Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 114 din 15 iunie 2009  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 114 din 15 iunie 2009 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative"

EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 463 din 6 iulie 2009
    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, ale Deciziei CE nr. 5.748/2007 de adoptare a Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”, ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, în România, încheiat între Autoritatea de Management şi Autoritatea de Certificare şi Plată la data de 28 ianuarie 2008, înregistrat sub nr. 421.176 din 5 februarie 2008, cu actele adiţionale în vigoare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 20 august 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative va lua măsuri de aplicare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru,
                    ministrul administraţiei şi internelor,
                    Dan Nica

    Bucureşti, 15 iunie 2009.
    Nr. 114.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 547/2008)
    CADRU GENERAL
    privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

┌────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │Persoane desemnate pentru acordarea │ │
│ │ │ │ │vizei │ │
│ │Proiectul de │ │Compartimentul │ │Termen │
│Nr. │operaţiune supus│Documentele │care ├────────────────┬─────────────────────┤de │
│crt.│controlului │justificative │iniţiază │ │de control financiar │acordare│
│ │financiar │ │operaţiunea │de specialitate │preventiv propriu │a vizei │
│ │preventiv │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Notă │ │ │ │ │
│ │ │justificativă │ │ │ │ │
│ │ │- Fundamentarea │ │ │ │ │
│ │ │pe baza normelor │ │ │ │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │
│ │Cererea de │fiecărui │Compartimentul │ │ │ │
│1. │deschidere │ordonator de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │de credite │credite │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │bugetare │pentru │cadrul │management │viceprim- │ │
│ │ │cheltuielile │Direcţiei │financiar │ministrului, │ │
│ │ │cuprinse în │pentru │ │ministrul │ │
│ │ │cererea │dezvoltarea │ │administraţiei şi │ │
│ │ │de deschidere a │capacităţii │ │internelor │ │
│ │ │creditelor │administrative │ │ │ │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │
│ │ │- Deconturile │ │ │ │ │
│ │ │justificative, pe│ │ │ │ │
│ │ │articole bugetare│ │ │ │ │
│ │ │- Cereri de │ │ │ │ │
│ │ │avans, după caz │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │Documentaţia │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │Dispoziţia │fundamentarea │Compartimentul │ │ │ │
│2. │bugetară │sumelor înscrise │management │Personalul │Persoane desemnate │1 zi │
│ │sau, după caz, │în dispoziţiile │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │ordinul de plată│bugetare de │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │pentru │repartizare │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │repartizarea │pentru │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │creditelor │bugetul propriu │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │bugetare │şi bugetelor │capacităţii │ │ │ │
│ │(sau alimentări)│ordonatorilor │administrative │ │ │ │
│ │ │subordonaţi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │Fundamentarea │ │ │ │ │
│ │Documentul │propunerii │ │ │ │ │
│ │pentru │ordonatorului │Compartimentul │ │ │ │
│3. │modificarea │principal de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │repartizării pe │credite │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │trimestre a │pentru │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │creditelor │modificarea │Dire- │financiar │ministrul │ │
│ │bugetare, │repartizării │cţiei pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │care se │iniţiale pe │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │efectuează │trimestre a │capacităţii │ │ │ │
│ │cu aprobarea │creditelor │administrative │ │ │ │
│ │Ministerului │bugetare │ │ │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │ │ │ │
│ │Publice │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAŢII DE PLATĂ │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Planificarea │ │ │ │ │
│ │ │lansării │ │ │ │ │
│ │ │cererilor de │ │ │ │ │
│ │ │idei de proiecte │ │ │ │ │
│ │ │şi a cererilor de│ │ │ │ │
│ │ │proiecte │ │ │ │ │
│ │ │- Anunţul de │ │ │ │ │
│ │ │lansare a cererii│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │proiecte pentru │ │ │ │ │
│ │ │domeniul şi axa │ │ │ │ │
│ │ │prioritară din │ │ │ │ │
│ │ │care se │ │ │ │ │
│ │ │finanţează │ │ │ │ │
│ │ │proiectul │ │ │ │ │
│ │ │- Documentaţia │ │ │ │ │
│ │ │pentru solicitant│ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │
│ │Contractul/ │vederea │Compartimentul │ │ │ │
│ │ordinul de │întocmirii │de │ │ │ │
│1. │finanţare din │cererii de │contractare şi │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │Fondul │finanţare (ghidul│monitorizare a │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Social European,│solicitantului) │implementării │de contractare │viceprim-ministrului,│ │
│ │în │- Documentul de │proiectelor din│şi monitorizare │ministrul │ │
│ │cadrul │numire a │cadrul │a implementării │administraţiei şi │ │
│ │Programului │ofiţerului de │Direcţiei │proiectelor │internelor │ │
│ │operaţional │proiect sau a │pentru │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │persoanei │dezvoltarea │ │ │ │
│ │capacităţii │desemnate │capacităţii │ │ │ │
│ │administrative" │- Documentul de │administrative │ │ │ │
│ │ │numire a │ │ │ │ │
│ │ │evaluatorilor │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare a │ │ │ │ │
│ │ │conformităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative şi│ │ │ │ │
│ │ │a eligibilităţii │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Decizia de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Scrisoare de │ │ │ │ │
│ │ │informare a │ │ │ │ │
│ │ │solicitantului cu│ │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │ │
│ │ │decizia │ │ │ │ │
│ │ │de finanţare a │ │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │ │
│ │ │- Documentul │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │soluţionarea │ │ │ │ │
│ │ │contestaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │ │ │
│ │ │modul │ │ │ │ │
│ │ │în care a fost │ │ │ │ │
│ │ │evaluată cererea │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │- Cererea de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare (în │ │ │ │ │
│ │ │forma │ │ │ │ │
│ │ │finală) │ │ │ │ │
│ │ │- Propunerea de │ │ │ │ │
│ │ │angajare a unei │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │- Angajamentul │ │ │ │ │
│ │ │bugetar │ │ │ │ │
│ │ │individual │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │ │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare, │ │ │ │ │
│ │ │cu anexele │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │- Documentele │ │ │ │ │
│ │ │transmise de │ │ │ │ │
│ │Actul │beneficiar │Compartimentul │ │ │ │
│ │adiţional/ │prin care se │de │ │ │ │
│2. │Ordinul de │fundamentează │contractare şi │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │modificare │necesitatea │monitorizare a │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │încheiat │încheierii │implementării │de contractare │viceprim-ministrului,│ │
│ │la contractul/ │actului adiţional│proiectelor din│şi monitorizare │ministrul administra-│ │
│ │ordinul │la │cadrul │a implementării │ţiei şi internelor │ │
│ │de finanţare din│contractul de │Direcţiei │proiectelor │ │ │
│ │Fondul Social │finanţare │pentru │ │ │ │
│ │European, în │- Decizia de │dezvoltarea │ │ │ │
│ │cadrul │aprobare a │capacităţii │ │ │ │
│ │Programului │actului │administrative │ │ │ │
│ │operaţional │adiţional la │ │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │contractul de │ │ │ │ │
│ │capacităţii │finanţare │ │ │ │ │
│ │administrative" │- Propunerea de │ │ │ │ │
│ │ │angajare a unei │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Angajamentul │ │ │ │ │
│ │ │individual, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este │ │ │ │ │
│ │ │cazul │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │Protocoale de │ │Compartimentele│ │ │ │
│ │afiliere, │Documentele │de │ │ │ │
│3. │convenţii, │privind │specialitate │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │acorduri de │propunerea de │din │compartimentelor│prin ordin al │ │
│ │participare la │afiliere │cadrul │care iniţiază │viceprim-ministrului,│ │
│ │organisme │ │Direcţiei │operaţiunea │ministrul │ │
│ │internaţionale, │ │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │protocoale şi │ │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │acorduri de │ │capacităţii │ │ │ │
│ │colaborare cu │ │administrative,│ │ │ │
│ │alte │ │după caz │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │gestionarea │ │ │ │ │ │
│ │fondurilor │ │ │ │ │ │
│ │structurale ale │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE ŞI DIN ALTE FONDURI PUBLICE │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │ │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │
│ │ │şi actul │ │ │ │ │
│ │ │adiţional/Ordinul│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │modificare, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Cererea de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare cu │ │ │ │ │
│ │ │anexele aferente │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul tehnic│ │ │ │ │
│ │ │de progres R2 │ │ │ │ │
│ │ │(transmis la │ │ │ │ │
│ │ │cererea de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare) │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │administrativă │ │ │ │ │
│ │ │pentru raportul │ │ │ │ │
│ │ │tehnic de progres│ │ │ │ │
│ │ │R2 │ │ │ │ │
│ │Ordonanţarea de │- Fişa de │ │ │ │ │
│ │plată │verificare │ │ │ │ │
│ │privind │administrativă a │ │ │ │ │
│ │cheltuielile │achiziţiilor │ │ │ │ │
│ │validate în │publice │Compartimentul │ │ │ │
│1. │scopul │- Fişa de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │efectuării │verificare │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │plăţilor │financiară a │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │către │cererii de │Direcţiei │financiar │ministrul administra-│ │
│ │beneficiarii │rambursare │pentru │ │ţiei şi internelor │ │
│ │Programului │- Raportul final │dezvoltarea │ │ │ │
│ │operaţional │R3 anexat la │capacităţii │ │ │ │
│ │"Dezvoltarea │cererea │administrative │ │ │ │
│ │capacităţii │de rambursare │ │ │ │ │
│ │administrative",│finală, dacă este│ │ │ │ │
│ │din │cazul │ │ │ │ │
│ │fonduri UE, din │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │cofinanţarea │audit al │ │ │ │ │
│ │naţională şi │proiectului, │ │ │ │ │
│ │taxa pe │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │valoarea │- Lista de │ │ │ │ │
│ │adăugată │verificare │ │ │ │ │
│ │aferentă acestor│administrativă │ │ │ │ │
│ │sume │pentru raportul │ │ │ │ │
│ │ │final R3 │ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │financiară a │ │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │ │
│ │ │rambursare finală│ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de calcul │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │determinarea │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │ │eligibile pentru │ │ │ │ │
│ │ │rambursare │ │ │ │ │
│ │ │- Fişa de calcul │ │ │ │ │
│ │ │a majorărilor de │ │ │ │ │
│ │ │întârziere, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │control efectuat │ │ │ │ │
│ │ │la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │ │beneficiarului, │ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Procesul-verbal│ │ │ │ │
│ │ │de control, dacă │ │ │ │ │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Procesul-verbal│ │ │ │ │
│ │ │de constatare a │ │ │ │ │
│ │ │unei │ │ │ │ │
│ │ │creanţe bugetare,│ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Centralizatorul│ │ │ │ │
│ │ │privind debitele │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │redistribuit, │ │ │ │ │
│ │ │dacă este cazul │ │ │ │ │
│ │ │- Extrasul de │ │ │ │ │
│ │ │cont de │ │ │ │ │
│ │ │disponibil din │ │ │ │ │
│ │ │debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │Programului │ │ │ │ │
│ │ │operaţional │ │ │ │ │
│ │ │"Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative" │ │ │ │ │
│ │ │- Raportul de │ │ │ │ │
│ │ │validare │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Solicitarea de │ │ │ │ │
│ │ │acordare a │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţării │ │ │ │ │
│ │ │- Lista de │ │ │ │ │
│ │ │verificare a │ │ │ │ │
│ │ │solicitării de │ │ │ │ │
│ │ │acordare a │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţării din│ │ │ │ │
│ │Ordonanţarea de │punct de │ │ │ │ │
│ │plată │vedere │Compartimentul │ │ │ │
│2. │privind │administrativ │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │acordarea de │- Lista de │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │prefinanţare │verificare a │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │beneficiarilor │solicitării de │Di- │financiar │ministrul │ │
│ │Programului │acordare a │recţiei pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │operaţional │prefinanţării din│dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │"Dezvoltarea │punct de │capacităţii │ │ │ │
│ │capacităţii │vedere financiar │administrative │ │ │ │
│ │administrative",│- Contractul/ │ │ │ │ │
│ │în │Ordinul de │ │ │ │ │
│ │cadrul │finanţare │ │ │ │ │
│ │contractelor/ │încheiat între │ │ │ │ │
│ │ordinelor de │Direcţia pentru │ │ │ │ │
│ │finanţare │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │încheiate │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative │ │ │ │ │
│ │ │şi beneficiar │ │ │ │ │
│ │ │- Contractul de │ │ │ │ │
│ │ │prestare de │ │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │ │
│ │ │încheiat între │ │ │ │ │
│ │ │beneficiar şi un │ │ │ │ │
│ │ │terţ │ │ │ │ │
│ │ │(operator │ │ │ │ │
│ │ │economic, alt tip│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │contractor) │ │ │ │ │
├────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┤
│D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN │
│PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nu se aplică. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU │
├────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────┤
│ │ │- Anexa A - │ │ │ │ │
│ │ │Declaraţia lunară│ │ │ │ │
│ │ │de cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │efectuate între │ │ │ │ │
│ │ │... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │precedentă) │ │ │ │ │
│ │ │şi ... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │curentă) │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa B - │ │ │ │ │
│ │ │Certificatul de │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa C1 - │ │ │ │ │
│ │ │Debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │transferul din │ │ │ │ │
│ │ │contul │ │ │ │ │
│ │ │Beneficiarului în│ │ │ │ │
│ │ │contul │ │ │ │ │
│ │ │Autorităţii de │ │ │ │ │
│ │ │management, între│ │ │ │ │
│ │Declaraţia de │... │Compartimentul │ │ │ │
│1. │cheltuieli la │(data-limită de │management │Personalul │Persoane desemnate │5 zile │
│ │nivelul │raportare │financiar din │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Programului │precedentă) │cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │operaţional │şi ... │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │"Dezvoltarea │(data-limită de │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │capacităţii │raportare │Dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │administrative" │curentă) │capacităţii │ │ │ │
│ │ │- Anexa C2 - │administrative │ │ │ │
│ │ │Debite recuperate│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │deducere din │ │ │ │ │
│ │ │plăţile către │ │ │ │ │
│ │ │Beneficiar, │ │ │ │ │
│ │ │între ... │ │ │ │ │
│ │ │(data-limită de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │precedentă) şi │ │ │ │ │
│ │ │... (data-limită │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │ │
│ │ │curentă) │ │ │ │ │
│ │ │- Anexa D - │ │ │ │ │
│ │ │Informaţii │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │controalele │ │ │ │ │
│ │ │desfăşurate de │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea │ │ │ │ │
│ │ │de management │ │ │ │ │
│ │ │- Rapoartele de │ │ │ │ │
│ │ │verificare │ │ │ │ │
│ │ │întocmite de │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea de │ │ │ │ │
│ │ │management, după │ │ │ │ │
│ │ │caz, în │ │ │ │ │
│ │ │scopul stabilirii│ │ │ │ │
│ │ │eligibilităţii │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │ │incluse în │ │ │ │ │
│ │ │declaraţia de │ │ │ │ │
│ │ │cheltuieli, în │ │ │ │ │
│ │ │perioada de │ │ │ │ │
│ │ │referinţă │ │ │ │ │
│ │ │(copii după │ │ │ │ │
│ │ │rapoarte de │ │ │ │ │
│ │ │control, │ │ │ │ │
│ │ │rapoarte de │ │ │ │ │
│ │ │validare), │ │ │ │ │
│ │ │Centralizatorul │ │ │ │ │
│ │ │rapoartelor │ │ │ │ │
│ │ │trimestriale │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │neregulile │ │ │ │ │
│ │ │constatate de │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │
│ │ │Autoritatea de │ │ │ │ │
│ │ │management │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │- Prognoza │ │ │ │ │
│ │ │fluxului de │ │ │ │ │
│ │ │fonduri │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │contribuţiei │ │ │ │ │
│ │ │Uniunii │ │ │ │ │
│ │ │Europene pentru │ │ │ │ │
│ │ │cheltuielile │ │ │ │ │
│ │ │efectuate de │Compartimentul │ │ │ │
│2. │Cererea de │Autoritatea de │management │Personalul │Persoane desemnate │3 zile │
│ │fonduri/ │management în │financi- │Compartimentului│prin ordin al │ │
│ │Notificarea │perioada n, n+11 │ar din cadrul │management │viceprim-ministrului,│ │
│ │de prefinanţare │- Prognoza │Direcţiei │financiar │ministrul │ │
│ │ │fluxului de │pentru │ │administraţiei şi │ │
│ │ │prefinanţare a │dezvoltarea │ │internelor │ │
│ │ │Autorităţii de │capacităţii │ │ │ │
│ │ │management în │administrative │ │ │ │
│ │ │perioada n, n+11 │ │ │ │ │
│ │ │- Extrasul │ │ │ │ │
│ │ │contului de │ │ │ │ │
│ │ │disponibil din │ │ │ │ │
│ │ │FEN, │ │ │ │ │
│ │ │prefinanţare şi │ │ │ │ │
│ │ │fondul de │ │ │ │ │
│ │ │indisponibilităţi│ │ │ │ │
│ │ │temporare de │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de │ │ │ │ │
│ │ │stat, pentru │ │ │ │ │
│ │ │finanţarea │ │ │ │ │
│ │ │proiectelor din │ │ │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │ │ │
│ │ │Programului │ │ │ │ │
│ │ │operaţional │ │ │ │ │
│ │ │"Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │ │administrative" │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┴────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 547/2008)
    LISTELE DE VERIFICARE
    a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a cererii de deschidere de credite bugetare
    Cod A.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare pentru │
│1.1.│solicitarea deschiderii de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Solicitările ordonatorilor │
│1.2.│secundari şi/sau terţiari, după │
│ │caz, pentru repartizarea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise anterior şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei pentru care se │
│ │cere deschiderea de credite în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Creditele bugetare repartizate pe│
│3.1.│an/trimestre/luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│Limitele lunare de cheltuieli │
│ │stabilite de Guvern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nivelul prevăzut în actul │
│3.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Creditele deschise anterior şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ca întreaga sumă să fie utilizată│
│4.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│5. │pentru deschiderea de credite cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│Conturile de Trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.3.│Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│5.4.│solicitată şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a dispoziţiei bugetare/ordinului de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)
    Cod A.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare pentru │
│ │solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
│ │(alimentare de cont) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fundamentarea repartizării de │
│1.2.│credite pentru bugetul propriu, │
│ │în cazul ordonatorului principal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Cererea de deschidere de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Bugetul aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│Dispoziţia bugetară pentru │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizei de control │
│ │financiar preventiv propriu pe │
│ │Centralizatorul dispoziţiilor │
│2.3.│bugetare pentru │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
│ │sau Borderoul centralizator al │
│ │ordinelor de plată pentru │
│ │alimentări de conturi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru│
│ │repartizare, în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prevederile bugetului │
│3.1.│ordonatorului principal de │
│ │credite, repartizate pe an/ │
│ │trimestre şi luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Limitele de cheltuieli aprobate │
│ │pe capitole, titluri ale │
│3.2.│clasificaţiei bugetare, pentru │
│ │fiecare ordonator │
│ │secundar şi/sau terţiar din │
│ │subordine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│Cererea de deschidere de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│Nivelul dispoziţiei bugetare de │
│ │retragere (când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│Nivelul rezultat din solicitare/ │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│4. │bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare cu privire │
│ │la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│Conturile de Trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│4.4.│repartizată şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Totalul dispoziţiilor de │
│ │repartizare sau al ordinelor de │
│ │plată să corespundă cu │
│4.5.│Centralizatorul dispoziţiilor │
│ │bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare sau cu │
│ │Borderoul centralizator al │
│ │ordinelor de plată pentru │
│ │alimentări de conturi │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor
    bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice
    Cod A.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Nota de fundamentare a propunerii│
│1.1.│pentru modificarea repartizării │
│ │iniţiale pe trimestre a │
│ │creditelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa prevederilor bugetare │
│ │în trimestrele, capitolele şi │
│1.2.│titlurile de cheltuieli pentru │
│ │care urmează a se │
│ │solicita modificările bugetare │
│ │trimestriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Dacă modificarea este în │
│1.3.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor │
│ │principali │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Actele justificative de la pct. 1│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Concordanţa propunerii de │
│2.2.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi sarcini noi│
│ │sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea modificărilor bugetare│
│ │trimestriale solicitate în │
│3. │prevederile Legii nr. 500/2002 │
│ │privind finanţele │
│ │publice, cu modificările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea modificării │
│ │repartizării pe trimestre a │
│4. │creditelor bugetare în │
│ │prevederile legilor bugetare │
│ │anuale │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a contractului/ordinului de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului operaţional
    ”Dezvoltarea capacităţii administrative”
    Cod B.1

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Planificarea lansării cererilor │
│1.1. │de idei de proiecte şi a │
│ │cererilor de proiecte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Anunţul de lansare a cererii de │
│1.2. │proiecte pentru domeniul şi axa │
│ │prioritară din care se │
│ │finanţează proiectul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentaţia pentru solicitant │
│1.3. │în vederea întocmirii cererii de│
│ │finanţare (ghidul │
│ │solicitantului) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de numire a │
│1.4. │ofiţerului de proiect sau a │
│ │persoanei desemnate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │Documentul de numire a │
│ │evaluatorilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│1.6. │conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │Raportul de evaluare a cererii │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │Decizia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Scrisoare de informare a │
│1.9. │solicitantului cu privire la │
│ │decizia de finanţare a │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul privind soluţionarea │
│1.10.│contestaţiilor referitoare la │
│ │modul în care a fost evaluată │
│ │cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│Cererea de finanţare (în forma │
│ │finală) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│Angajamentul bugetar individual │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor,│
│ │aprobărilor pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Planificarea lansării cererilor │
│2.1. │de idei de proiecte şi a │
│ │cererilor de proiecte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Anunţul de lansare a licitaţiei │
│2.2. │pentru domeniul şi axa │
│ │prioritară din care se │
│ │finanţează proiectul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentaţia pentru solicitant │
│2.3. │în vederea întocmirii cererii de│
│ │finanţare (ghidul │
│ │solicitantului) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de numire a │
│2.4. │ofiţerului de proiect sau a │
│ │persoanei desemnate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.5. │Documentul de numire a │
│ │evaluatorilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│2.6. │conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.7. │Raportul de evaluare a cererii │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.8. │Decizia de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Scrisoare de informare a │
│2.9. │beneficiarului cu privire la │
│ │rezultatul evaluării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.10.│Cererea de finanţare (în forma │
│ │finală) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Documentul de soluţionare a │
│2.11.│posibilelor contestaţii │
│ │referitoare la modul în care a │
│ │fost evaluată cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.12.│Proiectul de contract de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.13.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.14.│Angajamentul bugetar individual │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea contractului/ │
│ │ordinului în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │Nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Valoarea cererii de finanţare │
│3.2. │aprobate pentru proiectul │
│ │selectat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Contractul/Ordinul: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Obiectul contractului/ordinului │
│4.1. │să se încadreze în activităţile │
│ │prevăzute în cererea de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Valoarea totală a proiectului │
│4.2. │din contractul/ordinul de │
│ │finanţare coincide cu valoarea │
│ │totală a proiectului │
│ │din cererea de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în perioada de │
│4.3. │valabilitate a Programului │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să cuprindă datele de │
│4.4. │identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să se încadreze din punctul de │
│ │vedere al obiectului în lista │
│4.5. │activităţilor eligibile, conform│
│ │regulilor │
│ │de eligibilitate stabilite la │
│ │nivelul Autorităţii de │
│ │management │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│4.6. │specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.7. │Să prezinte viza de legalitate │
└─────┴────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a actului adiţional/ordinului de modificare încheiat la contractul/ordinul de finanţare din Fondul Social European,
    în cadrul Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”
    Cod B.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│Contractul/ordinul de finanţare, │
│ │cu anexele aferente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentele transmise de │
│1.2.│beneficiar prin care se │
│ │fundamentează necesitatea │
│ │încheierii actului adiţional la │
│ │contractul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Decizia de aprobare a actului │
│1.3.│adiţional la contractul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│Angajamentul bugetar individual, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor, │
│ │aprobărilor pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│Contractul/ordinul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentele transmise de │
│2.2.│beneficiar prin care se │
│ │fundamentează necesitatea │
│ │încheierii actului adiţional la │
│ │contractul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Decizia de aprobare a actului │
│2.3.│adiţional la contractul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.5.│Angajamentul bugetar individual, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea actului adiţional/ │
│ │ordinului de modificare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│Nivelul creditelor bugetare şi/ │
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Actul adiţional/Ordinul de │
│ │modificare: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în perioada de │
│4.1.│valabilitate a contractului/ │
│ │ordinului de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiat în conformitate │
│4.2.│cu prevederile contractului/ │
│ │ordinului de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să cuprindă toate datele de │
│4.3.│identificare a părţilor │
│ │contractante stipulate în │
│ │contractul/ordinul de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│4.4.│specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│Să prezinte viza de legalitate │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a protocoalelor de afiliere, convenţiilor, acordurilor de participare la organismele internaţionale, protocoalelor şi
    acordurilor de colaborare cu alte instituţii privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene
    Cod B.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa notei de fundamentare │
│1. │privind necesitatea şi │
│ │oportunitatea operaţiunii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa actului de ordin │
│ │superior, ratificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│3. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Viza pentru legalitate a │
│ │Compartimentului juridic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documentul să cuprindă clauze │
│5. │privind obligaţiile instituţiei │
│ │conforme cu actul superior, │
│ │ratificat │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a ordonanţării de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăţilor către beneficiarii
    Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”, din fonduri ale Uniunii Europene,
    din cofinanţarea şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume
        Cod C.1

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul/ordinul de finanţare│
│1.1. │şi actul adiţional/ordinul de │
│ │modificare, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │Cererea de rambursare cu │
│ │anexele aferente │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul tehnic de progres R2 │
│1.3. │(transmis la cererea de │
│ │rambursare) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.4. │administrativă pentru raportul │
│ │tehnic de progres R2 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de verificare │
│1.5. │administrativă a achiziţiilor │
│ │publice │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.6. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul final R3 anexat la │
│1.7. │cererea de rambursare finală, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.8. │Raportul de audit al │
│ │proiectului, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.9. │administrativă pentru raportul │
│ │final R3 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.10. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare finale │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de calcul pentru │
│1.11. │determinarea cheltuielilor │
│ │eligibile pentru rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.12. │Fişa de calcul a majorărilor de│
│ │întârziere, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul de control efectuat la│
│1.13. │nivelul beneficiarului, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.14. │Procesul-verbal de control, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a│
│1.15. │unei creanţe bugetare, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Centralizatorul privind │
│1.16. │debitele de redistribuit, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Extrasul de cont de disponibil │
│1.17. │din debite recuperate aferente │
│ │Programului operaţional │
│ │"Dezvoltarea capacităţii │
│ │administrative" (PO DCA) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.18. │Raportul de validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul/ordinul de finanţare│
│2.1. │şi actul adiţional/ordinul de │
│ │modificare, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.2. │Cererea de rambursare cu │
│ │anexele aferente │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul tehnic de progres R2 │
│2.3. │(transmis la cererea de │
│ │rambursare) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.4. │administrativă pentru raportul │
│ │tehnic de progres R2 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.5. │administrativă a achiziţiilor │
│ │publice │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.6. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul final R3, anexat la │
│2.7. │cererea de rambursare finală, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.8. │Raportul de audit al │
│ │proiectului, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.9. │Fişa de verificare financiară a│
│ │cererii de rambursare finale │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Fişa de calcul pentru │
│2.10. │determinarea cheltuielilor │
│ │eligibile pentru rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.11. │Fişa de calcul al majorărilor │
│ │de întârziere, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Raportul de control efectuat la│
│2.12. │nivelul beneficiarului, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.13. │Procesul-verbal de control, │
│ │dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a│
│2.14. │unei creanţe bugetare, dacă │
│ │este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.15. │Centralizatorul privind │
│ │debitele de redistribuit │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Extrasul de cont de disponibil │
│2.16 │din debite recuperate aferente │
│ │PO DCA │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.17. │Raportul de validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.18. │Centralizatorul privind plăţile│
│ │de efectuat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.19. │Ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei │
│ │propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei pentru care se│
│ │solicită rambursarea în: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.1. │Nivelul sumei din Raportul de │
│ │validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.2. │Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.3. │Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.4. │Disponibilul în cont │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│5. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor dintre │
│5.1. │angajamentul bugetar individual│
│ │şi ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│5.2. │ordonanţarea de plată la │
│ │rambursare cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.1.│Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.2.│Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.3.│Banca beneficiarului sumei │
│ │(contul de la Trezorerie) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Legalitatea şi regularitatea │
│ │documentelor justificative, │
│5.3. │corespunzător prevederilor │
│ │actelor normative care │
│ │reglementează operaţiunea şi/ │
│ │sau domeniul respectiv │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Exactitatea sumei datorate care│
│5.4. │rezultă din Raportul de │
│ │validare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Calculul ratei cofinanţării │
│5.5. │pentru contribuţia Uniunii │
│ │Europene şi buget naţional, │
│ │atât în procent, cât şi ca │
│ │sumă │
└──────┴───────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a ordonanţării de plată privind acordarea de prefinanţare beneficiarilor Programului operaţional
    ”Dezvoltarea capacităţii administrative”, în cadrul contractelor/ordinelor de finanţare încheiate
    Cod C.2

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │Solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│1.2. │administrativă pentru │
│ │solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Graficul estimativ de depunere │
│1.3 │a cererilor de rambursare, │
│ │actualizat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│1.4. │prefinanţării din punct de │
│ │vedere financiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de finanţare │
│ │încheiat între Autoritatea de │
│1.5. │management pentru Programul │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" (AM│
│ │PO DCA) şi beneficiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de prestare de │
│1.6 │servicii încheiat între │
│ │beneficiar şi un terţ (operator│
│ │economic, alt tip de │
│ │contractor) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare │
│2.1. │administrativă pentru │
│ │solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Graficul estimativ de depunere │
│2.2 │a cererilor de rambursare, │
│ │actualizat │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a │
│2.3. │prefinanţării din punct de │
│ │vedere financiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Contractul de finanţare │
│2.4. │încheiat între AM PO DCA şi │
│ │beneficiar │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Documentele justificative au │
│ │fost semnate de certificare în │
│2.5. │privinţa realităţii, │
│ │regularităţii şi legalităţii │
│ │de către conducătorii │
│ │compartimentelor de │
│ │specialitate emitente. │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.6. │Ordonanţarea de plată pentru │
│ │acordarea de prefinanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Stabilirea corectă a sumei │
│3. │propuse în limita de acordare a│
│ │prefinanţării, în cuantum de │
│ │maximum 15% │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei pentru care se│
│ │solicită prefinanţare în: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.1. │Solicitarea de acordare a │
│ │prefinanţării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.2. │Nivelul angajamentului bugetar │
│ │individual │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.3. │Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│4.4. │Disponibilul în cont │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│5. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor dintre │
│5.1. │angajamentul bugetar individual│
│ │şi ordonanţarea de plată pentru│
│ │acordarea de │
│ │prefinanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│5.2. │ordonanţarea de plată pentru │
│ │acordarea de prefinanţare cu │
│ │cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.1.│Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.2.│Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│5.2.3.│Banca beneficiarului sumei │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Obiectivul contractului de │
│ │prestare de servicii încheiat │
│ │între beneficiar şi un terţ │
│5.3. │(operator economic, alt │
│ │tip de contractor) să se │
│ │încadreze în obiectivul din │
│ │contractul de finanţare şi să │
│ │fie în conformitate planul │
│ │de achiziţii cuprins în cererea│
│ │de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Legalitatea şi regularitatea │
│ │documentelor justificative, │
│5.4. │corespunzător prevederilor │
│ │actelor normative care │
│ │reglementează operaţiunea şi/ │
│ │sau domeniul respectiv │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei ordonanţate la│
│5.5. │plată în subdiviziunea │
│ │corespunzătoare a clasificaţiei│
│ │bugetare pentru care │
│ │există │
└──────┴───────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a declaraţiei de cheltuieli la nivelul Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”
    E.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţia lunară de │
│1.1.│cheltuieli efectuate între │
│ │................. şi │
│ │................... │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│Anexa B - Certificatul de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C1 - Debite recuperate prin│
│ │transferul din contul │
│ │Beneficiarului în contul │
│1.3.│Autorităţii de management │
│ │(AM), între...(data-limită de │
│ │raportare precedentă) şi... │
│ │(data-limită de raportare │
│ │curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C2 - Debite recuperate prin│
│ │deducere din plăţile către │
│1.4.│Beneficiar, între...... │
│ │(data-limită de raportare │
│ │precedentă) şi......(data-limită │
│ │de raportare curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│Anexa D - Informaţii privind │
│ │controalele desfăşurate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Rapoartele de verificare │
│ │întocmite de AM, după caz, în │
│ │scopul stabilirii eligibilităţii │
│ │cheltuielilor incluse │
│1.6.│în declaraţia de cheltuieli, în │
│ │perioada de referinţă (copii după│
│ │rapoarte de control, rapoarte de │
│ │validare), │
│ │Centralizatorul rapoartelor │
│ │trimestriale privind neregulile │
│ │constatate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa semnăturilor, vizelor, │
│ │aprobărilor pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţia lunară de │
│2.1.│cheltuieli efectuate între │
│ │................. şi │
│ │................... │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa B - Certificatul de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C1 - Debite recuperate prin│
│ │transferul din contul │
│ │Beneficiarului în contul AM, │
│ │între .............. │
│ │(data-limită de raportare │
│ │precedentă) şi ..................│
│ │(data-limită de raportare │
│ │curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa C2 - Debite recuperate prin│
│ │deducere din plăţile către │
│2.2.│Beneficiar, între │
│ │................. (data-limită │
│ │de raportare precedentă) şi │
│ │.................. (data-limită │
│ │de raportare curentă) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.3.│Anexa D - Informaţii privind │
│ │controalele desfăşurate de AM │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Rapoartele de verificare │
│ │întocmite de AM, după caz, în │
│ │scopul stabilirii eligibilităţii │
│2.4.│cheltuielilor incluse │
│ │în declaraţia de cheltuieli, în │
│ │perioada de referinţă (copii după│
│ │rapoarte de control, rapoarte de │
│ │validare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea corectă a │
│3. │cheltuielilor eligibile │
│ │autorizate şi plătite în prezenta│
│ │declaraţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corectitudinea datelor şi │
│4. │calculelor cuprinse în actele │
│ │justificative (corelarea între │
│ │acestea) privind: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor şi sumelor │
│4.1.│din anexa A a declaraţiei, │
│ │coloana 2, cu cele înscrise în │
│ │anexa B a │
│ │declaraţiei, coloana 2 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor şi sumelor │
│4.2.│din anexa B, coloana 4, cu cele │
│ │din anexa C1 şi anexa C2 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Declaraţia: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să fie încheiată în perioada de │
│5.1 │valabilitate a Programului │
│ │operaţional "Dezvoltarea │
│ │capacităţii administrative" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Să respecte cerinţele legale │
│5.2.│specifice naţionale şi/sau │
│ │comunitare, după caz │
└────┴─────────────────────────────────┘

    LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
    a cererii de fonduri/notificării de prefinanţare a Programului operaţional ”Dezvoltarea capacităţii administrative”
    E.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele verificării │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de fonduri │
│ │aferente contribuţiei Uniunii │
│1.1.│Europene pentru cheltuielile │
│ │efectuate de │
│ │Autoritatea de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de prefinanţare│
│1.2.│a Autorităţii de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extrasul contului de disponibil │
│ │din FEN, prefinanţare şi fondul │
│ │de indisponibilităţi temporare de│
│1.3.│la bugetul de │
│ │stat, pentru finanţarea │
│ │proiectelor din cadrul │
│ │Programului operaţional │
│ │"Dezvoltarea capacităţii │
│ │administrative" │
│ │(PO DCA) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa vizelor, │
│2. │certificărilor, aprobărilor, │
│ │altor semnături legale, după caz,│
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de fonduri │
│ │aferente contribuţiei Uniunii │
│2.1.│Europene pentru cheltuielile │
│ │efectuate de │
│ │Autoritatea de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prognoza fluxului de prefinanţare│
│2.2.│a Autorităţii de management în │
│ │perioada n, n+11, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extrasul contului de disponibil │
│ │din FEN, prefinanţare şi fondul │
│2.3.│de indisponibilităţi temporare de│
│ │la bugetul de │
│ │stat, pentru finanţarea │
│ │proiectelor din cadrul PO DCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cererea de fonduri din Fondul │
│2.4.│Social European/Notificarea de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│ │cere efectuarea plăţii │
│3. │intermediare/finale din Fondul │
│ │Social European/plata │
│ │prefinanţării către beneficiari │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Creditele bugetare aprobate şi │
│3.1.│repartizate pe an/trimestre/luni │
│ │şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │din buget şi anexele sale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│ │cere efectuarea plăţii │
│4. │intermediare/finale din Fondul │
│ │Social European/plata │
│ │prefinanţării către beneficiari, │
│ │având în vedere: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│Creditele deschise anterior şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ca întreaga suma să fie utilizată│
│4.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită plata │
│ │intermediară/finală/a │
│ │prefinanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii de │
│5. │fonduri/notificării de │
│ │prefinanţare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│Beneficiarul cererii de fonduri/ │
│ │notificării de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.2.│Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Suma pentru care se cere │
│5.3.│efectuarea plăţii intermediare/ │
│ │finale din Fondul Social European│
│ │/plata prefinanţării │
│ │către beneficiari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa dintre suma │
│5.4.│solicitată şi detalierea din │
│ │conţinutul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.5.│Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ---------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice