Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 112 din 23 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 112 din 23 iunie 2011  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 112 din 23 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 iulie 2011
    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicatã, şi ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicatã,

    preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel nr. 69/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 16 martie 2011, se abrogã.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
                             Graziela Elena Vâjialã

    Bucureşti, 23 iunie 2011.
    Nr. 112.


    ANEXÃ


                                   REGULAMENT
                de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

    CAP. I
    Cadru legislativ

    ART. 1
    Agenţia Naţionalã Anti-Doping, denumitã în continuare Agenţia, organizeazã procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevãzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicatã, denumitã în continuare Lege, în conformitate cu dispoziţiile art. 60 şi 63 din aceeaşi lege.
    ART. 2
    Procedura soluţionãrii contestaţiilor se desfãşoarã în faţa Comisiei de apel, denumitã în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 12 din Lege.

    CAP. II
    Organizare

    ART. 3
    (1) Comisia este formatã din 7 membri, reprezentanţi ai autoritãţilor guvernamentale şi ai organizaţiilor neguvernamentale, desemnaţi de cãtre acestea, dupã cum urmeazã:
    a) 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;
    b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
    c) un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
    d) 2 reprezentanţi ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
    e) un reprezentant al Facultãţii de Drept din cadrul Universitãţii din Bucureşti.
    (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    ART. 4
    (1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenţiei.
    (2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri.
    ART. 5
    Membrii Comisiei trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie cetãţeni români cu domiciliul în România;
    b) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
    c) sã aibã o bunã reputaţie şi pregãtire profesionalã;
    d) sã nu fi suferit condamnãri;
    e) sã aibã studii superioare juridice cu duratã stabilitã de lege, atestate în condiţiile legii.
    ART. 6
    (1) Mandatul membrilor Comisiei înceteazã înainte de termen în urmãtoarele situaţii:
    a) prin renunţarea la calitatea de membru;
    b) ca urmare a transferului în cadrul altei autoritãţi/organizaţii;
    c) prin revocare de cãtre autoritãţile/organizaţiile care i-au desemnat;
    d) ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin, stabilite prin lege şi prin prezentul regulament;
    e) prin efectul prevederilor art. 9 alin. (5);
    f) prin deces.
    (2) În cazurile prevãzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cãrui mandat dureazã pânã la expirarea mandatului celui în locul cãruia a fost numit.
    ART. 7
    (1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfãşurãrii activitãţii Comisiei, activitatea de secretariat este asiguratã de cãtre un angajat al Agenţiei anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    (2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.

    CAP. III
    Funcţionare

    ART. 8
    Şedinţele Comisiei se desfãşoarã la sediul Agenţiei şi nu sunt publice.
    ART. 9
    (1) Comisia este legal întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri, iar deciziile se adoptã cu votul majoritãţii membrilor Comisiei prezenţi.
    (2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevãzut la alin. (1), şedinţa se amânã pentru cel mult 7 zile calendaristice.
    (3) Decizia adoptatã este obligatorie. În situaţia în care sunt opinii separate, acestea vor fi menţionate în procesul-verbal al şedinţei, ca anexã la decizie.
    (4) Membrii Comisiei îşi exercitã mandatul potrivit legii. Ei rãspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separatã în procesul-verbal.
    (5) Mandatul unui membru al Comisiei înceteazã înainte de termen în cazul în care acesta absenteazã nemotivat la mai mult de 3 şedinţe consecutive la care este convocat potrivit prevederilor prezentului regulament.
    ART. 10
    Convocarea membrilor Comisiei se face prin poştã electronicã, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi fãcutã şi telefonic. Prin grija secretariatului, se va transmite fiecãrui membru invitaţia de participare.
    ART. 11
    Pentru fiecare apel înregistrat conducerea şedinţelor va fi încredinţatã unui preşedinte, numit în continuare preşedinte de caz, ales cu votul majoritãţii membrilor prezenţi înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel. În cazul în care la una dintre şedinţe preşedintele de caz nu va fi prezent, conducerea şedinţei va fi asiguratã de cãtre un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
    ART. 12
    Preşedintele de caz are urmãtoarele atribuţii principale în legãturã cu respectivul caz:
    a) verificã existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţei;
    b) conduce şedinţa;
    c) coordoneazã activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia;
    d) reprezintã Comisia în faţa altor autoritãţi ori instituţii publice, precum şi în faţa oricãrei persoane fizice sau juridice.
    ART. 13
    (1) Pentru fiecare apel soluţionat de Comisie se întocmeşte un proces-verbal care se consemneazã în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semneazã de cãtre membrii prezenţi la şedinţã, de cãtre contestator sau intimat ori de reprezentanţii acestora, precum şi de secretar. Dacã pãrţile sunt asistate de avocaţi, procesul-verbal va fi semnat şi de aceştia. Registrul de procese-verbale se pãstreazã la secretarul Comisiei.
    (2) Refuzul semnãrii procesului-verbal de cãtre contestator se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei şi se atestã prin semnãtura membrilor prezenţi.
    ART. 14
    (1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asiguratã de secretarul acesteia.
    (2) Secretarul Comisiei are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) înregistrarea apelului;
    b) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încãlcat reglementãrile anti-doping, numitã în continuare Comisia de audiere;
    c) convocarea membrilor Comisiei, a contestatorului, a reprezentantului Comisiei de audiere, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, dupã caz, precum şi, dacã este cazul, a persoanelor care urmeazã sã fie audiate;
    d) punerea la dispoziţia membrilor Comisiei a documentaţiei aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, dupã caz);
    e) redactarea procesului-verbal de şedinţã şi a deciziei pronunţate;
    f) comunicarea deciziei contestatorului, clubului la care acesta este legitimat, intimatului, Agenţiei, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale de specialitate, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, dupã caz;
    g) pãstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;
    h) îndeplinirea oricãror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedintele de caz sau în absenţa acestuia de înlocuitorul sãu.
    ART. 15
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia pronunţã decizii, sub semnãtura preşedintelui de caz, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

    CAP. IV
    Atribuţiile Comisiei

    ART. 16
    Comisia are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) cerceteazã aspectele în legãturã cu care a fost sesizatã;
    b) analizeazã cauza pe fond;
    c) dispune menţinerea, modificarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agenţiei, dupã caz;
    d) dispune orice mãsurã necesarã pentru justa soluţionare a cauzei pentru care a fost sesizatã.

    CAP. V
    Confidenţialitatea informaţiilor

    ART. 17
    (1) Membrii Comisiei au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea cu privire la activitatea legatã de caz, precum şi la orice informaţie la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovãţie şi/sau a sancţiunilor.
    (2) Membrii Comisiei semneazã declaraţii de confidenţialitate.
    (3) Membrii Comisiei au obligaţia de a se abţine de la participarea la soluţionarea unui apel în situaţia unui conflict de interese şi de a-i informa corespunzãtor în acest sens pe ceilalţi membri ai Comisiei.
    (4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înţelege situaţia sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activitãţii sale în aceastã calitate afecteazã sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în soluţionarea unui apel.

    CAP. VI
    Procedura de soluţionare a apelurilor

    ART. 18
    (1) Procedura de soluţionare a apelurilor se desfãşoarã într-un interval de 45 de zile calendaristice, calculat de la data stabilitã pentru prima şedinţã, cu respectarea urmãtoarelor principii:
    a) dreptul la o audiere echitabilã şi imparţialã;
    b) dreptul persoanei de a fi reprezentatã pe cheltuiala sa;
    c) dreptul la o decizie în formã scrisã, motivatã, datatã, redactatã şi comunicatã.
    (2) În cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevãzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile.
    ART. 19
    (1) Comisia este competentã sã soluţioneze apelurile declarate împotriva:
    a) deciziilor Comisiei de audiere, referitoare la încãlcarea dispoziţiilor art. 2 din Lege;
    b) deciziilor Comisiei de audiere, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Lege;
    c) deciziilor pronunţate de Comisia de audiere, date cu încãlcarea competenţei materiale a acesteia;
    d) deciziilor Agenţiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca pe o încãlcare a reglementãrilor anti-doping, conform art. 28 alin. (4) şi (7) din Lege;
    e) deciziilor de a nu acţiona în cazul unei încãlcãri a reglementãrilor anti-doping dupã o investigaţie, conform art. 29 din Lege;
    f) deciziilor de suspendare provizorie dispusã conform art. 31 din Lege;
    g) deciziilor Agenţiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.
    (2) Deciziile contestate îşi pãstreazã efectele pe durata desfãşurãrii procedurii de soluţionare a apelului, cu excepţia situaţiei în care Comisia decide, motivat, suspendarea efectelor acestora.
    ART. 20
    (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea apelului la secretariatul Agenţiei.
    (2) Agenţia va transmite de îndatã apelul secretariatului Comisiei, care va verifica dacã acesta îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 21. În cazul neconformitãţii apelului, secretariatul Comisiei va transmite constatãrile sale în scris contestatorului şi îi va pune în vedere sã îşi completeze sau sã îşi modifice apelul în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicãrii, sub sancţiunea clasãrii acestuia.
    ART. 21
    (1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:
    a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodatã numãrul certificatului de identitate sportivã, dacã este cazul, numãrul de telefon, de fax, adresa de e-mail;
    b) dacã este cazul, numele şi calitatea celui care reprezintã partea în litigiu;
    c) decizia apelatã;
    d) obiectul apelului;
    e) motivele apelului;
    f) arãtarea dovezilor pe care se întemeiazã apelul;
    g) precizarea numelui şi domiciliului martorilor, în cazul în care se solicitã proba testimonialã;
    h) data şi semnãtura contestatorului.
    (2) Lipsa menţiunilor prevãzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi h) atrage clasarea apelului. Celelalte menţiuni pot fi complinite cel târziu la prima şedinţã.
    ART. 22
    (1) La primirea apelului, respectiv dupã completarea sau modificarea acestuia în condiţiile prevãzute la art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informeazã membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei şedinţe, în vederea soluţionãrii apelului.
    (2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii apelului, cu respectarea prevederilor art. 21.
    (3) Secretarul convoacã membrii Comisiei, pãrţile şi reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenţiei, dupã caz, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodatã, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacã este cazul.
    (4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris şi susţinut personal sau prin reprezentant în faţa Comisiei şi va fi menţionat în decizia finalã a Comisiei.
    (5) Comunicarea datei stabilite pentru soluţionarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
    ART. 23
    (1) Dacã contestatorul, pânã la data stabilitã pentru soluţionarea apelului, renunţã în scris la soluţionarea acestuia, Comisia se va întruni la data stabilitã pentru a lua act de renunţare.
    (2) Dacã contestatorul renunţã la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisã în acest sens.
    (3) Renunţarea se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã şi se ataşeazã acestuia, apelul urmând a fi clasat.
    (4) Clasarea apelului se dispune prin încheiere.
    ART. 24
    (1) Procedura de soluţionare a apelului se desfãşoarã în prezenţa pãrţilor.
    (2) Dacã una dintre pãrţi, deşi convocatã conform prevederilor art. 22 alin (5), nu se prezintã la şedinţa Comisiei la douã termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia poate proceda la deliberare în absenţa acesteia.
    (3) În cazul în care Comisia apreciazã ca fiind necesarã prezenţa la dezbateri a pãrţii lipsã, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea pãrţii în cauzã. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.
    (4) La cererea motivatã şi însoţitã de acte doveditoare, depusã de una dintre pãrţi cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un nou termen care nu va depãşi 10 zile calendaristice.
    ART. 25
    (1) Dupã deschiderea şedinţei, dacã cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele de caz verificã dacã apelul a fost formulat în termen. Depãşirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus.
    (2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen, preşedintele de caz acordã cuvântul pãrţilor. Va putea fi încuviinţatã administrarea de probe, dacã acestea sunt concludente, pertinente şi utile cauzei.
    (3) Membrii Comisiei pot pune întrebãri pãrţilor şi martorilor.
    ART. 26
    Comisia verificã motivele apelului şi temeinicia deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi administrate în cadrul procedurii apelului.
    ART. 27
    (1) Comisia se pronunţã în şedinţã secretã, prin decizie scrisã şi motivatã, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3), sau, dupã caz, prin încheiere.
    (2) În cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunţarea o singurã datã, cu respectarea prevederilor art. 18.
    (3) Decizia Comisiei este obligatorie.
    ART. 28
    Soluţionând apelul, Comisia poate decide:
    a) respingerea apelului şi menţinerea deciziei contestate, dacã apelul a fost tardiv formulat ori dacã este nefondat;
    b) admiterea apelului, cu modificarea sau desfiinţarea deciziei contestate.
    ART. 29
    Decizia Comisiei trebuie sã conţinã urmãtoarele elemente, sub sancţiunea nulitãţii:
    a) data, ora şi locul şedinţei Comisiei;
    b) obiectul apelului;
    c) decizia contestatã;
    d) numele şi prenumele pãrţilor, cu arãtarea calitãţii lor şi cu indicarea prezenţei acestora la şedinţa în care s-a pronunţat Comisia;
    e) susţinerile pãrţilor;
    f) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, dupã caz, la admiterea sau respingerea apelului;
    g) decizia luatã de Comisie;
    h) termenul de exercitare a cãii de atac şi instanţa competentã;
    i) data şi numãrul deciziei;
    j) semnãtura preşedintelui de caz.
    ART. 30
    (1) Decizia se comunicã pãrţilor în cel mult 14 zile lucrãtoare de la data pronunţãrii ei. Termenul de comunicare nu este cuprins în durata prevãzutã la art. 18.
    (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
    (3) Decizia poate fi înmânatã şi personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnãtura certificatã de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânãrii.
    (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
    ART. 31
    (1) Aspectele dezbãtute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţã, semnat de toţi membrii acesteia, de cãtre pãrţi sau reprezentanţii acestora şi de cãtre secretar.
    (2) Procesul-verbal de şedinţã va cuprinde:
    a) componenţa nominalã a Comisiei, locul şi data întrunirii acesteia;
    b) locul şi data pronunţãrii deciziei;
    c) numele pãrţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, dupã caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor pãrţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei;
    d) susţinerile pãrţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi;
    e) opinia separatã a membrilor care au votat împotrivã, dacã este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiazã;
    f) semnãturile membrilor prezenţi.
    (3) La cererea contestatorului, acestuia i se comunicã o copie de pe procesul-verbal de şedinţã.
    ART. 32
    Decizia Comisiei poate fi contestatã la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 33
    Prevederile prezentului regulament se completeazã de drept cu dispoziţiile actelor normative incidente în vigoare.

                                               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016