Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 134 din 18 aprilie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 134 din 18 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019
    Având în vedere dispoziţiile:
    art. 20 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatului nr. 704.786 din 12.04.2019,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 11 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane."

    3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Norme-cadru
    privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane"

    4. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezentele norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Prezentele norme-cadru stabilesc modul de calcul privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane."

    6. În anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Tarifele pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane trebuie să asigure executarea unui transport public la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare călători, realizarea serviciului în condiţii de calitate şi autonomie şi independenţa financiară a operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi."

    7. În anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul ariei teritoriale de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale sau a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane."

    8. În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    În baza prezentelor norme-cadru, tarifele pentru serviciile publice de transport public local şi judeţean de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale implicate sau, după caz, de către adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare în baza mandatului primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre."

    9. În anexă, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    În înţelesul prezentelor norme-cadru, prin mijloace de transport destinate serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane se înţelege:
    a) autobuze;
    b) tramvaie;
    c) troleibuze."

    10. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Termenii folosiţi în cadrul prezentelor norme-cadru au semnificaţiile următoare:
    a) autoritatea locală competentă - unitatea administrativ-teritorială sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz;
    b) autoritatea naţională de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.;
    c) stabilirea tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii şi nivelurilor tarifelor iniţiale, pentru serviciile de transport public local şi judeţean de călători, potrivit prezentelor norme-cadru, prin care se stabilesc structura şi nivelul tarifelor;
    d) ajustarea tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, potrivit prezentelor norme-cadru;
    e) modificarea tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor costurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura tarifelor şi/sau a nivelului acestora care conduc la recalcularea tarifelor;
    f) categorie de călători - anumită categorie de persoane, stabilită prin norme generale şi/sau hotărâri ale autorităţilor locale competente implicate, care beneficiază de reduceri la titlurile de călătorie pe criterii de protecţie socială, precum elevi, studenţi, pensionari, veterani, persoane cu dizabilităţi;
    g) călător - persoană care se deplasează cu mijloace de transport în comun;
    h) compensaţie - sumă acordată operatorului din fonduri publice care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, asupra costurilor şi veniturilor operatorului generate în îndeplinirea obligaţiei/ obligaţiilor de serviciu public; calculată conform formulei prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;
    i) contract de servicii publice - act administrativ, obligatoriu din punct de vedere juridic atunci când autoritatea locală competentă acordă operatorului drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură în vederea îndeplinirii unor obligaţii de serviciu public. Contractul de servicii publice constă fie în hotărârea de dare în administrare a serviciului de transport public către operatorul intern de tip serviciu cu personalitate juridică din subordinea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, fie în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, atribuit în condiţiile legii, către operatorul privat sau operatorul intern de tip societate;
    j) diferenţă de tarif - sumele acordate operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege, care intră în calculul compensaţiei, în vederea acoperirii influenţelor financiare rezultate din gratuităţile şi reducerile de tarif la titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători;
    k) grupă de trasee - două sau mai multe trasee de transport public care se pot suprapune parţial, pot fi în ramificaţie sau care deservesc o zonă limitată, atribuite aceluiaşi operator de serviciu public, grupate în funcţie de arealul geografic deservit şi de necesitatea acoperirii echilibrate a nevoilor de mobilitate ale colectivităţilor locale;
    l) norme generale - conform prevederilor art. 2 lit. l) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, reprezintă acte normative prin care se instituie măsuri, inclusiv obligaţii tarifare, care se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor serviciilor publice de transport de călători de acelaşi fel prestate într-o anumită zonă geografică, care poate corespunde teritoriului naţional, precum legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului sau reglementări emise de autoritatea naţională competentă;
    m) obligaţii de serviciu public - totalitatea obligaţiilor de exploatare, obligaţiilor tarifare şi obligaţilor de transport stabilite de către autoritatea competentă în sarcina operatorului;
    n) obligaţia de exploatare - obligaţia care impune operatorului de transport autorizat şi/sau licenţiat să efectueze serviciul respectiv în condiţii de continuitate, regularitate şi de asigurare a capacităţilor necesare de transport şi să respecte condiţiile impuse de autorităţile competente care acordă subvenţia. Obligaţia de exploatare include şi obligaţia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spaţii pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întreţinerea şi curăţenia mijloacelor de transport, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - gări, autogări, pontoane de acostare -, condiţii de confort în timpul transportului;
    o) obligaţia de transport - obligaţia care impune oricărui operator de transport să accepte şi să efectueze servicii publice subvenţionate de transport în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
    p) obligaţia tarifară - obligaţia care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autorităţile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife;
    q) operator - operator de transport şi/sau transportator autorizat;
    r) operator de transport - orice întreprindere licenţiată pentru efectuarea transportului rutier de călători efectuat cu autobuze;
    s) transportator autorizat - orice întreprindere autorizată pentru efectuarea transportului public de călători cu troleibuze, tramvaie şi/sau trenuri de metrou;
    t) tarif de călătorie - tarif plătit anticipat de călător operatorului sau, după caz, autorităţii locale competente sub formă de titlu de călătorie, pe care operatorul are obligaţia să-l aplice la toţi călătorii care nu fac parte dintr-o anumită categorie de călători;
    u) tarife de călătorie cu valoare redusă - tarife sub nivelul tarifului mediu pe călătorie stabilite pe criterii de protecţie socială pentru anumite categorii de călători, instituite prin norme generale şi/sau prin hotărâri ale autorităţilor locale competente;
    v) titlu de călătorie - bilete, legitimaţii, abonamente, autorizaţii de călătorie gratuită, carduri, cartele electromagnetice, cartele fără contact emise de autorităţile locale competente sau de operatori, după caz, în baza cărora este permis accesul în mijloacele de transport public, iar călătoria este autorizată; titlurile de călătorie sunt nominale sau nenominale, transmisibile sau netransmisibile, după caz;
    w) valoare - valoarea unui serviciu, a unei călătorii, a unui regim de compensare pentru transportul public de călători şi care este echivalentul remuneraţiei totale."

    11. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Prezentele norme-cadru au la bază următoarele acte normative de referinţă:
    a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. În anexă, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Este considerat serviciu public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau numai între localităţile unui judeţ, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciu public de transport local. Transportul public efectuat în aria teritorială de competenţă a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară este considerat serviciu public de transport local;
    c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară;
    d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, înmatriculate sau înregistrate în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi;
    e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz;
    f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie eliberate anticipat;
    g) autorităţile locale competente exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acestora şi de reglementare la nivel local a serviciilor publice de transport călători;
    h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură."

    13. În anexă, articolul 10 se abrogă.
    14. În anexă, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Serviciile publice compensate de transport persoane se stabilesc prin norme generale şi/sau prin hotărâri ale autorităţilor locale competente.
    (2) Serviciul public compensat de transport se desfăşoară numai pe bază de contract de servicii publice încheiat între autoritatea locală competentă implicată, care a stabilit şi a solicitat executarea serviciului, şi operatorul de transport/ transportatorul autorizat căruia îi revine obligaţia efectuării acestuia.
    (3) Prin serviciu public compensat de transport se înţelege acel transport public care necesită compensaţii bugetare, pe care un operator de transport/transportator autorizat este obligat să îl efectueze, în condiţiile impuse de autorităţile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activităţii sale pe perioada efectuării serviciului public compensat contractat.
    (4) Încredinţarea serviciilor publice compensate de transport se poate face de către autorităţile locale competente implicate către operatori privaţi, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi a prevederilor din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau către operatori interni cu respectarea condiţiilor avute în vedere la atribuirea directă a contractelor de servicii publice prevăzute în Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. În anexă, articolul 12 se abrogă.
    16. În anexă, la articolul 13, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Se consideră că o obligaţie de exploatare şi/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activităţii operatorilor de transport rutier de persoane/ transportatorilor autorizaţi care îndeplinesc respectiva obligaţie, dacă cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligaţii sunt mai mari decât veniturile obţinute.
    (...)
    (4) Se consideră că obligaţia tarifară are efecte economice negative atunci când diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente serviciului public compensat de transport este mai mică decât diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente aceluiaşi transport, dacă acesta s-ar fi desfăşurat în condiţii de concurenţă, iar tarifele de călătorie s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.
    (5) Pentru serviciile publice de transport public local sau judeţean de persoane se organizează evidenţă contabilă distinctă."

    17. În anexă, titlul capitolului V şi titlul secţiunii 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Tarifele pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane
    SECŢIUNEA 1
    Criteriile generale privind finanţarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane
"

    18. În anexă, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local şi judeţean de persoane prin curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi.
    (2) Veniturile operatorilor de transport rutier de persoane/ transportatorilor autorizaţi se formează din încasarea de la călători a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat şi/sau din compensaţii de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la bugetele judeţene şi de la bugetele altor instituţii, calculate ca diferenţă de tarif şi/sau ca diferenţă între costurile şi veniturile operatorului plus un profit rezonabil, conform prevederilor din contractul de servicii publice.
    (3) Sumele necesare finanţării, funcţionării şi exploatării serviciilor publice de transport local sau judeţean de persoane, provenite din gratuităţi/diferenţe de tarif şi din compensaţii, se prevăd în bugetele locale sau ale altor instituţii.
    (4) Sursele de finanţare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport public local sau judeţean de persoane, se asigură potrivit prevederilor din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local sau judeţean de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, respectiv finanţele publice locale şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    (6) Bunurile realizate ca urmare a investiţiilor pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de transport public local sau judeţean de persoane, finanţate din fonduri proprii ale operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri şi se va preciza modul de repartiţie a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi eventualele despăgubiri."

    19. În anexă, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la titlurile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din bugetele locale, bugetele judeţene sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.
    (2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la titlurile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local sau judeţean de persoane, aprobate pentru anumite categorii de călători de către autorităţile administraţiei publice locale implicate, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier/ transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi veniturile realizate ca urmare a vânzării titlurilor de călătorie la nivelul tarifelor impuse de vânzare către călători se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, sub formă de compensaţii financiare, până la nivelul acoperirii cheltuielilor totale suportate de operator pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public plus un profit rezonabil.
    (3) Compensaţia cuvenită operatorului se calculează în conformitate cu normele stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, potrivit formulei:
    C = CE + P_r – V, unde:
    C - compensaţia;
    CE - total cheltuieli eligibile suportate de operator, aferente cheltuielilor de exploatare şi cheltuielilor financiare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, fundamentate pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru;
    P_r - profitul rezonabil al operatorului reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ţine seama de nivelul de risc al serviciului de transport public suportat de operator;
    V - total venituri obţinute de operator în legătură cu prestarea serviciului de transport public, aferente veniturilor realizate din vânzarea titlurilor de călătorie, veniturilor din alte activităţi legate de prestarea serviciului de transport public local şi veniturilor din diferenţele de tarif la care operatorul este îndreptăţit.
    (4) Cheltuielile eligibile CE care se iau în considerare la calculul compensaţiei C sunt cele de la poziţia VI. Total cheltuieli din anexa nr. 1 sau, după caz, din anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru.
    (5) Condiţiile concrete de decontare şi de plată a compensaţiei pentru acoperirea costurilor suportate de operatorul de transport/transportatorul autorizat pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane."

    20. În anexă, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciului public de transport local sau judeţean de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
    a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatori în urma prestării serviciului public de transport public local sau judeţean de persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a sistemului de transport public respectiv;
    b) tarifele se pot actualiza periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţului de consum total, prin hotărâri ale autorităţilor locale competente;
    c) condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a compensaţiilor, precum şi procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în contractele de servicii publice;
    d) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale implicate."

    21. În anexă, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Operatorii de transport/Transportatorii autorizaţi care prestează servicii publice compensate de transport beneficiază de compensaţii de la bugetul de stat, bugetele locale şi ale altor instituţii, după caz, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din prezentele norme-cadru.
    (2) Categoriile de persoane beneficiare ale tarifelor de călătorie cu valoare redusă şi gratuităţi sunt: elevii, studenţii, donatorii onorifici, pensionarii şi alte categorii de călători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    22. În anexă, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În cazul operatorilor de transport/ transportatorilor autorizaţi care prestează servicii publice de transport local de persoane şi nu beneficiază de compensaţii, contravaloarea unei călătorii este egală cu cuantumul tarifului mediu pe călătorie, calculat şi fundamentat pe structura elementelor de cheltuieli conform anexei nr. 1 la prezentele norme-cadru.
    (2) În cazul operatorilor de transport rutier care prestează servicii publice de transport judeţean de persoane şi nu beneficiază de compensaţii, tarifele de călătorie se stabilesc şi se calculează de către consiliile judeţene în baza tarifului mediu pe km/loc (lei/km/loc), fundamentat pe structura elementelor de cheltuieli conform anexei nr. 2 la prezentele norme-cadru."

    23. În anexă, la articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local sau judeţean de persoane se realizează la cererea operatorilor, pe baza următoarelor documente:
    (...)
    (2) Autorităţile locale competente pot solicita de la operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi orice date şi informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport local sau judeţean de persoane."

    24. În anexă, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Tarifele pentru serviciile publice de transport local sau judeţean de persoane efectuat prin curse regulate se fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă."

    25. În anexă, la capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane
"

    26. În anexă, articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Autorităţile locale competente sunt libere să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport local de persoane pe care operatorii de transport/ transportatorii autorizaţi le vor aplica călătorilor. Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt:
    a) tarif de călătorie, stabilit la nivelul tarifului mediu pe călătorie şi fundamentat pe structura pe elementele de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme-cadru, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport;
    b) tarif de călătorie, stabilit şi impus unilateral de către autoritatea locală competentă pe criterii sociale pentru toţi călătorii, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care călătorii plătesc un nivel sub costurile reale, iar operatorul este îndreptăţit să încaseze compensaţia şi, după caz, diferenţele de tarif aferente gratuităţilor şi tarifelor reduse stabilite pentru anumite categorii de persoane;
    c) tarif de călătorie cu valoare redusă, stabilit de către autoritatea competentă pe criterii de protecţie socială pentru anumite categorii de călători, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care operatorul este îndreptăţit să încaseze diferenţele de tarif până la nivelul tarifului de călătorie practicat şi, după caz, compensaţiile cuvenite pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, implicit din aplicarea tarifului de călătorie prevăzut la lit. b)."

    27. În anexă, la articolul 23, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Stabilirea tarifului mediu pe călătorie pentru serviciile publice de transport local de persoane T (cm) (lei/ călătorie) se face potrivit formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    T (cm) - tariful mediu pentru acelaşi gen de transport - (lei/călătorie);
    V (t) - valoarea totală a serviciilor - (lei);
    N (estimat căl.) - numărul estimat de călătorii - (nr. călătorii).
    (2) Valoarea titlului de călătorie se stabileşte la nivelul tarifului mediu pe călătorie T (cm) calculat conform alin. (1) la care se aplică TVA potrivit Codului fiscal.
    (3) Stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se fundamentează pe tipurile de venituri specifice fiecărui operator de transport/transportator autorizat, respectiv: bilete, abonamente, cartele magnetice şi alte tipuri de abonamente, potrivit formulelor de mai jos."

    28. În anexă, la articolul 23 alineatul (3) punctul 3.1 subpunctele 3.1.1 şi 3.1.2, punctul 3.5 subpunctele 3.5.1-3.5.3 şi punctul 3.6, specificaţia „V(t) - veniturile totale specifice tuturor activităţilor - (lei)“ se înlocuieşte cu specificaţia „V(t) - valoarea totală a serviciilor - (lei)“.
    29. În anexă, la articolul 23 alineatul (3), punctul 3.7 se abrogă.
    30. În anexă, la articolul 23 alineatul (3), partea introductivă a punctului 3.8 şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.8. Stabilirea tarifelor la serviciile publice de transport local de persoane se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    (...)
    d) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;"

    31. În anexă, la capitolul V, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane
"

    32. În anexă, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot ajusta periodic, la un interval de minimum 3 luni, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport/transportatorii autorizaţi, prin hotărâri ale autorităţilor locale competente implicate, în baza creşterii indicelui preţului de consum total faţă de nivelul existent la data stabilirii sau, după caz, la data precedentei aprobări.
    (2) Nivelul tarifelor pentru serviciile publice de transport persoane se determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia indicelui preţului de consum total pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (3) În hotărârea de aprobare a tarifelor ajustate adoptată de către autoritatea locală competentă vor fi menţionate tarifele ajustate şi nivelul indicelui preţului de consum total existent la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau ajustării/modificării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.
    (4) Ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de transport public local de persoane se fundamentează potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme-cadru."

    33. În anexă, la articolul 25, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Ajustarea tarifului mediu pentru serviciile publice de transport public local de persoane T (cm (1)) (lei/călătorie) se face potrivit formulei:
    (...)
    (2) În cazul în care valoarea compensaţiei nu acoperă costurile aferente activităţii supuse obligaţiei tarifare, valoarea compensaţiei pentru activitatea respectivă este egală cu diferenţa dintre costurile şi veniturile activităţii respective plus un profit rezonabil.
    (3) Ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de transport public local de persoane se fundamentează pe tipurile de venituri specifice fiecărui operator de transport rutier/ transportator autorizat, respectiv: bilete, abonamente, cartele magnetice şi alte tipuri de abonamente, potrivit formulelor de mai jos."

    34. În anexă, la articolul 25 alineatul (3), punctul 3.7 se abrogă.
    35. În anexă, la articolul 25 alineatul (3), partea introductivă a punctului 3.8 şi literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.8. Ajustarea tarifelor la serviciile publice de transport local de persoane se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    (...)
    c) cheltuielile cu întreţinerea -- reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui preţului de consum total de la ultima aprobare;
    d) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;"

    36. În anexă, la capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a
    Modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane
"

    37. În anexă, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot modifica, prin hotărâri ale autorităţilor locale competente, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport/transportatorii autorizaţi, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de exploatare, care determină modificarea nivelului tarifelor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţului de consum total.
    (2) Modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane se fundamentează potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme-cadru.
    (3) Tarifele pot fi modificate în următoarele situaţii:
    a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinată de modificarea preţurilor de achiziţie din piaţă, a condiţiilor de exploatare sau a obligaţiilor de serviciu public, care au o influenţă în creşterea nivelului tarifelor mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţului de consum total calculat pe o perioadă de 3 luni consecutive anterioare datei cererii de modificare;
    b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevenţa, ca urmare a punerii în funcţiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investiţiile realizate în instalaţii, echipamente şi mijloace de transport pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciului şi numai după înregistrarea acestora în contabilitate;
    c) la modificarea structurii tarifului, ca urmare a introducerii unor noi elemente de cheltuieli ori a eliminării sau modificării nivelului acestora, survenite prin efectul legii, ce au influenţă în costurile totale ale operatorului de transport/transportatorului autorizat."

    38. În anexă, la articolul 27, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Modificarea tarifului mediu pentru serviciile publice de transport local de persoane T(cm(1)) (lei/călătorie) se face potrivit formulei:
    (...)
    (2) În cazul în care valoarea compensaţiei nu acoperă costurile aferente activităţii supuse obligaţiei tarifare, valoarea compensaţiei pentru activitatea respectivă este egală cu diferenţa dintre costurile şi veniturile activităţii respective plus un profit rezonabil.
    (3) Modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane se fundamentează pe tipurile de venituri specifice fiecărui operator de transport rutier/transportator autorizat, respectiv: bilete, abonamente, cartele magnetice şi alte tipuri de abonamente, potrivit formulelor de mai jos."

    39. În anexă, la articolul 27 alineatul (3), punctul 3.7 se abrogă.
    40. În anexă, la articolul 27 alineatul (3), partea introductivă a punctului 3.8 şi literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.8. Modificarea tarifelor la serviciile publice de transport local de persoane se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
    (...)
    a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă în tarif mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum total calculat pe o perioadă de 3 luni consecutive anterioare datei solicitării de modificare;
    (...)
    c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum total pe o perioadă de 3 luni consecutive;
    d) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice."

    41. În anexă, la capitolul V, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane
    ART. 27^1
    (1) Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, prin calcul, de către consiliile judeţene în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorul de transport rutier desemnat câştigător al procedurii competitive desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pe traseul judeţean sau, după caz, pe grupa de trasee judeţene operatorii de transport rutier vor aplica mai multe tarife de călătorie stabilite de către consiliile judeţene în funcţie de nivelul tarifului mediu pe km/loc aferent tranşei de distanţă sau, după caz, zonei kilometrice respective.
    (3) Tarifele de călătorie se stabilesc pe distanţele dintre staţiile publice în care are loc îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor din programul de transport judeţean, pe parcursul dus şi întors al autobuzelor.
    ART. 27^2
    (1) Nivelul tarifelor de călătorie se determină după cum urmează:
    a) operatorii de transport rutier ofertează şi fundamentează, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe km/loc, potrivit formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    – tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc);
    V(t) - valoarea totală a serviciului, poz. VIII din anexa nr. 2 la prezentele normele-cadru (lei);
    N (km) - numărul total de kilometrii planificaţi anual, poz. IX din anexa nr. 2 la normele-cadru (km);
    Cap.m (loc) - capacitatea medie de transport, poz. XI din anexa nr. 2 la normele-cadru, care se calculează potrivit formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    Cap. 1 - capacitatea de transport a autobuzului 1 (nr. locuri);
    Cap. 2 - capacitatea de transport a autobuzului 2 (nr. locuri);
    Cap. n - capacitatea de transport a autobuzului N (nr. locuri);
    A_N - numărul total de autobuze;
    k = 70% - grad mediu de ocupare a locurilor în autobuz;
    b) consiliile judeţene stabilesc tranşe de distanţe/zone kilometrice egale şi în număr par, cu o abatere de ± 2 km, pe toată lungimea traseului/grupa de trasee. De exemplu, pe un traseu de 60 de km se pot stabili două tranşe de distanţă de 30 de km, 4 tranşe de 20 de km, 6 tranşe de 10 km etc.;
    c) consiliile judeţene stabilesc coeficienţii α, de ajustare pozitivă şi negativă, a tarifului mediu pe km/loc Tm (km/loc) pe tranşe de distanţe/zone kilometrice, în funcţie de gradul de încărcare cu călători a autobuzului care, de regulă, este mai mare în primii 10-15 km şi de consumul urban şi extraurban de combustibil. De exemplu, pe un traseu de 60/km se pot stabili doi coeficienţi de ajustare α_1 = 1,2 şi α_2 = 0,8, patru coeficienţi de ajustare α_1 = 1,2, α_2 = 1,1, α_3 = 0,9 şi α_4 = 0,8 etc. Coeficienţii de ajustare din exemplul precedent sunt stabiliţi convenţional prin luarea în considerare a unor costuri de exploatare cu 20% mai mari în zona urbană. Consiliile judeţene pot stabili şi alte valori ale coeficienţilor de ajustare, în funcţie de condiţiile concrete din trafic, precum deplasarea autobuzului în rampă;
    d) consiliile judeţene stabilesc tarifele medii pe loc/km Tm (km/loc), pe parcursul dus al autobuzului, corespunzătoare fiecărei tranşe de distanţă/zone kilometrice. De exemplu, pe traseul de 60 de km, tarifele medii pe loc/km, prin aplicarea primilor coeficienţi de ajustare de la lit. c), se calculează:
    Tm_1 (km/loc) _0 – 30 km = Tm (km/loc) x α_1 = Tm (km/loc) x 1,2
    Tm_2 (km/loc) _30 – 60 km = Tm (km/loc) x α_2= Tm (km/loc) x 0,8
    e) consiliile judeţene stabilesc tarifele de călătorie Tc, pe parcursul dus al autobuzului, corespunzătoare distanţelor dintre staţiile publice de îmbarcare-debarcare a călătorilor. De exemplu, pe traseul de 60 de km, tariful de călătorie până la:
    (i) staţia nr. 1 aflată în zona tranşei de distanţă Tm_1 (km/loc) _0 – 30 km, la 5 km distanţă de capătul de traseu, se calculează potrivit formulei:
    Tc staţia nr. 1 = Tm_1 (km/loc) _0 – 30 km x 5 (lei/călătorie)
    (ii) staţia nr. 8 aflată la 40 km distanţă de capătul de traseu, din care 30 de km în zona tranşei de distanţă nr. 1 şi 10 km în zona tranşei de distanţă nr. 2, se calculează potrivit formulei:
    Tc staţia nr. 8 = Tm_1 (km/loc) _0 – 30 km x 30 + Tm_2 (km/loc) _30 – 60 km x 10 (lei/călătorie)
    (iii) între două staţii intermediare aflate la 15 km distanţă, din care 10 km în tranşa de distanţă nr. 1 şi 5 km în tranşa de distanţă nr. 2, se calculează potrivit formulei:
    Tc staţii intermediare = Tm_1 (km/loc) _0 – 30 km x 10 + Tm_2 (km/loc) _30 – 60 km x 5 (lei/călătorie)
    (2) Tarifele de călătorie pentru parcursul întors al autobuzului se stabilesc de către consiliile judeţene în mod similar tarifelor de călătorie pentru parcursul dus al autobuzului, potrivit prevederilor alin. (1) lit. c)-e).
    ART. 27^3
    Tarifele de călătorie pot fi aprobate de către consiliile judeţene după cum urmează:
    a) la nivelul tarifelor de călătorie determinate conform prevederilor art. 27^2 alin. (1) lit. e), caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport;
    b) la un nivel mai mic decât nivelul tarifelor de călătorie determinate conform prevederilor art. 27^2 alin. (1) lit. e), stabilit pe criterii sociale, caz în care operatorul de transport este îndreptăţit să încaseze compensaţia şi diferenţele de tarif aferente gratuităţilor şi tarifelor reduse stabilite pentru anumite categorii de persoane aprobate prin norme generale şi/sau hotărâri ale consiliului judeţean.
    ART. 27^4
    (1) Compensaţia cuvenită operatorului de transport rutier pentru prestarea serviciului public de transport judeţean de persoane în condiţiile respectării obligaţiilor se calculează conform prevederilor art. 15.
    (2) Sumele anuale ce urmează a fi plătite operatorului de transport rutier cu titlu de diferenţe de tarif şi de compensaţie se aprobă de către consiliul judeţean, în funcţie de estimările iniţiale şi vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârşitul anului.
    (3) Condiţiile concrete de decontare şi de plată a diferenţelor de tarif pentru tarifele reduse şi gratuităţile aprobate de către consiliul judeţean şi a compensaţiei şi pentru acoperirea costurilor suportate de operatorul de transport rutier pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane.
    ART. 27^5
    (1) Ajustarea şi modificarea nivelului tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se fac, în situaţiile prevăzute la art. 24 şi 26, potrivit formulei:
    Tm (1) (km/loc) = Tm (0) (km/loc) + Delta (lei/km/loc), unde:
    Tm (1) (km/loc) - tariful mediu ajustat sau, după caz, tariful mediu modificat (lei/km/loc);
    Tm (0) (km/loc) - tariful mediu actual (lei/km/loc);
    Delta (km/loc) - creşterea cheltuielilor totale determinată de influenţele reale primite în costuri (lei).
    (2) Nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc) se fundamentează de către operatorii de transport rutier, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru.
    (3) Ajustarea şi modificarea tarifului mediu pe km/loc se aprobă de către consiliul judeţean la cererea operatorilor de transport rutier, pe baza documentelor prevăzute art. 20 şi a indicaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (3) pct. 3.8 sau, după caz, art. 27 alin. (3) pct. 3.8.
    (4) Tarifele de călătorie Tc se recalculează şi se aprobă de către consiliile judeţene în funcţie de nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc)."

    42. În anexă, articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Orice tarif privind transportul public local şi judeţean de persoane se poate stabili, ajusta sau modifica de către autorităţile locale competente, numai pe baza prezentelor norme-cadru, care se vor adapta corespunzător în funcţie de condiţiile concrete şi specifice ale fiecărui operator de transport/ transportator autorizat."

    43. În anexă, articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme-cadru."

    44. Anexa la normele-cadru, care devine anexa nr. 1, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    45. După anexa nr. 1 la normele-cadru se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 18 aprilie 2019.
    Nr. 134.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la normele-cadru)
    STRUCTURA
    pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu
    pentru serviciul public de transport local de persoane efectuat prin curse regulate
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport/transportator autorizat.
    Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative şi generale ale societăţii între serviciul public de transport şi alte servicii/activităţi desfăşurare de operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcţie de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de activităţi desfăşurate din total cifră de afaceri.
    Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru servicii publice de transport local de persoane, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actuală a cheltuielilor şi veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, creşterile acestora şi situaţia cheltuielilor şi veniturilor propuse.


    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la normele-cadru)
    STRUCTURA
    pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu
    pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat prin curse regulate
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport/transportator autorizat.
    Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative şi generale ale societăţii între serviciul public de transport şi alte servicii/activităţi desfăşurate de operator se poate face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcţie de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor două categorii de activităţi desfăşurate din total cifră de afaceri.
    Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane, în fişa de fundamentare se vor prezenta: situaţia actuală a cheltuielilor şi veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, creşterile acestora şi situaţia cheltuielilor şi veniturilor propuse.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice