Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 100 din 19 aprilie 2012  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului Schengen, afaceri europene si relatii internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 100 din 19 aprilie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului Schengen, afaceri europene si relatii internationale

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 21 mai 2012
    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Gabriel Berca

    Bucureşti, 19 aprilie 2012.
    Nr. 100.


    ANEXÃ

                                   REGULAMENT
            de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen,
                   afaceri europene şi relaţii internaţionale

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare Departamentul, este constituit şi funcţioneazã în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Hotãrârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiarã, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Departamentul reprezintã structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, fãrã personalitate juridicã, cu competenţe teritoriale generale privind coordonarea activitãţilor unitãţilor din aparatul central, a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, în domeniul Schengen, al afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Departamentul coordoneazã şi monitorizeazã îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare aplicãrii integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune şi ale Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.
    (4) Departamentul coordoneazã şi monitorizeazã activitãţile desfãşurate de instituţiile şi autoritãţile cu responsabilitãţi în domeniu, în conformitate cu Strategia naţionalã privind aderarea la Spaţiul Schengen, Planul indicativ privind Facilitatea Schengen, denumit în continuare Plan indicativ, Planul de acţiune Schengen şi Strategia naţionalã de management integrat al frontierei de stat a României.
    (5) Diagrama de relaţii a Departamentului este prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Departamentul este coordonat de un şef al Departamentului.
    (2) Şeful Departamentului coordoneazã întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintã în relaţiile cu celelalte unitãţi din aparatul central, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu instituţiile şi organismele din afara MAI, precum şi cu cele din strãinãtate.
    (3) Şeful Departamentului exercitã funcţiile de preşedinte executiv al Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, respectiv de preşedinte al Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (G.I.R.M.I.F.S.).
    (4) Şeful Departamentului îndeplineşte atribuţiile prevãzute de art. 2 lit. m) din Hotãrârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) În baza şi în executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, şeful Departamentului emite dispoziţii.
    (6) Şeful Departamentului poate delega, în condiţiile legii, prin dispoziţie, atribuţii din competenţa sa directorului general, directorilor generali adjuncţi sau altor persoane cu funcţii de conducere din subordine.
    ART. 3
    Departamentul are în structura sa Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumitã în continuare DGAERI.
    ART. 4
    DGAERI funcţioneazã în coordonarea Şefului Departamentului ca structurã de specialitate în cadrul aparatului central al MAI, fãrã personalitate juridicã, care asigurã coordonarea generalã a activitãţilor MAI pentru componenta de administraţie publicã şi pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã, în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen, al relaţiilor internaţionale şi al fondurilor europene, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementeazã gestionarea acestor domenii de activitate.
    ART. 5
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DGAERI are competenţã teritorialã generalã. DGAERI coordoneazã, îndrumã şi controleazã, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autoritãţilor centrale şi teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.
    (2) DGAERI avizeazã propunerile de înfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale, precum şi a structurilor de gestionare a fondurilor europene din cadrul instituţiilor şi autoritãţilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.
    (3) Pentru coordonarea mãsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale autoritãţilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, DGAERI desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
    b) avizeazã bibliografia şi tematica de concurs;
    c) desemneazã reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor de la nivelul DGAERI, pentru monitorizarea procedurii de concurs.
    ART. 6
    (1) DGAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate la care România sau MAI sunt parte.
    (2) Pentru acţiunile de colaborare operativã cu organismele europene, internaţionale şi regionale specializate, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaţionale şi regionale, competenţele în materie revin structurilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI, conform competenţelor specifice stabilite prin lege şi prevãzute în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, precum şi mandatelor punctuale, avizate de cãtre DGAERI şi aprobate de cãtre conducerea MAI.
    (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniile afaceri europene, problematica Schengen, relaţii internaţionale şi fonduri europene, DGAERI colaboreazã, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, DGAERI este abilitatã sã menţinã legãtura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, Ministerul Afacerilor Europene, denumit în continuare MAEur, cu misiunile diplomatice ale României din strãinãtate, cu misiunile diplomatice strãine acreditate în ţara noastrã, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publicã centralã şi localã, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii şi cu Administraţia Prezidenţialã.

    CAP. II
    Organizarea DGAERI

    ART. 7
    (1) DGAERI are în structura sa organizatoricã urmãtoarele componente:
    a) conducerea DGAERI;
    b) Serviciul analize şi negocieri UE;
    c) Serviciul implementare politici europene;
    d) Serviciul reprezentare externã şi relaţii internaţionale;
    e) Serviciul pentru administraţie publicã;
    f) Serviciul fonduri europene;
    g) Serviciul protocol şi relaţii consulare;
    h) Biroul informaţii clasificate şi secretariat;
    i) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC).
    (2) Organigrama DGAERI este prezentatã în anexa nr. 2.
    ART. 8
    Planificarea, precum şi evaluarea activitãţilor desfãşurate de DGAERI şi de structurile acesteia se organizeazã dupã cum urmeazã:
    a) la nivelul DGAERI, planificarea şi evaluarea activitãţilor se realizeazã anual;
    b) la nivelul serviciilor şi biroului din cadrul DGAERI, planificarea şi evaluarea activitãţilor se realizeazã semestrial.

    CAP. III
    Atribuţiile DGAERI

    ART. 9
    DGAERI are urmãtoarele atribuţii generale:
    1. elaboreazã politicile şi obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale pe cele douã componente, administraţie publicã şi ordine şi siguranţã publicã, ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte;
    2. coordoneazã relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţã;
    3. coordoneazã participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, urmãrind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competenţã;
    4. coordoneazã activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, denumit în continuare JAI, precum şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţã ale MAI, asigurã elaborarea şi pregãtirea documentaţiei pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de cãtre structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine evidenţa acţiunilor desfãşurate şi a rezultatelor obţinute;
    5. coordoneazã procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative europene şi formuleazã propuneri în vederea accelerãrii procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţã ale MAI;
    6. asigurã participarea MAI la procesul de notificare cãtre Comisia Europeanã a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar şi informeazã Comisia Europeanã cu privire la mãsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competenţã ale MAI;
    7. participã la fundamentarea poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, pentru domeniile de competenţã ale MAI;
    8. coordoneazã armonizarea cadrului instituţional şi a capacitãţii administrative de gestionare şi implementare a cerinţelor şi recomandãrilor UE în domeniul Schengen;
    9. monitorizeazã şi evalueazã stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de cãtre autoritãţile române şi progresele înregistrate în domeniul Schengen;
    10. coordoneazã procesul de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul managementului integrat al frontierei de stat;
    11. planificã, organizeazã, coordoneazã şi participã la misiunile de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen;
    12. asigurã îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilã, organism intermediar, autoritate de implementare, dupã caz, în vederea gestionãrii fondurilor europene alocate pentru domeniul afacerilor interne, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    13. organizeazã, coordoneazã, monitorizeazã, asigurã şi realizeazã, în ţarã şi în strãinãtate, activitãţi de cooperare, reprezentare şi relaţii internaţionale în domeniile de competenţã ale MAI;
    14. coordoneazã şi, dupã caz, participã la negocieri, avizeazã proiectele acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entitãţi aflate sub jurisdicţia altor state;
    15. iniţiazã activitãţi menite sã conducã la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autoritãţi similare din alte ţãri, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;
    16. avizeazã, sprijinã şi coordoneazã, dupã caz, acţiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurãrii unitãţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI în relaţiile internaţionale;
    17. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţãri, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;
    18. asigurã asistenţa de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale pentru instituţiile şi autoritãţile din subordinea/coordonarea MAI, instituţiile prefectului şi autoritãţile administraţiei publice locale;
    19. coordoneazã, din punct de vedere tehnic, activitãţile desfãşurate de instituţiile prefectului, în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;
    20. realizeazã evidenţa activitãţilor desfãşurate în cadrul relaţiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activitãţilor desfãşurate de structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, precum şi celor desfãşurate între autoritãţile administraţiei publice locale cu entitãţi similare din alte ţãri;
    21. îndeplineşte atribuţiile de protocol, conform legislaţiei în vigoare şi uzanţelor internaţionale, la activitãţile în care este implicatã conducerea MAI şi coordoneazã acţiunile de protocol în care sunt implicate structuri subordonate MAI;
    22. coordoneazã activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legãturã ai MAI, cu excepţia mãsurilor operative derulate prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţieneascã Internaţionalã, denumit în continuare CCPI, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR, şi a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, activitate coordonatã şi controlatã de cãtre Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã, denumit în continuare DGIPI;
    23. coordoneazã şi asigurã legãtura, pe domeniile specifice, cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţãri, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legãturã ai statelor partenere acreditaţi în România;
    24. asigurã participarea, pe bazã de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi internaţionale în cadrul cãrora se stabilesc angajamente şi obligaţii în domeniile administraţiei, ordinii şi siguranţei publice, precum şi în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaţionale din care România face parte;
    25. asigurã fundamentarea poziţiei MAI privind participarea personalului la operaţiunile multinaţionale/misiunile de menţinere a pãcii organizate sub egida ONU, UE, NATO, OSCE etc. şi contribuie la activitãţile de organizare a participãrii personalului MAI la aceste operaţiuni/misiuni;
    26. îndrumã, coordoneazã, controleazã şi monitorizeazã activitãţile din domeniul sãu de competenţã desfãşurate de cãtre structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unitãţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi al unitãţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementãrilor în vigoare;
    27. îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniul sãu de activitate.

    CAP. IV
    Conducerea DGAERI

    ART. 10
    (1) Conducerea DGAERI este compusã din: directorul general, funcţionar public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţã publicã, funcţionar public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta administraţie publicã, funcţionar public.
    (2) Directorul general conduce întreaga activitate a DGAERI.
    (3) Directorul general adjunct pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã conduce activitatea serviciilor stabilite prin dispoziţie a şefului Departamentului.
    (4) Directorul general adjunct pentru componenta de administraţie publicã conduce activitatea Serviciului pentru administraţie publicã, precum şi a altor servicii stabilite prin dispoziţie a şefului Departamentului.
    (5) Gestionarea fluxului informaţional se realizeazã potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului general, emisã conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabileşte modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul DGAERI.
    ART. 11
    Atribuţiile directorului general sunt stipulate în Fişa postului, prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 12
    În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul general:
    1. reprezintã DGAERI în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice;
    2. în condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa unor cadre din subordine;
    3. numeşte personalul pe funcţiile prevãzute în statul de organizare al DGAERI, conform normelor de competenţã stabilite în condiţiile legii.
    ART. 13
    Directorii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stipulate în fişele postului, prevãzute în anexele nr. 4 şi 5.
    ART. 14
    Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor şi biroului aflate în structura DGAERI sunt cele prevãzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, care se aprobã conform statutului propriu al fiecãrei categorii de personal.
    ART. 15
    Conducerea DGAERI şi, dupã caz, şefii de servicii şi de birou analizeazã în cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activitãţilor prevãzute în planurile de muncã, stabilind mãsurile necesare pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei activitãţii DGAERI.

    CAP. V
    Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentului DGAERI

    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile Serviciului analize şi negocieri UE

    ART. 16
    Serviciul analize şi negocieri UE, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã privind fundamentarea poziţiilor, negocierea şi reprezentarea în structurile de decizie ale UE.
    ART. 17
    În exercitarea rolului sãu, Serviciul 1 asigurã coordonarea unitarã a procesului de fundamentare, elaborare, negociere şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene în urmãtoarele domenii: combaterea criminalitãţii organizate şi infracţiunilor grave, terorismul, gestionarea frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, protecţia datelor personale, politica de extindere a UE, politica externã şi de securitate comunã.
    ART. 18
    Pentru îndeplinirea competenţelor specifice, Serviciul 1 asigurã coordonarea activitãţilor instituţiilor şi autoritãţilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI referitoare la reprezentarea adecvatã şi promovarea intereselor României în cadrul agenţiilor europene.
    ART. 19
    (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 1 asigurã coordonarea structurilor MAI în procesul de elaborare, fundamentare, negociere şi promovare a poziţiilor MAI şi monitorizeazã îndeplinirea sarcinilor, desfãşurând urmãtoarele activitãţi:
    a) realizeazã analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica dosarelor europene;
    b) elaboreazã sinteze despre problematica dosarelor europene;
    c) primeşte şi, dupã caz, gestioneazã şi distribuie cãtre structurile MAI şi instituţiile aflate în coordonarea şi/sau în subordinea acestuia informaţiile transmise de UE sau de coordonatorii sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;
    d) asigurã analiza primarã a informaţiilor, propune prioritãţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;
    e) analizeazã, integreazã şi definitiveazã materialele elaborate pe baza structurilor MAI şi le supune, dupã caz, spre aprobare conducerii MAI;
    f) elaboreazã sau, dupã caz, avizeazã urmãtoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participãrii reprezentanţilor României la Consiliul European, Consiliul UE, COREPER I, COREPER II; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participã conducerea MAI; documentele pe care MAI le transmite cãtre structurile UE ce vizeazã dosare aflate în negociere, la nivel european; notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE şi le transmite instituţiilor naţionale coordonatoare;
    g) elaboreazã şi/sau coordoneazã elaborarea documentelor pe care MAI le transmite Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene sau Guvernului României şi monitorizeazã îndeplinirea hotãrârilor luate în acest cadru.
    (2) Serviciul 1 asigurã reprezentarea MAI şi, dupã caz, coordonarea reprezentãrii MAI în cadrul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor europene, dupã caz, şi, în acest sens:
    a) analizeazã programele preşedinţiilor Consiliului UE, elaboreazã elemente de poziţie şi le prezintã conducerii MAI;
    b) stabileşte strategii de negociere pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeanã;
    c) elaboreazã sau, dupã caz, coordoneazã întocmirea documentelor privind participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;
    d) pãstreazã legãtura cu reprezentanţii celorlalte state membre UE din cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor;
    e) pãstreazã legãtura cu reprezentanţii celorlalte ministere de linie cu competenţe în dosarele ce urmeazã sã fie negociate;
    f) participã la lucrãrile grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare şi promoveazã interesele MAI în cadrul acestora;
    g) evalueazã stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi sã participe;
    h) informeazã conducerea MAI cu privire la rezultatele înregistrate şi, dupã caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor MAI.
    ART. 20
    (1) Serviciul 1 asigurã, dupã caz, reprezentarea MAI în structurile sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene.
    (2) Serviciul 1 coopereazã cu structuri similare din alte ministere şi autoritãţi publice centrale pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite MAI în domeniul sãu de competenţã.
    (3) Serviciul 1 asigurã, dupã caz, fluxul de informaţii între structurile MAI, respectiv instituţiile naţionale coordonatoare, Reprezentanţa Permanentã a României de pe lângã Uniunea Europeanã şi, dupã caz, instituţiile europene.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile Serviciului implementare politici europene

    ART. 21
    Serviciul implementare politici europene, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã privind implementarea politicilor europene şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.
    ART. 22
    În exercitarea rolului sãu, Serviciul 2 asigurã coordonarea unitarã a procesului de implementare a politicilor europene în urmãtoarele domenii: combaterea criminalitãţii organizate şi a infracţiunilor grave, terorism, gestionarea frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, Schengen, protecţia datelor personale, politica de extindere a UE, politica externã şi de securitate comunã.
    ART. 23
    (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 2 asigurã coordonarea structurilor MAI în procesul de implementare a politicilor europene şi a obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.
    (2) În acest scop, Serviciul 2 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii generale referitoare la implementarea politicilor europene:
    a) acţioneazã pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeanã, a angajamentelor asumate de cãtre România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE în domeniile specifice de activitate;
    b) analizeazã programele şi alte documente strategice ale preşedinţiilor Consiliului UE, coordoneazã activitatea de elaborare a analizelor de impact pentru aceste documente strategice, monitorizeazã evoluţiile din cadrul diferitelor dosare aflate pe agenda europeanã;
    c) realizeazã sinteze şi analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica politicilor europene şi primeşte, gestioneazã şi distribuie cãtre structurile MAI informaţiile transmise de cãtre instituţiile europene;
    d) coordoneazã/efectueazã activitatea de elaborare a analizelor de impact pentru proiectele de acte normative, strategiile şi politicile UE;
    e) elaboreazã/participã la elaborarea, analizeazã şi avizeazã strategiile şi programele elaborate de structurile din cadrul MAI, urmãrind asigurarea compatibilitãţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE;
    f) asigurã, în ceea ce priveşte politicile UE, iniţierea şi menţinerea relaţiilor MAI şi ale unitãţilor din aparatul central, precum şi ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia cu instituţiile UE;
    g) informeazã structurile MAI cu privire la responsabilitãţile ce decurg din politicile UE;
    h) evalueazã compatibilitatea actelor normative elaborate de MAI cu actele legislative ale UE şi formuleazã propuneri în vederea transpunerii şi aplicãrii acestora;
    i) realizeazã procesul de notificare electronicã cãtre MAEur a legislaţiei elaborate de cãtre MAI, care transpune actele legislative ale UE;
    j) contribuie la coordonarea unitarã a procesului de fundamentare a poziţiilor MAI în problematica dosarelor europene pentru domeniile prevãzute la lit. k);
    k) coordoneazã participarea reprezentanţilor MAI/participã la urmãtoarele grupuri de lucru/comitete ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene în domeniul de competenţã şi corelativ, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare: Grupul de lucru afaceri Schengen, Comitetul format uniform de vize, Comitetul privind imigraţia şi azilul, SIS II CM, SIS II NPM, SISVIS, VIS NPM/VIS WG şi Grupul de lucru DAPIX/Grupul de lucru Protecţia datelor şi schimb de informaţii, numai în ceea ce priveşte aspectele legate de aplicarea Tratatului de la Prum;
    l) participã la lucrãrile grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare constituite pentru analiza implementãrii politicilor UE şi promoveazã interesele MAI în cadrul acestora;
    m) contribuie la definitivarea mandatelor reprezentanţilor MAI care participã la grupurile de lucru/comitetele desfãşurate la nivelul Consiliului/Comisiei Europene, pe domeniile prevãzute la art. 22;
    n) contribuie la elaborarea poziţiilor MAI pentru materialele necesare participãrii reprezentanţilor României la consiliile europene, consiliile UE, COREPER I şi COREPER II, precum şi la alte reuniuni internaţionale relevante pentru politicile UE;
    o) monitorizeazã/coordoneazã şi îndrumã în mod unitar adoptarea şi punerea în aplicare a mãsurilor necesare în procesul de implementare a prevederilor Tratatului de la Prum şi Deciziilor Prum;
    p) sesizeazã, reţine şi semnaleazã conducerii MAI acţiuni şi/sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia, care pot determina sau favoriza încãlcãri ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;
    q) participã la elaborarea poziţiilor MAI ce urmeazã sã fie integrate în poziţiile Guvernului României în legãturã cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunitãţii Europene, ca urmare a nerespectãrii, de cãtre România, a actelor legislative ale UE;
    r) coordoneazã structurile care fac parte din reţeaua europeanã de soluţionare a problemelor, denumitã în continuare SOLVIT, ca parte integrantã a reţelei naţionale SOLVIT, precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuare IMI, pe componenta de ordine publicã şi siguranţã publicã;
    s) asigurã reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemelor europene SOLVIT, EUPILOT şi IMI.
    (3) În ceea ce priveşte calitatea României de stat membru Schengen, Serviciul 2 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) evalueazã stadiul îndeplinirii mãsurilor asumate de cãtre autoritãţile române şi progresele înregistrate în vederea aderãrii la spaţiul Schengen, precum şi stadiul îndeplinirii standardelor comunitare în domeniu, în etapa postaderare;
    b) participã la elaborarea proiectelor de politici naţionale şi strategiilor sectoriale în domeniul aderãrii la spaţiul Schengen;
    c) planificã, organizeazã şi coordoneazã, la nivel naţional, organizarea misiunilor de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General al Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen;
    d) planificã, organizeazã şi coordoneazã, la nivel naţional, misiunile de autoevaluare Schengen desfãşurate, inclusiv în baza hotãrârilor Comisiei Naţionale de autoevaluare Schengen, şi elaboreazã rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora, pentru informarea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi a conducerii MAI;
    e) monitorizeazã implementarea mãsurilor şi recomandãrilor subsecvente misiunilor de autoevaluare/evaluare Schengen, în vederea asigurãrii conformitãţii depline cu practicile Schengen;
    f) monitorizeazã îndeplinirea mãsurilor asumate de autoritãţile române prin compendiumul rezultat în urma misiunilor de evaluare Schengen şi prin Planul de acţiune Schengen, analizeazã, centralizeazã şi prezintã Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen rezultatele obţinute în vederea aprobãrii mãsurilor necesare pentru eficientizarea implementãrii;
    g) actualizeazã Planul de acţiune Schengen în conformitate cu angajamentele asumate de România şi mãsurile aprobate de Comisia naţionalã de autoevaluare Schengen;
    h) asigurã Secretariatul Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi elaboreazã studii, analize şi sinteze pentru informarea acesteia cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în domeniul de activitate;
    i) asigurã participarea la acţiuni la nivel naţional şi internaţional în domeniul Schengen;
    j) analizeazã şi avizeazã programele analitice corespunzãtoare pregãtirii în specialitatea Schengen şi afaceri europene, pentru cursurile organizate de instituţiile şi structurile MAI cu competente pe linia pregãtirii profesionale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile serviciului reprezentare externã şi relaţii internaţionale

    ART. 24
    Serviciul reprezentare externã şi relaţii internaţionale, denumit în continuare Serviciul 3, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate în domeniul reprezentãrii externe şi al relaţiilor internaţionale pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţã publicã privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperãrii internaţionale cu partenerii externi, întemeiate pe principiile şi normele general admise ale dreptului internaţional public.
    ART. 25
    (1) Pentru exercitarea rolului sãu, Serviciul 3 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii în domeniul reprezentãrii externe:
    a) elaboreazã şi implementeazã politicile de reprezentare externã a MAI, avansând propuneri de eficientizare a reţelei ataşaţilor români de afaceri interne în concordanţã cu situaţia operativã şi în strânsã conlucrare cu structurile competente din MAI, respectiv cu MAE;
    b) desfãşoarã toate activitãţile necesare, împreunã cu alte direcţii abilitate ale MAI, în vederea selecţiei, trimiterii, menţinerii şi retragerii de la post a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legãturã aflaţi în misiune în strãinãtate;
    c) ţine evidenţa activitãţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legãturã, pe care o evalueazã periodic, urmãreşte îndeplinirea mãsurilor ce au fost dispuse pentru punerea în aplicare a propunerilor de eficientizare a activitãţii acestora;
    d) colaboreazã cu Direcţia generalã management resurse umane pentru iniţierea, organizarea şi desfãşurarea cursurilor de bazã, în cadrul instituţiilor de învãţãmânt ale MAI, pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legãturã;
    e) întocmeşte sau preia de la celelalte servicii din cadrul DGAERI şi de la structurile de la nivelul sau subordonate MAI materiale constând în analize, sinteze, punctaje de probleme pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legãturã, în vederea prezentãrii şi susţinerii acestora în cadrul seminarelor, conferinţelor, meselor şi întâlnirilor de lucru internaţionale, cu scopul de a promova şi de a apãra interesele României pe plan extern, potrivit unor poziţii şi puncte de vedere unitare în domeniile de competenţã;
    (2) În domeniul operaţiunilor multinaţionale şi misiunilor de menţinere a pãcii atribuţiile Serviciului 3 sunt urmãtoarele:
    a) participã la realizarea schimburilor de date între MAI, MAE, Ministerul Apãrãrii Naţionale şi structurile partenere din strãinãtate, respectiv: ONU, OSCE, UE, NATO şi altele, dupã caz, referitoare la operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a pãcii la care MAI este invitat sã participe;
    b) primeşte, analizeazã, disemineazã informaţiile obţinute, centralizeazã şi promoveazã propunerile structurilor MAI pentru elaborarea proiectelor de mandat sau poziţie ale României privind activitãţile internaţionale referitoare la operaţiunile multinaţionale şi misiunile de menţinere a pãcii;
    c) colaboreazã cu alte structuri MAI pentru planificarea şi organizarea participãrii MAI la operaţiunile multinaţionale/misiuni de menţinere a pãcii;
    d) realizeazã documentaţia necesarã elaborãrii de acorduri, referitoare la operaţiile multinaţionale/misiuni de menţinere a pãcii la care MAI, în nume propriu sau ca împuternicit al Guvernului României, urmeazã sã fie parte, organizeazã, coordoneazã şi participã la desfãşurarea activitãţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi, ulterior, urmãreşte aplicarea acestora;
    e) coordoneazã activitãţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului MAI la operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a pãcii, pentru asigurarea comunicãrii, organizãrii transportului, recuperãrii costurilor etc., în colaborare cu celelalte structuri ale MAI.
    (3) În domeniul relaţiilor internaţionale Serviciul 3 desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) centralizeazã, analizeazã, elaboreazã şi propune mãsuri pentru înscrierea activitãţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI în liniile circumscrise programului de guvernare, politicii externe a României, precum şi obiectivele specifice competenţelor legale ale instituţiei;
    b) participã la realizarea schimburilor de date şi informaţii între MAI şi MAE şi, respectiv, cu structurile celorlalte autoritãţi de stat şi guvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi reprezentanţi ori la care România este afiliatã;
    c) coordoneazã la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca împuternicit al Guvernului României şi, dupã caz, al României, urmeazã sã fie parte;
    d) organizeazã, coordoneazã şi participã la desfãşurarea activitãţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi ulterior urmãreşte aplicarea acestora;
    e) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţionalã aflate în diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental ori departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în domeniul de competenţã al MAI;
    f) coordoneazã, conduce şi monitorizeazã realizarea de cãtre structurile de specialitate din MAI a mãsurilor, acţiunilor şi activitãţilor convenite prin documentele internaţionale de cooperare, asigurã centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevãzute în aceste documente, precum şi actualizarea periodicã a componenţei acestora;
    g) este depozitarul documentelor de cooperare internaţionalã (în copie certificatã, pentru cele încheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi în original, pentru cele la nivel departamental) şi pãstreazã copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfãşurarea şi finalizarea misiunilor cu relevanţã pentru relaţiile internaţionale ale MAI;
    h) rãspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activitãţilor de relaţii internaţionale, prin luarea mãsurilor necesare în vederea centralizãrii, analizãrii şi evaluãrii, în cooperare cu Direcţia generalã financiarã, a propunerilor formulate de structurile MAI pentru proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi de supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare;
    i) analizeazã periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinând cont de costuri şi rezultate, stadiul realizãrii Planului anual de relaţii internaţionale, prezentând informãri şi propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de resurse suplimentare;
    j) ţine la zi evidenţa activitãţilor de relaţii internaţionale ce urmeazã a fi efectuate la nivelul conducerii MAI, precum şi al conducerii structurilor acestora;
    k) participã la analiza şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale MAI pentru desfãşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI;
    l) coordoneazã, îndrumã şi controleazã, pe linie de specialitate, structurile şi personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul structurilor MAI;
    m) asigurã întocmirea şi actualizarea periodicã a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluţia situaţiei internaţionale în domeniile de competenţã ale MAI, precum şi documentele necesare pentru perfectarea şi desfãşurarea activitãţilor de relaţii internaţionale;
    n) centralizeazã şi analizeazã concluziile şi propunerile rezultate din activitãţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaboreazã şi pãstreazã evidenţa mãsurilor ordonate şi urmãreşte punerea lor în aplicare;
    o) participã nemijlocit la acţiuni şi manifestãri în domeniul relaţiilor internaţionale, precum negocierea documentelor de cooperare internaţionalã, sesiuni ale comisiilor mixte etc.;
    p) analizeazã proiectele de acte normative transmise spre consultare la DGAERI în considerarea propriilor competenţe, formulând, dupã caz, propuneri şi observaţii asupra acestora, coordoneazã şi participã la activitãţi de elaborare a proiectelor de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în domeniul de activitate al MAI;
    q) participã, alãturi de Direcţia generalã management resurse umane, la procedura de recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activitãţi de relaţii internaţionale, precum şi la organizarea pregãtirii profesionale de specialitate şi formuleazã propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregãtire profesionalã a personalului;
    r) menţine legãtura cu misiunile diplomatice ale Românei din strãinãtate (ambasade, oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv cu misiunile diplomatice acreditate în România şi, dupã caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de oportunitatea desemnãrii unei structuri MAI care sã asigure legãtura cu aceste misiuni diplomatice;
    s) propune, dacã situaţia o impune, delegarea expresã a unei structuri/instituţii din cadrul MAI pentru a menţine legãtura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauzã acţionând, în relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementãrilor internaţionale în materie şi uzanţelor diplomatice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile Serviciului pentru administraţie publicã

    ART. 26
    Serviciul pentru administraţie publicã, denumit în continuare Serviciul 4, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru componenta de administraţie publicã.
    În cadrul Serviciului 4 îşi desfãşoarã activitatea funcţionari publici şi consilieri pentru afaceri europene.
    ART. 27
    În domeniul afaceri europene, Serviciul 4 are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI în urmãtoarele domenii: cooperare administrativã, funcţia publicã comunitarã, transporturi, siguranţã rutierã şi regimul permiselor auto, mediu, energie, situaţii de urgenţã, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, nediscriminarea şi cetãţenia UE, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi a mãrfurilor, cooperarea teritorialã europeanã şi cooperarea consolidatã definitã conform legislaţiei europene.
    ART. 28
    În exercitarea rolului sãu, Serviciul 4 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. acţioneazã pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeanã, a angajamentelor asumate de cãtre România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE, în domeniile precizate la art. 27. În acest scop:
    a) evalueazã gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de cãtre MAI cu actele legislative ale UE şi formuleazã propuneri în vederea accelerãrii procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora;
    b) formuleazã puncte de vedere asupra compatibilitãţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;
    c) realizeazã, conform procedurii naţionale, procesul de notificare electronicã a legislaţiei elaborate de cãtre MAI care transpune actele legislative ale UE şi informeazã Comisia Europeanã cu privire la mãsurile luate pentru aplicarea acestora;
    d) avizeazã strategiile şi politicile publice ale MAI, urmãrind asigurarea compatibilitãţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;
    e) monitorizeazã activitãţile desfãşurate de cãtre structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;
    f) monitorizeazã, împreunã cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de cãtre autoritãţile publice locale;
    g) sesizeazã, reţine şi semnaleazã conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încãlcãri ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;
    h) informeazã structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativã a UE;
    i) acordã consultanţã structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare;
    j) participã la elaborarea poziţiilor MAI ce urmeazã sã fie integrate în poziţiile Guvernului României în legãturã cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunitãţii Europene, ca urmare a nerespectãrii de cãtre România a actelor legislative ale UE;
    k) coordoneazã structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantã a reţelei naţionale SOLVIT, precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei interne, denumit IMI, din cadrul instituţiilor prefectului;
    l) asigurã reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemelor europene EUPILOT şi IMI;
    2. asigurã coordonarea unitarã a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru domeniile precizate la art. 27, dupã cum urmeazã:
    a) realizeazã analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene;
    b) elaboreazã sinteze despre problematica dosarelor europene;
    c) primeşte, gestioneazã şi distribuie cãtre structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de cãtre UE sau de cãtre coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;
    d) asigurã trierea informaţiilor, propune prioritãţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;
    e) integreazã materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;
    f) elaboreazã sau, dupã caz, avizeazã în mod obligatoriu urmãtoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participãrii reprezentanţilor României la Consiliul European, COREPER I, COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor sãi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participã conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;
    g) elaboreazã şi/sau coordoneazã elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizeazã îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;
    h) avizeazã în mod obligatoriu notele si rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;
    i) organizeazã registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale Uniunii Europene, care stau la baza formulãrii mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE;
    j) monitorizeazã participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;
    k) evalueazã stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi sã participe. Informeazã conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, dupã caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestuia.
    ART. 29
    (1) Serviciul 4 reprezintã componenta de administraţie publicã a MAI în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene.
    (2) Serviciul 4 coopereazã cu structuri similare din alte ministere şi autoritãţi publice centrale şi locale.
    (3) Serviciul 4 coordoneazã participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru asistenţã derulate în alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE.
    (4) Serviciul 4 asigurã aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României privind desemnarea reprezentanţilor ţãrii noastre la Comitetul Regiunilor şi asigurã colaborarea cu aceştia în vederea promovãrii în mod unitar a poziţiilor României în organismele consultative ale UE.
    (5) Serviciul 4 avizeazã participarea autoritãţilor publice locale sau a unitãţilor administrativ-teritoriale din România la grupãri europene de cooperare teritorialã.
    (6) Serviciul 4 iniţiazã acţiuni menite sã contribuie la creşterea capacitãţii instituţionale a structurilor MAI şi structurilor din subordine în gestionarea afacerilor europene.
    ART. 30
    Serviciul 4 exercitã, pentru componenta de administraţie publicã a MAI, urmãtoarele atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale:
    a) iniţiazã activitãţi menite sã conducã la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte ţãri, cu organizaţii internaţionale şi regionale, în conformitate cu principiile politicii externe a României;
    b) realizeazã analize, sinteze şi asigurã planificarea şi coordonarea activitãţilor de relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate în subordinea sa;
    c) asigurã susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu organisme sau instituţii similare din alte ţãri, cu organizaţii internaţionale sau regionale;
    d) avizeazã, sprijinã şi coordoneazã, dupã caz, acţiunile întreprinse de celelalte structuri ale MAI şi instituţiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurãrii unitãţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan internaţional;
    e) avizeazã activitãţile de relaţii internaţionale desfãşurate de instituţiile prefectului;
    f) negociazã, în numele MAI, pe bazã de mandat sau participã la negocierea documentelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;
    g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, dupã caz, renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţãri;
    h) urmãreşte, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;
    i) asigurã asistenţa permanentã, în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile MAI, instituţiile din subordinea acestuia, pentru instituţiile prefectului şi pentru autoritãţile publice locale;
    j) avizeazã şi ţine evidenţa relaţiilor de colaborare ale autoritãţilor publice locale cu structuri similare din alte ţãri, cu organizaţii internaţionale şi regionale şi aderarea la aceste organizaţii;
    k) monitorizeazã aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României privind desemnarea membrilor delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Consiliul Europei;
    l) asigurã, prin intermediul unui funcţionar public, desemnat prin ordin al ministrului administraţiei si internelor, secretariatul delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa;
    m) asigurã, pentru domeniul administraţiei publice, legãtura MAI cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state în România, precum şi cu cele ale României în alte ţãri, în conformitate cu legislaţia naţionalã, cu regulile şi practica internaţionale.
    ART. 31
    Pentru realizarea atribuţiilor sale, Serviciul 4 solicitã structurilor de administraţie publicã ale MAI, instituţiilor din subordine, instituţiilor prefectului şi autoritãţilor publice locale informaţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţiile Serviciului fonduri europene

    ART. 32
    Serviciul fonduri europene, denumit în continuare Serviciul 5, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate şi, în calitate de unitate de coordonare a programelor, îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementãrii programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul ordine şi siguranţã publicã.
    ART. 33
    (1) În exercitarea atribuţiilor, Serviciul 5 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) monitorizeazã permanent lansarea cererilor de ofertã de cãtre Comisia Europeanã/alţi finanţatori externi pentru programe în domeniul ordinii şi siguranţei publice; participã efectiv la crearea de noi instrumente financiare în grupurile de lucru din CE;
    b) asigurã consultarea permanentã, inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului, a structurilor MAI şi constituie baze de date referitoare la nevoile structurilor din cadrul MAI, din domeniul ordinii şi siguranţei publice care pot fi acoperite prin programe cu finanţare din fonduri externe sau alte tipuri de finanţãri nerambursabile;
    c) acordã asistenţã tehnicã/pregãtire beneficiarilor structuri din domeniul ordinii şi siguranţei publice;
    d) elaboreazã, împreunã cu instituţiile şi autoritãţile MAI, fişele de proiect propuse spre finanţare din fondurile externe nerambursabile;
    e) urmãreşte semnarea memorandumurilor de finanţare şi a acordurilor de grant pentru proiectele propuse spre finanţare;
    f) identificã potenţiali parteneri externi şi propune conducerii MAI încheierea de acorduri de parteneriat în vederea implementãrii proiectelor transnaţionale;
    g) coordoneazã şi monitorizeazã elaborarea specificaţiilor tehnice, a termenilor de referinţã şi pregãtirea documentaţiei de licitaţie, pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    h) participã la activitatea de evaluare şi avizare a ofertelor primite în cadrul licitaţiei pentru aceste proiecte;
    i) monitorizeazã modul de elaborare a rapoartelor de evaluare a expresiilor de interes şi a ofertelor primite în cadrul licitaţiilor;
    j) monitorizeazã activitatea de încheiere a contractelor cu firmele câştigãtoare ale licitaţiilor;
    k) monitorizeazã modul de implementare de cãtre beneficiari structuri ale MAI pe toatã durata desfãşurãrii acestora şi verificã îndeplinirea obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi;
    l) efectueazã periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurãrii respectãrii obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    m) elaboreazã rapoarte privind stadiul derulãrii proiectelor dupã încheierea fiecãrei etape;
    n) monitorizeazã aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementãrile în domeniu;
    o) constituie şi actualizeazã permanent baza de date cu privire la implementarea programelor cu finanţare externã nerambursabilã, pe baza informaţiilor primite de la structurile beneficiare;
    p) contribuie la crearea cadrului legal şi construieşte sistemul de management şi control pentru fiecare instrument financiar destinat ordinii şi siguranţei publice în conformitate cu deciziile financiare ale Comisiei Europene;
    q) elaboreazã cadrul informaţional adecvat fundamentãrii deciziilor MAI în domeniul asigurãrii resurselor de finanţare a proiectelor prioritare, în funcţie de eligibilitatea acestora pentru finanţare ale cãror beneficiari sunt structuri MAI din domeniul ordinii şi siguranţei publice;
    r) redacteazã împreunã cu beneficiarii finali ai proiectelor manualele/seturile de proceduri de lucru sau actualizeazã procedurile existente şi redacteazã şi urmãreşte aprobarea formularelor standard;
    s) menţine legãtura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţeazã sau deruleazã programe cu finanţare externã nerambursabilã al cãror beneficiar direct este MAI sau structurile sale subordonate;
    t) participã activ, cu experţi şi expertizã, în proiecte transnaţionale, gestioneazã baza de date cu experţi în domeniul managementului de proiecte;
    u) elaboreazã, analizeazã şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizeazã accesarea/gestionarea eficientã a fondurilor externe nerambursabile cu incidenţã asupra domeniului ordine şi siguranţã publicã.
    (2) Serviciul 5 desfãşoarã activitãţile necesare gestionãrii fondului european postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la UE, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuţiile specifice în calitate de autoritate competentã pentru Facilitatea Schengen, prevãzute la art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Serviciul 5 este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, fiind responsabil pentru administrarea şi coordonarea curentã a proiectelor având ca beneficiar structuri ale MAI pentru care îndeplineşte atribuţiile specifice prevãzute la art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Schema funcţionalã şi desemnarea competenţelor privind fluxul documentelor în cadrul procesului de gestionare a proiectelor finanţate prin instrumentul financiar Facilitatea Schengen în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor aferente autoritãţii competente sau organismului intermediar se stabilesc prin dispoziţie a şefului Departamentului Schengen.
    (5) Serviciul 5, în calitate de autoritate responsabilã pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţãrilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", îndeplineşte atribuţiile specifice prevãzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategicã şi financiarã, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizãrii asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificãrile ulterioare, şi de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategicã şi financiarã, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţãrilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".
    (6) Pe linia coordonãrii implementãrii cerinţelor Schengen şi a monitorizãrii derulãrii programului Sistemul integrat pentru securitatea frontierei (SISF), Serviciul 5 îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) implementeazã şi actualizeazã permanent datele relevante în Planul de acţiuni, denumit în continuare P.A. şi în Planul unic multianual de investiţii, denumit în continuare P.U.M.I., în aplicaţia FrontMap, centralizând şi verificând raportãrile instituţiilor reprezentante în cadrul G.I.R.M.I.F.S, care au în responsabilitate acţiuni şi investiţii pentru implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României;
    b) monitorizeazã şi actualizeazã stadiul implementãrii cerinţelor Schengen, conform Catalogului Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României, la nivelul întregii frontiere externe, în aplicaţia FrontMap;
    c) asigurã mentenanţa aplicaţiei informatice FrontMap şi dezvoltarea acesteia pentru monitorizarea activitãţilor specifice asigurãrii managementului integrat al frontierei în perioada postaderare, conform cerinţelor Schengen;
    d) organizeazã şedinţele periodice ale G.I.R.M.I.F.S., pregãteşte documentaţia şi asigurã logistica necesare;
    e) asigurã comunicarea interministerialã, organizeazã grupuri de lucru sau şedinţe în plen pe problematica solicitatã de cãtre oricare dintre membrii G.I.R.M.I.F.S. şi armonizeazã punctele de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securizãrii frontierei;
    f) monitorizeazã stadiul implementãrii proiectului SISF şi asigurã informarea periodicã sau la nevoie a conducerii departamentului în ceea ce priveşte progresul activitãţii, precum şi în toate aspectele relevante;
    g) organizeazã reuniuni la nivel decizional, strategic sau de experţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului şi/sau a proiectului SISF, cu integratorul de sistem, reprezentanţi ai MAI şi/sau ai altor instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei.
    (7) Serviciul elaboreazã/analizeazã/propune, spre avizare, conducerii DGAERI, dupã caz, proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţã în domeniul de activitate al serviciului, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind mãsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Atribuţiile Serviciului protocol şi relaţii consulare

    ART. 34
    (1) Serviciul protocol şi relaţii consulare, denumit în continuare Serviciul 6, este organizat şi funcţioneazã în cadrul DGAERI ca structurã de specialitate şi are rolul de a asigura activitãţile de ceremonial, protocol şi relaţii consulare în scopul menţinerii şi dezvoltãrii relaţiilor stabilite între MAI şi alte instituţii interne şi internaţionale, precum şi cu misiunile şi oficiile diplomatice şi consulare acreditate în România.
    (2) Serviciul 6 îndeplineşte atribuţii referitoare la desfãşurarea activitãţilor de protocol, ceremonial şi reprezentare la nivelul ministrului administraţiei şi internelor şi demnitarilor din conducerea MAI, coordonând pe linie specificã structurile de protocol din structurile subordonate/coordonate de MAI, şi efectueazã misiuni operative de însoţire şi de coordonare a activitãţilor de ceremonial şi protocol.
    ART. 35
    În exercitarea rolului sãu, Serviciul 6 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. pe linia protocolului extern:
    a) organizarea, coordonarea executãrii, conducerea, îndrumarea şi controlul activitãţilor privind pregãtirea şi realizarea vizitelor oficiale în România ale delegaţiilor strãine la nivel de ministru şi secretar de stat;
    b) participarea la organizarea, coordonarea executãrii, conducerea, îndrumarea şi controlul activitãţilor privind derularea reuniunilor şi conferinţelor internaţionale desfãşurate în România, la nivel de ministru şi secretar de stat, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul DGAERI;
    c) participarea, prin cadrele nominalizate ale serviciului, la însoţirea delegaţiilor strãine la nivel de ministru si secretar de stat, urmãrind buna desfãşurare a programului vizitei acestora;
    d) asigurarea translaţiei la acţiunile din domeniul relaţiilor externe ale conducerii MAI;
    e) organizarea şi coordonarea vizitelor oficiale şi de lucru în strãinãtate ale conducerii MAI;
    f) redactarea documentelor necesare pentru obţinerea aprobãrii deplasãrilor în strãinãtate ale ministrului şi secretarilor de stat, efectuarea demersurilor pentru obţinerea avizelor şi aprobãrilor necesare la MAE şi Guvernul României;
    g) organizarea primirilor la conducerea MAI ale diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti, ale reprezentanţilor diferitelor organizaţii internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, reprezentanţilor unor companii sau ale altor cetãţeni strãini;
    2. pe lina protocolului intern:
    a) organizarea, coordonarea executãrii, conducerea, îndrumarea şi controlul bunei desfãşurãri a activitãţilor privind deplasarea conducerii MAI în ţarã;
    b) întocmirea listelor de protocol lunare şi transmiterea mesajelor de felicitare din partea conducerii MAI, precum şi a mulţumirilor conducerii MAI la felicitãrile primite de aceasta;
    c) efectuarea demersurilor necesare confecţionãrii, eliberãrii şi recuperãrii paşapoartelor de serviciu, pentru tot personalul MAI;
    d) asigurarea pãstrãrii în condiţii de siguranţã a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;
    e) gestionarea şi actualizarea bazei de date şi evidenţã a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu emise pentru personalul MAI;
    f) întocmirea demersurilor necesare în vederea confecţionãrii şi depunerii coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale;
    g) întocmirea rapoartelor pentru acordarea de atenţii simbolice diplomaţilor strãini acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţilor unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţarã şi strãinãtate sau altor cetãţeni strãini, cu ocazia primirii acestora în ţarã de conducerea MAI;
    h) ţinerea evidenţei atenţiilor simbolice acordate sau primite la nivelul conducerii MAI cu prilejul activitãţilor de reprezentare si protocol;
    i) stabilirea, în cooperare cu Direcţia generalã logisticã, a catalogului de atenţii simbolice şi a necesarului de aprovizionare anual;
    3. pe linie de relaţii consulare:
    a) organizarea, coordonarea executãrii, conducerea, îndrumarea şi controlul activitãţilor specifice de relaţii consulare la nivelul MAI;
    b) organizarea, operarea şi actualizarea bazei de date privind misiunile diplomatice strãine acreditate la Bucureşti, precum şi oficiile consulare ale acestora în România, efectuarea demersurilor corespunzãtoare pentru obţinerea şi actualizarea Listei corpului diplomatic;
    c) obţinerea vizelor necesare pentru cadrele MAI care fac deplasãri în strãinãtate în interes de serviciu;
    d) asigurarea contactelor şi corespondenţei MAI cu misiunile diplomatice acreditate la Bucureşti, rezolvând solicitãrile pe care acestea le adreseazã instituţiei şi asigurând, dupã caz, traducerea corespondenţei menţionate.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Atribuţiile Biroului informaţii clasificate şi secretariat

    ART. 36
    (1) Biroul informaţii clasificate şi secretariat, denumit în continuare BICS, este organizat şi funcţioneazã ca structurã specializatã şi îndeplineşte atribuţiile privind protecţia şi gestionarea informaţiilor clasificate, secretariatul şi corespondenţa ordinarã şi asigurã din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic şi de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO şi a terminalului DGAERI în SIC INTRANET.UE.
    (2) BICS are în componenţã urmãtoarele compartimente:
    a) Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE;
    b) Informaţii clasificate naţionale;
    c) Secretariat.
    ART. 37
    (1) Compartimentul Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte, înregistreazã şi prezintã directorului general al DGAERI corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificatã şi neclasificatã adresatã unitãţii, pe care o repartizeazã spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;
    b) asigurã consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de cãtre personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    c) controleazã fluxul informaţiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DGAERI;
    d) asigurã executarea operaţiunilor de pãstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;
    e) notificã imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENTIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;
    f) transmite informaţii NATO/UE clasificate cãtre alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului "necesitãţii de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului intern al MAI;
    g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;
    h) asigurã respectarea în cadrul biroului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;
    i) centralizeazã şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;
    j) centralizeazã rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI;
    k) acordã asistenţã de specialitate în derularea activitãţilor de pregãtire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicitãţii;
    l) asigurã exploatarea tehnicã şi operaţionalã, în condiţii de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO şi INTRANET.UE;
    m) sprijinã conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activitãţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul DGAERI;
    n) informeazã conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;
    o) în baza aprobãrii conducerii DGAERI, sprijinã structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate NATO/UE/OSCE;
    p) gestioneazã informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele Extranet.Ro, Intranet.UE şi asigurã fluxul informaţional cãtre structurile DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    q) asigurã transmiterea informaţiilor UE neclasificate cãtre alte structuri ale MAI;
    r) urmãreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicitãţii, la nivelul DGAERI;
    s) din dispoziţie, personalul autorizat executã activitãţile circumscrise compartimentelor Secretariat şi Informaţii clasificate naţionale.
    (2) Compartimentul informaţii clasificate naţionale îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte, înregistreazã şi prezintã directorului general al DGAERI corespondenţa clasificatã adresatã unitãţii, pe care o repartizeazã spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;
    b) asigurã consultarea informaţiilor clasificate de cãtre personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului general al DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;
    c) expediazã la destinaţie corespondenţa clasificatã elaboratã de personalul direcţiei, dupã semnarea sau avizarea acestora de cãtre persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru aceastã categorie de informaţii;
    d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotãrâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general cu caracter clasificat;
    e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate cu caracter clasificat;
    f) asigurã executarea operaţiunilor de pãstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate ale DGAERI;
    g) asigurã multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DGAERI, potrivit normelor legale în vigoare;
    h) rãspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate naţionale;
    i) sprijinã conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activitãţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale;
    j) informeazã conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilitãţile si riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de gestionare a acestora;
    k) în baza aprobãrii conducerii DGAERI, sprijinã structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    l) din dispoziţie, personalul compartimentului Informaţii clasificate naţionale executã activitãţile circumscrise compartimentelor Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE şi Secretariat.
    (3) Compartimentul Secretariat îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte, înregistreazã şi prezintã directorului DGAERI corespondenţa neclasificatã adresatã unitãţii, pe care o repartizeazã spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare;
    b) expediazã la destinaţie corespondenţa şi lucrãrile elaborate de personalul DGAERI, dupã semnarea sau avizarea acestora de cãtre persoanele abilitate în acest sens;
    c) asigurã toate activitãţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DGAERI prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;
    d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotãrâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general, neclasificate;
    e) ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter intern, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate, neclasificate;
    f) asigurã executarea operaţiunilor de inventariere şi scãdere a dosarelor de arhivã constituite, conform normelor legale în vigoare, de cãtre structurile DGAERI şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Secretariatului General al MAI;
    g) asigurã procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi rãspunde de manipularea şi folosirea acestora;
    h) ţine evidenţa petiţiilor, asigurã realizarea mãsurilor organizatorice necesare desfãşurãrii în condiţii corespunzãtoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea DGAERI, asigurã difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotãrârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI cãtre personalul DGAERI şi urmãreşte soluţionarea acestora în termenele legale;
    i) asigurã executarea operaţiunilor aferente preluãrii şi distribuirii drepturilor bãneşti şi materiale cuvenite personalului DGAERI, atât în mod individual, cât şi colectiv;
    j) asigurã primirea şi distribuirea cãtre structurile DGAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participã la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;
    k) asigurã primirea şi distribuirea cãtre structurile DGAERI a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informaticã;
    l) asigurã, distribuie şi urmãreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;
    m) executã activitãţi specifice pregãtirii şi desfãşurãrii şedinţelor de tragere;
    n) organizeazã şi asigurã desfãşurarea activitãţilor privind utilizarea regulamentarã a autovehiculelor la nivelul DGAERI;
    o) asigurã serviciul de curierat prin poşta specialã şi alte servicii de curierat;
    p) asigurã, prin personal atestat, serviciul de conducãtor auto;
    q) asigurã redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa DGAERI şi aprobate de conducãtorul acesteia şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a rãspândirilor personalului DGAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnã acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;
    r) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul DGAERI, documentaţia aferentã şi asigurã instruirea personalului care executã aceste servicii;
    s) asigurã activitãţile desfãşurate, la nivelul DGAERI, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitãrilor Direcţiei generale management resurse umane.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Atribuţiile Structurii de securitate/CSTIC

    ART. 38
    (1) Structura de securitate/CSTIC, denumitã în continuare SS/CSTIC, este structura specializatã care deserveşte DGAERI în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
    (2) SS/CSTIC este organizatã şi funcţioneazã în subordonarea directã a directorului general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţã publicã.
    (3) Personalul SS/CSTIC îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DGAERI, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.
    ART. 39
    SS/CSTIC coordoneazã, la nivelul DGAERI, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
    ART. 40
    În exercitarea rolului sãu, SS/CSTIC îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale:
    a) elaboreazã şi supune aprobãrii conducerii DGAERI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizãrii Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internã (DGIPI), iar dupã aprobare acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    c) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigurã relaţionarea cu DGIPI;
    e) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliazã conducerea DGAERI în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informeazã conducerea DGAERI despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    h) acordã sprijin reprezentanţilor DGIPI, pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    i) organizeazã activitãţi de pregãtire specificã a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiazã procesul de solicitare a eliberãrii certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului DGAERI;
    k) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    l) prezintã conducãtorului DGAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul DGIPI;
    m) efectueazã, cu aprobarea conducerii DGAERI, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE:
    a) coordoneazã direct activitatea Subregistrului DGAERI;
    b) elaboreazã normele interne de aplicare a reglementãrilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementãrilor naţionale în domeniu, adaptate la specificul DGAERI;
    c) monitorizeazã implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul DGAERI;
    d) elaboreazã planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul DGAERI;
    e) consiliazã conducerea DGAERI pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE;
    f) informeazã conducerea DGAERI cu privire la vulnerabilitãţile, riscurile şi eventualele încãlcãri ale reglementãrilor de securitate şi propune mãsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;
    g) asigurã implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
    h) ţine evidenţa actualizatã a tuturor persoanelor din cadrul DGAERI, precum şi a ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NATO/UE, şi ia mãsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
    i) sprijinã DGIPI în efectuarea verificãrilor asupra personalului ce urmeazã sa aibã acces la informaţii clasificate NATO/UE;
    j) analizeazã periodic şi actualizeazã normele interne de implementare a reglementãrilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;
    k) inspecteazã activitatea CSNR din DGAERI privind modalitãţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE;
    l) coordoneazã şi urmãreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;
    m) pregãteşte şi executã programele de inspecţie a mãsurilor de securitate fizicã în cadrul CSNR din DGAERI şi îl informeazã pe şeful direcţiei cu privire la vulnerabilitãţile constatate;
    n) realizeazã verificãri inopinate ale sistemelor de protecţie fizicã din DGAERI;
    o) stabileşte mãsurile de securitate fizicã pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DGAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE;
    p) verificã condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încãperilor, containerelor în care sunt manipulate sau pãstrate informaţii clasificate NATO/UE din DGAERI;
    q) adoptã mãsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizicã corespunzãtor în toate încãperile din DGAERI în care se manipuleazã documente clasificate NATO/UE;
    r) coordoneazã planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregãtire a personalului DGAERI;
    s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DGAERI care au participat la forme de pregãtire organizate de NATO sau UE sau la forme de pregãtire organizate la nivel naţional, precum: MAI, Serviciul Român de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc.;
    3. pe linia INFOSEC:
    a) implementeazã şi asigurã mãsurile de securitate, conform normelor în vigoare;
    b) relaţioneazã cu Sectorul INFOSEC din DGIPI în situaţiile în care: planificã dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stocheazã, proceseazã sau transmit informaţii clasificate, propune schimbãri ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbãri ale modului de operare protejatã a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securitãţii SIC, iniţiazã, dupã caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planificã sau propune desfãşurarea oricãrei alte activitãţi în scopul îmbunãtãţirii securitãţii SIC acreditate;
    c) solicitã acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;
    d) solicitã asistenţã de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DGIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectãrii acestora de cãtre furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;
    e) rãspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilitãţilor de securitate, de naturã tehnicã, care reprezintã parte componentã a SIC;
    f) asigurã exploatarea în condiţii de securitate a SIC;
    g) realizeazã legãtura între contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;
    h) participã la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregãtirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;
    i) organizeazã şi desfãşoarã convocãri de instruire cu personalul DGAERI şi utilizatorii SIC;
    j) verificã periodic sau în timp real implementarea mãsurilor de protecţie în SIC din cadrul DGAERI, pentru a se asigura cã securitatea acestuia este în concordanţã cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;
    k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privatã, autorizate sã funcţioneze în incinta DGAERI, conform normelor legale în vigoare;
    l) cerceteazã incidentele de securitate şi raporteazã rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DGIPI, concomitent cu aplicarea unor mãsuri de reducere a consecinţelor;
    m) asigurã administrarea punctului de acces DGAERI în SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO;
    n) asigurã administrarea punctului de acces DGAERI în SIC INTRANET.UE al MAI, personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 41
    Întregul personal al DGAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în pãrţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.
    ART. 42
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul regulament.



    ANEXA 1
    la regulament


                           DIAGRAMA DE RELAŢII
              a Departamentului Schengen, afaceri europene
                        şi relaţii internaţionale



                              ┌────────┐
                              │ GUVERN │
                              └───┬────┘
                                  │
                          ┌───────┴─────────┐
                          │ MINISTRUL │
                          │ADMINISTRAŢIEI ŞI│
                          │ INTERNELOR │
                          └───────┬─────────┘
   ┌────────────┐ │ ┌────────────┐
   │Structuri │ ┌────────────┴─────────────┐ │Structuri │
   │specializate│ │ ŞEFUL DEPARTAMENTULUI │ │specializate│
   └────────────┘ │SCHENGEN, AFACERI EUROPENE│ └────────────┘
   ┌───────────┐ │ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE │ ┌────────────────┐
   │MAE,MApN, │ ├──────────────────────────┤ │DAE,SRI,SIE,STS,│
   │MJ,MTI,MCSI│-----│ DEPARTAMENTUL │-------│SGG,ANV,ANPC, │
   │MFP,MP, │._._.│SCHENGEN, AFACERI EUROPENE│_._._._│ANSVSA,GNM,CC, │
   │MMFPS,MS, │ │ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE │ │OPCP │
   │MADR │ └────────────┬─────────────┘ │ │
   └───────────┘ | | │ | | └────────────────┘
┌───────────────────┐ | | │ | |
│Instituţii şi orga-│ | | │ . | ┌──────────────────────────────┐
│nizaţii internaţi- │------ | │ | ------│Misiuni diplomatice acreditate│
│onale │ | │ ._._._._._│ în România │
└───────────────────┘ | │ ├──────────────────────────────┤
                             | │ │ Ataşaţi de afaceri interne │
┌───────────────────┐ | │ └──────────────────────────────┘
│Instituţii similare│-------- │
│din alte state │ │
└───────────────────┘ │
                                  │
                  ┌───────────────┴───────────────────────┐
                  │Unitãţi din aparatul central/instituţii│
                  │structuri MAI, pe linie de specialitate│
                  │în domeniile Schengen, afaceri europene│
                  │şi relaţii internaţionale, şi corelativ│
                  └───────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┐
│Legendã │
│ │
│-------- Relaţii de cooperare │
│_._._._. Relaţii de coordonare │
│ │
│________ Relaţii de subordonare│
│ │
└───────────────────────────────┘




    ANEXA 2
    la regulament


                                ORGANIGRAMA
                Departamentului Schengen, afaceri europene
                         şi relaţii internaţionale




                                 ┌───────────────┐
                                 │ŞEF DEPARTAMENT│
                                 └───────┬───────┘
                                         │
 ----------------------------------------│----------------------------------
 DIRECŢIA GENERALÃ AFACERI EUROPENE ŞI │
 RELAŢII INTERNAŢIONALE │
                                 ┌───────┴────────┐
                                 │DIRECTOR GENERAL│
                                 └───────┬────────┘
                    ┌────────────────────┼─────────────────────────┐
            ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐
            │DIRECTOR GENERAL│ │ │DIRECTOR GENERAL│
            │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT PENTRU │
            │ │ │ │ ADMINISTRAŢIE │
            │ │ │ │ PUBLICÃ │
            └───────┬────────┘ │ └────────┬───────┘
     ┌─────┬────────┼────────────┐ │ ┌───────────────────┼───────────────┐
┌────┴────┐│┌───────┴────┐┌──────┴──────┐│┌────┴────────┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐
│Serviciul│││ Serviciul ││ Serviciul │││ Serviciul │ │Serviciul│ │ Serviciul │
│analize │││implementare││ reprezentare│││ pentru │ │ fonduri │ │protocol şi│
│şi nego- │││ politici ││ externã şi │││administraţie│ │ europene│ │ relaţii │
│cieri UE │││ europene ││relaţii inter│││ publicã │ │ │ │ consulare │
└─────────┘│└────────────┘│naţionale ││└─────────────┘ └─────────┘ └───────────┘
           │ └─────────────┘│
           │ │ ┌────────────────────┐
           │ │ │Biroul informaţii │
           │ └──┤ clasificate şi │
           │ │ secretariat │
           │ └─────────┬──────────┘
┌──────────┴──────┐ ┌───────────────────────┼───────────────────┐
│ Structura de │ │ │ │
│securitate/CSTIC │ ┌──────┴─────────────┐ ┌───────┴───────┐ ┌────────┴───────┐
└─────────────────┘ │Subregistrul NATO/UE│ │ Informaţii │ │ │
                       │administrare sisteme│ │ clasificate │ │ Secretariat │
                       │Extranet.Ro şi │ │ naţionale │ │ │
                       │Internet.UE │ │ │ │ │
                       └────────────────────┘ └───────────────┘ └────────────────┘



    ANEXA 3
    la regulament






    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale

                                                    Nr. ....... din .......
                                                    Ex. nr. .....


                                 FIŞA POSTULUI

                 Identificarea postului

 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI)

 2. Denumirea postului: director general al DGAERI

 3. Poziţia postului în
    statul de organizare: 2

 4. Relaţii cu alte posturi:
   4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat nemijlocit şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi
                                   relaţii internaţionale şi direct ministrului administraţiei şi internelor;
                                   - are în subordine întregul personal al DGAERI;
   4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a direcţiei generale;
                                   - directorii generali adjuncţi i se subordoneazã nemijlocit;
                                   - coordoneazã nemijlocit activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a Biroului
                                   informaţii clasificate şi secretariat;
                                   - emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula
                                   solicitãri, îndrumãri sau precizãri pentru structurile de afaceri europene şi
                                   relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare)
                                   aparatului central şi din instituţiile sau unitãţile aflate în subordinea sau
                                   coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), cu sau fãrã
                                   personalitate juridicã.
   4.3. Relaţii de control: - controleazã activitatea structurilor DGAERI şi a întregului personal al acesteia
                                   şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor
                                   europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor
                                   (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unitãţile aflate în
                                   subordinea ori în coordonarea MAI, cu sau fãrã personalitate juridicã.
   4.4. Relaţii de colaborare: - colaboreazã cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din
                                   aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unitãţi aflate în subordinea
                                   ori în coordonarea MAI, cu sau fãrã personalitate juridicã;
                                   - colaboreazã cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe,
                                   Ministerul Justiţiei, Ministerul Apãrãrii Naţionale şi alte instituţii ale
                                   administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice
                                   locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele
                                   Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor
                                   din domeniul de competenţã al DGAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu
                                   ordinele şi dispoziţiile ministrului administraţiei şi internelor.
   4.5. Relaţii de reprezentare: - reprezintã DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unitãţi
                                   ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţarã şi strãinãtate;
                                   - directorul general angajeazã, în condiţiile legii, DGAERI în raporturile cu
                                   persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare
                                   personalului din subordine.

 5. Definirea sumarã a
    atribuţiilor postului - asigurã fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicãrii politicilor şi
                                   procedurilor în domeniul managementului activitãţilor de afaceri europene şi
                                   relaţii internaţionale din MAI;
                                   - asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţii DGAERI;
                                   - efectueazã acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţã.


                 Cerinţele postului

 1. Categoria de personal ce
    poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

 2. Gradul profesional necesar
    ocupantului postului: comisar şef de poliţie

 3. Pregãtire:
   3.1.pregãtire de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã sau ciclul I -
                                   studii universitare de licenţã;
   3.2. pregãtire de
        specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare
                                   exercitãrii funcţiilor sau în domeniul management;
   3.3. alte cunoştinţe: culturã generalã, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional,
                                   managementul proiectelor;
   3.4. autorizaţii speciale
       pentru exercitarea
       atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat
                                   nivel strict secret de importanţã deosebitã şi informaţiile clasificate NATO
                                   de nivel Top SECRET şi UE de nivel EU Top SECRET;
   3.5. limbi strãine: - limba englezã: citit, scris, vorbit - bine;
                                   - cel puţin o altã limbã de circulaţie internaţionalã: citit, scris, vorbit - bine.

 4. Experienţã:
   4.1. vechime în muncã/din
        care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI;
   4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcţiei;
   4.3. vechime în funcţii de
        conducere: cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unitãţi ale MAI;
   4.4. perioada pentru acomodarea
        la cerinţele postului: 6 luni.

 5. Aptitudini şi abilitãţi
    necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare
                                   şi control);
                                   - oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;
                                   - capacitate de lucru sub presiunea timpului;
                                   - spirit de observaţie;
                                   - capacitate de lucru în echipã;
                                   - putere de mobilizare.

 6. Atitudini
    necesare/comportament: - spirit de iniţiativã, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie,
                                   reguli de politeţe), trãsãturi pozitive de caracter, exigenţã, obiectivitate,
                                   spirit critic, organizare a activitãţilor, fermitate, consecvenţã în acţiune,
                                   motivaţie intrinsecã, devotament şi loialitate faţã de instituţie,
                                   disponibilitate la schimbare

 7. Parametrii privind starea
    sãnãtãţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

 8. Trãsãturi psihice şi
    de personalitate: inteligenţã, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentalã,
                                   echilibru emoţional

                 Condiţii specifice de muncã


 1. Locul de muncã: sediul DGAERI

 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

 3. Deplasãri curente: vizite de lucru la instituţii din ţarã (inclusiv controale în unitãţi ale MAI din
                                   capitalã sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la instituţii ori organizaţii
                                   din strãinãtate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfãşurate
                                   efective ale MAI

 4. Condiţii deosebite de muncã: - activitate cu dinamicã deosebitã, volum mare de operaţii mentale şi complexitate
                                   foarte ridicatã, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate,
                                   ale cãror efecte pot fi de o importanţã majorã pentru securitatea naţionalã,
                                   activitatea instituţiei şi personalul acesteia;
                                   - schimbãri frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitãri neuropsihice
                                   mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calitãţii lucrãrilor,
                                   erorilor în lucrãrile elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesitãţii
                                   coordonãrii unui numãr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni
                                   complexe în ţarã sau strãinãtate;
                                   - necesitatea asigurãrii confidenţialitãţii unui numãr mare de lucrãri executate
                                   sau avizate;
                                   - ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrãrilor solicitate
                                   de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţialã sau reprezentanţi
                                   ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sãrbãtori legale;
                                   - expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

 5. Riscuri implicate de post: - afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat
                                   de stres;
                                   - afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;
                                   - afecţiuni ale vederii din cauza solicitãrii intense (scris, citit, utilizare PC);
                                   - surmenaj şi obosealã psihicã;
                                   - antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a rãspunderii juridice.

 6. Compensãri: - indemnizaţie de conducere;
                                   - sporuri prevãzute de legislaţia în vigoare;
                                   - condiţii speciale de muncã.


      Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului

    1. Sarcini şi îndatoriri:
    1. organizeazã, conduce şi rãspunde de întreaga activitate a DGAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce
revin acesteia, conform prevederilor legale;
    2. coordoneazã elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul afacerilor europene şi
relaţiilor internaţionale, urmãrind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;
    3. coordoneazã relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu
instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţii regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare
din alte state;
    4. coordoneazã şi, dupã caz, participã la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie
şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei
Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţã ale MAI;
    5. coordoneazã şi, dupã caz, participã la negocieri, avizeazã acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri
internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea MAI, cu structuri
similare din alte state ori cu entitãţi aflate sub jurisdicţia altor state;
    6. iniţiazã activitãţi menite sã conducã la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autoritãţi similare
din alte ţãri, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;
    7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile
internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţãri, asigurând consultarea altor instituţii în vederea
obţinerii avizelor necesare;
    8. exercitã şi, dupã caz, dispune activitãţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul
afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau din coordonarea MAI;
    9. coordoneazã activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legãturã ai MAI, cu excepţia
mãsurilor operative şi a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    10. coordoneazã relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţãri,
precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legãturã ai statelor
partenere acreditaţi în România;
    11. prezintã informãri în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate
în domeniul de competenţã şi face propuneri de eficientizare în acest sens;
    12. coordoneazã procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;
    13. convoacã, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în
vederea analizãrii activitãţii desfãşurate de acestea, a stabilirii de mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii sau
pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;
    14. dispune mãsuri pentru punerea în practicã a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea
documentelor specifice de lucru;
    15. coordoneazã activitatea de pregãtire de specialitate a personalului din subordine şi verificã modul de
însuşire a cunoştinţelor transmise;
    16. dispune mãsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a DGAERI,
aflate în competenţã de numire;
    17. organizeazã şi desfãşoarã audienţe, asigurã rezolvarea petiţiilor cetãţenilor potrivit competenţelor;
    18. analizeazã, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvãrii problemelor
de muncã şi disciplinare, stabileşte mãsuri pentru eficientizarea întregii activitãţi a DGAERI;
    19. îndeplineşte atribuţiile conducãtorului unitãţii prevãzute la art. 86 din Standardele naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificãrile ulterioare, precum şi a prevederilor în materie stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, respectiv Metodologia de aplicare a Normelor de protecţie a informaţiilor UE clasificate în cadrul MAI, asigurând în acest sens pãstrarea şi controlul difuzãrii acestora conform procedurilor în vigoare;
    20. asigurã aplicarea mãsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DGAERI.

    2. Responsabilitãţi:
    a) de planificare: coordoneazã actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele
strategice din aria de competenţã a DGAERI;
    b) de raportare: prezintã şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale
şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informãri pe probleme de specialitate;
    c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţã proprie/permanent;
    d) accesul la informaţii, pãstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile
clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţã deosebitã şi la informaţiile
clasificate, NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET.


                   Standarde de performanţã asociate postului

 1. Indicatori cantitativi: - numãr de lucrãri primite, repartizate, urmãrite şi verificate în cadrul DGAERI;
                                   - numãr de acţiuni desfãşurate în coordonare nemijlocitã, în cadrul DGAERI sau în
                                   colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţarã şi din strãinãtate.

 2. Indicatori calitativi: calitatea lucrãrilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmãrind
                                   corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

 3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activitãţilor DGAERI, cu respectarea
                                   realizãrii obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative
                                   de finanţare în condiţii legale

 4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin
                                   rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfãşurate

 5. Utilizarea resurselor: asigurarea şi utilizarea judicioasã a resurselor umane şi materiale afectate
                                   direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate
                                   nemijlocit, care se executã de alte unitãţi ale MAI

 6. Mod de realizare: - îşi desfãşoarã activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte
                                   unitãţi din MAI, sub coordonarea ministrului administraţiei şi internelor şi a
                                   şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
                                   - pentru realizarea sarcinilor complexe, asigurã sprijin şi îndrumare personalului
                                   din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;
                                   - coordoneazã şi controleazã activitatea desfãşuratã de celelalte structuri cu
                                   atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI;
                                   - colaboreazã cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia
                                   relaţiilor internaţionale ale MAI.



                            Ministrul administraţiei şi internelor,
                          ...........................................

                           Şeful Departamentului Schengen, afaceri
                             europene şi relaţii internaţionale,
                         ............................................



    TITULARUL POSTULUI:
    Numele şi prenumele: ......................
    Semnãtura: ................................
    Data: .....................................




    ANEXA 4
    la regulament





    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale

                                                Nr. ........ din ........
                                                Ex. nr. .....


                                 FIŞA POSTULUI

      Identificarea postului

 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI)

 2. Denumirea postului: director general adjunct al DGAERI

 3. Poziţia postului în statul
    de organizare: 3

 4. Relaţii cu alte posturi:
   4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat nemijlocit directorului general;
                                   - are în subordine nemijlocitã şefii structurilor pe care le coordoneazã;
                                   - prin dispoziţie a directorului general i se pot delega, potrivit
                                   prevederilor legale, competenţe şi responsabilitãţi privind conducerea
                                   direcţiei generale;
                                   - este şeful structurii de securitate a DGAERI.
   4.2. Relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordoneazã;
                                   - coordoneazã nemijlocit Serviciul analize şi negocieri UE, Serviciul
                                   implementare politici europene, Serviciul reprezentare externã şi relaţii
                                   internaţionale şi Structura de securitate.
   4.3. Relaţii de control: - controleazã activitatea structurilor DGAERI cãrora le coordoneazã nemijlocit
                                   activitatea;
                                   - controleazã şi coordoneazã, pe linie de specialitate, activitatea
                                   structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor
                                   internaţionale din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).
   4.4. Relaţii de colaborare: - colaboreazã cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din
                                   aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unitãţi aflate în subordinea
                                   ori coordonarea MAI, cu sau fãrã personalitate juridicã, în scopul îndeplinirii
                                   atribuţiilor din domeniul de competenţã;
                                   - colaboreazã cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe,
                                   Departamentul Afaceri Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apãrãrii
                                   Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate
                                   şi ale administraţiei publice locale, din ţarã şi din strãinãtate, cu instituţii
                                   de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul
                                   îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţã ale direcţiei, în conformitate
                                   cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului administraţiei şi internelor.
   4.5. Relaţii de reprezentare: - reprezintã DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unitãţi
                                   ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţarã şi strãinãtate, în baza delegaţiei
                                   de reprezentare.

 5. Definirea sumarã a
    atribuţiilor postului - furnizeazã sprijinul necesar directorului general în exercitarea atribuţiilor
                                   specifice, în condiţiile legii;
                                   - asigurã fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicãrii politicilor şi
                                   procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordoneazã nemijlocit;
                                   - asigurã organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activitãţilor desfãşurate
                                   de structurile pe care le coordoneazã nemijlocit;
                                   - efectueazã acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţã;
                                   - îndeplineşte atribuţiile specifice şefului Structurii de securitate a DGAERI.

           Cerinţele postului

 1. Categoria de personal ce
    poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

 2. Gradul profesional necesar
    ocupantului postului: subcomisar de poliţie

 3. Pregãtire:
   3.1. pregãtire de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã, sau ciclul I -
                                   studii universitare de licenţã;
   3.2. pregãtire de
        specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare
                                   exercitãrii funcţiilor sau în domeniul management;
   3.3. alte cunoştinţe: culturã generalã, managementul relaţiilor internaţionale, managementul
                                   proiectelor, planificare strategicã;
   3.4. autorizaţii speciale
        pentru exercitarea
        atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat
                                   nivel strict secret de importanţã deosebitã şi la informaţiile clasificate NATO
                                   de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;
   3.5. limbi strãine: cel puţin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã: citit, scris, vorbit - bine.

 4. Experienţã:
   4.1. vechime în muncã/din
        care în MAI: cel puţin 7 ani în MAI;
   4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcţiei;
   4.3. vechime în funcţii de
        conducere: cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unitãţi ale MAI;
   4.4. perioada pentru
        acomodarea la
        cerinţele postului: 6 luni.

 5. Aptitudini şi abilitãţi
    necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare
                                   şi control);
                                   - operativitate în luarea deciziilor;
                                   - capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;
                                   - abilitãţi de negociere;
                                   - capacitate de lucru sub presiunea timpului;
                                   - spirit de observaţie;
                                   - capacitate de lucru în echipã.

 6. Atitudini
    necesare/comportament: - integritate, cinste, devotament şi loialitate faţã de instituţie;
                                   - disciplinã, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de
                                   a-şi asuma rãspunderi;
                                   - tact, discreţie, perseverenţã, prestanţã, politeţe;
                                   - ţinutã şi comportament echilibrat;
                                   - spirit de iniţiativã.

 7. Parametri privind starea
    sãnãtãţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

 8. Trãsãturi psihice şi de
    personalitate: inteligenţã, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi stabilitate
                                   comportamentalã


                          Condiţii specifice de muncã

 1. Locul de muncã: sediul DGAERI

 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

 3. Deplasãri curente: activitãţi desfãşurate la sediul instituţiilor din ţarã (inclusiv controale în
                                   unitãţi ale MAI din capitalã sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al
                                   instituţiilor sau organizaţiilor din strãinãtate şi în teatrele externe de
                                   operaţiuni în care sunt desfãşurate efective ale MAI

 4. Condiţii deosebite de muncã: - activitate cu dinamicã deosebitã, volum mare de operaţii mentale şi complexitate
                                   foarte ridicatã, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate,
                                   ale cãror efecte pot fi de o importanţã majorã pentru securitatea naţionalã,
                                   activitatea instituţiei şi personalul acesteia;
                                   - schimbãri frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitãri neuropsihice
                                   mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calitãţii lucrãrilor,
                                   presiunii termenelor strânse, necesitãţii coordonãrii unui numãr relativ mare de
                                   participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţarã sau în strãinãtate;
                                   - necesitatea asigurãrii confidenţialitãţii unui numãr mare de lucrãri executate
                                   sau avizate;
                                   - ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrãrilor
                                   solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţialã sau
                                   de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de
                                   sãrbãtori legale;
                                   - expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

 5. Riscuri implicate de post: - afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat
                                   de stres;
                                   - afecţiuni ale vederii din cauza solicitãrii intense (scris, citit, utilizare PC);
                                   - afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;
                                   - surmenaj şi obosealã psihicã.

 6. Compensãri: - indemnizaţie de conducere;
                                   - sporuri prevãzute de legislaţia în vigoare;
                                   - condiţii speciale de muncã.


      Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului

    1. Sarcini şi îndatoriri:
    1. furnizeazã sprijin nemijlocit directorului general în exercitarea atribuţiilor legale;
    2. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei generale;
    3. organizeazã, îndrumã şi controleazã activitatea structurilor pe care le coordoneazã în scopul îndeplinirii
atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;
    4. avizeazã lucrãrile elaborate de cãtre structurile pe care le coordoneazã şi le supune aprobãrii directorului general;
    5. acţioneazã pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de directorul
general, potrivit competenţelor directe sau delegate;
    6. reprezintã MAI, conform mandatelor încredinţate;
    7. aprobã aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordoneazã şi întocmeşte
fişele de evaluare anualã a activitãţii profesionale desfãşurate de şefii acestor structuri;
    8. identificã nevoile de pregãtire profesionalã şi dispune mãsurile necesare participãrii personalului din cadrul
structurilor pe care le coordoneazã la activitãţile de perfecţionare a pregãtirii profesionale;
    9. participã la coordonarea elaborãrii strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul afacerilor europene
şi relaţiilor internaţionale, urmãrind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;
    10. asigurã coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participãrii reprezentanţilor MAI în Consiliul
Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei
Europene şi ale altor instituţii europene;
    11. asigurã coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu
instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare
din alte state;
    12. în domeniul de competenţã, exercitã sau dispune activitãţi de control la nivelul structurilor din subordinea
sau din coordonarea MAI;
    13. organizeazã şi desfãşoarã audienţe, potrivit competenţelor;
    14. ori de câte ori este nevoie, analizeazã cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvãrii problemelor
de muncã şi disciplinare şi stabileşte mãsuri pentru eficientizarea activitãţii acestor structuri;
    15. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:
    - coordoneazã elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    - coordoneazã întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizãrii
DGIPI, iar dupã aprobare acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    - coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    - asigurã relaţionarea cu DGIPI;
    - monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul
de respectare a acestora;
    - consiliazã conducerea unitãţii în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    - informeazã conducerea unitãţii despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a
informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    - coordoneazã acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DGIPI, potrivit competenţelor legale,
pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    - coordoneazã organizarea activitãţilor de pregãtire specificã a persoanelor care au acces la informaţii
clasificate;
    - coordoneazã pãstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces
la informaţii clasificate;
    - coordoneazã actualizarea permanentã a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    - coordoneazã întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate de unitate,
pe clase şi niveluri de secretizare;
    - prezintã conducãtorului unitãţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de
importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz,
solicitã sprijinul DGIPI;
    - efectueazã, cu aprobarea conducerii unitãţii, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale
de protecţie a informaţiilor clasificate;
    - exercitã alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    - este responsabil pentru implementarea şi asigurarea mãsurilor de securitate, conform normelor în vigoare
în domeniul INFOSEC;
    - pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii
clasificate deţinute de personalul direcţiei generale;
    - monitorizeazã echipamentele care intrã/ies din zonele de securitate;
    - rãspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate
în cadrul direcţiei generale, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securitãţii,
securitatea fizicã, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrialã şi INFOSEC;
    16. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de cãtre directorul general sau de conducerea MAI, potrivit
competenţelor legale ale DGAERI.

    2. Responsabilitãţi:
    a) de planificare: coordoneazã activitatea de elaborare a planurilor de mãsuri şi activitãţi legate de
domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;
    b) de raportare: prezintã directorului general rapoarte şi informãri pe probleme de specialitate;
    c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţã proprie/permanent;
    d) accesul la informaţii, pãstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile
clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţã deosebitã şi la informaţiile
clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;


                   Standarde de performanţã asociate postului

 1. Indicatori cantitativi: - numãrul lucrãrilor primite, repartizate, urmãrite, realizate şi verificate
                                   în cadrul DGAERI;
                                   - numãrul acţiunilor desfãşurate în coordonare nemijlocitã, în cadrul DGAERI
                                   sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţarã şi
                                   din strãinãtate.

 2. Indicatori calitativi: calitatea lucrãrilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmãrind
                                   corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor
                                   legale

 3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activitãţilor, conform planificãrii şi
                                   în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite

 4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin
                                   ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi
                                   desfãşurate

 5. Utilizarea resurselor: asigurarea şi utilizarea judicioasã a resurselor umane şi materiale afectate
                                   direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate
                                   nemijlocit, care se executã de alte unitãţi ale MAI

 6. Mod de realizare: - îşi desfãşoarã activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu
                                   alte unitãţi din MAI, în coordonarea directorului general;
                                   - deleagã atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine;
                                   - pentru realizarea sarcinilor complexe, asigurã sprijin şi îndrumare personalului
                                   din subordine, precum şi a celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competenţã;
                                   - colaboreazã cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia
                                   relaţiilor internaţionale ale MAI.



                  Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,
                 ..............................................................................


               Directorul general al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale,
              .....................................................................................


                                              Avizat
                                              ------
                  Directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internã,
                ...............................................................................


    Titularul postului:
    Numele şi prenumele: ............................
    Semnãtura: ......................................
    Data: ..........................................




    ANEXA 5
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale Aprob.
                                                                                       --------
                                                                        Ministrul administraţiei şi internelor,
                                                                       .........................................


                                 FIŞA POSTULUI
                                  Nr. .......


    Denumirea postului: director general adjunct
    Nivelul funcţiei publice corespunzãtoare categoriei: funcţionar public de conducere
    Scopul principal al postului: conduce activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), în domeniul administraţiei publice şi în domeniile de activitate ale celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament

    Identificarea funcţiei publice:
    Denumire: director general adjunct
    Clasã: I Gradul profesional: consilier superior
    Vechimea în specialitate necesarã: 5 ani
    Condiţii specifice privind ocuparea postului: studii universitare absolvite cu diplomã de licenţã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalent
    Studii de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice ori managementului
    Perfecţionãri (specializãri) conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare: studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcţiei publice
    Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows, internet
    Limbi strãine (necesitate şi grad de cunoaştere): cel puţin o limbã de circulaţie internaţionalã, la nivel bine
    Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare:
    ● capacitatea de planificare strategicã;
    ● capacitatea de organizare, de conducere şi de control;
    ● abilitatea de a lua decizii;
    ● capacitatea de a previziona impactul deciziilor;
    ● capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipã;
    ● abilitãţi de îndrumare, consiliere, mediere şi negociere;
    ● capacitatea de a rezolva probleme complexe;
    ● capacitatea de a redacta texte fluente şi concise în condiţii de vitezã crescutã;
    ● aptitudini generale de management al resurselor umane.

    Cerinţe specifice: cãlãtorii frecvente, activitãţi în condiţii de stres, lucru cu program prelungit, acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţã deosebitã şi informaţiile clasificate NATO nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET

    Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini manageriale):
    ● contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (DGAERI) în concordanţã cu planurile strategice ale ministerului;
    ● stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurii pe care o conduce şi planurile strategice ale DGAERI;
    ● asigurã comunicarea eficientã a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DGAERI şi ale structurii pe care o conduce;
    ● stabileşte calendarul de activitãţi, obiectivele-cheie, responsabilitãţile şi perioadele de raportare pentru structura pe care o conduce;
    ● ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţã cu legea;
    ● evalueazã corect activitatea subalternilor sãi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurii pe care o conduce;
    ● îşi asumã responsabilitatea pentru deciziile sale;
    ● îşi coordoneazã corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii sãi;
    ● controleazã activitatea structurii din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implicã personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizeazã rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activitãţi. Nu acceptã calitatea slabã a activitãţii subalternilor fãrã a interveni;
    ● se asigurã cã tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilitãţile ce îi revin;
    ● înţelege şi aplicã politicile de resurse umane ale ministerului;
    ● înţelege şi respectã standardele de eticã ale ministerului şi ale administraţiei publice.

    Atribuţii:
    - conduce activitatea funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publicã şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, aşa cum este ea definitã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAERI şi în fişele de post;
    - conduce activitatea de punere în executare a legilor şi a celorlalte acte normative referitoare la afacerile europene şi relaţiile internaţionale care vizeazã aria de competenţã a MAI;
    - conduce activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor reglementãri specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale ale MAI;
    - conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor normative necesare realizãrii competenţelor DGAERI din cadrul MAI;
    - consiliazã şi controleazã activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale desfãşuratã de structurile de administraţie publicã aflate în subordinea MAI şi de cele din prefecturi;
    - avizeazã, potrivit legii, acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autoritãţile administraţiei publice locale le încheie cu autoritãţi ale administraţiei publice locale din alte ţãri;
    - avizeazã proiectele de acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniile de competenţã ale MAI în domeniul administraţiei publice şi în domeniile de activitate ale celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament;
    - reprezintã MAI - componenta administraţie publicã în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene şi în relaţia cu structurile de administraţie publicã, cu instituţiile de administraţie publicã aflate în subordinea sau în coordonarea MAI;
    - conduce activitatea de elaborare a poziţiilor MAI ce urmeazã sã fie integrate în poziţiile Guvernului României în legãturã cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform Tratatului de instituire a Comunitãţii Europene, ca urmare a nerespectãrii de cãtre România a actelor legislative ale UE;
    - conduce activitatea de elaborare a contribuţiilor MAI - componenta administraţie publicã la documentele care se transmit de cãtre România structurilor/instituţiilor europene;
    - asigurã îndrumare eficientã personalului, pe baza experienţei şi cunoştinţelor proprii;
    - îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în conformitate cu legea şi potrivit nivelului sãu de competenţã.
    Limitele de competenţã: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
    Delegarea de atribuţii: şefului de serviciu, funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publicã şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, în scopul realizãrii la timp şi eficient a obiectivelor propuse.

    Sfera relaţionalã:

    Intern:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat faţã de un funcţionar public de rang superior care conduce DGAERI din cadrul MAI şi faţã de demnitarul desemnat sã coordoneze activitatea DGAERI;
    - superior pentru şeful Serviciului pentru administraţia publicã şi pentru şefii din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publicã şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament;
    b) relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul MAI şi din subordinea acestuia, cu instituţiile prefectului, cu autoritãţile publice locale, cu structuri similare din alte autoritãţi şi instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale;
    c) relaţii de control: Serviciul pentru administraţia publicã şi celelalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor subordonate MAI - componenta administraţie publicã şi din cadrul instituţiilor prefectului;
    d) relaţii de reprezentare: reprezintã interesele MAI în domeniul administraţiei publice, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAERI.

    Extern:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;
    b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);
    c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresã şi în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI.

    Întocmit de:
    ------------
    Numele şi prenumele: .....................................
    Funcţia publicã de conducere: ............................
    Semnãtura: ...............................................
    Data întocmirii: ......................

    Luat cunoştinţã de cãtre ocupantul postului:
    --------------------------------------------
    Numele şi prenumele: .....................................
    Funcţia: .................................................
    Semnãtura: ...............................................
    Data: ............................................

    Avizat de:
    ---------
    Numele şi prenumele: .....................................
    Funcţia publicã de conducere: ............................
    Semnãtura: ...............................................
    Data: ......................


                                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016