Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.757 din 28 iunie 2019  pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 549 din 4 iulie 2019
    În temeiul art. 230^1 alin. (8) şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.234 din 20 iunie 2019,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Notificare privind intenţia de mediere, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) Înştiinţare privind organizarea medierii, prevăzută în anexa nr. 3;
    c) Proces-verbal privind rezultatul medierii, prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 28 iunie 2019.
    Nr. 1.757.
    ANEXA 1

    PROCEDURA

    ANEXA 2

    În atenţia .....................................................^1)
    Subsemnatul/Subscrisa ...................................^2), cu domiciliul/sediul în loc. ................................, str. .................................... nr. ......, bl. .............., sc. ..........., et. ..........., ap. .........., judeţul ...................., sector ............., CIF ...................., date personale de contact: e-mail ........................, numărul de telefon/fax ................, prin reprezentantul legal .............................. ^3), formulez prezenta
    NOTIFICARE
    privind intenţia de mediere
    Având în vedere Somaţia nr. ................... din data de ................., în temeiul art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prin prezenta, vă notific intenţia privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii prevăzute de aceste dispoziţii legale, care are ca obiect^4):
    [] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie
    [] - analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului, în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    Informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului,
    .......................................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ...................................
    Data .............................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor menţiona denumirea şi adresa organului fiscal emitent al somaţiei.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^3) Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al debitorului.
    ^4) Se va bifa în mod corespunzător, în funcţie de obiectul solicitării.

    ANEXA 3

    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .........................
    Nr. ........................ din ..........................
    Către^2)......................................................................
    cod de identificare fiscală ...........................................
    str. ....................................... nr. ....., bloc ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, sector ......., localitatea ........................., judeţul .................., cod poştal .........
    ÎNŞTIINŢARE
    privind organizarea medierii
    În conformitate cu prevederile art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, vă înştiinţăm că, urmare notificării dumneavoastră privind intenţia de mediere, înregistrată la organul fiscal sub nr. ................... din data de ......................., sunteţi invitat în data de ............................, la ora ............., la sediul nostru situat în localitatea ..........................................., str. ................................................... nr. ......, etaj ........., camera nr. ............, pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere.
    În situaţia în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteţi prezenta la data şi ora stabilite prin prezenta înştiinţare, vă rugăm să ne contactaţi, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data ..................., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt.
    Având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie^3)
    [] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, la întâlnire urmează să vă prezentaţi cu orice documente şi informaţii pe care le consideraţi relevante în acest sens
    [] - analiza de către organul fiscal împreună cu dumneavoastră a situaţiei economice şi financiare în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    Pe lângă informaţiile menţionate în notificare, la întâlnire puteţi prezenta şi alte date şi documente pe care le consideraţi relevante în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura ..............................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului.
    ^3) Se va bifa în mod corespunzător obiectul notificării.
    1. Denumire: Înştiinţare privind organizarea medierii
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

    ANEXA 4

    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. ..........................
    Nr. ................. din ..................................
    PROCES-VERBAL
    privind rezultatul medierii
    Încheiat astăzi ............................., anul ..........., luna ........................., ora ........, în localitatea ....................., str. ................................. nr. ....................
    În temeiul prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Notificarea privind intenţia de mediere nr. ........... din data de ................., transmisă de către debitorul ................................................ ^2) din localitatea ........................................... str. ................................... nr. .........., cod de identificare fiscală ......................... ^3), urmare comunicării acestuia a Somaţiei nr. ..................... din data de ...................., s-a întocmit prezentul proces-verbal:
    [] - prin care se constată faptul că debitorul, deşi a expirat termenul de 10 zile de la data primirii notificării, nu s-a prezentat la data şi ora stabilite pentru organizarea medierii comunicată prin Înştiinţarea privind organizarea medierii nr. ................. din data de ................, sau stabilită de comun acord a se desfăşura în data de ........., la ora .........

    În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
    [] - urmare desfăşurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în Somaţia nr. ............. din data de ................................ şi/sau analiza împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

    În urma analizei situaţiei fiscale s-a constatat că debitorul figurează la data de ................ în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale/bugetare restante:

┌──────────┬─────────┬─────────────────┐
│ │ │Suma datorată │
│ │ │(lei) │
│Denumirea │Categorie├──────┬──────────┤
│obligaţiei│suma de │ │Înscrisă │
│fiscale/ │plată^4) │Total,│în Somaţia│
│bugetare │ │din │care face │
│ │ │care: │obiectul │
│ │ │ │medierii │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│Total │ │ │ │
│general: │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────┴──────────┘    ^1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    Din analiza situaţiei depunerii declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, rezultă următoarele:
    [] - debitorul are toate declaraţiile fiscale depuse
    [] - debitorul nu are declaraţiile fiscale depuse pentru următoarele perioade: .................................

    Debitorul înregistrează în evidenţa fiscală sume de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluţionare, în limita sumei de ........... lei.
    Alte menţiuni ale organului fiscal:
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................
    .....................................................................................

    Menţiuni efectuate de debitor în cadrul medierii:
    .....................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    Faţă de cele de mai sus, organul fiscal împreună cu debitorul au convenit următoarele:
    [] - plata obligaţiilor înscrise în somaţie va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal
    [] - debitorul solicită organului fiscal înlesnirile la plată prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal
    [] - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de .................. ^5).
    ^5) Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum şi actul normativ) în baza căruia este suspendată executarea silită.


    În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligaţiile fiscale nu sunt stinse ori debitorul nu solicită organului fiscal înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin comunicarea somaţiei continuă.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează sau se transmite debitorului, după caz.
    Persoane participante la mediere:
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................
    Funcţia: .............................................................
    Numele .............................................................
    Prenumele .......................................................
    Semnătura .......................................................
    Debitor (Reprezentantul legal al acestuia)
    Numele ......................................................
    Prenumele .................................................
    Semnătura .................................................

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Proces-verbal privind rezultatul medierii
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul fiscal.
    6. Circul: 1 exemplar la debitor (sau reprezentantul său legal).
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice