Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor,
în temeiul <>art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Metodologia de elaborare a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor şi Structura-cadru a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, va urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.

Ministrul
administraţiei
şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 29 ianuarie 2007.
Nr. 132.

ANEXA 1
METODOLOGIE
de elaborare a
Planului de analizã
şi acoperire
a riscurilor

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Definiţie, scopuri, obiective
ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte scopurile, obiectivele, rãspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea planurilor de analizã şi acoperire a riscurilor.
ART. 2
Planul de analizã şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, mãsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
ART. 3
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de cãtre toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergãtor, pe timpul şi dupã apariţia unei situaţii de urgenţã, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţã şi de a asigura un rãspuns optim în caz de urgenţã, adecvat fiecãrui tip de risc identificat.
ART. 4
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţã, prin evitarea manifestãrii acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificãrii şi evaluãrii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unitãţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurãrii funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţã şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionãrii situaţiilor de urgenţã.

SECŢIUNEA a 2-a
Responsabilitãţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
ART. 5
Responsabilitãţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigurã funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã în profil teritorial.
ART. 6
(1) PAAR se întocmesc de comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, respectiv de comitetele locale pentru situaţii de urgenţã şi se aprobã de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile locale, corespunzãtor unitãţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintã.
(2) PAAR se întocmesc şi se aprobã în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de cãtre prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã, elaboratã de inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, şi se actualizeazã la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificãri în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigurã funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã în profil teritorial.
ART. 7
(1) Prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii rãspund de asigurarea condiţiilor necesare elaborãrii PAAR.
(2) Pentru sprijinirea activitãţii de analizã şi acoperire a riscurilor, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale pot comanda specialiştilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze şi alte materiale de specialitate.
ART. 8
Dupã elaborare şi aprobare, PAAR se pun la dispoziţie secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti/locale pentru situaţii de urgenţã, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţã, acestea având obligaţia sã cunoascã, în pãrţile care le privesc, conţinutul planurilor şi sã le aplice corespunzãtor situaţiilor de urgenţã specifice.
ART. 9
Inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, prin centrele operaţionale, asigurã pregãtirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de rãspuns, precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzãtoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţã.
ART. 10
(1) Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din unitatea administrativ-teritorialã au obligaţia de a pune la dispoziţie comitetelor pentru situaţii de urgenţã toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii PAAR.
(2) Documentele, datele şi informaţiile a cãror divulgare poate prejudicia siguranţa naţionalã şi apãrarea ţãrii ori este de naturã sã determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor şi mãsurilor stabilite prin legislaţia privind protecţia informaţiilor clasificate.

CAP. II
Caracteristicile unitãţii administrativ-teritoriale

ART. 11
Pe baza datelor cuprinse în Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã, aprobatã de prefectul judeţului, în conţinutul PAAR se face o prezentare pe secţiuni a caracteristicilor unitãţii administrativ-teritoriale, dupã cum urmeazã:
a) amplasare geograficã şi relief;
b) caracteristici climaterice;
c) reţea hidrograficã;
d) populaţie;
e) cãi de transport;
f) dezvoltare economicã;
g) infrastructuri locale;
h) specific regional.
ART. 12
În cuprinsul secţiunii 1 "Amplasare geograficã şi relief" se fac referiri cu privire la:
a) suprafaţã, vecinãtãţi;
b) forme de relief, specificitãţi, influenţe;
c) caracteristicile pedologice ale solului.
ART. 13
În cuprinsul secţiunii a 2-a "Caracteristici climatice" se fac referiri cu privire la:
a) regimul climatic, specificitãţi, influenţe;
b) regimul precipitaţiilor - cantitãţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice;
c) temperaturi - lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice;
d) fenomene meteorologice extreme - furtuni, tornade etc.
ART. 14
În cuprinsul secţiunii a 3-a "Reţea hidrograficã" se fac referiri cu privire la:
a) cursurile de apã, debite normale, creşteri înregistrate vârfuri istorice;
b) bazinele hidrografice, lacurile de acumulare suprafeţe, volume;
c) caracteristicile pedologice;
d) lacuri, iazuri - suprafeţe, adâncimi;
e) acumulãri piscicole - suprafeţe;
f) amenajãri hidrotehnice - diguri, baraje, alte lucrãri de apãrare împotriva inundaţiilor etc.
ART. 15
(1) În cuprinsul secţiunii a 4-a "Populaţie" se fac referiri cu privire la:
a) numãrul populaţiei;
b) structura demograficã;
c) mişcarea naturalã;
d) densitatea/concentrarea populaţiei pe zone aglomerãri.
(2) Datele sunt cele rezultate dupã ultimul recensãmânt desfãşurat la nivel naţional.
ART. 16
În cuprinsul secţiunii a 5-a "Cãi de transport" se fac referiri cu privire la:
a) cãile de transport rutiere - autostrãzi, drumuri europene şi naţionale, drumuri judeţene, rute de transport pentru materiale periculoase, tuneluri etc., precizându-se starea acestora;
b) cãile de transport feroviare - triaje, tuneluri;
c) cãile de transport aeriene - aeroporturi, aerocluburi etc.;
d) cãile de transport subterane - metrou;
e) cãile navigabile - porturi;
f) reţele de conducte magistrale - gaze, petrol şi produse petroliere etc.
ART. 17
În cuprinsul secţiunii a 6-a "Dezvoltare economicã" se fac referiri cu privire la:
a) zonele industrializate/ramuri;
b) depozite/rezervoare, capacitãţi de stocare;
c) exploatãrile miniere, petroliere;
d) fondul funciar - terenuri agricole, suprafeţe împãdurite;
e) creşterea animalelor;
f) turism/capacitãţi de primire turisticã;
g) apariţii de noi activitãţi economice în cadrul zonei;
h) resurse naturale.
ART. 18
În cuprinsul secţiunii a 7-a "Infrastructuri locale" se fac referiri cu privire la:
a) instituţii publice - culturã, ocrotirea sãnãtãţii etc.;
b) reţele de utilitãţi, apã, canalizare, electrice, gaze, etc.
c) locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţã - tabere de sinistraţi.
ART. 19
În cuprinsul secţiunii a 8-a "Specific regional/ local"se fac referiri cu privire la:
- vecinãtãţi, influenţe, riscuri transfrontaliere.

CAP. III
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţã

ART. 20
(1) Analiza riscurilor cuprinse în Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã trebuie sã permitã cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora.
(2) Analiza se realizeazã pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze etc., fiind avute în vedere:
a) riscurile naturale;
b) riscurile tehnologice;
c) riscurile biologice;
d) riscurile de incendiu;
e) riscurile sociale;
f) alte tipuri de riscuri.
ART. 21
Secţiunea 1 "Analiza riscurilor naturale" cuprinde referiri cu privire la:
a) fenomene meteorologice periculoase - se analizeazã zonele unde s-au produs astfel de fenomene, precum şi posibilitatea apariţiei acestora în noi locuri;
a1) inundaţii - se analizeazã dacã inundaţiile sunt previzibile şi cu cât timp înainte, efectele dinamice şi dacã necesitã evacuarea persoanelor, necesitatea instalãrii eventualelor tabere pentru sinistraţi, starea tehnicã şi de întreţinere a lucrãrilor hidrotehnice, zonele planificate a fi inundate controlat etc., se inventariazã construcţiile realizate în zone inundabile, existenţa unor mãsuri de protecţie suplimentare şi se analizeazã posibilitatea strãmutãrii construcţiilor respective în zone ferite de inundaţii;
a2) furtuni, tornade, secetã, îngheţ etc. - se analizeazã şi dacã fenomenele respective sunt previzibile, cu cât timp înainte, localitãţile/terenurile/obiectivele care pot fi afectate şi dacã este necesarã evacuarea persoanelor;
b) incendii de pãdure - se analizeazã posibilitatea producerii incendiilor de aceastã naturã, perioadele şi frecvenţa acestora, suprafeţele împãdurite care pot fi afectate;
c) avalanşe - se analizeazã posibilitatea producerii acestora, perioadele şi frecvenţa lor, localitãţi şi amenajãri care pot fi afectate;
d) fenomene distructive de origine geologicã:
d1) cutremure - se au în vedere: macro- şi microzonarea seismicã a teritoriului naţional, caracteristicile fondului construit, datele statistice privind victimele şi daunele provocate de seismele produse în anii anteriori, zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major;
d2) alunecãri de teren - se analizeazã locurile cunoscute în care se produc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora, suprafeţele de teren şi construcţiile care pot fi afectate, necesitatea evacuãrii persoanelor şi a instalãrii eventualelor tabere pentru sinistraţi.
ART. 22
Secţiunea a 2-a "Analiza riscurilor tehnologice" cuprinde referiri cu privire la:
a) riscuri industriale - se analizeazã activitãţile care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, tipurile de substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie;
b) riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase - se analizeazã posibilele accidente care se pot produce pe reţeaua rutierã, feroviarã, fluvialã şi maritimã pentru transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile şi destinaţia acestora;
b1) transport rutier - la analiza acestor riscuri se ţine cont de infrastructura existentã, transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile şi destinaţia acestora, numãrul de accidente pe kilometru şi pe an etc.;
b2) transport feroviar - la analiza acestor riscuri se ţine cont de reţeaua feroviarã existentã, transportul materialelor periculoase, din ce se compune şi destinaţia, numãrul de evenimente produse şi frecvenţa acestora, numãrul de cãlãtori anual;
b3) transport fluvial şi maritim - se analizeazã riscurile în funcţie de existenţa porturilor şi a cãilor de transport navigabile;
b4) transport aerian - se analizeazã riscurile în funcţie de existenţa aeroporturilor, capacitatea şi clasa acestora, a rutelor de zbor;
b5) transport prin reţele magistrale - se analizeazã riscurile în funcţie de existenţa magistralelor de transport şi de natura produselor vehiculate;
c) riscuri nucleare - se analizeazã riscurile în funcţie de existenţa obiectivelor specifice şi riscurile transfrontaliere;
d) riscuri de poluare a apelor - se inventariazã locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora, zonele care ar putea fi afectate;
e) prãbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajãri - se analizeazã construcţiile, instalaţiile şi alte amenajãri aflate în stare avansatã de degradare şi la care existã riscul de prãbuşire;
f) eşecul utilitãţilor publice - se inventariazã şi se analizeazã sistemele, instalaţiile şi echipamentele a cãror scoatere din funcţiune poate conduce la întreruperea alimentãrii cu apã, gaze naturale, energie electricã şi termicã pentru o zonã extinsã din cadrul localitãţii/judeţului;
g) cãderi de obiecte din atmosferã sau din cosmos se inventariazã locurile în care au avut loc astfel de fenomene şi consecinţele lor;
h) muniţie neexplodatã - se analizeazã existenţa fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla muniţie neexplodatã, utilizându-se şi datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnicã.
ART. 23
Secţiunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" cuprinde referiri cu privire la inventarierea şi analizarea surselor potenţiale de izbucnire a unor epidemii/epizootii în construcţii, ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere - fãrã utilitãţi publice, tabere de sinistraţi sau refugiaţi etc. - şi poluãrile accidentale.
ART. 24
Secţiunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu" cuprinde referiri cu privire la analizarea şi diferenţierea riscurilor de incendiu dupã context: statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţã, evidenţele existente pe localitãţi, operatori economici, instalaţii publice etc., fond construit, vegetaţie sau vehicule.
ART. 25
Secţiunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale" cuprinde referiri cu privire la analizarea riscurilor sociale în funcţie de evidenţele existente privind adunãri, târguri, festivaluri şi alte manifestãri periodice cu afluenţã mare de public şi mişcãrile sociale posibile, în raport de politica socialã şi situaţia forţei de muncã din zonã.
ART. 26
Secţiunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri" cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai des desfãşurate, cum sunt: descarcerãri, asistenţã medicalã şi transport medical, deblocãri de persoane, evacuare a apei din subsolul clãdirilor, salvãri de animale.
ART. 27
În activitatea de analizã a riscurilor se pot defini zone geografice având o concentraţie a riscurilor de aceeaşi naturã, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite zone de risc crescut.
ART. 28
Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt:
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cãilor de comunicaţii;
b) clãdirile publice, fie datoritã numãrului de persoane, fie datoritã vulnerabilitãţii lor, aşa cum sunt teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale;
c) instalaţiile tehnologice;
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecãrilor/prãbuşirilor de teren etc.
ART. 29
Din punctul de vedere al tipului unitãţii administrativ-teritoriale, se stabilesc 3 clasificãri ale zonelor de risc:
a) zone de risc urbane;
b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, oraşe, zone industriale sau comerciale;
c) zone de risc rurale.

CAP. IV
Acoperirea riscurilor

SECŢIUNEA 1
Concepţia desfãşurãrii acţiunilor de protecţie-intervenţie
ART. 30
Elaborarea concepţiei de desfãşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constã în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilã a situaţiilor de urgenţã, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţã de obiectivele urmãrite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandã planul de acţiune ce urmeazã sã fie aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare.
ART. 31
Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere se încheie protocoale de colaborare cu instituţiile similare din ţãrile cu care existã graniţe comune, care prevãd modalitãţi de informare asupra pericolelor probabile, de avertizare/ alarmare în cazul manifestãrii acestora, modalitãţile de intervenţie comunã asupra riscurilor transfrontaliere, precum şi exerciţiile şi aplicaţiile cu participare internaţionalã.
ART. 32
(1) Evitarea manifestãrii riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se realizeazã prin urmãtoarele acţiuni:
a) monitorizarea permanentã a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea datelor la autoritãţile competente;
b) activitãţi preventive ale autoritãţilor, pe domenii de competenţã;
c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unitãţii administrativ-teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestãrii unui pericol;
d) exerciţii şi aplicaţii.
(2) Activitãţile preventive planificate, organizate şi desfãşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale şi inspecţii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilã;
c) acordul;
d) asistenţa tehnicã de specialitate;
e) informarea preventivã;
f) pregãtirea populaţiei;
g) constatarea şi sancţionarea încãlcãrilor prevederilor legale;
h) alte forme.
ART. 33
Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţã şi amplasarea unitãţilor operative;
b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apã şi spumã, autospeciale de stingere cu pulbere şi azot, autospeciale pentru descarcerare şi iluminat, autoscãri pentru salvare de la înãlţime şi alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali, scafandri, alpinişti etc.;
c) zona de acoperire a riscurilor;
d) timpii de rãspuns, cuantificaţi de o comisie compusã din specialişti ai inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã;
e) activitatea operaţionalã, prin prezentarea detaliatã a ponderii intervenţiilor la incendii; asistenţã medicalã de urgenţã, reanimare şi descarcerare; deblocãri/salvãri de persoane; salvãri de animale etc.;
f) alte informaţii considerate necesare.

SECŢIUNEA a 2-a
Etapele de realizare a acţiunilor
ART. 34
Desfãşurarea intervenţiei cuprinde urmãtoarele operaţiuni principale:
a) alertarea şi/sau alarmarea unitãţilor şi a subunitãţilor pentru intervenţie;
b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;
c) deplasarea la locul intervenţiei;
d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;
e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;
f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;
g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretã;
i) manevra de forţe;
j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/ dezastrului;
k) înlãturarea unor efecte negative ale evenimentului/ dezastrului;
l) regruparea forţelor şi a mijloacelor dupã îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentã;
p) restabilirea capacitãţii de intervenţie;
q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/ comandantului şi a eşalonului superior;
r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea mãsurilor de prevenire/optimizare necesare.

SECŢIUNEA a 3-a
Faze de urgenţã a acţiunilor
ART. 35
În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţã sunt organizate astfel:
a) urgenţa I - asiguratã de garda/gãrzile de intervenţie a/ale subunitãţii în raionul/obiectivul afectat;
b) urgenţa a II-a - asiguratã de subunitãţile inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã;
c) urgenţa a III-a - asiguratã de douã sau mai multe unitãţi limitrofe;
d) urgenţa a IV-a - asiguratã prin grupãri operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungã duratã.

SECŢIUNEA a 4-a
Acţiunile de protecţie-intervenţie

ART. 36
Forţele de intervenţie specializate acţioneazã conform domeniului lor de competenţã, pentru:
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primã necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
c) aplicarea mãsurilor privind ordinea şi siguranţa publicã pe timpul producerii situaţiei de urgenţã specifice;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clãdiri cu funcţiuni esenţiale, a cãror integritate pe durata cutremurelor este vitalã pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţã, clãdirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţã, în apãrarea şi securitatea naţionalã, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigurã servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clãdiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţã de diferite categorii, rezervoare de apã şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţã, clãdiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru cãi de transport, clãdiri pentru învãţãmânt;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţã specifice şi înlãturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

SECŢIUNEA a 5-a
Instruirea
ART. 37
(1) Pregãtirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizeazã în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã şi aprobate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã.
(2) Prefecţii, primarii şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura cunoaşterea de cãtre forţele destinate intervenţiei, precum şi de cãtre populaţie a modalitãţilor de acţiune conform planurilor aprobate de analizã şi acoperire a riscurilor.

SECŢIUNEA a 6-a
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

ART. 38
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observãrii, detectãrii, mãsurãrii, înregistrãrii, stocãrii şi prelucrãrii datelor specifice, alarmãrii, notificãrii, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de cãtre factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţã.
ART. 39
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţã ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţã specificã, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra mãsurilor luate se realizeazã prin rapoarte operative.
ART. 40
Primarii, comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţã, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia sã asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizãrilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşãrii acţiunilor preventive şi de intervenţie.

CAP. V
Resurse umane, materiale şi financiare

ART. 41
(1) Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfãşurãrii activitãţii de analizã şi acoperire a riscurilor se realizeazã, potrivit reglementãrilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã, elaborate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţã.
(2) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale prevãd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unitãţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintã.
ART. 42
În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/ manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel:
a) inspecţii de prevenire;
b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţã;
c) formaţiuni de asistenţã medicalã de urgenţã şi descarcerare;
d) formaţiuni de protecţie civilã: echipe de cãutare-salvare, NBC şi pirotehnice;
e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, SALVAMONT, scafandri profesionişti etc.;
f) grupe de sprijin.
ART. 43
Pe lângã tipurile de forţe precizate la art. 42, mai pot acţiona, dupã caz, în condiţiile legii: unitãţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontierã, structurile poliţiei comunitare, unitatea specialã de aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, unitãţile specializate/ detaşamente din cadrul Ministerului Apãrãrii, unitãţile pentru asistenţa medicalã de urgenţã ale Ministerului Sãnãtãţii Publice, organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, unitãţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitarã veterinarã, formaţiuni de pazã a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi al societãţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apãrare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societãţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţã şi organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activitãţi specifice.
ART. 44
Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţã, care acţioneazã conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilã organizate la operatorii economici şi societãţile comerciale în planurile de apãrare specifice, elaborate potrivit legii.

CAP. VI
Logistica acţiunilor

ART. 45
(1) Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţã se stabileşte prin planurile de apãrare specifice elaborate, potrivit legii, de autoritãţile, instituţiile publice, societatea civilã şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice tipurilor de riscuri.
(2) Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizeazã, se stabilesc şi se pregãtesc din timp şi acţioneazã conform sarcinilor stabilite prin planurile de apãrare specifice.
ART. 46
Logistica acţiunilor de pregãtire teoreticã şi practicã, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţã specifice se asigurã de autoritãţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de rãspunderi, mãsuri şi resurse necesare.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 47
La PAAR se ataşeazã urmãtoarele documente:
a) lista autoritãţilor şi factorilor care au responsabilitãţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorialã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta metodologie;
b) atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta metodologie;
c) componenţa nominalã a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionãrii situaţiilor de urgenţã, cu precizarea unitãţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilitãţilor şi misiunilor;
d) riscuri potenţiale în localitãţi/judeţe vecine care pot afecta zona de competenţã a unitãţii administrativ-teritoriale;
e) hãrţi de risc;
f) mãsuri corespunzãtoare de evitare a manifestãrii riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;
g) sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuãrii;
h) tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţã (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.);
i) planuri şi proceduri de intervenţie;
j) schema fluxului informaţional-decizional;
k) locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţã şi dotarea acestora;
l) planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementãrilor tehnice specifice;
m) rapoarte lunare de informare şi analizã cãtre prefect;
n) protocoale de colaborare cu instituţii similare din ţãrile cu care existã graniţe comune, în cazul producerii unor situaţii de urgenţã;
o) situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apãrare existente, modul cum se acoperã deficitul din disponibilitãţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţã ierarhic superior etc.;
p) reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţã.

ANEXA 1
la metodologie
Lista autoritãţilor
şi factorilor care au
responsabilitãţi în
analiza şi acoperirea
riscurilor în judeţul/
localitatea X
- Model -


┌───┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr.│ Denumire │ Coordonate │ Persoanã(e) de contact │ Atribuţii în │
│crt│ autoritate │ autoritate │ │PAAR, conform │
│ │ │ │ │ fişei nr. │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │ Primar │str. x, nr. │Popescu Ion 1 │ Fişa nr. │
│ │ │y; tel/fax/ │Primar: │ │
│ │ │mobil; │telefon/fax/mobil; │ │
│ │ │ │Privat: str. W, nr. Z, tel. │ │
│ │ │ │fix/mobil │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Popescu Ion 2 │ Fişa nr. │
│ │ │ │Primar: │ │
│ │ │ │telefon/fax/mobil; │ │
│ │ │ │Privat: str. W, nr. Z, tel. │ │
│ │ │ │fix/mobil │ │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│...│ .......... │ ........ │ ......................... │ .......... │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│ 20│ Spital Y │str. x, nr. │Popescu Ion 25 │ Fişa nr. │
│ │ │y; tel/fax/ │Director: │ │
│ │ │mobil; │telefon/fax/mobil; │ │
│ │ │ │Privat: str. W, nr. Z, tel. │ │
│ │ │ │fix/mobil │ │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│...│ .......... │ ........ │ ......................... │ .......... │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│ 25│ Spital Z │str. x, nr. │Popescu Ion 33 │ Fişa nr. │
│ │ │y; tel/fax/ │Primar: │ │
│ │ │mobil; │telefon/fax/mobil; │ │
│ │ │ │Privat: str. W, nr. Z, tel. │ │
│ │ │ │fix/mobil │ │
├───┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│...│ .......... │ ........ │ ......................... │ .......... │
└───┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┘NOTĂ:
Autoritãţile şi factorii cu responsabilitãţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ teritorialã sunt, dupã caz:
a) autoritãţile publice locale (primar, consilii locale/consilii judeţene, servicii publice deconcentrate /descentralizate);
b) staţii (puncte) de mãsurãri a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetãri ştiinţifice;
d) organizaţii nonguvernamentale (Crucea Roşie, SALVAMONT, etc)


ANEXA 2
la metodologie
Atribuţiile autoritãţilor
şi responsabililor
cuprinşi în PAAR
- Model-


┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│AUTORITATEA: (denumire în clar) │Fişa nr.___________ │
├──────────────────────────────┬────────────────────────┴────────────────────┤
│I.-GESTIONAREA RISCURILOR │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│a.-monitorizarea permanentã a │se precizeazã ce parametri se mãsoarã, cu ce │
│parametrilor meteo, seismici, │periodicitate, ce autoritate(ãţi) se │
│de mediu, hidrografici, etc şi│informeazã asupra atingerii valorilor critice│
│transmiterea datelor la │eventual în anexã se stabileşte structura │
│autoritãţile competente; │raportului de informare │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b.-controlul preventiv al │ce operatori economici/instituţii controleazã│
│autoritãţilor pe domenii de │în ce domeniu de competenţã; pe cine │
│competenţã; │informeazã asupra concluziilor; eventual │
│ │periodicitatea controlului │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c.-informare preventivã a │în ce domeniu de competenţã; periodicitate │
│populaţiei asupra pericolelor│ │
│specifice unitãţii │ │
│administrativ teritoriale şi │ │
│asupra comportamentului de │ │
│adoptat în cazul manifestãrii │ │
│unui pericol; │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d.-exerciţii şi aplicaţii; │cu cine, în ce domeniu de competenţã; │
│ │periodicitate │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│II.-RESURSE NECESARE │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│a.-monitorizarea permanentã a │aparaturã/echipamente de mãsurã/control │
│parametrilor meteo, seismici, │necesare; loc de amplasare │
│de mediu, hidrografici, etc şi│ │
│transmiterea datelor la │ │
│autoritãţile competente; │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b.-controlul preventiv al │materiale/echipamente necesare │
│autoritãţilor pe domenii de │ │
│competenţã; │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c.-informare preventivã a │materiale informative/documentare, rapoarte, │
│populaţiei asupra pericolelor │planuri de urgenţã, pliante, mass-media, │
│specifice unitãţii │filme, conferinţe, simpozioane, afişe, │
│administrativ teritoriale şi │campanii informative, Porţile deschise.... │
│asupra comportamentului de │ │
│adoptat în cazul manifestãrii │ │
│unui pericol; │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d.-exerciţii şi aplicaţii; │materiale/echipamente necesare; loc de │
│ │desfãşurare │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│III.-INTERVENŢIE │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│a.-alarmare │ce activitãţi întreprinde; cu ce mijloace; │
│ │timp de intrare în acţiune │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b.-acţiuni de cãutare/salvare/│ce activitãţi întreprinde; cu ce mijloace; │
│descarcerare │timp de intrare în acţiune │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c.-asistenţã medicalã │ce activitãţi întreprinde; cu ce mijloace; │
│ │timp de intrare în acţiune │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d.-acţiuni de îndepãrtare a │ce activitãţi întreprinde; cu ce mijloace; │
│manifestãrii pericolului │timp de intrare în acţiune │
│produs │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│e.-acţiuni de limitare a │ce activitãţi întreprinde; cu ce mijloace; │
│consecinţelor unui pericol │timp de intrare în acţiune │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


Notã: se completeazã doar rubricile corespunzãtoare competenţelor


ANEXA 2
STRUCTURA - CADRU
a Planului de analizã şi
acoperire a riscurilor

Capitolul I - Dispoziţii generale
Secţiunea I. Definiţie, scop, obiective
Secţiunea II. Responsabilitãţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţã
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabilitãţi ale organismelor şi autoritãţilor cu atribuţii în domeniu

Capitolul II - Caracteristicile unitãţii administrativ-teritoriale
Secţiunea 1. Amplasare geograficã şi relief
Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice
Secţiunea a 3-a. Reţea hidrograficã
Secţiunea a 4-a. Populaţie
Secţiunea a 5-a. Cãi de transport
Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economicã
Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale
Secţiunea a 8-a. Specific regional/local
Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţã
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Secţiunea a 7-a. Zone de risc crescut
Capitolul IV - Acoperirea riscurilor
Secţiunea 1. Concepţia desfãşurãrii acţiunilor de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţã a acţiunilor
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 5-a. Instruirea
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare
Capitolul VI - Logistica acţiunilor
Anexe

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice