Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.977 din 15 aprilie 2011  privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.977 din 15 aprilie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 21 aprilie 2011
    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 153 şi 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al pct. 66 alin. (15) şi (16) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 5 mai 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considerã valabilã începând cu:
    a) prima zi a lunii urmãtoare celei în care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prevãzute la lit. b) şi c);
    b) data reactivãrii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
    c) data înregistrãrii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activitãţii, dupã caz."

    2. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "5. Data înregistrãrii în scopuri de TVA este data de întâi a lunii urmãtoare celei în care a fost depusã declaraţia de menţiuni, data reactivãrii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã sau data înregistrãrii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activitãţii, dupã caz."

    3. La anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "12. Data înregistrãrii, din oficiu, în scopuri de TVA este data de întâi a lunii urmãtoare comunicãrii deciziei prevãzute la pct. 10 sau data reactivãrii, respectiv data înregistrãrii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activitãţii, dupã caz."

    4. Anexa nr. 2 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

    5. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. IV
    Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã,
                                 Sorin Blejnar

    Bucureşti, 15 aprilie 2011.
    Nr. 1.977.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.786/2010)


[STEMA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE [SIGLA] Numãr de
          Agenţia Naţionalã de ANAF înregistrare ca
          Administrare Fiscalã operator de date
                                                   Adresa: cu caracter
          Unitatea fiscalã ........... Tel.: personal ......
          ............................ Fax:
          Nr. ......../............... E-mail:
                                   NOTIFICARE
             privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
         potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153^1 alin. (4)
                      din Legea nr. 571/2003 privind Codul
               fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

    Cãtre: Denumirea/Numele şi prenumele .................................
           Domiciliu fiscal:
           Localitatea ..........., str. ..... nr. ..., bl. ..., ap. ..., et. ...., judeţul/sectorul .........
           Cod de identificare fiscalã ...........................

    Având în vedere cã, potrivit informaţiilor şi documentelor existente în evidenţele organului fiscal, aveaţi obligaţia sã solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153/art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã rugãm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificãri, sã vã prezentaţi la sediul nostru pentru a depune declaraţia de înregistrare/menţiuni pentru înregistrarea în scopuri de TVA sau pentru a ne prezenta documente din care sã rezulte cã nu aveţi obligaţia înregistrãrii.
    În cazul în care nu depuneţi declaraţia de înregistrare/menţiuni sau nu prezentaţi organului fiscal documentele care sã justifice cã nu aveţi obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu.

                        Conducãtorul unitãţii fiscale
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ................

                    Întocmit


                    ────────
      Numele şi prenumele .......................
      Funcţia ...................................
      Semnãtura .................................

    Cod 14.13.07.60/î.o. www.anaf.ro
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.786/2010)


[STEMA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE [SIGLA] Numãr de
          Agenţia Naţionalã de ANAF înregistrare ca
          Administrare Fiscalã operator de date
                                                   Adresa: cu caracter
          Unitatea fiscalã ........... Tel.: personal ......
          ............................ Fax:
          Nr. ......../............... E-mail:                                    DECIZIE
             privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
              potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153^1
             alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
                   cu modificãrile şi completãrile ulterioare

    Cãtre: Denumirea/Numele şi prenumele ................................
           Domiciliu fiscal:
           Localitatea ............., str. ...... nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ...., judeţul/sectorul ..........
           Cod de identificare fiscalã .............................

    În baza prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Notificãrii privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. ........... din ........................ şi a Referatului de analizã privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA nr. ............ din ............../a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscalã nr. ..................... din ............................. sau a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. ........................ din .................., vã comunicãm urmãtoarele:
    Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:
    [] sã vã înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    sau
    [] sã vã înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 153^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea pânã în prezent, s-a procedat la înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, începând cu data de ...........*1). Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevãzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adãugatã" din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Motivaţia înregistrãrii, din oficiu, în scopuri de TVA:
    ........................................................................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

                       Conducãtorul unitãţii fiscale
    Numele şi prenumele .............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ..............

---------
    *1) Se înscrie data cu care este valabilã înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA dupã cum urmeazã:
    a) data de întâi a lunii urmãtoare celei în care se comunicã prezenta decizie, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; sau
    b) data reactivãrii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, potrivit pct. 66 alin. (15) lit. a) şi alin. (16) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; sau
    c) data înregistrãrii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activitãţii, potrivit pct. 66 alin. (15) lit. b) şi alin. (16) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz.

    Cod. 14.13.02.60/î.o. www.anaf.ro

                                      -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice