Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.686 din 8 mai 2019  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.686 din 8 mai 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 404 din 23 mai 2019
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) lucrări pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;"

    2. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) lucrări pentru realizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;"

    3. La articolul 6 alineatul (4), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) amenajarea acostamentelor, amenajarea acceselor la proprietate, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor;
e) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 de metri, inclusiv amenajarea sensurilor giratorii;"

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, precum şi solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."

    5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislaţiei în vigoare, care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local sunt:
    a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii;
    b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare, documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
    c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;
    d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
    e) cheltuieli diverse şi neprevăzute.
    (2) Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea terenului şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar, cheltuieli pentru informare şi publicitate."

    6. La articolul 10, alineatele (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, după încheierea contractelor de finanţare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în situaţia în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanţează din sursele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă.
    ……………………………………………………………………
(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la alin. (3) se diminuează în situaţia în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise iniţial care nu se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 6 şi 8, au fost decontate din bugetul local anterior aprobării ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la alin. (3) şi/sau se constată că încalcă alte prevederi legale."

    7. La articolul 11, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) documentaţiile tehnico-economice sunt completate, întocmite şi actualizate conform prevederilor legale în vigoare;
    ……………………………………………………………………
d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate pe obiecte şi categorii de lucrări."

    8. La articolul 12, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) După încheierea contractelor de achiziţie, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice.
(5) După emiterea autorizaţiei de construire, aceasta se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

    9. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4) şi în toate situaţiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum şi contractele de finanţare prevăzute la alin. (1)."

    10. La articolul 13, alineatele (3), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care documentaţiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.
    ……………………………………………………………………
(7) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, după primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii care au încheiate contracte de finanţare multianuale pot deconta din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi pot solicita în scris recuperarea acestora de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita contractului de finanţare încheiat, numai pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).
    …………………………………………………………………...
(9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a, care va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local."

    11. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligaţia să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situaţia în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului şi să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de 10 zile."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii, cu excepţia celor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (8) şi (9), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice către beneficiari, este condiţionată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea anexei nr. 5, cu excepţia celor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (8) şi (9).
    (3) Obligaţia monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiţii constă în centralizarea sumelor alocate şi decontate, conform anexelor nr. 4, 4a şi nr. 5, transmise de către beneficiari, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor."

    13. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(5) La finalizarea obiectivului de investiţii, beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile, următoarele documente:
    a) adresă de înaintare, conform modelului din anexa nr. 7;
    b) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul;
    c) date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."

    14. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În baza documentelor transmise de către beneficiar, prevăzute la alin. (5), dacă este cazul, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3) şi contractele de finanţare prevăzute la alin. (1)."

    15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează datele şi informaţiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (4) şi alin. (5) lit. c) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă ai Programului în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare."

    16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Anexa A şi anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    17. Anexele nr. 4, 4a, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 4b se abrogă.
    19. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    20. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu

    Bucureşti, 8 mai 2019.
    Nr. 1.686.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    Consiliul Judeţean …………………/Primăria ……………….
    Judeţul...............
    Nr. ............./data......................
    SITUAŢIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
    şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii „.................“
    în baza contractului de finanţare nr. ......./data...................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬────────────┤
│ │ │Valoarea │Valoarea │Situaţii de lucrări/ │ │ │
│ │Valoarea │totală │totală │Proces-verbal │ │Sume │
│ │totală a │decontată │nedecontată│predare-primire │ │solicitate │
│ │contractului│din │din │(proiect tehnic/ │Factură │de la │
│ │de finanţare│contractul│contractul │verificare proiect │ │bugetul de │
│Nr. │de la │de │de │tehnic/dotare) │ │stat, în │
│crt.│bugetul de │finanţare │finanţare │ │ │limita │
│ │stat │de la │de la ├────────────┬────────┼───────┬────┬─────────┤contractului│
│ │(inclusiv │bugetul de│bugetul de │Nr. de │ │ │ │Valoare │de finanţare│
│ │TVA) │stat │stat │înregistrare│Valoarea│Emitent│Nr./│(inclusiv│(inclusiv │
│ │ │(inclusiv │(inclusiv │/data │ │ │dată│TVA) │TVA) │
│ │ │TVA) │TVA) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1 – 2 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ ├────────────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────────┤
│2 │……………. │……………. │……………. │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ ├────────────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL │0,00 │ │ │0,00 │0,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────┴─────────┴────────────┘


    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanţare, şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate şi mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menţionate anterior.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele ……………….
    Semnătura ………………

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 a la normele metodologice)
    Consiliul Judeţean ............./Primăria ………………
    Judeţul
    Nr. ............./data.......................
    SITUAŢIE
    privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
    şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii „.................“
    în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ...................

