Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 122 din 23 iunie 2009  privind aprobarea continutului-model al Angajamentului pentru participantii declarati admisi la programele de formare specializata prevazute la   art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 122 din 23 iunie 2009 privind aprobarea continutului-model al Angajamentului pentru participantii declarati admisi la programele de formare specializata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009
ORDIN nr. 122 din 23 iunie 2009
privind aprobarea conţinutului-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializatã prevãzute la <>art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009


Având în vedere Referatul de aprobare nr. 341.063/UCRAP/2009 prin care se supune aprobãrii conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializatã prevãzute la <>art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009 ,
în baza dispoziţiilor <>art. 8 alin. (1) şi ale <>art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009 , şi ale art. 15 din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 783/2005 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã conţinutul-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializatã prevãzute la <>art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009 , prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Se împuterniceşte domnul Mihai Viorel Fifor, secretar de stat, sã reprezinte şi sã semneze în numele viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, angajamentele ce se semneazã de cãtre participanţi, potrivit conţinutului-model prevãzut la art. 1.
ART. 3
La data publicãrii prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 447/2008 privind aprobarea modelului angajamentelor pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializatã prevãzute la <>art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 22 aprilie 2008.

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Bucureşti, 23 iunie 2009.
Nr. 122.


ANEXÃ

CONŢINUTUL-MODEL
al Angajamentului nr. ..... din ...., încheiat în aplicarea
<>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008
privind statutul funcţionarului public denumit manager public,
aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009

I. Pãrţile semnatare:
1. Numele ......................
Prenumele ................
Domiciliul ................
Nãscut la data de ...............
Legitimat cu BI/CI seria .... nr. .......
CNP ................
Fiul lui ........ şi al ........,
în calitate de participant declarat admis la programul de formare specializatã în administraţia publicã, cu durata de ..., organizat pentru obţinerea statutului de manager public (Programul de formare), denumit în continuare participant la program,
şi
2. Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, reprezentat prin domnul/doamna .............., având funcţia de ..............., în calitate de autoritate responsabilã de aplicarea corespunzãtoare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009 , denumit în continuare minister.
II. Obiectul angajamentului
Obiectul prezentului angajament îl constituie asumarea obligaţiei de cãtre participantul la program de a lucra în cadrul administraţiei publice pentru o perioadã de cel puţin 5 ani consecutivi, cu respectarea prevederilor legale, precum şi cu exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor stabilite în continuare. Obligaţia poate fi îndeplinitã prin desfãşurarea de activitãţi în regim de funcţie publicã, prin ocuparea unei funcţii de demnitate publicã, sau, dupã caz, în baza unui contract individual de muncã.
Ministerul îşi asumã obligaţia corelativã de a asigura desfãşurarea programului de formare şi plasarea participantului la program pe o funcţie specificã de manager public, dupã absolvire, în condiţiile legii.
III. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
1. Participantul la program are urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã integral şi la termen sumele prevãzute cu titlu de bursã sau, dupã caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;
b) sumele prevãzute cu titlu de bursã sã fie virate în contul indicat de participantul la program;
c) sã fie informat cu privire la deciziile care se iau şi care îl vizeazã în mod direct;
d) sã fie consultat cu privire la modificãri de fond, de naturã a-i afecta un interes personal legitim, ale deciziilor cu caracter individual luate prin excepţie de la procedurile generale aprobate;
e) ca urmare a absolvirii programului de formare, sã fie numit într-o funcţie publicã specificã de manager public.
2. Participantul la program are urmãtoarele obligaţii:
a) sã se conformeze solicitãrilor furnizorului de formare cu privire la derularea activitãţilor specifice desfãşurãrii programelor de formare şi sã participe diligent la toate aceste activitãţi;
b) sã respecte normele de conduitã profesionalã şi civicã şi sã se abţinã de la orice faptã care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori imaginii furnizorului de formare;
c) sã respecte, în îndeplinirea sarcinilor corespunzãtoare activitãţilor specifice desfãşurãrii programelor de formare, prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, precum şi regulamentele de studii şi cele de ordine interioarã ale instituţiilor în care desfãşoarã respectivele activitãţi;
d) pe perioada derulãrii programului de formare sã informeze în scris Institutul Naţional de Administraţie, iar ulterior absolvirii programului de formare sã informeze în scris Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generalã resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice modificare a datelor înregistrate privind domiciliul, reşedinţa, starea civilã ori starea de sãnãtate; notificarea va fi însoţitã de copii ale documentelor prin care se constatã/se dispun modificãrile de cãtre organele în drept;
e) sã ramburseze, în situaţia încetãrii calitãţii de participant la program, toate cheltuielile efectuate cu formarea acestuia pânã la data înregistrãrii solicitãrii scrise a participantului la program sau, dupã caz, pânã la data exmatriculãrii din program, ca urmare a aplicãrii unei sancţiuni disciplinare;
f) sã se prezinte în termenul legal la autoritatea sau instituţia publicã unde a fost repartizat, în vederea ocupãrii funcţiei publice specifice de manager public;
g) sã ramburseze, în situaţia nerespectãrii obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament, contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestuia, redusã proporţional cu perioada luatã în calcul ca fiind lucratã din termenul de 5 ani;
h) în situaţia îndeplinirii obligaţiei ce face obiectul prezentului angajament prin ocuparea unui post în baza unui contract individual de muncã, sã informeze Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generalã resurse umane, în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului, despre orice naştere, modificare sau încetare a raporturilor de muncã.
3. Ministerul are urmãtoarele drepturi:
a) sã dispunã privind modalitatea de organizare şi desfãşurare a programelor de formare, precum şi privind regulile aplicabile pe parcursul activitãţilor de formare;
b) sã solicite date referitoare la domiciliul, reşedinţa, starea civilã, starea de sãnãtate, activitãţile participantului la program şi rezultatele înregistrate de acesta, precum şi copii de pe documentele considerate relevante în vederea înregistrãrii şi actualizãrii evidenţelor;
c) sã dispunã asupra modalitãţilor şi termenelor de platã pentru valoarea calculatã a creanţelor în situaţia recuperãrii debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament.
4. Ministerul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã stabileascã din timp o modalitate unicã de îndeplinire a obligaţiilor de platã şi sã aducã la cunoştinţa persoanelor interesate informaţiile relevante, astfel încât orice platã sã fie fãcutã în termen, în mod corespunzãtor;
b) sã vireze integral şi la termen sumele prevãzute cu titlu de bursã sau, dupã caz, sumele cu titlu de cheltuieli de deplasare;
c) sã acţioneze pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor prezentului angajament cu oferirea posibilitãţii eşalonãrii plãţilor astfel încât valoarea eşalonatã calculatã la recuperarea creanţelor sã nu depãşeascã 20% din totalul veniturilor debitorului; eşalonarea plãţilor se face la solicitarea motivatã a debitorului, cu prezentarea de cãtre acesta a documentelor doveditoare a totalului veniturilor acestuia.
5. Drepturile şi obligaţiile ministerului se exercitã/îndeplinesc prin structurile sale de specialitate, precum şi prin instituţiile publice şi organele de specialitate din subordinea acestuia, conform atribuţiilor ce revin acestora în aplicarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009 , şi a actelor normative proprii de organizare şi funcţionare.
6. În caz de suspendare a raportului de serviciu, perioadele aflate sub incidenţa <>art. 94 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se calculeazã în termenul de 5 ani, iar celelalte perioade nu se includ în calculul termenului.
7. Obligaţia de rambursare prevãzutã la pct. 2 lit. e) şi g) devine exigibilã dupã trecerea unei perioade de graţie de 30 de zile de la data naşterii acestei obligaţii.
IV. Valoarea creanţelor
1. La calculul contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program vor fi incluse:
a) sumele plãtite participantului la program cu titlu de bursã;
b) sumele plãtite participantului la program cu titlu de cheltuieli de deplasare;
c) sumele aferente organizãrii şi derulãrii activitãţilor de formare desfãşurate în ţarã;
d) sumele aferente organizãrii şi derulãrii activitãţilor de formare desfãşurate în strãinãtate.
2. Calcularea contravalorii cheltuielilor efectuate cu formarea participantului la program se face prin însumarea sumelor prevãzute la pct. 1 lit. a), b) şi d), la care se adaugã valoarea calculatã prin împãrţirea sumelor prevãzute la pct. 1 lit. c) la numãrul efectiv de participanţi la fiecare dintre tipurile de activitãţi de formare desfãşurate în ţarã, precum şi orice alte sume suplimentare stabilite cu titlu de penalitãţi.
3. Sumele stabilite cu titlu de creanţe rezultate din derularea prezentului angajament se calculeazã pe baza documentelor justificative prezentate de persoanele în drept.
V. Încetarea efectelor angajamentului
Prezentul angajament înceteazã a-şi produce efectele odatã cu stingerea obligaţiilor de platã între pãrţi în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de 5 ani de lucru în administraţia publicã de la data calculatã începând cu data primei numiri în funcţia publicã specificã de manager public;
b) starea sãnãtãţii fizice sau/şi psihice a participantului la program, constatatã prin decizie a organelor competente de expertizã medicalã, nu îi mai permite acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul angajament;
c) prin efectul legii, condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de manager public se modificã astfel încât participantul la program nu mai este eligibil pentru ocuparea funcţiei;
d) prin denunţare unilateralã de cãtre participantul la program, în cazul nerespectãrii drepturilor prevãzute la secţiunea a III-a art. 1 lit. a) din prezentul angajament, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, respectiv la secţiunea a III-a art. 1 lit. e) din prezentul angajament, pentru o perioadã mai mare de 6 luni;
e) în oricare dintre situaţiile pentru care legea prevede cã pãrţile semnatare nu se aflã în culpã, de la data producerii sau, dupã caz, anunţãrii producerii evenimentului datoritã cãruia prezentul angajament nu îşi mai poate produce efectele.

Prezentul angajament a fost încheiat astãzi, ..., la Bucureşti, în 4 (patru) exemplare, egal valabile, câte un exemplar pentru:
- participantul la program;
- Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici;
- Institutul Naţional de Administraţie.
Prezentul angajament a fost înregistrat cu nr. .... din data de ...... la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice