Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.732 din 9 octombrie 2009  pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.732 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 5 noiembrie 2009
ORDIN nr. 1.732 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 5 noiembrie 2009


Având în vedere Referatul Direcţiei generale programe şi proiecte pentru structuri sportive nr. 559 din 23 septembrie 2009,
în temeiul prevederilor <>art. 1.410-1.453 din Codul civil ,
în conformitate cu dispoziţiile <>art. 80 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza dispoziţiilor <>art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu completãrile ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 200/2007 pentru aprobarea <>Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 7 mai 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul tineretului şi sportului,
Sorina Luminiţa Plãcintã

Bucureşti, 9 octombrie 2009.
Nr. 1.732.


ANEXA 1

PROCEDURA
de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

CAP. I
Domeniul de aplicare

ART. 1
Prezentele norme reglementeazã procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri şi construcţii, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin instituţiile publice din subordine, precum şi a celor aflate în folosinţa gratuitã a structurilor private, de utilitate publicã.
ART. 2
Contractul de închiriere se poate încheia, dupã caz, cu orice persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã.
ART. 3
(1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii şi a reglementãrilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Ministerului Tineretului şi Sportului.
(2) În contractele de închiriere se va prevedea în mod expres cã proprietatea oricãror investiţii efectuate în acest regim trece automat şi fãrã vreo altã platã în proprietatea publicã a statului, prin Ministerul Tineretului şi Sportului sau o instituţie publicã din subordine.
ART. 4
Bunurile imobile, respectiv terenuri şi construcţii din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, pot fi închiriate numai pentru realizarea de activitãţi sportive şi activitãţi complementare acestora.

CAP. II
Definiţii

ART. 5
În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) contract de închiriere - contractul prin care o persoanã, numitã locator, se obligã sã asigure unei alte persoane, numitã locatar, folosinţa temporarã, totalã sau parţialã a unui bun în schimbul unei sume de bani, numitã chirie;
b) bunuri imobile - terenuri şi construcţii din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
c) activitãţi complementare - orice activitãţi de producţie, comerciale, depozitare şi servicii cu excepţia celor ce implicã producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bazã de alcool şi tutun;
d) titularii dreptului de administrare - unitãţi din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv direcţii pentru sport judeţene, cluburi sportive, complexuri sportive naţionale, Institutul Naţional de Cercetãri pentru Probleme de Sport şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor;
e) titularii dreptului de folosinţã gratuitã - federaţiile sportive naţionale şi alte structuri de utilitate publicã ce pot avea în patrimoniu dreptul de folosinţã gratuitã asupra bunurilor imobile care le deservesc activitatea;
f) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapã în cadrul procedurii de închiriere, în care titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã elaboreazã şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;
g) vizarea documentaţiei de închiriere - etapã în cadrul procedurii de închiriere, prin care se avizeazã de cãtre Ministerul Tineretului şi Sportului referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;
h) licitaţia publicã - etapã în cadrul procedurii de închiriere, în care titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã, dupã caz, analizeazã şi evalueazã ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigãtoare;
i) atribuirea contractului de închiriere - etapã în cadrul procedurii de închiriere, în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigãtor.

CAP. III
Etapele procedurii

SECŢIUNEA A
Iniţierea procedurii de închiriere

ART. 6
Titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã, dupã caz, iniţiazã procedura de închiriere, prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreunã documentaţia de închiriere.
ART. 7
(1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele date:
a) descrierea bunului care urmeazã a fi închiriat;
b) motivele de ordin economic şi social, dupã caz, care justificã încheierea contractului de închiriere;
c) precizarea expresã a activitãţii pentru care se solicitã încheierea contractului de închiriere;
d) durata închirierii;
e) nivelul minim al chiriei propuse;
f) alte consideraţii ce fundamenteazã oportunitatea încheierii contractului de închiriere.
(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornitã licitaţia se realizeazã pe baza expertizei gradului de folosinţã al bunului imobil.
ART. 8
Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;
c) condiţiile de închiriere;
d) obiectivele de ordin economic şi social, dupã caz, urmãrite de titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul;
f) cerinţe privind calificarea ofertanţilor, respectiv:
- informaţii generale despre ofertant;
- dovada înregistrãrii la oficiul registrului comerţului (copie);
- certificat fiscal în original;
- copie statut şi act constitutiv;
- certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului;
- sã aibã cuprins în obiectul de activitate activitãţi hoteliere, de turism, restaurante etc.;
- declaraţie pe propria rãspundere cã nu se aflã în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosinţã;
- cifra de afaceri minimã pe anul anterior celui în care se iniţiazã procedura;
- cazierul fiscal;
g) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii;
h) interdicţia subînchirierii sau cesionãrii bunului fãrã acordul titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
i) durata închirierii;
j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bazã de act adiţional;
k) chiria minimã;
l) clauze referitoare la încetarea contractului;
m) cuantumul garanţiei de participare - minimum 3 chirii lunare;
n) facilitãţi suplimentare;
o) perioada de valabilitate a ofertei.
ART. 9
Nota de oportunitate şi caietul de sarcini întocmite de titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã în douã exemplare se înainteazã şi se înregistreazã la Direcţia juridicã şi contencios din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea avizãrii acestora de cãtre o comisie constituitã în acest scop.

SECŢIUNEA B
Avizarea documentaţiei de închiriere

ART. 10
Nota de oportunitate şi caietul de sarcini se verificã şi se analizeazã de cãtre comisia constituitã în acest scop prin ordin al ministrului Tineretului şi Sportului. Propunerile comisiei se înainteazã secretarului general al Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea avizãrii documentaţiei de închiriere.
ART. 11
(1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrãrii acesteia la Direcţia juridicã şi contencios.
(2) În situaţia în care comisia de analizã şi avizare a referatelor de oportunitate şi a caietelor de sarcini considerã cã este necesarã completarea documentaţiei de cãtre titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completãrii cu datele/actele solicitate.
ART. 12
Termenul pentru transmiterea avizului privind documentaţia de închiriere cãtre titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã este de 5 zile de la data acordãrii acestuia.

SECŢIUNEA C
Licitaţia publicã

ART. 13
(1) Titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã are obligaţia de a transmite spre publicare, în cel puţin un ziar de circulaţie naţionalã, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixatã pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare care cuprinde urmãtoarele date:
a) denumirea titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã;
b) condiţiile de participare;
c) cuantumul şi forma garanţiei de participare;
d) descrierea succintã a bunului care urmeazã a fi închiriat;
e) data, adresa şi ora-limitã a depunerii ofertelor, data şi locul deschiderii acestora;
f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, preţul şi modalitãţile de platã a acestora.
(2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizãrii licitaţiei. Ofertele se depun în plic sigilat, la sediul titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã, pânã la data-limitã de depunere indicatã în anunţ; orice ştersãturã, adãugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacã sunt vizate de cãtre persoana autorizatã sã semneze oferta.
(3) Plicul sigilat trebuie sã fie marcat cu adresa autoritãţii contractante şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data de ..., ora ...., locul ....."; trebuie sã cuprindã înscrisuri privind denumirea ofertantului, documentaţia de calificare şi oferta financiarã (în alt plic sigilat, aflat în interiorul primului, pe care se va inscripţiona numele ofertantului).
(4) Toate documentele care alcãtuiesc oferta trebuie sã fie semnate cu numele în clar de reprezentantul autorizat sã angajeze ofertantul în contract şi sã aibã trecutã data la care s-a redactat respectivul document.
ART. 14
(1) Ofertele depuse se analizeazã şi se evalueazã de cãtre o comisie numitã în acest scop prin decizie/hotãrâre a conducãtorului titularului dreptului de administrare sau a titularului dreptului de folosinţã gratuitã, dupã caz, denumitã în continuare comisia de evaluare.
(2) Comisia de evaluare este alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri şi are un preşedinte care stabileşte modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare comisie se va desemna cel puţin un membru supleant.
(3) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de cãtre ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;
b) deschiderea ofertelor;
c) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora;
d) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini;
e) întocmirea hotãrârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigãtoare;
f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.
(4) Comisia este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majoritãţii membrilor.
(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptatã au dreptul de a-şi prezenta punctul de vedere separat printr-o notã scrisã, ataşatã hotãrârii de evaluare.
(6) Deciziile comisiei se valideazã de conducãtorul titularului dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã.
(7) Calificarea/Descalificarea se face în şedinţã şi se încheie proces-verbal, care nu poate fi contestat. Oferta financiarã a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rãmânând sigilat. Lipsa oricãrui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertei. Nu sunt admise completãri ulterioare ale documentaţiei de calificare.
(8) Pentru ofertanţii calificaţi se citeşte oferta financiarã, dupã care se întocmeşte un proces-verbal.
(9) În cel mult 3 zile lucrãtoare comisia va desemna oferta câştigãtoare.
ART. 15
Dacã pânã la expirarea termenului-limitã de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin douã oferte, titularul dreptului de administrare sau folosinţã gratuitã reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicãrii anunţului de participare.
ART. 16
În situaţia în care, dupã deschiderea ofertelor, nu sunt cel puţin douã oferte care îndeplinesc cerinţele din caietul de sarcini, procedura de licitaţie se reia de la etapa publicãrii anunţului de participare.
ART. 17
În situaţia în care dupã repetarea procedurii de licitaţie se prezintã o singurã ofertã care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.
ART. 18
Rezultatul licitaţiei se comunicã în termen de 7 zile tuturor participanţilor la licitaţie.
ART. 19
(1) Contestaţiile se formuleazã în termen de 3 zile lucrãtoare, calculate de la data comunicãrii rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele.
(2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii, de cãtre o comisie constituitã în acest scop, iar rezultatul se comunicã celor în cauzã în cel mult douã zile.
(3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele. În cazul în care nu se poate constitui o nouã comisie în cadrul instituţiei organizatoare a licitaţiei, contestaţia va fi înaintatã Ministerului Tineretului şi Sportului.
(4) În situaţia în care contestaţia este fondatã, comisia prevãzutã la alin. (2) anuleazã hotãrârea comisiei de evaluare.

SECŢIUNEA D
Atribuirea contractului de închiriere

ART. 20
În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea irevocabilã a contestaţiei, dacã o asemenea cale de atac a fost formulatã, titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã are obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formã scrisã, cu ofertantul a cãrui ofertã a fost stabilitã ca fiind câştigãtoare.
ART. 21
Refuzul ofertantului declarat câştigãtor de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.
ART. 22
În situaţia în care ofertantul declarat câştigãtor refuzã încheierea contractului de închiriere, titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã poate încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul urmãtor.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 23
(1) Actele adiţionale încheiate între pãrţi vor fi înaintate împreunã cu o notã de oportunitate Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv Comisiei de avizare a contractelor şi actelor adiţionale pentru avizare cu cel puţin 30 de zile înainte ca acestea sã îşi producã efectele.
(2) Contractul de închiriere şi actele adiţionale la acesta se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Direcţiei juridice şi contencios din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea verificãrii respectãrii cerinţelor din caietul de sarcini.
(3) Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la preţ, duratã şi destinaţie, sunt lovite de nulitate.
ART. 24
Titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã are obligaţia de a asigura pãstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere timp de 5 ani de la data încetãrii contractului.
ART. 25
Titularul dreptului de administrare sau de folosinţã gratuitã, în calitate de locator, are obligaţia înregistrãrii contractului de închiriere încheiat pe o duratã mai mare de 3 ani în cartea funciarã a imobilului.


ANEXA 2


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE-CADRU
a bunurilor imobile din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

CAP. I
Pãrţile contractante
.......(titularul dreptului de administrare/folosinţã)........, cu sediul în localitatea ........................, judeţul/sectorul ....................., str. ................................. nr. ......, cont ...................... nr. ............, deschis la .............................., cod fiscal nr. ............................, reprezentat/ reprezentatã prin ................................, având funcţia de ..............................., în calitate de locator,
şi
......................................, cu sediul în localitatea .............................., judeţul/sectorul ......................., str. .......................... nr. .........., înregistratã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. .......................... din ....................., cont nr. ......................., deschis la ..............................., cod fiscal .............................., reprezentatã prin ................................., având funcţia de ................................, în calitate de locatar,
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

CAP. II
Obiectul contractului

ART. 1
Locatorul se obligã sã asigure locatarului folosinţa bunului imobil ..............................., situat în ............................., având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul contract de închiriere-cadru.
ART. 2
Locatorul predã locatarului bunul imobil închiriat la data de .............................. . Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare/primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de pãrţile contractante, menţionându-se totodatã starea fizicã a imobilului, dotãrile şi utilitãţile de care acesta beneficiazã în momentul predãriiprimirii.

CAP. III
Scopul contractului

ART. 3
(1) Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru .......(destinaţia).......
(2) Destinaţia spaţiului închiriat nu poate fi schimbatã fãrã acordul scris al titularului dreptului de administrare sau folosinţã gratuitã.

CAP. IV
Durata contractului

ART. 4
(1) Prezentul contract de închiriere-cadru se încheie pe o perioadã de .......... luni/ani, cu începere de la data de ................. şi pânã la data de .............., cu revizuire anualã, în conformitate cu prevederile <>art. 80 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prezentul contract se poate prelungi cu acordul pãrţilor pe perioade cel mult egale de timp şi va fi înaintat spre aprobare Ministerului Tineretului şi Sportului înaintea semnãrii.

CAP. V
Preţul contractului şi modalitãţile de platã

ART. 5
Preţul închirierii - chiria - este de ............... euro/mp/lunã/fãrã TVA, plãtibili în lei la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua în care se face plata.
ART. 6
(1) Plata chiriei se face lunar, la fiecare 30 ale lunii în curs pentru luna ce va urma.
(2) Neplata chiriei pânã la data stabilitã constituie o încãlcare a prezentului contract, iar chiriaşul datoreazã penalitãţi de întârziere în cuantum de 0,3% din suma datoratã pe fiecare zi de întârziere.
(3) Neplata chiriei pentru o perioada de 3 luni consecutive atrage rezilierea unilateralã a contractului de cãtre locatorul/administratorul spaţiului/terenului închiriat şi obligarea chiriaşului la plata de daune-interese.

CAP. VI
Obligaţiile pãrţilor

VI.1. Obligaţiile locatorului
ART. 7
Locatorul se obligã:
a) sã predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzãtoare destinaţiei în vederea cãreia a fost închiriat;
b) sã garanteze pentru liniştita şi utila folosinţã a bunului imobil închiriat, fiind rãspunzãtor faţã de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului;
c) sã predea bunul prin proces-verbal de predare-primire care face parte integrantã din contract, cu inventarul complet al dotãrilor. Anexa va fi semnatã la data predãrii imobilului;
d) sã verifice periodic modalitatea de respectare a obligaţiilor chiriaşului;
e) sã depunã toate diligenţele pentru rezolvarea oricãror probleme apãrute în derularea prezentului contract.
ART. 8
Locatorul poate sã controleze periodic, respectiv la data de .......... a fiecãrei luni, bunul imobil închiriat şi dacã acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercitã fãrã a stânjeni folosinţa bunului imobil de cãtre locatar.

VI.2. Obligaţiile locatarului
ART. 9
Locatarul se obligã:
a) sã întrebuinţeze, pe toatã durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bunã-credinţã şi potrivit destinaţiei care rezultã din contract, purtând rãspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
b) sã suporte, pe toatã durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitãţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv ..................;
c) sã plãteascã impozitele şi taxele locale;
d) sã execute la timp şi în bune condiţii lucrãrile de întreţinere şi reparaţii normale ce-i incumbã, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
e) sã plãteascã chiria la termenul stipulat în contract şi contravaloarea utilitãţilor în termen de 15 zile de la data recepţionãrii facturii de cãtre locatar;
f) sã nu tulbure desfãşurarea activitãţilor sportive în bunul imobil - baza sportivã;
g) sã rãspundã pentru distrugerea totalã sau parţialã a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;
h) sã permitã locatorului sã controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;
i) sã nu aducã modificãri bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;
j) sã restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzurã;
k) sã rãspundã integral pentru deteriorãrile aduse spaţiului de cãtre persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.;
l) sã execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitãţilor;
m) în situaţia în care se realizeazã investiţii în cadrul bunului închiriat, acestea vor intra automat în proprietatea Ministerului Tineretului şi Sportului fãrã vreo platã suplimentarã;
n) sã nu cedeze sau sã subînchirieze bunurile ce constituie obiectul prezentului contract nici total nici parţial fãrã consimţãmântul în scris al proprietarului;
o) sã nu angajeze sau sã permitã desfãşurarea unor activitãţi ilegale în spaţiul închiriat;
p) sã nu schimbe destinaţia sau specificul bazei materiale ce face obiectul acestui contract.

CAP. VII
Rãspunderea contractualã, penalitãţi şi daune-interese

ART. 10
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, pãrţile rãspund potrivit prevederilor legii.
ART. 11
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmeazã aceleia în care suma a devenit exigibilã, fãrã ca majorarea sã poatã depãşi totalul chiriei restante.
ART. 12
Partea în culpã se obligã sã plãteascã despãgubiri proporţionale cu paguba suferitã de cealaltã parte pentru nerespectarea parţialã sau totalã ori pentru îndeplinirea defectuoasã a clauzelor contractuale.

CAP. VIII
Rezilierea contractului

ART. 13
Neexecutarea/Executarea necorespunzãtoare a obligaţiilor asumate de cãtre una dintre pãrţi dã dreptul pãrţii lezate sã cearã rezilierea contractului şi sã pretindã daune-interese.
ART. 14
În cazul în care s-a depãşit termenul de platã a chiriei şi a contravalorii utilitãţilor cu 90 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectãrii unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se considerã desfiinţat de cãtre locator, fãrã punere în întârziere, fãrã alte formalitãţi şi fãrã intervenţia vreunei instanţe de judecatã, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

CAP. IX
Forţa majorã

ART. 15
Prin forţã majorã, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externã cu caracter excepţional, absolut invincibilã şi absolut imprevizibilã.
Pãrţile vor fi exonerate de rãspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţã majorã.
Partea afectatã de un caz de forţã majorã are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris celeilalte pãrţi imediat ce a luat cunoştinţã de producerea acestuia.
Forţa majorã se va proba prin documente eliberate de autoritãţile şi instituţiile abilitate în acest sens în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţã majorã.
Forţa majorã suspendã executarea prezentului contract.
Partea afectatã de un caz de forţã majorã are obligaţia de a anunţa în scris celeilalte pãrţi imediat ce a luat cunoştinţã despre încetarea respectivului caz şi de a relua imediat executarea prezentului contract.
Pãrţile vor depune toate diligenţele pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor cazurilor de forţã majorã.

CAP. X
Subînchirierea şi cesiunea

ART. 16
Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisã numai cu acordul pãrţilor.

CAP. XI
Încetarea contractului

ART. 17
Locaţiunea înceteazã prin:
a) acordul de voinţã al pãrţilor;
b) expirarea termenului;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;
e) din orice alte cauze prevãzute de lege.
ART. 18
La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul înceteazã de drept, tacita reconducţiune nu opereazã, putând fi prelungit numai prin acordul pãrţilor.

CAP. XII
Litigii

ART. 19
Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilã, iar dacã acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun.

CAP. XIII
Dispoziţii finale

ART. 20
Legea aplicabilã prezentului contract este legea românã.
ART. 21
Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele pãrţi şi avizat de cãtre conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului.
ART. 22
Orice comunicare între pãrţi trebuie expediatã la adresele menţionate în cap. I, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situaţia în care comunicarea se face prin poştã, aceasta va fi consideratã primitã la data menţionatã pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi consideratã recepţionatã în a doua zi lucrãtoare de la data expedierii acestuia.
ART. 23
Dupã încetarea perioadei de închiriere, orice investiţie sau modernizare adusã spaţiului/terenului închiriat trece automat şi fãrã vreo pretenţie pecuniarã în proprietatea publicã/privatã a statului român, respectiv a Ministerului Tineretului şi Sportului sau instituţiei subordonate care l-a închiriat.
ART. 24
Anexele fac parte integrantã din prezentul contract şi se încheie în acelaşi numãr de exemplare ca şi contractul.
ART. 25
Prezentul contract s-a încheiat astãzi .................., la ............................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Ministerul Tineretului şi Sportului.

Locator, Locatar,
................... ..................


------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016