Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 10 august 2022  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 107 din 10 august 2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022
    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. i) şi ale art. 15 alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. d) coroborate cu prevederile art. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 591 alin. (2) şi ale art. 129 alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 7 aprilie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), cererea de acordare a licenţei cu caracter provizoriu este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), e), g), m) şi, după caz, lit. h) şi/sau i), precum şi de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului potrivit căreia desfăşurarea activităţilor specifice licenţei se desfăşoară în condiţii de siguranţă, protecţie a mediului, a sănătăţii şi siguranţei publice şi că solicitantul îşi asumă pe deplin orice incident ce ar putea să apară pe perioada de valabilitate a licenţei cu caracter provizoriu, din culpa acestuia."

    2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care, din motive justificate, autorităţile administraţiei publice locale nu au definitivat procedura de atribuire a gestiunii serviciului, prin derogare de la prevederile art. 6, ANRE poate acorda o licenţă cu caracter provizoriu autorităţii administraţiei publice locale responsabile cu delegarea gestiunii, la cererea acesteia, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3), de actul administrativ prin care se aprobă demararea procedurilor în vederea delegării gestiunii serviciului public şi de un memoriu justificativ cu privire la motivele care au dus la imposibilitatea delegării gestiunii acestuia."

    3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a licenţei cu caracter provizoriu este de maximum 12 luni şi nu poate include mai mult de un sezon rece."

    4. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) organigrama valabilă la data solicitării licenţei, cu evidenţierea structurilor organizatorice responsabile cu desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, precum şi cu precizarea documentului de aprobare, în copie;"

    5. La articolul 10 alineatul (1), literele g) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de stabilire a modalităţii de gestiune a SPAET, în care să se precizeze în mod clar serviciul/activităţile încredinţat(e), însoţită de regulamentul serviciului şi de caietul de sarcini, în copie; în cazul gestiunii directe, se depune inclusiv lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare, în copie; în cazul gestiunii delegate, se depune inclusiv contractul de delegare a gestiunii, însoţit de toate anexele, în copie;
    ..............................................................................................
m) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la informaţiile necesare stabilirii bazei de calcul al contribuţiei anuale datorate ANRE, conform ordinului privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE, aflat în vigoare."

    6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Licenţa se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7."

    7. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare ale titularului de licenţă care sunt înscrise în licenţă ori în decizia de acordare sau de modificare a licenţei;"

    8. La articolul 20 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară privind modificarea perioadei de dare în administrare ori a termenului de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în copie, pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b); în cazul gestiunii delegate, se depune inclusiv actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii;"

    9. La articolul 20 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), g), h), i), k), l) şi la art. 11, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c), cu precizarea că, în cazul gestiunii delegate, se prezintă actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului;
c) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), g), k), l) şi, după caz, cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h), i), j) şi la art. 11, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. d);"

    10. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) ANRE analizează cererea de retragere a licenţei şi documentele anexate acesteia, respectând procedura prevăzută la art. 13 şi 14."

    11. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) ANRE analizează cererea de eliberare a duplicatului respectând procedura prevăzută la art. 13 şi 14."

    12. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    13. La anexa nr. 9, la punctul A articolul 4, în cuprinsul tabelului nr. 2, sintagma „amplasament suprateran primar“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „amplasament suprateran“, iar sintagma „amplasament subteran primar“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „amplasament subteran“.


    ART. II
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele juridice care solicită acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi titularii de astfel de licenţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 10 august 2022.
    Nr. 107.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    LISTA
    cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare

┌─────────────────────────┬──────────────┐
│SACET Unitatea │Caracteristici│
│administrativ-teritorială├───────┬──────┤
│ │U.M. │Valori│
├───────────┬─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │conductelor │ │ │
│ │tur-retur, │km │ │
│ │total, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│Reţea ├─────────────┼───────┼──────┤
│termică de │- amplasament│km │ │
│transport │subteran │ │ │
│(RT) ├─────────────┼───────┴──────┤
│ │Număr de │Utilizatori │
│ │utilizatori/ │casnici: │
│ │consumatori │……………....... │
│ │finali │Instituţii │
│ │racordaţi la │publice: │
│ │RT │………………....... │
│ │(dacă este │Operatori │
│ │cazul) │economici: │
│ │ │…………....... │
├───────────┼─────────────┼───────┬──────┤
│ │Număr total │Unităţi│ │
│Puncte/ ├─────────────┼───────┼──────┤
│module │Putere │ │ │
│termice │termică │MWt │ │
│ │instalată │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────┼──────┤
│ │Lungimea │ │ │
│ │conductelor │ │ │
│ │tur-retur, │km │ │
│ │total, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────┤
│ │- amplasament│km │ │
│ │suprateran │ │ │
│Reţea ├─────────────┼───────┼──────┤
│termică de │- amplasament│km │ │
│distribuţie│subteran │ │ │
│(RD) ├─────────────┼───────┴──────┤
│ │Număr de │Utilizatori │
│ │utilizatori/ │casnici: │
│ │consumatori │……………....... │
│ │finali │Instituţii │
│ │racordaţi la │publice: │
│ │RD │………………...... │
│ │(dacă este │Operatori │
│ │cazul) │economici: │
│ │ │…………...... │
└───────────┴─────────────┴──────────────┘


    Data ...............
    Reprezentant legal,
    ........................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016