Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.947 din 13 iulie 2022  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 733 din 21 iulie 2022
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 45/ALA din 30.06.2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 18 octombrie 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prevederile cuprinse în anexa prevăzută la art. I se aplică sesiunilor de finanţare lansate în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 iulie 2022.
    Nr. 1.947.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 1.866/2021)
    GHID DE FINANŢARE
    a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ghidul de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
    a) scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului;
    b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
    c) procedurile privind evaluarea, implementarea, decontarea şi monitorizarea proiectului propus.


    ART. 2
    Scopul, obiectul şi indicatorii de performanţă ai Programului
    (1) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.
    (2) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.
    (3) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
    a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWH/an). Acest indicator va fi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare şi în fiecare raport de monitorizare depus anual;
    b) scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2). Se va calcula ca sumă a cantităţii de gaze cu efect de seră diminuate prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.
    I = Sigma^n_i = 1Q,
    unde:
    I = reducerea anuală a cantităţii de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO_2);
    Q = cantitatea de CO_2 diminuată în cadrul unui proiect implementat;
    n = numărul de proiecte finalizate.
    ART. 3
    Sursa de finanţare pentru derularea Programului
    (1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    (2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

    ART. 4
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanţare a fost aprobat în vederea finanţării, acesta încheind, în termenul prevăzut de ghid, contract de finanţare cu AFM;
    b) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid şi depus de către solicitant în cadrul sesiunii de depunere în vederea obţinerii finanţării;
    c) cerere de avans - formular prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanţare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanţare;
    d) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul de finanţare;
    e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;
    f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului, altele decât cele prevăzute la lit. e);
    g) consumul iniţial anual de energie în iluminat public (kWh/an) (Ci) - consumul calculat după formula Pie x 4.150, unde Pie = puterea totală instalată a corpurilor de iluminat existente cuprinse în proiect (în kW), 4.150 = numărul mediu de ore de funcţionare a corpurilor de iluminat;
    h) consum final anual de energie electrică în iluminat public - consum calculat după formula Pin x 4.150 x nr. de corpuri de iluminat propuse a fi înlocuite/completate pe stâlpi existenţi sau montate pe stâlpi noi prin proiect, 4.150 = numărul mediu de ore de funcţionare a corpurilor de iluminat.
    NOTĂ:
    Pin = (Pnn + Pbn), unde:
    Pin (kW) = puterea totală instalată a unui corp de iluminat nou-montat;
    Pnn (kW) = puterea totală nominală a sursei de lumină a corpului de iluminat nou-montat;
    Pbn (kW) = puterea totală a aparatajului de comandă al corpului de iluminat nou-montat (cuprinzând aparataj de alimentare şi control ale surselor);    i) contribuţie financiară - valoarea cheltuielilor necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
    j) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
    k) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către AFM;
    l) dimare - termen tehnic (împrumutat din limba engleză) utilizat în general pentru a desemna reglajul prin variere al fluxului luminos al unei/unor surse de lumină;
    m) dimer - aparat utilizat pentru varierea fluxului luminos al unei/unor surse de lumină;
    n) CLO (constant light/lumen output) - termen tehnic desemnând menţinerea constantă a fluxului luminos pe toată durata de viaţă (de funcţionare) a unui corp de iluminat, funcţie care cu ajutorul unui dispozitiv de control compensează continuu scăderea fluxului luminos al aparatului de iluminat datorată îmbătrânirii/uzurii acestuia; funcţia este compatibilă cu dimarea şi, printr-o programare de precizie, protejează sursa LED, reduce degradarea şi schimbarea temperaturii de culoare şi face economie de energie electrică pe întreaga durată de viaţă a sistemului de iluminat;
    o) economie de energie (%) - procentul rezultat din raportul consumului iniţial anual de energie în iluminatul public (kWh/an), aşa cum este definit la lit. g), şi consumul final anual de energie (kWh/an) rezultat în urma implementării proiectului, aşa cum este definit la lit. h), calculat după formula Een = (Ci-Cf)/Ci x 100;
    p) iluminat stradal pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;
    q) iluminat stradal rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
    r) lucrări de extindere - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric pentru dezvoltarea sistemului de iluminat existent;
    s) lucrări de modernizare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial;
    ş) obiectiv de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor;
    t) operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, întrun stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice;
    ţ) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, fie prin înfiinţarea unei noi societăţi, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenţi deţinut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    u) poluare luminoasă - suma tuturor efectelor adverse ale luminii artificiale (de exemplu: intruziunea în natură a luminii artificiale care provoacă efecte negative asupra oamenilor şi a altor fiinţe vii, lumina artificială prezentă acolo unde şi/sau când nu este nevoie, lumină de culoare nepotrivită sau lumină în exces faţă de cerinţele cantitative normate etc.);
    v) puterea nominală - puterea exprimată în W a sursei/surselor de lumină, termen utilizat la evaluarea consumului energetic al unui corp de iluminat fără a lua în calcul şi consumul aparatajului de comandă;
    w) puterea totală instalată a corpurilor de iluminat existente - (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de iluminat existente, unde Pne = puterea nominală a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea balastului (pentru corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, în acest caz, maximum 15% din puterea nominală a surselor de iluminat existente;
    x) puterea totală instalată a corpurilor de iluminat proiectate (şi nou-montate) - puterea totală instalată exprimată în W a corpurilor de iluminat nou-montate [cuprinzând puterea totală a surselor de lumină, împreună cu puterea aparatajului de comandă (alimentare şi control)];
    y) sesiune de depunere - perioadă determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia solicitantul se poate înscrie şi transmite la AFM dosarul de finanţare;
    z) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 lit. a)-j) şi poate include una sau mai multe sesiuni de depunere;
    aa) sistemul de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
    bb) sistem de iluminat public - ansamblu format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public;
    cc) sistem de telegestiune a iluminatului - sistem de monitorizare, comandă şi transmisie de date care permite obţinerea de informaţii detaliate asupra reţelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor şi funcţionării acesteia şi care poate grupa funcţiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie, având ca suport tehnologiile de comunicare şi informaţionale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a asigura exploatarea eficientă şi operativă a sistemului de iluminat, creşterea nivelului de calitate a serviciului către cetăţeni, scăderea emisiilor de CO_2 şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător;
    dd) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş sau municipiu, care depune dosar de finanţare în cadrul Programului.

    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) TVA - taxa pe valoarea adăugată;
    c) UAT - unitate administrativ-teritorială;
    d) DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
    e) SF - studiu de fezabilitate.


    ART. 5
    Organizarea sesiunii de finanţare
    (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:
    a) sesiunea de finanţare şi etapele de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) suma alocată sesiunii de finanţare şi sumele alocate pe fiecare categorie de UAT, aşa cum sunt menţionate la art. 7 alin. (2);
    c) comisia de evaluare a dosarelor de finanţare depuse de către solicitanţi şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    d) alte instrucţiuni sau documente interne ale AFM, necesare pentru realizarea evaluării, inclusiv privind modul de analiză a conţinutului documentelor, aprobării şi implementării proiectelor;
    e) formularul grilei de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor.

    (3) În cadrul unei sesiuni de finanţare pot fi aprobate maximum două cereri de finanţare depuse de către un solicitant, cu condiţia ca prin acestea să fie solicitate cheltuieli distincte, care urmează a fi realizate pe amplasamente de implementare diferite.
    (4) Analiza dosarelor de finanţare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activităţi sau prin cooptarea de personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.

    ART. 6
    Etapele Programului
    Etapele Programului sunt următoarele:
    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;
    b) înscrierea şi transmiterea dosarelor de finanţare;
    c) etapa I: analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1);
    d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse în urma analizei dosarelor de finanţare din etapa I;
    e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    f) etapa a II-a: analiza eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2);
    g) aprobarea proiectelor în vederea finanţării, după parcurgerea etapelor I şi a II-a;
    h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare din etapa a II-a;
    i) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
    j) încheierea contractelor de finanţare;
    k) implementarea proiectului;
    l) monitorizarea proiectului;
    m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO_2 diminuate prin implementarea proiectelor de modernizare/extindere a sistemelor de iluminat, conform indicatorului calculat.


    CAP. II
    Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
    ART. 7
    Cuantumul finanţării
    (1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute la alin. (2).
    (2) Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:
    a) pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori - maximum 1.000.000 lei;
    b) pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 lei;
    c) pentru oraşe - maximum 3.000.000 lei;
    d) pentru municipii de rang 0 - municipiul Bucureşti - maximum 50.000.000 lei;
    e) pentru municipii de rang I - maximum 6.000.000 lei;
    f) pentru municipii de rang II - maximum 5.000.000 lei.

    (3) Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.
    (4) Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la alin. (2).

    ART. 8
    Categorii de solicitanţi eligibili
    Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului UAT organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu.

    ART. 9
    Criterii de eligibilitate a solicitantului
    Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program.


    ART. 10
    Criterii de eligibilitate a proiectului
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    a) este prevăzut a se realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deţinut/administrat de solicitant;
    b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
    c) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
    d) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat şi ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice şi electronice, asumate prin cererea de finanţare;
    e) cuprinde şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiţie propus;
    f) demonstrează economie de energie de minimum 25%, aşa cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. o);
    g) prevede realizarea iluminatului stradal rutier şi/sau stradal pietonal; nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus;
    h) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid, şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În condiţiile în care solicitantul declară, prin cererea de finanţare, că sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiţii propus îndeplineşte condiţiile tehnice din prezentul ghid de finanţare, este eligibil proiectul care nu îndeplineşte criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e).

    ART. 11
    Cerinţe tehnice minime pentru echipamentele achiziţionate şi montate prin proiect
    (1) Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerinţe minime:
    a) domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulaţie rutieră şi/sau pietonală;
    b) protecţie la supratensiuni de comutaţie, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire;
    c) frecvenţa nominală în reţea: 50 Hz;
    d) factor de putere: minimum 0,92;
    e) grad de protecţie: IP65-IP66;
    f) rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: sticlă sau policarbonat stabilizat UV;
    g) indicele de redare a culorilor: Ra ≥ 70;
    h) temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 2.700-5.000 K +/- 5%; carcasa metalică sau alt material rezistent la UV;
    i) durata de viaţă nominală: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de aparate de iluminat;
    j) garanţie aparat de iluminat: 5 ani;
    k) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare;
    l) vor avea certificare ENEC şi ENEC+ pentru demonstrarea performanţelor în timp sau prin rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care să demonstreze aceste performanţe.

    (2) Sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
    a) să asigure instalarea, punerea în funcţiune/configurarea şi gestionarea sistemului de iluminat la un cost redus şi fără erori;
    b) să comute, să diminueze şi să crească nivelul de iluminare în funcţie de lumina ambientală, programe, programări, calendare sau semnale în timp real;
    c) să colecteze şi să gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicată pentru utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;
    d) să identifice defecţiunile, anomaliile şi alte defecţiuni ale aparatului de iluminat şi ale alimentării cu energie electrică;
    e) să monitorizeze orele de funcţionare, starea aparatelor de iluminat şi a dispozitivelor electronice de control în scopuri de întreţinere predictivă şi pentru asigurarea respectării garanţiei; sistemul va genera un raport automat cu numărul de ore de funcţionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, şi o medie a orelor de funcţionare pentru tot proiectul;
    f) să colecteze date de la controlerele de puncte de lumină şi să le furnizeze utilizatorului sau către software-uri terţe, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informaţii geografice (GIS);
    g) să furnizeze interfeţe şi/sau mecanisme pentru a interacţiona cu o varietate de senzori şi platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumină şi pentru a oferi informaţii care să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor, confortului şi siguranţei;
    h) să fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date şi un număr tot mai mare de dispozitive pentru a se potrivi creşterii pe viitor;
    i) pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 şi P7 şi pentru zonele de conflict (C0-C5) nu este obligatorie funcţia de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 şi P1-P7 se poate aplica funcţia CLO.


    ART. 12
    Categorii de cheltuieli eligibile
    (1) Sunt considerate eligibile următoarele:
    a) cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare), proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    b) cheltuielile cu consultanţa (cap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
    c) cheltuielile pentru investiţia de bază:
    1. achiziţionarea şi montarea de: corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
    2. achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune;
    3. active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare investiţiei de bază;

    d) cheltuieli pentru informare şi publicitate, conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

    (2) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.
    (3) Valoarea proiectului estimată prin cererea de finanţare nu este limitată, beneficiarul fiind obligat să susţină din surse proprii cheltuielile efectuate peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (2) ori cheltuielile declarate neeligibile.

    ART. 13
    Conţinutul dosarului de finanţare
    (1) Dosarul de finanţare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea de finanţare nerambursabilă, semnată cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau în Spaţiul Privat Virtual - SPV;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;
    f) deviz general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12;
    g) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, care va conţine:
    1. acordul privind participarea la Program;
    2. aprobarea devizului general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv.


    (2) Dosarul de finanţare depus în etapa a II-a va cuprinde următoarele documente:
    a) DALI/SF pentru obiectivul de investiţii propus, care este întocmit(ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi următoarele:
    1. evidenţierea situaţiei actuale:
    (i) auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie;
    (ii) identificarea consumului iniţial anual de energie în iluminat public (Ci), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);

    2. dovedirea parametrilor proiectaţi:
    (i) rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN 13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;
    (ii) estimarea consumului final anual de energie în iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h), rezultat din calculele luminotehnice în urma execuţiei proiectului.

    Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanţare.
    În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul DALI/SF, se va motiva de către proiectant în acest sens.
    Referitor la piesele desenate, se vor prezenta: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie cu situaţia existentă (identificarea străzilor din proiect, a stâlpilor de iluminat echipaţi cu corpuri de iluminat existente, inclusiv puterile nominale ale corpurilor, şi, după caz, a stâlpilor care nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat), plan de situaţie cu situaţia propusă (identificarea străzilor din proiect şi a stâlpilor de iluminat pe care vor fi montate corpurile de iluminat propuse, inclusiv puterile nominale ale acestora);

    b) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie al solicitantului, care va conţine:
    1. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici;
    2. acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM;

    c) audit energetic al obiectivului de investiţie, elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager energetic de localităţi; se va depune, în copie, şi atestatul auditorului/managerului energetic, valabil la momentul elaborării auditului energetic. Concluziile auditului energetic trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    1. numărul total al stâlpilor care intră în componenţa sistemului de iluminat pe care se intervine cu ocazia implementării proiectului, numărul total al corpurilor de iluminat existente şi distribuţia acestora pe străzile din comună/ oraş/municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. w), şi consumul iniţial anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);
    2. numărul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achiziţionate şi montate prin proiect, distribuţia acestora pe străzile din comună/oraş/municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. x), şi consumul final anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h);
    3. economia de energie, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. o), şi cantitatea de emisii de CO_2 redusă, calculată cu factorul de conversie fCO_2 = 0,265 kg CO_2/kWh;

    d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal al solicitantului în acest sens, după caz;
    e) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului prevăzut la lit. d);
    f) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00.


    ART. 14
    Depunerea dosarului de finanţare
    (1) În cadrul sesiunii de depunere, solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1). Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate, în situaţia în care deţine toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2); în acest caz nu trebuie depus şi documentul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. g).
    (2) În situaţia în care dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (2), solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent celei de-a II-a etape, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care solicitantul depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate.
    (4) Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.
    (5) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.

    CAP. III
    Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    ART. 15
    Analiza şi selectarea cererilor de finanţare
    (1) Comisia de evaluare analizează dosarele de finanţare în ordinea depunerii şi stabileşte eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului, cheltuielile eligibile şi suma propusă spre aprobare.
    (2) Comisia de evaluare poate proceda, o singură dată pentru acelaşi motiv, la:
    a) solicitarea de informaţii sau documente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 13;
    b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanţelor/erorilor constatate în cuprinsul documentaţiei depuse;
    c) completarea documentelor, dintre cele depuse potrivit art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepţie, în situaţia în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. d)-f) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.

    (3) Documentele/Informaţiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor la data depunerii dosarului de finanţare. Prin excepţie, pentru documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-g) şi la art. 13 alin. (2) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului şi cheltuielilor şi la o dată ulterioară depunerii dosarului.
    (4) În situaţia aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observaţiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum şi prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.
    (5) Termenul în care pot fi transmise documentele şi informaţiile, potrivit alin. (2), este de maximum 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM.
    (6) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanţării proiectului.
    (7) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului documentelor depuse în etapa a II-a este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susţine diferenţa din surse financiare proprii.
    (8) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanţată.
    (9) Proiectele stabilite ca fiind eligibile după parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) sunt înaintate spre avizare Comitetului director. Prin excepţie, pot fi înaintate spre avizare Comitetului director fără parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) proiectele ale căror dosare de finanţare depuse în etapa I cuprind toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2) şi care sunt declarate eligibile.
    (10) Atrag respingerea dosarului de finanţare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10, neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul indicat de AFM potrivit alin. (5), neclarificarea/neremedierea situaţiilor semnalate şi nedepunerea documentelor prevăzute la art. 13.
    (11) Lista proiectelor eligibile, propuse spre avizare/aprobare, va conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul cererii de finanţare, valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă şi motivul diminuării sumei solicitate.
    (12) Lista proiectelor propuse spre respingere va conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul cererii de finanţare şi motivul respingerii.
    (13) În situaţia în care din analiza cererii de finanţare rezultă cel puţin un motiv de respingere, cererea de finanţare va fi respinsă.

    ART. 16
    Avizarea proiectelor
    (1) Comitetul director al AFM avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu, după parcurgerea etapei a II-a, sau pe cele selectate după parcurgerea etapei I, în situaţia în care dosarul de finanţare a fost depus în integralitate în această etapă.
    (2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză în etapa I sau etapa a II-a, după caz.
    (3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

    ART. 17
    Aprobarea dosarelor de finanţare
    (1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanţării proiectelor avizate de Comitetul director al AFM.
    (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză şi/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

    ART. 18
    Comunicarea rezultatelor
    (1) Centralizatoarele cuprinzând proiectele aprobate, proiectele respinse şi proiectele propuse spre respingere cu posibilitate de remediere se publică pe pagina de internet a AFM.
    (2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor prin e-mail.

    ART. 19
    Contestaţii
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi/sau hotărârilor Comitetului de avizare, în termen de 30 de zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 18 alin. (1).
    (2) Contestaţia se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului, după caz, şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului;
    b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea notarială sau avocaţială, după caz;
    c) codul unic de înregistrare al cererii de finanţare;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia.

    (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
    (6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Perfectarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării
    (1) AFM publică pe pagina proprie de internet listele cu solicitanţii aprobaţi, valorile eligibile ale proiectelor, sumele propuse spre finanţare şi procentele de finanţare obţinute în urma evaluării acestora.
    (2) Ulterior, AFM pune la dispoziţia solicitanţilor aprobaţi, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanţare.
    (3) În termen de 15 zile de la recepţionarea acestora, solicitanţii aprobaţi le vor semna cu semnătură electronică calificată şi le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.
    (4) Netransmiterea contractului de finanţare semnat în termenul prevăzut la alin. (3) constituie renunţare la finanţare.
    (5) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (6) Contractul se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    (7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii cererii de avans.
    (8) În situaţii justificate, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit, cu acordul AFM, până la maximum 24 de luni.
    (9) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    (10) AFM poate acorda plăţi reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului de finanţare, într-o singură tranşă, în condiţiile legii.
    (11) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
    (14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităţilor specifice de notificare.
    (15) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) Stingerea creanţelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (17) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

    ART. 21
    Acordarea avansului
    (1) AFM poate acorda o plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.
    (2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare a avansului, însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor. Cererea de acordare a avansului se depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice.
    (3) Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    (4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor prevăzute pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansul primit în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    (7) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanţare, cu privire la stingerea avansului, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la contractul de finanţare. Nota de stingere avans se depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice.
    (8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererile de decontare.

    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.
    (2) Cererile de avans/decontare se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului. Cererile de avans/decontare se depun la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice. Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a documentelor ce însoţesc cererea de decontare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicare pe pagina de internet a instituţiei.
    (3) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare proprii aferente facturilor fiscale (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară) care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.
    (4) În cazul în care beneficiarul depune două cereri de decontare, la data depunerii fiecărei celei de-a doua cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară).
    (5) AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului de finanţare. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanţă, inclusiv cheltuielile aferente auditului energetic al proiectului, realizate anterior perfectării contractului de finanţare.
    (6) Ulterior verificării conformităţii documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la amplasamentele obiectivelor pentru care s-au realizat lucrări de iluminat public.
    (7) Vizitele prevăzute la alin. (6) vor fi realizate prin eşantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanţare, care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.
    (8) Propunerea la finanţare se poate face doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de avans/decontare/nota de stingere avans sunt complet şi corect întocmite.
    (9) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans şi cererea de decontare la aceeaşi dată, ordinea în care acestea se soluţionează şi se aprobă este următoarea:
    a) notă de stingere avans;
    b) cerere de decontare, în condiţiile în care a fost justificat întregul avans acordat.


    ART. 23
    Documente justificative necesare decontării şi stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice cereri de decontare/nota de stingere avans, însoţite(ă) de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 „Lista documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului“ la contractul de finanţare.

    ART. 24
    Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
    (1) La cererea de decontare, AFM finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat şi în urma verificării documentelor justificative.
    (2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 25
    Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat
    Pentru proiectele implementate prin Program, beneficiarii vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.

    ART. 26
    Achiziţiile publice
    (1) La întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, beneficiarul finanţării va include şi cerinţele tehnice minime prevăzute la art. 11.
    (2) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
    (3) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va finanţa doar cheltuieli eligibile.

    ART. 27
    Reguli de publicitate
    (1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
    (2) Caracteristicile panoului sunt următoarele:
    a) dimensiunile panourilor de informare vor fi de minimum 1,5 m x 2 m;
    b) panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent, astfel încât să se asigure durabilitatea în timp şi la condiţiile meteo;
    c) fundalul recomandat pentru panoul de informare este de culoare albă, iar textul scris cu negru, asigurându-se astfel lizibilitatea;
    d) pentru realizarea unitară a acestora se va utiliza fontul Calibri;
    e) mărimea corpului literei variază în funcţie de spaţiul disponibil, cu condiţia asigurării vizibilităţii informaţiilor.

    (3) Elementele obligatorii pentru panourile de informare sunt:
    a) sigla AFM, împreună cu textul „Finanţat din Fondul pentru mediu“, care să ocupe cel puţin 25% din suprafaţa panoului de informare;
    b) titlul Programului;
    c) pagina de internet a Programului - www.afm.ro;
    d) numele beneficiarului;
    e) numele proiectului;
    f) valoarea finanţării nerambursabile a proiectului;
    g) data începerii şi finalizării investiţiei.


    ART. 28
    Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, şi/sau a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.
    (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de către AFM.

    ART. 29
    Păstrarea documentelor
    (1) AFM păstrează documentele şi informaţiile gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
    (2) În condiţiile în care AFM consideră necesar, se poate solicita transmiterea documentelor în original, în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanţare, cât şi pentru cele prezentate în cererile de avans/decontare şi nota de stingere avans.

    ART. 30
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul AFM.
    (2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a sistemului de iluminat modernizat/extins în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.
    (3) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.
    (4) În orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a sistemului de iluminat modernizat/extins în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţiile prevăzute la alin. (2).
    (5) Beneficiarul are obligaţia să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului.
    (6) La finalul perioadei de monitorizare stipulate în contract, beneficiarul are obligaţia să transmită AFM un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de AFM.
    (7) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.
    (8) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
    (9) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (8), AFM procedează la recuperarea sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Stingerea creanţelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

    ART. 31
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului de finanţare, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    ART. 32
    Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului
    (1) În cazul în care intervin modificări ale documentaţiei depuse faţă de proiectul aprobat, sunt necesare următoarele:
    a) trebuie transmise AFM documentele justificative înaintea demarării execuţiei lucrărilor cuprinse în documentaţia transmisă;
    b) AFM analizează modificările şi înştiinţează beneficiarul cu privire la menţinerea eligibilităţii proiectului;
    c) în cazul în care modificările presupun cheltuieli suplimentare, AFM le poate aproba în limitele contractului de finanţare, înştiinţând beneficiarul în acest sens;
    d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare.

    (2) Modificările prevăzute la alin. (1) care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract vor putea fi finanţate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanţare, chiar dacă acestea au fost deja realizate în teren şi au fost depuse documente justificative la AFM.
    (3) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

    ART. 33
    Anexe
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de finanţare nerambursabilă
    A. Date generale
    Titlul proiectului .......................................................................
    Denumirea solicitantului ..............................................................
    Statutul juridic al solicitantului (comună, oraş, municipiu) ..................
    Codul de înregistrare fiscală .....................................................
    Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00): ....................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Adresa la care se implementează proiectul .....................................
    Date de contact sediu: tel. ........................., fax ....................., e-mail ..........................
    Prin reprezentant legal/împuternicit (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ...........

    B. Finanţare solicitată
    Solicitantul .........................................., prin reprezentantul legal/împuternicitul ..............................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ..................% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
    Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ...................... lei (în litere ...........................).
    Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ........................... lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.
    De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar acesta nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale:
    DA [ ]
    NU [ ]

    Cheltuielile eligibile din cadrul proiectului:

┌────┬───────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│Nr. │Cheltuieli │Valoare│Valoare│Valoare│
│crt.│eligibile*) │fără │TVA │cu TVA │
│ │ │TVA │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │auditului │ │ │ │
│1. │energetic, │ │ │ │
│ │proiectare şi │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică -│ │ │ │
│ │6% din investiţia │ │ │ │
│ │de bază │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│2. │consultanţa - 4% │ │ │ │
│ │din investiţia de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Total cheltuieli cu│ │ │ │
│ │investiţia de bază,│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├────┬──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea│ │ │ │
│ │ │şi montarea de│ │ │ │
│ │ │corpuri de │ │ │ │
│ │ │iluminat LED │ │ │ │
│ │ │cu eficienţă │ │ │ │
│ │ │ridicată, │ │ │ │
│ │ │puncte de │ │ │ │
│ │ │aprindere, │ │ │ │
│ │ │cutii de │ │ │ │
│ │ │distribuţie, │ │ │ │
│ │ │cutii de │ │ │ │
│ │ │trecere, linii│ │ │ │
│ │ │electrice de │ │ │ │
│ │ │joasă tensiune│ │ │ │
│ │ │subterane sau │ │ │ │
│ │ │aeriene, │ │ │ │
│ │ │fundaţii, │ │ │ │
│ │ │stâlpi, │ │ │ │
│ │ │elemente de │ │ │ │
│ │ │susţinere a │ │ │ │
│ │ │liniilor, │ │ │ │
│3. │3.1.│instalaţii de │ │ │ │
│ │ │legare la │ │ │ │
│ │ │pământ, │ │ │ │
│ │ │console, │ │ │ │
│ │ │accesorii, │ │ │ │
│ │ │conductoare, │ │ │ │
│ │ │izolatoare, │ │ │ │
│ │ │cleme, │ │ │ │
│ │ │armături, │ │ │ │
│ │ │echipamente de│ │ │ │
│ │ │comandă, │ │ │ │
│ │ │automatizare │ │ │ │
│ │ │şi măsurare │ │ │ │
│ │ │utilizate │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │iluminatul │ │ │ │
│ │ │public, pentru│ │ │ │
│ │ │modernizare şi│ │ │ │
│ │ │/sau │ │ │ │
│ │ │extinderea │ │ │ │
│ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │iluminat │ │ │ │
│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │achiziţionarea│ │ │ │
│ │3.2.│şi instalarea │ │ │ │
│ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │telegestiune │ │ │ │
├────┼────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │
│4. │informare şi │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │
├────┼────┬──────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │Total │ │ │ │
└────┴────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┘    *) Informaţiile se preiau din devizul general aferent proiectului.

    C. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, ..................................................., având datele de identificare menţionate la lit. A, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) solicitantul a depus dosarul de finanţare în nume propriu;
    b) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) solicitantul nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program;
    d) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    e) proiectul propus se va realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deţinut/administrat de solicitant;
    f) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
    g) proiectul propus prevede realizarea iluminatului stradal rutier şi/sau stradal pietonal;
    h) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;
    i) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    j) proiectul propus respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat şi ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice şi electronice;
    k) corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor respecta cerinţele impuse prin ghidul de finanţare a Programului;
    l) sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiţii propus îndeplineşte condiţiile tehnice din Ghidul de finanţare (pentru situaţia în care la nivelul localităţii există instalat un sistem de telegestiune finanţat din Fondul pentru mediu/din fonduri acordate de alte instituţii finanţatoare/fonduri europene, iar solicitantul doreşte numai înlocuirea corpurilor de iluminat existente pe anumite tronsoane şi cuplarea acestora la sistemul de telegestiune existent);
    m) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    n) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din ghid, şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiţii asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilităţii contractului de finanţare;
    p) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;
    q) în prezenta sesiune de finanţare am depus maximum două cereri de finanţare, iar cheltuielile solicitate prin acestea sunt distincte şi sunt propuse a fi realizate pe amplasamente de implementare diferite.

    Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

    D. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.
    a) Date de contact
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: 021.317.02.87

    b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:
    E-mail: dpo@afm.ro
    Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti
    Număr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, fax: (021) 317.02.89

    c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
    Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:
    - verificarea cererilor de finanţare;
    – selectarea proiectelor finanţate;
    – stabilirea obligaţiilor contractuale;
    – autorizarea plăţii către beneficiari;
    – efectuarea plăţii către beneficiari;
    – înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;
    – managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.
    Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.    d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
    În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
    - furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);
    – operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.


    e) Perioada stocării datelor
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

    f) Drepturile persoanei vizate
    Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:
    - dreptul de acces;
    – dreptul la rectificarea datelor;
    – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    – dreptul la restricţionarea prelucrării;
    – dreptul la portabilitatea datelor;
    – dreptul la opoziţie;
    – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
    – dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
    – dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
    – dreptul la o cale de atac judiciară;
    – dreptul de a fi notificate de către operator.
    Prin prezenta declar că am fost informat de către Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    ............................................
    Semnătura reprezentantului legal al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
    ......................................

    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE
    nr. ......../.................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ........................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ................................., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi
    Beneficiarul ..............................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ..................., deschis la ........................., reprezentat legal prin ..................................,
    a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la.......................... lei, reprezentând .............. (%) din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „.................................................“.
    2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.
    3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
    a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanţare şi realizate, recepţionate şi facturate după semnarea contractului şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanţă şi audit energetic al proiectului;
    b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de beneficiar.


    ART. 2
    Destinaţia finanţării
    1. Finanţarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual.
    2. Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze conform cererii de finanţare.

    ART. 3
    Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
    1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării la AFM a raportului de finalizare a proiectului întocmit de către beneficiar.
    2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
    3. În cadrul prezentului contract, beneficiarul poate depune maximum o cerere de avans şi două cereri de decontare în interiorul duratei de implementare a proiectului.
    4. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii cererii de avans.
    5. În situaţii justificate, pe baza solicitării beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, până la maximum 24 de luni.

    ART. 4
    Modalitatea de plată
    1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar/acordarea avansului se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
    2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranşe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ................, deschis de către beneficiar la Trezoreria .........................., numai pe bază de cerere de avans/cereri de decontare, conform modelelor prevăzute în anexele la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoţită/însoţite de documentele justificative prevăzute în prezentul contract, în condiţiile în care cererea de avans/cererile de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
    3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.
    4. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.
    5. Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
    6. Sumele finanţate în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program, nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Acordarea avansului
    1. AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare.
    2. În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrări, servicii şi bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor, autorizaţie de construire, dacă este cazul.
    3. Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM.
    4. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor prevăzute pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.
    5. Prevederile pct. 1 nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului şi/sau în cadrul altor proiecte/programe şi din alte surse de finanţare. În acest sens, beneficiarul va depune o declaraţie pe propria răspundere care va evidenţia dacă se află sub incidenţa art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.
    7. Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanţare cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la contractul de finanţare.
    8. Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanţare, cererea/cererile de decontare.

    ART. 6
    Obligaţiile beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    1. să depună cererile de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăşi durata de implementare a proiectului;
    2. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
    3. să asigure contribuţia financiară proprie pentru realizarea proiectului (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară);
    4. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, Ghidul de finanţare a Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
    5. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
    6. la întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, să includă şi cerinţele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghidul de finanţare;
    7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul aferent investiţiei din cadrul Programului în perioada de valabilitate a contractului/să îl păstreze în administrare, în situaţia în care beneficiarul are calitatea de administrator la data aprobării proiectului;
    8. să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;
    9. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;
    10. să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor/ autorităţilor cu atribuţii de verificare şi/sau control accesul la amplasamentul proiectului, în vederea verificării respectării obligaţiilor asumate în realizarea investiţiei;
    11. să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;
    12. să transmită AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, astfel:
    a) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare şi a contribuţiei financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară) aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;
    b) în cazul în care beneficiarul depune două cereri de decontare, la data depunerii celei de-a doua cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară) pentru facturile depuse la cererea anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuţie financiară) pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare;

    13. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
    a) modificări ale formei juridice de deţinere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informaţiile furnizate AFM în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) criza financiară, deschiderea procedurii de insolvenţă, executarea silită sau oricare altă procedură similară;

    14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente, altele decât cele finanţate de AFM;
    15. să fie direct răspunzător pentru întreţinerea, supravegherea şi funcţionalitatea investiţiei pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;
    16. să monteze în locaţia de implementare un panou informativ, conform prevederilor ghidului de finanţare;
    17. să permită personalului AFM accesul la sediul acestuia în vederea verificării proiectului;
    18. să nu desfăşoare sau să nu influenţeze vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, pe perioada de viaţă a activelor finanţate;
    19. să întocmească şi să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare, întocmit conform anexei nr. 7 la contractul de finanţare;
    20. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;
    21. să păstreze documentele transmise în vederea acceptării în cadrul Programului, conform legii, şi să le prezinte la solicitarea AFM;
    22. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:
    a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
    b) actele administrative/documentele emise de către beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;
    c) date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impune a fi recuperate de la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau servicii ori alte terţe persoane, în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;

    23. pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informaţiile prevăzute la pct. 22, odată cu raportul anual de monitorizare prevăzut la pct. 19;
    24. să transmită AFM, la finalul perioadei de monitorizare stipulate în contract, un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de AFM.

    ART. 7
    Obligaţiile AFM
    AFM are următoarele obligaţii:
    1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.


    ART. 8
    Cazuri de culpă
    1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.
    2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
    a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
    b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
    d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
    e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul de timp prevăzut la art. 30 alin. (5) din ghidul de finanţare.

    3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în situaţia în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri de îndată, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
    a) sistarea temporară a utilizării finanţării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;
    b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 9
    Încetarea contractului
    1. Contractul încetează de drept:
    a) la data prevăzută în contract;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

    2. Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.
    4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.
    5. În cazul recuperării finanţării acordate se datorează dobânzi calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
    7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv plata de accesorii, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

    ART. 10
    Forţa majoră
    1. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forţa majoră, constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celorlalte părţi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    3. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    4. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forţă majoră în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    5. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    6. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.


    ART. 11
    Alte clauze
    1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
    2. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.
    3. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
    4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
    5. Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
    6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    7. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.
    8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
    9. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
    10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
    11. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.
    12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.
    13. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
    14. Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Jurisdicţie
    1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 13
    Notificări
    1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    b) pentru beneficiar: adresă/e-mail/fax/ .........................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

    2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.
    3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

    ART. 14
    Amendamente
    1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, care va fi consemnat într-un act adiţional.
    2. Cererea de modificare a duratei de implementare a proiectului se transmite AFM cu minimum 30 de zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
    3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.

    ART. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.
    2. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    3. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la pct. 3 dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 16
    Publicarea datelor
    Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    2. Anexele nr. 1-7, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
    3. Prezentul contract a fost semnat la data de ...................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│AFM │BENEFICIAR │
│Preşedinte, │Prin reprezentant legal, │
│.....................................│.........................................│
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

    la contractul de finanţare
    CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│AFM │BENEFICIAR │
│Preşedinte, │Prin reprezentant legal, │
│.....................................│.........................................│
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘    ANEXA

    la contractul de finanţare
    LISTA
    documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului
    Beneficiarul finanţării transmite AFM cererea de decontare/nota de stingere avans, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/servicii/lucrări;
    c) facturi fiscale avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul, şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite;
    d) dovada plăţii valorii finanţate de AFM la plata anterioară; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către AFM dovada achitării sumei finanţate, precum şi a contribuţiei financiare proprii (după caz);
    e) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, document asumat de către beneficiar şi executant, emise pentru lucrările solicitate la plată, din care să reiasă următoarele:
    - echipamentele achiziţionate şi montate sunt noi;
    – bunurile achiziţionate/echipamentele montate respectă caracteristicile tehnice declarate în DALI/SF;
    – atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 din ghidul de finanţare;
    – respectă standardele impuse de ghidul de finanţare;
    – beneficiază de garanţie acordată de executantul lucrării, pe toată perioada impusă de legislaţia în vigoare, în baza termenelor şi condiţiilor de garanţie date de producătorii bunurilor instalate;

    f) procese-verbale de recepţie a serviciilor realizate;
    g) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; documentul va atesta îndeplinirea cerinţelor minime tehnice prevăzute la art. 11 din ghidul de finanţare;
    h) proces-verbal de punere în funcţiune;
    i) autorizaţia de construire;
    j) fotografii ale panoului de informare şi publicitate;
    k) alte documente relevante solicitate de AFM pentru procesul de decontare/stingere avans.


    ANEXA

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a beneficiarului .......................................................
    Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ....................
    Sediul: localitatea ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..........., fax ..............., e-mail ........., website ..............
    Prin reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............................, posesor al actului de identitate tip ......, seria ........ nr. .............., eliberat de către ......................... la data de ..............., e-mail .....................,
    în baza Contractului de finanţare nr. ......../............, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................(în cifre şi litere).................... lei.
    Prezenta cerere de decontare este însoţită de documente justificative conform prevederilor contractuale.
    Situaţia finanţării la data prezentei cereri de decontare:

┌────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Suma │ │
│ │Suma │ │ │Suma │totală │ │
│ │acordată │ │ │aprobată │trasă din │ │
│ │până la │Suma │Suma │prin │finanţare,│Suma │
│Suma totală │data │solicitată│aprobată │cererea de│inclusiv │rămasă de │
│aprobată │prezentei│prin │prin │avans │suma │tras din │
│contractului│cereri de│prezenta │prezenta │depusă │aprobată │finanţarea│
│de finanţare│decontare│cerere de │cerere de │împreună │prin │aprobată │
│ │(inclusiv│decontare │decontare*│cu cererea│prezenta │(1 – 6)* │
│ │avansul │ │ │de │cerere de │ │
│ │acordat) │ │ │decontare*│decontare │ │
│ │ │ │ │ │(2 + 4 + │ │
│ │ │ │ │ │6)* │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    * Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul,..................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) la întocmirea documentaţiei de achiziţie publică am inclus şi cerinţele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute în ghidul de finanţare a Programului;
    d) activităţile propus a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiţii asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilităţii contractului de finanţare;
    e) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;
    f) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    g) corpurile de iluminat montate în cadrul proiectului respectă cerinţele impuse prin ghidul de finanţare a Programului;
    h) sistemul de telegestiune respectă cerinţele impuse prin ghidul de finanţare a Programului;
    i) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    j) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiţiei prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din ghidul de finanţare şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) am încheiat contract de dare în folosinţă cu titlu gratuit în sensul prevederilor Legii nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia în care sistemul de iluminat este în proprietatea unui operator economic - distribuitor de energie;
    l) cheltuielile solicitate la finanţare sunt efectiv realizate şi recepţionate de către beneficiar;
    m) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    Beneficiar
    Reprezentant legal: .................................................
    Numele şi prenumele ..............................................
    Funcţia .........................................
    Semnătura ....................................

    ANEXA

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Denumirea beneficiarului .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. .........................................
    Cont nr. ............................. deschis la Trezoreria ................................
    Aprobat
    Preşedinte AFM,
    .............................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    CERERE DE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ........ din ....../...../.................., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de avans, pentru suma de ............ lei, reprezentând ........ % din finanţarea nerambursabilă în valoare de ................ lei.
    Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).
    Prezenta cerere de avans este însoţită de documente justificative, conform prevederilor contractuale.
    Situaţia acordării avansului la data prezentei cereri:

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │solicitată │ │
│ │Suma maximă │Suma │prin │Suma │
│Suma totală │ce poate fi │solicitată │prezenta │aprobată│
│aprobată │acordată ca │prin │cerere, │prin │
│conform │avans - 30% │prezenta │reprezentând│prezenta│
│contractului│din valoarea│cerere, │avans │cerere │
│de finanţare│contractului│reprezentând│(procent din│de avans│
│ │de finanţare│avans (lei) │suma rămasă │(lei)* │
│ │ │ │de tras din │ │
│ │ │ │finanţarea │ │
│ │ │ │aprobată) │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘


    * Se va completa de personalul AFM.

    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) la întocmirea documentaţiei de achiziţie publică am inclus şi cerinţele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) activităţile propus a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiţii asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilităţii contractului de finanţare;
    d) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;
    e) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    g) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiţiei prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din ghidul de finanţare, şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului;
    i) nu mă aflu sub incidenţa prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Beneficiar
    Reprezentant legal: .........................................
    Numele şi prenumele ......................................
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................

    ANEXA

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ............................
    Denumirea beneficiarului .....................................
    Sediul .........................................
    C.U.I. .........................................
    Cont nr. .................... deschis la Trezoreria ...................................
    Către
    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Aprobat
    Preşedinte AFM
    ..........................
    NOTĂ DE STINGERE AVANS
    În baza Contractului de finanţare nr. ......... din ....../....../................ şi a cererii de avans depuse în .................... vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ......... % din finanţarea nerambursabilă în valoare de ........................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate până la data prezentei note.
    În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt complete sau conforme, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificarea AFM.
    În cazul în care nu transmit AFM întreaga documentaţie justificativă ori AFM constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract pentru acordarea şi stingerea integrală a avansului, mă oblig la restituirea avansului acordat, cu dobânzile calculate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Situaţia avansului acordat:

┌────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│Valoarea │ │Valoarea │Valoarea │ │
│maximă care │ │avansului │avansului │Valoarea │
│poate fi │ │acordat, │acordat │rămasă de │
│acordată cu │Valoarea │pentru care │justificată │justificat│
│titlu de │avansului│nu au fost │prin │din │
│avans (30% │acordat │prezentate │documente │avansul │
│din valoarea│ │documente │justificative│acordat 5 │
│contractului│ │justificative│ataşate la │= 3 – 4 │
│de │ │până la data │prezenta notă│ │
│finanţare) │ │prezentei │de stingere │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘    Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;
    b) la întocmirea documentaţiei de achiziţie publică am inclus şi cerinţele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;
    c) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute în ghidul de finanţare a Programului;
    d) activităţile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiţii asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilităţii contractului de finanţare;
    e) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;
    f) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;
    g) corpurile de iluminat montate în cadrul proiectului respectă cerinţele impuse prin ghidul de finanţare a Programului;
    h) sistemul de telegestiune respectă cerinţele impuse prin ghidul de finanţare a Programului;
    i) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    j) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiţiei prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din ghidul de finanţare şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) am încheiat contract de dare în folosinţă cu titlu gratuit în sensul prevederilor Legii nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia în care sistemul de iluminat este în proprietatea unui operator economic - distribuitor de energie;
    l) cheltuielile solicitate la finanţare sunt efectiv realizate şi recepţionate de către beneficiar;
    m) am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele ghidului de finanţare a Programului.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta notă şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Beneficiar
    Reprezentant legal: .........................................
    Numele şi prenumele ......................................
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................

    ANEXA

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ....................
    RAPORT DE FINALIZARE
    Denumirea beneficiarului: ..............................................
    Adresa: ............................................................................
    Tel./Fax/E-mail: .............................................................
    A. Date generale ale proiectului
    Titlul proiectului: ...........................................................
    Durata proiectului (nr. luni): ............................................
    Data semnării contractului de finanţare: ..........................
    Valoarea contractului de finanţare: ..................................
    Data începerii proiectului: ................................................
    Data finalizării proiectului: ...............................................

┌────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoarea │ │ │
│ │cererii │ │ │finanţată│Valoarea │ │
│ │de │Nr. şi │ │(AFM) │contribuţiei│Nr. şi │
│Nr. │decontare│data │Valoarea│prin │financiare │data │
│crt.│/ notei │facturii│facturii│cerere de│proprii şi │ordinului│
│ │stingere │ │ │decontare│cheltuielile│de plată │
│ │avans │ │ │şi cerere│neeligibile │ │
│ │ │ │ │de avans │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘
    B. Rezultatele proiectului
    Va fi evidenţiată îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi la art. 2 alin. (3) din ghidul de finanţare.

    C. Analiza postimplementare
    C1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
    Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ...............................
    Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ................................
    Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ......................
    Factori care au influenţat pozitiv proiectul ..............................

    C2. Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
    ..............................................................................................


    Beneficiar:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al beneficiarului ..............
    Funcţia .....................................
    Semnătura ................................

    ANEXA

    la contractul de finanţare
    Nr. de înregistrare la AFM ....................
    RAPORT ANUAL
    de monitorizare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
    Nr. raport de monitorizare: ...........................
    Perioada supusă raportării: ..................... - ...........................
    A. Date de identificare/Denumire proiect finanţat: ..................................
    Beneficiar: ...............................................................................
    Adresă beneficiar: ......................................................................
    Reprezentant legal: ....................................................................
    Tel./Fax/E-mail: ........................................................................
    Locaţii/Obiective de implementare:................................................

    B. Date generale ale proiectului
    Data semnării contractului de finanţare: .........................................
    Nr. contract AFM:. ....................................................................
    Data începerii proiectului: ............................................................
    Data finalizării proiectului: ...........................................................

    C. Centralizator cheltuieli eligibile decontate de AFM în cadrul proiectului:

┌────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │Nr. │ │ │Valoarea │ │ │
│ │cererii │ │ │finanţată│Valoarea │ │
│ │de │Nr. şi │ │(AFM) │contribuţiei│Nr. şi │
│Nr. │decontare│data │Valoarea│prin │financiare │data │
│crt.│/ notei │facturii│facturii│cerere de│proprii şi │ordinului│
│ │stingere │ │ │decontare│cheltuielile│de plată │
│ │avans │ │ │şi cerere│neeligibile │ │
│ │ │ │ │de avans │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘    D. Rezultatele proiectului exprimate prin indicatorul de performanţă prevăzut la art. 2 alin. (3) din ghidul de finanţare:
    a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWh/an). Acest indicator va fi declarat de către beneficiar în fiecare raport de monitorizare depus anual;
    b) scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2). Se va calcula ca sumă a cantităţii de gaze cu efect de seră diminuate prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.

    E. Analiza postimplementare
    1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului):
    ..............................................................................................

    2. Factori care au determinat întârzieri în implementarea proiectului:
    ..............................................................................................

    3. Factori care au influenţat pozitiv implementarea proiectului:
    ..............................................................................................

    4. Observaţii:...............................................................................

    F. Alte documente care vor fi anexate raportării anuale:
    1. certificatele de calitate şi garanţie emise de producător pentru echipamentele finanţate (copie „conform cu originalul“);
    2. procesul-verbal de punere în funcţiune (copie „conform cu originalul“);
    3. se vor menţiona perioadele de disponibilitate a echipamentelor finanţate, respectiv perioadele de indisponibilitate (cu motivarea cauzelor: defecţiuni, intervenţii tehnice etc.);
    4. balanţa mijloacelor fixe şi lista de inventar, care să cuprindă componentele obiectivului finanţat de AFM, cu marcarea acestora pe text;
    5. declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial, din care să rezulte faptul că UAT/subdiviziunea administrativ-teritorială nu este implicată în operaţiuni ce au ca obiect înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea activelor din patrimoniul propriu legate de proiect. Se vor menţiona în declaraţie titlul proiectului şi nr. contractului de finanţare încheiat cu AFM. De asemenea se va specifica în declaraţie faptul că reprezentantul legal, în calitate de persoană declarantă, răspunde pentru corectitudinea şi integritatea informaţiilor cuprinse în raportul de monitorizare înaintat către AFM;
    6. fotografii recente cu echipamentele finanţate, în locaţia de implementare.

    Beneficiar:
    Numele şi prenumele reprezentantului legal al beneficiarului ..............
    Funcţia .....................................
    Semnătura .................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016