Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.760 din 9 iulie 2018  privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit  în cuantum mai mare decât cel legal datorat    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.760 din 9 iulie 2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018
    În temeiul dispoziţiilor art. 170 alin. (7) şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.022 din 3.07.2018,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) „Cerere de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat“, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) „Decizie de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat“, prevăzută în anexa nr. 3.


    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Alexandru Drăghici


    Bucureşti, 9 iulie 2018.
    Nr. 1.760.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ
    de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit
    în cuantum mai mare decât cel legal datorat
    A. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit există şi nu se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare
    1. În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
    2. Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sau ulterior în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cerere de restituire privind impozitul reţinut la sursă potrivit art. 170 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    3. În cazul în care plătitorul de venit înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, restituirea sumei rezultate după regularizarea prevăzută la pct. 2, denumită în continuare sumă de restituit, se efectuează numai după constatarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.
    4. În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestei sume.
    5. În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestor obligaţii, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia.
    6. În vederea efectuării compensării/restituirii potrivit pct. 3-5, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, se aplică în mod corespunzător.

    B. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Sumele cuvenite a fi restituite contribuabililor, la cerere, reprezentând impozitul pe venitul obţinut din România şi reţinut la sursă de plătitorul de venit, în cuantum mai mare decât cel datorat, se restituie de către organul fiscal central competent numai în situaţia în care plătitorul de venit care a efectuat reţinerea nu mai există ori acesta se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.1. Cererea de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, denumită în continuare cerere de restituire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea unor sume de la buget, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
    2.2. Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunică prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“. Cererea de restituire poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă.
    2.3. Cererile de restituire depuse de contribuabili vor cuprinde, în mod obligatoriu, numele şi prenumele/denumirea şi codul de înregistrare fiscală, tipul de impozit pe fiecare sursă de venit, respectiv suma şi natura creanţei solicitate a fi restituită, precum şi codul IBAN aferent contului bancar, în lei, în care urmează să fie restituită suma. La cererea de restituire se anexează documentele deţinute de contribuabil din care rezultă că suma solicitată la restituire a fost plătită în plus faţă de sarcina fiscală.
    3.1. În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 77 din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor depuse de către contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.
    3.2. Dacă organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal, consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
    4. În cazul în care contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aplicându-se în mod corespunzător.
    CAP. II
    Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, beneficiari de venituri obţinute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Obiectul procedurii de restituire reglementate în prezentul capitol îl constituie impozitul pe veniturile prevăzute la art. 223 şi art. 227 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute din România de nerezidenţi şi reţinute la sursă de către plătitorul de venit în plus faţă de sarcina fiscală.
    2. Fac obiectul procedurii prevăzute de prezentul capitol şi sumele reprezentând diferenţe de impozit pe venit reţinute în plus de către plătitorii de venit contribuabililor nerezidenţi, beneficiari ai veniturilor obţinute în România, în situaţia în care, la data prezentării la organul fiscal a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 19 subpct. (1) din capitolul I, titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a declaraţiei pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene, plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, după caz;
    b) se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, iar contribuabilul solicitant nu s-a înscris la masa credală, potrivit prevederilor acestei legi.

    3. Sumele prevăzute la pct. 1 şi 2, reprezentând impozit pe venit reţinut în plus, se restituie de către organul fiscal.
    4. În sensul prezentei proceduri prin organ fiscal central competent se înţeleg:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit, în cazul în care plătitorii de venit sunt contribuabili mari sau mijlocii;
    b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit, în cazul celorlalţi plătitori de venit.

    5. În vederea restituirii impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, contribuabilul nerezident, direct sau prin împuternicit, depune la organul fiscal central competent o cerere de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, la care anexează următoarele documente justificative:
    a) originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la pct. 19 subpct. (1) al capitolului I, titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de o traducere autorizată în limba română şi, după caz, o declaraţie în care se stabileşte calitatea de beneficiar efectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, astfel cum este prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute la art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) orice alte documente justificative utile în soluţionarea cererii contribuabilului, cum ar fi: copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat, ca de exemplu: contracte, facturi, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, extrase de cont, certificatul de atestare a plăţii impozitului, după caz etc.

    6. În cererea de restituire depusă de contribuabilul nerezident se menţionează, în mod obligatoriu, codul IBAN aferent contului bancar în lei, în care se doreşte restituirea impozitului, cu indicarea tuturor datelor necesare efectuării restituirii.
    7. În vederea stabilirii sumelor pentru care contribuabilul solicitant nerezident are dreptul la restituire, compartimentului cu atribuţii de evitare a dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale din cadrul organului fiscal central competent efectuează verificări pe baza informaţiilor existente la nivelul acestuia, cum ar fi informaţii rezultate din:
    a) formularul 207 „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“;
    b) formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
    c) formularul 205 „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiar de venit“.

    8.1. După verificarea efectuată potrivit pct. 7, compartimentul cu atribuţii de evitare a dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale emite, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii documentelor prevăzute la pct. 5, în 3 exemplare, Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin în care înscrie cuantumul sumei de restituit, din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se transmite serviciului/compartimentului cu atribuţii de compensări/restituiri împreună cu copiile documentelor prevăzute la pct. 5, iar un exemplar se arhivează.
    8.2. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat reprezintă actul administrativ-fiscal prin care se certifică dreptul de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi virat la bugetul de stat de către plătitorul de venit rezident.
    9. Pe baza Deciziei de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, aprobată de conducătorul organului fiscal, serviciul/compartimentul cu atribuţii de compensări/restituiri verifică dacă contribuabilul nerezident înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal.
    10. În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal, datorate de contribuabilul nerezident, suma solicitată se restituie numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare, şi transmise, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/ rambursarea unor sume - în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire.
    11. Dacă contribuabilul solicitant nerezident nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal central competent restituie acestuia suma reprezentând impozitul pe venit plătit în plus, întocmind în acest sens, în 2 exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget şi Nota privind restituirea/rambursarea unor sume. Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se transmite, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului.
    12. Unitatea Trezoreriei Statului efectuează restituirea sumei cuvenite contribuabilului solicitant nerezident din contul bugetar în care a fost plătit impozitul, codificat cu codul de identificare fiscală al direcţiei generale regionale a finanţelor publice în a cărei subordonare se află organul fiscal central competent care a administrat plătitorul de venit rezident.
    13. Restituirea sumelor cuvenite se efectuează în contul bancar în lei indicat de contribuabilul solicitant nerezident în cererea acestuia, în baza Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
    14. După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile, în sistem informatic, confirmarea operaţiunilor efectuate.
    15. Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului, comunică contribuabilului solicitant nerezident câte un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi al Deciziei de restituire a sumelor de la buget.
    16. Cel de-al doilea exemplar al documentelor prevăzute la pct. 15 se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului solicitant nerezident.
    CAP. III
    Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor rezidenţi de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Obiectul procedurii de restituire reglementate în prezentul capitol îl constituie impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit, contribuabilului rezident, în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în cazul în care plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, după caz;
    b) se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. În vederea restituirii impozitului reţinut la sursă în plus, contribuabilul rezident depune la organul fiscal central în a cărui administrare se află, denumit în continuare organ fiscal central competent, o cerere de restituire la care anexează, în măsura în care deţine, copii ale unor documente justificative, ca de exemplu: copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului, orice alte documente justificative în susţinerea cererii contribuabilului şi stabilirea impozitului reţinut la sursă în plus de către plătitorul de venit.
    3. Pentru stabilirea sumelor pentru care contribuabilul rezident are dreptul la restituire, cererea, împreună cu documentele prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură, se transmite, serviciului/biroului/compartimentului cu atribuţii de gestiune declaraţii, care analizează documentele prezentate de contribuabilul rezident şi informaţiile din evidenţa fiscală existente la nivelul acestuia.
    4.1. După efectuarea analizei potrivit pct. 3, serviciul/biroul/ compartimentul cu atribuţii de gestiune declaraţii emite, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii documentelor prevăzute la pct. 2, în 3 exemplare, Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.
    4.2. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat reprezintă actul administrativ-fiscal prin care se certifică dreptul de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi virat la bugetul de stat de către plătitorul de venit rezident.
    4.3. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat se emite în 3 exemplare din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se transmite serviciului/compartimentului cu atribuţii de compensări/restituiri în vederea identificării unor eventuale obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central competent, înregistrate de către contribuabilul rezident, iar un exemplar se arhivează.
    5. Constatarea compensării eventualelor obligaţii de plată restante şi restituirea sumei cuvenite contribuabilului rezident se face potrivit prevederilor pct. 10-16 ale cap. II - Procedura de restituire a impozitului reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, beneficiari de venituri obţinute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit rezident nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

    ANEXA 2

    Nr. …............... din ..........................
    Către ..................................................
              (organul fiscal central competent)
    CERERE
    de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit
    în cuantum mai mare decât cel legal datorat
    Subsemnatul/Subscrisa, ............................., cu domiciliul/sediul în localitatea .........., str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........................., având C.N.P./C.I.F/N.I.F …………..., prin ...........................^1), CNP/CIF ................, în calitate de împuternicit, posesor al actului de identitate ….., seria …... nr. ………......, eliberat de …............., localitatea ……......, str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........, codul poştal ..........., telefon .............., fax ....., e-mail ............, împuternicire nr. …........., din data de ...........,
    în temeiul prevederilor art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. .........^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ............ lei, reprezentând impozit pe venit .........................^3) reţinut în cuantum mai mare decât cel legal datorat de către ..........................^3), pentru perioada .................. .
    Declar/Declarăm că, din cunoştinţele noastre, ..................................^4) a fost radiat din registrul comerţului/decedat/declarat decedat sau dispărut/aflat în procedura insolvenţei.
    Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.
    Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ....., cod IBAN ..................., deschis în lei la ............ .
    Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului/Împuternicit,
    .....................................................................
                               (numele şi prenumele)
    Semnătura ………........
    Data ..................

    -----
    ^1) Se va menţiona numele şi prenumele împuternicitului.
    ^2) Se va menţiona temeiul legal prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza căruia se solicită restituirea.
    ^3) Se va menţiona tipul impozitului de venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.
    ^4) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a plătitorului de venit, în situaţia în care acesta există. În situaţia în care plătitorul de venit nu mai există se va completa numai numele sau denumirea, după caz.

    ANEXA 3

    ANTET^1)
    Dosar fiscal nr. ..........................................
    Nr. ........................ din ..............................
    Către ............................................................................^2) cod de identificare fiscală ............................................... str. .................... nr. ....., bloc. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ………......, localitatea ………………..............., judeţul …………........., cod poştal ……….......
    DECIZIE
    de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit
    în cuantum mai mare decât cel legal datorat
    În baza art. 170 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră de restituire înregistrată cu nr. …………………….…/din data de …………………………., s-a stabilit că aveţi/nu aveţi impozit pe venit reţinut la sursă în cuantum mai mare decât cel legal datorat.
    Suma reţinută la sursă de către …………………………………^3), în plus faţă de cuantumul legal datorat este de ……………………………….. lei.
    Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care înregistraţi obligaţii restante, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării.
    În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului fiscal central competent
    Numele şi prenumele …………………………………………….
    Semnătura şi ştampila …………………………………………….
    Număr de operator de date cu caracter personal - 759

    -------
    ^1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.
    ^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a plătitorului de venit, în situaţia în care acesta există. În situaţia în care plătitorul de venit nu mai există, se va completa numai numele sau denumirea, după caz.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice