrâre care sã consfinţeascã înţelegerea amiabilã.
(2) Pãrţile pot solicita şi în scris Colegiului director sã ia act de împãcarea lor, fãrã a se prezenta la termen.
(3) Înţelegerea amiabilã va fi comunicatã în scris şi va fi cuprinsã în hotãrârea Colegiului director.

SECŢIUNEA a 2-a
Îndreptarea, lãmurirea şi completarea hotãrârii

ART. 81
Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile pãrţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotãrâri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, în şedinţa Colegiului director.

CAP. II
Cãile de atac

ART. 82
(1) Hotãrârea Colegiului director poate fi atacatã la instanţa de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicãrii hotãrârii.
(2) Hotãrârile emise potrivit prevederilor alin. (1) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.

TITLUL VII
Dispoziţii finale

ART. 83
Prezenta procedurã internã este adoptatã de Colegiul director, aprobatã prin ordin al Preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 84
Prezenta procedurã internã se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 , republicatã.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016