Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 10 din 6 ianuarie 2022  pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 10 din 6 ianuarie 2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022
    Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile şi care efectuează vânzări de bunuri la distanţă şi anumite livrări interne de bunuri, cu modificările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modificat prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 2.026/2019 şi nr. 1.112/2020 ale Consiliului Uniunii Europene, cu modificările ulterioare;
    – art. 5 alin. (4) şi ale art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 742.131 din data de 6.12.2021,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prin prezentul ordin se aprobă:
    a) Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
    b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
    b) regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;
    c) regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe.

    (3) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:
    a) Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin;
    b) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin;
    c) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul ordin;
    d) Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ordin.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, prin organele fiscale din subordinea acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu


    Bucureşti, 6 ianuarie 2022.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ
    de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare regimuri speciale, au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.
    2. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale au obligaţia de a achita TVA declarată potrivit pct. 1, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul-limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 alin. (11), art. 315 alin. (13) şi art. 315^2 alin. (23) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declaraţiei speciale depuse de contribuabil potrivit pct. 1.
    3. Contribuabilii prevăzuţi la pct. 1 au obligaţia de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referinţă alocat în momentul depunerii fiecărei declaraţii speciale de TVA, format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4), art. 315^2 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, după caz, şi perioada de declarare.
    4. Prin organ fiscal competent se înţelege Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, competentă pentru administrarea creanţelor bugetare datorate de contribuabilii care utilizează unul dintre regimurile speciale.
    5. Organul fiscal competent organizează, pentru fiecare contribuabil care utilizează regimurile speciale, o evidenţă specială a taxei pe valoarea adăugată declarate prin declaraţia prevăzută la pct. 1. În acest scop, organul fiscal competent utilizează o aplicaţie informatică realizată de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
    6. Noţiunile de „stat membru de înregistrare“ şi „stat membru de consum“ au sensul definit la art. 314, 315 şi 315^2 din Codul fiscal, după caz.
    7. Actele administrativ-fiscale şi notificările emise de către organul fiscal competent se comunică contribuabilului care aplică regimurile speciale, la ultima adresă de e-mail declarată de contribuabil la organul fiscal competent, anterior emiterii actului administrativ-fiscal sau a notificării, utilizând aplicaţia informatică prevăzută la pct. 5. Actele administrativ-fiscale şi notificările transmise pe e-mailul declarat de contribuabil la momentul începerii activităţii se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data transmiterii actului către acesta, potrivit art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. II
    Procedura de evidenţă şi plată a sumelor reprezentând TVA în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
    8. Taxa pe valoarea adăugată datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale se înregistrează, în euro, în evidenţa specială organizată potrivit pct. 5.
    9. Contribuabilii care utilizează regimurile speciale plătesc taxa datorată, în euro, în contul prevăzut la pct. 2, astfel:
    a) până la sfârşitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanţă sau livrări de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 şi 315 din Codul fiscal;
    b) până la sfârşitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe, potrivit art. 315^2 din Codul fiscal.

    10. După preluarea informaţiilor în evidenţa specială privind taxa pe valoarea adăugată declarată prin declaraţia specială prevăzută la pct. 1 şi încasată în contul prevăzut la pct. 2, organul fiscal competent transferă sumele încasate, pentru fiecare stat membru de consum, potrivit declaraţiilor speciale depuse de contribuabili, în termen de cel mult 20 de zile de la sfârşitul lunii în care au fost încasate aceste sume. În acest sens, organul fiscal competent întocmeşte un referat, la care ataşează dispoziţia de plată externă pentru fiecare transfer către statele membre de consum.
    11. Organul fiscal competent notifică contribuabilii care nu achită TVA aferentă regimurilor speciale, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului prevăzut la pct. 9. Notificarea ulterioară pentru neplata TVA şi măsurile luate pentru colectarea TVA sunt în responsabilitatea statelor membre de consum.
    12. Contribuabilul care utilizează regimurile speciale şi care a fost notificat de statul membru de consum potrivit pct. 11 are obligaţia plăţii TVA restante direct statului membru de consum.
    13. După termenul prevăzut la pct. 10, orice sumă reprezentând TVA încasată în contul prevăzut la pct. 2 se transferă fiecărui stat membru de consum potrivit declaraţiilor speciale depuse de contribuabili, organul fiscal competent întocmind în acest sens câte o dispoziţie de plată externă.
    14. Obligaţia stabilirii şi calculării oricăror dobânzi, penalităţi sau altor taxe pentru neplata TVA la termenul prevăzut la pct. 9 revine fiecărui stat membru de consum, conform prevederilor legislaţiei naţionale a acestui stat.
    15. În situaţia în care România primeşte o cerere de recuperare în conformitate cu dispoziţiile Directivei Consiliului 2010/24/UE privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri, în care sunt înscrise creanţe reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    16. Pentru recuperarea sumelor reprezentând TVA şi accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent începe executarea silită folosind modelele de acte de executare existente în legislaţia naţională, cu menţionarea sumelor în euro, în cuprinsul acestora.
    CAP. III
    Procedura de evidenţă şi plată a sumelor reprezentând TVA în situaţia în care România este stat membru de consum
    17. În situaţia în care România este stat membru de consum, evidenţa taxei pe valoarea adăugată se organizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro şi în lei, prevederile pct. 5 aplicânduse în mod corespunzător.
    18. Sumele reprezentând TVA datorate de contribuabilii care au ales ca stat membru de înregistrare alt stat membru al Uniunii Europene se virează de către statele membre de înregistrare în contul prevăzut la pct. 2.
    19. În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor prevăzute la pct. 18, după conversia în lei, acestea se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.10.01.06 „TVA aferent serviciilor şi vânzărilor la distanţă transferat statului membru de consum de către statele membre de înregistrare“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. Conversia sumelor virate de către statele membre de înregistrare potrivit pct. 18 se efectuează la cursul negociat cu banca la care este deschis contul prevăzut la pct. 2, valabil pentru ziua în care s-a efectuat plata în acest cont.
    20. În situaţia în care contribuabilul care aplică regimurile speciale nu efectuează plata TVA sau o efectuează cu întârziere, se calculează obligaţii fiscale accesorii pentru neachitarea TVA la termenul prevăzut la pct. 9, potrivit prevederilor art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se întreprind măsurile necesare pentru colectarea acestora potrivit legii. În acest sens, organul fiscal competent întocmeşte Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
    21. Obligaţiile fiscale accesorii calculate şi comunicate contribuabililor care utilizează regimurile speciale se virează din contul prevăzut la pct. 2 în contul de venituri la bugetul de stat 20.A.10.03.00 „Obligaţii fiscale accesorii aferente TVA“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
    22. În vederea recuperării TVA de plată şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent procedează la formularea unei cereri de asistenţă reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile titlului X capitolul II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ
    de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
    CAP. I
    Procedura de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii care aplică regimurile speciale în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
    1. În situaţia în care contribuabilul depune la Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, denumită în continuare organ fiscal competent, o declaraţie de modificare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite fiecărui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectificării, la cererea contribuabilului, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.1. Cererea de restituire poate fi depusă şi în mediul electronic la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de statul român, ce poate fi identificată accesând linkul https://ec.europa.eu/ taxation_customs/business/vat/oss_en, la secţiunea Member States OSS Contacts.
    1.2. Modelul Cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

    2. Restituirea TVA plătite în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor obligaţii fiscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.
    3. În vederea constatării compensării TVA plătite în plus cu eventualele obligaţii fiscale datorate de contribuabil, organul fiscal competent solicită organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale datorate de contribuabil comunicarea situaţiei obligaţiilor fiscale pe care le înregistrează contribuabilul ce pot face obiectul compensării.
    4. (1) Organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale datorate de contribuabil transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării, informaţiile necesare efectuării compensării, astfel cum acestea sunt cuprinse în modelul Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, la secţiunea II - Obligaţii fiscale/bugetare restante care s-au stins prin compensare, cu excepţia celei referitoare la data stingerii prin compensare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În termen de cel mult 5 zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent va solicita băncii la care este deschis contul special, în euro, efectuarea conversiei, potrivit pct. 3, a sumelor reprezentând TVA plătită în plus, în limita obligaţiilor fiscale/bugetare ce pot fi compensate. Compensarea cu obligaţiile fiscale datorate de contribuabil se realizează de către organul fiscal competent, în funcţie de data exigibilităţii acestora, astfel cum rezultă din informaţiile furnizate de organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale datorate de contribuabil. În acest sens, organul fiscal competent întocmeşte un referat, la care ataşează ordinul de schimb valutar şi ordinul de plată pentru transferul sumelor în contul de venituri ale bugetului de stat, prevăzut la alin. (3).
    (3) Contul de venituri ale bugetului de stat în care se efectuează transferul sumelor în lei este contul 20.A.10.02.05 „Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplică regimurile speciale, cu privire la serviciile şi vânzările la distanţă“, deschis în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

    5. În termen de cel mult 5 zile de la creditarea contului prevăzut la pct. 4 alin. (3), organul fiscal competent întocmeşte Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, utilizând formularul prevăzut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale se va întocmi în 4 exemplare, în format hârtie, acestea urmând să fie păstrate astfel:
    a) un exemplar la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
    b) un exemplar la organul fiscal competent;
    c) un exemplar la organul fiscal central care administrează obligaţiile fiscale datorate de contribuabil;
    d) un exemplar se comunică contribuabilului.

    6. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale, întocmeşte ordine de plată cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data debitării“ va înscrie data stingerii prin compensare, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. După efectuarea transferului, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti va restitui organului fiscal competent 3 exemplare din Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar cel de-al 3-lea exemplar se transmite la organul fiscal unde sunt înregistrate obligaţiile fiscale stinse prin compensare.
    7. Eventualele sume reprezentând TVA plătită în plus, rămase după efectuarea compensării, se restituie contribuabilului de către organul fiscal competent, în euro, din contul special deschis la banca comercială. În acest sens, organul fiscal competent întocmeşte următoarele documente:
    a) un referat privind restituirea TVA plătite în plus;
    b) Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin;
    c) ordinul de plată prin care se transferă suma de restituit în contul indicat în cererea de restituire sau, după caz, în Declaraţia de începere a activităţii depusă de contribuabil.

    8. În cazul în care organul fiscal competent constată ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru restituirea sumelor solicitate de contribuabil, acesta întocmeşte un referat prin care menţionează motivele care stau la baza respingerii cererii şi temeiul legal, precum şi Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.
    9. În situaţia în care contribuabilul depune o declaraţie de modificare de TVA, cu diminuare de sumă, după efectuarea viramentelor de sume cuvenite fiecărui stat membru de consum, restituirea sumei plătite în plus se efectuează de către statele membre de consum direct contribuabilului solicitant.
    10. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii care utilizează regimurile speciale achită sume în plus în contul special deschis la banca comercială.
    CAP. II
    Procedura de restituire a TVA plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale în situaţia în care România este stat membru de consum
    11. În situaţia în care contribuabilul modifică declaraţia specială de TVA, prin diminuare de sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus, rezultată din modificarea declaraţiei speciale de TVA şi virată în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, potrivit prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    12. Prevederile pct. 11 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia sumelor încasate în plus faţă de suma înscrisă în declaraţia specială de TVA, în contul special deschis, în euro, la o bancă comercială, datorate României ca stat membru de consum.
    13. Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în euro.
    CAP. III
    Audierea contribuabilului care solicită restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale
    14. După aprobarea referatului prevăzut la pct. 8 al cap. I, organul fiscal competent procedează la audierea contribuabilului care solicită restituirea sumelor rezultate din utilizarea regimurilor speciale, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    15. Pentru realizarea audierii contribuabilului, organul fiscal competent transmite acestuia o notificare prin care solicită prezentarea punctului de vedere cu privire la motivele de respingere constatate.
    16. Audierea contribuabilului care utilizează regimurile speciale se realizează înainte de emiterea şi comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.
    17. În notificarea prevăzută la pct. 15, organul fiscal competent indică termenul în care acesta trebuie să îşi prezinte punctul de vedere, respectiv cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal competent.
    18. În cazul în care contribuabilul refuză explicit să comunice punctul de vedere la termenul stabilit de organul fiscal competent în vederea audierii, potrivit pct. 17, audierea se consideră a fi îndeplinită.
    19. În cazul necomunicării punctului de vedere la termenul stabilit potrivit pct. 17, organul fiscal competent comunică o nouă notificare, prin care va acorda un nou termen de comunicare a punctului de vedere al contribuabilului. În cazul în care contribuabilul nu comunică punctul de vedere nici după cea de-a doua notificare, audierea se consideră îndeplinită şi organul fiscal competent întocmeşte un referat în care consemnează acest fapt.
    20. După analizarea punctului de vedere comunicat de contribuabil, organul fiscal competent emite Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

    ANEXA 3

    Antet^1)
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    Către ...............................................,
    cod de înregistrare specială ...............................
    Adresă^2): .............................................................
    ^2) Se va menţiona adresa de corespondenţă a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.

    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
    aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale
    În temeiul art. 98 lit. c) şi al art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea taxei pe valoarea adăugată, la termenul de scadenţă, de către debitorul care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de înregistrare, s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere, în cuantum total de ........ euro, astfel:
    a) dobânzi în cuantum de ........... euro;
    b) penalităţi de întârziere în cuantum de ....... euro.

    Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin prezenta decizie se achită în euro, în contul IBAN ..........................., deschis la banca ............................................., pe seama Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cod de identificare fiscală ........................ .
    Pentru identificarea plăţii efectuate de dumneavoastră este necesar ca în documentul de plată să menţionaţi în căsuţa „Explicaţii“ codul de înregistrare specială ........................., în caz contrar există riscul să nu poată fi stinse dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate prin prezenta decizie.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoare adăugată se află în anexă.
    Vă invităm să achitaţi dobânzile şi penalităţile de întârziere, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - până la data de 5 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

    În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Asupra emiterii prezentei decizii organul fiscal nu este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de aşi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea prezentei decizii, conform art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura ..............................
                         L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ANEXA 1

    la Decizia nr. ..... din data de ........…

┌──────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────┐
│ │ │Perioada │ │ │ │ │
│Documentul │ │pentru care│ │ │ │ │
│prin care │ │se │Suma │Zile │Cotă │Suma│
│s-a │Categoria│calculează │obligaţie │de │reprezentând│- │
│individualizat│de sumă^2│dobânda sau│principală│întârziere│dobândă sau │euro│
│suma de plată^│ │penalitatea│- euro - │ │penalitate^3│- │
│1 │ │de │ │ │ │ │
│ │ │întârziere │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────┘


    ^1 Se vor menţiona denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat obligaţia fiscală principală, numărul şi data acestuia.
    ^2 Se va menţiona categoria de sumă: dobânzi sau penalităţi de întârziere.
    ^3 Nivelul dobânzii şi penalităţii de întârziere se stabileşte conform art. 174 alin. (5) şi art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi a art. 173 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către serviciul cu atribuţii în aplicarea legislaţiei privind regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Circulă 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.

    ANEXA 4

    Nr. ............... din ..........................
    Către Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi
    CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale
    sau de acordare a dobânzii aferente
    Subscrisa ..............................., cu domiciliul/sediul în …...........*), localitatea ....................., str. ................. nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., având codul de înregistrare specială ......................., solicit restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în plus, după cum urmează:
    *) Se va menţiona statul membru de consum sau statul membru de înregistrare, după caz.

    [ ] restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ........ euro, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] acordarea dobânzilor aferente taxei pe valoarea adăugată, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii.
    Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar nr. ........., deschis la ...................... .
    Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
    ..................................................................................
                                        (numele şi prenumele)
    Semnătura .....................
    Data ...............................

    ANEXA 5

    Antet^1)
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    Către ..............................................................,
    cod de identificare specială ............................
    Adresă^2) ..........................................................
    ^2) Se va menţiona adresa de corespondenţă a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.
    DECIZIE
    de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii
    care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor
    În temeiul prevederilor art. 168 şi/sau ale art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ........... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .......... din data de .........................., s-a stabilit suma de restituit/dobânda acordată în cuantum de .............. euro, pentru taxa pe valoarea adăugată rezultată din ............................^3) nr. ........ din data de ..............., ca urmare a utilizării regimurilor speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de corespondentul acestor articole din legislaţia statului membru de înregistrare.
    ^3) Se va menţiona denumirea documentului din care rezultă suma de restituit, cum ar fi declaraţia prin care se corectează declaraţia specială de TVA, documentul de plată şi orice alt document din care rezultă această sumă.

    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 168 şi/sau a art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare de serviciul cu atribuţii în aplicarea legislaţiei privind regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Circulă 1 exemplar la contribuabil.
    7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.

    ANEXA 6

    Antet^1)
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    Către ………................……...............................
    cod de înregistrare specială ..…........................
    Adresă^2): ...........................................................
    ^2) Se va menţiona adresa de corespondenţă a contribuabilului care utilizează regimurile speciale.
    DECIZIE
    de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii
    care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente
    Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............ din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., prin care solicitaţi:
    [ ] restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ........ euro, ca urmare a utilizării regimurilor speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] acordarea dobânzilor aferente taxei pe valoarea adăugată, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă comunicăm că cererea a fost respinsă din următoarele motive:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    Temeiul de drept:
    ...........................................................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ...........................................................................................

    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Decizie de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 168 şi/sau a art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor prevederi legale incidente, după caz.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare de serviciul cu atribuţii în aplicarea legislaţiei privind regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Circulă 1 exemplar la contribuabil.
    7. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal emitent.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016