Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 125 din 4 noiembrie 2008  pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 62/2008    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 125 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 62/2008

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2008
Având în vedere prevederile <>art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 410/2007 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

ART. I
Regulamentul de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 93 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Determinarea puterii calorifice superioare se face cu gazcromatografe on-line sau cu gazcromatografe de laborator.
(2) Intervalul maxim de timp la care se efectueazã citirea volumelor de gaze naturale tranzacţionate este prezentat în tabelul de mai jos:┌────┬────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Consumul anual de energie │ Interval │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │ > 116.277,79 MWh │ Zilnic │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │ 11.627,79 MWh - 116.277,79 MWh │ Decadal │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │ < 11.627,78 MWh │ O datã lunar │
└────┴────────────────────────────────┴────────────────┘(3) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se face utilizând relaţia:n
E = sigma(V(Zi) x H(i)),
i=1unde
V(Zi) - volumul corectat mãsurat zilnic;
H(i) - puterea calorificã superioarã alocatã zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);
n - numãrul de zile din luna respectivã.
(4) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh se face utilizând relaţia:3
E = sigma(V(Di) x H(SDi)),
i=1unde
V(Di) - volumul corectat mãsurat în fiecare decadã;
H(SDi) - puterea calorificã superioarã calculatã decadal conform relaţiei:n
sigma(H(Si) x V(i))
i=1
H(SDi) = ─────────────────── ,
n
sigma(V(i))
i=1unde
H(Si) - puterea calorificã superioarã alocatã zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);
V(i) - volumul corectat, mãsurat zilnic în staţia de reglare-mãsurare-predare a gazelor naturale aferentã sistemului de distribuţie;
n - numãrul de zile aferente decadei.
(5) Calculul energiei pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se face utilizând relaţia:E = V(l) x H(SL) ,unde
V(l) - volumul mãsurat lunar;
H(SL) - puterea calorificã superioarã calculatã lunar conform relaţiei:n
sigma(H(SLi) x V(i))
i=1
H(SL) = ──────────────────── ,
n
sigma(V(i))
i=1H(SLi) - puterea calorificã superioarã alocatã zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);
V(i) - volumul corectat, mãsurat zilnic în staţia de reglare-mãsurare-predare a gazelor naturale aferentã sistemului de distribuţie;
n - numãrul de zile aferente lunii.
(6) În cazul în care, pentru consumatorii precizaţi la alin. (4) şi (5), în staţia de reglare-mãsurare-predare a gazelor naturale nu sunt comunicate zilnic volumele de gaze naturale, HS se calculeazã astfel:n
sigma(H(Si))
i=1
H(S) = ──────────── ,
nunde
H(Si) - puterea calorificã superioarã alocatã zilnic ZCG conform prevederilor art. 91 alin. (2);
n - numãrul de zile aferente decadei/lunii.
(7) În cazul ZCG din anexa nr. 4, puterea calorificã superioarã zilnicã utilizatã de operatorul de distribuţie la facturarea cantitãţilor de energie livrate consumatorilor se calculeazã astfel:n
sigma(H(Si) x V(i))
i=1
H(S) = ─────────────────── ,
n
sigma(V(i))
i=1unde
V(i) - volumul corectat mãsurat pentru fiecare sursã;
H(Si) - puterea calorificã superioarã determinatã pentru fiecare sursã.
Valoarea H(S) astfel determinatã se utilizeazã în relaţiile de calcul precizate la alin. (3), (4) şi (5), dupã caz, pentru calculul energiei livrate consumatorilor.
(8) În cazul interfeţei dintre producãtori şi operatorul SNT, pentru situaţiile în care livrarea cãtre SNT se face dintr-o singurã sursã, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal, iar cantitatea de energie decadalã se calculeazã astfel:n
E(Di) = H(SD) x sigma(V(Zi)) ,
i=1unde
E(Di) - energie calculatã decadal;
V(Zi) - volumul corectat mãsurat zilnic;
H(SD) - puterea calorificã superioarã determinatã decadal în urmãtoarele perioade:
- prima determinare: în intervalul cuprins între 1 şi 5 ale lunii, valoare folositã pentru perioada 1-10 ale lunii în curs;
- a II-a determinare: în intervalul cuprins între 11 şi 15 ale lunii, valoare folositã pentru perioada 11-20 ale lunii în curs;
- a III-a determinare: în intervalul cuprins între 21 şi 25 ale lunii, valoare folositã pentru perioada 21 - sfârşitul lunii în curs.
Intervalul de timp dintre prima şi a doua determinare, respectiv a doua şi a treia determinare este de maximum 10 zile. Transmiterea datelor referitoare la valorile puterii calorifice superioare se va face în ziua urmãtoare determinãrii.
Cantitatea de energie aferentã perioadei de facturare se determinã cu relaţia:3
E = sigma(E(Di))
i=1(9) Pentru sistemele de distribuţie alimentate direct din conductele din amonte sau consumatorii racordaţi direct la acestea, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal, conform perioadelor precizate la alin. (8), iar calculul cantitãţilor de energie se face astfel:
a) pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mare de 116.277,79 MWh se aplicã prevederile alin. (8);
b) pentru consumatorii care au un consum anual de energie cuprins între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh se utilizeazã relaţia:3
E = sigma (V(Di) x H(SDi)) ,
i=1unde
V(Di) - volumul corectat mãsurat în fiecare decadã;
H(SDi) - puterea calorificã superioarã aferentã fiecãrei decade;
c) pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh se utilizeazã relaţia:3
sigma (H(SDi))
i=1
E = V(l) x ────────────── ,
3unde
V(l) - volumul mãsurat lunar;
H(SDi) - puterea calorificã superioarã aferentã fiecãrei decade."
2. La articolul 94, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 94. - (1) Puterea calorificã superioarã utilizatã de operatorul de distribuţie la facturarea serviciilor de distribuţie prestate beneficiarilor sãi se determinã conform prevederilor art. 93 alin. (3)-(7), dupã caz.
(2) Puterea calorificã superioarã utilizatã de furnizor la facturarea consumului de energie pentru beneficiarii sãi se determinã conform prevederilor art. 93 alin. (3)-(7), dupã caz."
3. La articolul nr. 94, alineatele (3) şi (4) se abrogã.
4. La articolul nr. 94, alineatele (5) şi (6) vor avea urmãtorul cuprins:
"(5) Distribuitorii au obligaţia ca pentru consumatorii situaţi în ZCG din anexa nr. 4, cu un consum mai mare de 11.627,78 MWh/an, sã determine zilnic/decadal, conform intervalelor precizate la art. 93 alin. (2), puterea calorificã superioarã, în vederea facturãrii serviciilor prestate.
(6) Puterea calorificã superioarã utilizatã de operatorul sistemului naţional de transport la facturarea serviciilor de transport prestate beneficiarilor sãi o reprezintã media ponderatã a puterilor calorifice superioare aferente ZCG pentru fiecare punct de ieşire din SNT, corespunzãtor acestora, la intervalele precizate la art. 93 alin. (2), aferente perioadei de facturare."
5. La articolul nr. 94, alineatele (5), (6) şi (7) se renumeroteazã astfel:
- alineatul (5) devine alineatul (3);
- alineatul (6) devine alineatul (4);
- alineatul (7) devine alineatul (5).
6. Articolul 95 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - În situaţia în care mãsurãtorile efectuate de distribuitor, realizate timp de 12 luni consecutive, aratã cã puterea calorificã superioarã determinatã conform prevederilor art. 94 alin. (3) nu a înregistrat variaţii mai mari de ± 2%, la facturare se poate utiliza aceeaşi putere calorificã superioarã pentru toţi consumatorii situaţi în acea zonã delimitatã."
7. Articolul 104 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 104. - (1) Operatorii licenţiaţi pentru distribuţia gazelor naturale au obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzãtoare fiecãrei localitãţi pentru care deţin licenţa de distribuţie a gazelor naturale. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, operatorii licenţiaţi pentru distribuţia gazelor naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet şi valorile puterii calorifice superioare, calculate în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3)-(7), aferente fiecãrei perioade de facturare a cantitãţilor de energie livrate consumatorilor, utilizatã la facturare.
(2) Producãtorii au obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzãtoare fiecãrui punct de intrare în SNT şi, respectiv, fiecãrui punct de intrare din cadrul unei ZCG.
(3) Operatorul sistemului naţional de transport are obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare corespunzãtoare fiecãrui punct de ieşire din SNT, corespunzãtor ZCG menţionate în anexele nr. 3 şi 4.
(4) Operatorii depozitelor de înmagazinare au obligaţia de a publica zilnic pe pagina proprie de internet valorile puterii calorifice superioare determinate la interfaţa sistemului naţional de transport cu depozitul de înmagazinare."
8. Articolul 105 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 105. - Furnizorii au obligaţia de a asigura comunicarea, prin intermediul facturilor lunare, cãtre consumatorii lor a informaţiilor legate de accizarea gazelor naturale, consumul de gaze naturale exprimat în metri cubi, valoarea puterii calorifice superioare folositã la facturare şi cantitatea totalã de energie consumatã."
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2008.


p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriş

Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
Nr. 125.


----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice