Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 121 din 28 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 121 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 din 1 februarie 2021
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 9/IV din 26.01.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sunt eligibile şi pot fi finanţate de Autoritate sistemele de panouri fotovoltaice care nu conţin toate părţile componente menţionate la alin. (1) lit. a), dar ale căror echipamente îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute de prezentul ghid, respectiv:
    a) permit producerea energiei electrice din surse regenerabile şi transformarea acesteia, pentru a fi utilizată în gospodării;
    b) permit stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, colectarea, precum şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic."

    2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei."

    3. La articolul 7 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) dosar de decontare - dosarul constituit de Autoritate, care cuprinde cererea de decontare, astfel cum este definită la lit. f), precum şi documentele justificative prevăzute la art. 30;"

    4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Informaţiile şi documentele relevante pentru program pot fi transmise către Autoritate şi prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, precum şi prin poştă electronică."

    5. La articolul 20, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:
    "(17) Sistemele de panouri fotovoltaice care conţin echipamente sau părţi componente cu caracteristici tehnice superioare celor prevăzute în prezentul ghid sunt considerate eligibile şi pot fi finanţate de Autoritate."

    6. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii."

    7. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă.
    8. La articolul 27, punctele 1-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat;
2. dovada achitării contribuţiei proprii de către beneficiarul final (extras de cont sau chitanţă);
3. declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie (care să conţină inclusiv seriile componentelor principale - panou fotovoltaic, invertor, contor) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice;
4. procesul-verbal de recepţie, din care să reiasă îndeplinirea, cel puţin, a cerinţelor tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, a faptului că toate componentele investiţiei sunt noi, precum şi a faptului că sistemul permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
5. certificatul de racordare."

    9. La articolul 28 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele şi prenumele, codul numeric personal."

    10. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se declanşează prin încărcarea, de către instalatorul validat, a documentelor care vor face parte din dosarul de decontare şi transmiterea solicitării la decontare prin aplicaţia informatică, după cum urmează:
    a) prin poşta electronică, la adresa furnizată de Autoritate, următoarele documente:
    (i) formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului;
    (ii) lista beneficiarilor finali pentru care se solicita plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată;
    b) prin aplicaţia informatică administrată de Autoritate, documentele prevăzute la art. 27, pentru beneficiarii incluşi în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicaţie vor fi certificate «conform cu originalul» de către instalatorul validat;
    c) prin servicii poştale sau de curierat, pe bază de borderou, contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 25 alin. (2), în original, semnate de beneficiarii incluşi în cererea de decontare."

    11. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) După recepţia documentelor prevăzute la alin. (1) se transmit instalatorilor, prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, numărul şi data cu care cererea de decontare a fost înregistrată la Autoritate."

    12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instalatorul transmite la Autoritate cererile de decontare împreună cu documentaţia prevăzută la alin. (1) o dată pe lună, în termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea implementării proiectelor, în condiţiile art. 26 alin. (2)."

    13. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Conţinutul dosarului de decontare
    Dosarul de decontare se constituie de Autoritate şi conţine următoarele:
    a) formularul cererii de decontare, întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, precum şi împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
    b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicita plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată, care va cuprinde următoarele elemente: numele şi prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul şi seria echipamentului care permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi colectarea acestora de la distanţă, puterea instalată, suma solicitată; împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului, după caz;
    c) dosarele de finanţare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:
    (i) documentele menţionate la art. 21 şi 27;
    (ii) contestaţiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz;
    (iii) ATR;
    (iv) contractul de finanţare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;
    (v) declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 25 alin. (2), semnată de solicitantul aprobat, în original."

    14. La articolul 33, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumându-şi responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică, precum şi a datelor/informaţiilor referitoare la înscrierea solicitantului în program.
(2) Analiza cererii de decontare constă în:
    a) verificarea concordanţei dintre datele/informaţiile înscrise de instalatori în lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata şi datele/informaţiile încărcate în aplicaţia informatică ori cuprinse în documentele prevăzute la art. 30;
    b) verificarea respectării condiţiilor impuse prin ghid.
(3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienţei respective. Instalatorul validat are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de Autoritate, în termenul prevăzut la art. 4 pct. 4.1 lit. f) din anexa nr. 2 la prezentul ghid, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării sumelor deja plătite."

    15. La articolul 33, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), corectarea erorilor la introducerea informaţiilor/datelor/documentelor, aferente cererii de decontare, se poate efectua de către instalatori până la momentul înregistrării cererii de decontare la Autoritate.
(4^2) După aprobarea cererii de finanţare, solicitantul aprobat/beneficiarul are posibilitatea să depună la Autoritate o cerere motivată însoţită de documente justificative, transmise prin poştă/curier/poşta electronică, în vederea:
    a) modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv pe imobilul construcţie sau pe terenul aferent imobilului construcţie;
    b) modificării puterii aprobate a sistemului de panouri fotovoltaice, cu condiţia păstrării valorii minime de 3kWp.
(4^3) Documentele justificative prevăzute la alin. (4^2) trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii acestora la AFM.
(4^4) Autoritatea poate aproba cererea prevăzută la alin. (4^2) numai dacă proiectul îşi păstrează eligibilitatea."

    16. La articolul 33, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
    "(13) În aplicarea prevederilor prezentului ghid, Autoritatea poate emite instrucţiuni care se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui şi se publică pe site-ul Autorităţii."

    17. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    Transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final către un alt instalator
    (1) În baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, Autoritatea poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.
    (2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), Autoritatea va solicita celor doi instalatori implicaţi:
    a) acordul privind transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final;
    b) acordul privind transferul dosarului solicitantului aprobat/beneficiarului final, care va include dosarul cererii de finanţare şi/sau documentele aferente contractării, inclusiv ATR, după caz.
    (3) Acordul prevăzut la alin. (2) se transmite către Autoritate şi către solicitantul persoană fizică, prin intermediul poştei electronice. În cazul în care acordul este semnat de împuternicit, se va transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului.
    (4) În urma analizei documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), aprobarea ori respingerea transferului va fi comunicată de Autoritate, prin poştă electronică, atât solicitantului aprobat/ beneficiarului final, cât şi instalatorilor implicaţi.
    (5) În situaţia aprobării cererii prevăzute la alin. (1):
    a) dosarul solicitantului, în format electronic, va fi transferat în aplicaţia informatică de Autoritate, iar accesul la datele/finanţarea de care beneficiază solicitantul transferat va fi acordat instalatorului cu care s-a optat continuarea implementării proiectului;
    b) dosarul solicitantului, în format fizic, va fi transmis de instalatorul iniţial, prin intermediul serviciilor poştale/de curierat, către instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului, în termen de 15 zile de la primirea comunicării efectuată de Autoritate, în condiţiile alin. (4);
    c) instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va realiza conformitatea documentelor încărcate în aplicaţia informatică cu documentele recepţionate, în condiţiile prevăzute la lit. b)."

    18. În anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins:
    "s) să colecteze şi să transmită AFM informaţii referitoare la energia produsă de către sistemele fotovoltaice instalate, în ultima lună a fiecărui an;
ş) să notifice AFM în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice solicitanţilor aprobaţi pentru care a efectuat înscrierea în program."

    19. În anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 5 punctul 5.2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) refuză să îşi exprime acordul de transfer al solicitantului aprobat ori refuză să transfere dosarul solicitantului aprobat către un alt instalator, în condiţiile în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice."

    20. În anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 5 punctul 5.7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii, cu posibilitatea de reziliere a contractului."

    21. În anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 6, după punctul 6.1 se introduc două noi puncte, punctele 6.2 şi 6.3, cu următorul cuprins:
    "6.2. Contractul poate înceta prin reziliere, în condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 5.7 lit. b).
6.3. Prezentul contract încetează prin acordul părţilor, în cazul în care instalatorul cesionează total, în favoarea unui alt instalator validat, obligaţiile de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice şi/sau a activităţilor corelative, sub condiţia acceptării preluării obligaţiilor de către unul sau mai mulţi instalatori validaţi."

    22. În anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Cesiunea
    (1) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni, totale sau parţiale.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), instalatorul poate ceda, total sau parţial, unui alt instalator din cadrul programului obligaţia de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi obligaţiile corelative realizării acesteia, în condiţiile prevăzute de ghid."

    23. Anexa la anexa nr. 2 la ghid „Contract de participare în vederea decontării“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Modificările şi completările prevăzute la art. I pct. 1, 2, 4, 5, 8, 9 şi 14 se aplică şi cererilor de decontare depuse la Administraţia Fondului pentru Mediu până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    (1) Modificările şi completările prevăzute la art. I pct. 6 se consideră asumate de către beneficiari în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, în calitate de părţi ale contractelor de finanţare nerambursabilă aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
    (2) Modificările la contractele de finanţare nerambursabilă, potrivit alin. (1), devin aplicabile în 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunţate de către beneficiari, prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Gelu Puiu,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 28 ianuarie 2021.
    Nr. 121.
    ANEXA 1

    (Anexa la Contractul de participare în vederea decontării)
    Nr. de înregistrare la AFM
    ………/…../……………..
    CERERE DE DECONTARE
    pentru Regiunea ........................
    Nr. de înregistrare la AFM ........./....../..............................
    Denumirea completă a instalatorului validat ...............................................................
    Forma juridică de organizare .................................................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală .................................., cont nr. ..............., deschis la Trezoreria .....................................
    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................
    Reprezentat/Reprezentată legal de ............................, în calitate de .................., prin ...........................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .............................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către .................. la data de .................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ..............., fax .........., e-mail .............
    În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ......../..............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanţarea, care va cuprinde următoarele elemente: numele şi prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul şi seria echipamentului care permite stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi colectarea acestora de la distanţă, puterea instalată, suma solicitată, semnată de către reprezentatul legal sau împuternicit, cu semnătura electronică calificată.
    Pentru beneficiarii incluşi în cererea de decontare, documentele prevăzute la art. 27 din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018(Ghid), au fost încărcate în aplicaţia informatică, iar contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 25 alin. (2) din Ghid, au fost transmise, în original, la sediul Autorităţii.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Totodată, declar pe propria răspundere că am realizat conformitatea documentelor prevăzute la art. 21 din Ghid, astfel cum acestea au fost introduse la momentul înscrierii în aplicaţia informatică, precum şi a celor de la art. 27 din Ghid şi mă oblig să păstrez toate documentele aferente fiecărui beneficiar final pe întreaga durată de valabilitate a contractului de participare în vederea decontării.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal*^)
    Numele şi prenumele ...................................
    Funcţia .........................................................
    Semnătura ...................................................
    Data .............................................................
    L.S.
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte
    Numele şi prenumele .................................
    Semnătura .................................................
    *^) În cazul în care cererea de decontare este semnată de împuternicit, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016