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Situaţii de lucrări/ │ │ │Sume │
│ │ │ │ │Proces-verbal de │ │ │solicitate │
│ │Valoarea totală │Valoarea totală │Valoarea totală │predare-primire │Factură │Ordin de │de la │
│ │a contractului │decontată din │nedecontată din │(proiect tehnic/ │ │plată │bugetul de │
│Nr. │de finanţare │contractul de │contractul de │verificare proiect │ │ │stat, în │
│crt.│de la bugetul │finanţare de la │finanţare de la │tehnic/dotare) │ │ │limita │
│ │de stat │bugetul de stat │bugetul de stat ├────────────┬────────┼───────┬─────┬─────────┼────┬────────┤contractului│
│ │(inclusiv TVA) │(inclusiv TVA) │(inclusiv TVA) │Nr. de │ │ │Număr│Valoare │Nr./│ │de finanţare│
│ │ │ │ │înregistrare│Valoarea│Emitent│/dată│(inclusiv│data│Valoarea│(inclusiv │
│ │ │ │ │/data │ │ │ │TVA) │ │ │TVA) │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────┼────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────┼────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ ├────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────┼────────┼────────────┤
│2 │...................│...................│...................│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ │ ├────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────┼────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┼────────┼───────┼─────┼─────────┼────┼────────┼────────────┤
│TOTAL │0,00 │ │ │0,00 │ │0,00 │0,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────┴─────────┴────┴────────┴────────────┘


    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) sau art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza notificării transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice conform art. 10 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura .....................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
    Consiliul Judeţean …….../Primăria.............
    Judeţul..............
    Nr. ............./data .......................
    SITUAŢIE
    privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate
    pentru obiectivul de investiţii „................................................“
    în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ...................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Contract de │ │ │Ordin de │
│ │Valoarea contractului de │lucrări/servicii│Valoarea decontată de la bugetul de │Factură │plată │
│Nr. │finanţare de la bugetul de │/alte │stat în baza ultimei solicitări │ │ │
│crt.│stat ├───────┬────────┤(inclusiv TVA) ├───────┬────┬────────┼────┬────────┤
│ │(inclusiv TVA) │Nr./ │Valoarea│ │Emitent│Nr./│Valoarea│Nr./│Valoarea│
│ │ │data │ │ │ │data│ │data│ │
├────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 = 1 – │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────┼────────┼────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────┼────────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┤
│2. │..............................│ │ │.......................................│ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────┼────────┤ ├───────┼────┼────────┼────┼────────┤
│….. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴────┼────────┼────┼────────┤
│TOTAL │0,00 │ │0,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────────┘


    Subsemnatul, ................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepţionate şi decontate în suma de .................. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) teza I din normele metodologice menţionate anterior.
    Ordonator principal de credite,
    Preşedinte consiliu judeţean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura .....................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
    Judeţul ………………..
    Unitatea administrativ-teritorială ……………….
    Nr. ……………./data ……………..
    DATE ŞI INFORMAŢII
    necesare stabilirii indicatorilor de performanţă şi eficienţă
    ai obiectivului de investiţii „.........................“ finanţat
    în baza Contractului de finanţare nr. ...../data .........
    prin Programul naţional de dezvoltare locală

┌────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Domeniu specific din │ │Capacităţi│Capacităţi│
│Nr. │Program │Capacităţi │specifice │specifice │
│crt.│prin care se finanţează │specifice │realizate │propuse │
│ │obiectivul de investiţii │ │la data │prin │
│ │ │ │raportării│proiect │
├────┴─────────────────────────┴──────────────┼──────────┼──────────┤
│Data începerii lucrărilor de execuţie: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Data estimată de finalizare a obiectivului de│ │ │
│investiţie: │ │ │
├────┬────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Tip investiţie: │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │□ construire/realizare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │□ extindere │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │□ reabilitare/modernizare │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │□ dotare │ │ │
├────┼─────────────────────────┬──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. staţie de │ │ │
│ │ │tratare a apei│……………….. │……………….. │
│ │ │(buc.) │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │2. lungime de │ │ │
│ │- realizare/extindere/ │reţea │……………….. │……………….. │
│ │reabilitare/modernizare a│realizată (km)│ │ │
│a) │sistemelor de alimentare ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │cu apă şi staţii de │3. număr │………………. │…………….. │
│ │tratare a apei │branşamente │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │4. număr total│ │ │
│ │ │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. staţie de │ │ │
│ │ │epurare a │……………….. │……………….. │
│ │ │apelor (buc.) │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │2. lungime de │ │ │
│ │ │reţea │ │ │
│ │- realizare/extindere/ │realizată (km)│ │ │
│ │reabilitare/modernizare a├──────────────┼──────────┼──────────┤
│b) │sistemelor de canalizare │3. număr │ │ │
│ │şi staţii de epurare a │cămine de │……………….. │……………….. │
│ │apelor uzate │racord │ │ │
│ │ │individual │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │4. număr total│ │ │
│ │ │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- realizarea/extinderea/ │ │ │ │
│ │reabilitarea/modernizarea│ │ │ │
│ │/dotarea unităţilor de │1. suprafaţă │ │ │
│ │învăţământ │desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │preuniversitar, respectiv│(mp) │ │ │
│ │creşe, grădiniţe, şcoli │ │ │ │
│ │generale primare şi │ │ │ │
│ │gimnaziale, licee, │ │ │ │
│c) │colegii naţionale, ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │grupuri şcolare, şcoli │ │ │ │
│ │profesionale, şcoli │ │ │ │
│ │postliceale, unităţi de │2. număr total│ │ │
│ │învăţământ special de │de beneficiari│ │ │
│ │stat, precum şi alte │direcţi (copii│……………….. │……………….. │
│ │unităţi de învăţământ │/elevi) │ │ │
│ │preuniversitar, │ │ │ │
│ │înfiinţate potrivit legii│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- realizarea/extinderea/ │1. suprafaţă │ │ │
│ │reabilitarea/modernizarea│desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │/dotarea unităţilor │(mp) │ │ │
│ │sanitare, inclusiv a │ │ │ │
│d) │spaţiilor afectate ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │desfăşurării activităţii │2. număr total│ │ │
│ │unor cabinete medicale/ │de beneficiari│ │ │
│ │dispensare medicale din │direcţi │……………….. │……………….. │
│ │mediul rural şi centre │(locuitori) │ │ │
│ │medicale de permanenţă │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. categoria │ │ │
│ │- construirea/ │drumului (drum│ │ │
│ │modernizarea/reabilitarea│judeţean/ drum│……………….. │……………….. │
│ │drumurilor publice │comunal/drum │ │ │
│ │clasificate şi încadrate │sătesc/străzi │ │ │
│ │în conformitate cu │etc.) │ │ │
│ │prevederile legale în ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│e) │vigoare ca drumuri │2. lungime de │ │ │
│ │judeţene, drumuri de │drum realizat │……………….. │……………….. │
│ │interes local, respectiv │(km) │ │ │
│ │drumuri comunale şi/sau ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │drumuri publice din │3. număr total│ │ │
│ │interiorul localităţilor │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. număr total│ │ │
│ │ │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- realizarea/modernizarea│2. categoria │ │ │
│f) │/reabilitarea de poduri, │drumului pe │ │ │
│ │podeţe, pasaje sau punţi │care se │ │ │
│ │pietonale │realizează │ │ │
│ │ │obiectivul │……………….. │……………….. │
│ │ │(drum judeţean│ │ │
│ │ │/ drum comunal│ │ │
│ │ │/drum sătesc/ │ │ │
│ │ │străzi etc.) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- realizare/extindere/ │1. suprafaţă │ │ │
│ │reabilitare/modernizare a│desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │unor obiective culturale │(mp) │ │ │
│g) │de interes local, ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │respectiv biblioteci, │2. număr total│ │ │
│ │muzee, centre culturale │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │multifuncţionale, teatre │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. suprafaţă │ │ │
│ │ │construită │……………….. │……………….. │
│ │- realizarea/extinderea/ │(mp) │ │ │
│h) │modernizarea platformelor├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │de gunoi │2. număr total│ │ │
│ │ │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. suprafaţă │ │ │
│ │- realizarea/extinderea/ │desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │reabilitarea/modernizarea│(mp) │ │ │
│i) │pieţelor publice, ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │comerciale, a târgurilor,│2. număr total│ │ │
│ │oboarelor, după caz │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. suprafaţă │ │ │
│ │ │desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │- realizare/extindere/ │(mp) │ │ │
│j) │reabilitare/modernizare a├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │bazelor sportive │2. număr total│ │ │
│ │ │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │ │direcţi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- realizare/extindere/ │1. suprafaţă │ │ │
│ │reabilitare/modernizare a│desfăşurată │……………….. │……………….. │
│ │sediilor instituţiilor │(mp) │ │ │
│k) │publice ale autorităţilor├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │administraţiei publice │2. număr total│ │ │
│ │locale, precum şi a │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │instituţiilor publice din│direcţi │ │ │
│ │subordinea acestora │(locuitori) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- construcţia/extinderea/│ │ │ │
│ │reabilitarea │1. număr de │ │ │
│ │infrastructurii turistice│turişti │……………….. │……………….. │
│ │dezvoltate de │beneficiari │ │ │
│ │autorităţile publice │estimaţi │ │ │
│ │locale ca instrument de │ │ │ │
│ │punere în valoare a ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│l) │potenţialului turistic │ │ │ │
│ │local, pentru obiectivele│2. alte │ │ │
│ │de investiţii aflate în │capacităţi │ │ │
│ │proprietatea publică sau │specifice │ │ │
│ │privată a unităţilor │considerate │……………….. │……………….. │
│ │administrativ-teritoriale│semnificative,│ │ │
│ │sau în administrarea │dacă este │ │ │
│ │acestora │cazul │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │1. lungime │ │ │
│ │- construirea/ │totală străzi │……………….. │……………….. │
│ │modernizarea/reabilitarea│iluminate (km)│ │ │
│m) │/extinderea sistemelor de├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │iluminat public stradal, │2. număr total│ │ │
│ │cu prioritate în mediul │de beneficiari│……………….. │……………….. │
│ │rural │direcţi │ │ │
│ │ │(locuitori) │ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Anexa se va întocmi pentru fiecare obiectiv de investiţii din program, particularizându-se în funcţie de domeniul/domeniile specific/specifice din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei. Se păstrează în raportare doar doemniile aferente obiectivului de investiţie.

    Beneficiar
    Unitatea administrativ-teritorială ……………..
    Preşedintele consiliu judeţean/Primar
    Numele şi prenumele …………………….
    Semnătura ..................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 7 la Normele metodologice)
    Judeţul .......................
    Consiliul Judeţean ………./Primăria .............
    Nr… . ………./data ………
    Către
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    Referitor la: obiectivul de investiţii …………………………, finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală (PNDL)
    Având în vedere finalizarea obiectivului de investiţii .........., pentru care a fost încheiat Contractul de finanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. .......…. /data………..... şi unitatea administrativ teritorială .............. nr. …. /data……….. şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, ataşăm următoarele:
    - Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ……. din data de ……….;
    – anexa nr. 5 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru justificarea ultimei solicitări de transfer;
    – anexa nr. 6 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    Precizăm că:
    - Valoarea totală a investiţiei este de ………. lei, din care:
    • suma totală decontată de la bugetul de stat …………. lei, din care:
    [] suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanţare multianual dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. …..…/data …….… şi unitatea administrativ teritorială ................ nr. ……/data ……… este de …….. lei;
    [] suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanţare multianual este de …….. lei;

    • suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite este de …….. lei;

    – au fost decontate toate cheltuielile care se pot finanţa prin PNDL de la bugetul de stat şi suma de ……………… lei nu mai este necesară.

    Beneficiar,
    Preşedintele consiliului judeţean/Primar
    Numele şi prenumele .........
    Semnătura ..........

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice