Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019  privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate  din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  şi unităţile sale subordonate    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
    directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului „Prima casă“, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.

    ART. 2
    Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

    ART. 3
    Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a preşedintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

    ART. 4
    (1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar.
    (2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif.
    (3) Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.

    ART. 5
    (1) Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.
    (2) Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgenţă se poate face oricând în acest termen.

    ART. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condiţiile legii.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.                    Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
                    Radu-Codruţ Ştefănescu

    Bucureşti, 15 mai 2019.
    Nr. 1.764.
    ANEXA 1

    LISTA
    privind termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor
    de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

┌────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Termen în │ │
│Grupe de │Codul │Denumirea │Termen^1) │regim de │ │
│servicii │serviciului│serviciului │(zile │urgenţă │Referinţe│
│ │ │ │lucrătoare)│(zile │ │
│ │ │ │ │lucrătoare)│ │
├────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┼─────────┤
│Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date │ │
├────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┼─────────┤
│ │1.1.1. │Aviz începere │7 │2 │ │
│ │ │lucrări │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Recepţia │ │ │ │
│ │ │tehnică pentru │ │ │ │
│ │1.1.2. │lucrări de │15 │5 │ │
│ │ │măsurători │ │ │ │
│Avize şi │ │terestre │ │ │ │
│recepţii ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│tehnice │ │Recepţia │ │ │ │
│ │ │tehnică pentru │ │ │ │
│ │ │lucrări de │ │ │ │
│ │ │geodezie, │ │ │ │
│ │1.1.3. │fotogrammetrie,│20 │10 │ │
│ │ │cartografie şi │ │ │ │
│ │ │a documentelor │ │ │ │
│ │ │cartografice de│ │ │ │
│ │ │uz public │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Hărţi şi │ │ │ │
│ │1.2.1. │planuri │3 │1 │ │
│ │ │(raster) │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │1.2.2. │Ortofotoplan 1 │3 │1 │ │
│ │ │px ≤ 20 cm │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │1.2.3. │Ortofotoplan 20│3 │1 │ │
│Furnizare │ │cm <1 px <50 cm│ │ │ │
│date de ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│cadastru, │1.2.4. │Ortofotoplan 1 │3 │1 │ │
│geodezie şi │ │px ≥ 50 cm │ │ │ │
│cartografie ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Coordonate │ │ │ │
│ │1.2.5. │altimetrice, │3 │1 │ │
│ │ │planimetrice şi│ │ │ │
│ │ │3D │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înregistrări │ │ │ │
│ │1.2.6. │GNSS de la o │1 │- │ │
│ │ │staţie │ │ │ │
│ │ │permanentă │ │ │ │
├────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┼─────────┤
│Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară │ │
├────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┼─────────┤
│ │ │Recepţie │ │ │ │
│ │2.1.1. │cadastrală şi │18 │6 │ │
│ │ │înfiinţare │ │ │ │
│ │ │carte funciară │ │ │ │
│Prima ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│înregistrare│ │Recepţie cu │ │ │ │
│ │2.1.2. │alocare număr │11 │4 │ │
│ │ │cadastral │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.1.3. │Înfiinţare │11 │4 │ │
│ │ │carte funciară │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Recepţie │ │ │ │
│ │2.2.1. │dezlipire/ │7 │3 │ │
│Dezlipire/ │ │alipire │ │ │ │
│Alipire ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înscriere │ │ │ │
│ │2.2.2. │dezlipire/ │7 │3 │ │
│ │ │alipire │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Intabulare │ │ │ │
│ │ │drepturi reale │ │ │ │
│ │2.3.1. │în favoarea │7 │2 │ │
│ │ │persoanelor │ │ │ │
│ │ │juridice │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Intabulare │ │ │ │
│Intabulare │ │drepturi reale │ │ │ │
│ │2.3.2. │în favoarea │7 │2 │ │
│ │ │persoanelor │ │ │ │
│ │ │fizice │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Înscriere │ │ │ │
│ │2.3.3. │ipotecă/ │2 │1 │ │
│ │ │privilegiu │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│Notare/ │ │Notare/Radiere │ │ │ │
│Radiere │2.4.1. │în/din cartea │4 │2 │ │
│ │ │funciară │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Îndreptare │ │ │ │
│ │ │eroare │ │ │ │
│ │2.5.1. │materială │1 │- │ │
│ │ │(include │ │ │ │
│Rectificare │ │repoziţionarea │ │ │ │
│ │ │imobilului) │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.5.2. │Reconstituire │3 │1 │ │
│ │ │carte funciară │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.6.1. │Înscriere │15 │5 │ │
│ │ │construcţie │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extindere/ │ │ │ │
│ │2.6.2. │Radiere │15 │5 │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │
│Actualizare ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Actualizare │ │ │ │
│ │2.6.3. │informaţii │15 │5 │ │
│ │ │tehnice │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Anulare │ │ │ │
│ │2.6.4. │operaţiuni │10 │3 │ │
│ │ │cadastrale │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Consultare │ │ │ │
│ │2.7.1. │documente din │1 │- │ │
│ │ │arhivă │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extras de carte│ │ │ │
│ │ │funciară pentru│- │- │Nota ^2) │
│ │ │informare │ │ │ │
│ │ │on-line │ │ │ │
│ │2.7.2. ├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extras de carte│ │ │ │
│ │ │funciară pentru│ │ │ │
│ │ │informare la │2 │1 │ │
│ │ │registratura │ │ │ │
│ │ │BCPI │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extras de carte│ │ │ │
│ │ │funciară pentru│- │- │Nota ^2) │
│ │ │autentificare │ │ │ │
│ │ │on-line │ │ │ │
│ │2.7.3. ├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extras de carte│ │ │ │
│ │ │funciară pentru│ │ │ │
│ │ │autentificare │2 │1 │ │
│ │ │la registratura│ │ │ │
│ │ │BCPI │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │2.7.4. │Certificat de │4 │2 │ │
│ │ │sarcini │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Copii │ │ │ │
│ │2.7.5. │certificate ale│2 │1 │ │
│ │ │documentelor │ │ │ │
│ │ │din arhivă │ │ │ │
│Informare ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Certificat │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │identificarea │ │ │ │
│ │ │numărului │ │ │ │
│ │2.7.6. │topografic, │10 │3 │ │
│ │ │cadastral şi de│ │ │ │
│ │ │carte funciară │ │ │ │
│ │ │după numele/ │ │ │ │
│ │ │denumirea │ │ │ │
│ │ │proprietarului │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Extras din │ │ │ │
│ │2.7.7. │planul │3 │1 │ │
│ │ │cadastral │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Certificat │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │înscrierea │ │ │ │
│ │ │imobilului în │ │ │ │
│ │ │evidenţele de │ │ │ │
│ │ │cadastru şi │ │ │ │
│ │2.7.8. │carte funciară,│10 │3 │ │
│ │ │după datele de │ │ │ │
│ │ │identificare │ │ │ │
│ │ │ale acestuia │ │ │ │
│ │ │(judeţ, │ │ │ │
│ │ │localitate, │ │ │ │
│ │ │stradă, număr) │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Referat │ │ │ │
│ │ │consultare │ │ │ │
│ │2.7.9. │registru │18 │6 │ │
│ │ │proprietari la │ │ │ │
│ │ │nivel naţional │ │ │ │
├────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┼─────────┤
│Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament │ │
├────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┼─────────┤
│ │ │Servicii de │ │ │ │
│ │3.1.1. │vizualizare │5 │2 │ │
│TopRo5 │ │(WMS) │ │ │ │
│1:5000 ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ROMPOS │ │Servicii │ │ │ │
│ │3.1.2. │poziţionare │1 │- │ │
│ │ │GNSS în timp │ │ │ │
│ │ │real │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│ │3.1.3. │Copie de carte │- │- │Nota ^2) │
│ ├───────────┤funciară ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │3.1.4. │on-line │- │- │Nota ^2) │
│Conţinutul ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
│cărţii │3.1.5. │Extras de carte│- │- │Nota ^2) │
│funciare │ │funciară pentru│ │ │ │
│ ├───────────┤informare ├───────────┼───────────┼─────────┤
│ │3.1.6. │on-line │- │- │Nota ^2) │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┼─────────┤
│Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de │ │
│cadastru │ │
├────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┼─────────┤
│ │ │Autorizarea │ │ │ │
│ │4.1.1. │persoanelor │30 │- │ │
│ │ │fizice │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │
│ │ │Autorizarea │ │ │ │
│ │4.1.2. │persoanelor │30 │- │ │
│Autorizare │ │juridice │ │ │Nota ^3) │
│ ├───────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │
│ │ │Modificare/ │ │ │ │
│ │ │Eliberare │ │ │ │
│ │4.1.3. │duplicat al │30 │- │ │
│ │ │certificatului │ │ │ │
│ │ │de autorizare │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

    ^1) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
    ^2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.
    ^3) Termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice