Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 13 din 10 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 13 din 10 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c), art. 20 şi ale art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Hajnalka Ildiko Vig

    Bucureşti, 10 ianuarie 2023.
    Nr. 13.
    ANEXA 1

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
    ale Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
    aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
    Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 86 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) după recepţia planului parcelar de către oficiul teritorial, conform art. 40 alin. (4)-(12) din Lege;"

    2. La articolul 86 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) în situaţia existenţei recepţiei tehnice a planului parcelar conform art. 262."

    3. La articolul 87^1 , alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar se vor parcurge etapele prevăzute la art. 40 alin. (4)-(12) din Lege, iar, potrivit reglementărilor referitoare la înregistrarea sistematică, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate de persoana autorizată şi actele juridice colectate de către comisia locală/persoana autorizată, fără acordul proprietarilor.
(2) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Lege, imobilele care fac obiectul lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare conform art. 40 alin. (4)-(12) din Lege, pentru care au fost deschise cărţi funciare, nu pot face obiectul unei noi proceduri de afişare publică, recepţie şi deschidere a cărţilor funciare ca urmare a unei lucrări de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau sector cadastral."

    4. La articolul 87^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Lege, imobilele care fac obiectul contractelor de înregistrare sistematică în derulare sau finalizate, pe UAT sau la nivel de sector cadastral, nu pot face obiectul unei noi proceduri de afişare publică, recepţie şi deschidere a cărţilor funciare ca urmare a unei lucrări de întocmire a planurilor parcelare conform art. 40 alin. (4)-(12) din Lege.
(4) Prin excepţie, în zonele în care se derulează contracte ce au ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor sau au fost demarate proceduri de achiziţie publică pentru astfel de contracte, planurile parcelare se recepţionează tehnic, fără atribuire de număr cadastral, conform capitolului 5.3."

    5. La capitolul IV, secţiunea 4.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.4.3. Procedura privind recepţia planului parcelar şi integrarea acestuia în planul cadastral prin atribuirea numerelor cadastrale şi deschiderea noilor cărţi funciare"

    6. La articolul 225, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 225
    (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt:
    - documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial;
    – realizarea lucrărilor de specialitate: identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice de către persoana autorizată/comisia locală de fond funciar;
    – identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din procesele-verbale de punere în posesie, titlurile de proprietate, cărţile funciare sau orice act doveditor al dreptului de proprietate;
    – întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru publicare;
    – recepţionarea de către oficiul teritorial a planurilor parcelare pentru publicare;
    – publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor planurilor parcelare pentru publicare;
    – soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare şi emiterea hotărârii comisiei locale de fond funciar cu privire la stabilirea amplasamentelor în urma soluţionării cererilor de rectificare;
    – întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar final în urma soluţionării cererilor de rectificare de către comisia locală de fond funciar;
    – recepţionarea documentelor planurilor parcelare finale ulterior emiterii hotărârii comisiei locale de fond funciar de aprobare a planului parcelar, prevăzută la art. 40 alin. (9) din Lege;
    – atribuirea de numere cadastrale tuturor imobilelor din planul parcelar;
    – deschiderea cărţilor funciare concomitent cu închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi carte funciară."

    7. Articolul 226 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 226
    Dacă în cadrul tarlalei există diferenţe între suprafaţa măsurată a tarlalei şi suma suprafeţelor imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate din tarlaua respectivă, se aplică următoarele prevederi:
    a) în situaţia în care suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale;
    b) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate."

    8. Articolul 227 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 227
    Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior, înscrise în cartea funciară, care nu pot fi integrate în planul parcelar recepţionat tehnic, se procedează în condiţiile cap. 4.2.3.6 şi 4.2.3.7."

    9. După articolul 227 se introduce un nou articol, articolul 227^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 227^1
    Verificarea şi recepţia documentelor planurilor parcelare se realizează de către comisia formată din cel puţin un specialist cadastru şi unul de carte funciară, desemnată prin decizie de către directorul OCPI."

    10. La articolul 228, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 228
    (1) Verificarea de către specialistul cadastru a documentelor planului parcelar în vederea publicării constă în analizarea următoarelor aspecte:
    a) încadrarea planului parcelar în sistemul naţional de referinţă;
    b) integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    c) însuşirea planului parcelar şi a tabelului parcelar de către preşedintele comisiei locale de fond funciar şi de către persoana autorizată, prin semnătură;
    d) concordanţa între datele din tabelul parcelar, datele din titlurile de proprietate/acte de proprietate şi planul parcelar;
    e) menţionarea discrepanţelor dintre amplasamentele imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate în memoriul tehnic, în rubrica Observaţii din tabelul parcelar şi în tagul Notes aferent tagului părinte Land din fişierul .cgxml."

    11. La articolul 228, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Verificarea de către specialistul cadastru a documentelor planului parcelar final constă în analizarea următoarelor aspecte:
    a) încadrarea planului parcelar final în sistemul naţional de referinţă;
    b) integrarea imobilelor anterior înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
    c) existenţa hotărârii comisiei locale de fond funciar de aprobare a planului parcelar prevăzută la art. 40 alin. (9) din Lege;
    d) însuşirea planului parcelar şi tabelului parcelar final de către preşedintele comisiei locale de fond funciar şi persoana autorizată;
    e) concordanţa dintre datele din tabelul parcelar final, datele din titlurile de proprietate/acte de proprietate şi planul parcelar final;
    f) menţionarea în memoriul tehnic a discrepanţelor dintre amplasamentele imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrişi în titlurile de proprietate şi a modificărilor survenite în urma etapei de afişare.
(1^2) Verificarea de către specialistul de carte funciară a documentelor planului parcelar implică activităţi precum:
    a) verificarea actelor juridice depuse;
    b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;
    c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice au fost preluate în planul parcelar, tabelul parcelar şi fişierele .cgxml aferente imobilelor, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare."

    12. La articolul 228, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care documentaţia prezintă deficienţe, se întocmeşte proces-verbal de completare sau proces-verbal de respingere, ce conţine raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică persoanei autorizate."

    13. La articolul 228, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care documentaţia nu mai prezintă deficienţe, se emite procesul-verbal de admitere, conform anexei nr. 1.54."

    14. La articolul 228, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După publicare, în urma soluţionării cererilor de rectificare de către comisia locală de fond funciar, a actualizării evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere în perioada de afişare şi a actualizării documentelor planurilor parcelare de către persoana autorizată, planul parcelar şi tabelul parcelar sunt trimise spre recepţie la OCPI, împreună cu toate documentele necesare deschiderii din oficiu a noilor cărţi funciare. Planul parcelar final este recepţionat cu atribuirea numerelor cadastrale, deschiderea noilor cărţi funciare şi închiderea vechilor evidenţe, iar scrierea titlurilor de proprietate se realizează în baza acestuia."

    15. La articolul 228, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Recepţia planului parcelar nu este condiţionată de introducerea CNP-ului/CUI-ului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile art. 14 alin. (9^1) din Lege."

    16. La articolul 228, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul planului parcelar recepţionat conform art. 87^1 alin. (4)."

    17. La articolul 229, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 229
    (1) Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia planului parcelar spre publicare şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţine următoarele documente:
    a) cererea de recepţie şi înscriere a primarului în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar;
    b) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi ale mandatarilor acestora, sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice, după caz, sau lista eliberată de primărie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificaţi şi cu datele lor de identitate;
    c) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea, în situaţia în care acestea nu există în arhiva oficiului teritorial;
    d) memoriul tehnic;
    e) tabelul parcelar spre publicare;
    f) planul parcelar spre publicare;
    g) adeverinţa emisă de primar, care să confirme corectitudinea întocmirii documentelor planurilor parcelare şi corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători;
    h) fişierele .cgxml întocmite conform specificaţiilor tehnice aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. La articolul 229, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Documentaţia cadastrală întocmită pentru recepţia documentelor planului parcelar final conţine următoarele documente:
    a) cererea de recepţie şi înscriere;
    b) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice şi al mandatarilor acestora, sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice, după caz, sau lista eliberată de primărie cu proprietarii imobilelor care au putut fi identificaţi şi cu datele lor de identitate, prezentate suplimentar în etapa de afişare şi înregistrare cereri de rectificare;
    c) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea, prezentate suplimentar în etapa de afişare şi înregistrare a cererilor de rectificare;
    d) hotărârea comisiei locale de fond funciar de aprobare a planului parcelar prevăzută la art. 40 alin. (9) din Lege;
    e) tabelul parcelar final;
    f) planul parcelar final semnat de preşedintele comisiei locale de fond funciar;
    g) fişierele .cgxml întocmite conform specificaţiilor tehnice aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare."

    19. La articolul 229, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de recepţie şi înscriere este semnată de primarul UAT-ului în calitate de persoană interesată."

    20. Articolul 230 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 230
    Toate imobilele din planul parcelar recepţionat conform prevederilor art. 40 alin. (12) ale Legii se vor înscrie din oficiu în cartea funciară."

    21. Articolul 231 se abrogă.
    22. La articolul 234, alineatul (1) se abrogă.
    23. La articolul 234, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care planul parcelar necesar emiterii titlului de proprietate nu poate fi întocmit sau planul prezentat de comisia locală de fond funciar nu poate fi recepţionat de OCPI, se va prezenta un plan de încadrare în tarla ce va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlului de proprietate. În acest caz, în anexa la partea I a cărţii funciare se va menţiona «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă."

    24. La articolul 262, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) planurile parcelare prevăzute la art. 87^1 alin. (4)."

    25. Anexa nr. 1.43 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.43

    la regulament
    ^1) Anexa nr. 1.43 este reprodusă în facsimil.
    Plan parcelar
    spre publicare*)/final*) (a se vedea imaginea asociată)
    Valabil doar însoţit de tabelul parcelar [spre publicare/final*)]
    *) Nu se va menţiona în cazul recepţiei tehnice. "

    26. Anexa nr. 1.44 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.44

    la regulament
    Plan parcelar
    spre publicare*)/final*)
    (include toate imobilele din tarla)

┌─────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. crt.│ │ │ │Nr. │Suprafaţa│Categoria│Suprafaţa │Suprafaţa │ │Act de │ │
│Nr. │(ordinea│Nr. │Nr. │Nr. parcelă│cad./│parcelei │de │totală a │totală a │Numele şi │proprietate│ │
│tarla│în │cadastral│carte │/ (nr. │Nr. │din act │folosinţă│imobilului│imobilului │prenumele │(nr./data) │Observaţii│
│ │tarla) │iniţial │funciară│topografic)│CF**)│(mp) │din act │din act │determinată│proprietarului│*****) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │(mp) │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │15 │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │1 │234 │457 │189/2/1 │- │8212 │A │8212 │8211 │Popescu Vasile│TP 342/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.04.2006 │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │2 │- │- │189/2/2 │ │10328 │P │10328 │10327 │Vasile Ion │TP 343/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6.04.2006 │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │189/2/3 │ │3179 │V │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────┼─────────┤ │ │ │TP 344/ ├──────────┤
│ │3 │- │- │189/2/4 │ │4946 │L │11981 │11988 │Dumitru Ion │6.04.2006 │ │
│ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┤
│189 │ │ │ │189/2/5 │ │3856 │F │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │189/2/6 │ │4951 │A │ │ │Ionescu │CVC 456/ │ │
│ │4 │1743 │- ├───────────┤- ├─────────┼─────────┤8451 │8450 │Gheorghe │15.12.2006 ├──────────┤
│ │ │ │ │189/2/7 │ │3500 │L │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teren la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dispoziţia │ │ │
│ │5 │- │- │189/2/8 │ │ │A │ │7060 │comisiei │Rezervă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale de fond│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funciar │ │ │
├─────┼────────┴─────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────────┴───────────┼──────────┤
│ │Total suprafaţă │ │ │ │38972 │ │38972 │46036 │ │ │
│ │tarla │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴────────┴───────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┴──────────┘


    Vizat comisia locală de fond funciar***)
    Preşedinte,
    .............................
    Data
    ............
    OCPI (recepţie)
    ..............................
    (semnătura şi parafa inspectorului,
    ştampila OCPI)
    Întocmit****)
    ....................................
    (numele angajatului OCPI)
    Executant***),
    .......................................
    (semnătura şi ştampila) Valabil doar însoţit de planul parcelar [spre publicare/final*)]
    *) Nu se va menţiona în cazul recepţiei tehnice.
    **) Se va completa la recepţia planului parcelar final.
    ***) În cazul în care planul parcelar este întocmit de o persoană fizică/juridică autorizată, la solicitarea autorităţilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.
    ****) Doar în cazul în care procedura este demarată de OCPI.
    *****) Se va trece procesul-verbal de punere în posesie, în cazul în care nu s-a eliberat titlul de proprietate."

    27. După anexa nr. 1.53 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1.54, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 1.54

    la regulament
    OCPI ..................
                   (judeţul)
    Nr./(data)
    - model -
    PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
    ADMITERE/RESPINGERE Etapa: plan parcelar spre publicare*)/final*)
    *) Nu se va menţiona în cazul recepţiei tehnice.
    1. Beneficiar: UAT .....................
    2. Executant: .........................................
    3. Denumirea lucrărilor recepţionate: ................................
    4. Nominalizarea documentelor care se predau oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară: ............................................
    5. Concluzii:
    ......................................................
    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru executant, unul pentru UAT şi unul pentru OCPI.
    Comisia de recepţie din cadrul OCPI,
    ...............................................................
                      (nume, prenume, funcţie, semnătură)"    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016