Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.624 din 22 decembrie 2008  privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere, precum si a Contractului-cadru de inchiriere a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.624 din 22 decembrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea atribuirii contractelor de inchiriere, precum si a Contractului-cadru de inchiriere a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009
În baza prevederilor <>art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu,
în temeiul <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Instrucţiunile pentru organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã Contractul-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Bucureşti, 22 decembrie 2008.
Nr. 1.624.


ANEXA 1

INSTRUCŢIUNI
privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiei
publice pentru atribuirea contractelor de închiriere

ART. 1
(1) Prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizãrii şi desfãşurãrii licitaţiei pentru închirierea unor imobile şi bunuri mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.
(2) Închirierea imobilelor şi a bunurilor mobile din dotarea acestora se realizeazã prin licitaţie publicã, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizatã de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.
(3) Închirierea se face în baza unui contract prin care Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, denumitã în continuare locator, transmite, pentru o perioadã de maximum 5 ani, unei alte persoane, denumitã în continuare locatar, dreptul de folosinţã asupra imobilelor şi bunurilor mobile din dotarea acestora, în schimbul unei chirii.
ART. 2
(1) Licitaţia publicã, conform prezentelor instrucţiuni, este licitaţia prin care orice persoanã fizicã sau juridicã de drept privat, românã sau strãinã, poate prezenta o ofertã.
(2) La licitaţie pot participa persoanele prevãzute la alin. (1) care au cumpãrat caietul de sarcini şi care au constituit garanţia de participare.
ART. 3
(1) Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu elaboreazã caietul de sarcini.
(2) Caietul de sarcini cuprinde:
a) descrierea imobilelor şi bunurilor mobile din dotarea acestora ce fac obiectul procedurii de licitaţie pentru închiriere;
b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare bun;
c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;
d) condiţiile privind eligibilitatea, înregistrarea şi capacitatea economico-financiarã;
e) criteriile de selecţie;
f) garanţiile;
g) obligaţiile privind protecţia mediului;
h) interdicţia subînchirierii.
(3) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de cãtre locator, la sediul sãu şi/sau în alte locuri stabilite de cãtre acesta şi prevãzute în anunţul publicitar.
(4) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prin decizie a conducãtorului acesteia.
ART. 4
(1) Garanţia de participare este obligatorie.
(2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru imobilul ce face obiectul licitaţiei.
(3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a cãror ofertã nu a fost declaratã câştigãtoare, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de închiriere.
ART. 5
(1) Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu va publica anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local şi într-unul naţional, precum şi pe site-ul propriu.
(2) Anunţul licitaţiei va conţine:
a) denumirea şi sediul locatorului;
b) obiectul şi durata închirierii;
c) condiţii de procurare a caietului de sarcini;
d) data şi locul primirii ofertelor;
e) data, ora şi locul deschiderii ofertelor;
f) durata pentru care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor.
(3) Termenul de primire a ofertelor este de 20 de zile calendaristice, începând cu data publicãrii anunţului licitaţiei publice.
ART. 6
Oferta trebuie sã cuprindã detaliat toate condiţiile prevãzute în caietul de sarcini.
ART. 7
(1) Ofertanţii transmit ofertele în douã plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de locator.
(2) Pe plicul exterior se va indica imobilul propus spre închiriere prin licitaţie publicã pentru care este depusã oferta. Plicul exterior trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) garanţia de participare;
b) dovada cumpãrãrii caietului de sarcini;
c) fişa cu informaţii generale despre ofertant;
d) declaraţia de participare;
e) documente care dovedesc calitãţile şi capacitãţile ofertanţilor, conform cerinţelor caietului de sarcini.
(3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta tehnico-economicã propriu-zisã.
(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, poştã sau curierat.
(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea lor.
ART. 8
(1) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, prin decizie a conducãtorului acesteia.
(2) Comisia de evaluare este formatã din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.
ART. 9
(1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini pânã la gradul al patrulea inclusiv cu asociaţii, cu acţionarii, cu administratorii sau cenzorii societãţilor comerciale ori cu persoana fizicã participanţi/participantã la licitaţia publicã, nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.
(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi sã dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria rãspundere, dupã deschiderea plicurilor exterioare, care se va pãstra la dosarul închirierii.
(3) În situaţia în care membrii comisiei de evaluare constatã cã se aflã într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (1), aceştia sunt obligaţi sã-l anunţe imediat pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.
ART. 10
(1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:
a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
b) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi la prezentarea ofertei tehnico-economice şi comunicarea acesteia;
c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin caietul de sarcini;
d) întocmirea raportului de evaluare;
e) întocmirea proceselor-verbale prevãzute de prezentele instrucţiuni;
f) desemnarea câştigãtorului licitaţiei publice.
(2) Secretarul comisiei de evaluare redacteazã procesele-verbale prevãzute de prezentele instrucţiuni.
ART. 11
(1) Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi.
(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptã cu votul a douã treimi din numãrul membrilor.
ART. 12
(1) Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare imobil propus spre închiriere.
(2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor imobilului licitat.
(3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 7 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat dupã semnare.
(4) Pentru continuarea desfãşurãrii procedurii de licitaţie este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel puţin douã oferte sã fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând a fi refãcutã în condiţiile prevãzute la art. 15.
(5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru imobilul licitat.
(6) Dupã deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare şi de ofertanţii prezenţi.
ART. 13
(1) Comisia de evaluare analizeazã ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bunã din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selecţie precizate în caietul de sarcini.
(2) Pe baza evaluãrii ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor niciun ofertant, cauzele respingerii.
(3) Comisia de evaluare procedeazã în termen de maximum douã zile la informarea tuturor ofertanţilor cu privire la rezultatul licitaţiei.
ART. 14
(1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încãlcãri ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni.
(2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de maximum douã zile de la data primirii înştiinţãrii privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.
(3) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie compusã din 3 (trei) membri, dintre care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar care nu are drept de vot, alţii decât cei din comisia de evaluare. Componenţa comisiei se stabileşte de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu prin decizie a conducãtorului acesteia, în maximum 3 zile de la data transmiterii contestaţiei la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor decide cu privire la oportunitatea suspendãrii procedurii de atribuire a contractelor de închiriere.
ART. 15
(1) În cazul în care licitaţia publicã nu a condus la desemnarea unui câştigãtor, se va consemna aceastã situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouã licitaţie.
(2) Dacã în urma organizãrii unei noi licitaţii, în condiţiile prevãzute la alin. (1), au fost depuse minimum douã oferte, dar numai una a fost acceptatã, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cãrui ofertã a fost acceptatã, în condiţiile în care oferta tehnico-economicã îndeplineşte criteriile minime prevãzute în caietul de sarcini.
ART. 16
(1) Contractul de închiriere se semneazã în maximum 5 zile de la desemnarea ofertantului câştigãtor şi intrã în vigoare la data constituirii garanţiei de bunã execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnãrii.
(2) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfecteazã contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câştigãtor.
(3) În cazul nesemnãrii contractului de închiriere din vina exclusivã a ofertantului desemnat câştigãtor sau în cazul neconstituirii garanţiei de bunã execuţie în termenul prevãzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul urmãtor.
ART. 17
Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de pãrţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fãrã sã contravinã obiectivelor închirierii.


ANEXA 2

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

I. Pãrţile contractante
Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, în calitate de locator, cu sediul în .........................................., telefon ...................., fax .........................., cont virament nr. ................., deschis la .................., cod unic de înregistrare ......................., cod fiscal ..................., reprezentatã prin ...................,
şi
............../(nume şi prenume/denumirea)/...................... în calitate de locatar, cu domiciliul în ......................, str. ..........., nr. ........, bl. ......., sc. ........, ap. ......., et. ........., judeţul ..............., identificat cu BI/CI, seria ............., nr. ............., CNP ................................ sau, dupã caz, cu sediul în ................, telefon ..............., fax ..............., cont virament nr. ..........................., deschis la ....................................., numãr de înregistrare la registrul comerţului ........................., cod unic de înregistrare ....................., reprezentatã prin ...........................

II. Obiectul contractului
ART. 1
1.1. Obiectul contractului îl reprezintã transmiterea dreptului de folosinţã asupra imobilelor situate în ...................... şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, în scopul exploatãrii acestora în condiţiile prezentului contract, precum şi în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.
1.2. Folosinţa efectivã a imobilelor închiriate se va realiza începând cu data de ............., pe baza procesului-verbal de predare-primire, anexã la prezentul contract.
1.3. Bunurile închiriate vor fi folosite de locator numai potrivit specificului şi destinaţiei acestora şi numai pentru îndeplinirea obiectului de activitate.
ART. 2
Suprafaţa totalã închiriatã este de ......... mp (...........), conform schiţei prevãzute în caietul de sarcini.

III. Durata de închiriere
ART. 3
Durata de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu începere de la data semnãrii contractului şi înregistrãrii acestuia la sediul locatorului.
ART. 4
4.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul pãrţilor, pentru o perioadã egalã cu cel mult jumãtate din durata sa iniţialã. Intenţia de prelungire se notificã celeilalte pãrţi contractante cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.
4.2. Refuzul locatorului de a prelungi perioada de închiriere a bunurilor imobile nu dã dreptul locatarului de a solicita despãgubiri, indiferent de natura acestora.

IV. Valoarea chiriei, condiţii şi termene de platã
ART. 5
Locatarul datoreazã locatorului o chirie lunarã, care va fi actualizatã anual prin indexare cu indicele de inflaţie aferent anului precedent.
ART. 6
Chiria lunarã este de ............. lei.
ART. 7
Chiria se achitã lunar în ziua de ........... a lunii urmãtoare celei pentru care se percepe chiria, la sediul locatorului.
ART. 8
În cazul neexecutãrii obligaţiei de platã prevãzute la art. 6 şi 7 din prezentul contract, se percep penalitãţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cu decontarea prioritarã a facturilor de penalitãţi, pentru sumele scadente, indiferent de instrucţiunile de pe ordinul de platã.
ART. 9
Cuantumul penalitãţilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depãşi cuantumul sumei asupra cãreia sunt calculate.

V. Drepturi şi obligaţii contractuale
ART. 10
Drepturile locatarului:
10.1. sã foloseascã bunul închiriat conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract;
10.2. sã exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor şi a accesoriilor aferente;
10.3. sã primeascã în folosinţã efectivã bunurile ce fac obiectul prezentului contract la data stabilitã la art. 1 pct. 1.2.
ART. 11
Obligaţiile locatarului:
11.1. sã achite locatorului chiria datoratã în condiţiile şi în termenele stabilite în prezentul contract;
11.2. sã achite cheltuielile de întreţinere la termenele convenite cu locatorul;
11.3. sã nu subînchirieze bunul ce face obiectul contractului de închiriere;
11.4. sã suporte costul lucrãrilor de reparaţie interioare şi exterioare la partea de construcţii şi accesoriile aferente;
11.5. sã permitã locatorului sã execute, într-o perioadã stabilitã de comun acord, lucrãrile de reparaţie şi întreţinere care îi cad în sarcinã;
11.6. sã nu execute niciun fel de reparaţii sau modificãri în spaţiul închiriat ori la instalaţiile aferente fãrã acordul locatorului;
11.7. sã restituie locatorului bunurile închiriate la termenul stabilit pentru încetarea contractului;
11.8. sã aducã la cunoştinţa locatorului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea imobilului şi, de asemenea, sã aducã la cunoştinţa locatorului orice acte sau fapte de naturã sã împiedice folosinţa normalã a imobilului;
11.9. sã suporte toate cheltuielile nãscute ca urmare a neglijenţei sau folosirii în mod necorespunzãtor a bunurilor închiriate;
11.10. sã întrebuinţeze bunurile care fac obiectul prezentului contract potrivit specificului şi destinaţiei acestora şi numai pentru îndeplinirea obiectului sãu de activitate;
11.11. sã despãgubeascã locatorul pentru pagubele pricinuite de un incendiu bunurilor care fac obiectul prezentului contract, cu excepţia situaţiilor când incendiul:
- a provenit dintr-un caz fortuit sau de forţã majorã;
- a fost cauzat de un defect de construcţie; sau
- s-a propagat de la o construcţie învecinatã.
Dovada existenţei uneia dintre situaţiile de excepţie anterior menţionate cade în sarcina locatarului.
ART. 12
Drepturile locatorului:
12.1. sã primeascã chiria în condiţiile şi în termenele stabilite la art. 6 şi 7;
12.2. sã controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
12.3. sã verifice şi sã constate starea integritãţii bunurilor care fac obiectul închirierii.
ART. 13
Obligaţiile locatorului:
13.1. sã predea bunurile închiriate, pe bazã de proces-verbal, la data de.............;
13.2. sã asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toatã durata prezentului contract;
13.3. sã execute pe cheltuiala sa lucrãrile de întreţinere la elementele de construcţii şi la instalaţii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toatã durata contractului;
13.4. sã nu îl împiedice pe locatar sã îşi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract.

VI. Garanţii pentru executarea contractului de închiriere
ART. 14
În scopul garantãrii îndeplinirii întocmai a obligaţiei de platã a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricãrui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã de cãtre locatar a obligaţiilor prevãzute în prezentul contract, locatarul se obligã sã constituie în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract o garanţie de bunã execuţie.
ART. 15
Locatorul poate executa garanţia de bunã execuţie, fãrã nicio formalitate prealabilã, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. În cazul executãrii scrisorii de garanţie bancarã, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţialã în termen de 15 zile de la data executãrii, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului. Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executãrii garanţiei de bunã execuţie se suportã de cãtre locatar.
ART. 16
Garanţia de bunã execuţie este de...... lei, reprezentând 30% din valoarea anualã a contractului, şi se pune la dispoziţie locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere.
ART. 17
Pentru fiecare dintre anii urmãtori, garanţia este de 30% din chiria aferentã anului precedent şi se pune la dispoziţie locatorului pânã la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia.

VII. Rãspunderea contractualã
ART. 18
18.1. Prezentul contract se reziliazã de plin drept, în cazul în care oricare dintre pãrţile contractante nu îşi executã obligaţiile contractuale.
18.2. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între pãrţi.
18.3. La încetarea contractului prin ajungere la termen sau datoritã rezilierii, în condiţiile pct. 18.1, locatorul nu datoreazã despãgubiri locatarului pentru îmbunãtãţirile aduse bunului închiriat.

VIII. Încetarea contractului
ART. 19
Prezentul contract înceteazã:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
b) cu acordul pãrţilor;
c) când locatarul nu face dovada constituirii garanţiei de bunã execuţie, conform art. 14.

IX. Modificarea contractului
ART. 20
Contractul se modificã numai cu acordul pãrţilor, pe bazã de acte adiţionale, în urmãtoarele cazuri:
a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexãrii cu indicele de inflaţie;
b) apariţia unor împrejurãri sau acte normative care modificã în mod esenţial obligaţiile pãrţilor sau care impun obligaţii noi.

X. Forţa majorã
ART. 21
21.1. Pãrţile convin sã fie exonerate de rãspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract atunci când aceastã neîndeplinire este urmare a intervenţiei unui caz de forţã majorã.
21.2. Forţa majorã invocatã va fi comunicatã celeilalte pãrţi, în scris, în termen de 5 zile de la apariţie, de cãtre partea interesatã şi este opozabilã numai dacã este atestatã de o autoritate competentã în raport cu natura evenimentului.
21.3. Locatarul este obligat sã accepte planurile de mãsuri stabilite de cãtre organele competente, neavând dreptul la despãgubiri.

XI. Litigii
ART. 22
Eventualele litigii în legãturã cu modul de derulare a prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilã, iar în caz contrar, de cãtre instanţele judecãtoreşti competente.

XII. Dispoziţii finale
ART. 23
În înţelesul prezentului contract, orice notificare, cerere, comunicare sau informare va fi fãcutã în scris, prin orice mijloc de comunicare ce asigurã transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
ART. 24
Toate documentele prezentului contract, precum şi cele legate de executarea lui se vor întocmi în limba românã.

Prezentul contract a fost încheiat astãzi, ..................., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (douã) pentru locator şi 1 (unu) pentru locatar.
LOCATOR LOCATAR

Agenţia pentru Protecţia ...........................
Mediului Sibiu (nume şi prenume/denumire)
..........................
(numele şi prenumele .............................
reprezentantului legal) (numele şi prenumele
reprezentantului legal,
dacã este cazul)
.......................
(semnãtura autorizatã ........................
şi ştampila) (semnãtura şi ştampila,
dacã este cazul)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016