Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010  pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010

Având în vedere prevederile <>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfãşurarea activitãţii de realizare şi de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 795/2001 ,
în temeiul <>art. 9 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, republicatã, cu modificãrile ulterioare

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizãrii şi verificãrii lucrãrilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã,
Mihai Busuioc

Bucureşti, 29 martie 2010.
Nr. 107.


ANEXĂ

REGULAMENT
privind autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii
persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru
al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine
Spaţiului Economic European în vederea realizãrii şi verificãrii
lucrãrilor de specialitate în domeniul cadastrului,
al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice şi juridice care pot sã realizeze şi sã verifice lucrãri de specialitate.
(2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) persoanã fizicã - cetãţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European, luat individual, în calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi şi obligaţii ce alcãtuiesc conţinutul raportului juridic civil;
b) persoanã juridicã - entitate care are sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, reprezentatã de una sau mai multe persoane fizice, constituitã cu respectarea cerinţelor legale de fond şi de formã, de sine stãtãtoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfãşurãrii unei activitãţi specifice, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta;
c) lucrãri de specialitate - lucrãri în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei.
(3) Calitatea de persoanã autorizatã se obţine prin emiterea de cãtre Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, identificatã în continuare prin abrevierea ANCPI, sau de cãtre oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeşte competenţa tehnicã şi însuşirea reglementãrilor legale în vigoare a persoanelor fizice şi juridice care pot sã realizeze şi sã verifice lucrãri de specialitate.
(4) Lucrãrile de specialitate realizate de cãtre persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, ştampilate de executant, nu pot fi utilizate decât dacã sunt recepţionate de ANCPI sau OCPI, dupã caz, potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 2
(1) Realizarea lucrãrilor de specialitate cuprinde executarea operaţiunilor de teren şi de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilitãţii corectitudinii datelor şi a documentelor grafice şi textuale prin semnãturã şi ştampilã, precum şi prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, dupã caz, pentru recepţie.
(2) Verificarea lucrãrilor constã în executarea operaţiunilor de verificare la teren şi la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrãrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei şi asumarea rãspunderii cu privire la corectitudinea lucrãrii verificate.
ART. 3
(1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfãşurarea activitãţilor de specialitate în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevãzute în regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice elaborate de ANCPI.
(2) Prin autorizare se atestã capacitatea tehnico-profesionalã a persoanelor fizice sau juridice sã execute lucrãri de specialitate recunoscute oficial şi destinate a fi preluate în baza de date cadastrale şi în fondul naţional de geodezie şi cartografie.
(3) Atestarea capacitãţii tehnico-profesionale se realizeazã prin verificarea nivelului de pregãtire profesionalã şi a posibilitãţilor tehnice de executare a lucrãrilor de specialitate ale persoanelor fizice şi juridice care solicitã autorizarea.
(4) Ori de câte ori se înscrie identitatea unei persoane fizice în lucrãrile de specialitate, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literã mare, precum şi iniţiala tatãlui cu literã mare.

CAP. II
Autorizarea şi recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice

ART. 4
(1) Autorizarea persoanelor fizice se solicitã şi se acordã pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E.
(2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa urmãtoarele tipuri de lucrãri de specialitate:
a) cele prevãzute la alin. (3) şi (4);
b) proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrãrile de specialitate;
c) proiectarea şi realizarea lucrãrilor de cadastru general;
d) realizarea şi actualizarea hãrţilor.
(3) Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa urmãtoarele tipuri de lucrãri de specialitate:
a) cele prevãzute la alin. (4);
b) întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajãrii teritoriului, delimitarea unitãţilor-administrativ teritoriale;
c) executarea mãsurãtorilor necesare realizãrii sau actualizãrii sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;
d) întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;
e) executarea mãsurãtorilor şi a lucrãrilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publicã;
f) proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrãri de specialitate;
g) trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor.
(4) Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa urmãtoarele tipuri de lucrãri de specialitate:
a) întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;
b) întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
c) întocmirea planurilor parcelare;
d) întocmirea documentaţiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;
e) executarea lucrãrilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevãzuţi de legile fondului funciar.
(5) Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa urmãtoarele tipuri de lucrãri de specialitate:
a) executarea şi verificarea, în cadrul procesului de control intern al calitãţii, a lucrãrilor din categoria A;
b) proiectarea, executarea şi completarea reţelelor geodezice de referinţã;
c) proiectarea şi realizarea lucrãrilor de fotogrammetrie.
(6) Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrãri de specialitate numai la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrãrile pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situaţie pentru studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate şi pentru reţele edilitare locale.
(7) ANCPI/OCPI, dupã caz, organizeazã gratuit, la cerere, programe de pregãtire profesionalã cu angajaţii unitãţilor administrativ-teritoriale, în vederea autorizãrii în categoria E.
(8) Oricare dintre persoanele autorizate în categoriile A-D poate fi angajatã în structura funcţionalã a serviciilor comunitare pentru cadastru şi agriculturã al unitãţii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrãrilor prevãzute la alin. (6), precum şi pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrãrile de specialitate executate de cãtre aceste persoane se fac numai în numele şi pe seama autoritãţii executive.
(9) Niciuna dintre persoanele prevãzute la alin. (6) şi (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate în nume propriu.
ART. 5
Pot solicita autorizarea persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de studii şi de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 6
În vederea obţinerii autorizãrii, persoana fizicã, cetãţean român, prezintã un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, dupã caz, care cuprinde urmãtoarele documente:
a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
c) listã a lucrãrilor de specialitate realizate şi a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrãrii, zona în care aceasta este amplasatã, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativã a lucrãrii, tipul lucrãrii;
d) diplome de studii, titluri ştiinţifice, cursuri de pregãtire şi perfecţionare;
e) documente de atestare a experienţei profesionale, cum ar fi: carnet de muncã actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinţe, astfel încât sã poatã fi fãcutã echivalarea cu categoriile de autorizare prevãzute la art. 4;
f) certificat de cazier judiciar, în copie;
g) certificat de cazier fiscal, în copie;
h) chitanţã pentru plata taxei de autorizare, în copie;
i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, dupã caz.
ART. 7
(1) În vederea recunoaşterii autorizãrii, cetãţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care aparţine Spaţiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu urmãtoarele documente:
a) cerere pentru recunoaşterea autorizãrii;
b) copie de pe cartea de identitate sau de pe paşaport, valabile;
c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atestã pregãtirea profesionalã în domeniul de specialitate, recunoscute în condiţiile <>Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, însoţite de documentul privind curicula şcolarã şi stagiile efectuate în timpul formãrii profesionale;
e) documente de atestare a experienţei profesionale, astfel încât sã poatã fi fãcutã echivalarea cu categoriile de autorizare prevãzute la art. 5;
f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;
g) chitanţã pentru plata taxei de autorizare, în copie;
h) certificat de cazier fiscal, în copie;
i) listã cu lucrãrile de specialitate realizate şi a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrãrii, zona în care aceasta este amplasatã, perioada de execuţie, suprafaţa aproximativã a lucrãrii, tipul lucrãrii.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie însoţite de o traducere în limba românã, efectuatã de un traducãtor autorizat de Ministerul Justiţiei, sau de o traducere oficialã echivalentã.
(3) Cetãţenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care aparţine Spaţiului Economic European trebuie sã îndeplineascã aceleaşi condiţii solicitate cetãţenilor români în vederea autorizãrii.
ART. 8
(1) Persoanele fizice care aparţin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat component al Spaţiului Economic European pot solicita recunoaşterea documentului prin care se autorizeazã executarea de lucrãri de specialitate, sub rezerva efectuãrii unui stagiu de pregãtire cu durata între o lunã şi 6 luni; în perioada stagiului persoana fizicã are obligaţia sã realizeze, în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate sã desfãşoare lucrãri de specialitate pe teritoriul României, cel puţin o lucrare de tipul şi complexitatea celor pentru care solicitã recunoaşterea autorizãrii.
(2) La sfârşitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executatã pe teritoriul României la ANCPI, recepţionatã, în prealabil, de cãtre OCPI sau ANCPI, dupã caz.
(3) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) solicitanţii care demonstreazã prin documente cã au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel puţin o lucrare din categoria de lucrãri de specialitate pentru care solicitã autorizarea.
(4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizeazã dosarul depus şi lucrarea de specialitate întocmitã în perioada stagiului şi dispune echivalarea documentului de autorizare.
(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile minime pentru încadrarea într-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalãrii autorizãrii. Solicitantul este informat în scris asupra motivului respingerii.
ART. 9
(1) Sunt autorizate la cerere, fãrã examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice române care au studii universitare de licenţã în specialitãţile geodezie, topografie sau cadastru şi care îndeplinesc cel puţin una dintre urmãtoarele condiţii:
a) au titlul de doctor în domeniul ştiinţelor inginereşti în oricare dintre specialitãţile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetecţie;
b) au atestat de cercetãtor ştiinţific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime în domeniile de specialitate de minimum 10 ani.
(2) Pentru autorizare, persoanele prevãzute la alin. (1) trebuie sã depunã un dosar conform prevederilor art. 6.
ART. 10
(1) Dosarele de autorizare pentru categoriile A şi D se depun la sediul ANCPI, iar pentru categoriile B, C şi E, la sediul OCPI.
(2) Evidenţa dosarelor de autorizare se ţine într-un registru special destinat acestui scop.
(3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de respingere a solicitãrii, rãmân în arhiva ANCPI, respectiv a OCPI.
(4) Secretarul comisiei de autorizare rãspunde de registrul de evidenţã a dosarelor de autorizare, precum şi de integralitatea şi arhivarea acestora.
ART. 11
(1) Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizatã şi coordonatã de ANCPI pentru toate categoriile de lucrãri de specialitate.
(2) Autorizarea persoanelor fizice care solicitã categoria B, C şi E este organizatã numai de OCPI din judeţul în care solicitantul îşi are domiciliul fiscal.
ART. 12
(1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrãri A şi D se face de cãtre ANCPI prin comisia de autorizare.
(2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.
(3) Comisia de autorizare este constituitã la nivelul ANCPI din specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei şi este formatã din preşedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul preşedintelui, şi 3 membri supleanţi.
(4) În cazul imposibilitãţii participãrii la şedinţele comisiei de autorizare a unui membru titular, preşedintele comisiei convoacã unul dintre membrii supleanţi.
(5) Membrul supleant participã cu drepturi depline la lucrãrile comisiei de autorizare, în absenţa membrului titular pe care îl înlocuieşte.
(6) Comisia de autorizare se întruneşte legal în prezenţa a 5 membri.
(7) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoanã din structura funcţionalã a ANCPI, numitã de directorul general al ANCPI.
(8) În vederea constituirii comisiei de autorizare, Direcţia de cadastru stabileşte o listã cu cel puţin 9 specialişti în domeniile de specialitate, care se bucurã de prestigiu profesional şi de autoritate moralã.
(9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie, când este cazul, în urma susţinerii examenului de autorizare, din 3 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, alţii decât cei din comisia de autorizare.
ART. 13
(1) Autorizarea în categoriile de lucrãri B, C şi E se face de cãtre comisia de autorizare, organizatã la nivelul OCPI. Componenţa comisiei este stabilitã prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Direcţiei de cadastru.
(2) Comisia de autorizare a OCPI este compusã din preşedinte, 4 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul preşedintelui şi 2 membri supleanţi.
(3) Prevederile art. 12 alin. (4) şi (5) se aplicã în mod corespunzãtor.
(4) Comisia de autorizare se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 3 membri.
(5) În vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileşte o listã cu cel puţin 4 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei care se bucurã de prestigiu profesional şi de autoritate moralã. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-şef, registratorul-şef şi o persoanã fizicã autorizatã, care se bucurã de prestigiu moral şi profesional, cu domiciliul fiscal în judeţul respectiv.
(6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoanã din structura funcţionalã a OCPI, numitã de directorul OCPI.
(7) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, când este cazul, în urma susţinerii examenului de autorizare; comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituitã din 3 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, alţii decât cei din comisia de autorizare.
ART. 14
(1) Mandatul fiecãrei comisii de autorizare este de 2 ani.
(2) O persoanã nu poate fi membrã în acelaşi mandat în mai mult de douã comisii de autorizare.
(3) Componenţa comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 şi 13, în cazuri bine justificate.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale comisia de autorizare adoptã decizii cu votul majoritãţii membrilor prezenţi; în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
ART. 15
(1) Componenţa dosarelor de autorizare este verificatã de secretarul comisiei de autorizare, care întocmeşte listele cu solicitãrile primite, comunicã solicitanţilor data de examinare stabilitã de preşedinte şi convoacã membrii comisiei, prin dispoziţie a preşedintelui comisiei de autorizare.
(2) Secretarul prezintã comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.
(3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocaţi prin dispoziţie a preşedintelui ori de câte ori este nevoie, astfel încât dosarele de autorizare sã fie soluţionate în mod operativ.
ART. 16
(1) Înainte de programarea candidaţilor la proba practicã/scrisã, comisia de autorizare analizeazã dosarele prezentate şi decide:
a) admiterea dosarului;
b) solicitarea depunerii şi a altor documente;
c) respingerea dosarului.
(2) Şedinţele comisiei de autorizare se consemneazã în procese-verbale ale şedinţelor.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singurã datã, în termen de 30 de zile de la primirea adresei prin care se solicitã completarea.
(4) În cazul necompletãrii la termen sau al completãrii necorespunzãtoare, dosarul se respinge.
(5) În cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovãrii examenului de autorizare, taxa nu se restituie.
ART. 17
(1) Examenul de autorizare constã în douã probe: o probã scrisã şi o probã practicã/interviu, în funcţie de categoria de autorizare solicitatã.
(2) Promovarea examenului se va face cu nota minimã 7, rezultatã din media aritmeticã a notelor obţinute la cele douã probe, nota minimã de promovare a fiecãrei probe fiind 5.
(3) Examinarea candidaţilor care solicitã autorizarea pentru categoriile de lucrãri A şi D constã în susţinerea de cãtre aceştia a unei probe scrise şi a unui interviu.
(4) Tematica pentru proba scrisã şi pentru interviu se elaboreazã de Direcţia de cadastru şi este afişatã pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pusã la dispoziţia solicitanţilor la depunerea dosarului sau la cerere.
(5) În cadrul interviului candidatul pregãteşte, la alegere, în vederea prezentãrii, pe lângã tematica precizatã la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel încât sã cuprindã aspecte din categoriile de autorizare solicitate.
(6) Interviul se susţine dupã promovarea probei scrise.
ART. 18
(1) Examinarea candidaţilor care solicitã autorizarea pentru categoriile de lucrãri B, C sau E constã în:
a) probã practicã: mãsurãtori la teren şi prelucrarea datelor;
b) probã scrisã, conform tematicii stabilite de ANCPI.
(2) Tematica se elaboreazã de ANCPI şi este adusã la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi la sediul oficiului teritorial cu cel puţin 10 zile înainte de data examinãrii. Durata probei practice este de maximum douã ore, pe parcursul unei singure zile.
ART. 19
(1) Deciziile comisiei de autorizare se întocmesc conform anexei nr. 4.
(2) Deciziile luate în urma examinãrii se afişeazã pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI şi la sediul acestora, dupã caz, în maximum 3 zile lucrãtoare de la data celei de-a doua probe a examenului.
ART. 20
Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
ART. 21
(1) Contestaţiile se analizeazã în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea lor de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunicã în scris contestatarului.
ART. 22
(1) În urma promovãrii examenului de autorizare, persoana fizicã primeşte de la ANCPI sau, dupã caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5.
(2) În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice îşi procurã ştampilã de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrãri de specialitate pentru care a obţinut autorizarea şi înainteazã la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia împreunã cu specimenul de semnãturã.
(3) Orice persoanã fizicã autorizatã poate solicita examinarea pentru o altã categorie, dacã îndeplineşte condiţiile prevãzute de regulament.
(4) Certificatul de autorizare se emite într-un exemplar, iar înainte de detaşarea cotorului se scaneazã şi se arhiveazã în format electronic la OCPI/ANCPI, dupã caz.
ART. 23
(1) Persoanele fizice autorizate au urmãtoarele drepturi:
a) sã desfãşoare activitãţi în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei;
b) sã acorde asistenţã tehnicã în cadrul categoriilor de lucrãri în care au primit autorizarea;
c) sã perceapã onorarii pentru activitãţile de specialitate desfãşurate;
d) sã îşi susţinã la recepţie lucrãrile de specialitate executate;
e) sã depunã şi sã ridice în numele beneficiarului lucrãrii de specialitate documentaţiile înregistrate la OCPI/ANCPI, în vederea avizãrii/recepţiei;
f) sã participe la licitaţii;
g) sã deţinã şi sã foloseascã ştampila;
h) sã se constituie în asociaţii profesionale, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
i) sã solicite şi sã primeascã date şi informaţii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executãrii lucrãrilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
j) sã acorde asistenţã tehnicã, consultanţã şi sã verifice lucrãrile realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, în cazul persoanelor fizice autorizate în categoria D;
k) sã cearã în numele beneficiarului lucrãrii de specialitate efectuarea oricãrui serviciu de cãtre ANCPI/OCPI, dacã este împuternicit de acesta;
l) sã refuze motivat realizarea unor lucrãri de specialitate, ca urmare a solicitãrii în scris a beneficiarului. Refuzul se formuleazã în scris, se înregistreazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor realizate/refuzate şi se transmite solicitantului.
(2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu beneficiazã de drepturile prevãzute la alin. (1) lit. c), f), k) şi l).
ART. 24
(1) Persoanele fizice autorizate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele şi instrucţiunile elaborate de ANCPI, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare;
b) sã încheie convenţie cu beneficiarul pentru executarea lucrãrilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare;
c) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã a lucrãrilor de specialitate realizate/refuzate şi un registru de evidenţã a lucrãrilor verificate, dupã caz, conform anexei nr. 7;
d) sã anunţe în scris, în termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului fiscal şi a datelor de contact înscrise în evidenţele acestora;
e) sã punã la dispoziţia persoanelor împuternicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activitãţii la categoriile de lucrãri în care au fost autorizate, precum şi registrele de evidenţã a lucrãrilor realizate/verificate;
f) sã realizeze numai lucrãri de specialitate din domeniile în care sunt autorizate;
g) sã nu pretindã sau sã nu încaseze alte onorarii decât cele stabilite potrivit legii şi regulamentelor ANCPI;
h) sã pãstreze minimum 3 ani lucrãrile de specialitate avizate/recepţionate de cãtre OCPI/ANCPI, pe care sã fie menţionate numãrul de înregistrare la OCPI/ANCPI şi numãrul de ordine din registrul propriu de evidenţã a lucrãrilor şi adresele de motivare pentru lucrãrile refuzate;
i) sã se prezinte, în urma convocãrii, la sediul ANCPI/OCPI, la data şi ora stabilite. Persoana convocatã, aflatã în imposibilitate de a se prezenta, comunicã OCPI în scris, în timp util, motivul neprezentãrii, astfel ca întâlnirea sã poatã fi reprogramatã;
j) sã refacã lucrãrile de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, în termenul stabilit;
k) sã execute lucrãri de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bazã de documente şi date provenite din surse autorizate;
l) sã nu aducã atingere probitãţii şi prestigiului profesional;
m) sã nu refuze repetat şi nejustificat executarea de lucrãri de specialitate şi sã nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrãrilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;
n) sã deţinã certificat metrologic valabil pentru aparatura de mãsurat utilizatã, licenţe pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odatã cu computerul sau separat;
o) sã foloseascã ştampila numai pentru lucrãrile de specialitate executate în nume propriu.
(2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu au obligaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b), c), g), m) şi o).
(3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrãri de specialitate pe seama şi în numele persoanei juridice neautorizate, cu excepţia persoanelor fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucrãri de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorialã angajatoare - primãria/consiliul local -, unde sunt angajate.
(4) Persoanele fizice autorizate angajate în cadrul persoanelor juridice autorizate completeazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor realizate/refuzate şi în registrul de evidenţã a lucrãrilor verificate atât lucrãrile de specialitate executate în nume propriu, cât şi lucrãrile executate în numele persoanei juridice.
(5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de cãtre ANCPI/OCPI o datã la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie.

CAP. III
Autorizarea şi recunoaşterea autorizãrii persoanelor juridice

ART. 25
Activitatea de realizare şi de verificare a lucrãrilor din domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei poate fi realizatã de persoane juridice care au în statutul şi în contractul de societate ca obiect de activitate principal "Activitãţi de inginerie şi consultanţã tehnicã" legate de aceste domenii, conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã.
ART. 26
(1) Autorizarea persoanelor juridice se solicitã şi se acordã în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel:
a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrãri B, C;
b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrãri A;
c) clasa I - pentru categoria de lucrãri D;
d) clasa S, clasã specialã.
(2) Se pot autoriza în clasã specialã şi persoane juridice care nu îndeplinesc condiţiile art. 27, pentru a executa lucrãri de cadastru, de geodezie şi de cartografie în interesul propriu al instituţiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau parţial de stat şi cu angajaţi proprii. Prin interes propriu se înţelege realizarea lucrãrilor de cadastru, de geodezie, de cartografie în folosul angajatorului.
(3) Lucrãrile executate de persoanele juridice autorizate în clasa S sunt ştampilate numai de cãtre acestea, cu menţionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate.
ART. 27
(1) Persoanele juridice care solicitã ANCPI autorizarea au obligaţia sã dovedeascã prin documente justificative:
a) numãrul persoanelor fizice autorizate în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadã nedeterminatã, cu normã întreagã, în funcţie de clasa solicitatã;
b) deţinerea mijloacelor necesare realizãrii şi verificãrii lucrãrilor de specialitate: dotarea tehnicã adecvatã, logistica corespunzãtoare, asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a lucrãrilor de teren şi de birou;
c) deţinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercitã gestiunea administrativã şi conducerea efectivã a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeazã la sediul social declarat.
(2) Documentele sunt însoţite de un raport de verificare, întocmit şi semnat de inginerul-şef al OCPI din judeţul în care persoana juridicã îşi are sediul social.
ART. 28
(1) În vederea obţinerii autorizãrii, persoana juridicã înfiinţatã în România depune la ANCPI un dosar de autorizare, care conţine:
a) cererea-tip prin care solicitã autorizarea, conform anexei nr. 2;
b) raportul de verificare, prevãzut la art. 27 alin. (2);
c) documentele prevãzute în anexa nr. 9;
d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10;
e) chitanţa pentru plata taxei de autorizare;
f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza cãrora se autorizeazã firma;
g) certificat de cazier fiscal.
(2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezintã în ordinea menţionatã la alin. (1).
ART. 29
(1) În vederea recunoaşterii autorizãrii, persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare cu urmãtoarele documente:
a) cererea prin care solicitã recunoaşterea autorizãrii;
b) declaraţia privind sediul social şi sediul secundar;
c) certificatul sau orice document justificativ, în copie, care sã probeze cã persoana juridicã este înregistratã în statul care aparţine Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European, emis de autoritatea competentã a statului de origine;
d) portofoliul cu lucrãri de specialitate executate;
e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European;
f) chitanţa pentru plata taxei de autorizare.
(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie sã fie însoţite de o traducere efectuatã de un traducãtor autorizat de Ministerul Justiţiei sau de o traducere oficialã echivalentã.
ART. 30
(1) Persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European pot solicita recunoaşterea documentului prin care se autorizeazã realizarea lucrãrilor de specialitate.
(2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligaţia sã dovedeascã prin documente justificative:
a) numãrul persoanelor fizice autorizate sã execute lucrãri de specialitate în România, în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadã nedeterminatã, cu normã întreagã;
b) deţinerea mijloacelor necesare realizãrii şi verificãrii lucrãrilor: dotarea tehnicã adecvatã, logistica corespunzãtoare, asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a lucrãrilor de teren şi de birou;
c) deţinerea unui sediu secundar de desfãşurare a activitãţii în România.
(3) În vederea recunoaşterii autorizãrii, persoanele juridice înfiinţate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care aparţine Spaţiului Economic European trebuie sã îndeplineascã aceleaşi condiţii solicitate persoanelor juridice române în vederea autorizãrii.
ART. 31
(1) Autorizarea se realizeazã, la solicitarea persoanelor juridice, de cãtre comisia de autorizare constituitã la nivelul ANCPI.
(2) Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se înregistreazã la ANCPI într-un registru special destinat acestui scop şi se arhiveazã prin grija secretarului comisiei de autorizare.
ART. 32
(1) Comisia de autorizare analizeazã dosarul, evalueazã condiţiile tehnice, de personal şi financiare îndeplinite de persoana juridicã respectivã şi decide admiterea/respingerea autorizãrii într-o clasã corespunzãtoare.
(2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) şi ale art. 14 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 33
(1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de preşedintele comisiei de autorizare şi de directorul general al ANCPI.
(2) Modelul certificatului de autorizare este prezentat în anexa nr. 11.
ART. 34
(1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioadã de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleaşi condiţii ca la autorizare.
(2) Orice persoanã juridicã autorizatã poate solicita oricând examinarea pentru o altã clasã.
ART. 35
ANCPI controleazã activitatea persoanelor juridice autorizate în ceea ce priveşte calitatea lucrãrilor de specialitate executate, aparaturã, sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odatã cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat.
ART. 36
Persoanele juridice sunt supuse controlului de cãtre persoanele împuternicite de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de câte ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Direcţiei de cadastru şi aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunoştinţa persoanelor juridice autorizate în termen de 7 zile de la aprobare.
ART. 37
(1) Persoanele juridice autorizate au urmãtoarele drepturi:
a) sã participe la licitaţii conform prevederilor legale;
b) sã încheie convenţii de colaborare;
c) sã acorde consultanţã tehnicã de specialitate pentru clasa de lucrãri în care sunt autorizate;
d) sã execute lucrãri de specialitate şi mãsurãtori pentru clasa de lucrãri în care sunt autorizate;
e) sã deţinã şi sã foloseascã ştampila.
(2) Persoanele juridice autorizate în clasa S nu au dreptul sã participe la licitaţii în nume propriu, având ca obiect realizarea lucrãrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei.
ART. 38
Persoanele juridice autorizate au urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte toate actele şi dispoziţiile legale, regulamentele, metodologiile, normele şi instrucţiunile tehnice, elaborate de ANCPI;
b) sã asigure perfecţionarea profesionalã a personalului de specialitate;
c) sã prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de ştampilã, conform anexei nr. 6, în termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;
d) sã notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la apariţie, modificarea condiţiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de funcţionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociaţilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajaţilor permanenţi în baza cãrora a fost autorizatã persoana juridicã, sancţiunile comerciale primite, starea de faliment;
e) sã înştiinţeze ANCPI despre înfiinţarea sediilor secundare;
f) sã refacã lucrãrile de specialitate executate, la solicitarea OCPI, în termenul stabilit;
g) sã execute lucrãri de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bazã de documente şi date provenite din surse autorizate;
h) sã nu aducã atingere probitãţii şi prestigiului profesional;
i) sã nu refuze repetat şi nejustificat executarea lucrãrilor de specialitate şi sã nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrãrilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;
j) sã asigure prezenţa persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;
k) sã deţinã certificat metrologic valabil pentru aparatura de mãsurat utilizatã, indiferent dacã este în proprietate sau închiriatã, şi licenţã pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odatã cu computerul sau ulterior;
l) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã a lucrãrilor de specialitate realizate/refuzate şi un registru de evidenţã a lucrãrilor verificate, dupã caz, conform anexei nr. 7.

CAP. IV
Rãspunderea juridicã şi sancţionarea persoanelor fizice şi juridice autorizate

ART. 39
(1) Persoanele fizice şi juridice autorizate rãspund civil, disciplinar, penal, dupã caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligaţiilor ce le revin, conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.
(2) Rãspunderea disciplinarã a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de rãspundere juridicã.
(3) Rãspunderea disciplinarã a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajatã în urmãtoarele cazuri:
a) nerespectarea dispoziţiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor şi a instrucţiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;
b) executarea lucrãrilor de specialitate fãrã aviz de execuţie sau pe bazã de documente şi date provenite din surse neautorizate;
c) refuzul nejustificat de a executa lucrãri de specialitate şi/sau condiţionarea încheierii convenţiilor de stipularea unor clauze inechitabile;
d) condiţionarea încheierii convenţiilor cu beneficiarii lucrãrilor de specialitate prin clauze care stipuleazã prestaţii suplimentare, care nu au legãturã cu obiectul acestora sau care, deşi au legãturã, în alte condiţii, nu ar fi solicitate de beneficiar;
e) perceperea unor onorarii care depãşesc onorariile stabilite în condiţiile <>Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bazã a taxelor şi tarifelor aferente elaborãrii, analizei şi verificãrii documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciarã a terenurilor agricole;
f) sãvârşirea oricãror fapte de naturã sã aducã atingere onoarei, probitãţii şi prestigiului profesional;
g) neînregistrarea lucrãrilor de specialitate/a solicitãrilor în registrul de evidenţã a lucrãrilor realizate/refuzate.
ART. 40
(1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt:
a) avertisment;
b) amendã de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;
c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadã de la o lunã la 3 luni;
d) retragerea certificatului de autorizare.
(2) Punerea în aplicare a sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum şi altor prevederi legale în materie.
(3) Suma provenitã din amenzile prevãzute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 41
Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt sancţionate cu avertisment în cazul primei abateri, în situaţia în care nu se aplicã sancţiunea suspendãrii sau a retragerii certificatului de autorizare.
ART. 42
(1) Persoana fizicã autorizatã este sancţionatã cu amendã de la 50 lei la 500 lei inclusiv, în urmãtoarele cazuri:
a) dupã primul avertisment;
b) pentru neîndeplinirea oricãrei obligaţii prevãzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), g), j), l), m) şi n).
(2) Persoana fizicã autorizatã este sancţionatã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, dupã aplicarea amenzii prevãzute la alin. (1) sau pentru încãlcãri ale oricãror obligaţii prevãzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) şi o).
ART. 43
Persoana juridicã autorizatã este sancţionatã cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în funcţie de gravitatea faptei, pentru:
a) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 39;
b) încãlcarea continuã a prevederilor prezentului regulament şi ale legilor în vigoare, ulterior aplicãrii sancţiunii cu avertisment.
ART. 44
Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la unitãţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achitã la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autoritãţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate sã administreze veniturile bugetelor locale.
ART. 45
(1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrãri de specialitate se suspendã în urmãtoarele cazuri:
a) când împotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sancţiunea disciplinarã de suspendare a dreptului de a realiza lucrãri de specialitate, pe o perioadã de la o lunã la 3 luni;
b) în caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare şi/sau a ştampilei, pânã la refacerea acestora;
c) în caz de incapacitate temporarã de muncã, constatatã în condiţiile legii, pe durata existenţei acesteia;
d) pe o perioadã de o lunã, în caz de neplatã a amenzii, dupã 30 de zile de la data comunicãrii procesului-verbal de constatare;
e) pe o perioadã de la o lunã la 3 luni, în cazul neprezentãrii nemotivate la convocarea OCPI;
f) pe o perioadã de o lunã de la data constatãrii, în cazul nerespectãrii prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);
g) pe o perioadã de 3 luni de la data constatãrii, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o).
(2) Suspendarea dureazã pânã la încetarea cauzei care a determinat-o.
(3) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplicã şi persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane fizice sancţionate pentru lucrãrile de specialitate executate în numele persoanei juridice autorizate.
(4) La identificarea unor modificãri efectuate de persoana fizicã sau juridicã autorizatã în documentele recepţionate de OCPI/ANCPI, ulterior recepţiei, se aplicã sancţiunea suspendãrii certificatului pe o perioadã de 3 luni, indiferent de data constatãrii faptei.
(5) Întocmirea documentaţiilor fãrã executarea mãsurãtorilor la teren se sancţioneazã cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadã de 3 luni, indiferent de data constatãrii faptei.
(6) În cazul executãrii lucrãrilor de specialitate fãrã încheierea convenţiei de prestãri de servicii se aplicã sancţiunea suspendãrii certificatului de autorizare pe o perioadã de o lunã, indiferent de data constatãrii faptei.
(7) În cazul neprezentãrii, fãrã motiv, la convocarea OCPI în legãturã cu lucrãrile executate, OCPI aplicã sancţiunea suspendãrii certificatului pe o perioadã de la o lunã la 3 luni.
ART. 46
(1) Rãspunderea disciplinarã a persoanelor juridice autorizate este angajatã pentru faptele proprii, precum şi pentru actele sãvârşite de persoanele fizice autorizate angajate.
(2) Pentru faptele proprii persoana juridicã autorizatã rãspunde prin reprezentanţii sãi legali.
(3) La constatarea condiţiilor de suspendare, ANCPI anunţã în scris persoana juridicã autorizatã despre suspendarea certificatului de autorizare.
ART. 47
(1) Dreptul de a realiza lucrãri de specialitate se retrage în urmãtoarele cazuri:
a) când împotriva persoanei autorizate se dispune sancţiunea disciplinarã de retragere a certificatului de autorizare;
b) când se constatã cã sunt îndeplinite condiţiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza lucrãri de specialitate în ultimii 3 ani;
c) când persoana autorizatã executã lucrãri de specialitate pentru categoriile de lucrãri pentru care nu este autorizatã sau în perioada în care autorizarea este suspendatã.
(2) Persoanele ale cãror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nouã autorizare dupã 3 ani de la data retragerii acestora.
ART. 48
(1) Certificatul de autorizare îşi înceteazã valabilitatea în urmãtoarele cazuri:
a) la cererea persoanei autorizate;
b) în cazul depãşirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de înaintare a specimenului de ştampilã, prevãzute în prezentul regulament;
c) la decesul sau la declararea judecãtoreascã a morţii;
d) când persoana autorizatã este condamnatã printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã în legãturã cu activitatea sa;
e) în cazul punerii sub interdicţie a persoanei autorizate prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã;
f) în cazul încetãrii calitãţii de persoanã juridicã.
(2) Certificatul de autorizare în categoria E este valabil pe perioada în care persoana fizicã este angajatã, în baza unui contract de muncã/raport de serviciu, de cãtre unitatea administrativ-teritorialã.
ART. 49
Abaterile disciplinare sãvârşite de persoanele fizice şi juridice autorizate se constatã de cãtre persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, dupã caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.
ART. 50
(1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face astfel:
a) amenda şi avertismentul se aplicã prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de cãtre persoanele împuternicite;
b) suspendarea dreptului de realizare a lucrãrilor de specialitate se aplicã la propunerea persoanelor împuternicite care au constatat abaterea, avizatã de inginerul-şef al OCPI/directorul Direcţiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, dupã caz.
(2) Sancţiunea se aplicã de OCPI în cazul în care abaterea disciplinarã se realizeazã pe raza teritorialã de competenţã a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.
(3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al directorului general al ANCPI.
ART. 51
Împotriva ordinului sau a deciziei de sancţionare partea nemulţumitã poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentã, potrivit legii.
ART. 52
Pe durata suspendãrii dreptului de executare a lucrãrilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare persoanele fizice şi juridice autorizate nu au dreptul sã facã uz de certificatul de autorizare şi de ştampilã, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. Încãlcarea prevederilor acestui articol constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 53
Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.
ART. 54
(1) Persoanele fizice şi juridice autorizate sunt obligate sã anunţe ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a ştampilei în termen de 7 zile de la constatare.
(2) ANCPI/OCPI elibereazã un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un numãr nou de serie, la solicitarea scrisã, prezentatã de persoana în cauzã. Solicitarea este însoţitã de un exemplar al ziarului în care s-a publicat declaraţia de nulitate şi de chitanţa pentru plata tarifului. În cazul confecţionãrii unei noi ştampile se înregistreazã specimenul respectiv.
(3) Geodezii cu drept de semnãturã, autorizaţi prin Ordinul Geodezilor din România, sunt autorizaţi de drept şi sunt obligaţi ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sã obţinã certificatul de autorizare şi ştampila, în categoriile prevãzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale.
(4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, în temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sã realizeze şi sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin <>Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 538/2001 *), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt obligate ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sã îşi reînnoiascã certificatul de autorizare şi ştampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care sã conţinã certificatul vechi şi ştampila, cu plata tarifelor legale, fãrã reexaminare.
----------
*) Abrogat prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative.

(5) Geodezii cu drept de semnãturã şi persoanele fizice autorizate care nu se conformeazã prevederilor alin. (3) şi (4) nu pot depune lucrãri spre avizare la ANCPI/OCPI dupã expirarea termenului.
ART. 55
Rãspunderea pentru aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezentul regulament revine ANCPI/OCPI.
ART. 56
În cazul în care persoana fizicã sau juridicã solicitã reexaminarea în vederea autorizãrii se achitã o nouã taxã de autorizare.
ART. 57
Modelele de ştampilã pentru persoanele fizice şi juridice autorizate sunt prezentate în anexa nr. 6.
ART. 58
(1) Documentaţiile întocmite de persoanele juridice autorizate sunt ştampilate de cãtre persoana fizicã autorizatã care executã/verificã lucrarea şi de cãtre persoana juridicã autorizatã.
(2) Documentaţiile întocmite de persoanele fizice având categoria E sunt ştampilate de acestea şi de instituţia la care sunt angajate şi în numele cãreia executã lucrarea.
ART. 59
Tabelul persoanelor fizice şi juridice autorizate se afişeazã pe pagina de internet a ANCPI şi se actualizeazã permanent.
ART. 60
OCPI ţin evidenţa persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E şi o comunicã ANCPI.
ART. 61
(1) ANCPI construieşte o platformã electronicã prin intermediul cãreia se face schimbul de informaţii privind lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru executarea lucrãrilor de specialitate de pe teritoriul României şi cea a celor stabiliţi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care presteazã servicii pe teritoriul României, procedurile de autorizare şi mãsurile disciplinare definitive dispuse.
(2) ANCPI coopereazã, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, SIPI, cu autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurãrii controlului prestatorilor de servicii şi al serviciilor pe care aceştia le presteazã.
ART. 62
Taxa de autorizare se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Taxa de autorizare se achitã de solicitant odatã cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare.
ART. 63
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
la regulament

Condiţii minime de autorizare pentru persoane fizice


┌──────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
│Categoria │ │ │ Vechimea│
│ de │ Studii │ Domeniul │minimã în│
│autorizare│ │ │ specia- │
│ │ │ │ litate │
│ │ │ │ (ani) │
├──────────┼──────────────────────┬─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ D │ Studii universitare │ │Geodezie, cadastru, │ │
│ │ de licenţã │ SUL │topografie, cartografie,│ 7 │
│ │ │ │topografie minierã │ │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii universitare │ │Geodezie, cadastru, │ │
│ A │ de licenţã/Studii │ SUL │topografie, cartografie,│ 3 │
│ │ superioare de │ │topografie minierã │ │
│ │ scurtã duratã ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Geodezie, cadastru, │ │
│ │ │ SSSD │topografie, cartografie,│ 5 │
│ │ │ │topografie minierã sau │ │
│ │ │ │studii echivalente │ │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii universitare │ │Geodezie, cadastru, │ │
│ B │ de licenţã/Studii │ SUL │topografie, cartografie,│ 2 │
│ │ superioare de │ │topografie minierã │ │
│ │ scurtã duratã ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Geodezie, cadastru, │ │
│ │ │ SSSD │topografie, cartografie,│ 3 │
│ │ │ │topografie minierã sau │ │
│ │ │ │studii echivalente │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii postliceale │ - │Cadastru, topografie, │ │
│ │ │ │cartografie, topografie │ 4 │
│ │ │ │minierã │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii medii de │ - │Cadastru, topografie, │ │
│ │ specialitate │ │cartografie, topografie │ 4 │
│ │ │ │minierã │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Studii de reconversie │ SUL, │Cadastru, topografie, │ │
│ │ profesionalã │ SSSD │cartografie, topografie │ 3 │
│ │ │ │minierã │ │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii universitare │ │Cadastru, topografie, │ │
│ │ de licenţã/Studii │ SUL │cartografie, topografie │ 1 │
│ │ superioare de │ │minierã │ │
│ C │ scurtã duratã │ ├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte specialitãţi + │ │
│ │ │ │3 semestre în │ 2 │
│ │ │ │specialitãţile cadastru,│ │
│ │ │ │topografie, cartografie │ │
│ │ ├─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Cadastru, topografie, │ │
│ │ │ SSSD │cartografie, topografie │ 1 │
│ │ │ │minierã sau studii │ │
│ │ │ │echivalente │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii postliceale │ - │Cadastru, topografie, │ │
│ │ │ │cartografie, topografie │ 2 │
│ │ │ │minierã │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Alte specialitãţi + │ │
│ │ │ │cursuri de reconversie │ 3 │
│ │ │ │profesionalã │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │ Studii medii de │ - │Cadastru, topografie, │ │
│ │ specialitate │ │cartografie, topografie │ 3 │
│ │ │ │minierã │ │
│ ├──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Studii de reconversie │ SUL, │Cadastru, topografie, │ │
│ │ profesionalã │ SSSD │cartografie, topografie │ 2 │
│ │ │ │minierã │ │
├──────────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────────┼─────────┤
│ E │ Minimum studii medii │ - │Cursuri de pregãtire │ │
│ │ │ │profesionalã organizate/│ │
│ │ │ │recunoscute de │ │
│ │ │ │ANCPI/OCPI │ │
└──────────┴──────────────────────┴─────────┴────────────────────────┴─────────┘

SUL - studii universitare de licenţã
SSSD - studii superioare de scurtã duratã
ANEXA 2
la regulament

Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

Cãtre ANCPI/OCPI ..........

Domnule/Doamnã preşedinte al/a comisiei de autorizare,

Subsemnatul/Subsemnata, ...................., nãscut/nãscutã în localitatea ..................., judeţul .................., având cetãţenia ..............., domiciliat/domiciliatã în localitatea ..............., str. ............... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., sectorul/judeţul ..........., telefon ..........., e-mail .............., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ........., promoţia ..........., eliberatã de .............. din ............, solicit autorizarea în categoria de lucrãri A/B/C/D.
------------
*) Sau echivalent.

În susţinerea cererii anexez urmãtoarele:
1. curriculum vitae;
2. lista de lucrãri de specialitate realizate şi a celor la care am participat (denumirea lucrãrii, amplasament, tipuri de lucrãri de specialitate realizate etc.);
3. copii ale actelor de studii/specializãri;
4. copia carnetului de muncã, vizat;
5. certificat de cazier judiciar, original;
6. certificat de cazier fiscal, original;
7. chitanţã taxã autorizare, copie.

Semnãtura ................
Data .....................


Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizãrii persoanelor juridice

Cãtre ANCPI

Domnule/Doamnã preşedinte al/a comisiei de autorizare,

.....(denumirea persoanei juridice)......., societate comercialã înmatriculatã în *) ..................., CUI**) ....................., cu sediul în localitatea .............., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ............., telefon .........., fax .........., reprezentatã prin .............. în calitate de .................., solicit autorizarea ca persoanã juridicã pentru a realiza şi verifica lucrãri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în clasa:
I []/II []/III [], conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice şi juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizãrii şi verificãrii lucrãrilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã nr. 107/2010.
------------
*) Se menţioneazã statul în care a fost înfiinţatã societatea.
**) Sau echivalent.

În susţinerea cererii anexez urmãtoarele: .......................................

Semnãtura ................
Data .....................


ANEXA 3
la regulament


Curriculum vitae │ (model european)

Informaţii personale │
Nume/Prenume │
Adresã(e) │
Telefon(oane) │ Mobil:
Fax(uri) │
Email(uri) │
Naţionalitate(-ãţi) │
Data naşterii │
Sex │

Locul de muncã vizat/Domeniul │
ocupaţional │

Experienţa profesionalã │
Perioada │
Funcţia sau postul ocupat │
Activitãţi şi responsabilitãţi │
principale │
Numele şi adresa angajatorului │
Tipul activitãţii sau sectorul │
de activitate │

Educaţie şi formare │
Perioada │
Calificarea/diploma obţinutã │
Disciplinele principale studiate/ │
competenţe profesionale dobândite │
Numele şi tipul instituţiei de │
învãţãmânt/furnizorului de formare │
Nivelul în clasificarea naţionalã │
sau internaţionalã │

Aptitudini şi competenţe personale │
Limba(i) maternã(e) │
Limba(i) strãinã(e) cunoscutã(e) │┌─────────────┬──────────────────────┬─────────┐
Autoevaluare ││ Înţelegere │ Vorbire │ Scriere │
│├──────┬──────┼──────────────┬───────┼─────────┤
Nivel european(*) ││Ascul-│Citire│ Participare │Discurs│Exprimare│
││ tare │ │la conversaţie│ oral │ scrisã │
│├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤
Limba ││ │ │ │ │ │
│├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤
Limba ││ │ │ │ │ │
│└──────┴──────┴──────────────┴───────┴─────────┘
Competenţe şi abilitãţi sociale │
Competenţe şi aptitudini organizatorice │
Competenţe şi aptitudini tehnice │
Competenţe şi aptitudini de │
utilizare a calculatorului │
Competenţe şi aptitudini artistice │
Alte competenţe şi aptitudini │
Permis(e) de conducere │

Informaţii suplimentare │

Anexe │
ANEXA 4
la regulament

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Data ..............

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizãrii şi verificãrii lucrãrilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la examinarea candidaţilor/analiza dosarelor, decide:


┌────┬──────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────┬──────┬────────┐
│Nr. │ Numele şi │Categoria │ Nota la │ Nota la interviu/│ │ │
│crt.│ prenumele │solicitatã│proba scrisã│ Nota la proba │ Nota │ Admis/ │
│ │ candidatului │ │ │ practicã │finalã│ Respins│
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────┼────────┤
└────┴──────────────┴──────────┴────────────┴──────────────────┴──────┴────────┘Prenumele şi numele preşedintelui comisiei de autorizare ............
Semnãtura ..............


AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Data ...............

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizãrii persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizãrii şi verificãrii lucrãrilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor, decide:


┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Denumirea persoanei juridice │ Clasa solicitatã │ Clasa acordatã │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤
└────┴────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘Prenumele şi numele preşedintelui comisiei de autorizare .............
Semnãtura ................


ANEXA 5
la regulament

--------------
NOTĂ(CTCE)
Anexa nr. 5 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231 din 13 aprilie 2010, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 6
la regulament

--------------
NOTĂ(CTCE)
Modelul de ştampilã se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231 din 13 aprilie 2010, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 7
la regulament

Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ........
Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru categoria de lucrãri ......

Registru de evidenţã a lucrãrilor realizate/refuzate


┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│Nr. │ Lucrare │ Nr. de │ Tipul │ Contract de │Recepţionate│ │
│crt.│ acceptatã/ │înregistrare │ lucrãrii│ servicii │/Respinse de│ Obser- │
│ │ respinsã*) │la OCPI/ANCPI│ │(nr. şi datã)│ OCPI/ANCPI │ vaţii**)│
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘------------
*) Nr. crt. al lucrãrii respinse se va trece şi pe adresa de motivare a refuzului.
**) Persoanele juridice vor trece prenumele şi numele persoanei fizice care a rãspuns de lucrare, prin aplicarea ştampilei.


Prenumele şi numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ........
Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru categoria de lucrãri ......

Registru de evidenţã a lucrãrilor verificate***)
----------
***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul sã execute verificarea lucrãrilor.┌────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele/Denumirea │ Nr. de │ Tipul │Contract de│ │Calificativ│
│crt.│ executantului │înregistrare │lucrãrii│ servicii │ Data │ acordat │
│ │ │în registrul │ │ (nr. şi │ verifi-│ (Admis/ │
│ │ │executantului│ │ datã) │ cãrii │ Respins) │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┤
└────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┘
ANEXA 8
la regulament

Condiţii minime de autorizare pentru persoane juridice


┌──────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Clasa de │ Numãr de persoane fizice │ │
│autorizare│ autorizate (PFA) angajate │ Dotare │
│ │ cu normã întreagã │ │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ I │5 PFA, din care minimum │2 staţii totale*) │
│ │1 PFA categoria D │1 receptor GPS (L1, L2)*) │
│ │ │3 calculatoare PC │
│ │ │3 imprimante │
│ │ │1 plotter A0 │
│ │ │2 scanere │
│ │ │licenţã soft de prelucrare mãsurãtori │
│ │ │2 autoturisme │
│ │ │sediu │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ II │3 PFA, din care minimum │2 staţii totale │
│ │1 PFA categoria A │1 receptor GPS │
│ │ │2 calculatoare PC │
│ │ │2 imprimante │
│ │ │1 plotter │
│ │ │1 scanner │
│ │ │licenţã soft de prelucrare mãsurãtori │
│ │ │1 autoturism │
│ │ │sediu │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ III │1 PFA de categoria A, B │1 staţie totalã │
│ │sau D │1 calculator PC │
│ │ │1 imprimantã │
│ │ │1 scanner │
│ │ │1 licenţã soft de prelucrare mãsurãtori│
│ │ │1 autoturism │
│ │ │sediu-punct de lucru │
├──────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ S │Minimum o persoanã │Sã aibã un compartiment funcţional │
│ │autorizatã în categoria de │de cadastru │
│ │lucrãri pe care le executã │2 staţii totale │
│ │ │2 receptoare GPS │
│ │ │4 calculatoare PC │
│ │ │2 imprimante │
│ │ │1 plotter │
│ │ │2 scanere │
│ │ │2 licenţe soft de prelucrare mãsurãtori│
│ │ │1 autoturism │
│ │ │sediu │
└──────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘------------
*) Persoanele juridice care desfãşoarã activitãţi de fotogrammetrie pot sã deţinã în locul staţiilor totale sau al receptoarelor GPS aparaturã de prelucrare fotogrammetricã.


ANEXA 9
la regulament

LISTA
documentelor depuse la ANCPI în vederea autorizãrii persoanelor juridice

1. Copii de pe documentele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea persoanei juridice:
1.1. certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
1.2. actul constitutiv al persoanei juridice;
1.3. statutul societãţii comerciale;
1.4. codul fiscal;
1.5. certificat de cazier fiscal.
2. Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat şi ale angajaţilor permanenţi autorizaţi ca persoane fizice pentru domeniul în care solicitã autorizarea (carte de muncã, contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, autorizaţia persoanei fizice angajate la firmã).
3. Chestionarul de evaluare.

Operator economic,
......................
(semnãtura autorizatã)


ANEXA 10
la regulament

Candidatul ...............................
(denumirea persoanei juridice)

Chestionar de evaluare

I. Informaţii generale
1. Denumirea ................................
2. codul fiscal .............................
3. Codul unic de înregistrare ............... Data ...............
4. Adresa sediului central .......................................
5. Telefon ............. Fax ............ E-mail .................
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......(numãrul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)........
7. Obiectul principal de activitate .......(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)......
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacã este cazul ......(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare).....
9. Capitalul social ...............
10. Contracte derulate (lucrãri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei) - dacã este cazul


┌────┬────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │ Obiectul │ Denumirea/ │ │ Preţul │ Procent │ Perioada │
│crt.│contractului│ Numele │Calitatea│ total al │ îndeplinit│ de │
│ │ │beneficiarului│ presta- │contractului│ de │ derulare │
│ │ │ /clientului │ torului │ │ prestator │a contrac-│
│ │ │ Adresa │ │ │ (%) │ tului │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
└────┴────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────┘II. Listã cu echipamentul/softul/mijloacele de transport
(deţinute în vederea desfãşurãrii activitãţii de specialitate)


┌────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ Tipul de │Descriere, producãtor, │Starea echipamentului │ Proprietate/ │
│ echipament │ vechime (în ani) │ (nou, în stare bunã, │Închiriere (de la │
│ │ │ necesitã reparaţii │ cine şi se │
│ │ │ minore) şi numãrul │ataşeazã copie a │
│ │ │ disponibil │ actului de │
│ │ │ │ închiriere) │
├────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘III. Listã cu personalul de specialitate angajat permanent


┌──────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│ Numele şi prenumele │ Categoria │ Funcţia │ Vechime │
│ │ autorizãrii │(în cadrul firmei)│ (se ataşeazã copii │
│ │ │ │ de pe carnetele de │
│ │ │ │ muncã certificate) │
├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
└──────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘Operator economic,
.....................
(semnãtura autorizatã)


ANEXA 11
la regulament

-------------
NOTĂ(CTCE)
Anexa nr. 11 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231 din 13 aprilie 2010, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 12
la regulament

PROCES-VERBAL
Nr. ....... data ...........

Subsemnatul, ...................., în calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, salariat la................, pentru constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor în conformitate cu <>Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfãşurarea activitãţii de realizare şi de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 795/2001 ,
am constatat urmãtoarele:

1. Locul constatãrii
UAT ........................., localitatea ................., judeţul ...............
2. Identitatea persoanei autorizate
Prenumele şi numele (denumirea) ......................., Autorizaţia cu seria ...... nr. ........, domiciliat (cu sediul) în judeţul (sectorul) ..............., localitatea ..................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. .., CI/BI ... seria ... nr. ........, emisã/emis de ................ la data .........., având ocupaţia ................., salariat al ................., cu sediul în judeţul/(sectorul) ................, localitatea .................., str. ........... nr. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...
3. Descrierea abaterii
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Fapta constatatã constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã cu avertisment/amendã/suspendare.
..........................................................................
Contravenientul a luat cunoştinţã de conţinutul procesului-verbal.

Semnãtura persoanei autorizate şi ştampila
....................................


--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016