Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.929/C din 14 iulie 2008  pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.929/C din 14 iulie 2008 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 16 septembrie 2008
În conformitate cu art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 802/1999 , cu modificãrile ulterioare,
ţinând seama de prevederile <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi de prevederile <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã formularele de avize de garanţie în baza cãrora se efectueazã înregistrãrile în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, denumitã în continuare arhiva, al cãror conţinut este prevãzut în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Formularele prevãzute în anexa nr. 13 vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de garanţie referitoare la creanţele bugetare.
ART. 2
(1) Formularul de aviz de garanţie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de cãtre solicitant. Formularul de aviz de garanţie poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înscrierii.
(2) Solicitanţii vor certifica prin semnãturã orice ştersãturi, adãugãri ori modificãri ce apar pe formularul de aviz de garanţie.
(3) Solicitantul înregistrãrii în arhivã are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de garanţie, iar cele care nu sunt aplicabile în speţã, precum şi spaţiile goale vor fi barate cu linii.
(4) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numãr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhivã au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
ART. 3
În vederea utilizãrii sistemului de transfer electronic de date, în condiţiile legii, autoritatea de supraveghere a publicat pe site-ul arhivei o listã referitoare la tipul documentelor transmise şi formatele electronice ale formularelor de avize de garanţie.
ART. 4
Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului dupã efectuarea înscrierii în arhivã, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, dupã caz, în formã electronicã, semnat cu semnãtura electronicã extinsã a operatorului sau agentului, cu menţionarea numãrului şi datei înregistrãrii formularului, precum şi a numãrului de identificare a înscrierii.
ART. 5
Direcţia pentru servicii juridice conexe va lua mãsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
(1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.290/C/2004 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrãrile efectuate în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, cu modificãrile ulterioare.

p. Ministrul justiţiei,
Zsuzsanna Peter,
secretar de stat

Bucureşti, 14 iulie 2008.
Nr. 1.929/C.


ANEXA 1

FORMULAR
de aviz de garanţie iniţial*1)
OPERATOR ............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ..................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
.....................................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
.....................................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ...........................
Data ........ ora ........ minutul ..... secunda ......... înscrierii
Subsemnatul, ......, domiciliat în localitatea ......, judeţul/sectorul ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., act identitate .... seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ............, nr. de telefon ........, în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe)
creditor [] debitor []
reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []
reprezentant al creditorului conform <>Legii nr. 31/2006 *2) []
Alte date ........................ completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial şi solicit înregistrarea lui:
1. Bifaţi una dintre cãsuţe şi completaţi, dacã este cazul, cu datele corespunzãtoare:
Înscriere iniţialã []
Înscrierea intenţiei de constituire a garanţiei []
Transformarea intenţiei de constituire a garanţiei în aviz de garanţie iniţial []. Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de identificare (ID-ul) a avizului de garanţie prin care s-a fãcut publicã intenţia de constituire a garanţiei: ..................................................
2. Destinaţia înscrierii


Creditor garantat/ Locatar/Locator Consignatar/Consignant []
Debitor [] (Finanţator) []
Vânzãtor/Cumpãrãtor [] Obligaţii agricole [] Creanţe securitizate []
Înscriere fãcutã în legãturã cu o operaţiune
privind finanţele publice [] Alte înscrieri []3. Numele/denumirea creditorului
Creditorul persoanã juridicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul creditorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ......................................
3 a) Denumirea persoanei juridice*3) ............................
Tipul persoanei juridice*4) .....................................
Sediul: str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ....., cod poştal ......, ţara ...........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ..................
Alte date*5) ..............................................................
Creditorul persoanã fizicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul creditorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: ..................................................
3 b) Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....., prenumele tatãlui ......, prenumele mamei .....
Adresa: str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ......, judeţul/sectorul ........, cod poştal ......, ţara .......
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*5) .............................................................
4. Numele/denumirea debitorului
Debitorul persoanã juridicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ...............................................
4 a) Denumirea persoanei juridice*3) .....................................
Tipul persoanei juridice*4) ..............................................
Sediul: str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......., judeţul/sectorul ....., cod poştal ....., ţara ..........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............. [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .................
Alte date ................................................................
Debitorul persoanã fizicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: ......................................
4 b) Numele persoanei fizice ........, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....., prenumele tatãlui ........., prenumele mamei ................
Adresa: str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........., ţara .............
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ...............................................................
5. Acest aviz de garanţie priveşte urmãtorul bun în garanţie (Bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos.):
a) [] Autovehicule
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: ...................................................................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Model ....., an de fabricaţie ....., numãr şasiu ........., seria motorului ............., descriere suplimentarã ............................
b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare.
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: .......................................
Bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos:
[] Bunul mobil în garanţie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare.
[] Pãdure ce urmeazã a fi defrişatã
[] Minerale ce urmeazã a fi extrase
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Descriere bun: .....................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate bunurile mobile, dacã debitorul nu este proprietarul acestora. Dacã debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi cãsuţa alãturatã [] şi înscrieţi datele de identificare ale celorlalţi coproprietari.
Denumirea persoanei juridice .......................................
Tipul persoanei juridice ...........................................
Sediul: str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ......., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......., ţara .......
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .......... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ...........
Alte date ..........................................................
Numele persoanei fizice ...., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, prenumele tatãlui ......, prenumele mamei ............
Adresa: str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., localitatea ........, judeţul/sectorul ....., cod poştal ....., ţara ........
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................
c) [] Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..........................................................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.
Descriere bun*6) ...................................................
[] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 *7)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...........................................................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil: ..............................................
Localitatea*8) ......, judeţul/sectorul*8) ......, ţara*8) ........, numãrul cãrţii funciare*8) ........, numãr corp proprietate ........., numãr cadastral*8) .........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*8) ...............................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/) ............................
Descriere suplimentarã*9) ..........................................
6. Numele/denumirea creditorului/debitorului care solicitã înscrierea acestui aviz
6 a) Denumirea persoanei juridice ..................................
Tipul persoanei juridice ...........................................
Sediul: str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., ţara ........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ..........
Alte date ..........................................................
6 b) Numele persoanei fizice ........, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, prenumele tatãlui ...., prenumele mamei ......
Adresa: str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........, judeţul/sectorul ......., cod poştal ......., ţara ...........
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................

Data ................ Semnãtura ...............
____________
*1) Formularul de aviz de garanţie iniţial se utilizeazã şi pentru înscrierea avizului de înscriere a intenţiei de constituire a garanţiei reale mobiliare, precum şi pentru transformarea avizului prin care s-a fãcut publicã intenţia de constituire a garanţiei în aviz de garanţie iniţial.
*2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acţiuni, "S.R.L." - pentru societatea cu rãspundere limitatã, potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*4) Solicitanţii vor avea în vedere o clasificare generalã a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeazã fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercialã, regie autonomã, organizaţie cooperatistã, asociaţie sau fundaţie, instituţie publicã (pentru persoanele juridice de stat).
*5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , pentru realizarea publicitãţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe se vor menţiona în mod obligatoriu faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
*6) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*7) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu garanţii reale imobiliare.
*8) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 ".
*9) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului.

ANEXA 2

FORMULAR
de aviz de garanţie iniţial - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR ...........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ...........................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): ...........................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................
Data ....... ora ....... minutul .......... secunda ........... înscrierii
Subsemnatul, ........., domiciliat în localitatea ......, judeţul/sectorul ......, str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., act de identitate ..... seria .... nr. ....., eliberat de ....... la data de ........, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara .........., nr. de telefon ............, în calitate de reprezentant*1)
Alte date ..... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial şi solicit înregistrarea lui:
1. Denumirea reprezentantului creditorilor (agent)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul agenţilor ce vor fi înscrişi: ..................................................................
Denumirea agentului*2) .............................................
Tipul agentului*3) .................................................
Sediul: str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ......, judeţul/sectorul ....., cod poştal ....., ţara .........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .......... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ...........
Alte date*4) .......................................................
2. Denumirea debitorului
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: .............................................
Denumirea persoanei juridice .......................................
Tipul persoanei juridice ...........................................
Sediul: str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., ţara .........
Numãrul de identificare a persoanei juridice .......................
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ...........
Alte date ..........................................................
3. Acest aviz de garanţie priveşte totalitatea drepturilor de creanţã şi a drepturilor accesorii cu care debitorul garanteazã emisiunea de obligaţiuni ipotecare:
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil: ..............................................
Localitatea*5) ......., judeţul/sectorul*5) ........, ţara*5) ......, numãrul cãrţii funciare*5) ......, numãr corp proprietate .........., numãr cadastral*5) ......, adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*5) ..............................................................
Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului)*5) ................................................................................
Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã .............
Data constituirii ipotecii (zz/ll/)*5) .........................
Alte active, conform prevederilor <>art. 7 din Legea nr. 32/2006 .....

Data ............... Semnãtura .................

___________
*1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
*2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtatã, astfel cum figureazã în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate şi de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acţiuni, potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*3) Solicitanţii vor avea în vedere clasificarea prevãzutã de <>Legea nr. 32/2006 , astfel încât, dacã este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c) din lege, se va selecta "S.A.", "S.R.L." etc., iar dacã sunt avute în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, se va selecta "Alte tipuri", pentru ambele situaţii fiind obligatorii completãri suplimentare în câmpul "Alte date".
*4) Se vor menţiona în mod obligatoriu faptul cã persoana juridicã/organizaţia fãrã personalitate juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
*5) Câmpuri obligatorii.


ANEXA 3

FORMULAR
de aviz de garanţie modificator

OPERATOR ...........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): .............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.): .............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................
Data ...... ora ...... minutul ...... secunda ......... înscrierii
Subsemnatul, ....., domiciliat în localitatea ......., judeţul/sectorul ...., str. ..... nr. ..., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. ...., act de identitate ........ seria ...... nr. ....., eliberat de .......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........., nr. de telefon ........., în calitate de (bifaţi una dintre posibilitãţi):
creditor []
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date ..........................................................
creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte/se înlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de garanţie iniţial, potrivit <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2) []
reprezentant al noului creditor*1) []
Alte date ..........................................................
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*3)
....................................................................
I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEŞTE:
Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos (Se vor bifa douã cãsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres aceastã posibilitate.) şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
1. [] Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori
Identificaţi debitorul/debitorii la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii lor, astfel cum figureazã în arhivã:
....................................................................
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
Noul nume al persoanei fizice ....., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................
Noua denumire a persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...............................
Noua adresã/noul sediu: localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........, ţara ..............................
Alte date ..........................................................
2. [] Schimbarea numelui/denumirii şi/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor
Identificaţi creditorul la care se raporteazã modificarea prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale, astfel cum figureazã în arhivã:
....................................................................
Noul nume al persoanei fizice ....., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ....., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Noua denumire a persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ................................
Noua adresã/noul sediu: localitatea ........, str. .... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., cod poştal ...., ţara ..............
Alte date*4) .......................................................
3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
Identificaţi creditorul care urmeazã sã fie înlocuit, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:
....................................................................
Înscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: .....................................................
Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ....., sediul: localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal .........., ţara .....................
Alte date*4) .......................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ....................................................
Numele persoanei fizice ....., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., prenumele tatãlui ......., prenumele mamei ......., domiciliul: localitatea ......, str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod poştal ......., ţara ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*4) .......................................................
4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
Înscrieţi numele/denumirea şi celelalte date de identificare ale noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: ....................................................
Denumirea persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........., sediul: localitatea ......., str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........., ţara ...................
Alte date*4) ......................................................,
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ................................................
Numele persoanei fizice ....., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, prenumele tatãlui ......., prenumele mamei ........, domiciliul: localitatea ......., str. .... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, ţara ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*4) .......................................................
5. [] Radierea unuia sau mai multor debitori
Identificaţi debitorul care urmeazã sã fie radiat, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:
....................................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice radiaţi: .......................................................
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........, sediul: localitatea ....., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ............, ţara .............
Alte date ..........................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice radiaţi: ......................................................
Numele persoanei fizice ....., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., prenumele tatãlui ...., prenumele mamei ......, domiciliul: localitatea ......., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., cod poştal ......, ţara ......, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................
Precizaţi dacã operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţitã de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul radiat: DA [] NU []
În caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie. .........................................................
6. [] Radierea unui creditor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........, ţara ........................
Alte date*4) .......................................................
Numele persoanei fizice ...., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, prenumele tatãlui ......, prenumele mamei ......., domiciliul: localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ......., ţara ........, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*4) .......................................................
7. [] Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale:
....................................................................
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ....................................................
Denumirea persoanei juridice ........, tipul persoanei juridice .........., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......., sediul: localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., cod poştal ..........., ţara ..............
Alte date ..........................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ....................................................
Numele persoanei fizice ......., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., prenumele tatãlui ........, prenumele mamei ............, domiciliul: localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., ţara ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................
8. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei
a) Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii sale
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
În loc de .................... se va înscrie .......................
b) Identificaţi bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
În loc de .................... se va înscrie .......................
9. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
În loc de .................... se va înscrie .......................
10. [] Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
....................................................................
11. [] Adãugarea unui creditor celor deja existenţi
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice înscrişi: ...................................................
Denumirea persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ........, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: localitatea ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., cod poştal ............, ţara ..................................
Alte date*4) .......................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice înscrişi: ...............................
Numele persoanei fizice ........, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., prenumele tatãlui ........., prenumele mamei ......., domiciliul: localitatea ........ str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........, ţara ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*4) .......................................................
12. [] Adãugarea unui debitor subscriitor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane juridice înscrişi: ......................................................
Denumirea persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: localitatea ......., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., cod poştal ..........., ţara ..............
Alte date ..........................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori persoane fizice înscrişi: ........................................................
Numele persoanei fizice ........, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ...., prenumele tatãlui ...., prenumele mamei ....., domiciliul: localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........, ţara ......, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..........................................................
Precizaţi dacã operaţiunea de adãugare a unui debitor este însoţitã de aducerea de cãtre acesta a unor bunuri în garanţie: DA [] NU []
În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.
13. [] Înlocuirea, totalã ori parţialã, a bunurilor afectate garanţiei, în condiţiile în care debitorul/creditorul rãmâne acelaşi
a) Înlocuirea totalã a bunurilor afectate garanţiei []. Folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
b) Înlocuirea parţialã a bunurilor afectate garanţiei []
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanţie ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie.
....................................................................
Folosiţi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
II. ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni:
....................................................................
III. DESCRIERE BUNURI
a) [] Autovehicule
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: ..............................................................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Model ......., an de fabricaţie ........, numãr şasiu ......., seria motorului ......., descriere suplimentarã ..............................
b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare.
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ...............
Bifaţi una sau mai multe dintre cãsuţele de mai jos:
[] Bunul mobil în garanţie este accesoriu unui bun imobil care cade sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare
[] Pãdure ce urmeazã a fi defrişatã
[] Minerale ce urmeazã a fi extrase
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Descriere bun
....................................................................
....................................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate bunurile mobile, dacã debitorul nu este proprietarul acestora. Dacã debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi cãsuţa alãturatã [] şi înscrieţi datele de identificare ale celorlalţi coproprietari.
Denumirea persoanei juridice .......................................
Tipul persoanei juridice ...........................................
Sediul: localitatea ......, str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........., ţara ...............
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............ [] nu existã
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ...........
Alte date ..........................................................
Numele persoanei fizice ......, prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......, prenumele tatãlui ....., prenumele mamei .........
Adresa: localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, ţara .............
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ..................
c) [] Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..........................................................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.
Descriere bun*6)
....................................................................
....................................................................
[] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 *7)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: .........................
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil:
....................................................................
Localitatea*8) ......., judeţul/sectorul*8) ......., ţara*8) ......., numãrul cãrţii funciare*8) ........., numãr corp proprietate ......., numãr cadastral*8) ........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*8) ..............................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/) ............................
Descriere suplimentarã*9) ..........................................
....................................................................
IV. Precizaţi dacã pentru actualizarea informaţiei cuprinse în avizul de garanţie la care se raporteazã modificarea este necesarã şi o modificare a descrierii bunului în garanţie, corespunzãtor datelor înscrise de solicitant în prezentul formular: DA [] NU []
În caz afirmativ, bifaţi pct. 10, completând cu datele corespunzãtoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII
Bifaţi una dintre posibilitãţi:
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ.
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de noul creditor, în condiţiile <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Data ............. Semnãtura ................
____________
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) Potrivit <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivã, dupã caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procurã autenticã".
*3) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, pentru realizarea publicitãţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se va menţiona în mod obligatoriu faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
*5) În situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresatã de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.
*6) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*7) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu garanţii reale imobiliare.
*8) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".
*9) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului.


ANEXA 4

FORMULAR
de aviz de garanţie modificator - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR ...........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
....................................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
....................................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
....................................................................
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................
Data ..... ora ......... minutul ........ secunda ......... înscrierii
Subsemnatul, ....., domiciliat în localitatea ......., judeţul/sectorul ........, str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., act de identitate ...... seria ..... nr. ...., eliberat de ....... la data de ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ......, nr. de telefon ............., în calitate de (bifaţi una dintre posibilitãţi):
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date ..........................................................
reprezentant al noului creditor (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuieşte, altfel decât prin cesiune a creanţei, un creditor/toţi creditorii din avizul de garanţie iniţial, potrivit <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2) []
Alte date ..........................................................
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*3) ......................
I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEŞTE:
Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos (se vor bifa douã cãsuţe numai în cazul în care formularul prevede expres aceastã posibilitate) şi completaţi cu datele corespunzãtoare.
1. [] Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitori
Identificaţi debitorul/debitorii la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii lor, astfel cum figureazã în arhivã:
....................................................................
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru descrierea modificãrii:
Noua denumire a persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .............................
Noul sediu: str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ....., judeţul/sectorul ........, cod poştal ......, ţara .........
Alte date ..........................................................
2. [] Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea sediului unui creditor
Identificaţi creditorul la care se raporteazã modificarea prin menţionarea denumirii sale, astfel cum figureazã în arhivã:
....................................................................
Noua denumire a persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ......., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .............................
Noul sediu: str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ...., ţara .......
Alte date*4) .......................................................
3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
Identificaţi creditorul care urmeazã sã fie înlocuit, prin menţionarea denumirii sale:
....................................................................
Înscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: ...............................................................
Denumirea persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ................, ţara ..............
Alte date*4) .......................................................
4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanţã)
Înscrieţi denumirea şi celelalte date de identificare a noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: ...............................................................
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., cod poştal .........., ţara ................................
Alte date*4) .......................................................
5. [] Radierea unuia sau mai multor debitori
Identificaţi debitorul care urmeazã sã fie radiat, prin menţionarea denumirii sale:
....................................................................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor radiaţi:
....................................................................
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare al persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......., sediul: str. .... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ......, cod poştal ................., ţara ......................
Alte date ..........................................................
Precizaţi dacã operaţiunea de radiere a unui debitor este însoţitã de degrevarea bunurilor aduse în garanţie de chiar debitorul radiat: DA [] NU []
În caz afirmativ, folosiţi spaţiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie.
....................................................................
....................................................................
6. [] Radierea unui creditor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului radiat:
Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ....., sediul: str. ..... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ........, cod poştal ..............., ţara ................
Alte date*4) .......................................................
7. [] Menţionarea denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii sale:
....................................................................
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori înscrişi:
....................................................................
Denumirea persoanei juridice ......, tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........., sediul: str. .......... nr. ......, bl. ........., sc. ......., et. ........., ap. ......, localitatea ......., judeţul/sectorul ..... cod poştal ...., ţara ...........
Alte date ..........................................................
8. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanţiei
a) Identificaţi debitorul la care se raporteazã modificarea, prin menţionarea denumirii sale
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
În loc de ........................ se va înscrie ...................
b) Identificaţi bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
În loc de ................. se va înscrie ..........................
9. [] Rectificarea greşelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor
În loc de ................. se va înscrie ..........................
10. [] Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie
....................................................................
....................................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
....................................................................
....................................................................
11. [] Adãugarea unui creditor celor deja existenţi
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului creditor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori înscrişi: ............................................................
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ...., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., localitatea ........, judeţul/sectorul ........, cod poştal ......, ţara ...........
Alte date*4) ........................................................
12. [] Adãugarea unui debitor subscriitor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor:
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor debitori înscrişi:
....................................................................
Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........., sediul: str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........, ţara ...........................
Alte date ..........................................................
Precizaţi dacã operaţiunea de adãugare a unui debitor este însoţitã de aducerea de cãtre acesta a unor bunuri în garanţie: DA [] NU []
În caz afirmativ, folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona bunurile aduse în garanţie de noul debitor.
13. [] Înlocuirea, totalã ori parţialã, a bunurilor afectate garanţiei, în condiţiile <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, în condiţiile în care debitorul/creditorul rãmâne acelaşi.
a) Înlocuire totalã a bunurilor afectate garanţiei []. Folosiţi rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
b) Înlocuirea parţialã a bunurilor afectate garanţiei []
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanţie ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie.
....................................................................
....................................................................
Folosiţi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menţiona noile bunuri aduse în garanţie de debitor.
II. ALTE MENŢIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni:
....................................................................
....................................................................
III. DESCRIERE CREANŢE IPOTECARE
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile şi a accesoriilor din portofoliu:
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil: ..............................................
Localitatea*6)........., judeţul/sectorul*6) ......., ţara*6) ........, numãrul cãrţii funciare*6) ........, numãr corp proprietate ........, numãr cadastral*6) ........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*6) ...............................................................
....................................................................
Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului)*6)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã .............
....................................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/)*6) .........................
Alte active, conform prevederilor <>art. 7 din Legea nr. 32/2006 .....
....................................................................
IV. Precizaţi dacã pentru actualizarea informaţiei cuprinse în avizul de garanţie la care se raporteazã modificarea este necesarã şi o modificare a descrierii bunului în garanţie, corespunzãtor datelor înscrise de solicitant în prezentul formular: DA [] NU []
În caz afirmativ, bifaţi pct. 10, completând cu datele corespunzãtoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERII
Bifaţi una dintre posibilitãţi:
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ
[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresatã de noul creditor, în condiţiile <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Data ........... Semnãtura ..............
____________
*1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor <>Legii nr. 32/2006 .
*2) Potrivit <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivã, dupã caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procurã autenticã".
*3) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*4) Se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana juridicã/organizaţia fãrã personalitate juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
*5) În situaţia avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresatã de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de noul creditor în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.
*6) Câmpuri obligatorii.


ANEXA 5

FORMULAR
de aviz de cesiune a creanţei*1)

OPERATOR ............................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ..................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
.....................................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
.....................................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
.....................................................................
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ...........................
Data ........ ora ....... minutul ....... secunda ........ înscrierii
Subsemnatul, .........., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., act de identitate .... seria ... nr. ........., eliberat de ...... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........, nr. de telefon ............
în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe) cedent [] reprezentant al cedentului []
cesionar [] reprezentant al cesionarului*2) []
Alte date ...........................................................
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanţei, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*3) ........................
Precizaţi dacã înscrierea este efectuatã în legãturã cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selecţia rubricii "DA" impune ca destinaţia înscrierii sã fie "Creanţe securitizate"):
DA [] NU []
1. Prezentul aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã vizeazã (bifaţi una dintre cele douã posibilitãţi):
[] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ
[] înlocuirea unuia din creditorii cu statut activ; folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele complete de identificare a creditorului cedent:
Denumirea persoanei juridice ..........., tipul persoanei juridice .........., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ........, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ......, sediul: localitatea ........, str. ....... nr. .., bl. .., sc. .., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ......., ţara .............,
Alte date*4) ..................................................
Numele persoanei fizice ........ prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........, prenumele tatãlui ........, prenumele mamei ........
Adresa: localitatea ............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........, ţara .........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Alte date*4) .................................................
2. Numele/denumirea noului creditor (cesionarului):

Creditorul persoanã juridicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane juridice ce vor fi înscrişi: .....................
2 a) Denumirea persoanei juridice ..........., tipul persoanei juridice .........., numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ........., sediul: localitatea ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........., ţara .............
Alte date*4) ...................................................
Creditorul persoanã fizicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul noilor creditori persoane fizice ce vor fi înscrişi: .........
2 b) Numele persoanei fizice ........ prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........, prenumele tatãlui ........, prenumele mamei ........
Adresa: localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...., cod poştal ...., ţara ........
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*4) .........................................................
3. Identificarea pãrţii care a solicitat efectuarea înscrierii
Bifaţi una dintre posibilitãţi:
[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de unul dintre creditorii cu statut activ.
[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresatã de cesionar, în condiţiile <>art. 28^2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. Alte menţiuni, prevãzute în mod obligatoriu de lege*5)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a înscrie aceste menţiuni:
...............................................................


Data ........ Semnãtura ........


──────────
*1) Prin avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivã creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut în avizul de garanţie ca creditor cu statut activ.
*2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*3) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , pentru realizarea publicitãţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.
*5) În situaţia în care solicitarea de înregistrare este adresatã de cesionar sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declaraţia pe propria rãspundere, datã de cesionar în faţa notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate.


ANEXA 6


FORMULAR
de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri

OPERATOR ..........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................................
Data .......... ora .......... minutul .......... secunda .......... înscrierii
Subsemnatul, ........., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ....... seria .... nr. ......., eliberat de ...... la data de ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........, nr. de telefon ........,
în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
creditor [] debitor []
reprezentant al creditorului*1) []
reprezentant al debitorului []
Alte date .................................. completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*2)
...............................................................
1. Acest aviz de garanţie priveşte urmãtorul bun în garanţie (bifaţi una sau mai multe cãsuţe):
a) [] Autovehicule
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule ce vor fi înscrise: ....
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Model............, an de fabricaţie ........, numãr şasiu .........., seria motorului ........, descriere suplimentarã ...............................................
b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
- bunuri accesorii unor bunuri imobile care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare []
- pãdure care urmeazã a fi defrişatã []
- minerale care urmeazã a fi extrase []
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise:
...............................................................
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile afectate garanţiei, cât şi a bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã. Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Descriere bun:
...............................................................
...............................................................
Datele de identificare a proprietarului bunurilor imobile cãrora le sunt ataşate bunurile mobile, dacã debitorul nu este proprietarul acestora. Dacã debitorul este coproprietar al bunului imobil, bifaţi cãsuţa alãturatã [] şi înscrieţi datele de identificare a celorlalţi coproprietari.
Denumirea persoanei juridice ...............................................
Tipul persoanei juridice ...................................................
Sediul: localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........, ţara ...........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...................... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..................................
Alte date ...........................................................
Numele persoanei fizice ............ prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..........., prenumele tatãlui ........, prenumele mamei .............
Adresa: localitatea ..................., str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. .., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., ţara ........, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date ...........................................................
c) [] Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: .....
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat garanţiei.
Descriere bun*3) .......................................................
[] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 *4)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: .....
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil:
...............................................................
Localitatea*5) ............. judeţul/sectorul*5) ..........., ţara*5) ............., numãrul cãrţii funciare*5) ..........., numãr corp proprietate ..........., numãr cadastral*5) ............, adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*5) ...........................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/) ...........................
Descriere suplimentarã*6) ..........................................
2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanţiei a fost adresatã de (bifaţi una dintre posibilitãţi):
[] toţi creditorii cu statut activ
[] toţi debitorii cu statut activ


Data ........ Semnãtura ........

──────────
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind creanţele securitizate, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*4) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu garanţii reale imobiliare.
*5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".
*6) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului.


ANEXA 7

FORMULAR
de aviz de extindere a garanţiei
asupra altor bunuri - obligaţiuni ipotecare


OPERATOR ...........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ....... minutul ....... secunda ....... înscrierii
Subsemnatul, ..........., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul .........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., act de identitate ..... seria ...... nr. ....., eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........,. nr. de telefon .......,
în calitate de reprezentant al creditorului*1)
Alte date ................................ completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*2) ....................
1. Acest aviz de garanţie priveşte suplimentarea de creanţe ipotecare, în condiţiile <>Legii nr. 32/2006
Descriere bun imobil: .......................................
Localitatea*4) .........., judeţul/sectorul*4) ........, ţara*4) .........., numãrul cãrţii funciare*4) ......., numãr corp proprietate ......., numãr cadastral*4) ........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*4) ...........................
Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului)*4) ......................
Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã ................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/)*4) .........................
Alte active, conform prevederilor <>art. 7 din Legea nr. 32/2006 ..............................
2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a garanţiei a fost adresatã de (bifaţi cãsuţa):
[] toţi creditorii cu statut activ


Data ........ Semnãtura ........

──────────
*1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor <>Legii nr. 32/2006 .
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*4) Câmpuri obligatorii.


ANEXA 8

FORMULAR
de aviz de reducere a garanţiei la o parte
din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial

OPERATOR ........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................................
Data .......... ora .......... minutul .......... secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., domiciliat în localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. .., act de identitate .... seria .... nr. ........., eliberat de ........ la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..........., nr. de telefon ........., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
creditor []
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date ..................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*2) ...................
Acest aviz de garanţie priveşte urmãtorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie):
a) [] Autovehicule
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul de autovehicule degrevate: ......................
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.
Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Model ..........., an de fabricaţie ........, numãr şasiu ........, seria motorului ........, descriere suplimentarã ......................
b) Bunuri mobile în garanţie, ataşate unor bunuri imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare.
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile ataşate unor bunuri imobile degrevate: ........
Bifaţi una sau mai multe dintre posibilitãţi:
- bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile, care cad sub incidenţa titlului VI din <>Legea nr. 99/1999 , cu modificãrile ulterioare [] .....................................
- pãdure care urmeazã a fi defrişatã [] .........................
- minerale care urmeazã a fi extrase [] .........................
Spaţiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Descriere bun degrevat:
...............................................................
...............................................................
c) [] Alte bunuri
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor mobile degrevate: ......................
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Descriere bun degrevat*3):
...............................................................
...............................................................
[] Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 *4)
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: .....
Fiecare bun afectat garanţiei va fi individualizat de cãtre solicitantul înscrierii prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresã, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliarã.
Descriere bun imobil:
...............................................................
Localitatea*5) ........, judeţul/sectorul*5) ........., ţara*5) ........., numãrul cãrţii funciare*5) ............., numãr corp proprietate .............., numãr cadastral*5) .........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*5) ..............................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/) ..........................
Descriere suplimentarã*6) ........................................


Data ........ Semnãtura ........

──────────
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*4) Acest câmp se completeazã în situaţia înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , în cazul în care realizarea dreptului de creanţã este asiguratã cu garanţii reale imobiliare.
*5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selecteazã rubrica "Bunuri imobile care asigurã garantarea unui drept de creanţã, conform <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor".
*6) Solicitanţii vor avea în vedere urmãtoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului calculatã la momentul încheierii contractului.


ANEXA 9


FORMULAR
de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate
acesteia prin avizul de garanţie iniţial - obligaţiuni ipotecare

OPERATOR .........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .............................
Data .......... ora .......... minutul .......... secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ..........., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul ........, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., act de identitate ......... seria ......... nr. ....., eliberat de ........ la data de .........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........., nr. de telefon ......., în calitate de reprezentant al creditorului*1)
Alte date ................................... completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos, şi solicit înregistrarea lui:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*2) .......................
Acest aviz de garanţie priveşte reducerea de creanţe ipotecare, în condiţiile <>Legii nr. 32/2006
Descriere bun imobil: ....................................
Localitatea*4) ........., judeţul/sectorul*4) ..........., ţara*4) ........., numãrul cãrţii funciare*4) .........., numãr corp proprietate .............., numãr cadastral*4) ..........., adresa/numãr parcelã/elemente de identificare amplasare imobil*4) .....................
Descriere suplimentarã corespunzãtoare Registrului de evidenţã internã (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominalã, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţã a imobilului, calculatã la momentul încheierii contractului)*4) ...............
Alte garanţii aferente creanţei ipotecare, dacã existã
...............................................................
Data constituirii ipotecii (zz/ll/)*4) ........................
Alte active, conform prevederilor <>art. 7 din Legea nr. 32/2006
...............................................................Data ........ Semnãtura ........
──────────
*1) Se va menţiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare.
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*3) Solicitanţii vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, numãr, tip, model, marcã etc.).
*4) Câmpuri obligatorii.


ANEXA 10

FORMULAR
de aviz de nulitate a avizului de garanţie iniţial


OPERATOR .........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................................
Data ......... ora ...... minutul ....... secunda ...... înscrierii

Subsemnatul, ............, domiciliat în localitatea ........, judeţul/sectorul ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. ...., act de identitate ......... seria ..... nr. ........., eliberat de ....... la data de ......... codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..........., nr. de telefon ........., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
creditor []
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date ............................ completez şi subscriu prezentul formular şi solicit anularea*2) avizului de garanţie iniţial identificat mai jos :
Nr. de identificare a avizului de garanţie*3) .........................


Data ........ Semnãtura ........
──────────
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi a <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivã numai în situaţia în care prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã s-a dispus anularea contractului de garanţie realã mobiliarã ori a convenţiei principale, pe lângã care contractul de garanţie este accesoriu.
*3) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


ANEXA 11

FORMULAR
de aviz de stingere a avizului de garanţie iniţial


OPERATOR ..........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ................................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) ..........................................
Data ........ ora ........ minutul .......... secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, .........., domiciliat în localitatea .........., judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. .., act de identitate ... seria ... nr. ....., eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ........., nr. de telefon ........., în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
creditor []
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date .......................................................... completez şi subscriu prezentul formular şi solicit stingerea avizului de garanţie iniţial identificat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*2) .......................Data ........ Semnãtura ........

──────────
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.ANEXA 12

FORMULAR
de aviz de prelungire a avizului de garanţie iniţial


OPERATOR ........................................................
AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................
Nr. de înregistrare a formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Data primirii formularului (Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere.):
...............................................................
Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data .......... ora .......... minutul .......... secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ........., judeţul/sectorul ......., str. ...... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. .., ap. ...., act de identitate ......... seria ..... nr. ........., eliberat de ............ la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ţara ..........., nr. de telefon ............, în calitate de (bifaţi una dintre cãsuţe):
creditor []
reprezentant al creditorului*1) []
Alte date ........................................ completez şi subscriu prezentul formular şi solicit prelungirea efectelor avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos pentru o perioadã (bifaţi una dintre cele douã cãsuţe):
[] de 5 ani
[] mai micã de 5 ani. Folosiţi spaţiile alãturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a înscrierii
...............................................................
Nr. de identificare a avizului de garanţie*2) ......................
Identificarea pãrţii care a solicitat efectuarea înscrierii
Bifaţi una dintre posibilitãţi şi completaţi cu datele corespunzãtoare:
[] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresatã de toţi creditorii cu statut activ.
[] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresatã de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folosiţi spaţiile alãturate pentru a menţiona datele de identificare a acestuia/acestora.
Denumirea persoanei juridice ................................
Tipul persoanei juridice .......................................
Sediul: str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara .........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ...................[] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .................
Alte date*3) ...................................................
Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........., prenumele tatãlui ............, prenumele mamei ............
Adresa: localitatea ........., str. ......... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara .........
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Alte date*3) .................................................


Data ........ Semnãtura ........

──────────
*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi al <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, se va menţiona în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".
*2) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanţei, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.
*3) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul <>Legii nr. 31/2006 , pentru realizarea publicitãţii garanţiei reale mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanţe, se vor menţiona, în mod obligatoriu, faptul cã persoana fizicã/persoana juridicã înscrisã la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acţionând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum şi actul în baza cãruia a fost numitã.


ANEXA 13


FORMULARE-MODEL
pentru înscrierea avizelor de garanţie
referitoare la creanţele bugetare

A. FORMULAR DE AVIZ DE GARANŢIE INIŢIAL

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ......... seria ...... nr. ........., eliberat de ......... la data de ......, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de garanţie iniţial:
1. Felul înscrierii
Înscriere iniţialã
2. Destinaţia înscrierii
Înscriere fãcutã în legãturã cu o operaţiune privind finanţele publice
3. Creditorul persoanã juridicã
Denumirea persoanei juridice ..............................
Tipul persoanei juridice ...................................
Sediul: str. ........ nr. ..., bl. .., sc. ..., et. .., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ......., cod poştal ........., ţara ........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã .................
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .................
4. Debitorul persoanã juridicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ............
Denumirea persoanei juridice ...............................................
Tipul persoanei juridice ...................................................
Sediul: str. ......... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., localitatea ........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara ......
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ..................................
Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã ..................................
5. Debitorul persoanã fizicã
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice care vor fi înscrişi: ..............
Numele persoanei fizice ............ prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ..........., prenumele tatãlui ........., prenumele mamei .............
Adresa: localitatea ........., str. ......... nr. .., bl. .., sc. .., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul ........., cod poştal ....., ţara ......., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. Descrierea bunului în garanţie
Observaţie: Se recomandã ca descrierea bunului în garanţie sã se facã cel puţin prin precizarea naturii creanţei bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numãrului titlului executoriu şi a emitentului acestuia.
Se înscrie în arhivã un numãr de (precizaţi numãrul) ............. creanţe bugetare.
Fiecare creanţã va fi individualizatã prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Creanţã a bugetului de stat în sumã de ......... lei, înregistratã la data de ........., reprezentând ........., cod .........., pentru care s-au emis titlurile executorii (numãrul şi data) .............


Data ........ Semnãtura ........


Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet ............

Data ..........................

Semnãtura ......................


B. FORMULAR DE AVIZ DE GARANŢIE MODIFICATOR

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*1) .............................
1. Modificare privind pãrţile avizului de garanţie iniţial
Aceastã modificare priveşte (bifaţi una dintre cele 3 cãsuţe şi, dacã este cazul, completaţi spaţiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raporteazã modificarea):
[] Creditorul
[] Debitorul persoanã juridicã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ..................................
[] Debitorul persoanã fizicã
Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
De asemenea, bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos şi completaţi cu datele corespunzãtoare:
[] Schimbarea adresei/sediului şi/sau schimbarea numelui/denumirii
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona noile date de identificare:
Noua adresã/sediu: localitatea ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara .........
Noua denumire a persoanei juridice ........, tipul persoanei juridice ......, numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalã .........
Noul nume al persoanei fizice ................. prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., act de identitate .... seria .... nr. ...., eliberat de ...... la data de .........
[] Menţionarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ...
Numele persoanei fizice .................... prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ......., prenumele tatãlui ......., prenumele mamei ......., adresa: localitatea ......., str. ........ nr. .., bl. .., sc. .., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........., ţara ........, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: ..............
Denumirea persoanei juridice ...............................................
Tipul persoanei juridice ...................................................
Sediul: str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ..., localitatea ........., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., ţara ............
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ............... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã ..................................
[] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de garanţie iniţial privind datele de identificare a pãrţilor
În loc de ........................ se va înscrie ......................
2. Modificãri ale bunului în garanţie
Bifaţi una dintre cãsuţele de mai jos:
[] Modificarea/completarea descrierii bunului în garanţie
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie.
...............................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
...............................................................
[] Rectificarea greşelilor materiale survenite în avizul de garanţie, privitor la descrierea bunului în garanţie
Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanţie la care se raporteazã modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie.
...............................................................
Spaţiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificãrii:
În loc de ......................... se va înscrie ....................
3. Alte modificãri
[] Adãugarea unui debitor subscriitor
Folosiţi spaţiile de mai jos pentru a menţiona datele de identificare a noului debitor.
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscrişi: ..............
Numele persoanei fizice .......... prenumele complet (aşa cum figureazã în actele de identitate) ........., prenumele tatãlui ............, prenumele mamei ..........., adresa: localitatea .........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul ......, cod poştal ...., ţara .........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul debitorilor persoane juridice care vor fi înscrişi: .............
Denumirea persoanei juridice ...................................
Tipul persoanei juridice .......................................
Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ..., localitatea ......... judeţul/sectorul ........., cod poştal .........., ţara ...........
Numãrul de identificare a persoanei juridice, dacã existã ......................... [] nu existã
Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscalã .........................


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet............

Data ..........................

Semnãtura ......................

──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDEREA GARANŢIEI ASUPRA ALTOR BUNURI

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de extindere a garanţiei asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*1) ...................
Acest aviz de garanţie priveşte urmãtorul bun în garanţie: ................................
Se înscrie în arhivã un numãr de (precizaţi numãrul) ................... creanţe bugetare.
Fiecare creanţã va fi individualizatã prin menţionarea în dreptul sãu a cifrei arabe corespunzãtoare.
Creanţã a bugetului de stat în sumã de ........... lei, înregistratã la data de ........., reprezentând ......., cod ........., pentru care s-au emis titlurile executorii (numãrul şi data) ..............


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet ..............

Data ..........................

Semnãtura ......................

──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A GARANŢIEI LA O PARTE DIN BUNURILE
AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE GARANŢIE INIŢIAL

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de reducere a garanţiei, vizând modificarea avizului de garanţie iniţial, identificat mai jos:
Numãrul de identificare a avizului de garanţie*1) ......................................
Acest aviz de garanţie priveşte urmãtorul bun în garanţie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar şi prin înscrierea numãrului de ordine ce figureazã în dreptul sãu, în cadrul avizului de garanţie): ..........................
Folosiţi spaţiul alãturat pentru a preciza numãrul creanţelor bugetare ce au fost recuperate: ...............
Creanţã a bugetului de stat în sumã de .............. lei, înregistratã la data de ............, reprezentând ..........., cod ..........., pentru care s-au emis titlurile executorii (numãrul şi data) .................


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet.........

Data ..........................

Semnãtura ......................
──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE GARANŢIE INIŢIAL

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
solicit prelungirea efectelor avizului de garanţie iniţial cu numãrul de identificare menţionat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*1) ......................
Efectele avizului de garanţie identificat mai sus sunt prelungite pentru încã:
Precizaţi noua duratã de valabilitate a înscrierii ....................


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet ............

Data ..........................

Semnãtura ......................

──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE GARANŢIE INIŢIAL

OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de anulare a avizului de garanţie iniţial menţionat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*1) .........................


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet ............

Data ..........................

Semnãtura ......................

──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE GARANŢIE INIŢIAL


OPERATOR: ...................... Aprobat
AGENT ÎMPUTERNICIT: ............ Director executiv adjunct/,
Nr. de înregistrare emitent .......... Şef administraţie/,
Data .................... Şef administraţie adjunct,
Nr. de înregistrare operator/agent .... Data ................
Data .................... Semnãtura ..............

Se completeazã numai de cãtre biroul de înscriere:
Nr. de identificare aviz de garanţie (ID) .........................
Data ....... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrierii

Subsemnatul ........., act de identitate ... seria ... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
completez şi subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de garanţie iniţial menţionat mai jos:
Nr. de identificare a avizului de garanţie*1) ...........................


Data ........ Semnãtura ........

Verificat:
──────────

Şef serviciu,
Numele şi prenumele ................

Data ..........................

Semnãtura ......................

Certificarea înregistrãrii în arhivã de cãtre persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informaţiei:

Numele şi prenumele complet ............

Data ..........................

Semnãtura ......................

──────────
*1) În situaţia în care avizul de garanţie iniţial a suferit ulterior modificãri prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a garanţiei, de prelungire a avizului de garanţie iniţial), se va menţiona numãrul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimã starea actualã a garanţiei reale mobiliare.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016