Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003  privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor - NTLH-040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor - NTLH-040 si aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale si comisiilor teritoriale de avizare

EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003
Având în vedere prevederile <>art. 4 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 466/2001 , ale <>art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996 şi ale <>art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a Metodologiei privind evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor şi digurilor care realizeazã depozite de deşeuri industriale - NTLH-023,
în temeiul prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane",
în baza avizului tehnic consultativ al Biroului Operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice din data de 3 aprilie 2003,
în temeiul prevederilor art. 7 şi ale anexei nr. 3 ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 352/2001 ,

ministrul apelor şi protecţiei mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
ART. 2
Pentru barajele încadrate în categoriile de importanta A şi B competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranta revin Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
ART. 3
Pentru barajele încadrate în categoriile de importanta C şi D competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranta, precum şi organizarea comisiilor teritoriale de avizare pentru aceste baraje revin Administraţiei Naţionale "Apele Romane" şi direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 4
Se aproba modelul de aviz privind documentaţia de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 5
Se aproba modelul de autorizaţie/acord de funcţionare în siguranta a barajului, prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 6
Se aproba componentele nominale ale comisiilor centrale şi teritoriale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor prevãzute în anexele nr. 4-8 la prezentul ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 8
Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Direcţiei generale de gospodãrire a apelor din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Administraţia Nationala "Apele Romane" şi direcţiile de ape bazinale aflate în structura sa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 9
Instrucţiunile prevãzute la art. 1 se aplica şi pentru documentaţiile de expertiza tehnica a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere, rapoartelor de expertiza, documentaţiilor de contraexpertiza efectuate ca urmare a contestaţiilor formulate de beneficiar sau de organele abilitate sa controleze siguranta barajelor, dispuse de Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice de pe lângã Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau de biroul operativ al acesteia, precum şi documentaţiilor întocmite în conformitate cu prevederile Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH - 033, aprobate prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 119/2002 .
ART. 10
Pentru analiza documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor prevãzute la art. 9 în cadrul comisiilor de avizare, pentru emiterea avizului asupra acestor documentaţii, precum şi pentru emiterea autorizaţiei şi acordului de funcţionare în condiţii de siguranta se percep tarife care se stabilesc în condiţiile prevãzute de lege, se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, se actualizeazã anual şi se datoreazã Fondului apelor, constituit conform prevederii <>Legii apelor nr. 107/1996 .
ART. 11
Anexele nr. 4-8 se pun la dispoziţie celor interesaţi, la cererea scrisã adresatã unitãţilor precizate la art. 8.
ART. 12
La data emiterii prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 723/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi Decizia secretarului de stat pentru ape nr. 15.846/2002 de aprobare a componentei nominale a comisiilor centrale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor, conform NTLH-040, îşi înceteazã valabilitatea.

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

Bucureşti, 22 aprilie 2003.
Nr. 105.

ANEXA 1

INSTRUCŢIUNI
de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare
a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta
în exploatare a barajelor - NTLH - 040

CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
(1) Se supun prevederilor prezentelor instrucţiuni barajele aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, exploatare curenta, postutilizare, conservare sau abandonare, încadrate în categorii de importanta conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021, aprobatã prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002, denumite în continuare baraje.
(2) Potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 466/2001 , prin baraj se înţelege orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusã, care este capabilã sa asigure acumularea, permanenta ori nepermanenta, de apa, de deşeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica şi din iazurile de decantare din industria miniera), precum şi lucrãrile hidrotehnice speciale, a cãror rupere poate produce pierderea necontrolata a conţinutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic şi/sau natural.
ART. 2
(1) Conform Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranta a barajelor - NTLH-032, aprobatã prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002 , pentru barajele aflate în exploatare sau în faza provizorie de punere în exploatare deţinãtorul sau administratorul acestora, precum şi beneficiarii sau titularii de investiţie pentru barajele noi sunt obligaţi sa obţinã de la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau de la unitãţile abilitate de minister autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranta.
(2) Pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente, beneficiarul sau titularul de investiţie, în faza de proiectare, este obligat sa obţinã acordul de funcţionare în condiţii de siguranta.
(3) Pentru barajele încadrate în categoriile de importanta A şi B competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranta revin Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, iar pentru barajele încadrate în categoriile de importanta C şi D competentele revin Administraţiei Naţionale "Apele Romane" şi direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, unitãţi denumite în continuare autoritãţi competente.
ART. 3
(1) Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranta se obţine pe baza documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului respectiv, semnatã de un expert certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, a avizului asupra acestei documentaţii şi, dupã caz, a proiectului de urmãrire a comportãrii în timp a barajului, conform prevederilor Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranta a barajelor - NTLH - 032, iar eliberarea autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranta se efectueazã dupã achitarea tarifelor stabilite în condiţiile prevãzute de lege şi aprobate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
(2) Documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor reprezintã concluzia expertizei tehnice cu caracter special privind starea de exploatare în condiţii de siguranta a barajelor, expertiza pe care, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi ale <>art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996 , deţinãtorii de baraje, cu orice titlu, au obligaţia sa o efectueze la termenele stabilite prin lege, indiferent de mãrimea barajului sau de folosintele acestuia.
(3) În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 466/2001 , evaluarea siguranţei barajelor se realizeazã de experţi tehnici atestaţi de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit prevederilor <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi ale actelor normative emise în aplicarea acestei legi, şi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor, denumiţi în continuare experţi.
(4) Experţii care efectueazã evaluarea siguranţei barajelor sunt certificati, respectiv avizaţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta A şi B - NTLH-014 şi cu Procedura de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanta C şi D - NTLH-015, aprobate prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002 .
ART. 4
(1) Documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor se efectueazã de cãtre experţi, în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau cu Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a barajelor şi digurilor care realizeazã depozite de deşeuri industriale - NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002 sau, dupã caz, în conformitate cu normele specifice pentru lucrãrile care nu se încadreazã în metodologiile specificate mai sus, denumite în continuare metodologii specifice.
(2) Avizarea documentaţiilor se efectueazã de cãtre comisii de avizare constituite în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, denumite astfel în continuare.
(3) În funcţie de concluziile analizei, comisia de avizare poate emite avizul privind documentaţia de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajului, pentru barajele existente, respectiv avizul privind proiectul barajului, pentru barajele noi, precum şi avizul pentru celelalte documentaţii prevãzute la art. 2 alin. (3), denumit în continuare aviz. Avizul este semnat de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de avizare a documentaţiei pentru barajul respectiv. Comisia de avizare poate solicita completãri la documentaţie şi reprogrameaza avizarea acesteia sau o poate respinge fãrã a fi emis un aviz asupra acesteia.
(4) În cazul unei documentaţii în care expertul propune mãsuri şi lucrãri de punere în siguranta a barajului, comisia de avizare avizeazã documentaţia, iar autoritatea competenta comunica deţinãtorului barajului concluziile din procesul-verbal al şedinţei.
(5) Dupã realizarea mãsurilor şi lucrãrilor stabilite în şedinţa comisiei de avizare expertul întocmeşte un raport de conformare, prin care confirma execuţia acestora, iar comisia de avizare reanalizeaza documentaţia în vederea emiterii avizului. Raportul de conformare face parte integrantã din noua documentaţie ce va fi analizata în cadrul comisiei de avizare.
(6) a) În cazul unei documentaţii întocmite cu mai mult de un an înainte de data transmiterii acesteia pentru avizare la autoritatea competenta, deţinãtorul barajului va comanda expertului care a întocmit documentaţia elaborarea unui raport de conformare. Raportul se va întocmi ca urmare a unei inspecţii în teren a barajului şi va confirma sau va infirma starea tehnica actuala şi de siguranta în exploatare a barajului.
b) În cazul confirmãrii concluziilor din documentaţia iniţialã raportul de conformare va face parte integrantã din documentaţia ce va fi transmisã pentru avizare la autoritatea competenta. În cazul în care expertul constata ca s-au produs evenimente recente de natura sa modifice starea de siguranta în funcţionare a barajului, deţinãtorul barajului va realiza mãsuri şi lucrãri de punere în siguranta a barajului propuse de expert, urmând apoi procedura prevãzutã la alin. (5).
(7) În cazul în care s-au produs evenimente recente de natura sa modifice starea de siguranta în funcţionare a barajului, indiferent de data la care s-a întocmit documentaţia de evaluare a siguranţei barajului supus avizãrii, raportul de conformare este obligatoriu sau deţinãtorul barajului va efectua o contraexpertiza, conform prevederilor legale.
(8) Avizul este obligatoriu pentru ca autoritãţile competente sa emita autorizaţia/acordul de funcţionare în siguranta a barajului sau, dupã caz, sa ia decizia ce se impune, conform legii.
(9) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranta se emite pe o perioada determinata, de maximum 7 ani pentru barajele din categoria de importanta A şi B şi de maximum 10 ani pentru celelalte baraje, durata fiind stabilitã prin autorizaţie de autoritatea emitenta, şi se reînnoieşte la expirare sau în cazul producerii unor accidente ori incidente în exploatare. Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranta certifica îndeplinirea exigenţelor de performanta în perioada de exploatare şi este obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de gospodãrire a apelor şi de protecţia mediului pentru baraje.
(10) Acordul de funcţionare în condiţii de siguranta se referã la încadrarea în categoria de importanta a barajului conform legii, la adaptarea soluţiilor de proiectare la condiţiile de amplasament şi la respectarea normelor şi reglementãrilor legale, precum şi a experienţei în domeniu. Acordul de funcţionare în condiţii de siguranta îşi menţine valabilitatea pe toatã durata execuţiei lucrãrilor, cu condiţia respectãrii prevederilor cuprinse în acesta, iar dacã o perioada de 2 ani de la data emiterii execuţia nu a început, acordul îşi pierde valabilitatea. Acordul de funcţionare în condiţii de siguranta poate fi reînnoit numai dacã se respecta integral prevederile documentaţiei pentru care s-a emis acordul iniţial. Acordul de funcţionare în siguranta este obligatoriu pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.
ART. 5
(1) Coordonarea, îndrumarea şi urmãrirea activitãţii de evaluare a siguranţei barajelor existente, în construcţie şi noi, sunt realizate de Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice, denumita în continuare CONSIB, care funcţioneazã ca organism cu caracter consultativ pe lângã Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. CONSIB este constituitã din reprezentanţi ai ministerelor, regiilor autonome, societãţilor comerciale de profil şi ai instituţiilor publice interesate şi este condusã de un preşedinte care este ministrul apelor şi protecţiei mediului.
(2) Pentru rezolvarea problemelor curente şi luarea deciziilor operative între şedinţe CONSIB desemneazã un birou operativ, denumit în continuare B.O.-CONSIB, compus din 9 membri şi condus de un preşedinte executiv, care este secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
(3) CONSIB sau B.O.-CONSIB dispune expertizarea barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere şi dispune, dacã este cazul, efectuarea de contraexpertize, ca urmare a contestaţiilor formulate de beneficiar sau de autoritãţile abilitate cu controlul siguranţei construcţiilor. Aceste documentaţii se analizeazã în cadrul comisiilor de avizare în regim de urgenta.

CAP. 2
Organizarea şi competentele comisiilor de avizare

ART. 6
Avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanta A şi B se realizeazã în cadrul comisiei centrale de avizare, organizatã de cãtre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, iar avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanta C şi D se realizeazã în cadrul comisiilor teritoriale de avizare, organizate de cãtre Administraţia Nationala "Apele Romane", denumite în continuare comisii de avizare.
ART. 7
(1) Comisiile de avizare sunt formate din 21-24 de membri şi membri supleanţi şi au urmãtoarea structura organizatoricã:
- un preşedinte;
- un vicepreşedinte;
- 13-15 membri;
- 5-7 membri supleanţi;
- un secretar din cadrul unui secretariat format din 4-7 membri, dintre care un şef secretariat (pentru fiecare avizare a unei documentaţii, dintre aceştia va fi numit un secretar care devine membru al comisiei de avizare).
(2) Componenta nominalã a comisiilor de avizare şi structura organizatoricã a acestora se propun de cãtre Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Direcţiei generale de gospodãrire a apelor din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi de cãtre Administraţia Nationala "Apele Romane".
(3) Componenta nominalã a comisiilor de avizare se vizeazã de secretarul de stat pentru ape, se analizeazã în cadrul B.O. - CONSIB şi se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului pe baza avizului consultativ al B.O.-CONSIB şi a referatului secretarului de stat pentru ape.
ART. 8
(1) Comisia centrala de avizare, denumit în continuare comisia centrala, este formatã din membrii B.O.-CONSIB şi din alţi specialişti din cadrul corpurilor de experţi certificati de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanta A şi B.
(2) Comisia centrala coopteaza ca membri supleanţi specialişti din domeniile:
a) barajelor, digurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale construcţiilor şi instalaţiilor-anexa aferente acestora;
b) digurilor care realizeazã depozite de deşeuri industriale;
c) lucrãrilor hidrotehnice speciale.
(3) Comisia de avizare a unei documentaţii este formatã din preşedinte, vicepreşedinte, membrii prevãzuţi la alin. (1) şi secretar şi se completeazã cu membrii supleanţi prevãzuţi la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.
(4) Secretariatul comisiei centrale este asigurat de personalul de specialitate numit din cadrul Direcţiei sinteze, cadastru şi resurse din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Pentru o documentaţie supusã avizãrii, aceasta direcţie va numi un secretar din rândul membrilor secretariatului.
ART. 9
(1) Administraţia Nationala "Apele Romane" efectueazã avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor în cadrul a 4 comisii teritoriale de avizare, denumite în continuare comisii teritoriale, organizate în urmãtoarea arondare bazinala:
I. Comisia teritorialã pentru zona Transilvania, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, aferentã barajelor de pe raza administrativã a Direcţiei Apelor Somes - Tisa, Direcţia Apelor Crisuri, Direcţiei Apelor Mures şi Direcţiei Apelor Banat;
II. Comisia teritorialã pentru zona de vest a Munteniei, cu sediul în municipiul Pitesti, aferentã barajelor de pe raza administrativã a Direcţiei Apelor Jiu, Direcţiei Apelor Olt şi Direcţiei Apelor Arges - Vedea;
III. Comisia teritorialã pentru zona de est a Munteniei, cu sediul în municipiul Buzau, aferentã barajelor de pe raza administrativã a Direcţiei Apelor Ialomita - Buzau şi Direcţiei Apelor Dobrogea - Litoral;
IV. Comisia teritorialã pentru zona Moldova, cu sediul în municipiul Iaşi, aferentã lucrãrilor de pe raza administrativã a Direcţiei Apelor Siret şi Direcţiei Apelor Prut - Barlad şi Exploatarea complexa Stanca - Costesti.
(2) Sediile secretariatelor comisiilor teritoriale sunt la sediile celor patru direcţii de ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane", precizate la alin. (1).
ART. 10
(1) Membrii comisiilor teritoriale sunt specialişti din cadrul urmãtoarelor structuri:
a) B.O - CONSIB;
b) CONSIB;
c) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;
d) Administraţia Nationala "Apele Romane", inclusiv din cadrul direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa;
e) corpurile de experţi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea siguranţei barajelor;
f) membri ai inspectoratelor judeţene în construcţii, ai autoritãţilor publice locale, ai unitãţilor deţinãtoare de baraje, de proiectare şi construcţii, dupã caz, din judeţul unde este amplasat barajul.
(2) Comisiile teritoriale coopteaza ca membri supleanţi specialişti din domeniile:
a) barajelor, digurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale construcţiilor şi instalaţiilor-anexa aferente acestora;
b) digurilor care realizeazã depozite de deşeuri industriale;
c) lucrãrilor hidrotehnice speciale.
(3) Comisia de avizare a unei documentaţii este formatã din preşedinte, vicepreşedinte, membrii prevãzuţi la alin. (1) şi secretar şi se completeazã cu membrii supleanţi prevãzuţi la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.
(4) Secretariatul comisiilor teritoriale este asigurat de personal de specialitate numit din cadrul tuturor direcţiilor de ape bazinale arondate la o comisie teritorialã şi este asigurat, pentru o documentaţie supusã avizãrii, de cãtre o persoana dintre aceştia, numita de conducerea direcţiei.
ART. 11
La şedinţele de avizare ale comisiilor de avizare participa în calitate de invitaţi:
- delegatul deţinãtorului barajului, cu competente pentru participarea la avizare;
- expertul certificat care a elaborat documentaţia de evaluare a barajului;
- raportorul care a întocmit referatul de conformitate;
- alţi specialişti în domeniu, nominalizaţi de secretariat.
ART. 12
(1) Comisiile de avizare sunt constituite statutar prin prezenta obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin jumãtate din numãrul total al membrilor, inclusiv al membrilor supleanţi cooptati pentru avizarea unei documentaţii, iar deciziile sunt luate cu cel puţin doua treimi din numãrul voturilor celor prezenţi.
(2) În cazul în care un membru al comisiei de avizare convocat nu poate participa la şedinţa de avizare, poate delega o alta persoana. În cazul în care nu se deleagã o alta persoana, secretariatul va completa componenta nominalã a comisiei de avizare cu unul dintre membrii supleanţi, pentru a se putea crea cadrul statutar al şedinţei de avizare. Nominalizarea membrilor supleanţi se poate face şi telefonic.
(3) Componenta nominalã a comisiilor de avizare se va actualiza periodic prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, dar nu mai devreme de 2 ani de la prima nominalizare şi numai în cazul în care se schimba cel puţin jumãtate din membrii comisiilor.

CAP. 3
Procedura de avizare

ART. 13
(1) Cererea de avizare, conţinând şi datele de identificare a barajului (conform prevederilor modelului de aviz prevãzut în anexa nr. 2) şi documentaţia completa de evaluare a siguranţei barajului, în doua exemplare, sunt înaintate de deţinãtor la urmãtoarele autoritãţi competente:
a) Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru barajele încadrate în categoriile de importanta A şi B;
b) direcţia de ape bazinale a Administraţiei Naţionale "Apele Romane" pe teritoriul cãreia se afla amplasat barajul, pentru barajele încadrate în categoriile de importanta C şi D.
(2) Prin documentaţie completa de evaluare a siguranţei barajului se înţelege:
a) documentaţie care sa cuprindã etapele de evaluare a siguranţei barajului în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice şi sa conţinã concluzia expertului certificat/avizat de minister privind cele trei situaţii posibile în care se afla barajul: poate continua sa fie exploatat în condiţii normale, poate continua sa fie exploatat în condiţii de restrictii sau exploatarea trebuie opritã;
b) fişa de evidenta a barajului, actualizatã la momentul în care se solicita avizarea.
(3) În cazul în care se propune oprirea exploatãrii, expertul trebuie sa recomande şi procedura de urmat, respectiv sistarea temporarã a exploatãrii pana la realizarea lucrãrilor de punere în siguranta a barajului sau propunerea de trecere în conservare, postutilizare ori abandonare a acestuia.
ART. 14
(1) Pentru ca documentaţia de evaluare a siguranţei unui baraj sa poatã fi analizata în cadrul comisiei de avizare, autoritatea compententa va analiza documentaţia respectiva şi va întocmi un referat de avizare. În referat se vor prezenta sintetic datele tehnice ale barajului şi concluziile expertului, se va constata ca documentaţia este completa şi se va propune data la care sa fie convocatã comisia de avizare sau, dupã caz, se va constata ca documentaţia este incompleta şi se vor consemna elementele lipsa.
(2) În cazul unei documentaţii incomplete, în termen de 10 zile de la data înregistrãrii cererii şi a primirii documentaţiei transmise de deţinãtorul barajului respectiv, autoritatea competenta îi va comunica acestuia în scris elementele necesare pentru supunerea documentaţiei la avizare.
(3) În cazul în care din documentaţia şi din concluziile expertului care a efectuat evaluarea siguranţei barajului rezulta ca barajul respectiv prezintã risc iminent de cedare sau are probleme grave privind siguranta în exploatare, autoritatea competenta va informa imediat deţinãtorul şi autoritãţile tutelare de resort şi va propune convocarea de urgenta a unei şedinţe largite a B.O.- CONSIB în vederea analizarii situaţiei şi stabilirii mãsurilor care se impun.
ART. 15
În cazul documentaţiei complete de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanta C şi D, aceasta împreunã cu referatul de avizare se înainteazã la comisia teritorialã la care este arondata direcţia de ape bazinale respectiva. Comisia teritorialã va programa avizarea documentaţiei şi va anunta în scris deţinãtorul barajului.
ART. 16
(1) Pentru a constata conformitatea întocmirii documentaţiilor în baza prevederilor metodologiilor specifice, autoritatea competenta va numi un raportor care va analiza documentaţia de evaluare a siguranţei barajului respectiv şi va întocmi un referat de conformitate.
(2) În referat raportorul va face o prezentare generalã a conţinutului documentaţiei şi va prezenta opinia sa pentru una dintre situaţiile:
a) documentaţia şi concluziile expertului sunt suficiente pentru a fi analizate în cadrul comisiei de avizare;
b) concluziile asupra siguranţei în exploatare a barajului respectiv sunt diferite de cele ale expertului;
c) documentaţia şi concluziile expertului nu sunt suficiente pentru analiza în cadrul comisiei de avizare a stãrii de siguranta în exploatare a barajului respectiv, propunand completarea sau respingerea documentaţiei sau, dupã caz, mãsurile ce se impun pentru rezolvarea situaţiei constatate.
(3) Raportorii vor fi propuşi de autoritãţile competente din rândul membrilor corpurilor de experţi certificati de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru barajele din competenta comisiei centrale, şi din rândul membrilor corpurilor de experţi certificati/avizaţi de minister, pentru barajele din competenta comisiilor teritoriale.
(4) Raportorii vor fi propuşi astfel încât sa fie antrenati în mod echitabil toţi membrii corpurilor de experţi certificati/avizaţi de minister, iar un raportor sa nu efectueze referate de conformitate la mai mult de o treime din numãrul documentaţiilor analizate în timpul unui an. Stabilirea raportorilor se poate face cu consultarea B.O - CONSIB sau a corpurilor de experţi.
(5) Autoritatea competenta transmite raportorului un exemplar din documentaţia de evaluare şi o copie a referatului de avizare în vederea întocmirii referatului de conformitate. Documentaţia se restituie autoritãţii competente o data cu referatul întocmit de raportor.
(6) Raportorii prezintã referatele la şedinţele de avizare a documentaţiilor respective şi participa la analiza şi luarea deciziei finale a comisiei de avizare.
(7) Stabilirea datei unei şedinţe de avizare se efectueazã de autoritatea competenta cu 14 zile înainte, iar convocarea membrilor se face prin grija secretarului comisiei.
(8) Documentaţia aflatã la sediul secretariatului comisiei de avizare poate fi consultata de cãtre membrii comisiei de avizare imediat dupã convocarea la şedinţa de analiza. De asemenea, aceştia pot solicita transmiterea prin fax sau e-mail a referatului de avizare.
(9) În funcţie de concluziile referatului de conformitate şi analizei documentaţiei, comisia de avizare hotãrãşte emiterea avizului cu una dintre recomandãrile de mai jos:
a) emiterea autorizaţiei/acordului de funcţionare în siguranta a barajului;
b) emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranta barajului;
c) acceptarea documentaţiei de evaluare şi declanşarea procedurii de conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.
(10) În funcţie de concluziile referatului de conformitate şi analizei documentaţiei, comisia de avizare poate solicita completãri şi reprograma avizarea documentaţiei.
(11) Modelul de aviz definit la art. 4 alin. (5) este prevãzut în anexa nr. 2.
(12) Avizul se emite în doua exemplare, egal valabile, dintre care unul se transmite deţinãtorului barajului (exemplarul 1) şi al doilea exemplar rãmâne la autoritatea emitenta (exemplarul 2). În cazul aplicãrii procedurii de emitere a acordului, avizul se emite într-un singur exemplar şi nu se transmite deţinãtorului barajului. Avizul se emite în maximum o saptamana de la data ţinerii şedinţei.
(13) În termen de 10 zile de la data primirii cererii de autorizare sau a cererii pentru emiterea acordului de funcţionare în condiţii de siguranta a barajului, împreunã cu documentele prevãzute la art. 22 alin. (2) din NTLH-032, autoritatea competenta va emite Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranta a barajului sau Acordul de funcţionare în condiţii de siguranta pentru proiectul barajului.
(14) Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranta se emite în doua exemplare, egal valabile, dintre care un exemplar se transmite deţinãtorului barajului (exemplarul 1) şi al doilea rãmâne la autoritatea emitenta (exemplarul 2). Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranta se elibereazã deţinãtorului în baza documentului de achitare a tarifului aprobat.
(15) Modelul de autorizaţie/acord de funcţionare în condiţii de siguranta este prevãzut în anexa nr. 3.
(16) Dupã terminarea procedurii de avizare şi emiterea autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranta, un exemplar din documentaţia de evaluare, stampilat pentru neschimbare, se restituie deţinãtorului. Ştampila va purta denumirea autoritãţii competente, denumirea comisiei de avizare, sintagma "AVIZAT" si data avizãrii.
(17) În cazul pierderii sau distrugerii avizului, autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranta, deţinãtorul barajului poate solicita o copie autentificatã la autoritatea emitenta.
ART. 17
(1) Exemplarul din documentaţie care rãmâne la autoritatea competenta, împreunã cu avizul autoritãţii competente, autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranta emisã/emis de aceasta, precum şi fişa de evidenta a barajului, alte documente ulterioare privind siguranta în exploatare a barajului respectiv se arhiveaza într-un dosar de obiectiv. Dosarul se pãstreazã la autoritatea emitenta, are regim de "secret de serviciu" şi are termen de pãstrare pe toatã durata de existenta a barajului.
(2) Dosarele de obiectiv care conţin informaţii secrete se predau la Biroul documente secrete al autoritãţii competente, conform prevederilor legale.
ART. 18
(1) Ordinea de zi, locul şi frecventa şedinţelor comisiilor de avizare sunt stabilite din initiativa proprie a fiecãrei comisii de avizare, în funcţie de documentaţiile primite pentru avizare sau de termenele stabilite prin programele anuale de eşalonare a obţinerii autorizaţiilor/acordurilor de funcţionare în condiţii de siguranta a barajelor, aprobate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
(2) O documentaţie completa trebuie supusã analizei în cadrul comisiei de avizare, în maximum 60 de zile de la înregistrarea acesteia la autoritatea competenta, sau se propune avizarea în regim de urgenta, dacã starea de siguranta a barajului constatatã din documentaţie impune acest lucru.
(3) În cazul în care, la propunerea deţinãtorului barajului ce urmeazã a fi analizat, şedinţa de avizare se desfãşoarã în alt loc decât sediul comisiei de avizare respective, cheltuielile de transport, cazare şi masa ale membrilor comisiei de avizare sunt asigurate de deţinãtorul barajului.

CAP. 4
Atribuţiile comisiilor de avizare

ART. 19
Comisiile de avizare au urmãtoarele atribuţii:
1. Analizeazã şi verifica respectarea, în cadrul documentaţiei de evaluare a siguranţei barajelor, a tratarii tuturor punctelor stabilite în conţinutul metodologiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice.
2. Emit avize pentru documentaţiile de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor care pot primi acordul/autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranta, propunand şi perioada pentru care poate fi valabilã autorizaţia (acordul).
3. Emit avize pentru documentaţiile tehnico-economice de conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor, indiferent de deţinãtor/administrator.
4. Accepta documentaţiile de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare pentru barajele care nu îndeplinesc condiţiile de emitere a autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranta, stabilind condiţiile suplimentare pentru reanalizarea documentaţiei în cadrul altei şedinţe de avizare.
5. Propun reesalonarea avizarilor pentru documentaţiile incomplete, cu precizarea datelor suplimentare necesare şi a termenului stabilit pentru obţinerea autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranta.
6. Recomanda trecerea barajului în procedura de conservare, postutilizare sau abandonare, cu propunerea perioadei de realizare a acesteia.
7. Constata încadrarea în termenele stabilite prin ordin al ministrului privitor la programul anual de eşalonare a obţinerii autorizaţiei de funcţionare în siguranta a barajului.
8. Verifica dacã expertul care a elaborat documentaţia de evaluare a siguranţei barajului nu intra în contradictie cu prevederile legale privind apartenenţa sa la colectivul de elaborare a proiectului, la execuţia sau asigurarea exploatãrii barajului respectiv.
9. Valideazã încadrarea barajului în categoria de importanta stabilitã de proiectant pentru lucrãrile noi sau în curs de execuţie.
10. Pot contesta încadrarea barajelor existente în categoria de importanta stabilitã de comisiile de urmãrire a comportãrii în timp ale deţinãtorilor de baraje şi pot propune schimbarea categoriei de importanta, respectiv a indicelui de risc asociat respectivului baraj, cu prezentarea motivelor întemeiate care au condus la aceasta decizie.
11. Solicita, dupã caz, de la comisiile de urmãrire a comportãrii în timp ale deţinãtorilor de baraje la nivel central şi teritorial, date suplimentare pentru asigurarea conformarii cu datele tehnice deţinute de acestea şi utilizate în documentaţiile de evaluare a stãrii de funcţionare în siguranta a barajelor supuse avizãrii.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 20
Contestaţiile deţinãtorilor de baraje asupra deciziilor comisiilor de avizare vor fi adresate preşedintelui executiv al B.O. - CONSIB, pentru documentaţiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importanta A şi B, şi, respectiv, preşedintelui CON-SIB pentru documentaţiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importanta C şi D. Deciziile dispuse de aceştia sunt definitive.
ART. 21
(1) Membrii comisiilor de avizare beneficiazã de o indemnizaţie de şedinţa al carei cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, potrivit <>art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedintiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în raport cu timpul lucrat în afarã programului normal de lucru.
(2) Nivelul tarifelor pentru analiza documentaţiilor în vederea eliberãrii avizului, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al comisiei de avizare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Tarifele se actualizeazã anual pe baza indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistica.
ART. 22
Membrii comisiilor de avizare sunt obligaţi sa respecte secretul profesional asupra informaţiilor cuprinse în documentaţiile de evaluare a stãrii de funcţionare în siguranta a barajelor, în cazurile speciale prevãzute de legislaţia în vigoare.

ANEXA 2

(Model de aviz, conform
prevederilor NTLH - 040)

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
ADMINISTRAŢIA NATIONALA "APELE ROMANE"

Comisia centrala (teritorialã...) de avizare a documentaţiilor
de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor

AVIZ

privind documentaţia de evaluare a stãrii de siguranta în
exploatare a barajului .................... (faza de proiectare
baraj nou sau, dupã caz, faza de proiectare intervenţii
constructive la barajul existent), amplasat pe
raul ............, pe teritoriul
localitãţii ......., judeţul ....................
nr. .......... din ....................

În conformitate cu prevederile <>art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranta a barajelor - NTLH-032, aprobatã prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002 , şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
în urma solicitãrii ...(unitatea deţinãtoare sau administratorul barajului)...., înregistratã la ...(autoritatea competenta: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Nationala "Apele Romane" - Direcţia Apelor......)..... cu nr. ........../..........,
Comisia centrala (teritorialã ..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor, aprobatã prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003, a avizat în şedinţa din data de .................... starea de siguranta în exploatare a barajului ...(faza de proiectare baraj nou sau, dupã caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent)...., având urmãtoarele date de identificare şi caracteristici:
1. denumire: ................................................
2. amplasament (raul, bazinul hidrografic, codul cadastral, localitatea proxima, judeţul): ..................................
3. deţinãtor/administrator/proprietar: ......................
4. regimul juridic (în administrare/concesiune/proprietate, nr. de inventar Ministerul Finanţelor Publice, nr. hotãrârii Guvernului, actul de proprietate, alte documente juridice): ..........................
5. date privind proiectarea, execuţia şi exploatarea, conform fisei de evidenta a barajului, actualizatã: ..............................
6. categoria de importanta validatã de B.O - CONSIB: ............
7. concluziile expertului certificat/avizat privind siguranta în exploatare a barajului: .............................................
Documentaţia "Evaluarea finala (preliminarã) a stãrii de siguranta în exploatare a barajului ...............", dupã caz, Proiectul ............, a fost întocmitã de expertul .................., certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul de expert/Avizul nr. ......../........, face obiectul Contractului nr. ...../..., încheiat de ...(deţinãtorul barajului sau, dupã caz, beneficiarul sau titularul de investiţie) ...... cu ...(numele expertului sau unitatea care a întocmit documentaţia)..., şi este compusa, de la caz la caz, din ..........(nr. volume)....., conform prevederilor NTLH-022 (NTLH-023), dupã caz, normativul ...................., şi cuprinde:
1. ..........................................................;
2. ......................................................... .
Documentaţia .................... este prezentatã în anexa nr. 1.
Referatul de conformitate asupra documentaţiei sus-menţionate a fost întocmit de domnul ...................., expert .................... certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul/Avizul nr. ...../....., este înregistrat la ...(autoritatea competenta).... cu nr. .......... din .................... şi este prezentat în anexa nr. 2.
Având în vedere documentaţia prezentatã, referatul de conformitate şi concluziile desprinse în urma discuţiilor purtate în şedinţa de avizare, consemnate în Procesul-verbal nr. ........../.........., prezentat în anexa nr. 3, comisia de avizare emite urmãtorul

AVIZ
privind documentaţia de evaluare a stãrii de siguranta
în exploatare a barajului ....................

cu recomandarea (de la caz la caz):
1. emiterii autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranta a barajului (faza de proiectare baraj nou sau, dupã caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent), pentru o perioada de .......... ani;
2. emiterii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranta în exploatare a barajului, pentru o perioada de .......... ani;
3. acceptãrii documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului şi declansarii procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.
Avizul este valabil pana la data de .....................
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantã din prezentul aviz.
Un exemplar din documentaţia de evaluare a siguranţei barajului, cu semnatura, data şi parafa autoritãţii competente şi a comisiei de avizare, pentru neschimbare, se transmite deţinãtorului barajului.
Al doilea exemplar din documentaţie, împreunã cu o copie a avizului (exemplarul 2), se pãstreazã la ...(autoritatea competenta)..... şi se constituie în dosar de obiectiv, conform prevederilor NTLH-040.

Secretar de stat pentru ape,
(Director,)
Preşedintele comisiei de avizare,
...................................
(semnatura şi parafa autoritãţii competente)

Vicepreşedinte, Secretar,

Avizul a fost emis în doua exemplare, egal valabile (într-un exemplar, pentru acord).

Ex. nr. 1 din 2
(Ex. nr. 2 din 2)

ANEXA 3

[Model de autorizaţie (acord),
conform prevederilor NTLH - 040]

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
ADMINISTRAŢIA NATIONALA "APELE ROMANE"
Direcţia Apelor ........................

AUTORIZAŢIE (ACORD)
de funcţionare în siguranta a barajului ....................
(faza de proiectare pentru baraj nou sau, dupã caz, faza de
proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent),
amplasat pe raul .............., pe teritoriul
localitãţii .................., judeţul .............
nr. .................... din ....................

În conformitate cu prevederile <>art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranta a barajelor - NTLH-032, aprobatã prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002 , şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
în urma solicitãrii ......(unitatea deţinãtoare sau administratorul barajului)....., înregistratã la ... (autoritatea competenta: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Nationala "Apele Romane" - Direcţia Apelor ....) ....... cu nr. ......./........,
în baza Avizului nr. ......../............., emis de Comisia centrala (teritorialã..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a barajelor pentru barajul ........., amplasat pe raul ..................., pe teritoriul localitãţii ............, judeţul ................, prevãzut în anexa nr. 1,
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (Administraţia Nationala "Apele Romane" - Direcţia Apelor ..............) emite

AUTORIZAŢIA (ACORDUL)

De la caz la caz se va înscrie:
1. de funcţionare în siguranta a barajului ...................., de pe raul ...................., pentru o perioada de .......... ani, respectiv pana la data de .................... ;
2. de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranta în exploatare a barajului ............, de pe raul ............., pentru o perioada de .......... ani, respectiv pana la data de ............... ;
3. de funcţionare în condiţii de siguranta a barajului ............., faza de proiectare pentru baraj nou sau, dupã caz, faza de proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent).

Secretar de stat pentru ape,
(Director,)
............................
(semnatura şi parafa autoritãţii competente)

Autorizaţia (Acordul) a fost emisã/emis în doua exemplare, egal valabile.

Ex. nr. 1 din 2
(Ex. nr. 2 din 2)

---------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice