Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.929 din 29 iunie 2016  pentru aprobarea modelelor formularelor Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.929 din 29 iunie 2016 pentru aprobarea modelelor formularelor "Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii"

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016

    Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin. (7), art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:
    1. "Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", prevăzut în anexa nr. 1;
    2. "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 2
    Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", prevăzut la art. 1 pct. 1, se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, după caz, şi stă la baza emiterii "Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii".
    ART. 3
    "Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", prevăzută la art. 1 pct. 2, se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, după caz, în cazuri excepţionale, când s-a constatat existenţa unor motive ce conduc la prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.
    ART. 4
    Organul de control/executare, după caz, va transmite în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare proiectul "Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", precum şi proiectul "Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", în vederea aprobării de către conducătorul organului fiscal respectiv, directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
    ART. 5
    Aprobarea proiectului "Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi a proiectului "Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" se va realiza de către conducătorul organului fiscal în termen de cel mult două zile de la primirea acestora. După aprobare, un exemplar al "Referatului justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi un exemplar al "Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" se vor comunica organului de control.
    ART. 6
    Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", după aprobarea acesteia, va fi comunicată debitorului în aceeaşi zi sau cel târziu în ziua următoare de către organul de executare împreună cu organul de control, după caz, dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
    Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală control venituri persoane fizice, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
                         de Administrare Fiscală,
                              Florin Tunaru

    Bucureşti, 29 iunie 2016.
    Nr. 1.929.

    ANEXA 1

    ANTET*1)
    Nr. ................ din ...............

                                             Aprobat.
                                   Conducătorul organului fiscal*2),
                                 Numele şi prenumele ................
                                 Semnătura ..........................
                                              L.S.

──────────
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
──────────

                             REFERAT
              de prelungire a termenului de valabilitate a
                       măsurilor asigurătorii
               Emis la data de ........................

    În temeiul prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ..............................., cu domiciliul fiscal în localitatea ..................., str. ................................ nr. ......., cod de identificare fiscală ........................*3), a fost emisă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ......... din data de ...............
──────────
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
──────────

    Având în vedere atât prevederile art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi faptul că până la data prezentului referat nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:
    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, se impune prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de .......... până la data de ............... .

                              Avizat
           Conducătorul organului de control*4)/de executare*5),
                  Numele şi prenumele ................
                Semnătura ..........................
                                L.S.

    Şef serviciu, Întocmit
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele ..............
    Semnătura ......................... Semnătura........................

──────────
    *4) Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.
    *5) Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz.
──────────

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

    1. Denumire: "Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii"
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.
    6. Circulă: - nu circulă.
    7. Se arhivează:
    - un exemplar la dosarul fiscal;
    - un exemplar la dosarul de control, după caz.

    ANEXA 2

    ANTET*1)
    Nr. ................. din ...............

                                        Aprobat
                              Conducătorul organului fiscal*2),
                            Numele şi prenumele ................
                            Semnătura ..........................
                                         L.S.

                              Către....................................
                              cod de identificare fiscală................*3)
                              str. ...... nr. ......, bloc ......, sc. ....,
                              et. ...., ap. ...., sectorul .....,
                              localitatea .......................
                              judeţul ........., cod poştal ...............

──────────
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi şefii de administraţie în cazul administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
──────────

                       DECIZIE DE PRELUNGIRE
               a termenului de valabilitate a măsurilor
                           asigurătorii
                Emisă la data de ........................

    În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta decizie se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor asigurătorii de la data de ............. până la data de ..............., dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. ............... din data de ................, întrucât, până la data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:
    .................................................................
    .................................................................
    Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
    Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul fiscal competent în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.
    În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

                       Avizat
     Conducătorul organului de control*4)/de executare*5),
           Numele şi prenumele ................
           Semnătura ..........................
                        L.S.

    Şef serviciu, Întocmit
    Numele şi prenumele .................... Numele şi prenumele ..........
    Semnătura ......................... Semnătura ....................

──────────
    *4) Organul de control este organul de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora.
    *5) Organul de executare este organul de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz.
──────────

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

    1. Denumire: "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii"
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două sau în trei exemplare, de către organul de executare/organul de control, după caz.
    6. Circulă:
    - un exemplar la organul fiscal;
    - un exemplar la organul de control;
    - un exemplar la debitor.
    7. Se arhivează:
    - un exemplar la dosarul fiscal;
    - un exemplar la dosarul de control, după caz.

                              -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice